0

So du gio Mau day du

7 1 0
  • So du gio Mau day du

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 04:13

KT Nhận xét (Ghi rõ số lượng giờ đã dự) Ký tên, đóng dấu.[r] (1)Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ QUÝ SỔ DỰ GIỜ TRƯỜNG THCS TAM THANH HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN:……… TỔ CHUYÊN MÔN:……… (2)DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ (3)Tiết ngày………Thứ……… Ngày………….Tháng… … Năm………… DỰ GIỜ TIẾT DỰ THỨ Họ tên giáo viên dạy:……… Môn:………… …tại lớp… … Tiết ppct:……… Tên dạy:……… Họ tên giáo viên dự:……… ……… ……… ……… ……… ……… I/ Ghi chép theo tiến trình dạy: (4)(5)TỔNG HỢP DỰ GIỜ HỌC KỲ I NĂM HỌC 201… – 201… TT Họ tên giáo viên Môn Số tiếtdự giờ G Xếp loạiK TB Y Ghichú (6)TỔNG HỢP DỰ GIỜ HỌC KỲ II NĂM HỌC 201… – 201… TT Họ tên giáo viên Môn Số tiếtdự giờ G Xếp loạiK TB Y Ghichú TỔNG HỢP GIỜ DỰ HỌC KỲ II: Số dự:………giờ Trong xếp loại : Giỏi:………….giờ Khá:…… Trung bình:… Yếu:……….…giờ TỔNG HỢP GIỜ DỰ CẢ NĂM: Số dự:………giờ (7)PHẦN KIỂM TRA CỦA HIỆU TRƯỞNG Ngày tháng Lần
- Xem thêm -

Xem thêm: So du gio Mau day du, So du gio Mau day du