0

Bao cao tong ket nam hoc 20122013

9 2 0
  • Bao cao tong ket nam hoc 20122013

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:08

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà trường và các hoạt động giáo dục, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới quản lý trong các trườ[r] (1)PHỊNG GD&ĐT SƠNG MÃ TRƯỜNG PTDTBT-THCS MƯỜNG SAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mường Sai, ngày 15 tháng năm 2013 BÁO CÁO Kết cơng tác năm học 2012 - 2013 Kính gửi:Phịng GD&ĐT huyện Sông Mã. Căn công văn số 699/SGDĐT- ngày 27.8.2012 Sở giáo dục Đào tạo Sơn La hướng dẫn thực nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012 – 2013 Căn QĐ số1554/QĐ- UBND ngày 24.7.2012 UBNDTỉnh Sơn La v/v ban hành kế hoạch thời gian năm học 2012 -2013 giáo dục phổ thông giáo dục chuyên nghiệp Căn công văn số 229/PGDĐT- GDTrH ngày 07.9.2012 phịng GD & ĐT huyện Sơng Mã việc hướng dẫn thực nhiệm vụ GDTrH năm học 2012-2013 Thực kế hoạch số: 75 /KH - UBND UBND huyện Sông Mã ngày 10 tháng năm 2013 kế hoạch đánh giá kết thực nhiệm vụ đơn vị nghiệp công lập kiểm tra đánh giá viên chức nghiệp GD&ĐT năm học 2012- 2013, trường PTDTBT THCS Mường Sai xin báo cáo kết đạt năm học cụ thể sau: 1 Tình hình thực phong trào thi đua Bộ GDĐT phát động theo hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2012-2013, giải pháp thực hiện hội đồng thi đua, kết thi đua so với năm học trước. Kết quả triển khai tổchức hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học ở các cấp học: - Tiếp tục triển khai tích cực hiệu việc "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh"; vận động “Mỗi thầy giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện nhà trường; gắn với việc đổi phương thức giáo dục, rèn luyện phẩm chất trị, đạo đức lối sống cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh đơn vị, tạo chuyển biến tích cực rõ nét chất lượng giáo dục năm học (2)đạt vượt kế hoạch: tiêu chí kiểm tra, chất lượng mặt giáo dục vượt so với năm học trước - Tăng cường hoạt động kiểm tra, dự thăm lớp, đẩy mạnh việc sinh hoạt chuyên môn cụm, thi giáo viên giỏi trường, thi làm đồ dùng dạy học - Triển khai tốt “tuần sinh hoạt tập thể” giúp học sinh toàn trường nói chung học sinh lớp nói riêng nhanh chóng làm quen bắt nhịp với nội dung chương trình, kiến thức mới, thầy giáo mới, tạo nên khơng khí học tập cởi mở, thân thiện - Thực dạy học theo chủ đề qua phong trào thi đua cấp phát động Tăng cường đổi nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngồi lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nếp, thực giáo dục kỷ luật tích cực hiệu - 100% cán giáo viên tham gia tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, năm học tổ chức lượt giao lưu với đơn vị bạn : THCS thị trấn; THCS Chiềng Cang; THCS Mường Hung; Tiểu học Mường Sai, Mầm Non Biên cương Mường Sai; Tiểu học Chiềng Cang; THPT Chiềng Khương; Khối công chức xã Mường Sai;… Thực giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác quản lý nhà trường hoạt động giáo dục, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đổi quản lý trường THCS sở đảm bảo quyền giáo viên theo quy định Điều lệ trường trung học và pháp luật phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh: - Ngay từ đầu năm học nhà trường tham mưu với cấp ủy Đảng, quyền địa phương, tổ chức họp với ban đại diện cha mẹ học sinh để tham mưu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học - Các tổ chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu công tác quản lý tổ - Nhà trường tiến hành khảo sát, phân loại học sinh từ đầu năm học để có biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu kém, hàng tháng có đánh giá, bổ xung kế hoạch; - Trong buổi hội họp, sinh hoạt chuyên môn nhà trường yêu cầu giáo viên rà sốt thời khóa biểu, phân phối chương trình khung thời gian kế hoạch năm học để kịp thời dạy thay, dạy bù tiết chậm chương trình… (3)tại năm học trước để xây dựng kế hoạch sát thực, định kịp thời để đảm bảo hoạt động dạy học thông suốt - Tổ chức đại hội kiện tồn nhanh chóng tổ chức đồn thể, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp từ đầu năm học - Trong năm học nhà trường phát huy quyền giáo viên theo quy định Điều lệ trường trung học pháp luật việc lấy ý kiến xây dựng kế hoạch năm học kế hoạch khác, buổi hội họp, đại hội … - Xây dựng phịng ứng dụng CNTT đảm bảo thơng suốt trình giảng dạy Trong năm học 100% giáo viên ứng dụng CNTT giảng dạy Tất báo cáo, bảng biểu gửi qua hộp thư điện tử Nhà trường xây dựng trang Website riêng để quản lý, thơng tin nhà trường có địa chỉ: http://thcsmuongsai.edu.vn - 100% máy tính nhà trường kết nối internet (01 dự án Viettel lại cán giáo viên tự sắm để phục vụ công việc) - Hồ sơ quản lý nhà trường lưu giữ internet để dễ cập nhật bảo quản Làm điểm, cập nhật thông tin nhà trường phần mềm PMIS V.EMIS 3 Đánh giá quy mơ học sinh (HS), loại hình trường lớp PTDTBT THCS, biện pháp giúp đỡ HS yếu kém, giảm số lượng HS lưu ban, bỏ học; giải pháp thực kết xây dựng trường chuẩn quốc gia. - Qui mô học sinh: năm học 2012 - 2013 trường có lớp với 253 học sinh (giảm học sinh so với năm học trước) Cụ thể: Khối 6: lớp với 74 học sinh; khối 7: lớp với 63 học sinh; khối 8: lớp với 57 học sinh; khối 9: lớp với 59 học sinh Trong học sinh nữ: 108 em chiếm 42.18% Những năm nhà trường ổn định lớp với 250 học sinh - Trong năm học nhà trường tiến hành khảo sát từ đầu năm, phân lọc học sinh yếu kém, giao tiêu cụ thể cho giáo viên bồi dưỡng Kết hết học kỳ I số học sinh yếu nhà trường 19 em chiếm tỷ lệ 9%, cuối năm học số học sinh yếu 18 em, em chiếm tỷ lệ 7,1 % - Duy trì sĩ số đạt 98.8 % Hiện nhà trường tiếp tục tham mưu đầu tư sở vật chất, đẩy mạnh hoạt động dạy học phấn đấu bước đạt tiêu chí số để đạt chuẩn quốc gia (4) Tình hình kết thực chương trình môn học giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục: 4.1 Triển khai thực điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn Sở GDĐT: - Thực phân phối chương trình Bộ Sở Giáo dục Đào tạo Thực tốt Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh Chú trọng môn GDCD, môn nhận xét không cho điểm như: thể dục, mỹ thuật, âm nhạc - Tăng cường hoạt động giáo dục ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, hoạt động NGLL giáo dục hướng nghiệp cho học sinh - Khoán chất lượng, lấy chất lượng giáo dục làm thước đo hiệu công việc giáo viên Kết đa số mơn học hồn thành kế hoạch đặt 4.2 Chỉ đạo tổ chức việc bồi dưỡng cán quản lý (CBQL), giáo viên (GV) dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; tập huấn qui trình đề kiểm tra, bồi dưỡng Giáo dục giá trị - Giáo dục kỹ sống, Tư vấn học đường cho GV; kết triển khai đợt tập huấn trường PTDTBT THCS (báo cáo rõ số lượng, tỉ lệ giáo viên tham gia kết sau tập huấn) - Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ Cung cấp đầy đủ tài liệu chuẩn kiến thức kĩ THCS - Tham gia đầy đủ lớp tập huấn Sở giáo dục Phòng GD&ĐT tổ chức, tổ chức triển khai trường cho toàn thể cán bộ, giáo viên toàn trường học tập triển khai năm học - Trong năm học có: 25/25 cán giáo viên tham gia đợt tập huấn, sau tập huấn triển khai đạt kết tốt - Có cán quản lý tham gia học lớp quản lý giáo dục 3,5 tháng, cán quản lý học lớp trung cấp trị 4.3 Chỉ đạo tổ chức dạy học buổi/ngày buổi/tuần Nhà trường trì 139/253 em học sinh bán trú học buổi/ngày tự học vào buổi tối 4.4 Triển khai công tác giáo dục hoà nhập Giáo dục THCS (5) 4.5 Triển khai tích hợp giáo dục mơi trường, bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học; giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu mơn học; tích hợp giáo dục pháp luật; môn học: Kết hợp với môn GDCD, Địa lý, sinh học để truyền tải kiến thức; thông qua hoạt động tuyên truyền NGLL để giúp học sinh nắm bắt, hiểu thực tốt nội dung 4.6 Các giải pháp thực để nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục trung học (nêu rõ giải pháp mới, đặc thù trường THCS đạo, tổ chức nhằm nâng cao chất lượng dạy học giáo dục) - Gắn danh hiệu thi đua với tiêu bắt buộc: chất lượng dạy, học sinh giỏi huyện, SKKN cấp huyện Trong năm học có cán bộ, giáo viên viết SKKN, 3/3 SKKN xếp loại gửi dự khảo sát cấp huyện để công nhận - Vận động nguồn quỹ để hỗ trợ công tác ôn thi học sinh giỏi cấp - Giao nhiệm vụ gắn liền với quyền lợi cá nhân: tăng lương sớm, danh hiệu thi đua cấp huyện trở lên theo đăng ký - Thưởng thi đua có tính phân lập cao, thưởng nóng có thành tích đột xuất kết hợp biểu dương trước tồn thể cán giáo viên học sinh toàn trường - Biểu dương thành tích Website trường thơng qua hình ảnh, viết để học sinh, phụ huynh đồng nghiệp biết - Tổ chức thi giao lưu HSG khối lớp cụm thi đua; thi “rung chuông vàng”… vào ngày 20/11 26/3 5.Chỉ đạo kết thực đổi phương pháp dạy học (PPDH) đổi kiểm tra, đánh giá (KTĐG) kết học tập học sinh; xây dựng chương trình đổi PPDH đơn vị; xây dựng mơ hình nhà trường đổi PPDH, KTĐG tích cực hiệu quả; đạo dạy học phân hóa theo lực HS; kết xây dựng "nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, tập, giáo án, tài liệu tham khảo, tư liệu dạy học trên website trường; kết sử dụng CNTT đổi dạy; kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng giáo viên. - Nhà trường có đầy đủ hệ thống hồ sơ sổ sách theo công văn 961 Sở giáo dục đào tạo tỉnh Sơn La, trình bày khoa học, bảo quản cẩn thận; Các công văn đến xếp khoa học theo chủ đề, năm học; (6)- Trong năm học có 92,9% đạt từ học lực trung bình trở lên (Giỏi: 1.6%; Khá: 22.6%; TB: 68.7%, Yếu: 6.7%, Kém 0.4%) - Công tác nghiên cứu khoa học phát huy tốt: có 1/19 CBGV tham gia viết SKKN - Ứng dụng tốt CNTT giảng dạy, quản lý hồ sơ, thông tin báo cáo 100% CBGV trường ứng dụng CNTT giảng dạy kiểm tra, đánh giá - Nhà trường xây dựng Website từ 1/2013: http://thcsmuongsai.edu.vn địa tin cậy cán giáo viên học sinh toàn trường việc cập nhật thông tin, tài liệu dạy học… - Trong năm học có em tham dự Hội khỏe Phù Đổng huyện tổ chức em đạt giải, có em đạt giải em đạt giải nhì em đạt giải ba; ngày lễ lớn nhà trường em cịn thường xun giao lưu văn hóa văn nghệ chơi trò chơi dân gian : Kéo co; Ném còn; Nhẩy bao; đẩy gậy … - Công tác giáo dục tư vấn sức khoẻ thể chất tinh thần, giáo dục giới tính, tình u, nhân, gia đình phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi thầy cô lồng ghép vào dạy hoạt động ngoại khóa… - Hàng tuần em học sinh tham gia lao động tập thể chăm sóc nhà bia tưởng niệm xã; chăm sóc xanh; vệ sinh sâu trường phát cỏ vườn trường; trồng vườn thuốc nam … Đánh giá kết học lực, hạnh kiểm HS theo hướng dẫn của Bộ GDĐT;Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ II; ôn thi học sinh giỏi. - Hạnh kiểm học sinh: 84,5 % khá, tốt (tăng 2,1%) so với kỳ năm trước - Thực tốt công tác kiểm tra, đánh giá: kết học lực học kỳ II: 24.2% giỏi (vượt 8,6%); học sinh yếu kém: 7.1% (tăng 3%) so với kì năm ngối - Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng chiếm 99.2% - Tỉ lệ học sinh lớp tốt nghiệp THCS đạt 100% (59/59); - Tổ chức ơn tập, kiểm tra học kỳ có hiệu (7)- 100% học sinh lớp tham gia tư vấn nghề nghiệp qua môn giáo dục hướng nghiệp; Kết phổ cập giáo dục THCS, biện pháp nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn; mục tiêu trì phấn đấu 100% số đơn vị cấp xã đạt chuẩn PCGDTHCS. Giữ vững tiêu chuẩn vượt tiêu: đạt 78,3% học sinh độ tuổi 11-14 tốt nghiệp THCS Phối kết hợp chặt chẽ với tổ chức xã hội, bí thư chi trưởng để trì sĩ số, giữ vững tiêu chí phổ cập Cơng tác dự tốn, tốn thu chi, hệ thống hồ sơ sổ sách chế độ báo cáo Kết công tác xây dựng sở vật chất, mua sắm; đạo, tổ chức thi giáo viên giỏi, tự làm thiết bị dạy học; chất lượng hiệu khai thác sử dụng thiết bị dạy học. - Đến năm học nhà trường có đủ số phòng học ca đủ chỗ ngồi cho giáo viên học sinh đạt tiêu chuẩn quy định - Hàng năm tình hình đội ngũ, sở vật chất khả đóng góp người dân nhà trường lên dự toán sát thực tế, thực thu chi, toán, thống kê, báo cáo tài chính, tài sản rõ ràng theo quy định; - Bằng nguồn vốn nhà nước cấp nhà trường chi tiêu tiết kiệm mua sắm loa âm ly phục vụ công tác truyền thanh; máy chiếu đa Tham mưu vận động xây dựng nguồn quỹ tu xây dựng cổng trường tường rào năm học 2012 – 2013 năm học 2013-2014 trị giá khoảng 74 triệu đồng dự kiến khởi cơng hồn thành hè năm học 2013-2013 Việc tổ chức đánh giá CBQL, GV, nhân viên theo chuẩn; biện pháp kết xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán bộ QLGD GDTHCS. - Tổ chức đánh giá cán quản lý giáo viên theo quy định - Tăng cường công tác dự thăm lớp, kiểm tra giáo viên, sinh hoạt chuyên đề, chuyên môn cụm để nâng cao chất lượng đội ngũ (8)- Về nhân viên đồng chí (thư viện, bảo vệ kế tốn) ln hồn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp, hưởng đủ sách theo quy định 10 Quản lí, đạo giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy thêm, học thêm nhà trường, nhà trường - 100% tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn chấp hành đạo nhà trường - Thực thông tư 17 BGD&ĐT, Quyết định UBND tỉnh Sơn La, Công văn Số: /SGDĐT- GDTrH dạy thêm học thêm - Khơng có tượng dạy thêm, học thêm trái quy định 11 Quản lí, đạo cơng tác học sinh, học sinh nội trú nhà trường - Đã đạo tổng phụ trách thường xuyên tổ chức sinh hoạt, kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, đoàn niên giáo dục kỹ sống cho 100 học sinh nhà trường - 100% học sinh nội trú trường thực tốt nội quy nhà trường đề cho học sinh trường : Các em trì nề nếp học buổi chiều, tự học buổi tối; có kỹ tối thiểu vệ sinh trường lớp, khu nội trú, vệ sinh cá nhân 12 Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phịng tránh hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh tệ nạn xã hội nhà trường; khơng kì thị giới. - Trong năm học nhà trường phối hợp với tổ chức nhà trường xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho giáo viên học sinh, phịng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh tệ nạn xã hội nhà trường đảm bảo an toàn cho giáo viên học sinh; - Trong năm học nhà trường tổ chức buổi ngoại khóa thường xuyên tuyên truyền giới, phòng tránh bạo lực học đường giúp học sinh hiểu rõ quyền trách nhiệm mình; 13 Việc chấp hành quy định chế độ thông tin, báo cáo; công tác thi đua, khen thưởng; ý kiến đề nghị với Phòng GD&ĐT, Sở GDĐT, UBND huyện, UBND tỉnh liên quan đến GDTHCS. (9)cũng Ban thi đua làm tốt tạo nên môi trường thi đua tích cực nhà trường - Mọi quy chế cấp đoàn thể đưa cán bộ, giáo viên nhân viên thực nghiêm túc, quy chế - Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo, công tác thi đua khen thưởng thực tốt, thực động lực thúc đẩy hoạt động dạy học nhà trường - Ý kiến đề nghị: Không KT HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG http://thcsmuongsai.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao tong ket nam hoc 20122013, Bao cao tong ket nam hoc 20122013