0

Tư tưởng quá trình hình thành tư tưởng hồ chí minh

34 8 0
  • Tư tưởng  quá trình hình thành tư tưởng hồ chí minh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 10:02

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT -o0o - BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TÊN ĐỀ TÀI: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NHĨM TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT -o0o - BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TÊN ĐỀ TÀI: Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Đương Nhóm Trưởng nhóm: Nguyễn Thịnh Vinh Thành viên Phan Văn Phương Tình Huỳnh Tiến Phát Võ Châu Nhật Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Tuyết Mai Huỳnh Văn Tài TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 Lời cam đoan Chúng em xin cam đoan đề tài QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH cá nhân/nhóm nghiên cứu thực hiện Chúng em kiểm tra liệu theo quy định hiện hành Kết quả làm đề tài QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH trung thực không chép từ tập nhóm khác Các tài liệu được sử dụng tiểu luận có ng̀n gớc, xuất xứ rõ ràng (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CẢM ƠN “Để hoàn thành tiểu luận này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban giám hiệu trường Đại Học Công nghiệp Thực Phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện sở vật chất với hệ thống thư viện đại, đa dạng loại sách, tài liệu thuận lợi cho việc tìm kiếm, nghiên cứu thơng tin Xin cảm ơn giảng viên môn - Thầy Nguyễn Văn Đương giảng dạy tận tình, chi tiết để em có đủ kiến thức vận dụng chúng vào tiểu luận Do chưa có nhiều kinh nghiệm làm để tài hạn chế kiến thức, tiểu luận chắn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận nhận xét, ý kiến đóng góp, phê bình từ phía Thầy để tiểu luận hoàn thiện Lời cuối cùng, em xin kính chúc thầy nhiều sức khỏe, thành công hạnh phúc.” MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Đối tượng nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG Giai đoạn hình thành tư tưởng u nước ý chí cứu nứơc trước năm 1911 1.1 Tiểu sử Nguyễn Ai Quốc: 1.2 Tư tưởng yêu nước yêu nước ý chí cứu nước: Giai đoạn tìm thấy đường cứu nước giải phóng dân tộc 1911-1920 Hình thành bản tư tưởng cách mạng Việt Nam giai đoạn 1920-1930 11 3.1 Về mục tiêu cách mạng: 13 3.2 Về chất cách mạng: 14 3.3 Về xác định tập hợp lực lượng: 14 3.4 Về xác định phương pháp đấu tranh: 15 Thời kì từ 1930 – 1941: Vượt qua thử thách, kiên trì giứ vững lập trường cách mạng 17 Thời kì từ 1941 – 1969: Tư tưởng Hờ Chí Minh tiếp tục phát triển, hồn thiện 18 Những thắng lợi CMVN giai đoạn 1930-1945 22 6.1 Những thắng lợi phong trào cách mạng 1930 – 1935 23 6.2 Những thắng lợi phong trào dân chủ 1936 – 1939 24 6.3 Những thắng lợi phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945 25 6.4 Thắng lợi khởi nghĩa vũ trang giành quyền 25 6.5 Những thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 26 Rút ý nghĩa đối với bản thân 27 PHẦN KẾT LUẬN 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 LỜI MỞ ĐẦU “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập thật thành nước tự do, độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” Thời gian qua lâu rồi, lời tuyên ngôn Bác đọc qng trường Ba Đình lịch sử ln văng vẳng bên tai Lật lại trang sử hào hùng dân tộc, ta thấy dân ta đấu tranh anh dũng để có được độc lập ngày Hết đánh Pháp ta lại đánh Mỹ, ban đầu đấu tranh tự phát sau chuyển sang tự giác hầu hết thất bại Cách mạng Việt Nam lúc lâm vào bế tắc, nhiệm vụ cấp bách phải tìm đường cách mạng Chính lúc Nguyễn Ai Quốc xuất hiện Người sinh gia đình nhà nho nghèo trí thức, u nước ḿn làm cách mạng Nguyễn Ai Quốc không tán thành đường lối cứu nước bậc tiền bối Năm 1911 Nguyễn Ai Q́c tìm đường cứu nước Ở Người nhận thấy nỗi khổ nhân dân lao động, được tiếp xúc với luận cương Lê Nin người tìm thấy đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam Trên bước đường tìm đường cứu nước hình thành tư tưởng người gặp khơng khó khăn thử thách với lịng u nước sự kiên trì cuả Người vượt qua tiếp tục sự nghiệp cách mạng Các văn kiện như: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Đường kách mệnh Bác góp phần lớn việc tìm thơng tin cho cách mạng Việt Nam cách mạng dân tộc bị áp bức Quá trình hình thành tư tưởng Bác trải qua giai đoạn, dược hoàn thiện bổ sung vào năm 1945-1969 Đây thời điểm cách mạng tháng Tám thành công Cuộc cách mạng kết qủa việc vận dụng tư tưởng Hờ Chí Minh chứng minh đường lới cứu nước Bác hồn tồn đắn phù hợp với quy luật khách quan Tư tưởng Hờ Chí Minh hệ thớng quan điểm toàn diện vấn đề bản cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa sự vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, đồng thời sự kết tinh tinh hoa dân tộc trí ṭ thời đại nhằm giải phóng giai cấp giải phóng người Bài tiểu luận hơm tìm hiểu q trình hình thành phát triển tư tưởng Hờ Chí Minh qua giai đoạn PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Tư tưởng Hờ Chí Minh hệ thớng quan điểm tồn diện sâu sắc vấn đề bản Cách mạng Việt Nam đờng thời vừa sự kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc trí ṭ thời đại, vừa thể hiện được tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo Người việc vận dụng nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin cách mạng thuộc địa Tư tưởng Hờ Chí Minh vấn đề dân tộc giải phóng dân tộc chiếm vị trí lớn hệ thớng tư tưởng Hờ Chí Minh Từ lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, được Đảng ta chủ tịch Hờ Chí Minh vận dụng vào thực tiễn cách mạng nước ta để giải vấn đề dân tộc, giải phóng đất nước khỏi ách thống trị bọn đế quốc thực dân thực hiện đại đoàn kết dân tộc Đảng ta thời gian qua Hiện nay, việc tiếp tục hoàn thiện nâng cao nhận thức vấn đề dân tộc tư tưởng Hờ Chí Minh cần thiết Vì em chọn đề tài: Tư tưởng Hờ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc Đối tượng nghiên cứu Tư tưởng Hờ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc Mục đích nhiệm vụ Làm rõ được thực chất, nội dung động lực vấn đề dân tộc thuộc địa, nêu lên được mối quan hệ vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp Phân tích được tính chất, nhiệm vụ, mục tiêu cách mạng giải phóng dân tộc đờng thời quan điểm Hờ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu bản Phương pháp nghiên cứu Tìm đọc tài liệu Vận dụng kiến thức học PHẦN NỘI DUNG Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước ý chí cứu nứơc trước năm 1911 1.1 Tiểu sử Nguyễn Ai Quốc:  Cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc nhà nho cấp tiến, có lịng u nước, thương dân, có tính cần cu, ý chí kiên cường vượt qua khó khăn, gian khổ để đạt được mục đích có ảnh hưởng sâu sắc đến q trình hình thành nhân cách Nguyễn Tất Thành  Mẹ bà Hoàng Thị Loan người phụ nữ nhân hậu, đảm sớng chan hịa với người có ảnh hưởng tới tư tưởng, tình cảm Nguyễn Tất Thành  Chị gái Chủ tịch Hờ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1884 Chị tham gia nhiều phong trào yêu nước, nhiều lần bị thực dân Pháp triều đình phong kiến bắt giam Nguyễn Thị Thanh qua đời quê hương năm 1954, thọ 70 tuổi  Anh trai Chủ tịch Hờ Chí Minh Nguyễn Sinh Khiêm, sinh năm 1888 Từ tuổi niên, Nguyễn Sinh Khiêm nhiều nơi truyền thụ kiến thức, mở mang văn hoá Do tham gia hoạt động yêu nước chống thực dân phong kiến nên Nguyễn Sinh Khiêm bị tù đày nhiều năm Nguyễn Sinh Khiêm qua đời năm 1950, thọ 62 tuổi  Bản thân: lúc nhỏ tên Nguyễn Sinh Cung sau đổi thành Nguyễn Tất Thành, Sinh ngày 19/ 5/ 1890 Nam Đàn, Nghệ An 1.2 Tư tưởng yêu nước yêu nước ý chí cứu nước:  Ngay từ buổi thiếu niên, nhờ bậc sinh thành người thân dạy dỗ, Nguyễn Sinh Cung tiếp thu văn hóa Q́c học Hán học, bước đầu tiếp thu văn hóa phương Tây trường q́c học Huế  Đã chứng kiến nỗi thống khổ người dân nước, sống nô lệ Sự thống trị kẻ xâm lược tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất hệ cha anh  Bên cạnh đo, Người nhận sai lầm bản Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám… Từ đó, Người tự định hướng mới: Tìm hiểu bản chất từ tự do, bình đẳng, bác nước cộng hòa Pháp nước khác Hoài bão cứu nứơc, cứu dân Người bắt đầu hình thành định chọn hướng đi, cách mục đích đắn Giai đoạn tìm thấy đường cứu nước giải phóng dân tộc 1911-1920 Sau thời gian ngắn Sài Gòn, ngày 05/06/1911, lấy tên Văn Ba, bác Hồ rời xa Tổ quốc Việt Nam thân yêu tàu buôn Đô Đốc Latút Sơ Tơrêvilơ (Amiral Latouche Trêville) thuộc hãng Sác giơ Rêuyni Pháp công việc làm phụ bếp chuyến tàu Trên hành trình Người khơng dừng lại Pháp đến nhiều nơi: Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ Với lịng u nước nờng nàn căm thù bọn thực dân xâm lược, Người kiên trì chịu đựng gian khổ, khó khăn, Người được chứng kiến suy nghĩ nhiều khó khăn khổ dân tộc, mong thực hiện được hoài bão cao cả Trải qua năm tháng lăn lộn quần chúng lao động nhiều nước giới, bác Hồ thấy rõ cảnh bất công, tàn bạo xã hội tư bản Người vô xúc động trước cảnh sống khổ lớp người lao động nước Người rút kết luận “Dù màu da có khác đời có hai giớng người: giớng người bóc lột giớng người bị bóc lột Mà có tình hữu mà thơi; tình hữu vơ sản” Trong trình lao động, học tập đấu tranh cách mạng, từ niên yêu nước, Chủ tịch Hờ Chí Minh trở thành cơng nhân tình u Tổ q́c Người sâu sắc Đây xem bước chuyển lớn nhận thức Người Giữa lúc Chiến tranh giới lần thứ vào thời kỳ ác liệt cuối năm 1917, Người từ nước Anh trở lại nước Pháp Được sự giúp đỡ nhiệt tình sớ Đảng viên tiên tiến Đảng xã hội Pháp, cuối năm 1918 Người gia nhập Đảng xã hội Pháp (đây Đảng lớn lúc Pháp) Lúc cách mạng XHCN tháng Mười Nga thành công làm chấn động cả giới Như tiếng sấm mùa xuân, cách mạng tháng Mười thức tỉnh giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc bị áp bức giới vùng dậy đấu tranh Nó mở thời đại lịch sử loài người Cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng định đối với đời hoạt động cách mạng Chủ tịch Hờ Chí Minh Người tâm theo đường cách mạng Lê Nin Việc bác Hồ nước xuất phát tứ ý thức dân tộc, từ hồi bão cứu nước Qua hành trình đến nhiều nước thuộc địa, tư bản, đế quốc Người xúc động trước cảnh khổ cực, bị áp bức người dân lao động Người nhận thấy đâu nhân dân mong ḿn khỏi ách áp bức bóc lột Nhờ học từ buổi thiếu niên lý tưởng "bốn bể anh em" "năm châu hợp làm nhà", Bác Hồ không đau với nỗi đau dân tộc mình, Người cịn xót xa trước nỗi đau vong nơ dân tộc khác Từ lịng u thương đờng bào Bác Hồ đồng cảm với người cảnh ngộ toàn giới Ở Người nảy sinh ý thức sự cần thiết phải đoàn kết người bị áp bức để đấu tranh cho nguyện vọng quyền lợi chung Có thể xem biểu hiện ý thức sự đồn kết q́c tế dân tộc thuộc địa nhằm thoát khỏi ách thớng trị chủ nghĩa đế q́c Với lịng u nước nờng nàn Hờ chủ tịch kiên trì chịu đựng khó khăn, gian khổ Người ý xem xét tình hình nước, suy nghĩ nhiều điều mắt thấy tai nghe, hăng hái học tập, tham gia diễn thuyết nhiều nhà trị triết học Năm 1919, thay mặt người Việt Nam yêu nước Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách nhân dân An Nam tới Hội nghị Vécxây, địi Chính phủ Pháp thừa nhận quyền tự dân chủ bình đẳng nhân dân Việt Nam Bản yêu sách vạch trần tội ác thực 10 Trong hoàn cảnh hiểm nghèo đất nước sau Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hờ Chí Minh chèo lái thuyền cách mạng vượt qua sóng để giữ vững thành quả cách mạng Đại đoàn kết dân tộc tư tưởng lớn Chủ tịch Hờ Chí Minh, người đạo thành cơng sách lược: Khi hịa với tưởng để chớng Pháp, lúc hịa với Pháp để chớng Tưởng quét bọn tay sai atuongwr nước, giành thời gian củng cố lực lượng chuẩn bị kháng chiến chớng thực dân Pháp Những biện pháp giúp ta thêm bạn bớt thù; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững Mặc dù làm hết sức để tránh đổ máu kẻ thù tâm cướp nước lần phải kiên bảo vệ Tổ Quốc Trước bới cảnh đó, Chủ tịch Hờ Chí Minh lời kêu gọi tồn quốc kháng chiến:”Khơng! Chúng ta hi sinh tất không chịu nước, định khơng chịu làm nơ lệ…Ai có súng dùng súng Ai có gươm dùng gươm, khơng có gươm dùng cuốc, thuổng, gậy gộ Ai phải sức chống thực dân Pháp cứu đất nước.” [1] Từ 1-1-1947 đến cuối tháng 12-1948, thể hiện sâu sắc, phong phú quan điểm, chiến lược Chủ tịch Hờ Chí Minh Đảng ta hai năm đầu kháng chiến Chúng ta bước vào kháng chiến chống thực dân Pháp điều kiện tương quan lực lượng chênh lệch Thực dân Pháp bị nhiều tổn thất Chiến tranh giới thứ hai được lực lượng đế q́c hùa vào giúp sức, Pháp có đội quân hàng chục vạn binh lính tinh nhuệ thiện chiến, được trang bị vũ khí hiện đại Dân ta vừa giành độc lập, Nhà nước sơ khai, Đảng ta vừa cầm quyền kinh nghiệm lãnh đạo chưa có, qn đội cịn non trẻ, vũ khí qn trang cịn nghèo nàn Trong hồn cảnh Chủ tịch Hờ Chí Minh được cả dân tộc tin tưởng Người linh hồn sự nghiệp kháng chiến kiến quốc Để sự nghiệp kháng chiến kiến quốc bước giành thắng lợi Chủ tịch Hờ Chí Minh đặt biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao lực tổ chức lãnh đạo Đảng cầm quyền, bước hoàn thiện lý luận cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam bước hình thành tư tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Chủ tịch Hờ Chí Minh hiện thân cờ đại đoàn kết dân tộc, người phấn đấu không mệt mỏi cho việc xây dựng, củng cớ khới đồn kết tồn dân Mặt trận dân tộc Đảng lãnh đạo, dựa sở vững liên minh công nông Từ 1-1-1949 đên ngày 31-12-1950 thời phản ánh sách lược, đường lới, chiến lược cách mạng Chủ tịch Hờ Chí Minh để lãnh đạo toàn dân, toàn quân đẩy mạnh sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc mau tới thắng lợi Người đặc biệt quan tâm chăm lo tới công tác xây dựng Đảng cầm quyền lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến, nhấn mạnh đến việc đào tạo, huấn luyện cán cán mục đích nâng cao trình độ trị, lý luận cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng với yêu cầu cách mạng Người nói:”Học để làm việc, làm người, làm cán Học để phụng Đoàn thể, giai cấp nhân dân, Tổ quốc nhân loại Muốn đạt mục đích, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng, vơ tư” [1] thành quả 20 thể hiện rõ chiến thắng Biên giới năm 1950 phá tan vòng vây chủ nghĩa đế q́c mở triển vọng Việt Nam có thêm hội nhận được sự chi viện nước anh em Từ 1951 đến cuối tháng 12-1952 sau thất bại chiến dịch Biên giới, thực dân Pháp tăng cường quân chi viện giàng lại cứ địa sự can thiệp Mỹ với âm mưu thay Pháp đàn áp lực lượng cách mạng Thời kỳ thể hiện rõ được chủ trương Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng ta lãnh đạo tồn qn, tồn dân đẩy mạnh tiến cơng chuyển từ giai đoạn phịng thủ phản công sang giai đoạn ba tổng phản công Trong thời kỳ thể hiện rõ được hình ảnh Chủ tịch Hờ Chí Minh Người có ý chí cách mạng tâm đấu tranh cho sự nghiệp độc lập dân tộc đờng thời có lịng nhân bao la, yêu thương đội, chiến sĩ, đồng bào, thiếu nhi kiều bào Pháp thể hiện việc Bác gửi thư chúc Trung thu cho cháu thiếu nhi, làm thơ chúc Têt cho đồng bào cả nước kiều bào Pháp v.v Từ 1953 đến 21-7-1954 giai đoạn đấu tranh liệt dân ta sự can thiệp sâu vào chiến tranh Mỹ Sau thất bại liên tiếp chiến trường thực dân Pháp được sự chi viện Mỹ đẩy mạnh càn quét, thực hiện âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh ni chiến tranh” Tuy nhiên với khí chiến thắng, Đảng Chủ tịch Hồ chủ trương mở tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao Chiến dịch Điện Biên Phủ Người lãnh đạo động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nêu cao ý chí thắng, phát huy mạnh ta để giành thắng lợi trận chiến lược Thành quả ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, buộc đối phương phải ký Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến tranh lập lại hịa bình Việt Nam, Miền Bắc được giải phóng, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn Trong thời kỳ người tiếp tục hồn thiện lý luận trị, củng cớ tinh thần trách nhiệm Đảng viên, Hờ Chí Minh yêu cầu cán bộ, Đảng viên phải làm mục đích Đảng Lao Động Việt Nam phục vụ nhân dân, phải chí cơng vơ tư, gương mẫu công tác kháng chiến kiến quốc nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc, trươc Nhân dân người chủ trương tăng cường khới đại đồn kết tồn dân đồn kết rộng rãi lâu dài, đoàn kết để đấu tranh cho sự tự tổ quốc để xây dựng đất nước Giai đoạn Chủ tịch Hờ Chí Minh xác định kẻ thù Mỹ, nêu cao hiệu mới, sách cho hợp với tình hình Từ 1954 -1969, Hờ Chí Minh xác định lãnh đạo thực hiện đường lối lúc thi hành hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng Việt Nam: xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc; tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam Tất cả nhằm mục đích giành độc lập, hồ bình, thớng nước nhà Trong thời kỳ này, Hờ Chí Minh bổ sung hồn thiện thớng quan điểm bản cách mạng Việt Nam tất cả lĩnh vực triết học, trị, kinh tế, qn sự, văn hóa đạo đức hình thành người với phẩm chất cao đẹp Người nêu phẩm chất yêu cầu cụ thể phẩm chất đạo đức cho lứa tuổi, nghành nghề 21 + Thanh niên, thiếu niên, sinh viên, học sinh: yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học + Bộ đội: Tận trung với nước, tận hiếu với dân + Người làm công tác y tế: Thầy thuốc mẹ hiền + Công nhân, nông dân: Thực hành cần, kiệm + Thầy cô giáo: Thương yêu học sinh, sức dạy tốt, xứng đáng anh hùng vô danh Người chủ trương xóa bỏ quan điểm lạc hậu, triệt để xóa bỏ tàn dư tư tưởng hủ tục lạc hậu xã hội cũ, xây dựng văn hóa với nội dung mang đậm bản sắc dân tộc được phản ánh cách cụ thể phong phú Tạo phong trào thi đua “Ba sẵn sàng” niên, “Ba đảm đang” phụ nữ, “Ba tâm” lực lượng vũ trang, “Hai tốt” nghành giáo dục Trong phút gay go chiến Mỹ thất bại “Chiến tranh đặt biệt” Mỹ điên cuồng thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh” đánh phá miền Bắc không quân hải quân Mỹ, ngày 17/7/1966, Chủ tịch Hờ Chí Minh nêu chân lý lớn thời đại: Khơng có q độc lâp, tự Đồng thời khẳng định nhân dân Việt Nam khơng sợ mà cịn tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược “Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta xây lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” Trước xa, Người để lại Di chúc, văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh tư tưởng, trí ṭ, tâm hờn, đạo đức lãnh tụ thiên tài, anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa, śt đời dân nước Đến nay, toàn Đảng, toàn Dân Việt Nam phấn đấu thực hiện điều mong mỏi cuối Bác là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng nước Việt Nam hịa bình, thớng nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng giới” Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được Đảng Cộng Sản Việt Nam vận dụng phát triển thực tiễn cách mạng Việt Nam [1] Hờ Chí Minh tồn tập, Hà Nội: Nhà xuất bản trị q́c gia - Sự thật, 2011 Những thắng lợi CMVN giai đoạn 1930-1945 - Với đường lối cách mạng đắn, Đảng quy tụ đồn kết xung quanh tất cả giai cấp tầng lớp yêu nước không phân biệt dân tộc, tôn giáo xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn rộng khắp cả nước, đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược bọn phong kiến tay sai 22 Qua 15 năm (1930 - 1945) lãnh đạo cách mạng, trải qua đấu tranh gian khổ, gặp phải tổn thất hy sinh to lớn Đảng giữ vững ý chí chiến đấu, kiên định cách mạng, trung thành với mục tiêu tư tưởng Đảng lãnh đạo Nhân dân tiến hành ba cao trào cách mạng, là: - Cao trào cách mạng (1930 - 1931) với đỉnh cao Xô viết - Nghệ Tĩnh - Cao trào cách mạng dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) - Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 - 1945) với đỉnh cao Cách mạng tháng Tám năm 1945 6.1 Những thắng lợi phong trào cách mạng 1930 – 1935 - Phong trào cách mạng 1930 – 1931 phong trào cách mạng Đảng Cộng sản tổ chức lãnh đạo Đó phong trào cách mạng triệt để, diễn qui mô rộng lớn, lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với hình thức đấu tranh phong phú liệt Đây bước phát triển nhảy vọt chất so với phong trào yêu nước trước - Mặc dù ći bị kẻ thù dìm biển máu phong trào có thắng lợi to lớn mặt sau: + Khẳng định đường lối đắn Đảng quyền lãnh đạo cách mạng giai cấp công nhân Qua thực tiễn đấu tranh, quần chúng nhân dân tin vào sự lãnh đạo Đảng + Khẳng định vai trị khới liên minh cơng nơng Cơng nhân, nơng dân đồn kết đấu tranh tin vào sức mạnh + Đội ngũ cán đảng viên quần chúng yêu nước được luyện trưởng thành Phong trào rèn luyện lực lượng cho cách mạng sau + Được đánh giá cao phong trào cộng sản công nhân quốc tế Quốc tế cộng sản công nhận Đảng Cộng sản Đông Dương phận độc lập, trực thuộc quốc tế cộng sản 23 + Đây bước thắng lợi có ý nghĩa định đến tiến trình phát triển sau cách mạng Việt Nam Nếu khơng có phong trào cách mạng 1930 – 1931, quần chúng cơng, nơng vung nghị lực cách mạng phi thường khơng thể có thắng lợi phong trào dân chủ 1936 – 1939 Cách mạng Tháng Tám - Phong trào để lại cho Đảng nhiều học kinh nghiệm quý giá công tác tư tưởng, đạo chiến lược, xây dựng khối liên minh công nông mặt trận dân tộc thống nhất, tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh 6.2 Những thắng lợi phong trào dân chủ 1936 – 1939 - Là phong trào cách mạng Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo, diễn qui mô rộng lớn, lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia, với hình thức tổ chức đấu tranh phong phú; buộc quyền thực dân phải nhượng số yêu sách dân sinh, dân chủ - Mặc dù Chiến tranh giới thứ hai bùng nổ (9-1939), lực phản động thuộc địa đàn áp cách mạng Cuộc vận động dân chủ kết thúc, có ý nghĩa lịch sử to lớn: + Quần chúng được tổ chức, giác ngộ rèn luyện qua thực tiễn đấu tranh, trở thành lực lượng trị hùng hậu cách mạng + Đội ngũ cán bộ, đảng viên có sự phát triển sớ lượng trưởng thành + Đảng thêm trưởng thành bước đạo chiến lược tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quay báu - Bài học kinh nghiệm: Phong trào dân chủ 1936 – 1939 để lại nhiều học xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất; kết hợp mục tiêu chiến lược với mục tiêu trước mắt, sử dụng hình thức đấu tranh… - Phong trào dân chủ 1936- 1939 bước chuẩn bị lực lượng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau 24 6.3 Những thắng lợi phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945 Đánh dấu sự chuyển hướng quan trọng, dương cao cờ giải phóng dân tộc, đưa nhân dân bước vào giai đoạn trực tiếp vận động cứu nước - Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 5/1941) Nguyễn Ái Q́c chủ trì: + Giải mới quan hệ hai nhiệm vụ độc lập dân tộc cách mạng ruộng đất, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu nhấn mạnh nhiệm vụ “bức thiết nhất”; tiếp tục tạm gác hiệu “cách mạng ruộng đất”, thực hiện hiệu giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công + Quyết định thành lập nước Đông Dương mặt trận riêng Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) mặt trận đồn kết dân tộc Việt Nam, khơng phân biệt giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tơn giáo tín ngưỡng + Đề chủ trương khởi nghĩa vũ trang, coi chuẩn bị khởi nghĩa nhiệm vụ trung tâm toàn Đảng toàn dân; rõ tổng khởi nghĩa bùng nổ thắng lợi phải có đủ điều kiện chủ quan, khách quan phải nổ thời cơ; từ khởi nghĩa phần lên tổng khởi nghĩa + Hồn chỉnh chủ trương chiến lược giải phóng dân tộc được đề Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 11/1939 + Khẳng định lại đường lới cách mạng giải phóng dân tộc đứng đắn Cương lĩnh trị Đảng, đờng thời khắc phục triệt để hạn chế Luận cương Chính trị tháng 10 – 1930 + Là sự chuẩn bị đường lối phương pháp cách mạng cho thắng lợi Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 6.4 Thắng lợi khởi nghĩa vũ trang giành quyền - Cao trào kháng Nhật cứu nước thể hiện tinh thần nỗ lực đấu tranh giành độc lập nhân dân Việt Nam; đờng thời góp sức Đờng minh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít 25 - Làm cho kẻ thù ngày suy yếu, thúc đẩy thời tổng khởi nghĩa mau đến - Qua cao trào kháng Nhật, lực lượng cách mạng được tăng cường, trận địa cách mạng được mở rộng, tạo đầy đủ điều kiện chủ quan cho tổng khởi nghĩa - Là tập dượt vĩ đại, làm cho toàn đảng, toàn dân sẵn sàng, chủ động tiến lên chớp thời tổng khởi nghĩa 6.5 Những thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 Trên sở nắm bắt tình hình nước q́c tế, Đảng dự báo thời lịch sử chuẩn bị điều kiện cần thiết để lãnh đạo Nhân dân tiến hành khởi nghĩa Với nghệ thuật lãnh đạo tổ chức khởi nghĩa tài tình, Đảng lãnh đạo Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công trọn vẹn Chỉ thời gian ngắn (từ ngày 14 đến ngày 28-8-1945), Nhân dân Việt Nam vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ chế độ thực dân, lật nhào chế độ phong kiến tay sai, giành quyền tay nhân dân Ngày 029-1945, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hờ Chí Minh đọc Tun ngơn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Nhân dân, Nhân dân Nhân dân, đưa dân tộc ta bước sang kỷ nguyên - kỷ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội Đánh giá ý nghĩa lịch sử thắng lợi này, Chủ tịch Hờ Chí Minh viết: “Chẳng giai cấp lao động Nhân dân Việt Nam ta tự hào mà giai cấp lao động dân tộc bị áp bức nơi khác tự hào rằng: lần lần lịch sử cách mạng dân tộc thuộc địa nửa thuộc địa, Đảng 15 tuổi lãnh đạo cách mạng thành cơng, nắm quyền tồn q́c” - Đối với nước:  Mở bước ngoặt lớn lịch sử dân tộc, phá tan xiềng xích nơ lệ Pháp 80 năm Nhật gần năm, chấm dứt chế độ phong kiến, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  Mở đầu kỉ nguyên dân tộc: kỷ nguyên độc lập, tự do, kỉ nguyên nhân dân nắm quyền, làm chủ đất nước 26  Đảng Cộng sản Đông Dương từ chỗ phải hoạt động bí mật, bất hợp pháp, trở thành Đảng cầm quyền hoạt động công khai Nhân dân Việt Nam từ địa vị nô lệ, bước lên địa vị người làm chủ đất nước - Đối với giới:  Góp phần vào thắng lợi chiến tranh chớng chủ nghĩa phát xít; chọc thủng hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc  Cổ vũ dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng; có ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng Lào Campuchia - Những thắng lợi đạo chiến lược: Đảng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn Việt Nam, nắm bắt diễn biến tình hình giới nước để thay đổi chủ trương cho phù hợp; giải mối quan hệ hai nhiệm vụ độc lập dân tộc cách mạng ruộng đất, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu - Những thắng lợi xây dựng lực lượng: Tập hợp, tổ chức đoàn kết lực lượng cách mạng mặt trận dân tộc thớng rộng rãi, tạo nên sức mạnh tồn dân, phân hố lập cao độ kẻ đế quốc tay sai để đánh đổ chúng - Những thắng lợi phương pháp cách mạng: Sử dụng bạo lực cách mạng quần chúng, kết hợp lực lượng trị với lực lượng vũ trang, kết hợp đấu tranh trị với đấu tranh vũ trang, từ khởi nghĩa phần chiến tranh du kích cục nông thôn, tiến lên chớp thời tổng khởi nghĩa cả nông thôn thành thị, đập tan máy quyền đế q́c tay sai, thiết lập quyền cách mạng Những thắng lợi xây dựng Đảng: Luôn kết hợp tổ chức đấu tranh, làm cho đảng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức, đủ lực uy tín lãnh đạo cách mạng thành cơng Rút ý nghĩa thân Hờ Chí Minh nhà cách mạng, người đặt móng lãnh đạo cơng đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam Người vị nguyên thủ tài ba mà gần gũi, được đờng bào Việt Nam u mến Có thể nói, có nhiều yếu tớ để 27 tạo nên người vĩ đại với thành tựu xuất chúng dành được trái tim, tình cảm đờng bào nước nhân dân giới Yếu tố quan trọng then chớt bản để có được tình cảm nhân dân tồn tư tưởng, quan điểm, nhận thức phẩm chất đạo đức bên Hờ Chí Minh Vì vậy, việc học tập tư tưởng Hờ Chí Minh giúp ta khám phá hiểu rõ phẩm chất, quan niệm sâu sắc Người, qua tìm cho gương sáng để noi theo học bổ ích để vận dụng sớng Hờ Chí Minh người “bằng xương thịt” Người làm được việc phi thường, to lớn không phải bất cứ làm được Hờ Chí Minh thành quả Người gương sáng “người thực việc thực” cho am hiểu sâu sắc tư tưởng Người học tập, làm theo Học tập tư tưởng Hờ Chí Minh cịn đường để nhận thức đầy đủ sâu sắc công lao to lớn Người đối với nhân dân, đất nước Việt Nam nhân dân nước thuộc địa giới Thấm thía cơng lao Người khơi gợi người dân Việt Nam lòng biết ơn, lòng tự hào dân tộc, thể hiện được nét đẹp truyền thống dân tộc Những tư tưởng Hờ Chí Minh có tính khái qt cao lĩnh vực có nội hàm rộng lớn dân tộc cách mạng dân tộc, chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản, Nhà nước, tư tưởng đại đoàn kết, quân sự, nhân văn, đạo đức, văn hóa… lại có tính thực tiễn áp dụng cao, được vận dụng hiệu quả công việc nhỏ lẻ người dân Thấm nhuần được tư tưởng chủ đạo, ta có tảng vững mục đích lao động, mục tiêu đắn để phát triển đất nước lên xã hội chủ nghĩa có bản sắc riêng Từ ta tìm đường hướng cụ thể để phát triển lực bản thân, xây dựng đất nước Trên tảng quan điểm ấy, việc nắm rõ được bản chất tư tưởng Hờ Chí Minh giúp cho người nâng cao được khả tư lý luận sắc bén cải tiến phương pháp lao động hiệu quả khoa học Thay đổi được tư nhận thức đắn loại bỏ, trừ suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực, phiến diện, phản động, hướng người đến tư tưởng đắn, phù hợp với quy luật phát triển Nếu đổi tư có vai trị dẫn dắt khởi ng̀n cho sự tiến cải tiển phương pháp quan trọng khơng việc hiện thực hóa dự định, quan điểm đổi Chủ tịch Hờ Chí Minh người nêu gương mẫu mực thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo Trong di sản Hờ Chí Minh để lại có tới gần 50 tác phẩm bàn vấn đề đạo đức Có thể nói, đạo đức vấn đề quan tâm hàng đầu Hờ Chí Minh Việc học tập tư tưởng Hờ Chí Minh góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức tu dưỡng, rèn luyện làm theo gương đạo đức Hờ Chí Minh Trong điều kiện thực tiễn 28 hiện nay, mặt trái chế thị trường tác động mạnh mẽ, tạo nên sự phân hóa giàu nghèo, phần tầng xã hội, sự suy đồi đạo đức, lối sống phận cán bộ, Đảng viên gây ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin, tư tưởng tình cảm quần chúng nhân dân vào Đảng Vì vậy, việc học tập tư tưởng Hờ Chí Minh, noi gương đạo đức Người trở nên cần thiết, cấp bách quan trọng hết giúp đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lới sớng tệ nạn xã hội Trong xu khu vực hóa tồn cầu hóa, lực phản động thù địch khơng từ bỏ âm mưu nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội đối với nước ta thông qua chế thị trường trao đổi, giao lưu văn hóa Vì phải tạo nguồn sức mạnh nội lực làm sở cho sự phát triển Một sức mạnh nội lực tư tưởng Hờ Chí Minh Người có dặn: học tập chủ nghĩa Mác – Lênin học tập tinh thần cách mạng khoa học, tinh thần biện chứng chủ nghĩa Mác – Lênin, để giải tốt vấn đề đặt thực tiễn đổi hiện nay, tức phải biết gắn lý luận với thực tiễn, từ tổng kết thực tiễn mà bổ sung làm phong phú thêm lý luận Do vậy, việc học tập tư tưởng Hờ Chí Minh việc học tập có ý nghĩa mặt định hướng giá trị, tạo nên sức mạnh đồng thời kim nam, tảng tư tưởng cho hành động cả dân tộc Như tư tưởng Hồ Chí Minh ln đèn soi sáng cho đường chúng ta, vũ khí lý luận có giá trị khoa học sâu sắc có ý nghĩa thực tiễn to lớn; tư tưởng đạo, kim nam cho toàn Đảng, toàn dân ta, đặc biệt hệ trẻ hôm mai sau, giai đoạn cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước 29 PHẦN KẾT LUẬN Hờ Chí Minh vị anh hùng dân tộc vĩ đại, người thầy thiên tài cách mạng Việt Nam Người gương sáng việc tiếp thu vận dụng chủ nghĩa Mac-Lênin cách tự chủ sáng tạo Tên tuổi sự nghiệp Hờ Chí Minh thực sự cờ khới óc trái tim người Việt Nam tư tưởng Hờ Chí Minh khơng khép kín, khơng thành bất biến mà ln phát triển với dân tộc giơi Ngày nay, đất nước ta bước vào đường công nghiệp hóa – hiện đại hóa, có nhiều vấn đề đặt cần được giai Vì vậy, việc nghiên cứu tìm hiểu ng̀n gớc sự hình thành tư tưởng Hờ Chí Minh để vận dụng vào thực tế sống trở thành nhiệm vụ quan cấp bách toàn Đảng, toàn dân ta Tư tưởng Ngươi đã, mãi chân lý sáng ngời, góp phần vào sự kiến tạo phát triển nhân loại 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN – ĐHQGHN, "Việt Nam từ 1930 đến 1945", trang web: https://tuyensinh.ussh.edu.vn/Mon-Su-Viet-Nam-tu1930-den-1945.html, 2018 [2] https://luatduonggia.vn/ [3] https://chiasetailieu.net/bai-thu-hoach-qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien-tu-tuongho-chiminh.html?fbclid=IwAR1IQdN5vzEndrCxK2GEU0kJyPuV6o1veIUFPmIvxYTdy20ZIH 7CF6edYts [4] https://www.vietnamplus.vn/tu-tuong-ho-chi-minh-tai-san-tinh-than-quy-bau-cuadang-va-dan-toc/713747.vnp [5] https://sites.google.com/site/hochiminhk19/tu-tuong-ho-chiminh/nguongocquatrinhhinhthanhphattrientutuonghochiminh 31 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHĨM (V/v Phân cơng cơng việc /Đánh giá hồn thành /Họp nhóm định kỳ ) Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự 1.1 Thời gian: 1.2 Địa điểm: 1.3 Thành phần tham dự: + Chủ trì: + Tham dự: + Vắng: Nội dung họp 2.1 Nhóm trưởng phân cơng cơng việc cho thành viên sau: Họ tên MSSV Nhiệm vụ Phân chia nhiệm vụ, tìm hiểu giai đoạn 1941-1969 Nguyễn Thịnh Vinh (NT) Phan Văn Phương Tình 2032180144 Làm word, tổng hợp, làm mở đầu, tìm hiểu giai đoạn 1920-1930 Huỳnh Tiến Phát 2032180077 Tìm hiểu giai đoạn trước năm 1911 Võ Châu Nhật Làm kết luận tìm hiểu gia đoạn 1911-1920, hỗ trợ 1920-1930 Huỳnh Văn Tài Tìm hiểu giai đoạn 1930-1941 Nguyễn Tuyết Mai Tìm hiểu tháng lợi CMVN giai đoạn 1930- 1945 Nguyễn Trung Hiếu Rút ý nghĩa bản thân, hộ trợ tìm hiểu thắng lợi CMVN giai đoạn 1930-1945 32 Ghi 2.1.Nhóm trưởng đánh giá mức độ hồn thành cơng việc cho thành viên sau: Họ tên Nhiệm vụ Đánh giá hồn thành Phân chia nhiệm vụ, tìm hiểu giai đoạn 1941-1969 100% MSSV Nguyễn Thịnh Vinh (NT) Phan Văn Phương Tình 2032180144 Làm word, tổng hợp, làm mở đầu, tìm hiểu giai đoạn 1920-1930 100% Huỳnh Tiến Phát 2032180077 Tìm hiểu giai đoạn trước năm 1911 100% Võ Châu Nhật Làm kết luận tìm hiểu gia đoạn 1911-1920, hỗ trợ 1920-1930 100% Huỳnh Văn Tài Tìm hiểu giai đoạn 1930-1941 100% Nguyễn Tuyết Mai Tìm hiểu tháng lợi CMVN giai đoạn 1930- 1945 100% Nguyễn Trung Hiếu Rút ý nghĩa bản thân, hộ trợ tìm hiểu thắng lợi CMVN giai đoạn 1930-1945 100% 2.2 Ý kiến thành viên: Đề nghị ghi rõ ý kiến thành viên, đồng ý hay khơng đờng ý với ý kiến nhóm trưởng, phản biện với ý kiến thành viên khác, 2.3 Kết luận họp Thống lại nội dung họp sau có ý kiến thành viên (Đây đánh giá mức độ hồn thành cơng việc thành viên) Cuộc họp đến thống kết thúc lúc phút ngày Thư ký Chủ trì 33 ( Ký ghi rõ họ tên) ( Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục Tiêu chí đánh giá tập lớn/tiểu luận Tiêu chí đánh giá Thang điểm (trọng số) Cấu trúc (10%) Các nội dung thành phần Nội dung (40%) (80%) Lập luận (20%) Kết luận/kết quả (20%) Hình thức trình bày (10%) Tổng 10 34 ... CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT -o0o - BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TÊN ĐỀ TÀI: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn... thức vấn đề dân tộc tư tưởng Hờ Chí Minh cần thiết Vì em chọn đề tài: Tư tưởng Hờ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc Đối tư? ??ng nghiên cứu Tư tưởng Hờ Chí Minh vấn đề dân tộc... tác phẩm thể hiện cao độ nội dung bản Tư tưởng Hờ Chí Minh Những nội dung tư tuởng hồ chí minh hình thành giai đoạn từ 1920 đến 1930 ? ?Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thớng quan điểm tồn diện sâu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng quá trình hình thành tư tưởng hồ chí minh, Tư tưởng quá trình hình thành tư tưởng hồ chí minh