0

Tuan 26 Tiet 48

2 1 0
  • Tuan 26 Tiet 48

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 17:30

-GV: Giới thiệu thế nào là tứ -HS: Nhắc lại định nghĩa Định nghĩa: Một tứ giác có 4 đỉnh nằm trên một đường tròn được gọi là tứ giác về tứ giác nội tiếp.. giaùc noäi tieáp.[r] (1)Tuaàn: 26 Tieát: 48 Ngày soạn: 08/03/2016 Ngaøy daïy: 11/03/2016 §7 TỨ GIÁC NỘI TIẾP I Muïc tieâu: Kiến thức: - HS hiểu nào là tứ giác nội tiếp đường tròn - Biết không phải tứ giác nào nội tiếp đường tròn Kỹ năng: - Biết điều kiện tứ giác nội tiếp đường tròn và sử dụng điều kiện trên để chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, chính xác chứng minh hình học II Chuaån bò: GV: SGK, thước thẳng, compa, thước đo góc HS: SGK, thước thẳng, compa, thước đo góc III Phöông phaùp: - Quan sát, Đặt và giải và vấn đề, nhóm IV Tieán trình: Ổn định lớp: (1’) 9A3……………………………………………………………………………………………………………………………… Kieåm tra baøi cuõ: Xen vào lúc học bài Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: (10’) -GV: Cho HS laøm ?1 HOẠT ĐỘNG CỦA HS -HS: Veõ hình theo yeâu caàu bài tập ?1 -GV: Sau HS đã vẽ hình -HS: điểm A, B, C, D xong, GV hoûi: Caùc ñænh cuûa naèm treân (O) tứ giác ABCD nằm đâu? -GV: Hỏi tương tự với hai tứ -HS: Trả lời giaùc EFGH vaø EFKH GHI BAÛNG Khái niệm tứ giác nội tiếp: D K H C A G O O E F B -GV: Giới thiệu nào là tứ -HS: Nhắc lại định nghĩa Định nghĩa: Một tứ giác có đỉnh nằm trên đường tròn gọi là tứ giác tứ giác nội tiếp giaùc noäi tieáp nội tiếp đường tròn VD: Tứ giác ABCD nội tiếp Tứ giác -GV: Trong các hình vẽ trên -HS: Trả lời EFGH, EFKH khoâng noäi tieáp thì tứ giác nào là tứ giác nội tiếp, tứ giác nào không là tứ giaùc noäi tieáp HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GHI BAÛNG Hoạt động 2: (12’) Ñònh lyù: -HS: Chú ý theo dõi và Trong tứ giác nội tiếp, tổng số đo -GV: Giới thiệu định lý (2) hai góc đối diện 1800 nhaéc laïi ñònh lyù -GV: Vẽ hình và yêu cầu HS -HS: HS vẽ hình và trả lời cho biết ta cần chứng minh ñieàu gì -GV: Goùc B, D laø goùc gì? -HS: Ñaây laø hai goùc noäi tiếp đường tròn   -GV: Vaäy B =? D =?   sdADC  B -HS: (1)   sdABC  D (2) -GV: Coäng (1) vaø (2) veá theo -HS: veá ta coù ñieàu gì?   -GV: Cho HS chứng minh tương tự với trường hợp còn laïi Hoạt động 3: (13’) -GV: Giới thiệu định lý đảo nhö SGK GV nhaán maïnh ñaây laø daáu hieäu duøng để chứng minh tứ giác là tứ giác nội tiếp Chứng minh: Nối A với C ta có:   sdADC  sdABC  D   3600 180 B BD   -HS: Tự chứng trường hợp còn lại     ABCD noäi tieáp  A  C B  D 180  minh   sdADC  B (1)   sdABC  D (2) Từ (1) và (2) ta suy ra:  D   sdADC   B  sdABC  D   3600 1800 B   Tương tự ta có: A  C 180   -HS: Đọc định lý và cách Định lý đảo: chứng minh SGK Nếu tứ giác có tổng số đo hai góc đối diện 1800 thì tứ giác đó nội tiếp đường tròn   ABCD, A  C 180  ABCD noäi tieáp Chứng minh: (SGK) Cuûng coá: (7’) - GV cho HS nhaéc laïi ñònh nghóa vaø hai ñònh lyù Cho HS laøm baøi taäp 53 Hướng dẫn và dặn dò nhà: (2’) - Về nhà học bài theo ghi và SGK - Laøm caùc baøi taäp 55, 56 Ruùt kinh nghieäm: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 26 Tiet 48, Tuan 26 Tiet 48