0

Kinh tế tuần hoàn: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế

15 1 0
  • Kinh tế tuần hoàn: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 19:01

Bài viết này, tổng quan một số vấn đề lý luận về bản chất kinh tế tuần hoàn; phân tích một số kinh nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn ở Trung Quốc và Đức; Trên cơ sở đó, đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. TỔNG BIÊN TẬP TS Hoàng Hồng Hiệp HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP PGS.TS Bùi Đức Hùng (Chủ tịch) Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ GS.TS Nguyễn Xuân Thắng Bí thư BCH Trung ương Đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh GS.TS Nguyễn Chí Bền Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam GS.TS Trần Thọ Đạt Trường Đại học Kinh tế Quốc dân GS.TS Phạm Văn Đức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam TS Hoàng Hồng Hiệp Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ GS.TS Nguyễn Xn Kính Viện Nghiên cứu Văn hóa GS.TS Eric lksoon lm University of Hawaii – Hilo, Hoa Kỳ GS.TS Đỗ Hoài Nam Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS Vũ Băng Tâm University of Hawaii - Hilo, Hoa Kỳ GS.TS Nguyễn Quang Thuấn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam CVRSS Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung ISSN 1859 – 2635 GS.TS Trần Đăng Xuyền Trường Đại học Sư phạm Hà Nội BIÊN TẬP TRỊ SỰ ThS Châu Ngọc Hòe CN Lưu Thị Diệu Hiền CVRSS Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung ISSN 1859 – 2635 Tạp chí tháng kỳ Số 04 năm 2021 Năm thứ mười bốn Mục lục Kinh tế tuần hoàn: Một số vấn đề lý luận kinh nghiệm quốc tế Hồng Hồng Hiệp, Phan Thị Sơng Thương, Đinh Thế Tồn, Lê Văn Hà, Trần Thị Phượng Một số giải pháp bảo vệ phát triển di sản tư tưởng V I Lênin tình hình Nguyễn Quang Bình, Đặng Trung Kiên 14 Khai dân trí – từ tư tưởng đến thực tiễn phong trào Duy Tân Quảng Nam đầu kỷ XX Ngô Văn Minh 20 Văn bia chữ Hán người Hoa Hội An vùng phụ cận Đinh Khắc Thuân 30 Một số đặc điểm người Chăm Việt Nam qua kết điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 Trần Thị Phương Anh 44 Nhận diện sắc văn hóa của người Khmer qua lễ hợi Chol Chnam Thmay huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước Trần Dũng 55 Một số đặc điểm ngơn ngữ văn hố thổ ngữ Ngọc Vừng, Vân Đồn, Quảng Ninh Nguyễn Thu Huyền 65 Diện mạo văn học dịch Việt Nam Đài Loan từ năm 1990 đến Trịnh Thùy Trang 73 Giấy phép xuất số 104/GP – BTTTT cấp ngày 22 tháng năm 2013 Chế điện tử Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ; In 250 khổ 19 x 27cm; Số 04 năm 2021 In Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Đà Nẵng Số 2, Lý Thường Kiệt - P Thạch Thang - Q Hải Châu - TP Đà Nẵng * ĐT: 0236.3821038; Nộp lưu chiểu tháng 08/2021 CVRSS Central Vietnamese Review of Social Sciences ISSN 1859 – 2635 Bimonthly Review No 04, 2021 The 14th Year Contents Circular economy: Theoretical issues and international experience Hoang Hong Hiep, Phan Thi Song Thuong, Dinh The Toan, Le Van Ha, Tran Thi Phuong Solutions to protecting and developing V I Lenin’ legacy of ideology in the new context Nguyen Quang Binh, Dang Trung Kien 14 Improving people’s knowledge - From ideology to reality of Duy Tan movement in Quang Nam in the early 20th century Ngo Van Minh 20 Han Chinese epitaphs of Chinese people in Hoi An and adjacent areas Dinh Khac Thuan 30 Some characteristics of Cham people in Vietnam demonstrated by survey results of socio-economic situation in 53 ethnic minorities in 2019 Tran Thi Phuong Anh 44 Identifying cultural identity of Khmer people through Chol Cham Thmay festival in Loc Ninh district, Binh Phuoc province Tran Dung 55 Linguistic characteristics and dialect spoken in Ngoc Vung commune, Van Don district, Quang Ninh Nguyen Thu Huyen 65 A review of translated Vietnamese literature in Taiwan since 1990 Trinh Thuy Trang 73 Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (72) - 2021 Kinh tế tuần hoàn: Một số vấn đề lý luận kinh nghiệm quốc tế Hoàng Hồng Hiệp Phan Thị Sơng Thương Đinh Thế Tồn Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ Lê Văn Hà Viện Địa lý Nhân văn Trần Thị Phượng Viện Từ điển học Bách khoa thư Việt Nam Email liên hệ: toandinh1042@gmail.com Tóm tắt: Trong phần lớn lý thuyết phát triển thất bại trọng nhiều tới phát triển bền vững kinh tế bền vững môi trường xã hội (Schneider, 2014), lý thuyết kinh tế tuần hoàn tiếp cận hệ thống để kết hợp mối quan tâm môi trường cho phát triển kinh tế Đây nỗ lực, đột phá không phương diện lý luận để tích hợp hoạt động kinh tế phúc lợi môi trường theo tiếp cận bền vững mà đột phá thiết kế mơ hình kinh tế tuần hoàn thực tiễn (Murray cộng sự, 2015) Bài viết này, tổng quan số vấn đề lý luận chất kinh tế tuần hồn; phân tích số kinh nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn Trung Quốc Đức; sở đó, đề xuất số hàm ý sách nhằm phát triển kinh tế tuần hồn Việt Nam Từ khóa: Kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, Đức, Trung Quốc Circular economy: Theoretical issues and international experience Abstract: While most development theories have failed since they have focused more on economic sustainability than on environmental and social sustainability (Schneider, 2014), the theory of the circular economy is approached systematically for incorporating environmental concerns into economic development This method illustrates a breakthrough not only in terms of theory to integrate with economic activities and environmental welfare under a sustainable approach, but also in the design of the circular economy model in practice (Murray et al., 2015) This article reviews some theoretical issues on the essence of the circular economy; analyses various experiences of circular economy development in China and Germany; thereby, proposing policy implications for developing the model in Vietnam Keywords: circular economy, sustainable development, Germany, China Ngày nhận bài: 10/03/2021 Ngày duyệt đăng: 10/6/2021 Đặt vấn đề Mơ hình sản xuất tiêu dùng chiều thống trị gần hai kỷ qua toàn cầu Trong chuỗi cung ứng theo mơ hình chiều này, hàng hóa sản xuất từ ngun liệu thơ trình sản xuất, sử dụng loại bỏ chất thải để chơn lấp đốt Hồng Hồng Hiệp, Phan Thị Sơng Thương, Đinh Thế Tồn, Lê Văn Hà, Trần Thị Phượng vào cuối vịng đời Theo quá trình này, nguyên liệu thô đầu vào chiết xuất từ thiên nhiên và thường loại bỏ kết thúc vòng đời sử dụng Mơ hình đơn giản chạy đường tuyến tính đơi gọi mơ hình tuyến tính (Ghosh, 2020) Cách vận hành của mơ hình tuyến tính khiến tài nguyên liên tục bị suy giảm khối lượng chất thải môi trường gia tăng Vì vậy, mơ hình tuyến tính khơng đảm bảo tính bền vững và hiệu quả sử dụng tài nguyên, góp phần vào phát triển bền vững Với gia tăng dân số tồn cầu, tốc độ thị hóa cơng nghiệp hóa nhanh hơn, nhu cầu tiêu thụ tài nguyên ngày tăng tác động tiêu cực đến môi trường ngày rõ Ước tính từ đến năm 2050, tổng lượng chất thải rắn thị tồn giới tăng thêm khoảng 70% Trong đó, khối lượng rác thải nhựa đổ biển nhiều tổng khối lượng cá đại dương (Cơng Tâm, 2020) Có thể thấy, thách thức mang tính tồn cầu khan tài nguyên, ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu thúc đẩy tư tưởng, ý tưởng tư đổi sáng tạo sản xuất, tiêu dùng nhằm tách tăng trưởng kinh tế khỏi tình trạng suy thối tài nguyên ô nhiễm môi trường Trong phần lớn lý thuyết thất bại trọng nhiều tới bền vững kinh tế bền vững môi trường xã hội (Schneider, 2014), kinh tế tuần hoàn lại đưa cách tiếp cận hệ thống để kết hợp mối quan tâm môi trường cho phát triển kinh tế Đây nỗ lực, đột phá khơng phương diện lý luận để tích hợp hoạt động kinh tế phúc lợi môi trường theo cách bền vững mà đột phá thiết kế mơ hình kinh tế tuần hồn thực tiễn (Murray cộng sự, 2015) Kinh tế tuần hồn truyền cảm hứng cho q trình xây dựng, thiết kế hoạt động kinh tế theo vịng tuần hồn mơ hình tích hợp cơng nghiệp - nơng nghiệp, mơ hình cơng nghiệp sinh thái, mơ hình tuần tồn lĩnh vực nơng nghiệp, Đặc biệt mơ hình kết hợp lĩnh vực trồng trọt - chăn nuôi - lâm nghiệp - ni trồng thủy sản tạo thành vịng tuần hồn khép kín đầu lĩnh vực tạo thành đầu vào hoạt động khác, chất thải khỏi mơ hình gần khơng Nói cách khác, tồn hoạt động cung cấp dịch vụ hướng tới tái sử dụng vật chất loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường Đặc biệt, nhà sản xuất trọng tuần hoàn từ khâu thiết sản xuất, tiêu dùng, quản lý chất thải biến chất thải trở lại thành tài nguyên (Công Tâm, 2020) Năm 2016, lượng chất thải rắn đô thị Việt Nam 11,6 triệu (trung bình 0.33kg/ người/ngày), số dự đốn tăng lên gấp đơi, mức khoảng 22 triệu vào năm 2050 Mặc dù đứng thứ 68 giới diện tích, thứ 15 dân số lượng rác thải nhựa biển Việt Nam xếp thứ giới, với 1,83 triệu tấn/năm (Phạm Yến, 2020) Theo dự báo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam một trong 10 quốc gia chịu tác động lớn biến đổi khí hậu một trong quốc gia xả thải nhiều chất thải nhựa mơi trường Chỉ riêng nhiễm khơng khí khiến Việt Nam 5,07% GDP; ô nhiễm nước gây thiệt hại cho Việt Nam 3,5% GDP Tình trạng suy giảm tài nguyên, tiêu thụ nhiều lượng, nhiễm, suy thối đất, đặc biệt biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai kinh tế Việt Nam (Cơng Tâm, 2020) Chính vậy, xây dựng phát triển nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng phát triển bền vững bối cảnh Trên thế giới, nhiều quốc gia đã bước đầu thành công việc xây dựng nền kinh tế tuần hoàn Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng nền kinh tế tuần hoàn ở những nước này Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (72) - 2021 sẽ mang lại những bài học kinh nghiệm xây dựng nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam nói chung và ở địa phương nói riêng Bài viết tổng quan số vấn đề lý luận chất kinh tế tuần hồn; phân tích số kinh nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn Trung Quốc Đức; sở đề xuất số hàm ý sách nhằm phát triển kinh tế tuần hoàn Việt Nam bối cảnh Một số vấn đề lý luận kinh tế tuần hoàn Những ý tưởng đầu tiên về kinh tế tuần hoàn (Circular Economy- CE) bắt đầu hình thành từ những năm 1970 và đề cập giới học thuật vào những năm 1980 CE tập trung vào giai đoạn sử dụng tài nguyên với hai mục tiêu gồm quản lý các thành phần (tài sản, vốn), trì giá trị chúng xây dựng hệ thống công nghiệp phục hồi xử lý chất thải nguồn tài nguyên (Ghosh, 2020) Tăng trưởng kinh tế CE đo lường gia tăng chất lượng số lượng tất thành phần CE được xem là bền vững tách rời việc tạo cải (giá trị) từ việc tiêu thụ tài nguyên (Stahel, 2020) Xét ý tưởng, kinh tế tuần hồn khơng phải khái niệm hồn tồn mới, dựa khái niệm, nguyên lý chu trình sinh địa hóa chu trình vật chất - lượng hệ thống tự nhiên đưa vào hệ thống kinh tế - xã hội để hướng dẫn hoạt động kinh tế - xã hội người Trong kinh tế tuần hoàn, nguồn tài nguyên vật chất, nguồn tài nguyên lượng chất thải sử dụng cách toàn diện để đạt hiệu suất khai thác tốt nhất, sử dụng cao phát thải thấp Kinh tế tuần hoàn thực tế manh nha lý thuyết địa lý kinh tế tổ chức lãnh thổ công nghiệp, nông nghiệp với mơ hình TPK (các tổ hợp sản xuất lãnh thổ), APK (các tổ hợp nông - công nghiệp) với ý nghĩa thiết kế ngành sản xuất lãnh thổ phù hợp với điều kiện địa lý đầu ngành đầu vào ngành khác Về thuật ngữ, nghiên cứu kinh tế tuần hoàn cho kinh tế tuần hoàn khác hồn tồn so với kinh tế tuyến tính Nếu kinh tế truyền thống coi trình chuyển tài nguyên thiên nhiên thành sản phẩm tạo lượng chất thải môi trường Việc tạo nhiều chất thải từ mô hình kinh tế truyền thống nguyên nhân dẫn tới suy thối tài ngun, nhiễm mơi trường, do: 1) Tách rời vốn tự nhiên khỏi môi trường (thông qua khai thác/thu hoạch không bền vững); 2) Làm giảm giá trị vốn tự nhiên gây ô nhiễm từ chất thải Như vậy, kinh tế tuyến tính làm thay đổi hồn tồn chu trình sinh địa hóa tự nhiên Các học giả kinh tế tuần hoàn cho kinh tế truyền thống, dòng chảy vật chất lượng dịng chảy chiều hình thành tích tụ ô nhiễm - sản phẩm - tài nguyên thiên nhiên Trong kinh tế này, nhu cầu người tăng lên vô hạn, kéo theo cung sản phẩm tăng thêm liên tục, tiêu dùng tài nguyên lượng ngày nhiều hơn, đồng thời tăng số lượng chất thải nhiễm bị tích lũy vào mơi trường q trình sản xuất, chế biến tiêu dùng Nếu điều tiếp tục xảy ra, thiếu hụt số lượng tài nguyên ô nhiễm môi trường ngày nghiêm trọng Ngược lại, kinh tế tuần hồn kinh tế khơng ảnh hưởng lên mơi trường, khơi phục thiệt hại trình khai thác tài nguyên, đảm bảo chất thải tạo q trình sản xuất suốt vịng đời sản phẩm Trong kinh tế tuần hoàn ủng hộ dịng chảy vật chất đóng kín hệ thống kinh tế - xã hội người Vật chất tổ chức thành q trình dịng chảy tuần hồn tài nguyên - sản phẩm - tài nguyên tái tạo để Hồng Hồng Hiệp, Phan Thị Sơng Thương, Đinh Thế Toàn, Lê Văn Hà, Trần Thị Phượng cho phép hệ thống kinh tế toàn diện (bao gồm sản xuất tiêu dùng) sử dụng tài nguyên tạo nhiễm mơi trường Kinh tế tuần hoàn tạo thay đổi mối quan hệ hiệu sử dụng tài nguyên hiệu mơi trường nhận từ phân tích dịng chảy vật chất thay (Murray và cợng sự, 2015) Do đó, phát triển kinh tế tuần hoàn giúp nâng cao hiệu sử dụng tài nguyên, trực tiếp thúc đẩy bảo tồn lượng, bảo vệ môi trường giảm mâu thuẫn phát triển người mơi trường Nhìn chung, kinh tế tuần hồn dựa vào nguyên lý (hay gọi nguyên tắc 3R): giảm thiểu, tái sử dụng tái chế Trên giới, định nghĩa về kinh tế tuần hoàn vẫn chưa có sự thống nhất chung góc nhìn và phương pháp tiếp cận của các chủ thể khác Preston (2012) cho rằng, kinh tế tuần hoàn cách tiếp cận chuyển đổi chức nguồn lực kinh tế Chất thải từ nhà máy trở thành nguyên liệu đầu vào có giá trị cho quy trình khác sản phẩm qua sử dụng sửa chữa, tái sử dụng nâng cấp thay vứt bỏ Định nghĩa này nói chuyển đổi chức tài nguyên, chất thải làm đầu vào có giá trị cho quy trình khác, sửa chữa, tái sử dụng nâng cấp thay vứt bỏ MacArthur (2013) cho kinh tế tuần hoàn “một hệ thống công nghiệp phục hồi tái tạo theo ý định thiết kế Nó thay khái niệm ‘cuối đời’ việc phục hồi, chuyển sang sử dụng lượng tái tạo, loại bỏ việc sử dụng hóa chất độc hại, làm khả tái sử dụng nhằm mục đích loại bỏ chất thải thơng qua thiết kế ưu việt vật liệu, sản phẩm, hệ thống mơ hình kinh doanh” Mục tiêu tổng thể “tạo điều kiện cho dòng vật liệu, lượng, lao động thông tin hiệu để vốn tự nhiên xã hội xây dựng lại” Định nghĩa này đề cập đến hệ thống công nghiệp phục hồi tái tạo theo ý định thiết kế, tái tạo hệ thống tự nhiên, xác định lại tăng trưởng, tập trung vào lợi ích tích cực cho toàn xã hội, tách hoạt động kinh tế khỏi việc tiêu thụ nguồn tài nguyên hữu hạn Mitchell (2015) đưa nội hàm kinh tế tuần hoàn giải pháp thay cho kinh tế tuyến tính truyền thống (chế tạo, sử dụng, vứt bỏ), giữ nguồn lực sử dụng lâu tốt, trích xuất giá trị tối đa từ chúng sử dụng, sau thu hồi tái sử dụng sản phẩm vật liệu Định nghĩa này nhấn mạnh rằng, thay cho kinh tế tuyến tính, vịng đời tài nguyên dài hơn, giúp cho khai thác giá trị tối đa tài nguyên thông qua phục hồi tái sử dụng Năm 2015, Ủy ban châu Âu (European Commission) đưa định nghĩa kinh tế tuần hoàn kinh tế “nơi giá trị sản phẩm, nguyên liệu tài nguyên trì kinh tế lâu tốt giảm thiểu việc tạo chất thải” Việc chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn tạo “một đóng góp thiết yếu cho nỗ lực EU nhằm phát triển kinh tế bền vững, cacbon thấp, hiệu tài nguyên cạnh tranh” Định nghĩa này nhấn mạnh giá trị sản phẩm, vật liệu tài nguyên để trì lâu dài giảm thiểu chất thải Ghosh (2020) cho rằng, kinh tế tuần hoàn cách tiếp cận cấp độ hệ thống để phát triển kinh tế chuyển đổi mơ hình từ khái niệm truyền thống mơ hình kinh tế tuyến tính “chiết xuất - sản xuất - tiêu thụ - xử lý” sang cấp độ cao khơng lãng phí cách bảo tồn tài ngun thơng qua khái niệm thiết kế quy trình sản xuất lựa chọn vật liệu cho vòng đời cao hơn, bảo tồn tất loại tài nguyên, thu hồi vật liệu, lượng tất trình vào cuối vịng đời cho mục đích sử dụng cụ thể sản phẩm phù hợp để sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho quy trình sản xuất chuỗi giá trị với chu trình ngun liệu khép kín nhằm cải thiện hiệu sử dụng tài Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (72) - 2021 nguyên, suất tài nguyên, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp xã hội, tạo hội việc làm mang lại bền vững cho mơi trường Định nghĩa này nói thay đổi mơ hình, bảo tồn tài ngun sáng tạo, tất loại tài nguyên, thiết kế lại quy trình, lựa chọn vật liệu, thu hồi lượng vật liệu, sử dụng chất thải quy trình làm đầu vào cho quy trình thứ hai, chu trình ngun liệu khép kín, việc làm hệ, mơ hình kinh doanh, hiệu tài ngun môi trường bền vững Mặc dù các định nghĩa tiếp cận kinh tế tuần hoàn dưới nhiều góc độ, nhiên có thể thấy các định nghĩa này đều liên quan đến nội hàm kinh tế tuần hoàn, gồm: (1) Tái tạo hệ thống tự nhiên: Bảo tồn tái tạo vốn tự nhiên (đất, nước,…) thơng qua việc kiểm sốt hợp lý tài nguyên phục hồi sử dụng cân tài nguyên phục hồi, hạn chế sử dụng lượng hóa thạch tăng cường sử dụng nguồn lượng tái tạo; (2) Giữ cho sản phẩm vật liệu sử dụng: Tối ưu hóa lợi ích tài ngun cách tuần hồn sản phẩm vật liệu nhiều chu trình kỹ thuật sinh học; (3) Thiết kế chất thải ô nhiễm: Nâng cao hiệu suất chung toàn hệ thống cách xác định chí tiến tới mức cao thiết kế ngoại ứng tiêu cực (thiết kế chất thải, thiết kế ô nhiễm) Trong đó, quản lý chất thải có vai trò trung tâm của cả quá trình (Schally, 2020) Kinh nghiệm quốc tế xây dựng kinh tế tuần hoàn 3.1 Trung Quốc Trước những năm 2000, với sự thống trị của tư tưởng “ô nhiễm trước, làm sạch sau” cùng với nhiều chính sách phát triển kinh tế bỏ qua việc bảo vệ môi trường, Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu lớn phát triển kinh tế song lại chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường Là “công xưởng giới”, Trung Quốc xuất lượng lớn sản phẩm, lại tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên để lại phần lớn chất ô nhiễm cho đất, nước Theo đó, Trung Quốc trở thành quốc gia đóng góp nhiều khí oxit lưu huỳnh CFC vào bầu khí (Zeng và Li, 2020) Việc này dẫn đến nguồn tài nguyên của Trung Quốc cạn kiệt với một tốc độ nhanh và ô nhiễm môi trường cũng dần trở nên trầm trọng Để giải quyết các vấn đề về tài nguyên và môi trường, Trung Quốc xác định kinh tế tuần hoàn chiến lược quan trọng để chuyển đổi mơ hình tăng trưởng kinh tế giảm thiểu giải vấn đề tài nguyên môi trường (Wang và Li, 2006) Kể từ năm 1980, Trung Quốc liên tiếp ban hành loạt luật quy định, sách tồn diện, sách cơng nghiệp, sách kinh tế sách mơi trường liên quan đến kinh tế tuần hồn Pháp luật quy định hướng đến bảo vệ pháp lý đóng vai trị hỗ trợ cho phát triển kinh tế tuần hồn, gồm Luật khuyến khích sản xuất hơn, Luật tiết kiệm lượng, Luật khuyến khích kinh tế thơng tư, v.v… Luật Khuyến khích kinh tế thông tư tập trung vào kế hoạch phát triển, mở rộng trách nhiệm người sản xuất, hệ thống quản lý giám sát cho doanh nghiệp chủ chốt có mức tiêu thụ lượng nước cao Trong Luật này, yêu cầu phát triển kinh tế tuần hoàn đề xuất, bao gồm kỹ thuật sản xuất, thiết bị, khai thác tài nguyên, tái chế phế liệu, sử dụng toàn diện, giảm thiểu tài ngun khía cạnh khác Theo đó, phủ khuyến khích kinh tế t̀n hoàn thơng Hồng Hồng Hiệp, Phan Thị Sơng Thương, Đinh Thế Tồn, Lê Văn Hà, Trần Thị Phượng qua quỹ đặc biệt, hỗ trợ kỹ thuật, ưu đãi thuế, đầu tư, tài chính, giá cả, mua sắm phủ khía cạnh khác (Li và Lin, 2016) Chính phủ Trung Quốc áp dụng đồng thời bốn nhóm sách chủ yếu: Một là, sách tồn diện đóng vai trò đạo chung bao gồm kế hoạch, chương trình hành động sáng kiến Ý kiến đẩy mạnh thực sản xuất hơn, Thông báo xây dựng xã hội định hướng bảo tồn Hội đồng Nhà nước, Ý kiến đẩy mạnh phát triển thơng tư kinh tế, Chương trình Giảm thiểu lượng tồn diện, Thơng báo Hội đồng Nhà nước việc ban hành Chiến lược phát triển kinh tế thông tư Kế hoạch hành động thời gian tới; Hai là, sách mơi trường chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn thông qua chế áp lực truyền ngược Chẳng hạn như, Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc phát triển tiêu chuẩn phát thải chất ô nhiễm cho ngành công nghiệp khác Đối với ngành này, chất ô nhiễm cần xử lý theo tiêu chuẩn khí thải trước thải ngồi, doanh nghiệp buộc phải xây dựng chiến lược tiêu thụ nguyên liệu thấp phát thải thấp; Ba là, sách kinh tế cơng nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn Các sách kinh tế chia thành sách thuế, tài khóa, tiền tệ giá cả; Bốn là, sách kinh tế thông tư chủ yếu bao gồm biện pháp kiểm sốt mệnh lệnh, thuế, tài khóa, tài giá cả, tập trung vào việc nâng cấp cấu công nghiệp, sản xuất hơn, tái chế sử dụng toàn diện vật liệu phế thải khai thác sử dụng tài nguyên lượng Chính phủ Trung Quốc ban đầu áp đặt nhiều yêu cầu đầu vào nhằm bảo vệ môi trường Nền kinh tế Trung Quốc, công nghiệp gây ô nhiễm cao hiệu thấp, dần cập nhật theo triết lý kinh tế tuần hoàn việc áp dụng nguyên tắc ‹giảm thiểu, tái sử dụng tái chế› (hay gọi ‹3R›), sử dụng chất thải trình làm tài nguyên trình khác Năm 2005, Quốc vụ viện Trung Quốc đề xuất nhu cầu thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ban hành Đề cương Chương trình quốc gia Phát triển Khoa học Cơng nghệ trung dài hạn (2006-2020) Sau đó, Trung Quốc ban hành Luật Khuyến khích kinh tế thơng tư vào tháng năm 2008 Do đó, dường có đồng thuận việc thực kinh tế tuần hoàn giải vấn đề tăng trưởng kinh tế thiếu hụt nguồn lực Để củng cố việc xây dựng văn minh sinh thái, Trung Quốc ban hành Luật Bảo vệ Môi trường vào năm 2015 Đây nỗ lực quốc gia nhằm hợp việc xem xét phát triển kinh tế xã hội phải phù hợp với bảo vệ môi trường Luật công nhận quy định tiến nghiêm ngặt lịch sử quan tâm đến vấn đề môi trường Trung Quốc Luật đề cập chi tiết đến hình phạt khắc nghiệt hành vi vi phạm môi trường Ví dụ, hành vi giả mạo làm sai lệch thông tin, lút thải chất gây ô nhiễm trốn tránh giám sát phủ Nó liên quan đến nhiều điều khoản để giải ô nhiễm, nâng cao nhận thức cộng đồng bảo vệ người tố giác hành vi vi phạm Luật không đặt nhiều trách nhiệm cho quyền địa phương quan thực thi pháp luật mà đặt tiêu chuẩn cao cho doanh nghiệp từ nhà sản xuất đến nhà tái chế Cho đến nay, 100 quy định sách mơi trường ban hành để phủ lên tất chuỗi cung ứng Ở cấp độ công nghiệp, KCN đối tượng thuộc chương trình thí điểm xây dựng kinh tế tuần hoàn lớn, ban hành Kế hoạch năm lần thứ 12 Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (72) - 2021 Quốc vụ viện Trung Quốc Nó bao gồm bảy nhiệm vụ để chuyển đổi sản xuất sử dụng nhiều tài nguyên lượng trước thành trình xử lý hiệu cao nhiễm Đến năm 2017, 129 KCN Ủy ban Cải cách Phát triển Quốc gia (NDRC) chấp thuận chuyển đổi sang tuần hoàn Kết cho thấy, việc thúc đẩy kinh tế tuần hoàn làm giảm áp lực yêu cầu nguồn lực quốc gia Nền kinh tế tuần hoàn Trung Quốc thực công ty riêng lẻ, liên minh công ty cấp khu vực (Wang và Li, 2006) Các yếu tố hỗ trợ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn gồm luật pháp, sách kinh tế kế hoạch Một số giải pháp hỗ trợ kích thích kinh tế tuần hoàn Trung Quốc: Sản xuất hơn: Chiến lược Trung Quốc bao gồm việc xác định 10 thành phố, ba sông, ba hồ năm lĩnh vực công nghiệp ưu tiên đặc biệt Hơn nữa, tài liệu hướng dẫn phác thảo phương pháp sản xuất xuất tiếng Trung Quốc Những hướng dẫn giúp ích nhiều cho cơng ty Chúng bao gồm ‘Sổ tay Kiểm toán Sản xuất Sạch cho doanh nghiệp’, ‘Hướng dẫn sản xuất hơn’ ngành công nghiệp giấy bột giấy, ngành công nghiệp sản xuất bia, ngành cơng nghiệp ngun liệu hóa chất hữu cơ, công nghiệp mạ điện, nhuộm lụa công nghiệp in ấn (Qian Lao, 2004) Từ năm 1995 đến năm 2000, nhiều doanh nghiệp nhỏ khác bị cấm đóng cửa, bao gồm 58.000 mỏ than nhỏ, 85 nhà máy thép, 6000 nhà máy lọc dầu địa phương, 111 nhà máy lọc dầu nhỏ, 3894 nhà máy xi măng 238 dây chuyền sản xuất thủy tinh Đồng thời, phủ đầu tư 10 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất đốt than xử lý nước thải thành tài nguyên (Qian Lao, 2004) Các hoạt động nâng cao đáng kể khả doanh nghiệp việc giảm đầu vào nước ngọt, nguyên liệu lượng, giảm phát thải ô nhiễm tăng hiệu sử dụng tài nguyên Khu công nghiệp sinh thái: Cơ quan Bảo vệ Môi trường Nhà nước (SEPA) ngày coi trọng việc thúc đẩy phát triển khu công nghiệp sinh thái (Eco-Industrial Park - EIP) Trung Quốc kể từ năm 2001 SEPA hỗ trợ thiết lập 14 EIP Trung Quốc từ năm 2001 đến 2005 Tập đồn Guitang cơng ty đường thuộc sở hữu nhà nước dẫn đầu việc phát triển EIP Trung Quốc Để đối phó với mức độ phát thải cao sản xuất đường có lợi nhuận thấp, cơng ty tạo cụm sở để tái sử dụng tái chế sản phẩm phụ giảm ô nhiễm cách hiệu mặt kinh tế Cụm công nghiệp bao gồm nhà máy cồn, nhà máy bột giấy, nhà máy giấy vệ sinh, nhà máy canxi cacbonat, nhà máy xi măng nhà máy điện Quy hoạch kinh tế tuần hoàn vùng: Quy hoạch kinh tế tuần hoàn vùng yếu tố hỗ trợ đặc trưng Trung Quốc Năm 2004, quyền trung ương đạo quyền địa phương lồng ghép khái niệm kinh tế tuần hoàn vào quy hoạch phát triển kinh tế vùng (2005–2010) Theo yêu cầu quyền trung ương, quyền địa phương cần đưa kinh tế tuần hoàn trở thành khái niệm đạo quan trọng quy hoạch phát triển kinh tế vùng (bao gồm Quy hoạch phát triển kinh tế Quy hoạch phát triển thành phố), quy hoạch tài nguyên nước lượng,… Do đó, quy hoạch kinh tế tuần hoàn vùng ảnh hưởng lâu dài đến phát triển kinh tế tuần hoàn Trung Quốc Do quyền trung ương, quyền địa phương phải thay đổi mơ hình phát triển kinh tế theo tuyến để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững Hoàn thiện chế thông qua luật pháp: Ở Trung Quốc, luật pháp đóng vai trị quan trọng phát triển kinh tế tuần hoàn Kể từ năm 1996, quan lập pháp phủ 10 Hồng Hồng Hiệp, Phan Thị Sơng Thương, Đinh Thế Tồn, Lê Văn Hà, Trần Thị Phượng Trung Quốc ban hành nhiều luật khác kinh tế tuần hoàn, bao gồm Luật Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) Tiết kiệm lượng (1997), Luật Phịng chống Ơ nhiễm Chất thải rắn (1996); Luật CHND Trung Hoa Đánh giá tác động môi trường (2002), Luật CHND Trung Hoa Khuyến khích sản xuất (2002) Luật CHND Trung Hoa Năng lượng tái tạo (2005) Các luật ảnh hưởng sâu sắc đến hành vi sử dụng tài nguyên kinh tế quyền địa phương, doanh nghiệp người tiêu dùng Một số luật tái chế vật liệu, chẳng hạn lốp xe, thiết bị điện tử ứng dụng, vật liệu xây dựng, chất thải nông nghiệp, ban hành theo nguyên tắc trách nhiệm nhà sản xuất mở rộng Chính sách kinh tế: Trong giai đoạn đầu kinh tế tuần hoàn Trung Quốc, quyền trung ương chủ yếu thực cách tiếp cận từ xuống để hướng dẫn quyền địa phương, doanh nghiệp người tiêu dùng Từ năm 2004, Chính phủ quan tâm đến số sách khuyến khích kinh tế Thứ nhất, Nhà nước cung cấp số khoản tài trợ cho khoản đầu tư theo yêu cầu ngành Thứ hai, dự án Nhà nước hỗ trợ phải áp dụng chung Trung Quốc Thứ ba, Chính phủ cho vay khơng lãi suất lãi suất thấp số dự án Thứ tư, dự án phải tận dụng tối đa vai trò chế thị trường việc định giá tài nguyên thiên nhiên bao gồm nước, lượng, điện, v.v Để nâng cao hiệu sử dụng tài ngun nước, mặt Chính phủ tăng giá nước sử dụng doanh nghiệp, mặt khác, nhu cầu khác nhau, Chính phủ đưa mức giá khác cho tiêu dùng hộ gia đình Chính sách thúc đẩy nhiều việc tái chế nước Hơn nữa, quyền trung ương điều chỉnh sách thuế hành để tạo thay đổi Tuy nhiên, số vấn đề cần xem xét thêm sách kinh tế Ví dụ, sách kinh tế nên thay đổi nên cung cấp nhiều động lực 3.2 Đức Kinh tế tuần hoàn Đức chủ yếu tập trung vào phần quản lý chất thải (Ogunmakide, 2019) Trong quá khứ, Đức chứng kiến khủng hoảng suy thoái dầu lớn từ năm 1974 đến năm 1978, dẫn đến tăng thêm vấn đề môi trường Để bảo vệ môi trường khơng bị suy thối thêm, Đức ban hành Luật chất thải Đạo luật Xử lý chất thải năm 1972 (Nelles và cợng sự, 2020) Năm 1971, Chính phủ Liên bang phát triển kế hoạch hành động tổng thể chương trình mơi trường với ngun tắc đạo bảo vệ mơi trường phịng ngừa, trách nhiệm nhân hợp tác, cuối dẫn đến chương trình hành động xử lý chất thải năm 1972 Việc quản lý chất thải hiệu bao gồm phương pháp thu gom, phân loại phương án tái sử dụng xem vấn đề nhạy cảm giai đoạn từ năm 1978 đến cuối năm 1980 Mặc dù việc quản lý chất thải Đức hiệu quả, việc chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hồn vẫn cần thiết kết hợp tất nguyên tắc phát triển bền vững Mơ hình phát triển bền vững đưa vào hiến pháp Đức năm 1994 thông qua Đạo luật quy hoạch vùng quy tắc xây dựng năm 1998 Đây phần cam kết Chính phủ Đức việc tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ mơi trường, giảm bịt kín đất, bảo tồn đa dạng sinh học thúc đẩy sử dụng bền vững tài nguyên Bao gồm mơ hình phát triển bền vững luật bảo tồn thiên nhiên đặc biệt, quy định lượng tái tạo tiết kiệm lượng, luật thông tin môi trường Những luật tạo tảng cho thay đổi theo hướng tuần hoàn Quốc hội Đức thông qua Luật “kreislaufwirtschaft” (nền kinh tế tuần hoàn) vào năm 1996 Luật tìm cách giảm đất cho Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (72) - 2021 11 việc xử lý chất thải dựa hệ thống phân cấp tránh chất thải tái chế theo vịng kín Nó chuyển trách nhiệm sản phẩm cho người sản xuất, nghĩa sản phẩm họ phải thiết kế để giảm thiểu chất thải, đảm bảo thu hồi chất thải tái sử dụng sản xuất sử dụng Dựa sách này, Đức coi hình mẫu việc khơi phục tài ngun (Ogunmakide, 2019) Chính phủ Đức triển khai luật, sách quy định thực để đảm bảo tính lưu thơng vật liệu Ví dụ, tất thiết bị điện điện tử cũ phải trả lại nhà sản xuất có nghĩa vụ nhận chúng miễn phí tháng năm 2006 Tương tự, Chính phủ ban hành lệnh cấm đổ rác vào bãi chôn lấp vào năm 2005 nhằm khuyến khích việc loại bỏ hồn tồn bãi chơn lấp vào năm 2020 cải thiện việc tái chế tái sử dụng chất thải Kết là, khoảng 50% chất thải tái chế khơng có chất thải đô thị đưa đến bãi chôn lấp để xử lý kể từ năm 2009 Để thực hướng dẫn Liên minh châu Âu, bao gồm cải thiện mơi trường, khí hậu bảo vệ tài nguyên, kinh tế tuần hoàn Đức Luật chất thải sửa đổi phát triển thêm vào năm 2012 Hiện nay, Đạo luật thúc đẩy chu trình chất khép kín đảm bảo quản lý chất thải tương thích với mơi trường (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) quy định cốt lõi Luật chất thải (Nelles và cộng sự, 2020) Đạo luật KrWG kế thừa từ Đạo luật xử lý chất thải giữ lại yếu tố cấu trúc thiết yếu Đạo luật quản lý chất thải chu trình chất kín cũ (KrWAbfG) Các quy định chất thải sản phẩm cụ thể tìm thấy Sắc lệnh xe hết tuổi thọ (AltfahrzeugV), Đạo luật pin (BatterieG) Đạo luật thiết bị điện điện tử (ElektroG) Năm 2012, Luật chất thải Đức dựa Đạo luật KrWG có hiệu lực thực yêu cầu Luật chất thải châu Âu Mục đích luật thúc đẩy tái chế theo chu trình khép kín nhằm bảo tồn tài ngun thiên nhiên, đảm bảo bảo vệ người môi trường việc tạo quản lý chất thải Một nguyên tắc trọng tâm luật hệ thống phân cấp chất thải gồm năm cấp: (1) Tránh giảm lãng phí; (2) Chuẩn bị cho việc tái sử dụng chất thải; (3) Tái chế chất thải; (4) Thu hồi chất thải khác (thu hồi lượng, hoàn thổ công trường đào khai thác, ); (5) Xử lý chất thải Trên sở nguyên tắc này, biện pháp quản lý chất thải phù hợp để bảo vệ người môi trường lựa chọn Trong đó, khía cạnh kỹ thuật, kinh tế xã hội phải tính đến (Nelles và cộng sự, 2020) Với vài trường hợp ngoại lệ, có lệnh cấm trộn chất thải nguy hại Việc trộn lẫn chất thải để làm giảm hàm lượng tuân theo giá trị giới hạn bị cấm Tuy nhiên, sách Đức khơng tập trung đầy đủ nỗ lực hướng tới thay đổi mơ hình truyền thống sang mơ hình tuần hồn Cũng nhiều nước châu Âu, Đức bị gị bó hệ thống mà nhiều vật liệu có giá trị có chi phí mơi trường xã hội cao lại bị đưa vào bãi chôn lấp nhà máy đốt mà chưa có thị trường nguyên liệu thứ cấp hoạt động (Pietikäinen, 2020) Một số hàm ý chính sách cho Việt Nam phát triển kinh tế tuần hoàn Trên sở kinh nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn hai quốc gia Trung Quốc Đức, viết rút số hàm ý sách quan trọng cho Việt Nam sau: Một là, xây dựng hoàn thiện thể chế liên quan đến kinh tế tuần hoàn luật pháp quy định pháp lý bảo vệ hỗ trợ phát triển kinh tế t̀n hoàn Các sách tồn diện, chẳng hạn kế hoạch hành động, chương trình sáng kiến, đóng vai trị đạo chung Xây dựng hệ thống liên quan nhằm cung cấp chế định hướng kinh tế tuần hoàn phát triển trung dài hạn 12 Hồng Hồng Hiệp, Phan Thị Sơng Thương, Đinh Thế Toàn, Lê Văn Hà, Trần Thị Phượng Hai là, xây dựng sách tổng hợp Các sách tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn thông qua chế tổng hợp sách cơng nghiệp, nơng nghiệp thúc đẩy ngược lại sách mơi trường kích thích sách kinh tế Ba là, triển khai dự án thí điểm nhiều cấp độ Triển khai dự án thí điểm hoạt động quan trọng thực kinh tế tuần hoàn Trung Quốc Các dự án thí điểm cần tập trung vào doanh nghiệp, lĩnh vực, khu cơng nghiệp, khu vực có tiềm phát triển đóng vai trị đầu tàu phát triển kinh tế tuần hoàn Điều quan trọng nhà hoạch định sách phải nhận đặc điểm kinh tế tuần hoàn đưa sách mục tiêu riêng cho cấp độ Bốn là, có biện pháp khuyến khích, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn như: (i) Cơ chế hỗ trợ đổi lĩnh vực sản phẩm dịch vụ tiết kiệm tài nguyên (thuế, hỗ trợ lãi suất,…); (ii) Hỗ trợ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thơng qua mua sắm cơng, thuế VAT Đồng thời đưa loại phí, thuế mơi trường nhằm khơng khuyến khích tiêu dùng sản phẩm dịch vụ không tiết kiệm tài nguyên; (iii) Áp đặt yêu cầu tiêu chuẩn sinh thái số sản phẩm, ngành hàng Nâng cao lực giám sát thị trường quan quản lý nhà nước tuân thủ tiêu chuẩn sinh thái; (iv) Hoàn thiện chế pháp lý nhằm đảm bảo quy định hành không cản trở việc phát triển sản phẩm, dịch vụ mơ hình kinh doanh hiệu tài ngun; (v) Loại bỏ khoản trợ cấp có hại cho mơi trường Năm là, để xây dựng kinh tế tuần hoàn, Việt Nam địa phương cần tập trung vào số định hướng, giải pháp sau: (1) Tạo chế, sách ưu đãi đặc biệt (ưu đãi thuế, tài chính,….) nhằm khuyến khích doanh nghiệp cơng nghiệp đổi công nghệ theo hướng áp dụng công nghệ xanh, sản xuất sạch, thân thiện với môi trường; (2) Chú trọng ứng dụng kinh tế tuần hoàn khu công nghiệp theo hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái; (3) Tạo chế hình thành dịch vụ phân loại, xử lý tái chế rác thải; (4) Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường địa điểm bãi rác, khu vực cảng cá, khu vực bãi biển bị ô nhiễm nước thải sinh hoạt sở kinh doanh; (5) Xây dựng chế ưu đãi nhằm thu hút doanh nghiệp dịch vụ mơi trường có cơng nghệ xử lý tiên tiến; (6) Chú trọng phát triển mô hình kinh tế tuần hồn ngành nơng nghiệp: Tái chế nguyên liệu sản xuất sản phẩm, giảm bớt đầu vào tài nguyên nguyên liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất hơn, tối thiểu hóa số lượng chất thải tích lũy mơi trường (chất thải trồng trọt thành phân bón, nguyên liệu cho chăn ni; chất thải chăn ni thành phân bón, khí gas,…); kết hợp hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản để tạo lợi ích tương hỗ trao đổi vật chất lượng nhằm sử dụng hết vật chất dư thừa hoạt động, giảm thiểu tối đa tích lũy chất thải; (7) Xây dựng mơ hình kinh tế tuần hồn kết hợp nơng nghiệp cơng nghiệp Mơ hình tích hợp nơng nghiệp (bao gồm trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi thủy sản) sản xuất quy mô lớn, vùng sản xuất tập trung, chun mơn hóa cao gắn với cơng nghiệp chế biến sản phẩm, công nghiệp tái chế chất thải lĩnh vực sử dụng lượng mặt trời để hình thành phương thức kinh tế tuần hoàn Tài liệu tham khảo Ayres, R.U., Kneese, A V (1969) Production, consumption and externalities, Am Eco Rev 3, 282–296 Schneider, A (2014) Reflexivity in sustainability accounting and management: Transcending the economic focus of corporate sustainability Journal of Business Ethics, 1-12, doi:10.1007/s10551-014-2058-2 Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, Số 04 (72) - 2021 13 Cơng Tâm (2020) Thúc đẩy kinh tế tuần hồn mục tiêu phát triển thành phố bền vững Truy xuất từ https://www.danang.gov.vn/chinh-quyen/chi-tiet?id=41623&_c=3, ngày 10/03/2021 MacArthur, E (2013) Towards the circular economy. Journal of Industrial Ecology, 2, 23-44 European Commission (2015) ‘Closing the loop—An EU action plan for the Circular Economy’, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM (2015) 614 final Ghosh, S K (Ed.) (2020). Circular economy: global perspective Singapore: Springer Li, W., & Lin, W (2016) Circular economy policies in China Anbumozhi, V.; Kim, J, 2014-44 Mitchell, P (2015) Employment and the circular economy-Job Creation through resource efficiency in London.  Report produced by WRAP for the London Sustainable Development Commission, the London Waste and Recycling Board and the Greater London Authority Murray, A., Skene, K., & Haynes, K (2017) The circular economy: an interdisciplinary exploration of the concept and application in a global context. Journal of business ethics, 140(3), 369-380 Nelles, M., Nassour, A and Morscheck, G (2020) ‘Status and Development of the Circular Economy in Germany’ in Ghosh, S.K (Ed) Circular Economy: Global Pespective Springer Nature Singapore Pte Ltd, Singapore Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Thế Chinh, & Trần Văn Ý (2020) Mối quan hệ Tăng trưởng xanh, Kinh tế xanh, Kinh tế tuần hoàn Phát triển bền vững Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Số (504), tr 1-15 Ogunmakinde, O E (2019) A review of circular economy development models in China, Germany and Japan. Recycling, 4(3), 27 Phạm Yến (2020) Mạng lưới Kinh tế Tuần hoàn hỗ trợ Đà Nẵng giảm thiểu chất thải rắn Truy xuất từ https://baotainguyenmoitruong.vn/mang-luoi-kinh-te-tuan-hoan-ho-troda-nang-giam-thieu-chat-thai-ran-315637.html, ngày 10/03/2021 Pietikäinen, S (2020) The Processes Regarding the Circular Economy in the European Parliament and Related Issues, Discussions, Activities and Challenges—A Personal Approach’ in Eisenriegler, S (Ed), The Circular Economy in the European Union: An Interim Review Springer Nature Switzerland AG, Vienna, Austria Preston, F (2012) A global redesign? Shaping the circular economy Briefing Paper, London: Chatham House Qian, Z N., Lao, L S (2004) Circular economy and Cleaner Production: Cases XinXing Press, Beijing Schally, H M (2020) Introduction in Eisenriegler, S (Ed), The Circular Economy in the European Union: An Interim Review Springer Nature Switzerland AG, Vienna, Austria Stahel, W R (2020 History of the Circular Economy The Historic Development of Circularity and the Circular Economy in Eisenriegler, S (Ed), The Circular Economy in the European Union: An Interim Review Springer Nature Switzerland AG, Vienna, Austria Wang, J.F and Li, H.M (2006) The development of circular economy in China Aquatic Ecosystem Health & Management, 9(1):99–103 Zeng, X and Li, J (2020) Circular Economy in China in Ghosh, S.K (Ed), Circular Economy: Global Pespective Springer Nature Singapore Pte Ltd, Singapore ... này, tổng quan số vấn đề lý luận chất kinh tế tuần hồn; phân tích số kinh nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn Trung Quốc Đức; sở đó, đề xuất số hàm ý sách nhằm phát triển kinh tế tuần hồn Việt... kỳ Số 04 năm 2021 Năm thứ mười bốn Mục lục Kinh tế tuần hoàn: Một số vấn đề lý luận kinh nghiệm quốc tế Hồng Hồng Hiệp, Phan Thị Sơng Thương, Đinh Thế Tồn, Lê Văn Hà, Trần Thị Phượng Một số giải... Trung, Số 04 (72) - 2021 Kinh tế tuần hoàn: Một số vấn đề lý luận kinh nghiệm quốc tế Hoàng Hồng Hiệp Phan Thị Sơng Thương Đinh Thế Tồn Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ Lê Văn Hà Viện Địa lý Nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế tuần hoàn: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế, Kinh tế tuần hoàn: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế