0

Báo cáo kiến tập cán bộ kỹ thuật (địa chất dầu khí) tp hồ chí minh an giang hà tiên

31 2 0
  • Báo cáo kiến tập cán bộ kỹ thuật (địa chất dầu khí) tp hồ chí minh  an giang  hà tiên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 22:48

Báo cáo kiến tập cán bộ kỹ thuật (địa chất dầu khí) tp hồ chí minh an giang hà tiên Báo cáo kiến tập cán bộ kỹ thuật (địa chất dầu khí) tp hồ chí minh an giang hà tiên Báo cáo kiến tập cán bộ kỹ thuật (địa chất dầu khí) tp hồ chí minh an giang hà tiên Báo cáo kiến tập cán bộ kỹ thuật (địa chất dầu khí) tp hồ chí minh an giang hà tiên Báo cáo kiến tập cán bộ kỹ thuật (địa chất dầu khí) tp hồ chí minh an giang hà tiên Báo cáo kiến tập cán bộ kỹ thuật (địa chất dầu khí) tp hồ chí minh an giang hà tiên Báo cáo kiến tập cán bộ kỹ thuật (địa chất dầu khí) tp hồ chí minh an giang hà tiên Báo cáo kiến tập cán bộ kỹ thuật (địa chất dầu khí) tp hồ chí minh an giang hà tiên Báo cáo kiến tập cán bộ kỹ thuật (địa chất dầu khí) tp hồ chí minh an giang hà tiên Báo cáo kiến tập cán bộ kỹ thuật (địa chất dầu khí) tp hồ chí minh an giang hà tiên   ėầO CỌI ]RỗI DOM QCÇKC WCỗ CỞ ICÊ JOKC  Q^ƥỜKD ėầO CỌI NÍIC HCEM  HCEM Hỳ QCRẬQ ėỆM ICạQ PÇ AẠR HCÊ   NÍE IÍE HOẻK QẬW IÍK Nồ Hỳ QCRẬQ (ėỆM ICạQ AẠR HCÊ)  DPCA6 Qc.Y KduyỂk Sk Hcí   Yokc vk tcỽi coỄk6 Kcùj QrẤk Qcẩe WcƷƭkd Mkc =3==120 Kduyk WciMk ỗj Lổ Kdi Cp =3==93= Kduyk Pĉk Kmj  =3=9=0?  KduyỂk ėĉkd QcuẪk  =3=1>>? =3=7=2? QW.CIJ, kĉj >7>=      NẮKD WCỴK IĐKD IĐKD POỀI KCÙJ 9  Ji YQQ C vỗ tổk Iủkd voi JYYP ceỗk tcỗkc =. Lo j u = >. Quo Hrbtm Qrk Qcẩe WcƷƭkd Mkc  =3==120 =77% 9.  Iẩj kdcį smu icuyẵk ĝo  =.  Qỏkc Mk Domkd  >  KduyỂk WcƷỘi Mk  >.  Qỏkc Hk Domkd  =3==93= =77% 9.  Lở trìkc hoẵk tẪp  ỗj Lổ Kdi Cp Kduyk Pk Kmj =. ] trìkc icuắk nỈ   =3=7=2? >.  QuỒo Abvek ĝẵk Iminek cậ  =.  QuỒo Imrnek ĝẵk Wbrjo sỘj  =3=9=0? =77% =77% >.  QuỒo Wbrjo- Qroms  KduyỂk ėĉkd QcuẪk  =.  ėẴi ĝoỉj ĝỈm icẢt hcu vỽi tcỽi ĝỈm  =3=1>>? >.  QuỒo Qroms ĝẵk Furm    =77%   JỡI LỡI O LỚo jổ ĝẤu  =  OO Hcío quít vọ ĝờo tƷứkd tcmj qumk  >  = Qỏkc Mk Domkd >  =.= PỈ trê ĝỈm lú6 >  =.> Hcê cẪu6 >  =.9 ėỈm cìkc6  >      =.1 xé cởo6 > Q ỏkc Hokc Hoæk tẵ Domkd 9  >.= PỈ trê ĝỈm lú6 9  >.> Hcê cẪu6 1  >.9 ėỈm cìkc6  1  >.1 Hokc tẵ xé cởo6  2  ėẴi ĝoỉj ĝỈm icẢt hcu vỽi tcỽi ĝỈm  9.= m lỳ vỗ mje 2  9.> ėỈm icẢt  0  OOO ] trìkc icuắk nỈ6 0  OP Lở trìkc hoẵk tẪp6 0  P Kởo aukd nuỒo hoẵk tẪp6 ?  M QuỒo Abvek ĝẵk Iminek cậ6 ? oj l?6 Cỵj Qr ếj ?    =7  ėoỉj l =76 Icm 46 Nộo t Cmkd Icỗ Icỗ Pỗ => N QuỒo Imrnek ĝẵk Wbrjo sỘ j =1 oj l06 Iỗ ėmkc  =1  I QuỒo Wbrjo- Qroms =2  ėoỉj lở >6 Kưo ėí Aỽkd =2  ėoỉj lở 36 Cmkd Ií YẢu  =0  ėoỉj lở 96 Qcậic ėởkd  =3  A QuỒo Qroms ĝẵk Furm  >=  ėoỉj lở =6 Kưo Kđj Wo, tcỈ trẢk tr Ảk Qro Qñk, tỏkc Mk  Domkd >=  ėoỉj lở 26 PỈkc Hoæk LƷƭkd, kưo Aời IỊp ’  quời lở 37 Hk LƷƭkd- Hk Domkd >>  ėoỉj lở 16 Jůo Kmo   >1  B QuỒo Hrbtm  >2  oj l ==6 Hcu ao tờic Nm Cỵk (Cỵk t, Cỵk Jb, Cỵk ]uùe), j IcY >2  PO kdcįtcmj smu icuyẵk ĝo  >4 POO.Ij Qỗo lou hce >4       AMKC JỡI CÌKC ẮKC  Cìkc =6 Nẩk cỗkc icờkc tkc Mk Domkd > Cỡkc >6 Nk cỗkc icờkc tkc Hoổk Domkd Cỡkc 96 L trỡkc hok tpkdỗy = Cìkc 16 Lở trìkc hoẵk tpkdỗy > Cìkc 26 L trỡkc hok tpkdỗy Cỡkc 06 L trỡkc hok tpkdỗy Cìkc 36 46 P IẢẵut ltởậ teậpcỵk  p ế ? Cìkc o Cỵkl Qr j ? Cìkc ?6 Iít h ẵt tcậic mkc =7 Cỡkc =76 Hcb kt ae ki cỵm tmk == Cỡkc ==6 Au vt iek cỗu == Cìkc =>6 AẢu vẵt cuỄ noỉk trỉk kọk ĝí vđo trấkd  == Cìkc =96 Cỵk Wc Q => Cìkc =16 ėí vđo hẵt tokc vỘo jậic hckd vẪt  =9 Cìkc =26 Ime lmkc cùm =9 Cìkc =06 ėí vđo hẵt tokc vỘo jậic hceíkd vẪt  =9 Cìkc =46 Yït ĝbk  =9 Cỡkc =36 Au vt im iek cỗu =1 Cìkc =?6 Jậic imkxot tj kcẪp trekd  =1 Cỡkc >76 Aỵkd icy xoổk icïe trekd ĝí vđo  =2 Cìkc >>6 >=6 ]umkd =0 Cmkd IỒkd Cìkc iẩkcQrỚo kcìk  tỨ kưo ėí Aỽkd  =0 Cìkc >96 ėƷỚkd lỉk kưo ėí Aỽkd  =0 Cìkc >16 Yƭ ĝộ tỒkd qumk iỤm kưo ėí Aỽkd  =0 Cỡkc >26 Qeỗk ikc oj lở hcẩe sít  =4 Cìkc >06 Iíi kdẢk ae noỉk toẵk tậe kæk  =4 Cìkc >46 AẢu vẵt cùm tcậic trÿkd lỔ (@usulokm)  =3 Cìkc >36 AẢu vẵt CuỄ Noỉk  =3 Cỡkc >?6 Qeỗk ikc kửo Qcic kd =? Cìkc 976 Kƭo toẵp xưi doụm cmo leo trj tờic vỗ vủo (ớ i kj trỉk, ĝí trẸ kẽj aƷỘo)   >7 Cìkc 9=6 ėỘo jolekot smu nỈ xo jĉkd cùm  >7 Cỡkc 9>6 ^mkc doo lỗ iới jic rk kữt  >7 Cìkc 996 Iít hẵt xbk lẨk tu`` kửo lm vỗ s >7 Cìkc 916 o iỗ kớt (o jolekot) >7 Cìkc 926 JẴt trƷứt iỤm ĝí  >= Cìkc 906 Pẵt kữt  >> Cìkc 946 ėí QrẤj têic iù kduộk dùi Köo lỪm  >9 Cìkc 936 Iít hẵt tu`` xbk lẨk nởt hẵt   >9 Cìkc 9?6 ėí ^cyelot tcỚo ĝoỉj tcuỴ troọu læk   >1 Cìkc 176 ]umkd iẩkc oj l hcu ao tờic Nm Cỵk >2 Cìkc 1=6 ėí drmkoteoa nỈ pcekd cùm nùi vễ  >0 O Lo j u Jo kj, vỗe kckd kdỗy iuo jm có, tcy trỵ n jủk m IcẢt AẤu Hcê, Hcem Hỿ QcuẪt ėỈm IcẢt & AẤu Hcê, QrƷỚkd ėậo CỊi Níic Hcem lậo iÿkd kcmu tcmj dom icuyẵk Hoẵk tẪp iík nở hỿ tcuẪt (ėỈm icẢt aẤu hcê) Hcíi vỘo iíi hc trƷỘi, tcmy lỉk xb ĝo ĝẵk kcụkd ĝoỉj hcẩe sít, kĉj kmy iíi sokc vk AI=3AH sẺ hcẩe sít trỽi tuyẵk iíi ĝỈm ĝoỉj aoỂk rm iuởi hoẵk tẪp kcƷ smu6   QW.CIJ - Mk Domkd - Cỗ Qoổk o tkd i hce sớtim icuyk o lk kỗy lỗ6 ã Iới iới ĝoỉj lở ĝí drmkoteoa pcữi cỄ ėỈkc ]uík (H =), iíi trj tờic c tkd Qỗ Wm (Q9 - F=), ĝí kưo lỪm mkabzot cỄ tẤkd Sm Lek ổ hcu vỽi lỵk iẪk cu yỄk Qro Qđk, tcmj qumk hcu tƷổkd koỄj Nm Icưi-Mk Domkd •  Iíi ĝờo tƷứkd hcu vỽi xukd qumkc tc xộ Cỗ Qoổk6 vủo vỗ cmkd ĝởkd, iíi  noỉu coỄk hoẵk tậe (ĝữt déy icỚj, jẴt trƷứt) vỗ ỳ kdcm trekd c tckd au hcờ iới ĝoỉj lở ėí Aỽkd, Qcậic  ėởkd8 iíi ĝí kưo lỪm aỊi nỚ noỉk Jůo Kmo.  •  Iíi ĝờo tƷứkd trỉk ĝƷỚkd t tc xộ Cỗ Qoổk k Icm Cmkd Hoổk Lkd6 JẴt iất trẤj têic ’   kduộk köo lỪm ổ Aời Ip, Iỗ mkc, Nộo t-Icỗ Pỗ, vủo Nm Cỵk, iíi kdẢk kƷỘi noỉk trỉk ĝí   vđo ổ cmkd Iớ Yu, c tkd Cỵk Icủkd Cỵk Qrj, vđo ổ Icÿm Cmkd, tcmj qumk cmkd Hmrst Jese •  Iíi tcỗkc c drmkoteoa vỗ cmkd Ic Y-Ao tờic Nm Cỵk AƷỘo sỽ cƷỘkd aẨk tẪk tìkc iỤm q tcẤy, iđ trekd nở jủk m Ict Au Hcờ, i not lỗ tcyKduyk Kduyk Suợk S uợk Hcớ, teỗk tc lp AI=3AH ộ iù jởt icuyẵk hoẵk   tẪp eklokb ĝẴi noỄt kcƷkd vẨk ĝƷứi iukd iẢp iẢ p ĝẤy ĝỤ hoẵk tcữi n ờic vỗ jmkd lo kcou h koj p. =   OO Hcío quít vọ ĝờo tƷứkd tcmj qumk  = Qỏkc Mk Domkd =.= PỈ trê ĝỈm lú6 vÿkd Mk Domkd lỗ j t tkc tcui kd nkd sủkd Iu Lekd iự > aok tờic t kcoổk lỗ 9.290,3 hj , lỗ jt pck im tdoới Lekd Suyổk oj ii Ni trỉk vį ĝở  =7 24' (xé Hcíkc Mk, cuyỄk Mk Wcư), iỽi Kmj trỉk vį ĝở   =7e=>' (xé Qceậo Domkd, cuyỄk Qceậo Yƭk), iỽi Qỵy trỉk hokc ĝở  =71e10' (xé Pįkc Dom, cuyỄk Qro Qđk), i ỽi ėđkd trỉk hokc ĝở  =72e92' (xé Nìkc WcƷỘ i Sk, cuyỄk Icứ  J  JỘ oo) ) e Pọ  pcêm Nấi, Mk Domkd doíp Imjpuicom (=71 hj), pcờm tợy kmj Cỡkc =6Nk cỗkc icờkc tkc Mk Domkd   dp tỏkc Hk Domkd (0?,43? hj),  pcêm kmj doớp doớ p tcỗkc p pc cI k Qc (11,491 hj), pcêm ĝđkd dp tỏkc ėộ kd Qcíp (=74,0>3 hj). Icoọu aỗo kct tcbe ckd kd Ni Kmj lỗ 30 hj vỗ ủkd Qợy lỗ 34,> hj =.> Hcờ cu6 Ae vỈ trê ĝỈm lú iỤm tỏkc kẽj trekd vį ĝở ĝỈm lú iỤm hceẩkd =7 - ==7 vį nấi, tữi lỗ kj dk vo xờic e, kổk iới quớ trỡkc aoỂk noẵk iỤm kcoỄt ĝở iůkd kcƷ lƷứkd jƷm ĝọu doờkd vỘo hcê cẪu xêic ĝậe.  icỈu ẩkc cƷổkd iỤm > jm doự lỗ6 doự jm Qợy Kmj vỗ doự jm ủkd Ni Doự Qợy Kmj jớt vỗ j kổk dỵy rm   jÿm jƷm Dó jÿm ėđkd Nấi xuẢt pcít tỨ noỉk Mk Domkd kcoỄtcƭk, ĝỘohcđkd pcêm Qrukd kcoỄt ĝở iù imepcẤk cƭk kấkd vÿkdkùkd nĉkd  tuyẵ t Yo-næ-ro vỗ iự j lk te rm]ui, rùt, jỗkổk iciự c mkc cmkc hcđ,  KcoỄt ĝở trukd nìkc ổ Mk Domkd hcủkd kckd ime jỗ iỵk rt k kc.Icổkc lic kcoỄt ĝở doụm iíi tcíkd trekd jÿm hcđ icỏ cƭk hùj kcmu hcekd =,2Ã k 9Ã8 iỵk trekd iới tcớkd jm jm ic vỗe hcekd trổk ao =Ã Kcot ime kct kj tckd xut cok vỗe tcớkd 1, ame ĝởkd trekd hceẩkd 90·-93·8 kcoỄt ĝở tcẢp kcẢt kĉj tcƷỚkd xut cok vỗe tcớkd =7 ao =3Ã. Lkd jm trukd nìkc =177 - =277jj, iù > jÿm rị rỄt6 jÿm jƷm tỨ tcíkd ĝẵk tcíkd ==, jÿm hcđ tỨ tcíkd => ĝẵk ĝẵ k tcíkd kĉj smu   =.9 m cỡkc6 Mk Domkd lỗ jt trekd cmo tkc ĝộkd nẽkd sđkd IỪu Lekd  iù ĝộo kưo, cẤu cẵt ĝọu tẪp trukd ổ pcêm Qỵy Nấi iỤm tỏkc, tcuởi cmocuyk Qkc Noổk vỗ Qro Qủk ợy lỗ ij kửo >   iuờo iÿkd iỤm ắy  QrƷỚkd Yƭk kỉk ĝẴi ĝoỉj ĝỈm icẢt iůkd iù kcụkd kït tƷƭkd ĝộkd vỘo vkd Kmj Qrkd Yk, nme dj iới tcỗkc te trj tờic vỗ jmdjm Iự cmo akd m cỡkc icờkc ổ Mk Domkd6   •  ėộkd nẽkd ae pcÿ sm sđkd Jỉ Hđkd nộo ĝấp kỉk, nme dộj ĝộkd nẽkd pc sm hcớ nkd pckd, iự kdcoổkd kc vỗ ĝở ime tƷƭkd ĝờo tcẢp.  •  ėộo kưo tcẢp vbk sđkd6 kưo iù kcoọu nẪi tcmkd ổ kcụkd ĝở ime hcới kcmu Kdeỗo iới sủkd lk, Mk Domkd iỵk iù jởt cỄ tcờkd rậic tỽ kck rẩo ríi hcấp m nỗk im tkc, vo aỗo t vỗo hj k 97hj, rkd t vỗo j k =77j vỗ ĝở uờk hcưi qumkc ie hcí lỘk Iíi rậic trekd hcu vi dom sủkd Qok vỗ sủkd Cu tckd ly kƷỘi tỨ sđkd Qoọk icuyỉk smkd sđkd CẪu Iíi rậic kẽj trekd cụu kdậk sđkd CẪu tcì lẢy kƷỘi tỨ sủkd Cu icuyk sợu vỗe ko kd vkd trkd Q di Lekd S uk =.1 Hokc tẵ xé cởo6 Mk Domkd iù k sờ trukd nìkc ĝđkd kcẢt se vỘo iíi tkc tcui vkd kd nkd sủkd Iu Lekd vỗ lỗ tỏkc ĝđkd k tcữ trekd iẩ kƷỘi Qcbe níe iíe iỤm IỢi Qcờkd hỉ tỏkc Mk Domkd6 Hẵt quẩ sƭ nở QỒkd ĝoọu trm kĉj >7=? ice tcẢy,  tỒkd s aợk s vỗe tco shcu vMk oj7mdo im tkc kdo8 i tcỗkc trổk nỗkkdỗy tkc =/1/>7=? icoj 9=,2?% vỗ Mk aợkDomkd shculỗv=.?73.92> i kủkd tcủk icoaợk j 03,1=% Domkdtclỗ tỏkc iù jỽi ĝở ao k ĝo hcễo ĝỈm pcƷƭkd lỗj k xm kcou kct trekd 09 tkc, tcỗkc trekd i ki. ou hok t kcoổk tcuk lo lỗ jt yẵu tờ qumk trỊkd doöp Mk Domkd iù jởt kọk hokc tẵ kđkd kdcoỄp pcít troỉk jậkc vỘo sẩk lƷứkd lửm vỗ tcy sk ki kdt ime kct ki.Mk Domkd lỗ tkc kd u i ki v sk lkd lửm (trổk > trou tk), kdeỗo iợy lửm iỵk trkd np, u kỗkc vỗ kuủo (trkd) tcu sk ki kdt kc iớ, tủj Mk Domkd iỵk ko tokd vo iới kdc tc iủkd truyk tckd Kdeỗo rm Mk Domkd i kcoọu au hcíic  noẵt ĝẵk vỘo iíi lỂ cởo ĝởi ĝíe.  > Qỏkc Hk Domkd >.= PỈ trê ĝỈm lú6 Hk Domkd lỗ jt tkc vbk nok tcui kd nkd sủkd IỪu Lekd ổ   joọk Kmj PoỄt Kmj iù aoỄk têic 0.>??hj> Qrukd tợj t kc lỗ tcỗkc pc ^ic Doớ, iớic tcỗkc pc CIcờ Jokc >27 hj v pcờm Qợy QỊm ĝở  ĝỈm lú6 ?·>9‾27" ĝẵk =7·9>‾97" ĝở  vį Nấi, =71·17‟17‚ ĝẵk =72·9>‾17" ĝở  hokc ėđkd Hk Domkd toẵ p dp v Ộ o Mk Domkd ổ   pcêm  pcêm ėñkd Nấ i8 I k Qc vỗ Cu Domkd pcờm pcờm ủkd8 Ni Loổu pcờm pcờm ủkd Kmj8 vỗ Iỗ Jmu pcờm pcờm Kmj8 to ẵ p doíp Imjpuicom ổ    pcêm N ấi v Ộo kd kd noổk doo aỗo 21 hj vỗ v kc Qcío Lmk ổ  pcêm   pcêm Qỵy v Ộo ĝƷỚ kd kd n no no k aỗo ck >77 hj Cỡkc >6Nk cỗkc icờkc tkc Hoổk Domkd >.> Hcờ cu6 Ae kj v tcp vỗ doớp nok kỉk Hk Domkd iù hcê cẪu kcoỄt ĝỘ o dó jÿm, kùkd ắj qumkc kĉj.  KcoỄt ĝở  trukd nìkc kĉj tỨ  >0,1ÃI k >3ÃI, tcớkd lkc kct lỗ tcớkd => Y kkd trekd kj lỗ >.209 do, j trukd nỡkc 3= - 3>% Hcờ c u icom lỗj cmo jm rũ rt t lỗ jm jm vỗ jm hcđ8 jÿm jƷm tỨ  tcíkd ĝẵk tcíkd ==, jÿm hcđ tỨ tcíkd => ĝẵk tcíkd kĉj smu Hk Domkd hcñkd icỈu ẩkc cƷổ kd kd tr ỽi toẵ p iỤm née kcƷkd lƷứkd kƷỘi jƷm ae  née icoẵj jởt lƷứkd ĝíkd hỉ, kct lỗ vỗe iuo jm jm Jm jm nt u tỨ tcíkd ĝẵk tcíkd ==, jÿm hcđ tỨ tcíkd => ĝẵk tcớkd kj smu Lkd jm trukd nỡkc cỗkd kj hcekd =.077>.777 >.777 jj t lok vỗ >.177>.377 >.377 jj ổ  vÿkd ĝẩe Wcư ]uời ×oọurït, hoỄhcđkd k hcê cẪiù u tc kcụkd l ứo kd Ớ o toĝỒẵt  niởỤ mtr Hoæk êt tcoæk tmo, hcủkd nộe i toDomkd p, ớkciựsớkd vỗ tcu kcotk l ki d nk ao kc6 aỗe, kổk rt tcuk lo ice kcou leo iợy trkd vỗ vt kuủo sokc trƷổ kd kd >.9 ėỈm cìkc6 ėỈm cìkc Hk Domkd rẢt ĝm aậkd, vỨm iù ĝộkd nẽkd vỨm iù ĝộo köo vỗ nok e, m cỡkc pck t lok tkd o nẽkd pcẹkd iù cƷỘkd tcẢp aẤk tỨ cƷỘkd pcêm ėñkd Nấi (iù ĝở ime trukd nìkc tỨ 7,3 -=,> j) xuờkd Qỵy Kmj (ĝở ime trukd nìkc tỨ 7,> -7,1j) se vỘo jẴt noỉk Pÿkd noỉk cẩo ĝẩe icỤ yẵu lỗ o kửo kckd vk iự kd nkd kc cp xbk hẺ tậe kcoọu iẩkc qumk tck kck iù d tr au lic C tckd sủkd, kdỵo, hổkc, ric im tỏkc rẢt tcuẪk lứo ice voỄi pcít troỉk kđkd kdcoỄp, lu tcủkd cỗkd cựm vỗ toổu tceớt ki l Kdeỗo iíi sđkd icêkc (sđkd Iío LỘk, sđkd Iío Nï, sđkd Domkd Qcỗkc), Hoổk Domkd iỵk iự jkd lo hổkc ric aỗy i, tkd icou aỗo hcekd >.721hj i oj m cỡkc kỗy ikd vo ic tcu trou noỉk Qỵy ico pcờo rẢt lỘk hcẩ kĉkd tu ưkd v jm jm vỗ n kc ckd lk im jk vỗe iới tcớkd jm hcủ Qkc iự n nok aỗo (cƭk >77hj), vỘo cƭk =77 ĝẩe lỘk kcễ, kcoọu sñkd kửo, hổkc ric vỗ co e. Hoổk Domkd iự vkd t mo icờkc lỗ vkd pc sm kdt tcui tỵy sđkd CẪu, vÿkd  pcãk kdẪp lů tcuởi tữ di Lekd Suyổk, vkd kcoj jk tcui nớk e Iỗ Jmu vỗ vkd o kửo, co e cmo cuyk Wcử ]ui vỗ Hoổk Co Qrekd ự, t kủkd kdcop, icoj 01,>% aoỄk têic tỽ kck, ĝẢt rỨkd icoẵj =>>,3 kdcìk cm ic yu lỗ rkd pcỵkd c, t icuyổk akd 92,1 kdcỡk cm, t =7,= kdcỡk cm Kdeỗo rm tkc iỵk iự trổk 47 kdcỡk cm t cemkd ceớ vỗ sk xut icm k kc vo ck >2 kdcỡk cm vƷỚk tập >.1 Hokc tẵ xé cởo6 Hoæk Domkd iù aợk s kj >773 lỗ =.4>4,0 kdỗk kdo vo jt ĝở k sờ >4> kdƷỚo/hj> k sờ iỤm tỏkc pcỵk nờ hcñkd ĝọu, tcƷỚkd tẪp trukd ổ vbk trỢi lở dome tcủkd, hổkc ric, sủkd kdỵo vỗ jt s e Qrổk m nỗk tkc iự trổk =7 aợk ti, ủkd kct lỗ aợk ti Hokc iự =.>3=.2?> kdo, icoj 32,24%8 Iíi k tởi tcoỉu sờ kcƷ k tởi Hcƭ -jb -jb iù =3>.723 kdƷỚo, icoẵj =>,=0%8 k tởi Cem iù 9>.0?9 kdo, icoj >,=3%8 aợk ti Qỗy iự >71 7,7>%8 iớiDom krmo, tởi hcíi6 k tởikdƷỚo, Kÿkd icoẵj iù 177,7=%8 kdƷỚo, k ktởi tởiIcĉj Kdíoiùiù90> 33 kdƷỚo, kdƷỚo,icoẵj k tởi Jđkd, Ỉ -ĝỉ, Jkđkd, Wcÿ Lí, Lm CỤ, iù 497 kdo, icoj 7,72% Qkc Hoổk Domkd iự kd nỗe aợk ti tcou s ic yu lỗ kd nỗe aợk ti Hc-jb, skd trukd ic yu cuyk6 Dỵ ]ume, Icợu Qcỗkc, Dokd ^okd, Cỵk ìt, Mk Noổk, Hoổk Lkd, Pokc Qcuk vỗ tc xộ ^ic Doớ ìkd nỗe Hcjbr skd trukd kct lỗ cuyk Dỵ ]ume iù 12.719 kdƷỚo, icoẵj 9=,11% tỒkd k sờ trekd cuyỄk  Kọk hokc tẵ pcít troỉk ĝưkd cƷỘkd, icẢt lƷứkd tkd trkd vỗ si ikc i kc trmkc tkd ni ĝƷứi iẩo tcoỄk ]uy jñ tỒkd sẩk pcắ pcắj j kọk kọ k hokc tẵ iỤm tỏkc kĉj >773 ĝật =2.=32,2 tỴ ĝộkd, ƷỘi kĉj >7=7 ĝật =3.4>> tỴ ĝộkd dẢp =,4 lẤk kĉj >772, DAW nìkc qk ĝẤu kdƷỚo kĉj >773 ĝật 37> RYA (doí ?1), ƷỘi kĉj >7=7 ĝật ?01 RYA dẢp =,0 lẤk vỘo kĉj >772 PỈ trê ĝỈm lú iỤm Hoæk Domkd iù toọj kĉkd lỘk ice pcít troỉk hokc tẵ - xé cởo tỒkd cứp, lỗ im kdũ ckd rm nok Qợy im tkc ikd kcƷ iỤm vÿkd ĝộkd nẽkd sñkd IỪu Lekd, iù ĝoọu hoỄk tcuẪk lứo ĝỉ pcít troỉk hokc tẵ noỉk, ĝẩe vỗ dome lu vo iới ki trekd hcu vi vỗ qui t vo iới kdỗkc jo kck kc au lic, tckd jo, aic v iủkd kdcop vỗ kuủo trkd tcu sẩk…  ėẴi ĝoỉj ĝỈm icẢt hcu vỽ i tcỽ i ĝỈm 9.= m lỳ vỗ m je L trỡkc ao icuyk kdmkd qum Icỵu QcỒ sđkd Jỉ   Hđkd (IỪu Lekd) iự iới sủkd Qok, sủkd Cu Icợu tc kỗy i iẢu tậe nổo iíi trẤj têic mluvo Hmokezeo juởk  yẵu trekd q trìkc noỉk tco (cậ jỽi kƷỘi noỉk tỨ hceẩkd 2.777 (Kbedbk, Qữ),ĝẵk icỤ kmy) 4.777 kĉjėỄ trƷỘi   Iới hcu tcmj qumk Qợy Kmj N vk lỗ iới cỵk e trekd iới tco Celeibk sj dom.Ikc qumk ĝỈm jậe vÿkd vỈkc Qcío Lmk (noỉk kđkd, trẤj têic nk, hcủkd iự nộo iớt p vỗ sic kc Qrukd nở, iù tcẩj tcỽi vẪt kƷỘi jẴk vbk  nỚ)  nỚ).  9.> ėỈm icẢt •  Iíi ĝí trẤj têic vỢk lỢi m vỗ likduyổk ã Iới trj tờic ceớ ci (ớvủo) ã Iới jmdjm xợj kcp vỗ kửo lm. •  Yỽ pcỵk icom iíi pcỵk vỈ ĝỈm tẤkd (iíi c tkd) vỗ iới pcợk v jmdjm xợj kcp (iới pcic). ã Y kc tuo tkd o doỗ tr tcbe qumk cỄ ĝỈm icẢt nìkc tcƷỚkd (kẽj aƷỘo ceẴi kẽj trỉk, pcỤ icộkd ceẴi xuk iất).  •  Yỽ ĝỈkc tuỒo tuyt o ik i vỗe ceớ tcic cei tuo kd v pcựkd x. ã Iu te pcợk lp im iới ĝí trẤj têic •  Iíi iẢu tậe noẵk aậkd uờk kẵp vỗ tdộy OOO ]uớ trỡkc icuk n6 tci cok tt icuyẵk ĝo hoẵk tẪ p Mk Domkd ’  Hk  Hk Domkd, icưkd tm ik icuk n6 ã Qỗo lou v i oj t kcoæk, ĝỈm lú, ĝỈm icẢt, hokc tẵ, xé cởo iỤm hcu vỽi Mk Domkd ’  Hk  Hk Domkd •  Iíi aỢkd i pc i v ice voi e, hce sớt vỗ ly ju6 kc m nỗk, nửm m ic i ct, nk ĝộ, nme ĝỽ kd jẨu, jíy ẩkc,…  •  Iíi aỢkd iỢ ií kcỵk6 kcẪt hú, kùk, nm lđ, kƷỘ i, i, vẪt akd y t, OP Ltrỡkc hok tp6 Kdỗy tc kct6 0c77MJ hco cỗkc t trkd o ci Nớic Hcem QW.CIJ, o tckd k tcỗkc pc Lekd Suyổk qum iới iu J Qcuk (Yủkd Qok), pcỗ Pỗj Ikd (Yủkd Cu), Lekd Suyổk, Icợu i, Kcỗ Nỗkd, Qro Qủk Kdc k trm tcỗkc pc LekdSuyổk =9c97 top ti ao icuyk, hce sít iíi ĝoỉj lở  ĝí drmkoteoa pcữi cỄ  ėỈkc ]uík (H=), iới tr j tờic ct kd Qỗ Wm (Q9-F=) vỗ kửo lm mkabzot ct kd Sm Lek ổ   hcu vỽi lỵk iẪk cuyỄk Qro Qđk, tcmj qumk hcu tƷổ kd kd koỄj Nm Icöi - Mk Domkd Kdc ổj to Cỗ Qoổk Jt s cỡkc ẩkc iỤm ĝoỉj lở6  Cìkc =26 Ime lmkc cùm Cìkc =46 ėí vđo hẵt tokc vỘo jậic jậi c hckd vẪt   Cìkc =16 ėí vđo hẵt tokc vỘo jậic hckd vẪt  Cìkc =06 t ĝbk  =9     N Quo Imrnek k Wbrjo sj oj l06 Iỗ mkc ã Cỗkc trỡkc t6 kửo Ai Ip to Iỗ mkc ã QỊm ĝở6 =7 e =0,3?9‟ K =71 e 91,779‟ B  •  QcỚo toẵt6 Dó jớt, kcou jợy ã C tkd6 Cỗ Qoổk. ã Quo6 Imrnek- Wbijo sj. ã Qcỗkc pck6 vủo(pcờm pcờm ao lỗ vủo bk, pcờm trổk lỗ vủo Imrnek Wbrjo)  KcẪk xït 6  Kưo ĝí vđo iù iẢu  tậe hco tcui c tkd Cỗ Qoổk tuo Wbrjo sj- dom (iíic ĝỵy hceẩkd >47 troỄu kĉj) Iù xuẢt coỄk ĝí Aelejotb.  Iù kcụkd tẩkd aĉj kẽj trekd ĝí vđo (kcụkd aĉj ĝí vđo), aĉj domk tẤkd6 trekd q cìkc têicsíkd iự kckd aj Kckd aitcuyt6 tcbe icợk sktrỡkc xukd ớtcỗkc vủo iựtrj > jỗu to kj sớt trj kcmutờic (ớ iự jỗu aỵkd to lỗ icy tcbe Ae nổk trekd ĝí iù icữm kcoọu cứp icẢt cụu iƭ aỂ n exo cựm cỡkc nớj nổk kdeỗo dợy rm). Iự kckd aỵkd icy xoổk icùe trekd vủo rt ờt dp jỗ tckd dp trekd iớt ht, ợy lỗ ok cỡkc.Ae ợy, xm kdeỗo rỡm li m kổk jo iự cỡkc tcỗkc kỗy, smu trj tờic ae aỵkd icy dợy rm Iỵk trekd li m, n jt tkd o nkd pckd, k kc kổk cỡkc tcỗkc trekd trekd trẤj têic. Iù > jẩkd ĝí xbk iất kcmu vỘo tcẵ iấj 37 e, ĝở aời 12 SuẢt coỄk cùm tcậic cuỄ noỉk.  Cìkc =?6 Jậic imkxot tj kcẪp trekd  Cỡkc =36 Au vt im iek cỗu =1 Cỡkc >76 Aỵkd icy xoổk icùe trekd vủo I QuỒo Wbrjo- Qroms ėoỉj lở >6 Kưo ėí Aỽkd  ã Cỗkc trỡkc t6 Kửo Kủj Wo to Kửo Aỽkd •  QỊm ĝở6 =7 e >2‟>9.9‚ K =71 e >3‟21.1‚ B  •  QcỚo toẵt6 Qro ợj u, kcou jợy, jợ y, jớt j. ã C tkd6 Cỗ Qoổk ã Quo6 Wbrjo sj-dom. ã ime6 0j   KcẪk xït 6 ėí ổ ĝoỉj lở icỤ yẵu lỗ vủo tuo Wbrjo, pcợk lp aỗy, jỗu xớj, dựi kdcoổkd hcekd 97e.Kcou cmkd sựkd v cỡkc tcỗkc ae quớ trỡkc cỵm cỵ m tmk rm lm (m cỡkc Hmrst) Qcỗkc pck ic yu6 vủo kduyổk tcy vỗ tcậic kců (ĝí vđo hẵt tokc) Cmkd ĝởkd ổ ĝỵy i cỡkc tcỗkc ae kdeo sokc, hcủkd pco ae t déy trekd q trìkc hoẵk tậe     ėùkd vmo trỵ lỗ tkd icm trekd c tckd au hcờ. =2     Jởt sờ cìkc ẩkc iỤm ĝoỉj lở6  Cìkc >16 Yƭ ĝộ tỒkd qumk iỤm kưo ėí Aỽkd  Cìkc >96 ėƷỚkd lỉk kưo ėí Aỽkd   Cìkc >>6 ]umkd iẩkc kcìk tỨ kưo ėí Aỽkd  Cìkc >=6 Cmkd IỒkd Qro oj l 36 Cmkd Iớ Yu Icỗ Pỗ k Cmkd Iớ Yu ã Cỗkc trỡkc t6 Nộo tIcỗ e •  QỊm ĝở6 =7  ==,132K =71 e 90,940‟B  •  QcỚo toẵt6 Jít j. ã C tkd6 vủo Cỗ Qoổk. ã Quo6 Wbrjo sỘj-doụm.  •  ėở ime6 3j  =0      KcẪk xït 6 Iù pcỵk lỘp aậkd hcờo8 iíi vẵt kữt iởkd vỘo kƷỘi icẩy tậe rm cmkd ĝởkd tcuẪk lứo ice tẤkd icữm8 jỽi kƷỘi noỉk kd ime iởkd vỘo sùkd v nỗe jỵk te rm iới kdk ki8 iự tco hì jỽi kƷỘi noỉk kd ime im e iỽi ĝậo lổk to 1j, tcp kct lỗ >j Qrổk vớic iới cmkd sựkd v xut cok iới v cỗu iự tuo tuyt o ck 1777 kj vỗ iới cựm tcic cu noỉk iù iÿkd tuỒo vỘo ĝí Yỽ lỉk xuờkd iỤm jỽi kƷỘi noỉk iỒ ĝỉ lậo kcụkd kdẢk kƷỘi sỵu nổk trekd ớ, cỡkc tcỗkc kổk kckd vt kt sợu trekd ĝí   Iíic ĝỵy 1777 kĉj, jỽi kƷỘi ime kcẢt Hceẩkd >777 ->277 kĉj trƷỘi, jỽi kƷỘi toẵp tcbe (ime cƭk ĝẤu kdƷỚo jởt tê) Noỉk toẵk cƭk =777 kĉj trƷỘi, ĝộkd nẽkd Yñkd IỪu Lekd kdẪp cẵt.  Nọ jẴt ĝí iù icữm iíi cùm tcậic @usulokoamb QcỚo  hì ji kilổk ime kctlỗ Wloexbk, lo9 tkdauvtimkinok nok Jtscỡkc kcimojl6 Cỡkc >06 Qeỗk ikc oj l hce sớt Cỡkc >26 Iíi kdẢk ae noỉk toẵk tậe kỉk  =4     Cìkc >36 AẢu vẵt cùm tcậic trÿkd lỔ (@usulokm)  Cìkc >46 AẢu vẵt CuỄ Noỉk  ėoỉj lở 96 Qcậic ėởkd •  Cỗkc trỡkc6 Qkửo Akd k Qcic kd ã Qm ĝở6 =7 e >1,09=‟K  =71 e >3,2=4‟B  •  QcỚo toẵt6 ėở ắj ime, jít j, iự jm kc ã C tkd6 Cỵk Kdmkd ceẴi Aời IỊp.  •  QuỒo Q>F9, nẪi Mabzo iỤm Qroms doụm.  •  ėỈm tẤkd6 LỘp pcỤ lỘp ĝí vđo tuỒo Wbrjo sj, c tkd Cỗ Qoổk , lp trjtờic li kduyổk tuo Qroms trukd ctkd Cỵk Kdmkd (tcbe kdo Wcớp ĝẴt tỉk nmk ĝẤu) =3     •   Dùi aời6 19.4·   {CƷỘkd aời6=?>· K cẪk xït xït6 Iù coỄk tƷứkd ĝỈm ao, jễj ĝí vđo tuỒo Wbrjo (W) icỚ j kdcỈic kẽj trỉk ĝí trẤj têic tuỒo Qroms (Q>) Iƭ iccỡkc tcỗkc ae ce t kd kùk ùp, kd tco ikd vo s uk kp j kc ộ lỗj ice t dộy kỗy icj kdcic lổk ak k vủo kẽj trỉk ĝí trẤj têic ) (ĝí vđo iù tuỒo iỒ cƭk ĝí trẤj têic nỉk aƷỘ oo) ėí vđo Wbrjo cậ  c tkd Cỗ Qoổk kj pc m ao tri top trỉk iíi tr Ấj têic lỢi kduk Qroms trukd cỄ t Ấkd Cỵk Kdmkd (]umk cnt ickc c p hok te6 lp ĝí vđo trƷỚ k lỉk lỘ   p tr Ấj têic) LỘ   p tr Ấj têic lỢi kduk6 iít h ẵt, nởt h ẵt pcỵk lỘ  p rũ rỗkd, kự kj kdcoổkd ij tcbe ckd ủkd Kmj   Qậo ĝoỉj icỚj ĝí vđo trƷứ tt,, nỈ  vử  kít, kớt, cỡkc tcỗkc trt,t, te rm vt trt lớkd nùkd ’  ^mkc  ^mkc doỘo trƷứ t t kæk ĝỘ o Jolekot Iù kcoọu jẴt Qoẵ p xöi nẢt icỏkc cứ   p6 + Kƭo toẵ p xöi nỈ Jylekotb cùm, pco ẵk cùm ae ceật ĝởkd hoẵk tậe l Ộp ĝí vđo trƷỚ k lỉk trỉk tậe rm o Jylekotb cmo tcỗkc c iỗ lổk kcmu sokc rm + ]umk cỄ  hcđkd nìkc tcƷỚ kd kd trekd tr Ấj Ấj tờic6 vủo kj trổk doỗ ck tr j tờic kẽj aƷỘ o,o, a Ảu co Ễu i Ụm ĝữt déy hoẵk tr ậe ậe trƷứ t ic Ớ j, j, iù jẴt trƷứt trekd ĝí vđo Iù pcỵk lỘ   p,  pcỵk kc Ỉ p, p, pmrmsbqubkib Y cỡkc tcỗkc cmkd kd ợy6 ki o vỗe trekd iới hcb k t rm m lm, cỵm tmk Im trekd vủo :; rkd rm :; te cmkd Cỡkc >?6 Qeỗk ikc kửo Qcic kd =?     Cìkc 976 Kƭo toẵp xưi  doụm cmo leo trj tờic vỗ vủo (ớ i kj trỉk, ĝí trẸ kẽj aƷỘo)  Cìkc 916 ėỘo jolekot smu nỈ xo jĉkd cùm   Cìkc 9>6 Iít hẵt xbk lk tu`` kửo lm vỗ s Cỡkc 996 ^mkc doo lỗ iới jic rk kt Cỡkc 9=6 o iỗ kớt (ĝỘo jolekot)   >7     A QuỒo Qroms ĝẵk Furm  ėoỉj lở =6 Kưo Kđj Wo, tcỈ trẢk Qro Qủk, tkc Mk Domkd ã Qm 6=7e>0>?=K ã =71ả2?401B •  QcỚo toẵt6 cmkc hcñ, cƭo kấkd.  •  ėƷỚkd pcƷƭkd6 992e •  Dựi ai6977 Kck ck xùt6 C tkd Qỗ Wm, trj têic lỢi ĝỈm ėí trẤj têic kcỚ iíi q trìkc hoẵk tậe ĝỈm icẢt, xỵj kcẪp lỉk trỉk ėí iù iẢu tậe pcỵk lỘp, iù kcoọu hcb kữt ae hoẵk tậe kùkùp Qcỗkc pck6 iớt ht, sk ht, iuo ht Leo ớ6 trj tờic li m vỗ li m (iớt hẵt cật tcñ, iuởo hẵt cật kcễ, nởt hẵt, sậk ht) jỗu xớj sớkd, jỗu (iự tờkc ict li m), kdcóe cựm tcic C tkd Qỗ Wm, iự tuo iuo Qroms u Furm.Kửo Qỗ Wm tuo Qroms Cậ, hceẩkd =77 troỄu kĉj. Hceíkd vẪt trekd ĝí iù exêt s ất (nỈ đxo c), hbe soloi Iù drmkotb xỵj kcẪp vỗ mkabsotb tuo Hrbtm pclổk Jt s cỡkc kc im ĝoỉj lở6  Cìkc 926 JẴt trƷứt iỤm ĝí  >=     Cìkc 906 Pẵt kữt  ėoỉj lở 26 PỈkc Hk LƷƭkd, kưo Aời IỊp ’  quời lở 37 Hk LƷƭkd- Hk Domkd •  QỊm ĝở6 =77=?‟13‟‟K  =7179=‟429‟‟B  •  QcỚo toẵt6 jít jẸ, doự, kcou jợy, kkd kc ã kd pckd6 =>7eK. ã Dựi ai6927 Kck xùt6 Ai Ip tcui c tkd Cỵk Kdmkd, iù tuỒo Qroms trukd Hêic tcƷỘi cật ĝm aậkd6 aĉj tcđ, nÿk, sït, tu``…   ėí kưo lỪm ^cyelotb xbk lẨk trẤj têic iít hẵt, sậk hẵt (trẤj têic iù kduộk dời kưo lỪm, hcđkd kduộk tỨ xỵj tcỽi sđkd, kưo), nỉk iậkc ĝù iù sỽ xuẢt coỄk iỤm vỢk  tu``.pcẩo kưo lỪm ėí kưo lỪm dời iù YoE >  ime trỗk rm ae s pcuk k im kửo lm, pck nmzmk tcỡ lbk vỗe iới hcb kt ae s pcuk trỗe quớ trỡkc smu, hco kửo lm kdỨkd pcuk, iíi lỘp nỢo kưo lỪm tmk rm, ĝỉ lo soloi, tcic mkc lp y vỗe iới hcb kt tậe rm iíi jậic tcậic mkc kcoỄt aỈic.  >>     Cìkc 936 Iít hẵt tu`` xbk lẨk nởt hẵt   Cìkc 946 ėí QrẤj têic iù kduộk dùi Kưo lỪm  >9     ėoỉj lở 16 Jůo Kmo •  QỊm ĝở6 =7e>9‟=9‟‟N =71e>0‟=>‟‟ė  •  QcỚo toẵt6 trỚo kấkd kcế , kcou jợy ã kd pckd6 07eN. ã Dựi ai627e Kck xùt6 Qcui c tkd Cỵk Kdmkd, Ai Ip, quk e Cẩo QẴi, vỈkc Qcío  Lmk Qcbe nỚ  pcêm Qỵy, qumk sớt pcuk trỗe rcyelotb akd aỵkd icy kduyổk tcy ợy lỗ rcyelotb mxot iự tcỗkc pck Yo rt ime Kduyổk kcợk lỗ ae quớ trỡkc kcot aic ime ak k lỗj tkd Yo kổk ổ ĝỵy rẢt iữkd ėộkd tcỚo ĝí ổ ĝỵy iůkd n ime lmkc cựm lỗj ice jj o nỈ uờk kẵp, noẵk icẢt cẪu jmdjm jậkc (q trìkc soloi cùm) ėộkd tcỚo tìj tcẢy iưi tcậic trekd  ĝí. Sbk hẺ vỘo kcmu iù kcoọu ĝí trẤj têic, iíi trẤj tờic tu`` kửo lm vỗ sùt (iới tu`` kửo lm cỡkc tcỗkc t iới pcukk). I ic cỡkc tcỗkc ổ ĝỵy icỤ yẵu tỨ iíi cỄ pcuk kỒ iù tcỗkc pck aukd kcmj (lmrvm) lỗ icờkc vỗ iự kct rt ime kửo lm rcyelotb tuo Qroms Qcỗkc pck `blasoi (dj `blaspmr vỗ soloi rt ime) Cỡkc 9?6 ėí ^cyelot tcỚo ĝoỉj tcuỴ troọu lỉk   >1     B QuỒo Hrbtm  ėoỉj lở ==6 Hcu ao têic Nm Cỵk (Cỵk t, Cỵk Jb, Cỵk ]uùe), j Ic Y ã Qm 6=77>0034K ã =71ả2403=B ã Qco tot trỚo trekd, kấkd kcế.  •  Qcuởi cỄ tẤkd ėỈkc ]k, pci c óei. Kck xùt6 pc nok lỗ drmkoaoerotb vỗ drmkotb, drmkoteoa n pcekd cựm nựi v, tậo ĝỵy ĝé aoỂk rm q trìkc kỵkd lỉk vỗ iới kửo lm n nựi jỵk ct iỵk lo iới kỗy, kd tco ikd tcy jt ờt aoerotb vợy qumkc iự tcỗkc pck hceớkd vt ic yu lỗ tcic mkc, `blaspmr, joim, mjpconel, hmlo Iù têkc lk tỢi ae hẵt tokc pcỵk ĝeậk6 Kcụkd hceíkd vẪt hẵt tokc ổ kcoỄt ĝở ime sẺ hẵt tokc tri tcỗkc pck v smu s sớkd jỗu ck, kcụkd ĝí iù trƷỘi sẺ nỈ nất tÿ nổo kcụkd ĝí iù smu Kcụkd pcm smu iù qumk cỄ xuk it lổk pcmtrổk ợy tcui hou o lỗ iíi ĝí iù kduộk dời tỨ jmdjm xỵj kcẪp tỨ ao sợu o lổk hcủkd rm hco jt t jỗ ht tokc kd lo vỗ xuyổklổk Yk pcj im iukd rìm lỢi ĝỈm têic iỽi ae icưi icìj iỤm jẩkd o akd vỗe jkd li m tco hỡHrbtm Jt s cìkc ẩkc iỤm ĝoỉj lở6  Cìkc 176 ]umkd iẩkc ĝoỉj l hcu ao tờic Nm Cỵk >2 Cỡkc 1=6 ėí drmkoteoa nỈ pcekd cùm nùi vễ  Yƭ lƷứi iởt ĝỈm tẤkd   Qỉk ėí  CỄ QẤkd  QuỒo  Hrbtm Furm Qroms ėí kưo lỪm Mkabsotb (Jễ ĝí Mktrmhe) ėí drmkoaoerotb vỗ drmkotb (Ao tờic Nm Cỵk) Ne Li kc ]uớk trj tờic (Kửo Kj Wo) Qỗ Wm ėí vđo, ĝí trẤj têic (Qcậic ėởkd) ėí ^cyelot (Jůo Kmo) Cỵk Kdmkd Cỵk Kdmkd Cỵk Kdmkd kửo lm, sậk hẵt (PỈkc Hk LƷƭkd)   Wbrjo ėí vđo (Kưo Akd) vủo (Cmkd Iớ Yu) Cỗ Qoổk Cỗ Qk Iminek ėí vđo, iít hẵt (Néo Ỗt) ėí vđo (Iỗ mkc) Cỗ Qoổk + Cỵk Icủkd Cỗ Qoổk Iớt ht,nt ht (Cỵk Qrj) vủo (Icm Cmkd) Cỵk icủkd Cỵk icủkd Cỵk icủkd Abvek Iớt ht, pcok soloi (Ymu RNKA RNK A Nìkc Mk)  >0     PO Iẩj kdcį smu icuyẵk ĝo  Hẵt lậo icuyẵk ĝo Hoẵk tẪp iík nở hỿ tcuẪt (ėỈm icẢt aẤu hcê) trỽi tuyẵk, cìkc tcữi jỘo lậ kcƷkd vẨk ĝbj lậo y tro kdcoj tci t ice teỗk tc sokc voổk AI=3AH icửkd bj Ymu icuyk o kỗy, icửkd bj ĝé cỊi ĝƷứi rẢt kcoọu ĝoọu Icỏ trekd pcậj vo hcí cếp iỤm 7> tỏkc Mk Domkd - Hk Domkd kcƷkd tm iù tcỉ tcẢy ĝƷứi sỽ ĝm aậkd vọ ĝẴi ĝoỉj m ict im iới hcu vikỗy Icửkd bj ộ i qumk sít rẢt kcoọu leậo ĝí,   tỨ  ĝí  - F =)8 ĝí kưo lỪm mkabzot drmkoteoa pcữi ėỈkc (H =)8ĝởkd, Ice trj tờick c iới tkdnou Qỗ Wm (Q 9hok c tkd Sm Lekc vủo]uớk vỗ cmkd coỄk tậe (ĝữt déy icỚj, jẴt trƷứt)8 jẴt iất trẤj têic ’   kduộk  kưo lỪm8 iíi kdẢk kƷỘi noỉk trỉk vủo8 iới tcỗkc c drmkoteoa, ợy s jộo lỗ jt co i jỗ icửkd bj hcủkd nme qk ĝƷứi Sok icưi q tcẤy, iđ iù tcẪt kcoọu si hcb, dp kcou jmy jk vỗ tcỗkc iủkd trekd kckd icuyk o sp to POO Qỗo lou tcmj hce   X=Z IỒkd tcñkd tok ĝoỄk tỪ tỏkc Mk Domkd6   cttp6//www.mkdomkd.dev.vk/wps/pertml/Cejb/cejb/ X>Z IỒkd tcđkd tok ĝoỄk tỪ tỏkc Hk Domkd6   cttps6//www.hobkdomkd.dev.vk/Qrmkd/trmkdicu.mspx X9ZIkd tcủkd tok ok t N H ceic vỗ AẤu tƷ6 cttp6//www.jpo.dev.vk/Wmdbs/tokctcmkcicotobt.mspx5oaQokcQcmkc:12 X1Z Qrmkd tok ĝoỄk tỪ Ụy nmk k tởi6 cttp6//wbn.ibjm.dev.vk/jeaulbs.pcp5kmjb:Iektbkt&ep:abtmols&joa:439? X2Z AI=>AH Jokc (>7=2), Níe iíe ėỈm Hoẵk Qậe, QrƷỚkd ĝậo cỊi Níic Hcem QW Cộ Icê >4 ... Cỡkc 96 L trỡkc hok tpkdỗy = Cỡkc 16 L trỡkc hok tpkdỗy > Cìkc 26 Lở trìkc hok tpkdỗy Cìkc 06 L trỡkc hok tpkdỗy Cìkc 36... = .1 xé cởo6 > Q ỏkc Hokc Hoæk tẵ Domkd 9  >.= PỈ trê ĝỈm lú6 9  >.> Hcê cẪu6 1? ? >.9 ėỈm cìkc6  1? ? > .1 Hokc... (11 ,4 91 hj), pcờm ủkd doớp tkc kd Qcớp (=74,0>3 hj).Icou aỗo kct tcbe ckd kd Ni Kmj lỗ 30 hj vỗ ủkd Qợy lỗ 34,> hj =.> Hcờ cu6 Ae v trê ĝỈm lú iỤm tỏkc kẽj trekd vį ĝở ĝỈm lỳ im hcekd =7 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kiến tập cán bộ kỹ thuật (địa chất dầu khí) tp hồ chí minh an giang hà tiên, Báo cáo kiến tập cán bộ kỹ thuật (địa chất dầu khí) tp hồ chí minh an giang hà tiên

Từ khóa liên quan