0

Giao an huong nghiep 10

25 2 0
  • Giao an huong nghiep 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 17:44

Caùc yeâu caàu cuûa ngheà GV gợi ý: - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Xây dựng cầu đóng - Xây dựng công trình thủy - Xây dựng công trình biển và dầu khí - Công nghiệp vật liệu và cấu [r] (1)Tuần Tiết : Ngày soạn: Ngày dạy: CHỦ ĐỀ EM THÍCH NGHEÀ GÌ I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: + Biết sở phù hợp nghề + Biết cách lựa chọn nghề phù hợp với hứng thú, lực thân và nhu cầu thị trường lao động 2.Kỹ năng: Lập “Bản xu hướng nghề nghiệp” thân 3.Thái độ: Bộc lộ hứng thú nghề nghiệp mình II TRỌNG TÂM CỦA CHỦ ĐỀ Giúp HS biết các sở việc chọn nghề để từ đó lựa chọn nghề phù hợp với mình, có sau này các em thành công đời Các em phải trả lời ba câu hỏi sau: - Em thích ngheà gì? - Em có thể làm nghề gì? - Nhu cầu thị trường nghề đó nào? III CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ Giaùo vieân: - Phát trước các câu hỏi, phiếu điều tra cho HS - Hướng dẫn các em tìm kiếm thông tin liên quan đến chủ đề - Tổ chức lớp theo nhóm: Lớp trưởng bí thư dẫn chương trình, tổ nhóm để thảo luận Hoïc sinh: - Chuẩn bị trả lời các câu hỏi và hoàn thành phiếu điều tra - Sưu tầm mẩu chuyện, gương thành công số nghề IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số GV giới thiệu môn học và chủ đề: - Qua hoạt động giáo dục hướng nghiệp các em phải hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai; biết số thông tin định hướng phát triển KT – XH đất nước, khu vực và đặc biệt là địa hương; biết thông tin nghề nghiệp, thị trường lao động và hệ thống giáo dục nghề nghiệp (trong học chuyên nghiệp và dạy nghề); cao đẳng,đại học địa phương và nước Các em biết tự đánh giá lực thân điều kiện gia đình và nhu cầu xã hội để chọn nghề lập thân, lập nghiệp tương lai cho thân sau tốt nghiệp THPT; tự đánh giá lực thân và điều kiện gia đình, trọng việc lựa chọn nghề nghiệp; biết phân tích các yếu tố định việc chọn nghề cho thân và lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai Buổi hôm chúng ta bắt đầu chủ đề “Em thích nghề gì?” Tieán trình tổ chức dạy và học bài Hoạt động thầy Hoạt động trò (2) GV tổ chức lớp theo nhóm, cử người dẫn chương trình (NDCT) buổi thảo luận, thường là cử * Hoạt động 1: Tìm hiểu chọn nghề là gì? HS nào có khả diễn thuyết lớp trưởng bí thư I Lựa chọn nghề Vì phaûi choïn ngheà? GV gợi ý: - Thế giới nghề nghiệp là rộng lớn, có hàng ngàn nghề khác - Cá nhân người không thể nào phù hợp với tất các nghề khác mà có thể phù hợp với nhóm nghề nào đó, chí với nghề Tại chúng ta phải chọn cho mình moät ngheà? - Con người thành công đời biết chọn nghề phù hợp với mình - Nghề nghiệp là phương tiện mà người dựa vào đó để sống và thỏa mãn các nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần, đam mê, lòng nhiệt huyết, lý tưởng… GV gợi ý: Choïn ngheà nhö theá naøo? a Em thích nghề gì?- Trả lời câu hỏi này là đã bộc lộ hứng thú mình với nghề đó b Em có thể làm nghề gì?- Trả lời câu hỏi này là đã phần nào tự nhận thức lực mình Nhu cầu xã hội nghề đó sao? Trả lời câu hỏi này tức là chúng ta đã biết tìm hiểu thực tế tương lai nghề II Sự phù hợp nghề Thế nào là phù hợp nghề? - Phù hợp nghề là đặc điểm tâm sinh lý phù hợp với yêu cầu nghề đề với người lao động Các mức độ phù hợp - Không phù hợp: Là không có các đặc điểm tâm sinh lý phù hợp với các đòi hỏi nghề - Phù hợp phần: Tuy không có định HS không thể xu hướng rõ ràng, không say mê gắn bó với nghề - Phù hợp phần lớn: Có nhiều đặc điểm tâm Vì chuùng ta phaûi choïn ngheà? Gợi ý: NDCT mời đại diện các nhóm lên phát biểu ý kiến, đồng thời chuyển tờ giấy ghi lên để thầy phaân tích NDCT: Kính mời thầy cho ý kiến - Sau nghe caùc yù kieán cuûa HS, thaày giaùo toång hợp và nêu các nét các em cần nắm NDCT:2 Tại chúng ta phải chọn cho mình moät ngheà? Khi xác định lực và chọn nghề đúng lực và sở trường thì người đó thành công ngheà nghieäp Trong thực tế đã có nghề mà chúng ta đào taïo raát nhieàu nhöng nhu caàu tuyeån duïng laïi ít vì vầy SV thường phải bỏ nghề và làm nghề phải học thêm nghề Choïn ngheà nhö theá naøo? NDCT định các nhóm tham gia và cử người ghi tóm tắt nội dung người phaùt bieåu GV tổng hợp các ý kiến, nêu nhận xét và đưa câu trả lời NDCT có thể lấy ví dụ đam mê nghề nghiệp cá nhân nào đó từ sách, báo… để lớp cùng nghe * Hoạt động 2: Tìm hiểu phù hợp nghề là gì? NDCT ñöa moät soá tình huoáng: TH1: Có bạn cho học tập tốt đã đến năm lớp 12 xem bố mẹ bảo thi vào trường nào thì thi vào trường Hãy cho ý kiến quan niệm đó? - HS phaùt bieåu TH2: trên báo niên đã đăng tin cô gái người việt định cư nước ngoài, từ nhỏ cô đã say mê nghề thiết kế thời trang Tuy vaäy gia ñình coâ laïi cho raèng ngheà naøy khoâng coù töông lai vaø cuõng chaúng phaûi laø moät ngheà danh giá và ngăn cấm cô Với đam mê mình, cô gái trẻ đã tâm lên thành phố tự (3) sinh lý phù hợp với đòi hỏi nghề nhoùm ngheà nhaát ñònh - Phù hợp hoàn toàn: Là trường hợp bộc lộ xu hướng, lực trội “Năng khiếu” với các đòi hỏi nghề GV mời tất lớp thảo luận chủ đề hứng thuù cuûa mình veà ngheà töông lai III Em thích ngheà gì? GV laéng nghe phaùt bieåu cuûa caùc em GV yeâu caàu HS moâ taû ngheà mình thích nhaát theo caáu truùc baûn moâ taû ngheà GV hướng dẫn HS ghi nội dung mô tả nghề theo mẫu đây IV Bản xu hướng nghề nghiệp Cấu trúc xu hướng nghề Dự định chọn nghề cho tương lai: (kể tên nghề theo thứ tự ưu tiên) Keå teân 10 ngheà maø em quan taâm vaø theû hieän hứng thú (Cho điểm – 10 theo mức độ hứng thuù) GV: Nhaän caùc baûn moâ taû ngheà cuûa caùc em HS để nhà đọc ghi nhận xét lấy tư liệu cho buổi hoïc sau Tổng kết đánh giá thuê nhà vừa làm vừa học thời trang Thế cô đạt ước mơ mình việc giành giải thiết kế thời trang trên đất khách và trở nên tiếng Em đánh giá nào việc làm cô gái đó? - HS phaùt bieåu NDCT: Kính mời thầy cho ý kiến Thaày nhaän xeùt: Những em không phù hợp với nghề mình chọn thì khó có thể trở thành chuyên gia giỏi * Hoạt động 3: HS tự phát biểu hứng thú ngheà nghieäp cuûa mình NDCT: Ñaây laø phaàn maø caùc nhoùm phaùt bieåu chung nhóm nghề nghề mà mình thích (Lưu ý, đây chưa phải là nghề đã chọn) HS phát biểu hứng thú nghề nghiệp mình nghề mà mình thích, phát biểu trước nhóm trước lớp NDCT: phát mẫu xu hướng nghề nghiệp cho caùc nhoùm HS hoàn thành nội dung mô tả nghề sau đó noäp laïi cho NDCT NDCT thu lại để nộp cho GV Qua chủ đề, em thu hoạch gì? Hướng chọn nghề em nào? IV SƠ KẾT BÀI HỌC Bài này yêu cầu học sinh nắm vì phải chọn nghề? Chọn nghề nào? Thế nào là phù hợp nghề? Từ đó định hướng nghề nghiệp tương lai cho mình? Yêu cầu nhà tham khảo ý kiến gia đình bạn bè nghề mình bước đầu định hướng? V BỔ SUNG (4) Tuần Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: Chủ đề NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP VAØ TRUYEÀN THOÁNG NGHEÀ NGHIEÄP GIA ÑÌNH I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: Biết lực thân qua quá trình học tập và lao động Kỹ năng: Biết điều kiện và truyền thống gia đình việc chọn nghề tương lai - Biết tìm kiếm thông tin liên quan đến nghề nghiệp, các làng nghề truyền thống 3.Thái độ: Có ý thức tìm hiểu và chọn nghề (chú ý đến lực thân và truyền thống gia đình) II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ Giáo viên:- Phát trước các câu hỏi phiếu điều tra cho HS - Thống kê và có nhận định sơ lực truyền thống nghề nghiệp gia đình HS lớp - Chuaån bò phim veà caùc laøng ngheà truyeàn thoáng Học sinh:- Chuẩn bị nội dung câu trả lời phiếu điều tra - Sưu tầm câu chuyện người thành công thất bại trên đường tìm lực và sở trường mình III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp Giới thiệu khái quát nội dung bài học Tieán trình tổ chức dạy và học bài Hoạt động thầy GV tổ chức lớp theo nhóm, cử người dẫn chöông trình (NDCT) cuûa buoåi thaûo luaän, thường là cử HS nào có khả diễn thuyết lớp trưởng bí thư Năng lực nghề nghiệp là gì? Năng lực nghề nghiệp là phẩm chất, nhân cách cần có giúp người lĩnh hội và hoàn thành hoạt động định với kết quûa cao Phát lực và bồi dưỡng lực baûn thaân a Phương pháp phát lực thân - Thoâng qua vieäc hoïc taäp caùc moân hoïc vaên hoùa - Thông qua các hoạt động ngoại khóa - Các hoạt động gia đình và địa phương b Học sinh nên bồi dưỡng lực naøo - Cần tự giác bồi dưỡng lực vào nhu cầu hoạt động nghề nghiệp tương lai - Biết cách chọn nghề vào khuynh Hoạt động trò * Hoạt động 1: Tìm hiểu lực nghề nghieäp laø gì NDCT leân vò trí laøm vieäc vaø neâu caâu hoûi Năng lực nghề nghiệp là gì ? HS thaûo luaän HS phaùt bieåu - Người dẫn chương trình đưa câu trắc nghiệm lực nghề nghiệp NDCT: Thoâng qua hoïc taäp caùc moân hoïc theå hieän lực gì ? HS phát biểu nhận thức mình HS lắng nghe gợi ý thầy (5) hướng và phù hợp nghề + Năng lực nhận thức chú ý khả quan sát, trí tưởng tượng khả tư + Năng lực diễn đạt + Năng lực trình bày vấn đề trước đám đông - Thông qua các hoạt động khác: ngoại khóa, lao động nghề nghiệp các hoạt động địa phöông + Qua các hoạt động này dễ dàng phát các lực lực tổ chức, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực saùch c Lao động nghề nghiệp và lực Nhờ naêng luïc maø chuùng ta thaønh coâng lao động nghề nghiệp Ngược lại qua lao động nghề nghiệp ảnh hưởng lớn đến lực người, đồng thời tạo điều kiện cho lực phát triển tới trình độ khá cao VD: Caùc coâng nhaân deät vaûi coù khaû naêng phaân biệt màu sắc cao người bình thường nhiều laàn GV gợi ý: - Nghề truyền thống là nghề lưu truyền từ hệ này sang các hệ khác với kinh nghieäm vaø bí quyeát rieâng cuûa moät ngheà địa phương gia đình Ảnh hưởng nghề truyền thống với việc chọn ngheà + Neáu choïn ngheà truyeàn thoáng thì seõ tieáp thu nhiều kinh nghiệm từ các hệ di trước để lại Tổng kết đánh giá GV khái quát bài học và kiểm tra nhận thức cuûa hoïc sinh IV BỔ SUNG NDCT đọc số ví dụ thực tế và yêu cầu các nhóm hãy phân tích khía cạnh lực trường hợp sau: Trường hợp 1: “Darwin – thời học sinh ông học không thật xuất sắc Người cha dựđịnh cho Darwin chuyển sang học thần học Nhưng Darwin biết rõ nhược điểm mình là trí nhớ kém, nói vụng về, xã giao kém, không hợp với chất muïc sö töông lai Tuy nhieân oâng laïi nhìn thaáy điểm vượt trội mình là say mê lĩnh vực sinh học, lực phát và lực tư mình, đó ông đã định chọn nghề sinh hoïc laøm ngheà töông lai cuûa mình” Trường hợp 2: Có bạn quan niệm lực là bẩm sinh người không cần phải bồi dưỡng Trường hợp 3: NDCT: Người có thể nói anh khờ khạo lĩnh vực này lại co thể nỗi trội lịnh vực khác Ý nói gì ? HS thaûo luaän HS laéng nghe * Hoạt động 2: Tìm hiểu ảnh hưởng truyền thống gia đình tới việc chọn nghề NDCT: Baïn haõy keå teân caùc laøng ngheà truyeàn thoáng maø baïn bieát vaø ñaëc ñieåm chung cuûa caùc laøng ngheà laø gì ? HS phaùt bieåu HS laéng nghe (6) Tuần Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: Chủ đề NGHEÀ DAÏY HOÏC I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Nắm ý nghĩa, vị trí, đặc điểm, yêu cầu nghề dạy học, mô tả cách tìm hiểu thoâng tin veà ngheà Kĩ năng:Tìm hiểu thông tin nghề dạy học, liên hệ thân để chọn nghề 3.Thái độ: Có ý thái độ đúng đắn nghề dạy học II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: Giaùo vieân: - Sưu tầm gương sáng, câu chuyện, câu ca dao nghề dạy học - Sưu tầm hình ảnh tình nghĩa thầy trò, tư liệu nhà giáo lỗi lạc đất nước và trên giới Học sinh:- Sưu tầm câu chuyện tình nghĩa thầy trò - Những ấn tượng tốt đẹp không thể nào quên tình cảm thầy trò quãng đời học sinh mình III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC Ổn định lớp Giới thiệu khái quát nội dung bài Tiến trình tổ chức dạy và học bài Hoạt động thầy Hoạt động trò GV tổ chức theo nhóm, cử người dẫn chương trình GV theo dõi hoạt động thảo luận HS và nghe yù kieán trình baøy cuûa caùc em I Nghóa vaø taàm quan troïng cuûa ngheà Nghề dạy học có từ ngàn xưa giai đoạn thực với hình thức khác nhö: - Thời đồ đá việc truyền thụ kiến thức dạng cha truyeàn noái - Thời kỳ công trường thủ công thì dạng kèm cặp cá nhân nơi làm việc - Thời kỳ xã hội phát triển việc truyền thụ dạng tổ, nhóm thành trường lớp ngày Ý nghĩa nghề dạy học xã hội loài người : a YÙ nghóa kinh teá: - Đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ lao động * Hoạt động 1: Tìm hiểu ý nghĩa và tầm quan troïng cuûa ngheà daïy hoïc - Trước hết chúng ta thảo luận ý nghĩa và tầm quan troïng cuûa ngheà daïy hoïc - HS thaûo luaän theo nhoùm - Taïi ngheà daïy hoïc khoâng taïo cuûa caûi vaät chaát laïi coù yù nghóa kinh teá? - Tại nói nghề dạy học nước ta lại coi troïng? - Baïn caûm nhaän nhö theá nào veà coâng vieäc cuûa caùc thaày, caùc coâ? HS phát biểu - Bạn có thể hát bài chủ đề người thầy? - Bạn hãy kể số nhà giáo lỗi lạc việt (7) saûn xuaát - Neàn kinh teá phaùt trieån nhö theá naøo laïi phuï thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực đóng vai trò định tới phát triển kinh teá b YÙ nghóa chính trò - xaõ hoäi: - Chuùng ta muoán trì theå cheá xaï hoäi nhö theá naøo laø chuùng ta giaùo duïc, kinh teá phaùt triển người dân giáo dục tốt thì xã hội đó oån ñònh - Ở Việt Nam nghề dạy học luôn xã hội coi trọng thể truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” Đối tượng lao động: - Là người: Là đối tượng đặc biệt Bằng tình cảm và chuyên môn mình, người thầy phải làm hình thành, biến đổi và phát triển phẩm chất nhân cách người học theo mục tiêu đã chọn trước Công cụ lao động: Gồm ngôn ngữ (nói, viết) và các đồ dùng dạy học giấy, bút, mực, phấn, bảng, các máy móc thí nghieäm Yeâu caàu cuûa ngheà daïy hoïc: - Phẩm chất đạo đức: Yêu nghề, yêu thương học sinh, coù loøng nhaân aùi, vò tha coâng baèng - Năng lực sư phạm:+ Năng lực dạy học + Năng lực giáo dục: - Năng lực tổ chức: + Biết tổ chức quá trình dạy học khoa học + Biết tổ chức giáo dục để đạt hiệu cao + Biết hướng dẫn HS thực nề nếp học tập, xây dựng phong cách học tập mới, biết làm việc theo nhóm và tự nghiên cứu - Một số phẩm chất khác: Nếu biết ca hát, đánh đàn thì càng tốt Điều kiện lao động: - Điều kiện lao động: Lao động trí óc, phải nói nhieàu - Chống định y học: Người dị dạng, khuyết tật Người nói ngọng, nói lắp Người bị bệnh hen, phổi, lao Người có thần kinh không ổn định Người có hành động thiếu văn hóa nam * Hoạt động 2: Tìm hiểu đối tượng lao động, công cụ lao động, và yêu cầu nghề dạy học - Đối tượng lao động nghề dạy học là gì? Và nêu đặc điểm đối tượng này HS phaùt bieåu - Công cụ lao động nghề này là gì? HS trả lời - Năng lực tổ chức nghề dạy học thể hieän nhö theá naøo? - Bạn cho biết, ngoài lực trên, thầy cô giáo cần có lực nào? HS trả lời - Bạn phát biểu điều kiện lao động nghề daïy hoïc - Caùc choáng chæ ñònh y hoïc cuûa ngheà laø gì? HS trả lời (8) III Vấn đề tuyển sinh vào nghề Các sở đào tạo gồm hệ thống các trường: - Trung cấp sư phạm: Ơû các địa phương - Cao đẳng sư phạm: Ở các địa phương, TW có số trường - Trường đại học sư phạm: Ñieàu kieän tuyeån sinh: Trieån voïng cuûa ngheà: V Tổng kết đánh giá: Tìm hieåu ngheà daïy hoïc Nhận xét đánh giá tinh thần thái độ HS tham gia baøi giaûng VI BỔ SUNG * Hoạt động 3: Vấn đề tuyển sinh vào nghề, triển vọng nghề - Bạn biết gì vấn đề tuyển sinh vào nghề dạy hoïc? HS phaùt bieåu NDCT: Nội dung chủ đề là gì? HS phaùt bieåu (9) Chủ đề VẤN ĐỀ GIỚI TRONG CHỌN NGHỀ Tuần Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Nêu vai trò ảnh hưởng giới tính và giới chọn nghề Kĩ năng: Liên hệ thân để chọn nghề 3.Tư tưởng: Tích cực khắc phục ảnh hưởng giới chọn nghề II CHUẨN BỊ - Sưu tầm bài báo, mục quảng cáo, ca dao, thơ nói nghề coi là truyền thống nam giới, nữ giới - Cử người làm tổ trưởng nhóm trưởng III NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ Ổn định lớp Tổ chức hướng theo nhóm, cử HS dẫn chương trình, thư ký nhóm trưởng Tiến trình tổ chức dạy và học bài Hoạt động thầy GV: Tổ chức lớp theo nhóm, cử người dẫn chöông trình GV laéng nghe yù kieán cuûa hoïc sinh GV gợi ý: Khái niệm giới và giới tính - Giới tính khác mặt sinh học nam và nữ Giới tính luôn định, giới có chức sinh học đặc thù và giống khoâng phaân bieät maøu da, daân toäc Giới là mối quan hệ và tương quan nam và nữ bới cảnh cụ thể xã hội cụ thể Giới thể vai trò, trách nhiệm và quyền lợi mà xã hội qui định cho nam và nữ bao gồm việc phân công lao động, phân chia các nguồn lợi ích cá nhân Giới không mang tính bất biến Vai trò giới thay đổi theo thời gian Vai trò giới xã hội Cả nam và nữ thực vai trò trách nhiệm mình sống đó là: - Tham gia coâng vieäc gia ñình - Tham gia coâng vieäc saûn xuaát - Tham gia công việc cộng đồng GV gợi ý Hoạt động trò * Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm và giới tính NDCT: Bạn hiểu nào giới và giới tính? HS thảo luận theo nhóm cử đại diện phát biểu NDCT: Bạn cho biết điểm mạnh nam giới và hạn chế họ việc chọn ngheà? HS thaûo luaän HS phaùt bieåu HS laéng nghe NDCT: Người ta thường cho nam giới phải lao động sản xuất và tham gia các công việc cộng đồng, còn nữ giới thì lao động sản xuất, công việc cộng đồng, nữ giới còn phải tham gai công việc gia đình Quan niệm đó đúng hay sai? HS phaùt bieåu NDCT: Vì có phong trào đòi bình đẳng giới? HS phaùt bieåu NDCT: Baïn haõy cho bieát yù kieán cuûa mình qua caùc số liệu sau đây Việt Nam: a Tỷ lệ lao động Tỷ lệ lao động phụ nữ là 50 – 60% Nhà hành khách sạn, cửa hàng phụ nữ quản lý chieám 80% (10) Công việc nhà nông phụ nữ đảm nhiệm chiếm 75% b thu nhaäp Thu nhập phụ nữ so với nam giới chiếm 72% Vốn mà ngân hàng nông nghiệp cho phụ nữ vay laø 10% HS nghiên cứu số liệu và phát biểu * Hoạt động 2: Tìm hiểu ảnh hưởng giới vieäc choïn ngheà NDCT: nam giới lại có phạm vi chọn nghề Vấn đề giới chọn nghề rộng nữ giới? a Aûnh hưởng giới chọn nghề HS thảo luận cử đại diện phát biểu - Học sinh nam có nhiều lựa chọn nghề NDCT: Neáu ngheà daïy hoïc nhö THCS, THPT maø chæ nghiệp các bạn nữ, đó nghề nghiệp mà có nữ giới thì có ưu nhược điểm gì? các bạn nam giới chọn đa dạng HS phaùt bieåu - Học sinh nữ phải lựa chọn ngành nghề phù hợp với nữ giới, đó phạm vi nghề nghiệp nữ hẹp b Sự khác giới việc chọn nghề Hạn chế: Sức khỏe * Nam giới: Tâm sinh lý, bị ảnh hưởng việc sinh đẻ, số * Nữ giới: Khả ngôn ngữ, nhạy bén và tinh tế phụ nữ còn nặng với thiên chức làm mẹ, làm vợ ứng xử, giao tiếp- phong cách các lĩnh vực mang tính meàm deûo, oân hoøa, dòu daøng, aân caàn Hạn chế: Sức khỏe Tâm sinh lý, bị ảnh hưởng việc sinh đẻ, số phụ nữ còn nặng với thiên chức làm mẹ, làm NDCT: Theo bạn nghề nào phù hợp với nữ vợ giới, nghề nào nữ giới không nên tham gia Một số nghề phụ nữ không nên làm và nên HS thảo luận và phát biểu laøm: - Nghề có môi trường lĩnh vực độc hại HS lắng nghe nhận xét, gợi ý thầy, cô giáo - Ngheà hay phaûi di chuyeån ñòa ñieåm laøm vieäc - Nghề lao động nặng nhọc Một số nghề phù hợp với phụ nữ: giáo dục, công HS phát biểu nghieäp nheï, du lòch, ngaân haøng, taøi chính, tín HS neâu caùc yù kieán thaéc maéc neáu coù duïng, böu ñieän, dòch vuï coâng coäng, y teá, noâng nghieäp, coâng nghieäp cheá bieán Dặn HS tìm hiểu trước các nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp V BỔ SUNG (11) Tuần Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: Chủ đề TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NOÂNG, LAÂM, NGÖ NGHIEÄP I MỤC TIÊU BÀI HỌC : Kiến thức: Nêu ý nghĩa, đặc điểm yêu cầu, nơi đào tạo, triển vọng phát triển và nhu cầu lao động các ngành sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp Mô tả cách tìm hiểu thông tin nghề Kĩ năng: Biết liên hệ thân để chọn nghề 3.Tư tưởng: Tích cực chủ động tìm hiểu thông tin nghề II CHUẨN BỊ : - Sưu tầm các thông tin nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp - Những thông tin, văn kiện định hướng phát triển các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp - Tìm hiểu kỹ các nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp III NỘI DUNG : Ổn định lớp Tổ chức hướng theo nhóm, cử HS hướng dẫn chương trình, thư ký, nhóm trưởng Tiến trình tổ chức dạy và học bài Hoạt động thầy GV tổ chức lớp theo nhóm, cử người dẫn chương trình GV hướng dẫn HS thảo luận theo nội dung NDCT ñöa ra, laéng nghe phaùt bieåu cuûa HS GV gợi ý I YÙ nghóa vaø taàm quan troïng cuûa ngheà noâng, laâm, ngö nghieäp: - Các nghề nông, lâm, ngư nghiệp nước ta phát triển từ lâu đời vì điều kiện địa lý, điều kiện khí hậu tạo nên, nước ta có hàng ngà kilomet bờ biển, diện tích rừng lớn, đất đai màu mỡ Đây là điều kiện tôt để chúng ta phát trieån caùc ngheà noâng, laâm, ngö nghieäp - Trước cách mạng tháng tám, đời sống nhân daân coøn thaáp bò giai caáp phong kieán chieám hữu ruộng đất, bị vua quan bóc lột, nên nông nghieäp laïc haäu keùm phaùt trieån - Sau cách mạng tháng tám, người dân làm chủ ruộng đất, nông dân học hành, sản xuất nông nghiệp bước phát triển - Từ đầu đại hội đảng VI năm 1986 đã đề chủ Hoạt động trò * Hoạt động 1: Tìm hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng cuûa ngheà noâng, laâm, ngö nghieäp NDCT: Vì việt nam chúng ta từ xưa đến gần cuối kỷ 20 là nước nông nghiệp kém phát trieån? HS thaûo luaän theo nhoùm NDCT: xin mời đại diện các nhóm lên phát biểu ý kieán HS laéng nghe NDCT: baïn bieát gì veà tình hình phaùt trieån caùc ngheà (12) trương đổi các lực lượng sản xuất nông, laâm, ngö nghieäp phaùt trieån maïnh meõ caûi tieán lao động sản xuất áp dụng các thành tựu KHCN vào lao động sản xuất nên các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đã phát triển vượt bậc Hiện nay: Việt nam là nước xuất gạo, cà phê hàng đầu giới Tổng quan các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghieäp töông lai - Các lĩnh vực này có nhiều nghề để lựa chọn, nhiều nghề xuất thu hút đông đảo nhân lực đất nước - Các mặt hàng nông, lâm, thủy sản người việt nam ngày tiến thị trường giới GV laéng nghe yù kieán phaùt bieåu cuûa HS GV gợi ý: thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và töông lai? HS thaûo luaän NDCT: mời đại diện các nhóm lên phát biểu ý kiến HS laéng nghe nhaän xeùt cuûa thaày giaùo * Hoạt động 2: Tìm hiểu định hướng phát triển các nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp NDCT: Đọc tổng kết phát triển các lĩnh vực thuộc nông, lâm, ngư nghiệp giai đoạn 2001 – 2005 cho lớp nghe NDCT: vì lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nước ta lại có thành tựu quan trọng nhö vaäy? HS thaûo luaän theo nhoùm NDCT: Bạn có thể rút kết luận gì qua các thông tin định hướng phát triển nghề nói trên như: Nhu cầu lao động, yêu cầu chất lượng lao động * Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm, yêu cầu chung Ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu cuûa ngheà các nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghieäp Đối tượng lao động chung NDCT : bạn cho biết đối tượng lao động nghề là - Caây troàng gì? - Vaät nuoâi Nội dung lao động: Dùng sức lao động để áp HS Phát biểu dụng các biện pháp KHKT để biến đổi các đối NDCT: Nội dung lao động, công cụ lao động chung tượng để phục vụ cho nhu cầu dinh dưỡng và nghề? tiêu dùng người HS phaùt bieåu Công cụ lao động - Caùc coâng cuï ñôn giaûn: caøy, cuoác, xe boø, thuyeàn goã - Các công cụ đại: Máy cày, máy cấy, máy gặt, tàu đánh cá, các nhà máy chế biến Điều kiện lao động NDCT: điều kiện lao động nghề? - Làm việc ngoài trời HS thaûo luaän - Bị tác động thời tiết, khí hậu bão, lụt … - Bị tác động các loại thuốc bảo vệ thực vật: Thuốc diệt cỏ, trừ sâu Nguyeân nhaân choáng chæ ñònh y hoïc: Khoâng neân theo ngheà neáu bò: - Beänh phoåi (13) - Suy thaän maïn tính - Thấp khớp, đau cột sống - Bệnh ngoài da - …… Vấn đề tuyển sinh a Cơ sở đào tạo - Các trường công nhân kỹ thuật - Trường TH - trường cao đẳng - Trường đại học IV Tổng kết đánh giá Em hãy cho biết nội dung chủ đề Em hãy kiên hệ thân có phù hợp với các ngheà thuoäc noâng, laâm, ngö nghieäp khoâng? Em hãy mô tả chi tiết nghề thuộc lĩnh vực noâng, laâm, ngö nghieäp maø em bieát (Theo caáu truùc baûn moâ taû ngheà nhö ngheà nuoâi ong, ngheà trồng rừng….) Yeâu caàu caùc em veà nhaø tìm hieåu caùc ngheà thuộc lĩnh vực y và dược V BỔ SUNG NDCT: bạn biết gì vấn đề tuyển sinh nghề? HS phaùt bieåu HS phaùt bieåu toùm taét noäi dung HS phát biểu nhận thức mình qua chủ đề NDCT: baïn haõy cho bieát caùch tìm kieám thoâng tin veà nghề Y, Dược (14) Tuần Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: Chủ đề TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC CÁC NGAØNH Y VAØ DƯỢC I MỤC TIÊU Kiến thức: Nêu vụ trí, đặc điểm và yêu cầu chính số nghề thuộc ngành y và dược Kĩ năng: Biết cách tìm hiểu thông tin nghề và sở đào tạo ngành y và dược Tư tưởng : Tích cực tham gia hoạt động tìm hiểu nghề và liên hệ thân cho việc chọn nghề II CHUẨN BỊ - Sưu tầm gương sáng, câu chuyện, câu ca dao ngành y và dược nước và trên giới Tìm hiểu các danh y nghề y học cổ truyền tuệ tĩnh, hải thượng lãn ông… III NỘI DUNG Ổn định lớp Kiểm tra nội dung các tài liệu mà HS đã chuẩn bị nhà ngành y và dược Tiến trình tổ chức dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò GV: Tổ chức HS theo nhóm, cử người dẫn chương trình GV gợi ý: I YÙ nghóa vaø taèm quan troïng cuûa ngheà: Sơ lược lịch sử phát triển lĩnh vực y và dược - Nghề y- dược phát triển từ lâu đời, kinh nghiện từ hàng năm đã để lại cho chúng ta phương phaùp vaø baøi thuoác quí baùo - Ñoâng y cuûa Vieät Nam hieän ñang phaùt trieån theo hướng đại hóa - Tây y thâm nhập vào việt nam từ thực dân pháp xâm chiếm nước ta - Y và dược hai lĩnh vực không thể tách rời - Y học là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người qua các bước khám, điều trị phục hồi sức khỏe YÙ nghóa vaø taàm quan troïng cuûa ngheà GV gợi ý: Nghề Y – Dược là nghề cao quý vì chăm lo sức khỏe cho người và xã hoäi toân goïi laø “thaày thuoác” - Nghề tầng lớp xã hội quan tâm và coi trọng Con người không có sức khỏe thì không làm việc gì III Ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu cuûa ngheà * Hoạt động 1: Tìm hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng nghề Y, Dược NDCT: Bạn cho biết lịch sử, vai trò nghề Y, Dược HS thaûo luaän HS laéng nghe NDCT: Có phải nghề Y và Dược là lĩnh vực khoâng ? HS thaûo luaän NDCT: Mời các bạn tham gia phát biểu ý kiến HS laéng nghe * Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm và yêu cầu (15) Ñaëc ñieåm: A Ngaønh Y a Đối với lao động: Là người với các bệnh taät cuûa hoï b Nội dung lao động bao gồm các việc: - Khám bệnh: Người thầy thuốc thực công việc này phòng khám sở y tế nhà bác sĩ Khám bệnh, chẩn đoán nhằm xác định cho bệnh người bệnh nhân Để kết luận bệnh tật chính xác, người thầy thuốc phải quan sát, hỏi chi tiết biểu từ người bệnh người nhà người bệnh Nếu bệnh phức tạp, các bác sĩ phải sử dụng các thieát bò thaêm khaùm nhö oáng nghe, nhieät keá ño thaân nhieät vaø caùc maùy moùc thieát bò thaêm khaùm khác các thiết bị soi chiếu chụp Xét nghieäm Sau xác định bênh tật rồi, bác sĩ lập phác đồ điều trị cho bệnh nhân quan đơn thuoác - Điều trị bệnh: Công việc này phải thực nghiêm ngặt theo phác đồ điều trị bước khám bệnh, đồng thời bác sĩ phải luôn theo dõi tình trạng sức khỏe bệnh nhân để kịp thời điều chỉnh phác đồ điều trị theo hướng tiến triển sức khỏe người bệnh Ơû giai đoạn này, bệnh nhân phaior tuyệt đối tuân thủ các định bác sĩ và sở y tế - Phục hồi sức khỏe: Người bệnh thường bị sức khỏe bệnh tật va điều trị nên bệnh đã khỏi thì cần lấy lại sức khỏe, đó bác sĩ thường hướng dẫn bệnh nhân khám, tập luyện ăn uống làm việc theo chế độ quy định để bệnh nhân lấy lại sức khỏe bình thường cho xuất vieän Do tính cấp bách việc chữa bệnh nên thầy thuốc thường phải trực tiếp tiếp xúc với các loại bệnh tật, đó các bệnh nguy hiểm dễ lây như: Lao, HIV… Người vận hành các thiết bị chuẩn chụp thường phải tiếp xúc với các hóa chất các maùy moùc nguy hieåm nhö maùy chieáu tia X, maùy xaï trò… Ngoài hàng ngày thầy thuốc phải tiếp xúc tới tiếng kêu, thét, đau đớn, máu mủ… Vì vaäy thaày thuoác phaûi bieát thöông yeâu beänh nghề thuộc lĩnh vực Y và Dược NDCT: Baïn neâu ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu cuûa ngheà Y HS: Thaûo luaän vaø phaùt bieåu yù kieán NDCT: Bạn đã phải khám bệnh bệnh viện chưa? Bạn cho biết qui trình để khám chữa bệnh beänh vieän nhö theá naøo ? HS phaùt bieåu theo nhoùm NDCT: Baïn haõy keå teân caùc thieát bò, maùy moùc duøng việc khám chữa bệnh ? HS thaûo luaän vaø xung phong phaùt bieåu NDCT: Tại nghề Y, Dược cần phải đặt vấn đề y đức lên hàng đầu ? HS thaûo luaän (16) nhân biết chia sẻ động viên bệnh nhân và có đạo đức người thầy bác hồ đã dạy “Lương y phải từ mẫu” - Công cụ lao động nghề: Gồm các công cụ đơn giản ống nghe, đèn soi, nhiệt các máy móc phức tạp, máy siêu âm, maùy chuïp X, maùy xaï trò, maùt xeùt nghieäm… Caùc yeâu caàu cuûa ngheà: + Phải có chuyên môn học vấn đề nhóm beänh + Phải có lòng nhân ái yêu thương người + Không sợ máu mủ, không ghê sợ các bệnh tật người bệnh + Tính tình vui vẻ mềm mỏng trước người bệnh - ĐK lao động và chống định + ĐK lao động phải làm việc các sở y nhà nước tư nhân + Thường phải làm việc đột xuất bệnh tật cuûa beänh nhaân coù tính caáp baùch + Tiếp xúc với các loại bệnh tật, các loại thuốc, hoùa chaát - Choáng chæ ñònh + Khoâng maéc beänh tim, hay choùng maët + Khoâng maéc caùc beänh truyeàn nhieãm + Không dị ứng với các loại thuốc, hóa chất B Ngành dược: a Đối tượng lao động - Sử dụng các phương tiện, máy móc, kỹ thuật, để bào chế thuốc từ các hóa chất, các loại cây, vaät b Nội dung lao động Nghiên cứu biến đổi các nguyên liệu làm thuốc (dược liệu) thành các loại thuốc (dược phẩm) goàm caùc coâng vieäc chieác xuaát, phaân tích, toång lượng các hóa chất, sản xuất thành các loại thuốc, thuốc viên, thuốc nước, thuốc xị, thuốc xoa… - Công cụ lao động: Các máy móc thiết bị dùng để bào chế, chiết suất, pha trộn, sấy, đóng gói… - Điều kiện lao động: Làm việc nhà xưởng vệ sinh sẽ, phải tiếp xúc với các hóa chất, phải LV chính xác (khi cân đong đo đếm, phải có tính kyõ thuaät cao, tuaân thuû noäi qui chaët cheõ, coù trách nhiệm và ý thứ đạo đức) NDCT: Baïn haõy chi bieát caùc yeâu caàu cuûa ngheà Y ? HS thảo luận theo nhóm cử đại diện phát biểu NDCT: Baïn cho bieát ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu cuûa nghề Dược HS thaûo luaän theo nhoùm roài phaùt bieåu NDCT: Hãy cho biết mối liên hệ mật thiết nghề Y và Dược HS phaùt bieåu (17) Choáng chæ ñònh y hoïc: + Có sức khỏe, không bị bệnh tật tim, mạch… + Không dị ứng với hóa chất + Không mắc bệnh ngoài da, truyền nhiễm IV Việc đào tạo nghề Các sở đào tạo + Các trường ĐH, CĐ + Các trường TH Y – Dược Nơi LV các sở y tế Trieån voïng cuûa ngheà VI BỔ SUNG NDCT: Bạn cho biết các sở đào tạo nghề Y và Dược (18) Tuần: Tiết dạy: Ngày soạn: Ngày dạy: Chủ đề TÌM HIỂU THỰC TẾ MỘT ĐƠN VỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP HOẶC NÔNG NGHIỆP I MỤC TIÊU : Kiến thức:Biết các thông tin cần thiết đơn vị sản xuất và quá trình lao động nghề nghiệp sở sản xuất (đối tượng lao động, nội dung lao động, công cụ lao động, sản phẩm…) Kĩ năng: Biết đặc điểm, điều kiện, môi trường làm việc nghề Thái độ: Tôn trọng người lao động và sản phẩm lao động Có ý thức đúng đắn với lao động nghề nghieäp II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ - Giaùo vieân: + Xí nghiệp dệt may Nam Phương (đường Phạm Ngọc Thạch- Đạteh, gần Nhà thờ) + Giáo viên đến sở sản xuất xin phép đưa học sinh đến tham quan và xác định ngày tham quan, thống nội dung tham quan, trình tự tham quan (giáo viên chuẩn bị nội dung tham quan từ trước) Mời cán bộ, nhân viên sở sản xuất giới thiệu nội dung cần thiết công việc nghề nghiệp sở + Nghe lãnh đạo sở sản xuất thông báo đặc điểm tình hình đơn vị sản xuất (tên đơn vị, máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, sơ qua lịch sử xây dựng và phát triển sở, mức thu nhập bình quân người công nhân…) nội quy, qui định sở Tham quan quá trình lao động nghề nghiệp sở sản xuất (đối tượng lao động, nội dung lao động, công cụ lao động, sản phẩm…) Tham quan theo thứ tự dây chuyền sản xuất: từ đầu vào các khâu sản xuaátsaûn phaåm + Chuẩn bị phiếu thu hoạch phát cho học sinh trước đến ngày để các em chuẩn bị + Chuẩn bị quà lưu niệm (nếu cần), lời cảm ơn lãnh đạo sở sản xuất + Chuẩn bị kế hoạch tổ chức cho học sinh đến địa điểm tham quan: thông báo cụ thể địa điểm tham quan cho học sinh trước ngày - Hoïc sinh: + Chuẩn bị phương tiện (xe đạp) lại, đồ dùng học tập: bút, vở, máy ảnh, máy quay… + Lớp trưởng chuẩn bị lời cảm ơn lãnh đạo sở sản xuất và các nhân viên hướng dẫn tham quan + Được biết mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ buổi tham quan + Biết trước thời gian, địa điểm tham quan, cách thức tổ chức đi, và địa điểm tập kết + Tìm hiểu sơ qua các thông tin cần thiết sở đến tham quan Biết trước nội quy tham quan + Có trước phiếu thu hoạch buổi tham quan giáo viên cấp Phieáu tham quan STT Nội dung viết kế hoạch Tên sở sản xuất Địa sở sản xuất Người lãnh đạo sở sản xuất Đối tượng lao động Nội dung lao động (19) IV TIẾN TRÌNH BUỔI THAM QUAN Thời gian Từ: 7h đến 7h50’ Từ 8h đến 8h15’ Từ 8h15’ đến 10h45 Hoạt động cuï theå Người phụ Ñòa traùch ñieåm thực Caùc toå Tập trung * Hoạt động 1: Tổ chức lớp đến trưởng, nhóm trường trưởng ñòa ñieåm tham quan - Trong cô Cả lớp đến địa điểm sở sản xuất taäp keát (ngay coång - Tập hợp toàn lớp - Lớp trưởng sở sản để nắm sơ tình xuaát) hình lớp - Taïi vò trí - Phoå bieán an toan - Giaùo vieân taäp keát ban lao động hướng dẫn đầu * Hoạt động 2: Hoïc noäi quy cuûa cô sở sản xuất và nghe giới thiệu sơ qua tình hình sở Hoạt động 3: Tham quan saûn xuaát - Hoïc sinh xeáp haøng theo tổ tới các phân xưởng, caùc boä phaän saûn xuất Đi theo trình tự sản xuất: Từ đầu vào - Đại diện lãnh đạo sở saûn xuaát - Caùn boä, nhaân viên hướng daãn, giaùo vieân phuï traùch, caùn lớp - Trong hoäi trường ñôn vò Phöông tieän, phöông phaùp tieán haønh - Điểm danh, quan sát, đàm thoại, kieåm tra quaân tö trang vaø caùc duïng cuï hoïc taäp Giaûng giaûi minh hoïa - Taêng aâm loa daøi, maùy chieáu ña phöông tieän (neáu coù) Thuyeát trình, đàm thoại học sinh với lãnh đạo sở - Cán bộ, nhân viên sở giới thiệu quá trình sản xuất: Đối tượng lao động, công cụ lao động, sản phaåm, qui trình saûn xuaát - Giaùo vieân quan saùt hoïc sinh vaø sẵn sàng can thiệp, nhắc nhở các -Các phân tượng vi phạm nội qui, qui xưởng định sở, tượng trốn sở traùnh Giaùo vieân ghi laïi caùc hieän tượng (tốt, kém) để có sở nhắc nhở, đánh giá học sinh - Học sinh phải ghi nhớ chép lại caùc noäi dung quan troïng Coù theå chuïp (20) ’ – quaù trình cheá bieán – đầu sản phẩm Hoạt động 4: Keát thuùc buoåi tham quan: hoïc sinh taäp hợp lại địa ñieåm: - Hoàn thành phiếu thu hoạch Từ 10h45 - Nhaän xeùt, ruùt kinh ’ đến nghiệm, dặn dò học sinh chuaån bò cho baøi 11h sau, nhắc nhở việc veà nhaø - Cảm ơn sở sản xuaát Hoạt động 5: Đánh giá thu hoạch cuûa hoïc sinh qua phieáu tham quan - Giáo viên, -Hội trường cán bộ, nhaân viên sở - Giaùo vieân, cán lớp, nhaân vieân hướng dẫn moät soá kieåu aûnh löu nieäm hay quay số đoạn phim để làm tư liệu, học taäp cho caùc naêm sau - Tự luận, trao đổi, đàm thoại với nhân viên hướng dẫn - Giaûng giaûi minh hoïa, thuyeát trình + Biểu dương các học sinh có ý thức tham quan toát… + Phê bình, nhắc nhở học sinh vi phạm nội quy, qui định sở vaø cuûa buoåi tham quan… - Trao quà lưu niệm -Lớp trưởng Giaùo vieân hướng dẫn Taïi rieâng nhà - Chấm điểm xếp loại theo các mức: Tốt, khá, trung bình, yếu, kém V BỔ SUNG Tuần Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: Chủ đề TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC NGAØNH XÂY DỰNG (21) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Hiểu vị trí xã hội và tầm quan trọng số nghề thuộc ngành xây dựng - Biết số thông tin nghề xây dựng Kĩ năng: Hiểu và trình bày số nghề thuộc ngành xây dựng theo mô tả nghề Thái độ: Có ý thức liên hệ thân việc chọn nghề II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ Giaùo vieân: - Sưu tầm các tài liệu, sách giáo khoa để có kiến thức cần thiết ngành xây dựng - Liên hệ với chính quyền địa phương để nắm qui hoạch xây dựng quận, huyện… - Chuẩn bị trò chơi đề tài xây dựng Hoïc sinh: - Chuẩn bị nội dung theo mô tả nghề ngành xây dựng - Cử người kể chuyện hát các bài hát liên quan đến lĩnh vực xây dựng III: NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ Ổn định lớp Tổ chức hướng theo nhóm, cử HS dẫn chương trình, thư ký nhóm trưởng Tiến trình tổ hức dạy và học bài Hoạt động thầy Hoạt động trò GV tổ chức lớp hoạt động theo nhóm, cử người dẫn chöông trình GV: Hướng dẫn HS thảo luận theo chủ đề GV: Laéng nghe phaùt bieåu cuûa hoïc sinh GV gợi ý: I Ý nghĩa và tầm quan trọng nghề xây dựng - Có từ lâu đời việc trú ngụ người các hang động trở nên chật hẹp thiếu thốn GV: Lắng nghe ý kiến HS và gợi ý - Ý nghĩa: là ngành tạo sở hạ tầng cho hoạt động xã hội loài người như: nhà cửa, cầu đường, công trình, thũy lợi, rạp hát, sân vận động… * Hoạt động 1: Tìm hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng nghề xây dựng NDCT: Mời bạn nêu lên lịch sử hình thành nghề xây dựng? HS thaûo luaän vaø giô tay phaùt bieåu HS laéng nghe NDCT: Ban cho bieát yù nghóa vaø taàm II Ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu cuûa ngheà quan troïng cuûa ngheà? Đối tượng lao động : Đa dạng và phong phú tùy theo HS thảo luận theo nhóm sau đó phát chuyên môn bieåu VD:… Nội dung lao động: Gồm các công đoạn * Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm và + Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Xác định mục đích sử dụng yêu cầu nghề xây dựng? công trình, các yêu cầu công nghệ, đất đai, phải lập dự án đầu tư và luận chứng kinh tế kỹ thuật NDCT: Baïn cho bieát ñaëc ñieåm vaø yeâu Giai đoạn chuẩn bị xây dựng: Khảo sát, thiết kế, ký kết cầu nghề xây dựng các hợp đồng, chuẩn bị cho ngày khởi công công trình HS thaûo luaän theo nhoùm + Giai đoạn xây lắp: gồm: HS phaùt bieåu (22) - Đào, san lắp mặt - Xây dựng phần ngầm công trình - Công đoạn xây dựng hoàn thiện công trình Công cụ lao động GV gợi ý: Các công cụ đơn giản xẻng, quốc, bay thợ xây - Công cụ đại: Máy dầm, máy nén, búa máy, máy troän beâ toâng, caàn caåu + Nhóm công cụ lao động chính + Nhóm công cụ phụ trợ + NhómThị Xã Hà Tiên công cụ chuyên chở Caùc yeâu caàu cuûa ngheà GV gợi ý: - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Xây dựng cầu đóng - Xây dựng công trình thủy - Xây dựng công trình biển và dầu khí - Công nghiệp vật liệu và cấu kiện xây dựng - Cơ điện xây dựng - KT môi trường - KT xây dựng - Kieán truùc - Tin học xây dựng Về kỹ năng: Đọc vẽ xây dựng làm thành thạo công việc cụ thể chuyên môn mình đảm nhaän - Có kỹ phối hợp theo nhóm, tổ để hình thành nhieäm vuï - Sử dụng thành thạo công cụ lao động nghề - Sáng tạo lao động Những yêu cầu tâm sinh lý - Có tính kiên trì( đọc, thiết kế linh hoạt, chính xác, khaùch quan) - Coù naêng khieáu myõ thuaät * Đạo đức nghề nghiệp - Có hướng tâm nghề nghiệp, có ý thức lao động laøm vieäc * Về sức khỏe: Phải có sức khỏe tốt Điều kiện lao động và các chống định y học cuûa ngheà + Điều kiện lao động - Thường làm việc ngoài trời, trên cao NDCT: Baïn cho bieát caùc coâng cuï cuûa ngành xây dựng HS thaûo luaän theo nhoùm NDCT: Baïn cho bieát caùc yeâu caàu cuûa nghề xây dựng người lao động? HS: Thaûo luaän theo nhoùm (23) - Thường di chuyển địa điểm làm việc - MT buïi, nguy hieåm + Caùc choáng chæ ñònh - Không bệnh tim mạch, thấp khớp, bệnh đường hô hấp, dị ứng với thời tiết III Đào tạo và triển vọng nghề Giới thiệu các sở đào tạo Các sở đào tạo gồm: + Các trường trungc ấp xây dựng + Các trường Cao đẳng, Đại học Trieån voïng cuûa ngheà Việt Nam là đất nước thực công công nghiệp hóa, đại hóa vì phải xây dựng nhiều sở hạ tầng cho nhiều ngành đó cần nhiều các cán thuộc lĩnh vực xây dựng V Tổng kết đánh giá GV goïi HS trình baøy Nội dung chính bài chủ đề là gì? Haõy lieân heä baûn thaân vieäc choïn ngheà töông lai NDCT: Bạn cho biết điều kiện lao động nghề xây dựng ? HS: Thaûo luaän vaø phaùt bieåu yù kieán NDCT: Bạn cho biết các sở đào tạo cuûa ngheà? HS phaùt bieåu NDCT: Mời đại biểu các nhóm t1om tắt nội dung chính chủ đề Qua chủ đề thu hoạch gì? VI BỔ SUNG Tuần Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: Chủ đề NGHEÀ TÖÔNG LAI CUÛA TOÂI (24) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: giải thích sở chọn nghề cần có phù hợp yêu cầu nghề nghiệp với lực baûn thaân vaø nhu caàu xaõ hoäi Kỹ năng: Lập bản” kế hoạch nghề nghiệp tương lai” phù hợp với lực và hứng thú thaân Tư tưởng: Chủ động tự tin việc đề kế hạch thực ước mơ mình… II CHẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ Giaùo vieân: Chuẩn bị trước các mẫu phiếu điều tra xu hướng nghề nghiệp Một hành động cá nhân Định hướng trước cho HS hình thức và nội dung buổi thảo luận Hoïc sinh: Chuẩn bị ý kiến mình xu hướng nghề Đóng góp trò chơi chủ đề nghề tương lai mình thích III.NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ: Ổn định lớp Tổ chức hướng theo nhóm, cử HS dẫn chương trình, thư ký trưởng nhóm Tiến trình tổ chức dạy và học bài Hoạt động thầy giáo Hoạt động học sinh GV: chia lớp theo nhóm, cử người dẫn chương trình GV: Nhận xét mức độ chính xác các ý kiến và toùm taét laïi Chúng ta đã nhìn rõ là để chọn nghề tối ưu thì người chọn nghề phải trả lời các caâu hoûi: - Tôi thích nghề gì? (Câu hỏi này xác định hứng thú nghề nghiệp cá nhân với nghề nào đó) - Tôi có thể làm nghề gì?( Câu hỏi này hằm xác định lực thân nghề Đặc biệt cho chúng ta thấy só phù hợp yêu cầu nghề với đặc điểm tâm sinh lý mà người đó có hay không?) - Nhu cầu xã hội nghề đó sao? ( câu hoûi nhaèm xaùc ñònh tính khaû thi choïn ngheà vaø thực phù hợp với đòi hỏi nghề thì chuùng ta cuõng khoâng theå coù lô hoäi laøm vieäc theo nghề đó chúng ta không quan tâm tới nhu cầu xã hội với nghề, tới triển vọng nghề sau naøy) GV: Lập kế hoạch nghề nghiệp là gì và thực nhö theá naøo? GV: hướng dẫn nội dung học sinh thỏa luận theo nhoùm * Hoạt động 1: Tóm tắt nội dung sở việc choïn ngheà NDCT: Chúng ta ôn lại cở sở chọn nghề tối öu laø gì? HS: Thảo luận ôn lại nội dung đã học * Hoạt động 2: lập kế hoạch nghề tương lai (25) GV: Laéng nghe yù kieán phaùt bieåu, nhaän xeùt GV: Keát luaän: - Mỗi học sinh cần phải xác định dự định nghề nghiệp để phấn đấu, nhờ có dự định này mà nó trở thành động để thúc đẩy học sinh học tập tốt các môn học liên quan đến nghề định chọn Do đó học sinh tự thân mình cần nói lên nguyện voïng ngheà nghieäp töông lai Trong quaù trình xaây dựng kế hoạch nghề nghiệp thì học sinh nên tham khảo ý kiền thầy cô giáo, cha mẹ, người trước để chúng ta có thể vạch đường để đạt ước mơ đó Để đạt điều này học sinh cần: - Tham gia số hoạt động ngoài lên lớp, tham gia các buổi hoạt động hướng nghiệp, các buổi học nghề, các buổi lao động sản xuất - Có kế hoạch cụ thể để phấn đấu học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe - Chú y sưu tầm tài liệu liên quan đến nghề ñònh choïn GV: Lắng nghe các kế hoạch nghề nghiệp và nhận xeùt GV: Theo doõi caùc baøi phaùt bieåu vaø nhaän xeùt keát đạt sau buổi thảo luận Tổng kết đánh giá: -Em haõy cho bieát muïc tieâu cuûa baøi hoïc laø gì? - Thaày giaùo(coâ giaùo) toång keát laïi buoåi thaûo luaän vaø löu yù caùc em haõy ñaët muïc tieâu ngheà nghieäp cuûa mình thì cần phải sức phấn đấu học tập và rèn luyện thì đạt nguyện vọng và chuùc caùc em thaønh coâng ! IV BỔ SUNG NDCT: Chuùng ta thaûo luaän theo noäi dung: - Lập kế hoạch nghề nghiệp là gì? HS trao đổi đưa ý kiến nhóm - Đại diện nhóm phát biểu NDCT: thực hiệ kế hoạch nghề nghiệp là gì? HS: Thaûo luaän theo nhoùm NDCT: Xin mời các tổ phát biểu ý kiến HS laéng nghe NDCT: Phát kế hoạch nghề nghiệp tương lai HS: Hoàn thiện kế hoạch nghề nghiệp NDCT: Đề nghị đại diện số bạn các nhóm đọc kế hoạch Hoạt động 2: Sinh hoạt chung NDCT: Xin mời đại diện các nhóm lên biểu diễn các trò chơi(nếu có) tham gia văn nghệ hát các bài hát liên quan đến nghề) Hoạt động 3: Kết thúc thảo luận NDCT: Mời các đại diện nói lên cảm nghĩ mình và thu hoạch qua buổi thảo luận Hoạt động 3: Kết thúc thảo luận NDCT: Mời đại diện các nhóm lên phát biểu cảm tưởng mình và thu hoạch qua buoåi thaûo luaän HS caùc nhoùm trình baøy yù kieán Cả lớp lắng nghe thầy cô tổng kết (26)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an huong nghiep 10, Giao an huong nghiep 10