0

Trình Chiếu giảng dạy Toán 12 hình học KHỐI đa DIỆN

22 3 0
  • Trình Chiếu giảng dạy Toán 12 hình học   KHỐI đa DIỆN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 21:07

§1.KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN Chương ① Tóm tắt lý thuyết Nội dung ② Phân dạng tập học ③ Bài tập minh họa FB: Duong Hung ① Tóm tắt lý thuyết ➊ Các khái niệm: • Khối lăng trụ phần không gian giới hạn hình lăng trụ kể hình lăng trụ • Khối chóp phần khơng gian giới hạn hình chóp kể hình chóp • Khối chóp cụt phần khơng gian Duong Hung giới hạn hình chóp FB: cụt kể ① Tóm tắt lý thuyết • Tên khối lăng trụ hay khối chóp đặt theo tên hình lăng trụ hay chóp giới hạn FB: Duong Hung ① Tóm tắt lý thuyết ➋ Khái niệm hình đa diện a) Hai đa giác phân biệt khơng có điểm chung, có đỉnh chung, có cạnh chung b) Mỗi cạnh đa giác cạnh chung hai đa giác FB: Duong Hung ① Tóm tắt lý thuyết • Hình đa diện (gọi tắt đa diện) hình tạo số hữu hạn đa giác thỏa mãn hai tính chất FB: Duong Hung ① Tóm tắt lý thuyết ➌ Khái niệm khối đa diện • Khối đa diện phần khơng gian giới hạn hình đa diện, kể hình đa diện FB: Duong Hung ① Tóm tắt lý thuyết ➍ Hai đa diện nhau: Ⓐ Phép dời hình khơng gian •Trong khơng gian, quy tắc đặt tương ứng điểm M với điểm M’ xác định gọi phép biến hình khơng gian •Phép biến hình khơng gian gọi phép dời hình bảo tồn khoảng cách hai điểm tùy ý Ⓑ Hai hình •Hai hình gọi có phép dời hình biến hình thành hình FB: Duong Hung ① Tóm tắt lý thuyết ➎ Phân chia lắp ghép khối đa diện • Khối đa diện (H) hợp hai khối đa diện (H1), (H2) cho (H1) (H2) khơng có chung điểm ta nói chia khối đa diện (H) thành hai khối đa diện (H1) (H2), hay lắp ghép hai khối đa diện (H1) (H2) với để khối đa diện (H) FB: Duong Hung ② Phân dạng tập ➊ Dạng Tìm hình đa diện  -Phương pháp: a) Hai đa giác phân biệt khơng có điểm chung, có đỉnh chung, có cạnh chung b) Mỗi cạnh đa giác cạnh chung hai đa giác FB: Duong Hung ③ Bài tập rèn luyện Câu 1:Cho hình sau: Mỗi hình gồm số hữu hạn đa giác phẳng (kể điểm nó), số hình đa diện Ⓐ Ⓑ Lời giải Ⓒ Ⓓ • Các hình đa diện là: Hình 1; Hình 3; Hình Chọn B FB: Duong Hung ③ '' Bài tập rèn luyện Câu 2:Vật thể vật thể sau khối đa diện? Ⓐ Ⓑ Ⓒ .giải Ⓓ Lời • Các hình đa diện là: Hình A; Hình B; Hình D Chọn C FB: Duong Hung ② Phân dạng tập ➋ Dạng Đếm số mặt, số cạnh, số đỉnh -Phương pháp: • Quan sát, đếm số cạnh, số mặt, số đỉnh FB: Duong Hung ③ Bài tập rèn luyện Câu 1:Hình đa diện hình vẽ bên có mặt? Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Lời giải • Chọn B FB: Duong Hung ③ Bài tập rèn luyện Câu 2:Hình đa diện hình vẽ bên có cạnh? Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Lời giải • Chọn D FB: Duong Hung ③ Bài tập rèn luyện Câu 3:Hình đa diện hình vẽ bên có đỉnh? Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Lời giải • Chọn C FB: Duong Hung ② Phân dạng tập ➌ Dạng Tìm số tâm, số trục, số mặt phẳng đối xứng hình đa diện Phương pháp: Sử dụng tính chất đối xứng FB: Duong Hung ③ Bài tập rèn luyện Câu 1:Hình đa diện khơng có tâm đối xứng? Ⓐ Ⓑ Lời giải • Chọn A Ⓒ Ⓓ FB: Duong Hung ③ Bài tập rèn luyện Câu 2:Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đơi khác có mặt phẳng đối xứng? Ⓐ Ⓑ Ⓒ.4 Ⓓ.6 Lời giải • Chọn A FB: Duong Hung ③ Bài tập rèn luyện Câu 3: Hình lập phương có tất mặt phẳng đối xứng? Ⓐ Ⓑ Ⓒ.10 Ⓓ.8 Lời giải • Chọn A FB: Duong Hung ② Phân dạng tập ➍ Dạng Phân chia, lắp ghép khối đa diện Phương pháp: • Chọn mặt phẳng thích hợp để phân chia khối đa diện Trong nhiều trường hợp, để chứng minh lắp ghép khối đa diện (H1); (H2); ; (Hn) thành khối đa diện (H) ta chứng minh rằng: • Hai khối đa diện (Hi) (Hj) (i≠j) khơng có điểm chung • Hợp khối đa diện (H1); (H2); ; (Hn) khối đa diện (H) FB: Duong Hung ③ Bài tập rèn luyện Câu 1: Mặt phẳng chia khối lăng trụ thành khối đa diện nào? Ⓐ Một khối chóp tam giác khối chóp tứ giác Ⓑ Hai khối chóp tam giác Ⓒ Một khối chóp tam giác khối chóp ngũ giác Lời Ⓓ Haigiải khối chóp tứ giác Dựa vào hình vẽ, ta thấy mặt phẳng chia khối lăng trụ thành khối chóp tam giác khối chóp tứ giác FB: Duong Hung ③ Bài tập rèn luyện Câu 2: Lắp ghép hai khối đa diện để tạo thành khối đa diện Trong khối chóp tứ giác có tất cạnh khối tứ diện cạnh cho mặt trùng với mặt hình vẽ Hỏi khối đa diện có tất mặt? Ⓐ Ⓒ Ⓑ Ⓓ Lời giải • Khối đa diện có mặt • Chọn B FB: Duong Hung ... ghép khối đa diện • Khối đa diện (H) hợp hai khối đa diện (H1), (H2) cho (H1) (H2) khơng có chung điểm ta nói chia khối đa diện (H) thành hai khối đa diện (H1) (H2), hay lắp ghép hai khối đa diện. .. ghép hai khối đa diện để tạo thành khối đa diện Trong khối chóp tứ giác có tất cạnh khối tứ diện cạnh cho mặt trùng với mặt hình vẽ Hỏi khối đa diện có tất mặt? Ⓐ Ⓒ Ⓑ Ⓓ Lời giải • Khối đa diện có... lý thuyết ➌ Khái niệm khối đa diện • Khối đa diện phần khơng gian giới hạn hình đa diện, kể hình đa diện FB: Duong Hung ① Tóm tắt lý thuyết ➍ Hai đa diện nhau: Ⓐ Phép dời hình khơng gian •Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình Chiếu giảng dạy Toán 12 hình học KHỐI đa DIỆN, Trình Chiếu giảng dạy Toán 12 hình học KHỐI đa DIỆN