0

Luận án Tiến sĩ Dinh dưỡng: Hiệu quả bổ sung thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai lên tình trạng dinh dưỡng của mẹ và sự phát triển của trẻ từ khi sinh đến 6

172 2 0
  • Luận án Tiến sĩ Dinh dưỡng: Hiệu quả bổ sung thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai lên tình trạng dinh dưỡng của mẹ và sự phát triển của trẻ từ khi sinh đến 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:45

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá hiệu quả bổ sung thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng đến tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ có thai tại 8 xã, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Đánh giá hiệu quả bổ sung thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng đến tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ tháng thứ 6 sau sinh và sự phát triển của trẻ tại thời điểm 3 tháng và 6 tháng tuổi. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN DINH DƢỠNG TUẤN THỊ MAI PHƢƠNG HIỆU QUẢ BỔ SUNG THỰC PHẨM TĂNG CƢỜNG VI CHẤT DINH DƢỠNG CHO PHỤ NỮ CĨ THAI LÊN TÌNH TRẠNG DINH DƢỠNG CỦA MẸ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ TỪ KHI SINH ĐẾN THÁNG TUỔI LUẬN ÁN TIẾN SĨ DINH DƢỠNG HÀ NỘI - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN DINH DƢỠNG TUẤN THỊ MAI PHƢƠNG HIỆU QUẢ BỔ SUNG THỰC PHẨM TĂNG CƢỜNG VI CHẤT DINH DƢỠNG CHO PHỤ NỮ CĨ THAI LÊN TÌNH TRẠNG DINH DƢỠNG CỦA MẸ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ TỪ KHI SINH ĐẾN THÁNG TUỔI Chuyên ngành: Dinh dƣỡng Mã số: 9720401 LUẬN ÁN TIẾN SĨ DINH DƢỠNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ LÂM PGS.TS TRƢƠNG TUYẾT MAI iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thực Các số liệu, kết luận án trung thực chƣa đƣợc tác giả khác cơng bố cơng trình Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả Tuấn Thị Mai Phƣơng iv LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Viện Dinh dưỡng, Trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng Thực phẩm, Khoa Dinh dưỡng cộng đồng, Khoa Giám sát Chính sách dinh dưỡng, Thầy Cô giáo Anh Chị đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án tốt nghiệp Tôi xin đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai người Thầy tâm huyết tận tình hướng dẫn, động viên định hướng cho tơi q trình thực hồn thành luận án Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC thành phố Hà Nội, Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hoài Đức, Hà Nội, bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức, Hà Nội Trạm Y tế xã huyện Hoài Đức, Anh Chị trạm trưởng, cộng tác viên địa bàn giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi triển khai hồn thành nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới gia đình tơi, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm, chia sẻ, khích lệ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận án v MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG 1.1.1 Thiếu lƣợng trƣờng diễn phụ nữ tuổi sinh đẻ 1.1.2 Tăng cân thai kỳ phụ nữ có thai 1.1.3 Suy dinh dƣỡng trẻ dƣới tuổi 1.1.4 Phát triển tâm vận động trẻ 1.2 TÌNH TRẠNG DINH DƢỠNG CỦA PHỤ NỮ CĨ THAI, SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG 1.2.1 Tình trạng dinh dƣỡng PNCT 1.2.2 Tình trạng thiếu máu thiếu vi chất dinh dƣỡng PNCT 1.2.3 Sự phát triển trẻ giai đoạn thai kỳ đến năm sau sinh yếu tố ảnh hƣởng 10 1.3 NGUYÊN NHÂN, HẬU QUẢ CỦA THIẾU DINH DƢỠNG THAI KỲ 14 1.3.1 Nguyên nhân tình trạng thiếu dinh dƣỡng vi chất dinh dƣỡng phụ nữ có thai 14 1.3.2 Hậu thiếu dinh dƣỡng thai kỳ 17 1.3.3 Tăng cân thai kỳ thấp 17 1.3.4 Suy dinh dƣỡng bào thai, cân nặng sơ sinh thấp 18 1.3.5 Suy dinh dƣỡng thiếu vi chất dinh dƣỡng năm tháng đầu đời 19 1.3.6 Nguy thừa cân, béo phì bệnh mạn tính khơng lây vòng đời trẻ 21 1.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP DINH DƢỠNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI 22 1.4.1 Các can thiệp bổ sung vi chất dinh dƣỡng 22 1.4.2 Các can thiệp bổ sung thực phẩm tăng cƣờng vi chất dinh dƣỡng 23 vi 1.5 THÀNH PHẦN THỰC PHẨM TĂNG CƢỜNG VI CHẤT DINH DƢỠNG SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU 30 1.5.1 Đặc điểm thành phần dinh dƣỡng sản phẩm bổ sung 30 1.5.2 Sự phù hợp với mục tiêu nghiên cứu thực phẩm tăng cƣờng vi chất dinh dƣỡng Nuti IQ Mum 33 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 ĐỐI TƢỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 34 2.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 34 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu: Huyện Hoài Đức - thành phố Hà Nội 34 2.1.3 Thời gian nghiên cứu: 36 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 36 2.2.2 Cỡ mẫu 37 2.2.3 Chọn mẫu nghiên cứu 38 2.3 CÁC BIẾN SỐ, CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU 40 2.4 PHƢƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU VÀ NGƢỠNG ĐÁNH GIÁ 42 2.5 TỔ CHỨC TRIỂN KHAI 49 2.6 HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP VÀ GIÁM SÁT 53 2.6.1 Hoạt động can thiệp: 53 2.6.2 Hoạt động giám sát 55 2.7 PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 56 2.7.1 Chọn lọc đối tƣợng đƣa vào phân tích: 56 2.7.2 Phƣơng pháp xử lý test thống kê, mơ hình phân tích 57 2.7.3 Các phƣơng pháp khống chế sai số 57 2.8 VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU 58 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 60 3.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 60 vii 3.1.1 Khái quát trình tham gia nghiên cứu đối tƣợng 60 3.1.2 Đặc điểm ban đầu đối tƣợng nghiên cứu 61 3.2 HIỆU QUẢ CAN THIỆP ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG DINH DƢỠNG CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI 66 3.2.1 Hiệu can thiệp mức tăng cân phụ nữ có thai 66 3.2.2 Hiệu tình trạng thiếu máu phụ nữ có thai 67 3.2.3 Hiệu tình trạng thiếu kẽm phụ nữ có thai 69 3.3 HIỆU QUẢ CAN THIỆP ĐẾN TÌNH TRẠNG DINH DƢỠNG BÀ MẸ SAU SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ KHI THÁNG VÀ THÁNG TUỔI 74 3.3.1 Hiệu can thiệp đến tình trạng nhân trắc bà mẹ 74 3.3.2 Hiệu can thiệp đến tình trạng thiếu máu bà mẹ tháng thứ sau sinh 76 3.3.3 Hiệu can thiệp đến tình trạng thiếu kẽm bà mẹ 77 3.3.4 Giá trị dinh dƣỡng phần bà mẹ nhóm tháng thứ sau sinh.80 3.3.5 Hiệu can thiệp đến cân nặng chiều dài trẻ sơ sinh 82 3.3.6 Hiệu can thiệp đến cân nặng chiều dài trẻ tháng tháng tuổi 83 3.3.7 Hiệu can thiệp đến số nhân trắc trẻ sơ sinh, trẻ tháng tháng tuổi có mẹ bị thiếu lƣợng trƣờng diễn trƣớc mang thai 84 3.3.8 Hiệu can thiệp tới phát triển tâm vận động trẻ 87 3.3.9 Đặc điểm nuôi dƣỡng trẻ tháng sau sinh 91 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN 93 4.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 93 4.2 HIỆU QUẢ CAN THIỆP ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG DINH DƢỠNG CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI 96 4.2.1 Hiệu tình trạng thiếu máu phụ nữ có thai 96 viii 4.2.2 Hiệu tình trạng thiếu kẽm phụ nữ có thai 100 4.2.3 Hiệu can thiệp mức tăng cân phụ nữ có thai 103 4.3 HIỆU QUẢ CAN THIỆP ĐẾN TÌNH TRẠNG DINH DƢỠNG BÀ MẸ SAU SINH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ THỜI ĐIỂM THÁNG VÀ THÁNG TUỔI 108 4.3.1 Hiệu can thiệp tình trạng thiếu máu bà mẹ tháng thứ sau sinh 108 4.3.2 Hiệu can thiệp tình trạng thiếu kẽm bà mẹ tháng thứ sau sinh 109 4.3.3 Hiệu can thiệp thay đổi cân nặng bà mẹ tháng thứ sau sinh 110 4.3.4 Hiệu can thiệp đến số nhân trắc trẻ sơ sinh 110 4.3.5 Hiệu can thiệp đến số nhân trắc trẻ tháng tháng tuổi 111 4.3.6 Hiệu can thiệp đến nhân trắc trẻ sơ sinh, trẻ tháng tháng tuổi có mẹ bị thiếu lƣợng trƣờng diễn trƣớc có thai 112 4.3.7 Hiệu bổ sung sản phẩm dinh dƣỡng phát triển tâm vận động trẻ thời điểm tháng tháng 115 4.4 Những khó khăn, hạn chế nghiên cứu giải pháp khắc phục 121 KẾT LUẬN 123 KHUYẾN NGHỊ 125 ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN 126 DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ix DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Body Mass Index (Chỉ số khối thể) Bà mẹ cho bú Chronic Energy Deficiency (Thiếu lƣợng trƣờng diễn) Confidence Interval (Khoảng tin cậy) Chiều dài Chiều dài sơ sinh Cân nặng sơ sinh Can thiệp Đối chứng Developmental quotients (chỉ số phát triển tâm vận động chung) Iron Folic Acid (Sắt acid folic) Lipid-based Nutrient Supplement (Gói bổ sung lipid vi chất dinh dƣỡng) MMN: Multi-micronutrient (Đa vi chất) NCKN Nhu cầu khuyến nghị NCDDKN: Nhu cầu dinh dƣỡng khuyến nghị NXB: Nhà xuất PNCT: Phụ nữ có thai PNTSĐ Phụ nữ tuổi sinh đẻ VCDD Vi chất dinh dƣỡng SDD: Suy dinh dƣỡng TB: Trung bình TTDD: Tình trạng dinh dƣỡng TP: Thực phẩm T0 Thời điểm trƣớc can thiệp T1 Thời điểm tháng kể từ can thiệp (tuần thai thứ 37) T2 Thời điểm 11 tháng kể từ can thiệp (6 tháng sau sinh) UNICEF: United Nations Children's Fund (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc) WAZ: Weight for Age Z-score (Z-score cân nặng theo tuổi) HAZ Height for Age Z-score (Chiều dài theo tuổi) WHZ: Weight for Height Z-score (Z-score cân nặng theo chiều dài nằm) WHO: World Health Organization (Tổ chức Y tế giới) BMI: BMCCB: CED: CI: CD: CDSS: CNSS: CT: ĐC: DQ: IFA: LNS: x DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Mức tăng cân theo tình trạng dinh dƣỡng trƣớc mang thai Bảng 1.2 Hiệu số can thiệp thực phẩm bổ sung vi chất dinh dƣỡng 28 Bảng 1.3 Hiệu can thiệp dinh dƣỡng cho phụ nữ có thai tới phát triển tâm vận động trẻ [90] 29 Bảng 1.4 Mức đáp ứng NCKN lƣợng vitamin khoáng chất cho PNCT BMCCB phần bổ sung 30 Bảng 1.5 Thành phần giá trị dinh dƣỡng sản phẩm bổ sung số nghiên cứu 32 Bảng 2.1 Tóm tắt số, biến số, thời điểm đánh giá bà mẹ 49 Bảng 2.2 Tóm tắt số, biến số thời điểm đánh giá trẻ 49 Bảng 3.1 Trình độ học vấn, nghề nghiệp phụ nữ có thai nhóm trƣớc can thiệp 61 Bảng 3.2 Đặc điểm phần phụ nữ có thai nhóm trƣớc can thiệp 62 Bảng 3.3 Đặc điểm nhân trắc phụ nữ có thai nhóm trƣớc can thiệp 63 Bảng 3.4 Phân loại tình trạng dinh dƣỡng theo BMI phụ nữ có thai nhóm trƣớc can thiệp 64 Bảng 3.5 Nồng độ Hemoglobin kẽm huyết phụ nữ có thai nhóm trƣớc can thiệp 65 Bảng 3.6 Thay đổi cân nặng phụ nữ có thai nhóm 66 Bảng 3.7 Thay đổi nồng độ Hemoglobin phụ nữ có thai nhóm tuần thai 37 67 Bảng 3.8 Thay đổi nồng độ kẽm huyết phụ nữ có thai nhóm tuần thai 37 69 Bảng 3.9 Thay đổi nồng độ kẽm huyết tuần thai 37 đối tƣợng phụ nữ có thai bị thiếu kẽm T0 70 16 WHO (1998) Obesity: preventing and managing the global epidemic World Health Organization: Geneva 1998; 276 17 Rahman, M.M., et al (2015), Maternal body mass index and risk of birth and maternal health outcomes in low‐ and middle‐income countries: a systematic review and meta‐analysis Maternal Obesity/Pediatric Health, 2015 16(9): p 758-770 18 Council, I.o.M.a.N.R (2009)., Weight gain during pregnancy: reexamining the guidelines The National Academies Press;Washington, DC:, 2009 19 WHO (2006) Child Growth Standards - Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age - Methods and development WHO Press, WHO, Geneva, Switzerland,, 2006: p 312 pages 20 Bệnh viện nhi Trung ƣơng (2004) Hướng dẫn thực hành Denver II Nhà xuất y học Hà Nội, Hà nội., 2004 21 Nyaradi A (2013) The role of nutrition in children's neurocognitive development, from pregnancy through childhood Frontiers un Human Neuroscience 2013 7(97): p 1-16 22 Sally M, G.M.(2013), Effects of integrated child development and nutrition intervention on child development and nutritional status Annals of the new york academy of science 1308 (2014): p 1132., 2013 23 Hailton, S (2005), Screeing for the development delay: Reliable, easy to use tool The journal of family practice, vol 55 (5) p: 415 -422 24 Nguyễn Công Hoan (1997) Những trắc nghiệm tâm lý Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà nội 1997 25 .Sularyo T, E.B., H T, Tamin T, Gitayanti G, (2012), Role of Denver II and Development Quotients in the management of several pediatric developmental and behavioral disorders https://paediatricaindonesiana.org/index.php/paediatricaindonesiana/article/view/318 52(1) 2012 26 Bradlay S, M., Katie Snead Fine (2009), Blueprints pediatrics, fifth edition, chapter p 51-66 2009 27 Nguyễn Đỗ Huy (2005), Ảnh hưởng tình trạng sức khoẻ dinh dưỡng người mẹ với cân nặng sơ sinh, phát triển thể lực, tâm vận động đứa 12 tháng đầu Luận án tiến sĩ, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ƣơng;, 2005 28 Lê Thị Hƣơng cs (2014), Tình trạng dinh dưỡng phát triển tâm vận động trẻ tuổi khu vực nông thôn, thành thị miền núi phía bắc năm 2012, Tạp chí DD&TP, tập 10-số 4, 2014 29 UNICEF (2015), Nutrition: annual results report 2015 New York, NY 10017, USA 30 Viện Dinh dƣỡng (2014), Thông tin dinh dưỡng năm 2012, 2013, 2014 http://www.viendinhduong.vn/news/vi/209,218,212,213/a/article.aspx, 2014 31 Phạm Vân Thúy, Trần Thúy Nga Lê Thị Hợp (2012), Tình trạng vi chất phụ nữ trẻ em Việt nam Tạp chí Nhi Khoa, 2012 5(2) 32 Đình Oanh (2009) Tình trạng thiếu máu dinh dưỡng phụ nữ có thai người dân tộc thiểu số tỉnh Đăk Lăk Tạp chí Dinh dƣỡng Thực phẩm, 2009 5(2) 33 Trần Thị Minh Hạnh (2009) Tình trạng thiếu máu thiếu sắt PNCT TPHCM Tạp chí Dinh dƣỡng Thực phẩm 34 Tianan Jiang, et al., (2005) Micronutrient Deficiencies in Early Pregnancy Are Common, Concurrent, and Vary by Season among Rural Nepali Pregnant Women1 J Nutr 135: 1106–1112, 2005 35 Phạm Vân Thúy, Trần Thúy Nga, and Lê Thị Hợp (2012), Tình trạng vi chất phụ nữ trẻ em Việt nam Tạp chí Nhi Khoa,, 2012 5(2) 36 Rajneeta Saraf, Susan M.B Morton, and J Carlos A Camargo (2016), Global summary of maternal and newborn vitamin D status –a systematic review Maternal and Child Nutrition, 2016 12( ): p 647–668 37 Alok Sachan and R Gupt (2005), High prevalence of vitamin D deficiency among pregnant women and their newborns in northern India Am J Clin Nutr, 2005 81:1060–4 38 Wuang, J (2010), High prevalence of vitamin D and Calcium deficiency among pregnancies and their newborn in Chengdu, China World J pediatrics , 2010 6(3): p 271- 266 39 Vũ Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Lâm (2010), Tình trạng thiếu vitamin D yếu tô liên quan phụ nữ 15 -49 tuổi Hà Nội Hải Dương Tạp chí Dinh dƣỡng Thực phẩm,, 2010 6(3+4): p 15-20 40 Bộ Y tế, Viện Dinh dƣỡng (2016), Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam Nhà xuất Y học, Hà nội 41 Trần Thúy Nga, Phạm Vân Thúy, Lê Danh Tuyên (2016), Tình trạng vitamin D phụ nữ có thai số yếu tố liên quan xã thuộc tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Dinh dƣỡng Thực phẩm, 2016 12(1): p 60-66 42 Kiserud T, P.G., Carroli G, Widmer M, Carvalho J, Neerup Jensen L, et al (2017), The World Health Organization fetal growth charts: a multinational longitudinal study of ultrasound biometric measurements and estimated fetal weight PLOS Med 14:e1002220 43 WHO (2006) The new WHO child growth standards Bull World Heal Organ 2006;52:13–7 44 UNICEF (2004), Low birthweight: Country, regional and global estimates Geneva, United Nations Children’s Fund and World Health Organization 2004 45 al, C.G.e., Association of maternal protein intake before conception and throughout pregnancy with birth weight Acta Obstet Gynecol Scan; 85(4): 413-421 2006 46 Moore VM, (2004), Dietary composition of pregnant women is related to size of baby at birth J Nutr ; 134 (7): 1720 -1826 47 Georgieff, M.K (2007), Nutrition and the developing brain: utrient priorities and measurement , Am J Clin Nutr 85(suppl): 614S-20S 48 Zhang, X.M (2009), Folate stimulates ERK1/2 phosphorylation and cell proliferation in fetal neural stem cells Nutr.Neurosci, 12(226 - 232) 49 Taruma T and G RL (2002), Cord serum ferritin concentration and mental and psychomotor development of children at five years of age, J Pediatr , 2002 186:458–63 50 Melse -Boonstra (2010), Iodine deficiency in pregnanacy, infancy and childhood and its consequence for brain development Best Pract.Res Clin Endocrinol.Metab, 2010 24(29-38) 51 E.A (2010), Multiple micronutrient supplementation for improving cognitive perfomance in children systematic review of randomized controlled trials Am J Clin.Nutr, 2010 91(115 -130) 52 Leung, B Wiens, (2011) Doesprenatal micronutrientsupplementation improvechildren’smentaldevelop-ment?Asystematicreview.BMC PregnancyChildbirth, 2011 11:12 doi:10.1186/1471-2393-11-12 53 Lee, S.E (2012), Dietary intake of women during pregnancy in lowand middle –income countries Public health Nutrition, 2012 16(8): p 1340- 1353 54 Cheng, Y (2009), Assessment of dietary intake among pregnant women in a rural area of China BMC Public Health, 2009 9(222): p 1-9 55 DJP, B., The origins of the developmental origins theory J Intern Med 2007 261: 412–417 56 AH, S (2008), Effect of maternal multiple micronutrient suplementation on fetal loss and infant death in Indonesia: a double blind cluster randomised trial Lancet, 2008 3721: p 215-27 57 Thavaramara, Y.T (2017), Inappropriate gestational weight gain among teenage pregnancies: prevalence and pregnancy outcomes International Journal of Women‟s Health, 2017 9: p 347–352 58 Bhavadharini B, et al (2017), Gestational weight gain and pregnancy outcomes in relation to body mass index in Asian Indian women Indian J Endocr Metab, 2017 21: p 588-93 59 Lê Thị Hợp Nguyễn Đỗ Huy (2012), Một số yếu tố liên quan đến cân nặng chiều dài sơ sinh xã miền núi tỉnh Bắc Giang Tạp chí Dinh dƣỡng Thực phẩm, 2012 8(3): p 141-150 60 Phuong, H.N, et al (2005), Final report : Integrated Nutrition for improving Birth Weight project and improving nutrition status of Premarital aged women project Vietnam Nutrition Association : Hanoi- Vietnam, 2005 61 Huỳnh Nam Phƣơng Phạm Thúy Hòa (2009) Tình trạng dinh dưỡng phần thực tế phụ nữ mang thai dân tộc Mường huyện Tân Lạc tỉnh Hịa Bình Tạp chí Y tế cơng cộng, 2009 số 13: p 35- 40 62 Cao Thu Hƣơng Nguyễn Thị Lâm (2015) Thực hành chăm sóc thai nuôi sữa mẹ bà mẹ có 24 tháng tuổi Quảng Ngãi Tạp chí Dinh dƣỡng Thực phẩm 2015 11(1): p 22-27 63 DM Ivanovic, BP Leiva, HT Pérez, MG Olivares, Head size and intelligence, learning, nutritional status and brain development: Head, IQ, learning, nutrition and brain Neuropsychologia 42- 48 64 A.M.e (2016), Risk factors for small-for-gestational-age and preterm births among 19,269 Tanzanian newborns BMC Pregnancy and Childbirthvolume 16, Article number: 110 65 Martyn CN, G.C., Sayer AA, Fall, C (1996), Growth in utero and cognitive function in adult life: follow up study of people born between 1920 and 1943 BMJ ;312:1393–6 1996 66 Ramakrishna U and Martorell R (1999), Role of intergeneration effects on linear growth J Nutr 1999 129 (suppl): 544S-9S 67 Goldstein RF1, Abell SK1, and R S (2017), Association of Gestational Weight Gain With Maternal and Infant Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis JAMA 2017 317(21): p 07-25 68 WHO (2007), http://www.who.int/mediacentre/factsheets/malnutrition/en/ 2007 69 Viện Dinh dƣỡng (2017) Số liệu thống kê giám sát dinh dưỡng năm 2017 2017 70 Cesar G Victora and L Adair (2008), Maternal and child undernutrition : consequences for adult health and human capital The Lancet, 371,340-357 71 Catalano PM, M.L., and L MB (2014), Inadequate weight gain in overweight and obese pregnancy women: what is the effect on fetal growth? Am J Obstet Gynecol 211: 137.e1–137.e7 2014 72 Godfrey KM, R.R (2017), Influence of maternal obesity on the long term health of offspring The Lancet Diabetes and Endocrinology vol 5(1), pp53-64 2017 73 WHO (2012), Guidelines: Daily iron and folic acid supplementation in pregnant women Geneva, World health organization, 2012: p 4-6 74 Imdad A and B ZA (2012), Routine iron/folate supplementation during pregnancy : effect on maternal an anemia and birth outcomes Pediatric perinal Epidemiol, 26( (S1):168-77) 75 Heider BA, B.H (2015), Multi-micronutrient spplementation for women during pregnancy (Review) Cochrane database of systemreview Issue 11 Doi: 0.1002/14651858.CD004905.pub4 2015 76 WHO (2016), Recommendations on Antenatal Care for Positive Pregnancy Experience 2016 77 Mridha, M., Lipid-based nutrient supplements for pregnant women reduce newborn stunting in a cluster-randomized controlled effectiveness trial in Bangladesh American Journal of Clinical Nutrition 2015 103(1): p DOI: 10.3945/ajcn.115.111336 78 Ashorn P, The impact of lipid-based nutrient supplement provision to pregnant women on newborn size in rural Malawi: a randomized controlled trial Am J Clin Nutri, 2015 101(2):387-97 10.3945/ajcn.114.088617 Epub 2014 Dec 10 79 Bộ Y tế, Viện Dinh dƣỡng (2017), Khuyến nghị dinh dưỡng 1000 ngày vàng Nhà xuất Y học , Hà nội, 2017 80 Bộ Y tế (2017) Hướng dẫn quốc gia dinh dưỡng cho phụ nữ có thai bà mẹ cho bú” Ban hành kèm theo Quyết định số 776/QĐBYT ngày 08 tháng năm 2017 Bộ trƣởng Bộ Y tế, 2017 81 Judge,M.P., C.J and Lammi-Keefe, consumptionofadocosahexaenoic Maternal acid– containingfunctionalfoodduringpregnancy:benefitforinfant performanceonproblem-solving butnotonrecognitionmemory task at age 9mo Am.J.Clin.Nutr., 2007 85, 1572–1577 82 Julie L Daniels, Matthew P Longnecker, and A.S Rowland (2004), Fish Intake During Pregnancy and Early Cognitive Development of Offspring Epidemiology, 2004 ;15: 394–402 83 Hibbeln J R, D.J.M (2007) Maternal seafood consumption in pregnancy and neurodevelopment outcomes in childhood : an observational cohort study Lancet 2007 369(578 -585) 84 Judge, M.P., Harel O, et al (2007) Maternal consumption of a docosahexaenoic acid -containing functional food during pregnancy: benefit for infant performance on problem -solving but not on recognition memory tasks at age of mo Am, J, Clin.Nutri, 2007 85(1572- 1577) 85 Pollitt, E (1983)., Effects of WIC on Cognitive Development American Journal of Public Health, 1983 7(6) 86 Tofail, F., et al (2008)., Effects of prenatal food and micronutrient supplementation on infant development:A randomized trial from the Maternal and Infant Nutrition Interventions, Matlab (MINIMat) study Clin Nutr , 2008 87, 704–711 [PubMed 87 Qiang Li, M., b, Hong Yan, MSca (2009), Effects of Maternal Multimicronutrient Supplementation on the Mental Development of Infants in Rural Western China: Follow-up Evaluation of a DoubleBlind, Randomized, Controlled Trial PEDIATRICS Volume 123, Number 4, April 2009, 88 Nguyen, P.H., et al (2017), Preconception Micronutrient Supplementation with Iron and Folic Acid Compared with Folic Acid Alone Affects Linear Growth and Fine Motor Development at Years of Age: A Randomized Controlled Trial in Vietnam The Journal of Nutrition, , 2017 147(8): p Pages 1593– 1601,https://doi.org/10.3945/jn.117.250597 89 Huybregst (2009),Prenatal food supplementation fortified with multiple micronutrients increase birth length : a randomized controlled trial in rural Burkina Faso The American Journal of Clinical Nutrition 2009 90, 1593- 1600 90 Rachael M Taylor 1, 3,*, Shanna M Fealy(2017) Effects of Nutritional Interventions during Pregnancy on Infant and Child Cognitive Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis Nutrients 2017, 9, 1265; doi:10.3390/nu9111265, 2017 91 Dunstan, J.A.S., K.; Dixon, G.; Prescott, S.L l Arch Dis (2008), Child Fetal, Cognitive assessment of children at age 2(1/2) years after maternal fish oil supplementation in pregnancy: A randomised controlled tria Neonatal Ed 2008, 93, F45–F50 92 McGrath, N.B., D.; Robins (2006), Effect of Maternal Multivitamin Supplementation on the Mental and Psychomotor Development of Children Who Are Born to HIV-1–Infected Mothers in Tanzania JPediatrics , 117, e216–e225, 93 Joos, S.K.P., E.(1983), The Bacon Chow Study: Maternal Nutritional Supplementation and Infant Behavioral Development Child Dev , 54, 669–676, 94 Waber, D.P.V.C., L (1981), Nutritional supplementation, maternal education, and cognitive development of infants at risk of malnutrition Am J Clin Nutr , 34, 807–813., 1981 95 Đỗ Thị Phƣơng Hà Tuấn Thị Mai Phƣơng (2015) Hiệu bổ sung Canxi-D lên tình trạng nhân trắc cân nặng, chiều dài trẻ sơ sinh số xã huyện Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội Đề tài cấp sở Viện Dinh dƣỡng, 2015 96 KirdWood (1988) Esssential Medical Statistic 2th edition 1988: p 413 97 Hoàng Thu Nga (2017), Hiệu bổ sung thực phẩm cho phụ nữ trươc có thai tới tình trạng dinh dưỡng thiếu máu phụ nữ có thai trẻ 24 tuần tuổi Luận án tiến sĩ dinh dƣỡng, Viện Dinh dƣỡng, 2017 98 Trƣơng Hồng Sơn (2012) Hiệu can thiệp cộng đồng bổ sung sớm đa vi chất dinh dưỡng phụ nữ số xã thuộc tỉnh Kon Tum Lai Châu Luận án tiến sỹ dinh dƣỡng, Viện Dinh dƣỡng quốc gia, 2012 99 Shobha Rao, C.S (2001), Intake of Micronutrient-Rich Foods in Rural Indian Mothers Is Associated with the Size of Their Babies at Birth: Pune Maternal Nutrition Study American Society for Nutritional Sciences, https://academic.oup.com/jn/article- Abstract/131/4/1217/4686923, 100 WHO (2011), Hemoglobin concentration for the diagnosis of anemia and assessment of severity, WHO/NMH/NHD/MNM/11.1, 2011: p 101 International Zinc Nutrition Consultative Group (IZiNCG), et al (2004)., International Zinc Nutrition Consultative Group (IZiNCG) technical document #1 Assessment of the risk of zinc deficiency in population and options for its control Food Nutr Bull 2004 1(2): p S 99- 203 102 WHO (2001) Global strategy for infant and young child feeding www.who.int/nutrition/topics/infantfeeding_recommendation/en/, 2001 103 Phạm Quốc Hùng (2017) So sánh hiệu bổ sung đa vi chất cảu sắt -acid folic lên tình trạng dinh dưỡng phụ nữ mang thai tăng trưởng cảu trẻ đến 12 tháng tuổi Hà Nam Luận án tiến sỹ dinh dƣỡng, Viện Dinh dƣỡng quốc gia, 104 Rahman, M.e.a (2015)., Maternal body mas index and risk of birth and maternal health outcomes in low and middle –income countries : a systematic review and meta analysis Maternal Obesity/Pediatric Health, 16 (9): p 758 -770, 2015 105 Nguyễn Song Tú (2017) Hiệu bổ sung vitamin A liều cao cho bà mẹ sau sinh đến tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng mẹ trẻ huyện Phú Bình, Thái Nguyên Luận án tiến sĩ dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng 106 Lindsay (2005), Multiple micronutrients in pregnancy and lactation: an overview, Am J Clin Nutr 2005;81(suppl):1206S–12S 2005 107 Viện Dinh dƣỡng (2006), Số liệu thống kê: http://vichat.viendinhduong.vn 108 Diklar Makola (2003), Micronutrient - Fortified beverage prevennts iron deficiency reduce anemia and improves the hemoglobin concentration of pregnant Tanzanian women J Nutr, p 1339 - 1346, 2003 109 Siu, A.L (2015), Screening for iron deficiency anemia and iron supplementation in pregnant women to improve maternal health and birth outcomes: U.S preventive services task force recommendation statement Annals of Internal Medicine,163 (7) doi:10.7326/M15-1707 110 Janmohamed A, K.C (2016), Prenatal supplementation with Corn Soya Blend Plus reduces the risk of maternal anemia in late gestation and lowers the rate of preterm birth but does not significantly improve maternal weight gain and birth anthropometric measurements in rural Cambodian women:a randomized trial1 Am J Clin Nutr ;103:559–66 2016 111 Laura E Caulfield, Nelly Zavaleta, and A Figueroa, Ading zinc to prenatal iron and folat supplements improves maternal and neonatal zinc status in a Peruvian population Am J Clin Nutr 1999 69:1257–63 112 King, J.C and S.Y Hess (2009), Effects of maternal zinc supplementation on pregnancy and lactation outcomes, Food and Nutrition Bulletin, 2009 30(1): p S60-78 113 Saskia J M Osendarp,(2001), Zinc supplementation during pregnancy and effects on growth and morbidity in low birthweight infants: a randomized placebo controlled trial, Lancet 2001; 357:1080–85 114 Xie LM, Chen X, and P J (2001), The effects of zinc supplementation to Chinese rural pregnant women and their pregnancy outcome, Journal of Shanghai Second Medical University, 2001 13:199-24 115 Das, J.K., et al (2013), Systematic Review of Zinc Fortification Trials Ann Nutr Metab 2013 62(suppl 1):44–56 116 Nahar S1, M.-T.C., Begum HA (2009) Impact of targeted food supplementation on pregnancy weight gain and birth weight in rural Bangladesh: an assessment of the Bangladesh Integrated Nutrition Program (BINP), Public health Nutrition 2009 12 (8); 1205-1212 2009 117 Palacious,C (2006) Food and Nutrition guideline for pregnancy and breastfeeding women: a background paper”, New zealand Ministry of Health pp 10- 17 118 Kramer (2003), Energy and protein intake in pregnanacy The Cochrane Collaboration, pp 1-84 2003 119 Bhutta, Z.A.e.a (2005), Community-Based Interventions for Improving Perinatal and Neonatal Health Outcomes in Developing Countries:A Review of the Evidence”, Pediatric vol 111 (2), 519-617 2005 120 Rao S, e.a (2009), Seasonality in maternal intake and activity influence offspring birth size among rural Indian mothers” Pure Maternal Nutrition Study Int JEpidemiol, 38(4): 1094-1103 2009 121 Rayco-Solon P, e.a (2005), Differential effects of seasonality on preterm birth and intrauterine growth restriction in rural Africans”, Am J Clin Nutr; 81(1): 134- 139 2005 122 Yuang, Z (2011), Review of fortified food and beverage products for pregnant and lactating women and their impacts on nutritional status Maternal and child nutrition 2011 7(3): p 19–43 123 FAO/WHO/UNU (2004), Human energy requirement, in report of a joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation 2004: Rome 124 Dijkhuizen, M.A.W, F.T.; West, C.E (2001) Muherdiyantiningsih; Muhilal , Concurrent micronutrient deficiencies in lactating mothers and their infants in Indonesia Am J Clin Nutr 2001, 73, 786–791 2001 125 Nakamori, M.N., N.X et al (2009), Nutritional status of lactating mothers and their breast milk concentration of iron, zinc and copper in rural Vietnam J Nutr Sci Vitaminol 2009, 55, 338–345 126 Ceesay SM (1997), Effect on birthweigh and perinatal mortality of maternal dietary supplementation in rural Gambia : a years randomainzed control trail, BMJ 315(111) p 786-90 127 Imdad, A., Z A., and Bhutta (2011), Effect of balanced protein energy supplementation during pregnancy on birth outcomes BMC Public Health, 11(Suppl 3):S17., 2011 128 King, J.C (2016), A Summary of Pathways or Mechanisms Linking Preconception Maternal Nutrition with Birth Outcomes The Journal of Nutrition, Volume 146, Issue 7, July 2016, Pages 1437S–1444S,, 2016 129 Hà Huy Khôi cộng (1995) Phát triển thể lực trẻ Viện khoa học giáo dục Việt Nam, Hà Nội 1995 130 Lê Thị Hợp (2010) Dinh dưỡng gia tăng tăng trưởng người Việt nam Nhà xuất Y học , Hà nội, 2010: p 10-28; 115-127; 211-213 131 Joos, S.K., et al (1983)., Supplementation and Infant Behavioral Development 54, 669–676 [CrossRef] [PubMed] Maternal Nutritional,1983 54,: p 669–676 132 Sarah Jane Schwarzenberg, M.K (2018), Advocacy for Improving Nutrition in the First 1000 Days to Support Childhood Development and Adult Health PEDIATRICS Volume 141, Number 2, 2018 133 Nuyễn Đỗ Huy (2012), Mối liên quan tình trạng suy dinh dưỡng phát triển tâm ly- vận động trẻ 1-3 tuổi Tạp chí y tế công cộng, 2012 26: p 28-33 134 Bhoomika R Kar, Shobini L Rao, BA Chandramoni (2008), Cognitive development in children with chronic protein energy malnutrition Behavioral and Brain Functions 1186: 4-31 2008 135 SU Jeong, GC Kim, HJ Jeong (2017) The Validity of the Bayley-III and DDST-II in Preterm Infants With Neurodevelopmental Impairment: A Pilot Study Ann Rehabil Med, 2017 41 (5) p 851-857 PHỤ LỤC ... sung thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai lên tình trạng dinh dưỡng mẹ phát triển trẻ từ sinh đến tháng tuổi” nhằm cung cấp thêm chứng khoa học hiệu giải pháp bổ sung thực phẩm. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VI? ??N DINH DƢỠNG TUẤN THỊ MAI PHƢƠNG HIỆU QUẢ BỔ SUNG THỰC PHẨM TĂNG CƢỜNG VI CHẤT DINH DƢỠNG CHO PHỤ NỮ CĨ THAI LÊN TÌNH TRẠNG DINH DƢỠNG CỦA MẸ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ TỪ... HIỆU QUẢ CAN THIỆP ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG DINH DƢỠNG CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI 66 3.2.1 Hiệu can thiệp mức tăng cân phụ nữ có thai 66 3.2.2 Hiệu tình trạng thiếu máu phụ nữ có thai 67 3.2.3 Hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Tiến sĩ Dinh dưỡng: Hiệu quả bổ sung thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai lên tình trạng dinh dưỡng của mẹ và sự phát triển của trẻ từ khi sinh đến 6, Luận án Tiến sĩ Dinh dưỡng: Hiệu quả bổ sung thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai lên tình trạng dinh dưỡng của mẹ và sự phát triển của trẻ từ khi sinh đến 6