0

DE THI THU THPT QUOC GIAPHAM VAN DONGPHU YEN

6 1 0
  • DE THI THU THPT QUOC GIAPHAM VAN DONGPHU YEN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 19:30

Biết thành bể và đáy bể đều được xây bằng gạch, độ dày của thành bể và đáy là như nhau, các viên gạch có kích thước như nhau và số viên gạch trên một đơn vị diện tích là bằng nhauBỏ qua [r] (1)SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG MÔN: TOÁN(LẦN 10) ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 05 trang) Họ và tên thí sinh:………………………………………………………………………… Câu Trong các hàm số sau, hàm số nào đạt cực tiểu x 0 ? A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y x y  x3  x  x  Câu Hàm số có điểm cực trị? A B C D 3 Câu Hàm số y  x  x  A Đồng biến trên khoảng   1;1 B Nghịch biến trên   ; 1 và 1; C Nghịch biến trên khoảng   1;1 D Đồng biến trên R y  x  mx  x Câu Hàm số đồng biến trên R và : A m 1 B m  C  m 1 Câu Với giá trị nào m thì đồ thị hàm số A m 2 y D x2  5x  x m có hai đường tiệm cận? C m 2  m 3 B m 3 m 1 D m 2 và m 3 Câu Giá trị lớn hàm số y  x  x  trên đoạn [1; 4] A 21 B.1 C Câu Tổng giá trị lớn và giá trị nhỏ hàm số A -1 B y D 2x  x  trên đoạn [0;2] là C D M  1;1 Câu Tiếp tuyến đồ thị hàm số y x  x  điểm có hệ số góc là: A B -1 Câu Đồ thị hàm số A y C -2 x có đường tiệm cận? B 4 C x  2x2  D D.Tất sai C Câu 10 Đồ thị hình bên là hàm số nào? x4 x4 y   x2  y   x2  4 A B y D y x x  1 y x -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 -5 Trang (2) y  x3  x2  3x 1 Câu 11 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số song song với đường thẳng y 3 x  là A y 3x  Câu 12 Hàm số y = A (0; +) B  29 y 3x  1; y 3x  ln x  5x  C y 3x  29 D y 3 x   có tập xác định là: B (-; 0) C (2; 3) D (-; 2)  (3; +) x Câu 13 Hàm số y = e  2x  có đạo hàm là: x A y’ = e x B y’ = e  x C y’ = e  x D y’ = e  23 Câu 14 Cho hàm số y  x x Đạo hàm y’(1) bằng: A 8 B y   x  Câu 15 Tập xác định hàm số A R \  2 Câu 16 Nếu A a b B A a  b D   2;  là: C   ;  D   ; 2 log x 5 log2 a  log b (a, b > 0) thì x bằng: B a b Câu 17 Cho lg3=a, lg5=b Khi đó C C 5a + 4b D 4a + 5b log30 tính theo a và b là: B a  b C a + b 3(1  b) D a  Câu 18 Cho hình chóp S.ABCD, SA vuông góc với đáy, ABCD là hình vuông cạnh a Biết SB = 3a Thể tích khối chóp S.ABCD A 2a 3 2a 3 B 8a C 3a 3 D Câu 19 Cho hình chóp S ABC có đáy là tam giác ABC vuông B AB a, BC 2a SA vuông góc với đáy và SA a Thể tích khối chóp S ABC là: a3 A 2a B 3 C 2a D a Câu 20 Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có tất các cạnh a Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ A 3a3 3a B 12 C 3a a3 D Câu 21 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SA  (ABCD), cạnh bên SC tạo với mặt phẳng đáy góc 450 Thể tích khối chóp S.ABCD : A a √2 B a3 √2 3 C a D a3 √ Trang (3) Câu 22 Lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có góc hai mặt phẳng (A’BC) và (ABC) 60 o; cạnh AB = a Thể tích khối đa diện ABCC’B’ bằng: 3a A 3a C 3a B 3a D Câu 23 Cho chỏm cầu có bán kính R 5 và chiều cao h 2 Thể tích khối chỏm cầu đó là 52 A 3 52  C 3 B 52  3 D 52 Câu 24 Biết năm 2001, dân số Việt Nam là 78685800 người và tỉ lệ tăng dân số năm là 1,7% Hỏi đến năm nào thì dân số Việt Nam mức xấp xỉ 100 triệu người? A 2013 B 2014 0,125.4 2x  Câu 25 Ph¬ng tr×nh A x Câu 26 Ph¬ng tr×nh: A  2     x  4.2 x  10; 100 B x Câu 28 Bất ph¬ng tr×nh:  0;1 Câu 29 Bất ph¬ng tr×nh: C D cã tËp nghiÖm lµ: B [  1;1]  [3;5] D  x  6 log (6 x  5)  bằng: log8 ( x  x  3) 1 x x 1 D 1   ; 10   C  10 B A [  1;1)  (3;5] C cã nghiÖm lµ:  2x  0 cã tËp nghiÖm lµ: Câu 27 Tổng các nghiệm phương trình A D 2016 x B C 2015 C [  1;1) D (3;5] x x  32 cã tËp nghiÖm lµ: A ( ;  13]  (  1;0) B ( ;  13]  (2; ) C ( 1;0)  (2; ) D ( ;  13]  ( 1;0)  (2; ) Câu 30 Bất ph¬ng tr×nh: A log x [ log (3x  9)]<1 cã nghiÖm lµ: x log 10 B x  log 10 Câu 31 Tập xác định hàm số A   3;   \  5 B y  x  3    3;  C 5 x x log 10 D x  log 10 là: C   3;5 D   3;5 y  x là: Câu 32 Nguyên hàm hàm số Trang (4) A x  ln | x  1| C B x  ln | C x  ln | x  1| C D  x  ln | x  1| C Câu 33 Cho hàm số y  f ( x ) liên tục trên đoạn x  1|  a; b Diện tích hình phẳng giới hạn đường cong y  f ( x) , trục hoành, các đường thẳng x a, x b là: A b b a f ( x)dx  f ( x) dx f ( x)dx B a C a b D b  f ( x )dx a Câu 34 Nguyên hàm hàm số: y = cos2x.sin3x là: 1 [  cos 5x  cos x ]  C A 1 [  cos 5x  cos x ]  C B 1 [ cos 5x  cos x ]  C C D  cos x  cos x  C Câu 35 Tích phân I  ln  A I ln(2 x  1) dx bằng: I  ln  B I  ln  2 D I  ln C Câu 36 Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị các hàm số y  x  x; y  x  là: 3 2 A B C 3 D Câu 37 Trong mặt phẳng Oxy cho parabol (P): y 4  x Thể tích vật thể tạo nên quay quanh trục Oy hình phẳng giới hạn parabol (P) và tục tung có giá trị là: 512 A 15 B  512 15 512 C 512 D 152 Câu 38 Tìm mệnh đề sai các mệnh đề sau: A Số phức z = a + bi biểu diễn điểm M(a; b) mặt phẳng phức Oxy B Số phức z = a + bi có môđun là a2  b2 a 0  b 0 C Số phức z = a + bi =   D Số phức z = a + bi có số phức liên hợp z  a  bi Câu 39 Cho số phức z thỏa mãn: z  z 8  6i Môđun số phức w  z  4iz A 137 B 317 C 173 D 731 z  10  3i 5 Câu 40 Cho số phức z thỏa Chọn phát biểu đúng: A Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là đường thẳng B Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là đường tròn có bán kính Trang (5) C Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là đường tròn có bán kính 25 D Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là đường tròn có bán kính Câu 41 Nếu z = - 3i thì z3 bằng: A -46 - 9i B 46 + 9i C 54 - 27i z  z   i  Câu 42 Phần ảo số phức z thỏa mãn A 13 B  13 1 i  D 27 + 24i là: C  D Câu 43 Với giá trị nào m thì số phức z m  ( m  3)i có môđun đạt giá trị nhỏ nhất? A m 0 B m 1 C m D m  Câu 44 Cho tam giác ABC vuông A có AB=3, AC=4 Thể tích vật thể tròn xoay quay quanh cạnh BC hình phẳng giới hạn tam giác ABC là: A 12 144 C B 16 144 D 15 Câu 45 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tam giác ABC có A(1;0;0), B(0;-2;3),C(1;1;1) Phương trình mặt phẳng (P) chứa A, B cho khoảng cách từ C tới (P) là A x+y+z-1=0 -23x+37y+17z+23=0 B x+y+2z-1=0 -2x+3y+7z+23=0 C x+2y+z-1=0 -2x+3y+6z+13=0 D 2x+3y+z-1=0 3x+y+7z+6=0  x 2  t x  y 1 z  1 :   ; 2 :  y 3  2t 3  z 1  t Câu 46 Trong không gian Oxyz mặt phẳng song song với hai đường thẳng có vec tơ pháp tuyến là A  n ( 5;6;  7) B  n (5;  6; 7) C  n ( 5;  6; 7) D  n ( 5;6; 7) 2 Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu ( S ) : ( x  1)  ( y  2)  ( z  3) 9 và đường thẳng x y z   3 2 Phương trình mặt phẳng (P) qua M(4;3;4), song song với đường thẳng ∆ và tiếp xúc với mặt cầu (S) : A 2x+y+2z-19=0 B x-2y+2z-1=0 C 2x+y-2z-12=0 Câu 48 Trong không gian Oxyz, cho tứ diện ABCD với A(1; 6; 2), B(5; 1; 3), mặt cầu (S) có tâm D và tiếp xúc với mặt phẳng (ABC) là A C (S): (S): ( x  5)2  y  ( z  4)2  223 B ( x  5)2  y  ( z  4)2  223 D (S): (S): D 2x+y-2z-10=0 C(4; 0; 6), D(5; 0; 4) Phương trình ( x  5)2  y  ( z  4)2  223 ( x  5)2  y  ( z  4)2  223 Câu 49 Trong mặt phẳng Oxyz Cho tứ diện ABCD có A(2;3;1), B(4;1;-2), C(6;3;7), D(-5;-4;-8) Độ dài đường cao kẻ từ D tứ diện là: Trang (6) A 11 B 45 C 5 D 3 Câu 50 Một người thợ xây cần xây bể chứa 108m3 nước, có dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông và không có nắp Hỏi chiều dài cạnh đáy và chiều cao lòng bể bao nhiêu để số viên gạch dùng xây bể là ít nhất? Biết thành bể và đáy bể xây gạch, độ dày thành bể và đáy là nhau, các viên gạch có kích thước và số viên gạch trên đơn vị diện tích là nhau(Bỏ qua vữa) 3 A 108m; 108m B 6m; 3m C 3m ; 12m D 2m; 27m -HẾT - Trang (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU THPT QUOC GIAPHAM VAN DONGPHU YEN, DE THI THU THPT QUOC GIAPHAM VAN DONGPHU YEN