0

de kiem tra 45 hinh hoc

5 0 0
  • de kiem tra 45 hinh hoc

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 12:01

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên BC, biết SH vuông góc với mặt phẳng ABC và SA tạo với đáy góc 60 0.. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng SAC theo a là:..[r] (1)ĐIỂM KIỂM TRA HÌNH HỌC 12 - CHƯƠNG I Thời gian: 45 phút Họ và tên: …………………………………………………Lớp: ………… Mã đề: 01 Câu Đáp án Câu Đáp án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu 1: Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân A, AB = AC = a Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA = a Thể tích khối chóp S.ABC là: a3 a3 a3 a3 A B C D Câu 2: Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác cạnh a Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a Thể tích khối chóp S.ABC là: 3a a3 a3 a3 A B C D Câu 3: Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác cạnh a Mặt bên (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy, tam giác SAB Thể tích khối chóp S.ABC là: a3 a3 a3 3a A B C D Câu 4: Cho khối chóp S.ABC, đáy là tam giác ABC có cạnh AB = a , AC = a, BAC 60 Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a Thể tích khối chóp S.ABC là: a3 3a 3a a3 A B C D Câu 5: Thể tích khối tứ diện cạnh a là: a3 a3 a3 a3 A B 12 C 12 D Câu 6: Cho khối chóp S.ABCD, đáy là hình vuông cạnh a Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA = a Thể tích khối chóp S.ABCD là: Aa a3 B a3 C a3 D Câu 7: Cho khối chóp S.ABCD, đáy là hình chữ nhật có AB = a, AD = a Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA = 2a Thể tích khối chóp S.ABCD là: 2a 3 a3 a3 3 A B C 2a D Câu 8: Cho khối chóp S.ABCD, đáy là hình bình hành cạnh AB = a, AD = a , BAD 120 Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA = a Thể tích khối chóp S.ABCD là: a3 a3 a3 A B C a3 D (2) Câu 9: Cho khối chóp S.ABCD, đáy là hình vuông cạnh a Mặt bên (SAB ) là tam giác và vuông góc với mặt phẳng đáy Thể tích khối chóp S.ABCD là: a3 a3 a3 a3 A B C D Câu 10:Thể tích khối chóp tứ giác có tất các cạnh a là: a3 a3 a3 a3 A 12 B C D Câu 11: Khối lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’, có đáy là tam giác ABC vuông cân A, cạnh AB = a, AA’ = a Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' là: a3 a3 a3 a3 A B C D Câu 12: Thể tích khối lăng trụ đứng tam giác có tất các cạnh a là: a3 a3 a3 a3 A 12 B C D Câu 13: Khối lăng trụ đứng tam giác ABCA’B’C’, đáy là tam giác ABC có AB = a, AC = a , BAC 300 , AA’ = 2a Có thể tích là: a3 a3 a3 A B C 12 Câu 14: Thể tích khối hộp chữ nhật có kích thước a,2b,3c là A 6abc B abc C 3abc Câu 15: Thể tích khối lập phương có cạnh là: A 2 2 B C.3 a3 D D 2abc D.8 Câu 16: Khối hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ đáy là hình thoi cạnh a, BAC 60 , cạnh AA’=a Có thể tích là: a3 a3 a3 3a A B C D Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật Hình chiếu S lên mp(ABCD) là trung điểm H cảu AB, tam giác SAB vuông cân S Biết SH = a , CH = 3a Khoảng cách hai đường thẳng SD và CH là: 4a 66 a 66 a 66 2a 66 A 11 B 11 C 22 D 11 Câu 18 Cho khối chóp S.ABC có thể tích là V Gọi B’, C’ là trung điểm AB và AC Thể tích khối chóp S.AB’C’ là: V A V B V C V D Câu 19: Khối chóp S.ABC, đáy là tam giác vuông cân A, AB = a Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc mặt bên (SBC) và mp đáy là 450 Có thể tích là: a3 a3 2 2a 3 A 12 B C D a Câu 20: Cho hình chóp S.ABC, đáy là tam giác vuông A, ABC = 600, BC = 2a Gọi H là hình chiếu vuông góc A lên BC, biết SH vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SA tạo với đáy góc 60 Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) theo a là: (3) a A 2a B 2a D a C ĐIỂM KIỂM TRA HÌNH HỌC 12 - CHƯƠNG I Thời gian: 45 phút Họ và tên: …………………………………………………Lớp: ………… Mã đề: 02 Câu Đáp án Câu Đáp án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu 1: Cho khối chóp S.ABCD, đáy là hình vuông cạnh a Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA = a Thể tích khối chóp S.ABCD là: a3 a3 a3 3 A B a C D Câu 2:Thể tích khối chóp tứ giác có tất các cạnh a là: a3 a3 a3 a3 A B C D 12 Câu 3: Thể tích khối hộp chữ nhật có kích thước a, 2b, 3c là A 3abc B abc C 6abc D 2abc Câu Cho khối chóp S.ABC có thể tích là V Gọi B’, C’ là trung điểm AB và AC Thể tích khối chóp S.AB’C’ là: V A V B Câu 5: Thể tích khối lập phương có cạnh 2 A B 2 V C V D là: C D Câu 6: Khối lăng trụ đứng tam giác ABCA’B’C’, đáy là tam giác ABC có AB = a, AC = a , BAC 300 , AA’ = 2a Có thể tích là: a3 a3 a3 a3 A B 12 C D Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật Hình chiếu S lên mp(ABCD) là trung điểm H cảu AB, tam giác SAB vuông cân S Biết SH = a , CH = 3a Khoảng cách hai đường thẳng SD và CH là: a 66 2a 66 4a 66 a 66 A 22 B 11 C 11 D 11 Câu 8: Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân A, AB = AC = a Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA = a Thể tích khối chóp S.ABC là: a3 A a3 B a3 C a3 D (4) Câu 9: Cho hình chóp S.ABC, đáy là tam giác vuông A, ABC = 600, BC = 2a Gọi H là hình chiếu vuông góc A lên BC, biết SH vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SA tạo với đáy góc 60 Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) theo a là: a 2a a 2a A B C D Câu 10: Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác cạnh a Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a Thể tích khối chóp S.ABC là: a3 3a a3 a3 A B C D Câu 11: Thể tích khối lăng trụ đứng tam giác có tất các cạnh a là: a3 a3 a3 a3 A B C 12 D Câu 12: Cho khối chóp S.ABCD, đáy là hình chữ nhật có AB = a, AD = a Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA = 2a Thể tích khối chóp S.ABCD là: a3 2a 3 a3 3 A 2a B C D Câu 13: Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác cạnh a Mặt bên (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy, tam giác SAB Thể tích khối chóp S.ABC là: 3a a3 a3 a3 A B C D Câu 14: Khối lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’, có đáy là tam giác ABC vuông cân A, cạnh AB = a, AA’ = a Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' là: a3 a3 a3 a3 A B C D Câu 15: Thể tích khối tứ diện cạnh a là: a3 a3 a3 a3 A 12 B C D 12 Câu 16: Khối hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ đáy là hình thoi cạnh a, BAC 60 , cạnh AA’=a Có thể tích là: 3a a3 a3 a3 A B C D Câu 17: Cho khối chóp S.ABCD, đáy là hình bình hành cạnh AB = a, AD = a , BAD 120 Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA = a Thể tích khối chóp S.ABCD là: a3 a3 a3 A B C a3 D Câu 18: Cho khối chóp S.ABC, đáy là tam giác ABC có cạnh AB = a , AC = a, BAC 60 Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a Thể tích khối chóp S.ABC là: a3 a3 3a 3a A B C D Câu 19: Khối chóp S.ABCD, đáy là tam giác vuông cân A, AB = a Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc mặt bên (SBC) và mp đáy là 450 Có thể tích là: (5) 2a a3 a3 3 A B C 12 D a Câu 20: Cho khối chóp S.ABCD, đáy là hình vuông cạnh a Mặt bên (SAB ) là tam giác và vuông góc với mặt phẳng đáy Thể tích khối chóp S.ABCD là: a3 a3 a3 a3 A B C D (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra 45 hinh hoc, de kiem tra 45 hinh hoc