0

DE THI HOC SINH GIOI MAY TINH CASIO2015

1 1 0
  • DE THI HOC SINH GIOI MAY TINH CASIO2015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:17

Các vị trí của nhân viên an ninh chuyên nghiệp đợc đợc đánh dấu từ vị trí số 1, cứ cách 15 vị trí lại đánh dấu tiếp.. Việc đánh dấu kết thúc khi gặp một vị trí đã đánh dấu.[r] (1)C©u §Ò thi HSG Gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnh CASIO tØnh Thanh hãa Líp THCS N¨m häc 2007 - 2008 §Ò B A= a) Víi x = 1,15795836 TÝnh  1 1+  - x 4 x  1 1+   4 x B = k0 + B = 27 + 27 2  1 x    x    x  k1  k2   1 kn -  kn 2008 , biÕt b) Cho T×m d·y sè k0, k1, k2, , kn Câu Cho đờng tròn (O, R) có đờng kính AC B là điểm nằm trên đờng tròn., gọi H là hình chiÕu cña B trªn AC a) Xác định vị trí điểm B để tam giác OBH có diện tích lớn b) áp dụng để tính R = 1,94358198 15 +  x1 x x x x x x x = x x  C©u T×m c¸c sè tù nhiªn x1, x2, , x8 tháa m·n C©u T×m sè tù nhiªn a, b víi a lín nhÊt cã ch÷ sè vµ tháa m·n : a3 + a2 - ab - b2 = Câu Cho tam giác ABC cạnh là a MNPQ là hình chữ nhật nội tiếp tam giác ABC với M, N thuéc BC; Q, P t¬ng øng thuéc AB vµ AC a) Xác định điều kiện để MNPQ có diện tích lớn b) TÝnh diÖn tÝch lín nhÊt cña h×nh ch÷ nhËt MNPQ a = 18,17394273 C©u A = 99  k a) Cho (cã k ch÷ sè 9) TÝnh tæng c¸c ch÷ sè cña A2 b) ¸p dông víi k = 20082 C©u 2n n a) T×m sè d cña phÐp chia M = k + k 1 cho k + k 1 víi mäi sè tù nhiªn n vµ sè nguyªn k kh¸c b) ¸p dông n = 2007 vµ k = 2008 Câu Trong trận đấu bóng đá, ban tổ chức có 1000 nhân viên an ninh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp Các vị trí nhân viên an ninh chuyên nghiệp đợc đợc đánh dấu từ vị trí số 1, cách 15 vị trí lại đánh dấu tiếp Việc đánh dấu kết thúc gặp vị trí đã đánh dấu Hỏi ban tæ chøc cÇn bao nhiªu nh©n viªn an ninh chuyªn nghiÖp vµ kh«ng chuyªn nghiÖp? 2010 C©u T×m ch÷ sè thËp ph©n thø 25 cña phÐp chia 2238 cho 12682 Câu 10 Cho tam giác ABC nội tiếp đờng tròn (O, R) Tia phân giác và ngoài góc A cắt c¹nh BC lÇn lît t¹i D vµ E Gi¶ sö AD = AE 2 a) TÝnh tæng AB + AC theo R b) ¸p dông víi R = 1,53746298 -Ghi chú: Kết lấy đến chữ số thập phân Đề này đợc ghi lại theo chép tay Phạm Đức Tân lớp Vĩnh Tân - Vĩnh lộc (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HOC SINH GIOI MAY TINH CASIO2015, DE THI HOC SINH GIOI MAY TINH CASIO2015