0

Phân tích đánh giá thực trạng đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

106 18 0
  • Phân tích đánh giá thực trạng đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 12:59

luận văn Phân tích đánh giá thực trạng đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Trong thời gian qua, công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các loại đất trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất phát huy quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần ngăn chặn được các giao dịch không đăng ký tại cơ quan nhà nước. Công tác đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành. DAI HQC QC GIA HÀ NOI TRNƠNG DAI HOC KHOA HOC T NHIÊN Tran Däng Tho PHÂN TỴCH DÀNH GIÀ TH C TANG DÄNG KŸ CÄP GIÄY CH G NHAN QUYËN SA DUNG DÄT, QUYËN SÔ H*DU NHÀ Ô VÀ TÀI SÀN KHÀC GÄN LIËN VÔI DÄT THEO LUAT DÄT DAI 2013 TAI QUAN NAM TP LIÊM, THÀNH PHÖ HÀ NOI LUAN VÀN THAC SỴ KHOA HQC Hà Noi, 2019 DAI HOC QC GIA HÀ NOI TRNỊNG DAI HOC KHOA HOC TQ NHIÊN Tran Dăng Tho PHÂN TÍCH DÁNH GIÁ TH C TRĄNG DĂNG KŸ CÄP GIÄY CHUG NHĄN QUYËN SP DUNG DÄT, QUYËN SÓ H*ÜU NHÀ Ó VÀ TÀI SÃN KHÁC GÄN LIËN VÒI DÄT THEO LUĄT DÄT DAI 2013 TĄI QUĄN NAM TO LIÊM, THÀNH PHÖ HÀ NOI Chuyên ngành: Quãn lÿ dat dai Mã so: 8850103.01 LUAN VĂN THĄC Sİ KHOA HQC Ngwịi hwóng dan khoa hoc: PGS.TS Nguyen Hieu XÁC NHAN HOC VIÊN DÃ CHİNH SLA THEO GĨP Ÿ CÙA HOI DỊNG Giáo viên hng dan PGS.TS Nguyen Hieu Chù tich hoi dong châm lu}an văn thac si khoa hpc PGS.TS Phąm Quang Tuan LÕI CAM DOAN Tôi xin cam doan dây công trinh nghiên cúu cúa riêng Các so lieu, ket quã nêu luan vãn trung thuc chua tüng duoc công bo bat ky luan vãn khác Tơi xin cam doan rang thơng tin trích dan luân vãn deu dã duqc chi rõ nguon goc Tác già luan vãn Tran Dãng Thp LÔI CÁM HN Trong trinh nghiên cúu thqc hien luan vãn, ngồi sq no lqc cúa bán thân, tơi dã nhân duoc sq huóng dan nhiet tinh, chu dáo cúa nhà khoa hoc, thây cô giáo cúng su giúp dõ nhiêt tlnh, chu dáo cúa co quan dong nghiep Tơi xin bày tó sq càm on trân nhat tói giáo viên huóng dan khoa hpc PGS.TS Nguyen Hieu dã tan tinh hng dan giúp dõ tơi suot q trinh hồn thành lu{an vãn Tơi xin trân càm on sq góp y chân thành cúa thay, giáo Khoa D|a ly, Trng Dai hoc Khoa hoc Tq nhiên, Dai hoc Quoc gia Hà Noi dã nhiet tinh giúp dõ tơi q trinh hồn thành ln vãn Tơi cúng xin gíri lói càm on tói cán bo UBND qu{an Nam Tü Liêm, phóng Tài ngun mơi trng qu}an Nam Tü Liém ngũi dân dia phuong dã ho trq dü lieu thông tin can thiet cho luan vãn Tôi xin chân thành càm on tói gia dlnh, nhüng ngũi thân, cán bo dong nghiep ban bé dã tao dieu kien ve mpi mãt cho trinh thuc hiên de tài Mot lan nãa xin trân cãm on! Tác già luan vãn Tran Dàng Thp MUC LUC MĨ DÄU CHWƯNG 1: CCi SĨ KHOA HOC VÀ PHÁP LY TRONG DĂNG KY CÄP GIÄY CH NG NHAN QłJYËN SP DQG DÄT, QUYËN SÓ HÙU NHÀ D VÀ TÀI SÁN KHÁC GÃN LIÊN VÓI DÁT 1.1 Co sø khoa hoc .5 1.1.1 Quyen sù dung dat 1.1.2 Quyen só hliu nhà ó tài sàn khác gan lien vói dat 1.1.3 Giây chúng nhân quyen sù dung dat, quyen sö hüu nhà tài sàn khác gan lien vói dât .9 1.2 Căn cú pháp ly cùa dăng ky câp giây chúng nhân quyen sù dung dat, quyen sò hüu nhà ị tài sàn khác gan lien vói dat ị nc ta 10 1.2.1 Mơt so khái niem liên quan den viec dăng ky cap Giay chúng nhân .10 1.2.2 Moi quan he giïia công tác dăng ky dat dai, câp giay chúng nhân vói nơi dung qn ly nhà nc vê dât dai .11 1.2.3 Co sò pháp ly ve van de nghién cúu 14 1.3 Noi dung dăng ky cap giay chúng nhân quyen sù dung dat, quyen sò hùu nhà ó tài sàn khác gan lien vói dât theo pháp luât hiên hành 15 1.3.1 Noi dung cùa viec dăng ky dat dai 15 1.3.2 Còng tác cap Giay chúng nh{an quyen sù dung dat, quyen só hüu nhà ị tài sàn khác gan lien vói dat 21 1.3.3 Noi dung cùa viec cap Giay chúng nh{an quyen sù dung dat, quyen sò hïiu nhà ò tài sàn khác gan lien vói dât .23 1.4 Vi trí, vai trị, y nghia cùa viec cap Giay chúng nh{an 26 1.5 Tơng quan tình hình dăng ky cap giay chúng nhân quyen sù dung dat dia bàn thành Hà Noi .32 2.1 Dieu kien tu nhiên, kinh te - xã hoi quan Nam Tù Liêm .34 2.2 Khái qt tình hình qn ly nhà nc ve dat dai dia bàn Qu}an Nam Tù Liêm, thành Hà Noi 37 2.3 Thuc trang công tác dăng kÿ cap Giay chúng nhân quyen sù dung dat, quyen so hüu nhà o tài sàn khác gan lien vói dat tai khu vqc nghiên cúu 48 2.3.1 Trình tu, thù tuc dăng ky dat dai, cap Giay chúng nhân cùa qu}an 48 2.3.2 Thuc trang công tác dăng ky cap giay chúng nhân quyen sù dung dât tù 01/7/2014 den 01/7/2015 .50 2.3.3 Thqc trang công tác dăng ky cap giay chúng nhan quyen sù dung dat tù thành lâp văn phòng mot cap (01/7/2015 den tháng 6/2018) 51 2.4 Phân tích y kien cùa ngi dân cán bo quàn ly công tác dăng kÿ cap Giay chúng nh{an tai khu vrrc nghiên cúu .53 2.5 Phân tích dánh giá nhüng thuan loi, van de ton tai công tác dăng ky câp Giây chúng nhân tai khu vuc nghiên cúu 71 CHUÖNG 3: DE XUAT MOT SO GIAI PHAP NANG CAO HIEU QUA CONG TAC DANG KY CAP GIAY CHlfNG NHAN QUYEN SŁf DUNG DAT, QUYEN SÖ HP NHA Ö VA TAI SAN KHAC GÄN LIEN VÖI DAT TREN DțA BAN QUAN NAM TO LIÊM, THÀNH PHĨ HÀ NƠI .74 3.1 Giài pháp ve pháp lu{at, pháp che sách .74 3.2 Giái pháp ve cv só vât chât 79 3.3 Giái pháp nâng cao trình cán bo, công chúc, viên chúc 80 3.4 Giài pháp ve tài .81 3.5 Giài pháp ve khoa hpc công nghê .82 KET LUĄN VA KIEN NGHI 84 T“AI LIEU THAM KHAO 86 DANH MUC HÍNH Hinh 1.1 Quy trinh dãng ky dat dai lan dâu 18 Hinh 1.2 Mau Giay chúng nhân (trang l trang 4) 25 Hinh 2.1 Se dia giói hành qu{an Nam Tú Liêm 34 Hinh 2.2 Biêu dánh giá chung ve công tác cap giây chúng nhân 56 Hinh 2.3 Biêu dô ket quà dánh giá ket quà thqc hien cap GCNQSDD 57 Hinh 2.4 Biêu dánh giá co só vât chat nguon nhân luc .59 Hinh 2.5 Bieu dánh giá nhting khó khãn thũng gãp 60 Hinh 2.6 Biêu dánh giá chung ve cơng tác cap GCN dia bàn phng 62 Hinh 2.7 Bieu ket quà dánh giá thú tpc hành cúa ngũi dân dia bàn phuóng .63 Hinh 2.8 Biéu dô ket q dieu tra ve khốn phí, le phí 64 Hinh 2.9 Biêu ket quà khào sát ve thái phuc vp cüa cán bô công chúc 65 Hinh 2.10 Biêu ket quã dánh công tác giái quyet khieu kien, khieu nai .67 Hinh 2.11 Biêu tông hpp ket quà dieu tra ve thú tpc dãng ky quyen só hliu nhã tài sãn khác gan liên vói dât .69 Hinh 2.12 Biêu dô ket quà dieu tra ve thú tuc dãng ky quyen só hüu nhà tài sãn khác gan liên vói dat dia bàn phuõng 70 DANH MUC BÁNG Bàng 2.1 Hien trang sú dung dat nông nghiep tính den 31/12/2017 43 Bàng 2.2 Hien trang sir dung dat phi nông nghiep den 31/12/2016 .43 Bàng 2.3 So luong phieu khào sát phân bô cho doi tuong 54 Bfing 2.4 Ket quà dánh giá chung ve công tác câp GCNQSDD 56 Bàng 2.5 Ket quã dánh giá viec thqc hien câp GCNQSDD 57 Bàng 2.6 Ket quà dánh giá ve quy trinh, thú tuc cap GCN 58 Bàng 2.7 Ket quã dánh giá ve phân cap thàm quyen cap 59 Bàng 2.8 Ket quà dánh giá ve co só vât chat nguon nhân lqc 59 Bàng 2.9 Ket q dánh giá ve nhung khó khãn thũng gãp 60 Bfing 2.10 Ket quà dánh giá chung ve cơng tác câp GCN cúa ngũi dân 61 Bàng 2.11 Ket quã dánh giá thú tuc hành cúa ngi dân 63 Bàng 2.12 Ket q khào sát ve khồn phí, le phí .64 Bàng 2.13 Ket quà khào sát ve thái phuc vu cúa cán bo công chúc 65 Bfing 2.14 Ket quà khào sát tinh trang khieu kiên, khieu nai 66 Bàng 2.15 Ket quà dieu tra ve thú yc dãng ky quyen só hüu nhà tài sãn khác gan liên vói dat 69 MÓ DÀU Tính cap thiet cúa de tài Lu}at dat dai nãm 2013 dã quy d|nh 15 noi dung quãn ly Nhà nc ve dat dai, dó có cơng tác dãng ky dat dai, câp giày chúng nhân quyen sú dung dât, quyen só hüu nhà ó tài sàn khác gan lien vói dât (sau dây goi tat Giay chúng nhân) Dây thqc chat thú tuc hành nham thiet lâp mot thong ho so dia day dú, chiat chê gitia Nhà nc doi tupng sú dung dat, co só dê Nhà nuóc qn ly, nam chãt tồn bo diên tích dat dai nguõi sü dung, quàn ly dat theo pháp luât Thông qua viec dãng ky, cap giay chúng nhân quyen sir dung dat, quyen só hüa nhà ó tài sàn khác gan lien vói dat, bào vê quyen loi ích hpp pháp cúa ngũi sú dung dât cüng co só dàm bào che quàn ly Nhà nuóc ve dat dai, dàm bão só dung dât hpp ly, tiet kiem, hieu quà khoa hpc Dieu 4, Luât Dat dai nãm 2013 quy dinh: “Dat dai thuoc só hüu tồn dán Nhà nc dai dien só hüu thong nhat quàn ly Nhà nuóc trao quyen su dung dat cho nguói sú dung dat theo quy dinh cúa Luât này" Và mot nhüng dieu kien dê nguõi su dung dat duoc thuc hiên quyen chuyên dôi, chuyên nhuong, cho thuê, cho thuê lai, thúa ke, tãng cho, the chap, góp von bang quyen só dung dât có giay chúng nhan trií trũng hpp nh{an thüa ke theo quy dinh tai khoán Dieu 168, trũng hpp qui dinh tai khồn Dieu 186 Luât Dat dai nãm 2013 [13] Nam Tü Liêm mot Quân mói thành lâp cúa thành Hà Noi dupc dánh giá dia phuong có dieu kien thuan lei viec phát kinh te xã hôi giai doan hoi nh}ap phát trien hien Dê dàm bào quàn ly Nhà nuóc ve dat dai mot cách hpp ly, hieu qua den tiíng thúa dat, túng doi tuqng sü dung, quân Nam Tü Liêm dã xác dinh cap giay chúng nh}an quyen su dung dat, quyen só hua nhà ó tài sàn khác gan lien vói dat nơi dung quan dê nâng cao trách nhiêm quàn ly bão vê quyen lei cho ngũi sir dung Thqc te thói gian qua Qu}an dã công tác tuyên truyen, van dong tao dieu kiên dê nguói dân thuc hiên thú ic hoàn thành cap giay chúng nhan quyen sú dung dat, quyen só hüu nhà ó tài sàn khác gan lien vói dat Tuy nhiên nhieu nguyên nhân khách quan chu quan, 10 - Kinh phí dê tąo cho doi ngü cán bo dia chính, nang cao trình chuyên mon nghiep vu ve moi mat de dáp úng cho yèu cau cong viec thòi dąi doi mói, dê áp dung duqc nhüng thănh tqu khoa hpc văo công viec Hien nguon tài Nhà nc cung cap cho cóng tác cap giay chúng nhàn cịn eo hep, lai chua kip thịi Vì vây cv quan quàn ly, sách tăi cân nghiên cúu dê có nhïing sách cu thê nhu: mot măt tăng cng dau tu kinh phí, meat khac nghièn cúu qui dinh rõ thù tuc hănh ve dăng ky dat dai duqc thqc hien theo hình thúc dich vu hănh cong, vùa dê giàm bót gánh mang cho ngân sách, tùng buóc tao cv che cho Văn phòng dăng ky dat dai hoat dong tu chù ve tài dăm bào tq thu, tq trang trài kinh phí hoat dong cho he thong văn phịng dăng ky dat dai, có cø che khuyen khích tąo dieu kiên trích kinh phí thu duoc tù nguon thu tien sù dung dât dê phuc vu công tác dăng kÿ dât dai tai câp phuòng, tai văn phòng dăng kÿ, phịng Tài ngun Mơi trng xù lÿ tôn tai quàn 1y, sù dung dat dai dê chúng nh}an quyen sù dung dat, cap giay chúng nhan 3.5 Giài pháp ve khoa hoc công nghe Eng dung cong nghê hien dai hoat dong quàn lÿ dât dai mang lai hieu kinh te - xã hoi to lón, lă xu the phơ bien the giói hiên Ví du, Pháp dúng thong MAJIC - dna vào sị dia Trong thong năy, dü lieu duqc tô chúc theo thú b{ac, viec clap nh}at hóa duqc thqc hien tu dong, Hay nhu tąi Tây Úc dã xáy dqng duoc thong thông tin dat dai cùa bang - WALIS WALIS khơng chi cø sị dïi lieu tâp trung nhat mà dang duoc phát triên thănh mot mang cac thong cø sö dü lieu cung câp cho nguòi sù dung truy c{ap, khai thác thòng tin thănh phan WALIS cung cap Tąi Viet Nam, nhieu de tăi nghiên cúu dä xây dqng vă úng dung thù phan mem chuyên dung linh vqc quàn lÿ dat dai De phuc vu còng tác dăng kí - cap GCN, Bơ Tài ngun mơi trng dã quyet dinh dúng bo phan mem ViLIS, Microstation Famis Phân mem ViLIS giúp xáy dqng cv sö dü liêu luu trü mot cach thong nhat toăn bo khoi lupng san phám ban dô, dam báo khà tích h9p, tra cúu, cap nhat mot cách nhanh chóng, xác bien dong dat dai dang xày Co sư dü lieu duqc xáy dung dã góp phân phuc vu da muc tiêu, cho hieu quã cõng viec cao, tiet kiem thõi gian so vói phuong pháp truyen thong, dáp úng tot yêu cau quán ly Nhá nuóc ve dat dai ó dia bàn nghiên cúu KËT LUAN VÀ KIËN NGHI Qua trình nghiên cúu de tăi luân văn, hoc viên rút ket 1u}an sau: Dăng ky dat dai, cap Giay chúng nh}an quyen sù dung dat, quyen sò hüu nhă ò vă tài san khac gan lien vói dat dupc xác dinh lă nhiêm vu d}ac biet quan trong linh vuc quàn ly dat dai Các cap ùy Dăng vă quyen dia phuong dã có nhieu văn ban tăng cng chì dąo, thqc hien qn ly dat dai duqc cheat chë dê thúc dày cịng tác năy Qua dó góp phan văo ket quà cùa cóng tác quàn ly dat dai tąi dia phuong thòi gian qua Ket dánh giá thuc trang cong tac dăng kí câp GCN sù dung dat dia băn qu}an Nam Tù Liêm cho thay thòi gian tù thănh 1{ap văn phòng dăng kÿ dat dai mot cap tù năm 2015 den nùa dâu năm 2018, so luqng hô so thqc hien dăng ky dat dai, cap giay chúng nhân quyen sù dung dat có xu huóng tăng dan qua năm Cu thê năm 2014 toàn quan dã cap duqc 1.058 GCN, näm 2016 1.162 GCN den tháng 6/2018 lă 1.532 GCN So luong GCN duoc cap tăng qua năm diac biet sau hình thành văn phịng mot càp chúng tị rang bên cąnh viec sq tr9ng cùa nguòi dàn ve van de dăng kÿ cap giay chúng nh}an ngăy tăng, tính hieu quà cùa viêc giài quyet, xù ly ho so tai văn phòng dăng kÿ cüng ngăy căng hieu quà Tuy nhién, cąnh nhüng ket quà dã dąt duqc, tien cap GCN van bi ành huóng nhieu nguyên nhân khác (van hon 5000 truòng h9p chua duqc cap GCN) nhieu nguyên nhán khách quan vă chù quan khác Ket quă dieu tra khào sát nhóm doi tuong cho thay, cơng tác dăng kÿ cap giay chúng nh}an quyen sù dung dat trén dia băn quan Nam Tù Liêm dã có nhüng bc cài thiên, ve quy trình, thù tuc căp giây chúng nhân, ve toc giăi quyet vă xù ly ho so cung nhu cø sò vât chat thái cùa cán bơ tiep xúc vói nguõi dan Tuy nhiên bên canh nhüng meat dã dat duoc, công tac cap giây chúng nhân quyen sù dung dât van cịn dó nhüng han che ve tien cap giây chúng nhân ò met so noi chàm, nguon nhàn luc ò mot so cv quan thieu mă khoi luong cịng viec lai lón, tình trang khieu kien, khieu nai cõn dien nhieu vă van gây búc xúc cho nguõi dàn Vi vay, cán bo chuyên trách tai dia phuóng cap cân phài y vá khac phuc dê công tác cap giay chúng nhân trén dia bán ngáy cáng tot hon Qua nghiên cúu dánh giá thuc trang công tác dãng kí cap GCN quyen sú dung dat, hoc viên dã de xuat mot so giài pháp nham nâng cao hieu quà cüa công tác gom: giài pháp ve pháp luât, pháp che vá sách; giài pháp ve co só v{at chat; giài pháp ve nâng cao trinh cán bo, cõng chúc, viên chúc; giài pháp ve tài chính; giài pháp ve khoa hpc cóng nghê Kien nght Tü nhüng khó khãn, tơn tai, ngun nhân vng mac trinh thqc hiên công tác dãng ky dât dai, cap giay chúng nhân dupc nghiên cúu, de tài có nhüng kien nghi sau: - De nghi ban hánh mau Phieu chun thơng tin d|a chính, Quyet dinh chúng nhân quyen srr dung dat den tüng nguõi sü dung dat dé áp dung thong nhat pham vi cà nc - Tãng dau tu kinh phí cho tang cõng nghê thơng tin, dau tu thay mói máy móc trang thiet bi dã cü nham phuc vu tot cho cõng tác quàn ly dat dai cơng tãng dãng ky cap giay chúng nh{an - Thũng xuyên tô chúc tao cho doi ngü cán bo dia cap phũng nhãm nâng cao trinh chun môn nghiêp vu ve moi mãt dê dáp úng cho u cau cơng viec thõi dai dơi mói, dê áp dung dupc nhüng thánh tuu khoa hoc vão cõng viêc + Thuõng xuyên tuyên truyen, v{an dong sü dung dat ve sách dãng ky dât dai, cap giay chúng nhân thong, truyen cúa phuõng TÀI LIEU THAM KHÁO [1] Dào Xn Bái (2002), Giáo trinh ”Hơ so dia chính, cap Giay chúng nhan quyen só dung dat”, dai hoc Khoa hpc Tq nhiên - Dai hpc Quoc gia Há Noi, Há Noi [2] Bơ Tài ngun Mơi trũng, (2014), Thông tu so 23/2014/TT-BTNMT quy dinh ve Giây chúng nhân quyen sir dung dat, quyen só htiu nhá ó vá tái sàn khác gan lien vói dat, Hà Noi [3] Bo Tài ngun Mơi trng, (2014), Thơng tu so 24/2014/TT-BTNMT quy dinh ve ho se dia chính, Há Noi [4] Bo Tài ngun Mơi trũng, (2015), Thơng tu so 02/2015/TT-BTNMT quy dinh chi tiet mot so dieu cúa Nghi dinh so 43/2014/ND-CP vá Nghi dinh so 44/2014/ND-CP ngáy 15/5/2014 cúa Chính phú, Hã Noi [5] Chính phú, (2005), Nghi dinh so: so 95/2005/ND-CP quy dinh ve viec cap giay chúng nhân quyen se hüu nhá ó, quyen só hüu cóng trinh xãy dqng, Há Noi [6] Chính phü, (2009), Nghi dinh so: so 88/2009/ND-CP quy dinh ve cap giay chúng nhân quyen sú dung dat, quyen só hüu nhã ó vã tài sàn khác gan lien vói dat, Há Noi [7] Chính phú, (2013), Nghi dinh so 34/2013/ND-CP ve quàn ly sú dung nhá ó thuoc só hüu nhà nc, Hã Noi [8] Chính phú, (2014), Nghi dinh so 43/2014/ND-CP quy dinh chi tiet thi hánh Luât dat dai, Hà Noi [9] Chính phú, (2014), Nghi dinh so: so 45/2014/ND-CP quy dinh ve thu tien sú dung dat, Há Noi [10] Quoc Hoi (1992), Hien pháp nãm 1992, Hà Noi [11] Quoc Hoi (2013), Hien pháp nãm 2013, Hà Noi [12] Quoc Hoi (1993), Luât dat dai nãm 1993, Hà Noi [13] Quoc Hoi (2013), Luât dat dai nãm 2013, Hà Noi [14] Quoc Hoi (2014), Lu{at nhà ó nãm 2014, Hà Noi [15] Lé Dinh Thang (2000), Giáo trinh ”Quàn ly nhà nuóc ve dat dai nhà ó”, nhá xuat bàn tr| quoc gia, Há Noi [16] UBND qu{an Nam Tü Liém, (2016), Báo cáo cõng tác quàn ly nhà nuóc ve linh vqc dat dai dia bán huyen Tü Liém, lã qu{an Nam Tu Liêm Há Noi [17] UBND qu{an Nam Tü Liêm, (2017), Báo cáo ket qua công tác dãng ky dat dai, cap Giay chúng nhân quyen sú dung dat theo Chi thi 09CT/TU ngáy 01/9/2016 cúa Thánh uy Cơng tác giao dat dích vu dia bán quàn Nam Tü Liêm Há Noi [18] UBND Quan Nam Tü Liêm, (2018), Báo cáo ke hoach ser dung dat nãm 2018 quân Nam Tú Liêm, Há Noi [19] UBND Quân Nam Tú Liêm, (2018), Báo cáo ve ket quà thong kê dat dai nãm 2017 quàn Nam Tú Liêm, Há Noi [20 UBND thành Hã Nôi, (2014), Quyet dinh so 24/2014/QD-UBND ] quy dinh noi dung thuoc thãm quyen cúa UBND Thành dupc Lu3at Dat dai 2013, Há Noi UBND thánh Há Noi, (2014), Quyet dinh so 22/2014/QD-UBND [21 ngáy 20/6/2014 ban hành Quy dinh nôi dung thuoc thâm quyen ] cúa UBND Thánh duoc Luàt Dât dai 2013, Hà Noi UBND thành Há Nôi, (2013), Quyet dinh so 13/2013/QD-UBND ngãy 24/4/2013 cúa UBND Thánh Há Noi ve viec ban hành Quy [22 ] dinh ve cap Giay chúng nhân quyen sü dung dat, quyen só htiu nhá ó vá tái sàn khác gan lien vói dat; dãng ky bien dơng ve sú dung dat, só htiu tái sàn gan lien vói dat cho hơ gia dinh, có nhàn, cong dong dân cu, ngũi Viet Nam dinh cu ó nc ngối, có nhàn nc ngồi dia bàn thành Há Noi, Há Noi PH$J L$íC Phu luc 1: Mau phieu ket quà dieu tra khào sàt y kien càn bo Phu luc 2: Mau phieu ket quà dieu tra khào sàt y kien nguòi dàn PHIËU DIËU TRA Ho tên cá nhân duqc hòi ÿ kien : chúc vu Don v1, cø quan còng tác Câu 1: Theo Ơng/bà cơng tác dăng ky cap GCNQSDD tai dia phuong thịi gian qua dã dupc tơ chúc thuc hien tot hay khöng? Tot Tuong doi tot Chua tot Neu chua tot cịn ton tai ? Câu 2: Theo Ông/bà viêc thuc hiên cap GCNQSDD theo pháp luât hiên hành có găp vng mac, bât clap hay khơng? Vng mac Khơng vng mac Ÿ kien khác Neu cịn vng mac, bat clap ó diêm can dieu chình nhu the năo? Câu 3: Theo Ơng/bă quy trình ve thù tuc hành dê câp giây chúng nhân dã hop ly hay chua? Hip ly Chua hip lÿ Neu chua h9p ly nguyên nhân dâu? Câu 4: Theo Óng/bă phàn cap thâm quyen cap viêc giăi quyet công viêc liên quan den thù tuc cap GCN dã hop ly nhu cau thuc te hay chua? Phù h9p Chua phù h9p Neu chua phù h9p nguyên nhân dâu? Câu 5: Theo Ông/bà thòi han giài quyet thù tuc nhu hien có dù dê cán bo xù ly ho so hay khơng? Dù Chua dù De xuat cùa Ơng/bà ve thịi gian giăi quyet thù tuc ? Câu 6: Theo Ông/bà tien câp GCNQSDD hiên có châm hay khơng? Châm Khơng châm Ngun nhân châm? Câu 7: Theo Ơng/bă sách ve tài doi vói cơng tác cap GCN dã h9p ly kip thòi chua? Hip ly Chua h9p ly Neu chua hỗp ly thỡ can phai dieu chinh nhu the nào? Câu 8: Theo Ông/bà cv só vât chat, nguon nhân luc de phuc vu công tác câp GCN dã day dù chua? Day dù Cịn thieu Neu cịn thieu can phài bơ sung nhu the nào? Câu 9: Ơng/bà có thũng xun giap phai khó khãn cơng tác cap GCNQSDD hay khơng? Thũng xun Thi thồng Khơng Neu có, xin ơng/bà cho biet khó khãn dó gr nguyên nhân cua khó khãn dó? Câu 10: Xin Ơng/bà cho biet thqc hien viec dãng ky cap GCNQSDD có ton tai khieu nai không ? ly tai sao? Viec giài quyet don thu to cáo, khieu nai dã duoc giài quyet nhu the ? Câu 11: Xin Ông/Bà cho biet mot vài kien nghi cúa minh nhãm náng cao hieu quà công tác dãng ky cap GCNQSDD thõi gian tói PHIËU LÄY Ÿ KIËN NGI DÂN Ho tên cá nhân duoc hòi y kien Tuôi Dia chi: Thôn, xóm (khoi) xã(phng) Câu 1: Ông/bă dã tùng thuc hiên thù tuc dăng kÿ cap GCNQSDD chua? Dä tííng Dang thqc hien Chua bao giị Câu 2: Theo Ơng/bà cơng tác dăng ky cap GCNQSDD tai dia phuong thòi gian qua dã dupc tô chúc thuc hien tot hay không? Tot Tuong doi tot Chua tot Neu chua tot cịn ton tąi ? Câu 3: Theo ông/bă, thù tpc hành dăng ky cap GCNQSDD có don gian, nhanh gon hay không? Don giàn Phúc tąp Neu không, xin ông/bà cho biet ly ? Câu 4: Khi thqc hien dăng ky cap GCNQSDD ơng bà có thng xun giap khó khăn, vng mac khơng? Có Neu có, xin ông/bà cho biet ly ? Không Câu 5: Ông/bà nhan xét thói gian giài quyet thú tuc hành ve dãng ky cap GCNQSDD dã hpp ly chua? Hpp ly Tam chap nhân Chua hop ly Vi chua hpp ly (thõi gian dài/quá ngan)? Câu 6: Theo Ơng/bà Múc thu khỗn phí, le phí dãng ky cap GCNQSDD dã hop ly hay chua? Hpp ly Tam chap nh}an Chua hpp ly Vi chua hpp ly? Câu 7: Khi Ông/bà thqc hien viêc dãng ky cãp GCNQSDD, thái phuc cán bo công chúc nhu the nào? Gây khó khãn, thái khơng ho tra Nhiet tinh trq giúp, huóng dan than tinh Binh thũng Y kien khác ? Câu 8: Ơng/bà nhân xét ve ket quà giài quyet thú tuc dãng ky cap GCNQSDD? Duoc giài quyet thói gian quy dinh Châm che, thõi gian quy dinh Không giài quyet duoc Ly khõng giài quyet duoc ? cita Câu 9: Ơng/bã có nh}an xét nhu the ve cơng tác giài quyet kien nghi, khieu nai, to cáo liên quan den linh vuc dat dai dó có cơng tác cap GCN? Tot Tuong doi tot Chua tot Khó trà lói Neu chua tot, xin ơng/bà cho biet ngun nhân? Câu 10: Ơng/bà dã tííng làm thú tuc dãng ky quyen só hüu nhà ó tài sàn khác gan lien vói dat chua? Dã dãng ky Y kien khác? Chua tííng dãng ky Se dãng ky Viêc dãng ky quyen só hüu nhà o tài sàn khác gan lien vói dât có quan hay khơng? Câu 11: Xin Ông/Bà cho biet mot vài kien nghi cúa minh nham nâng cao hieu quà cõng tác dãng ky cap GCNQSDD thõi gian tói ... hđu nhà ị Tai Viet Nam có ba hình thúc só hđu nhà ị sau: * Nhà ă thc sćr hỵíu nhà nu:õc, bao gơm: Nhà duoc tao lâp bang von ngân sách Nhà nuóc hoiac có nguon goc tù von ngân sách cùa Nhà nuóc; Nhà. .. cùa Nhà nuóc chua giao cho chù sù dung qn lÿ cu thê bi bó hoang hố, bi lan chiem trái phép mà Nhà nc khơng qn ly duoc Doi vói cơng tác phân hang dinh giá nhà dât: ket quà phân hang dinh giá nhà. .. chung, doi vói loai nhà Nhà nc chù sị hđu, Nhà nc có thê sù dung truc tiep nhà hoăc cho doi tupng khác thuê nhà dê sù dung * Nhà thuoc sõ cúa to chic tri, kinh te, xã hôi, gom: Nhà ’a dviyc tąo
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích đánh giá thực trạng đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, Phân tích đánh giá thực trạng đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm