0

Tính toán Móng nông theo quan niệm móng mềm, móng cứng

30 1 0
  • Tính toán Móng nông theo quan niệm móng mềm, móng cứng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 17:50

ƠNG MĨNG N NƠ CH MỤC ĐÍ ĐÍCH Biết cách phân tích tính tốn nội lực móng theo quan niệm móng mềm móng cứng Giúp học viên nắm vững trình tự tính tốn móng băng, đài bè ÁI NI ỆM V Ề ĐỘ C ỨNG M ÓNG KH KHÁ NIỆ VỀ CỨ MÓ ấu ttạ ạo v àm ức độ ttá ác d ụng ttư ương h ỗ Tùy theo c cấ mứ dụ hỗ ữa n ền v àm óng, ta ph ân chia: gi giữ nề mó phâ Móng m ềm: 1.M mề • Biến dạng móng nhau, móng khơng phát sinh nội lực C c d ng m ó ng m ề m c ó th ể g ặ p: n ề n đường; đê đập… • Kết cấu móng cơng trình xây dựng thường khơng dạng mềm tuyệt đối ứng: Móng c • Móng có độ cứng lớn, bỏ qua biến dạng móng biến d ạng n ày không phụ thuộc vào áp lực tiếp xúc • Thường gặp dạng móng như: trụ cầu, móng máy kiểu khối • Khi tính tốn ta quan niệm: phản lực phân bố ó độ c ứng h ữu h ạn Móng c có hữ hạ • Khi làm việc móng chịu uốn nên tồn biến dạng • Móng BTCT quan niệm móng mềm dạng dầm tỷ lệ Lm/bm ≥7 móng mềm dạng Lm/bm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán Móng nông theo quan niệm móng mềm, móng cứng, Tính toán Móng nông theo quan niệm móng mềm, móng cứng