0

Đề tài “một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xe đạp xe máy đống đa hà nội”

77 9 0
  • Đề tài  “một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xe đạp  xe máy đống đa   hà nội”

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:17

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 Mục lục Lời nói đầu Chương 1: khái luận chung quản trị nhân I.Công tác Quản trị Quản trị nhân doanh nghiệp 1.Khái niệm chức quản trị doanh nghiệp 2.Công tác quản trị nhân 3.Một vài học thuyết quản trị nhân II.Nội dung quản trị nhân 10 1.Phân tích công việc 10 2.Tuyển dụng nhân 14 3.Đào tạo phát triển nhân 18 4.Đánh giá đÃi ngộ nhân 21 III.Các nhân tố ảnh hưởng cần thiết việc hoàn thiện công 26 tác quản trị nhân 1.Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị nhân 26 2.Sự cần thiết việc hoàn thiện công tác quản trị nhân 30 Chương 2: Phân tích tình hình thực tế công tác quản trị nhân công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội I.Khái quát chung doanh nghiệp 32 32 1.Lịch sử hình thành công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội 32 2.Chức nhiệm vụ công ty 33 3.Cơ cấu tổ chức công ty 34 4.Nghành nghề kinh doanh công ty 35 5.M«i tr­êng kinh doanh cđa c«ng ty 36 II.Phân tích kết sản xuất kinh doanh công ty(98-99-00) 1.Phân tích kết sản xuất công ty 38 38 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 2.Phân tích kết tiêu thụ công ty theo kết cấu mặt hàng kinh doanh 40 3.Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 41 III.Phân tích tình hình quản trị nhân công ty(98-99-00) 44 1.Tình hình quản lý nhân công ty 44 1.1.Cơ cấu nhân công ty 44 1.2.Phân bổ nhân công ty 47 2.Tình hình tuyển dụng nhân công ty 49 3.Tình hình đào tạo phát triển nhân công ty 53 3.1.Tình hình đào tạo nhân 53 3.2.Tình hình phát triển nhân 56 4.Tình hình đÃi ngộ nhân công ty 56 5.Hiệu sử dụng lao động công ty 59 Chương 3: số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội I.Tổng hợp đánh giá công tác quản trị nhân công ty 63 63 1.Phân tích công việc 65 2.Tuyển dụng nhân 66 3.Đào tạo phát triển nhân 67 4.Đánh giá đÃi ngộ nhân 68 II.Định hướng phát triển công ty thời gian tới 70 1.Phương hướng mục tiêu phấn đấu công ty thời gian tới 70 2.Định hướng công tác quản trị nhân cđa c«ng ty thêi gian tíi 71 III.Mét sè giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân Công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội 73 Kết luận 81 Tài liệu tham khảo 82 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 Lời nói đầu Quản trị nhân lĩnh vực đặc biệt quan trọng, quản trị suy cho quản trị người Thật quản trị nhân có mặt bÊt kú mét tỉ chøc hay mét doanh nghiƯp nµo, có mặt tất phòng ban, đơn vị Tầm quan trọng yếu tố người bÊt cø mét doanh nghiƯp hay mét tỉ chøc dù chúng có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt ®éng bÊt cø mét lÜnh vùc nµo cịng lµ thực tế hiển nhiên không phủ nhận Trong doanh nghiệp người giới riêng biệt hoạt động quản trị thích làm làm, việc trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật, công tác quản trị nhân giúp giải vấn đề này, yếu tố định đến thành bại doanh nghiệp Chính cảm nhận thấy tầm quan trọng cần thiết phải có công tác quản trị nhân doanh nghiệp đà lựa chon đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân công ty xe đạp- xe máy Đống Đa - Hà Nội Trong thời gian thực tập công ty xe đạp- xe máy Đống Đa - Hà Nội, qua nghiên cứu công tác quản trị nhân công ty thấy công tác công ty thực tương đối tốt Tuy nhiên có vài khó khăn công ty số điểm hạn chế định công tác Vì đà mạnh dạn đưa số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân công ty Đề tài gồm chương: -Chương 1: Khái luận chung quản trị nhân -Chương 2: Phân tích tình hình thực tế công tác quản trị nhân công ty xe đạp- xe máy Đống Đa - Hà Nội -Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sù Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 công ty xe đạp-xe máy Đống Đa-Hà Nội Trong trình hoàn thành luận văn xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình cô giáo Vũ Thuỳ Dương-Thạc sỹ- Trưởng Khoa Quản trị Doanh Nghiệp giúp đỡ nhiệt tình cán công nhân viên phòng tổng hợp công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 Chương khái luận chung quản trị nhân I.Công tác quản trị quản trị nhân doanh nghiệp 1.Khái niệm chức quản trị doanh nghiệp 1.1.Khái niệm quản trị doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp hiểu tổng hợp hoạt động thực nhằm đạt mục tiêu xác định thông qua nỗ lực người khác tổ chức Quản trị doanh nghiệp mét khoa häc, mét nghƯ tht vµ lµ mét nghỊ Quản trị doanh nghiệp khoa học: hoạt động quản trị doanh nghiệp có nội dung nhằm thực mục tiêu đà đề cách có hiệu Đó môn khoa học bao gồm kiến thức giúp người cương vị quản lý phối hợp nỗ lực cá nhân nhằm đạt nhiệm vụ đà đề Quản trị doanh nghiệp nghệ thuật: khoa học quản lý người với tình cụ thể mà biết vận dụng thích hợp điều kiện doanh nghiệp Sự thành công không phụ thuộc vào tri thức, kinh nghiệm, tài kinh doanh nhà quản lý mà đội có vận may Quản trị doanh nghiệp nghề: nhà quản trị phải đào tạo có bản, việc đào tạo th«ng qua tr­êng líp, kiÕn thøc bỉ xung cËp nhËt… 1.2.Các chức quản trị doanh nghiệp *Hoạch định Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 Là trình xác định mục tiêu doanh nghiệp đề giải pháp để thực mục tiêu Như chức hoạch định nhằm xây dựng mục tiêu phát triển tương lai doanh nghiệp Tạo sở tiền đề cho hoạt động kinh doanh, đề nguyên tắc ứng phó với tình hình biến đổi thị trường tạo điều kiện rõ ràng cho việc kiểm tra thực Hoạch định hoạt động quan trọng định đến thành bại hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Hoạch định trình, tâm trạng, hành động hướng tương lai *Tổ chức Là việc xác lập mô hình, phân công giao nhiệm vụ cho cấp cho nhân viên doanh nghiệp Tổ chức bao gồm việc uỷ nhiệm cho cấp quản trị cho nhân viên điều hành để họ thực nhiệm vụ cách có hiệu Đó việc xác lập khuân mẫu mối quan hệ tương tác phần mà phận, nhân viên doanh nghiệp đảm nhận Bởi vËy bé m¸y tỉ chøc kinh doanh cđa doanh nghiƯp cần phải xây dựng nguyên tắc yêu cầu định *LÃnh đạo điều hành Bao gồm nhiều hoạt động nhằm thực mục tiêu doanh nghiệp tạo lập sinh khí cho tổ chức qua việc tối đa hoá hiệu suất công việc Nó bao gồm việc thị, huấn luyện trì kỷ luật toàn máy, gây ảnh hưởng tạo hứng thú với nhân viên cấp dưới, khuyến khích động viên để tạo bầu không khí làm việc thoải mái *Kiểm soát Bao gồm việc thiết lập tiêu chuẩn lượng hoá kết đạt được, tiến hành hoạt động điều chỉnh kết không với mục tiêu ấn định Việc lượng hoá thành đạt bao gồm việc đánh giá công tác quản trị, kiểm điểm sách giao tiếp nhân sự, xét duyệt báo cáo chi phí nghiệp vụ tài Kiểm soát có vai trò quan trọng, bao trùm toàn trình hoạt động kinh doanh, tiến hành trước, sau thực hoạt động kinh doanh Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 Các chức quản trị doanh nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại ảnh hưởng lẫn Trong chức quản trị doanh nghiệp hai chức hoạch định tổ chức quan trọng không chúng định đến tương lai thành công kinh doanh doanh nghiệp mà cò hai chức khó phát hiƯn sai sãt, thêi gian ph¸t hiƯn sai sót dài chi phí trả cho khắc phục sai sót lớn 2.Công tác quản trị nhân 2.1.Khái niệm quản trị nhân Nhân nguồn lực quan trọng định đến tồn phát triển doanh nghiệp Vì vấn đề nhân quan tâm hàng đầu Có nhiều cách phát biểu khác quản trị nhân sự: Theo giáo sư người Mỹ Dimock Quản trị nhân bao gồm toàn biện pháp thủ tục áp dụng cho nhân viên tổ chức giải tất trường hợp xảy có liên quan tới loại công việc Còn giáo sư Felix Migro cho rằng: Quản trị nhân nghệ thuật chọn lựa nhân viên sử dụng nhân viên cũ cho suất chất lượng công việc người đạt mức tối đa Vậy quản trị nhân hiểu chức trình quản trị, giải tất vấn đề liên quan tới người gắn với công việc họ tổ chức Quản trị nhân hoạt động vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật quản trị nhân lĩnh vực gắn bó nhiều đến văn hoá tổ chức chứa đựng nhiều giá trị nhân văn lĩnh vực quản trị khác 2.2.Tầm quan trọng quản trị nhân Yếu tố giúp ta nhận biết xí nghiệp hoạt động tốt hay không hoạt động tốt, thành công hay không thành công lực lượng nhân nónhững người cụ thể với lòng nhiệt tình óc sáng kiến Mọi thứ lại như: máy móc thiết bị, cải vật chất, công nghệ kỹ thuật mua được, học hỏi được, chép được, người Vì vËy cã thĨ kh¼ng Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 định quản trị nhân có vai trò thiết yếu tồn phát triển doanh nghiệp Trong doanh nghiệp quản trị nhân thuộc chức nhà quản trị, giúp nhà quản trị đạt mục đích thông qua nỗ lực người khác Các nhà quản trị có vai trò đề sách, đường lối, chủ trương có tính chất định hướng cho phát triển doanh nghiệp nhà quản trị phải người biết nhìn xa trông rộng, có trình độ chuyên môn cao Người thực đường lối sách mà nhà quản trị đề nhân viên thừa hành, kết công việc hoàn thành tốt hay không phụ thuộc nhiều vào lực nhân viên, nói rằng: quản trị suy cho quản trị người Quản trị nhân góp phần vào việc giải mặt kinh tế xà hội vấn đề lao động Đó vấn đề chung xà hội, hoạt động kinh tế nói chung ®Ịu ®i ®Õn mét mơc ®Ých sím hay mn cho người lao động hưởng thành họ làm Quản trị nhân gắn liền víi mäi tỉ chøc, bÊt kú mét c¬ quan tỉ chức cần phải có phận nhân Quản trị nhân thành tố quan trọng chức quản trị, có gốc rễ nhánh trải rộng khắp nơi tổ chức Quản trị nhân diện khắp phòng ban, cấp quản trị có nhân viên quyền phải có quản trị nhân Cung cách quản trị nhân tạo bầu không khí văn hoá cho doanh nghiệp Đây yếu tố định đến thành bại doanh nghiệp Quản trị nhân có vai trò to lớn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, hoạt động bề sâu chìm bên doanh nghiệp lại định kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 2.3.Các nội dung chủ yếu quản trị nhân Quản trị nhân hoạt động quản trị doanh nghiệp, trình tổ chức nguồn lao động cho doanh nghiệp, phân bố sử dụng nguồn lao động cách khoa học có hiệu sở phân tích công việc, bố trí lao động hợp lý, sở xác định nhu cầu lao động để tiến hành tuyển dụng nhân sự, đào tạo phát triển nhân sự, đánh giá nhân thông qua việc thực Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 Nội dung quản trị nhân khái quát theo sơ đồ sau Phân tích công việc: xác định nội dung đặc điểm công việc, đánh giá tầm quan trọng nó, đưa yêu cầu cần thiết người thực Tuyển dụng nhân sự: chiêu mộ chọn người có khả thực công việc Đào tạo phát triển nhân sự: giúp người lao động xác định mục tiêu hướng mình, tạo môi trường thuận lợi để người lao động làm việc tốt Đánh giá đÃi ngộ nhân sự: nhằm kích thích người lao động nâng cao hiệu kinh doanh, thực mục tiêu doanh nghiệp 3.Một vài học thuyết quản trị nhân 3.1.Thuyết X: Thuyết người kinh tế(Taylor, Gant, Ghinbert, Fayol) Thuyết cho rằng: chất người lười biếng, máy móc, vô tổ chức Con người làm việc cầm chừng để kiếm sống tránh né công việc, thích vật chất không cần giao lưu bạn bè hội nhóm Vì cách giải hợp lý phân chia công việc thành thao tác lặp lặp lại để dễ học Ngoài nhà quản lý phải thường xuyên giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực nhân viên thừa hành Sử dụng hệ thống có tôn ty trật tự rõ ràng chế độ khen thưởng, trừng phạt nghiêm khắc Với phong cách quản lý làm cho nhân viên cảm thấy lo lắng sợ hÃi Họ chấp nhận Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 công việc nặng nhọc lương cao người chủ hà khắc Trong điều kiện người lao động cảm thấy mệt mỏi, tổn hại đến sức khoẻ tinh thần, thiếu óc sáng tạo trình hoàn thành công việc giao Điều ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi kÕt qu¶ kinh doanh cđa doanh nghiÖp 3.2.ThuyÕt Y: ThuyÕt ng­êi x· héi(Gregor, Maslow, Likest) Thuyết đánh giá tiềm ẩn người khả lớn cần khơi gợi khai thác Con người cương vị có tinh thần trách nhiệm cao làm việc để hoàn thành công việc giao Ai thấy có ích tôn trọng, chia sẻ trách nhiệm, tự khẳng định Từ cách nhìn nhận đánh giá phương pháp quản lý áp dụng thông qua tự giác, tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên chủ động làm việc kiểm tra công việc Nhà quản lý phải tin tưởng chủ động lôi nhân vào công việc, có quan hệ hiểu biết thông cảm lẫn cấp cấp Với phong cách quản lý người nhân viên tự thấy quan trọng có vai trò tập thể có trách nhiệm với công việc giao phó Tự nguyện tự giác làm việc, tận dụng khai thác triệt để tiềm thân để hoàn thành công việc cách tốt 3.3.Thuyết Z: Của xí nghiệp Nhật Bản Thuyết cho người lao động sung sướng chìa khoá dẫn tới suất lao động cao Sự tin tưởng tuyệt đối vào người lao động, tế nhị cư xử phối hợp chặt chẽ tập thể yếu tố định đến thành công quản trị nhân doanh nghiệp Theo thuyết nhà quản lý quan tâm đến nhân viên mình, tạo điều kiện cho họ học hành, phân chia quyền lợi thích đáng công Phương pháp làm cho nhân viên cảm thấy tin tưởng vµ trung thµnh víi doanh nghiƯp, coi doanh nghiƯp nh­ nhà Nhưng phong cách quản lý lại tạo cho nhân viên trở nên ỷ lại, thụ động công việc ảnh hưởng tới tiến độ hoạt động doanh nghiệp ii.nội dung quản trị nhân 1.Phân tích công việc 10 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 -Tuy tồn số mặt hạn chế, phủ nhận năm gần trình độ lao động công nhân công ty có gia tăng rõ rệt, cụ thể số bậc thợ cao ngày tăng, suất lao động tăng sản phẩm công ty sản xuất có chất lượng tốt người tiêu dùng chấp nhận *Phát triển nhân Trong ba năm qua việc quy hoạch nhân công ty có thay đổi đáng kể, cụ thể là: -Có hai trường hợp cất nhắc lên chức vụ cao phó phòng tổng hợp lên trưởng phòng tổng hợp phó phòng kinh doanh lên trưởng phòng kinh doanh Các cán sau đề bạt họ tiếp xúc làm quen với công việc nhanh họ hoàn thành tốt nhiệm vụ phạm vi quyền hạn -Ngoài có gia tăng tổng số lao động ba năm qua, việc tuyển dụng nhân vào công việc khác 4.Đánh giá đÃi ngộ nhân Đánh giá nhân Quản trị viên cấp sở trung gian người trực tiếp đánh giá nhân viên quyền Đây công tác tương đối khó khăn đòi hỏi xác công Qua đánh giá biết rõ lực thành tích người, việc đánh giá thực mức cải thiện bầu không khí công ty Vì thực tốt công tác quan trọng Nói chung công tác đánh giá nhân công ty thực tương đối tốt Công tác thực xác công cá nhân công ty người đánh giá người trực tiếp lÃnh đạo Phương pháp đánh giá sử dụng công ty phương pháp cho điểm Đánh giá nhân viên theo tiêu chuẩn như: số ngày làm việc, chất lượng công việc, tác phong công nghiệp Mỗi tiêu chuẩn ứng với mức độ: tốt, khá, trung bình, yếu, kém, tương ứng với sè ®iĨm tõ ®Õn 63 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only LuËn văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 Trong công ty kết công tác đánh giá làm sở cho việc đÃi ngộ nhân ĐÃi ngộ nhân ĐÃi ngộ công ty thể hai hình thức đÃi ngộ vật chất đÃi ngộ tinh thần -Nói chung kích thích vật chất công ty chủ yếu thông qua tiền lương Tiền lương cán công nhân viên công ty tương đối ổn đinh tăng dần qua năm -Công ty áp dụng hai hình thức trả lương khác cho khối phòng ban khối sản xuất Đây việc làm có tác động tích cực tới toàn lao động công ty, buộc họ phải phấn đấu, làm việc cho tăng suất lao động chất lượng công việc -Tiền thưởng cho cán công nhân viên công ty ít, không đáng kể, chủ yếu thưởng theo tập thể với số tiền không lớn Đây thiếu sót công ty tiền thưởng hình thức đÃi ngộ vật chất có tác dụng mạnh mẽ tới người lao động *ĐÃi ngộ tinh thần -Các phong trào thi đua công ty tổ chức sôi nổi, người nhiệt tình hưởng ứng Cụ thể phong trào: Người tốt, việc tốt, Lao động giỏi, hàng năm có tổng kết khen thưởng -Năm 2000 có: 55 cán công nhân viên đạt danh hiệu Người tốt, việc tốt Lao động giỏi cấp công ty, có người LIXEHA khen thưởng Ba đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị đạt loại I đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị đạt loại II -Về văn nghệ năm 2000 công ty có tiết mục tham gia hội diễn văn nghệ LIXEHA tổ chức -Hàng năm trì hội khoẻ truyền thống công ty vào dịp ngày sinh nhật Bác Hồ -Duy trì việc tổ chức có quà tặng sinh nhật cho cán đoàn viên công đoàn 64 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 -Ngoài phong trào trên, hàng năm công ty tổ chức xây dựng quỹ tình nghĩa, quỹ không lớn đủ để trợ cấp cho gia đình gặp khó khăn -Các ngày lễ tết công ty có quà tiền đầy đủ cho cán công nhân viên công ty -Hàng quý tổ chức cấp phát loại thuốc thông thường cho cán công nhân viên theo số tiền trích từ 5% BHYT Các phong trào thi đua góp phần vào việc cải thiện môi trường văn hoá công ty, giúp cho cán công nhân viên công ty đoàn kết hiểu biết lẫn II.Định hướng phát triển công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội thời gian tới 1.Phương hướng mục tiêu phấn đấu công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội thời gian tới Trong báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2000 công ty đà đưa phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2001 sau: *Về sản xuất -Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mà cho phù hợp với nhu cầu thị trường -Các sản phẩm sản xuất chủ yếu: +Phanh loại: 140000 +Bàn đạp loại: 120000 +Chân chống loại: 130000 +Vỏ ruột phanh xe đạp: 60000 +Giá đỡ đèn 39: 400000 Tổng giá trị sản lượng: 9167trđ 65 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 -Cải tiến công tác định mức kinh tế kỹ thuật, cần phải đánh giá lại định mức có để có điều chỉnh cho phù hợp với phương châm hợp lý tiết kiệm chi phí Thực mục tiêu hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo điều kiện cần đủ cho sản xuất liên tục -Tiếp tục mua thêm số thiết bị đột dập máy Taro, thiết bị sơn tĩnh điện -Triển khai việc hợp tác với sở để sản xuất vỏ bàn đạp nhôm, số chi tiết nhôm -Ngoài sản phẩm công ty gia công thêm số chi tiết kim loại cho Đinamo, giá bắt đèn xe đạp, loại hàng phục vụ cho hợp doanh FER -Khẩn trương thực dự án đầu tư để sớm đưa dây truyền làm vỏ phanh xe đạp, thiết bị đột dập, máy hàn bấm vào hoạt động *Về tiêu thụ Các sản phẩm tiêu thụ chính: +Phanh loại: 130000 +Bàn đạp loại: 110000 +Chân chống loại: 111000 +Vỏ ruột phanh xe đạp: 55000 +Giá đỡ đèn 39: 360000 bé Tỉng doanh thu: 11987 tr® -TiÕp tơc củng cố, giữ vững phát triển thị trường tiêu thụ năm 2000 -Tăng cường tìm hiểu nghiên cứu thị trường xúc tiến phương thức quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, xác lập nhu cầu thị trường mở rộng thị trường tăng lượng khách hàng khu vực nội, ngoại thành Hà Nội, khu vực phía Bắc dần tiến tới mở rộng thị trường tiêu thụ miền Trung miền Nam -Mua sắm vật tư đầy đủ phục vụ kịp thời cho sản xuất liên tục -Phản ánh góp ý khách hàng cho lÃnh đạo để có biện pháp sử lý kịp thời sai sót nhằm đáp ứng nguyện vọng khách hàng 2.Định hướng công tác quản trị nhân công ty thêi gian tíi 66 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 -Xây dựng đội ngũ lao động có tinh thần trách nhiệm nâng cao chất lượng lao động Phải có đổi tư kỹ thuật, cán kỹ thuật phải đặt câu hỏi cho mình: ngày hôm ta đà đóng góp cho công tác kỹ thuật công ty giai đoạn cách mạng công nghệ để giúp cho công ty vững bước hoạt động sản xt kinh doanh -Trong thêi gian tíi mơc tiªu phÊn đấu công ty đưa tổng thu nhập bình quân người lao động lên khoảng 800000đ/ tháng Phấn đấu tăng mức thu nhập cho người lao động để họ ổn đinh sống gia đình yên tâm công tác -Đội ngũ cán kỹ thuật, thợ có tay nghỊ bËc cao ph¶i cã søc bËt míi, cã sáng kiến cải tiến, có thay đổi mẫu mà chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường -Nâng cao trình độ cán công nhân viên công ty đặc biệt đội ngũ kỹ sư, thợ có tay nghề, xoá bỏ tư tưởng bao cấp, phải thực gắn bó với công việc, nêu cao tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trước công việc giao -Thay đổi cách quản lý để lao động có hiệu cao Xây dựng đội ngũ lao động có ý thøc tỉ chøc kû lt, ý thøc vƯ sinh lao động, vệ sinh công nghiệp tác phong công nghiệp -Có kết dính kết đơn vị sản xuất phòng ban với để tạo điều kiện việc điều hành sản xuất tiến độ sản xuất chấm dứt tình trạng đồng sản xuất -Đảm bảo đủ công ăn việc làm cho cán công nhân viên công ty, tránh tình trạng ngồi không -Công tác tiền lương phải có đổi hợp lý cho vừa thực tế với hoạt động sản xuất kinh doanh công ty vừa bảo đảm theo chế độ, khắc phục tình trạng cân đối mức nhập lao động khối phân xưởng lao động phòng ban -Chăm lo đảm bảo điều kiện an toàn điều kiện làm việc cho người lao động -Duy trì chế độ cấp phát bảo hiểm cho người lao động, tổ chức khám sức khoẻ kiểm tra bệnh nghề nghiệp cho cán công nhân viên 67 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 -Đẩy mạnh công tác chăm lo vật chất cho cán công nhân viên vào dịp lễ, tết -Tiếp tục trì phong trào: Người tốt, việc tốt, Lao động giỏi, Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà -Phát động sâu rộng toàn thể cán công nhân viên phong trào thĨ dơc thĨ thao rÌn lun søc kh -Tham gia tích cực vào phong trào LIXEHA tổ chức - Phát động phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật lĩnh vực sản xuất Các phong trào ®Ịu cã tỉng kÕt vµ cã khen th­ëng, møc khen thưởng gia tăng so với năm trước để khuyến khích người công ty nhiệt tình hưởng ứng -Duy trì tổ chức hoạt động có quà tặng cho cán công nhân viên học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, có quà cho cháu lễ tết III.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân công ty xe đạp- xe máy Đống Đa - Hà Nội Căn vào lý luận chung quản trị nhân sự, thực trạng định hướng công tác quản trị nhân công ty xe đạp- xe máy Đống Đa - Hà Nội thời gian tới, đà mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân công ty sau: **Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân công ty 1.Phân tích công việc Công ty cần trọng vào công tác công tác quan trọng công tác quản trị nhân nói chung Nếu công tác mà thực tốt sẽ: -Làm để xây dựng đánh giá hiệu công việc công ty tốt -Giúp cho việc nghiên cứu cải thiện điều kiện làm việc công ty cho hiệu suất công việc đạt kÕt qu¶ cao nhÊt 68 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 -Cung cấp tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng thực thànhviên công ty cho xác nhất, tránh thiên vị gây nên đố kỵ lẫn thành viên -Đưa tiêu chuẩn cần thiết cho việc tiến hành tuyển dụng nhân đạt kết cao -Chuẩn bị nội dung cho đào tạo phát triển nhân đáp ứng với nhu cầu công việc Thực tốt công tác mối quan hệ đơn vị sản xuất phòng ban chức chặt chẽ không gây ®ång bé ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é cđa s¶n xt năm 2000 Để thực tốt công tác việc phân tích công việc nên Ban giám đốc trưởng phòng quản trị viên cấp sở đảm nhiệm, đội ngũ lao động có trình độ lực cao Các nhà quản trị viên cấp cao có trình độ, lực, hiểu biết, óc phán đoán tổng hợp tình hình nhà quản trị viên cấp sở có kinh nghiệm nắm tình hình thực tế công ty, kết hợp tài tình hai yếu tố làm cho công tác phân tích công việc công ty tốt từ giúp cho việc nâng cao hiệu công tác quản trị nhân 2.Tuyển dụng nhân -Trong công ty có số người lao động đến tuổi hưu không đủ sức khoẻ để tiếp tục công tác, công ty nên có sách hợp tình hợp lý, giải theo chế độ cho người nghỉ hưu đồng thời công ty nên có kế hoạch tuyển dụng thêm số lao động có lực cao để trẻ hoá đội ngũ lao động công ty Nếu công ty nhận nguồn nhân xứng đáng hoàn thành tốt nhiệm vụ giao góp phần vào việc trì tồn phát triển công ty -Việc tuyển dụng nhân công ty nên trọng trước vào phòng ban mà cụ thể phòng kinh doanh Mấy năm gần công ty có tuyển dụng thêm số nhân chủ yếu tuyển thêm lao động có tay nghề cao vào phận lao ®éng trùc tiÕp Trong ®ã khèi phong ban mµ cụ thể phòng kinh doanh cần thêm nhân Mục đích doanh nghiệp hoạt động thị trường tìm kiếm lợi nhuận công ty xe đạp- xe máy 69 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only LuËn văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 Đống Đa - Hà Nội ngoại lệ Vậy để đạt lợi nhuận công ty phải đẩy mạnh hoạt động bán hàng tăng doanh số Chức công ty sản xuất, công ty phải tự tìm kiếm đầu cho nhiệm vụ phòng kinh doanh Vì sang năm tới công ty nên đầu tư nguồn nhân cho phòng kinh doanh đặc biệt cán có kiến thức hiểu biết Marketting am hiểu thị trường để tìm kiếm bạn hàng cho công ty -Công ty nên đa dạng hoá nguồn tuyển dụng nhân , đặc biệt nguồn tuyển dụng nhân từ bên công ty cho chức vụ quản trị Trong năm gần việc tuyển dụng nhà quản trị gia hay thuyên chuyển Các nhà quản trị gia người có tuổi, dầy dạn kinh nghiệm để thích hợp với thay đổi liên tục chế thị trường họ chưa thật động Vì công ty nên thực năm nhiệm kỳ cấp quản trị để tạo động phù hợp với kinh tế thị trường Việc tuyển dụng chức vụ quản trị từ bên công ty làm cho cán thời công ty phải động sáng tạo để ganh đua với người từ bên -Giám đốc công ty nên giao trách nhiệm tuyển dụng nhân cho phận chuyên trách đảm nhận, phận mà không hoàn thành trách nhiệm phận phải chịu hoàn toàn trách nhiệm chí bị kỷ luật cắt trừ lương thưởng Như phận chuyên trách có trách nhiệm với công việc giao công tác tuyển dụng nhân công ty nâng cao -Trước tiến hành tuyển dụng nhân công ty nên dựa vào tình trạng thực tế dựa vào kết công tác phân tích công việc để làm sở cho việc tuyển dụng nhân Cần xác định rõ yêu cầu, đòi hỏi công việc cụ thể Việc tuyển dụng nhân phải tiến hành công khai, công cá nhân tham gia vào việc tuyển dụng -Đối với việc tuyển dụng nhân vào phân xưởng trực tiếp sản xuất công ty nên liên hệ trực tiếp với trung tâm dạy nghề trường chuyên nghiệp tuyển chọn học viên có học lực tay nghề tốt phù hợp với công việc Sử dụng biện pháp giúp công ty giảm chi phí tuyển dụng nhân đồng thời tuyển người phù hợp 70 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 -Đối với việc tuyển dụng nhân vào làm việc phòng ban công ty nên kết hợp với số trường Đại học cách đặt hàng họ với tiêu chuẩn mà công ty đề ra, chắn công ty tìm nguồn nhân phù hợp 3.Đào tạo phát triển nguồn nhân Nhân nguồn gốc thịnh suy công ty Vì nguồn nhân tốt giúp công ty đứng vững phát triển thị trường, ngược lại ảnh hưởng tới tồn công ty chí bị diệt vong Vì công ty phải thường xuyên chăm lo đến công tác đào tạo phát triển nhân sự, phải nâng cao chất lượng, hiệu công tác đào tạo phát triển nhân sự, có sách tích cực để tạo nguồn nhân có chất lượng cao thời gian tới Việc đào tạo nhân nói chung cần phải giữ vững định hướng, bám sát mục tiêu, đa dạng hoá loại hình đào tạo, lựa chọn sở đào tạo phù hợp phân bổ chi phí dành cho đào tạo cách hợp lý Để thích ứng với yêu cầu kinh doanh chế thị trường nhu cầu đào tạo đào tạo lại cá nhân cần thiết điểm dừng Công ty phải trì hoạt động đào tạo cho tất người Do đặc thù doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với chức sản xuất chủ yếu lực lượng lao động trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn tổng số lao động công ty nên trọng tới công tác đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân Công ty nên trích phần ngân sách dành cho công tác đào tạo Công ty đa dạng hoá hình thức đào tạo nâng cao kỹ thuật cho công nhân việc áp dụng số phương pháp đào taọ khác như: -Gửi công nhân học nghề trường dạy nghề để nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thiện kiến thức lý thuyết tiếp cận với chương trình giảng dạy tiên tiến khoa học kỹ thuật luôn thay đổi Những người chọn học phải cá nhân có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, có lòng yêu nghề, có trình độ chuyên môn từ trở lên Sau cử học họ phải có trách nhiệm quay làm việc cho công ty, lấy kiến thức mà vừa học truyền lại cho anh em làm việc 71 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 phân xưởng Phải mắt xích quan trọng góp phần vào việc nâng cao suất lao động cho công ty -Đào tạo theo phương pháp giảng bài: việc thuê giảng viên từ trường dạy nghề công ty sau tổ chức lớp học trực tiếp công ty, giảng viên hướng dẫn công nhân mặt lý thuyết kết hợp với thực hành Phương pháp giúp cho lao động công ty củng cố thêm mặt lý thuyết thực tiễn cho thân Dùng hình thức chi phí thấp hình thức gửi công nhân học -Ngoài công ty nên tiếp tục hình thức đào tạo truyền thống đào tạo nơi làm việc lao động có tay nghề vững, bậc thợ cao kèm cặp, bảo hướng dẫn lao động lao động có trình độ thấp Hình thức đào tạo kích thích công nhân đua học hỏi tâm lý chung người muốn bật, muốn người khác nể trọng -Công tác tổ chức thi lên tay nghề phải thực tốt trước cách: tổ chức thi tay nghề nghiêm túc hơn, kiểm tra sát trình thi cử, từ khâu đề thi tới chấm thi, tránh tình trạng lộ thi trước thi điều làm tính khách quan thi cử, không phản ánh trình độ thật người công nhân -Ngoài công ty nên trọng đến vấn đề đào tạo nhân phòng ban chức năng, để nâng cao hiệu kinh doanh nói chung hiệu quản trị nhân nói riêng Mặc dù đơn vị sản xuất nghĩ nhiệm vụ công ty sản xuất xong sản xuất xong công ty phải tìm thị trường đầu để tiêu thụ sản phẩm, nhiệm vụ phòng ban chức mà cụ thể phòng kinh doanh Vì công tác đào tạo nâng cao trình độ nhân viên phòng ban chức nói chung nhân viên phòng kinh doanh nói riêng không phần quan trọng Hàng năm công ty nên tổ chức lớp học công ty để nâng cao nghiệp vụ cho cán công nhân viên phòng ban, công ty mời giảng viên trường đại học cán giỏi liên đoàn xe đạp LIXEHA trực tiếp giảng -Như đà nói phòng ban chịu trách nhiệm việc tiêu thụ sản phẩm công ty để nâng cao trình độ nhân phòng kinh 72 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 doanh công ty nên cử số trường hợp học tập lớp bồi dưỡng kiến thức thị trường kiến thức Marketting -Là công ty Nhà nước lại đứng trước nhiều khó khăn nghành xe đạp nói chung nên công ty điều kiện để đầu tư nhiều vào công tác quản trị nhân sự, mạnh dạn đưa số giải pháp cho việc nâng cao chất lượng đào tạo cán quản lý công ty Các phương pháp đơn giản lại không tốn chi phí, hiệu thu khả quan: -Tổ chức cho cán tham quan, häc hái kinh nghiƯm cđa c¸c doanh nghiƯp thành đạt khác nghành phương pháp quản lý, sau rút ưu điểm để vận dụng vào công ty cách hợp lý nhất, giúp cho việc cải thiện công tác quản trị nhân công ty -Tổ chức buổi hội thảo biện pháp quản lý, nâng cao hiệu suất công việc nội doanh nghiệp tham gia vào buổi hội thảo liên đoàn LIXEHA -Ba năm nhiệm kỳ cho cán quản trị(trừ giám đốc tổng giám đốc liên đoàn xe đạp-xe máy Hà Nội LIXEHA bổ nhiƯm ) hÕt nhiƯm kú nªn tỉ chøc thi, khun khích ứng cử viên từ bên ngoài, có đủ lực trình độ tiếp tục đảm nhận chức vụ ngược lại không đủ lực người có lực lên thay Giám đốc thành viên cao cấp liên đoàn LIXEHA người trực tiếp tham gia đạo vào công tác kiểm tra -Đối với nhân đề bạt tuyển dụng sau xếp cần có giai đoạn đào tạo bổ xung, đào tạo thích nghi phương pháp : kèm cặp, bồi dưỡng chỗ Thêm vào công ty nên đào tạo nâng cao nhận thức thành viên công ty về: ý thức tự quản, bảo vệ thất thoát tài sản, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh công nghiệp, nâng cao tác phong công nghiệp cho thành viên 4.Đánh giá đÃi ngộ nhân Công tác đánh giá nhân công ty thực tốt, điểm mạnh công ty việc công tác quản trị nh©n sù 73 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 Công tác đÃi ngộ nhân Đây công tác quan trọng công ty Công tác thực nhằm kích thích người lao động nâng cao suất lao động, nâng cao hiệu kinh doanh thực mục tiêu doanh nghiƯp §·i ngé vËt chÊt §·i ngé vËt chÊt thể qua tiền lương tiền thưởng Về tiền lương công ty đà có hệ thống trả lương rõ ràng vấn đề cần đặt việc toán tiền lương cho người lao động phải thực theo thời gian đủ số tiền cho người lao động Trong năm tới ban lÃnh đạo công ty xác định phải tăng mức thu nhập cho người lao động, để tăng thu nhập cho người lao động công ty phải tập trung vào việc tăng doanh thu mở rộng thị trường tiêu thụ, muốn mở rộng thị trường thị trường tiêu thụ công ty phải trọng đến công tác Marketing, tất hoạt động hướng tới mục tiêu cuối tăng thu nhập cho người lao động Tiền thưởng vấn đề công ty nên quan tâm ý nhiều Tiền thưởng khoản tiền bổ xung nhằm quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động Công ty nên trích hẳn quỹ gọi quỹ khen thưởng Quỹ dành cho tất cá nhân tập thể có thành tích công tác tốt, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật lao động Số tiền thưởng cho cán công nhân viên có thành tích tốt phải có mức giá trị kinh tế đủ để khuyến khích cán công nhân viên công ty làm tốt công việc ĐÃi ngộ tinh thần Một số biện pháp khuyến khích tinh thần: -Sử dụng khả năng, bố trí công việc phù hợp với lực sở trường người, tạo điều kiện cho cá nhân tự nâng cao trình độ cho thân -Các nhà quản trị gia nên tỏ thái độ quan tâm chân thành tới nhân viên công ty : nắm vững tên, tuổi, hoàn cảnh gia đình, thường xuyên thăm hỏi động viên cấp dưới, giảm bớt phân biệt cấp cấp Tạo điều kiện để sinh hoạt, nghỉ mát, vui chơi, giải trí, tránh phân biệt thái lĩnh vực đÃi ngộ 74 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only LuËn văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 -Thực chế độ đăng ký mục tiêu phấn đấu người lao động quản trị viên công ty -Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng vệ sinh công nghiệp công ty để người lao động đảm bảo sức khoẻ có tâm trạng thoải mái làm việc -áp dụng thời gian làm việc linh động chế độ nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân sản xuất phân xưởng -Tổ chức đẩy mạnh phong trào thi đua doanh nghiệp Thi đua góp phần vào việc giải khó khăn, ách tắc sản xuất Thị đua thu hút đông đảo quần chúng tham gia vào công việc quản lý, giúp cho trình độ quản lý người nâng lên **Những kiến nghị công ty -Nhà nước nên kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập lậu hàng hoá Trung Quốc với giá rẻ chất lượng không đảm bảo tạo nên cạnh tranh không lành mạnh, gây khó khăn trở ngại cho sản xuất nước -Hiện công ty phải cạnh tranh với sản phẩm loại họ có ưu công ty trả tiền thuê đất thuế nộp cho Nhà nước Vậy công ty kiến nghị với Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội giảm tiền thuê đất giảm thuế cho công ty -Công ty kiến nghị với Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội bổ xung thêm nguồn vốn cho công ty để công ty mở rộng sản xuất, mua sắm thêm số máy móc thiết bị kỹ thuật tăng suất lao động công ty -Công ty kiến nghị với Nhà nước nâng mức lương cho cán công nhân viên, mức lương tương đối thấp so với giá thị trường họ chưa yên tâm công tác -Công ty kiến nghị với Nhà nước mở rộng môi trường đầu tư, cắt bỏ thủ tục phiền hà, tạo môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút đối tác nước đầu tư vào công ty giúp cho công ty mở rộng sản xuất, tìm chỗ đứng thị trường nâng cao thu nhập cho cán công nhân viên họ yên tâm công tác 75 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 Kết luận Công ty xe đạp - xe máy Đống Đa- Hà Nội doanh nghiệp Nhà Nước, từ nước ta chuyển sang chế thị trường công ty đà xoá bỏ tư tưởng quản lý cũ, đổi tác phong làm việc thu số thành tựu định hoạt động kinh doanh Công tác quản trị nhân đà góp phần không nhỏ vào kết sản xuất kinh doanh công ty Tuy nhiên có số khó khăn công tác quản trị nhân công ty tồn vài hạn chế đòi hỏi công ty phải có biện pháp giải phù hợp Qua thời gian thực tập nghiên cứu đề tài đà học hỏi nhiỊu kinh nghiƯm vỊ thùc tiƠn ®Ĩ cđng cè cho kiến thức đà học trường Đại học Một lần xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo Vũ Thuỳ DươngThạc sỹ-Chủ nhiệm khoa Quản trị Doanh Nghiệp đà bảo hướng dẫn tận tình tạo điều kiện cho hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn cán công nhân viên công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội đà tạo điều kiện thuận lợi cho Hà Nội 10-5-2001 Sinh viên Nguyễn Thị Thu Trang 76 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Trang-K33A6 Tài liệu tham khảo 1.Quản Trị Doanh Nghiệp PGS-PTS Phạm Vũ Luận 2.Quản Trị Học Nguyễn Thị Liên Diệp 3.Quản Trị Nhân Sự Vũ Việt Hằng 4.Quản Trị Nhân Sự Trần Kim Dung 5.Kinh Tế Doanh Nghiệp Thương Mại TS Phạm Công Đoàn-TS Nguyễn Cảnh Lịch 6.Quản Trị Doanh Nghiệp Đồng Thị Thanh Phương 7.Quản Trị Kinh Doanh Nguyễn Công Nghiệp 8.Quản Trị Nguồn Nhân Lực Phạm §øc Thµnh 77 ... tế công tác quản trị nhân công ty xe đạp- xe máy Đống Đa - Hà Nội I.khái quát chung công ty Lịch sử hình thành phát triển công ty Công ty xe đạp xe máy Đống Đa trước có tên Xí nghiệp Đống Đa thành... phấn đấu công ty thời gian tới 70 2.Định hướng công tác quản trị nhân công ty thời gian tới 71 III.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân Công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội... nhân công ty 56 5.Hiệu sử dụng lao động công ty 59 Chương 3: số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân công ty xe đạp- xe máy Đống Đa- Hà Nội I.Tổng hợp đánh giá công tác quản trị nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài “một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xe đạp xe máy đống đa hà nội” , Đề tài “một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xe đạp xe máy đống đa hà nội”

Từ khóa liên quan