0

BÀI 6 sự CHUYỂN BIẾN và PHÂN hóa của xã hội NGUYÊN THỦY

33 1 0
  • BÀI 6 sự CHUYỂN BIẾN và PHÂN hóa của xã hội NGUYÊN THỦY

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 21:22

ỂN BIẾN BÀI SỰ CHUY ỦA XÃ HỘI NG VÀ PHÂN HÓA C UYÊN THỦY MỤC TIÊU BÀI HỌC Trình bày trình phát kim loại vai trị chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp Mơ tả hình thành xã hội có giai cấp Giải thích xã hội ngun thủy tan rã Nêu giải thích phân hóa không triệt để xã hội nguyên thủy phương Đông Nêu số nét xã hội nguyên thủy Việt Nam trình tan rã KHỞI ĐỘNG Theo dõi video viết tiếp câu sau: khơng có kim loại thì… KHÁM PHÁ SỰ PHÁT HIỆN RA KIM LOẠI VÀ BƯỚC TIẾN CẢU XÃ HỘI NGUYÊN THỦY a Sự phát kim loại chuyển biến đời sống vật chất Quan sát H1, kết hợp SGK điền tên kim loại xuất tương ứng với trục thời gian sau: TNK IV TCN Đầu TNK II TCN Cuối TNK II TCN KHÁM PHÁ I SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÔNG CỤ LAO ĐỘNG BẰNG KIM LOẠI A Sự xuất kim loại chuyển biến đời sống vật chất Đồng TNK IV TCN Đồng thau Đầu TNK II TCN Sắt Cuối TNK II TCN Em nhắm mắt tưởng tượng người nguyên thủy sử dụng kim loại để làm gì? Xẻ đá làm nhà Săn thú Khai hoang Xẻ gỗ đóng thuyền Luyện kim Trồng trọt Và minh chứng… KHÁM PHÁ SỰ PHÁT HIỆN RA KIM LOẠI VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT a Sự phát kim loại chuyển biến đời sống vật chất Sự phát kim loại Đồng Đồng TNK IV TCN thau Đầu TNK II TCN Những chuyển biến đời sống vật chất - Công cụ lao động kim loại dần thay công cụ đá - Nhiều ngành sản xuất xuất  Xuất lượng sản phẩm dư thừa Sắt Cuối TNK II TCN KHÁM PHÁ a Sự phát kim loại chuyển biến đời sống vật chất Khi kim loại xuất xã hội ngun thủy có thay đổi gì? Trong gia đình xã hội Cá nhân viết lí lên giấy note Thời gian làm việc cá nhân: phút Thời gian chia sẻ nhóm bổ sung ý kiến giấy note: phút LIỆT KÊ TÊN NỀN VĂN HÓA ĐỒ ĐỒNG Ở VIỆT NAM PHÙNG NGUYÊN ĐỒNG ĐẬU TIỀN SA GÒ MUN HUỲNH ĐỒNG NAI LUYỆN TẬP Quan sát công cụ lao động vật dụng người nguyên thủy giai đoạn Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, em viết văn ngắn mô tả sống họ Qua vật trên, thấy cư dân nguyên thủy đất nước ta biết chế tạo công cụ lao động lưỡi câu, mũi giáo Từ cho thầy họ biết sử dụng kim loại để chế tạo công cụ lao động Như lưỡi câu, mũi tên Ngồi gia cịn biết làm đồ gốm, thủ công LUYỆN TẬP Cách luyện tập thứ Cách làm lửa Cách làm lửa Bàn mài rìu mài lưỡi Biết sử dụng cơng cụ lưới hái, lưỡi liềm gặt lúa Biết làm lưỡi cày Biết chăn nuôi động vật  Thuật luyện kim Biết làm gốm Làm nhà cư trú ... PHÁ b Sự thay đổi đời sống xã hội - Gia đình phụ hệ thay gia đình mẫu hệ - Xã hội phân hóa giàu nghèo  Xã hội ngun thủy tan rã hình thành xã hội có giai cấp * Ở phương Đơng xã hội phân hóa khơng...MỤC TIÊU BÀI HỌC Trình bày trình phát kim loại vai trị chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp Mơ tả hình thành xã hội có giai cấp Giải thích xã hội nguyên thủy tan rã Nêu... khơng triệt để cần liên kết để làm thủy lợi chống ngoại xâm Tại xã hội nguyên thủy nước Phương Đơng phân hóa khơng triệt để? KHÁM PHÁ SỰ TAN RÃ CỦA XÃ HỘI NGUYÊN THỦY Ở VIỆT NAM Đọc SGK quan sát
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 6 sự CHUYỂN BIẾN và PHÂN hóa của xã hội NGUYÊN THỦY , BÀI 6 sự CHUYỂN BIẾN và PHÂN hóa của xã hội NGUYÊN THỦY