0

bai chuyen de 20142015

110 3 0
  • bai chuyen de 20142015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:22

 Thực hiện các các quy định về bảo vệ an toàn, phòng chống tai nạn cho trẻ  Hiệu quả thực hiện các văn bản Quy phạm pháp luật, các văn bản liên quan đến việc bảo vệ an toàn, phòng trán[r] (1)Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Hướng dẫn thực Quản lý, bảo vệ an toàn, phòng tránh tai nạn cho trẻ sở giáo dục mầm non (2) Mục tiêu - Về kiến thức:  Biết tầm quan trọng việc bảo vệ an toàn và phòng tránh tai nạn cho trẻ việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ các sở giáo dục mầm non  Củng cố, cập nhật kiến thức bảo vệ an toàn, phòng tránh tai nạn cho trẻ sở giáo dục mầm non  Biết cách quản lý nhằm đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn cho trẻ sở giáo dục mầm non (3) Mục tiêu - Về kỹ  Nâng cao kỹ giám sát, theo dõi, đánh giá và quản lý bảo vệ an toàn và phòng tránh tai nạn cho trẻ các sở GDMN  Biết cách ứng dụng công tác quản lý bảo vệ an toàn và phòng tránh tai nạn cho trẻ vào việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ ngày (4) Mục tiêu: ý thức  Nâng cao ý thức, vai trò và trách nhiệm, góp phần củng cố, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ các sở giáo dục mầm non (5) Tài liệu có liên quan cần nghiên cứu tham khảo  Quyết định số 14/2008/QĐ- BGDĐT Ban hành Điều lệ trường mầm non  Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục  Quyết định số 58/2008/QĐ-GD&ĐT Ban hành quy định hoạt động y tế các trường mầm non  Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT xây dựng trường học an toàn phòng tránh tai nạn thương tích các sở giáo dục mầm non (6) Tài liệu có liên quan cần nghiên cứu tham khảo  Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT- BGDĐTBYT quy định nội dung đánh giá công tác y tế trường tiểu học, trường trung học sở,trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học  Thông tư số 02/2014/TT- BGDĐT Ban hanh Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia  Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non ( Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT- BGDĐT) (7) Các nội dung chính:  Tầm quan trọng và số bất cập việc quản lý bảo vệ an toàn và phòng tránh tai nạn cho trẻ các sở giáo dục mầm non  Nội dung bảo vệ an toàn và phòng tránh số tai nạn thường gặp cho trẻ sở giáo dục mầm non  Công tác quản lý bảo vệ an toàn và phòng tránh số tai nạn thường gặp cho trẻ sở giáo dục mầm non (8) Hoạt động 1: Tầm quan trọng và số bất cập việc quản lý bảo vệ an toàn và phòng tránh tai nạn cho trẻ các sở giáo dục mầm non (9) Thông tin trao đổi, thảo luận:  Anh/chị cho biết tầm quan trọng việc đảm bảo an toàn và phòng tránh tai nạn cho trẻ việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ  Một số bất bập việc quản lý bảo vệ an toàn, phòng tránh trai nạn cho trẻ các sở giáo dục mầm non  Liên hệ thực tế vào việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ các sở giáo dục mầm nọn địa phương Anh/Chị bất cập trên, phương hướng khắc phục (10) Thông tin phản hồi: 2.1 Tầm quan trọng: - Mục tiêu giáo dục mầm non - Bộ Chính trị vừa Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05 tháng 11 năm 2012 việc tăng cường lãnh đạo Đảng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tình hình Theo đó, Chỉ thị nêu rõ: Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là vấn đề có tính chiến lược, (11)  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đạo và hướng dẫn sở Giáo dục mầm non thực công tác quản lý, chăm sóc sức khoẻ và đảm bảo an toàn cho trẻ em, coi đây là nhiệm vụ quan trọng công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ Giáo dục mầm non và bảo đảm toàn cho trẻ các sở Giáo dục mầm non là tiêu chí quan trọng hàng đầu đánh giá chất lượng và xếp loại thi đua các cá nhân và đơn vị (12) 2.2 Một số bất cập quản lý bảo vệ an toàn và phòng tránh tai nạn các sở giáo dục mầm non:  Về nhân lực:  Thiếu nhân viên y tế chuyên trách công tác y tế học đường, nhân viên y tế chưa đảm bảo chất lượng chuyên môn, nhiều nhân viên tuyển dụng, trình độ chuyên môn là sơ cấp dược tá, đông y không đáp ứng yêu cầu việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ  Hầu hết các sở giáo dục mầm non có quy mô nhỏ, lẻ, nhân viên là kế toán, văn thư, kiêm nhiệm thêm công tác y tế không có kiến thức chuyên môn y tế, nên có tai nạn xảy trẻ thường xử lý theo kinh nghiệm cá nhân, không đảm bảo an toàn cho trẻ  Ví dụ: trẻ bị ngã gây rách da tổn thương phần mềm cô giáo đã dung nước oxy già để rửa vết thương cho trẻ,… (13)  Công tác lập kế hoạch, kiểm tra, giám sát  Một số sở giáo dục mầm non chưa xác định rõ nội dung công tác bảo vệ an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích gồm các hoạt đông gì? Chưa biết cách xây dựng (lập kế hoạch) công tác bảo vệ an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ nhiều bảng kế hoạch ây dựng nội dung là thống kê các công việc nhân viên y tế…  Công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá nội dung bảo vệ an toàn, phòng tránh tai nạn cho trẻ chưa làm thường xuyên, chặt chẽ, chủ yếu là định tính, kết thường chung chung, không rõ ràng (14)  Cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường  Nhiều sở giáo dục mầm non, còn quá thiếu các điều kiện bảo vệ an toàn cho trẻ, như: chưa có phòng y tế, thiếu các thiết bị y tế, phương tiện tối thiểu phục vụ cho công tác bảo vệ an toàn cho trẻ, không có kinh phí chi cho hoạt động y tế (15)  Kiến thức chăm sóc sức khỏe, sơ, cấp cứu cho trẻ  Giáo viên, người trông trẻ, nhân viên y tế ít dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn chăm sóc sức khỏe ,về bảo vệ an toàn, phòng tránh và sơ cứu tai nạn thương tích cho trẻ  Nhiều sở giáo dục mầm non các khu công nghiệp, khu chế xuất thành lập, chưa đảm bảo các yêu cầu bảo vệ an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ, chủ trường không có kiến thức chuyên môn chăm sóc nuôi dạy trẻ, bảo mẫu tuyển dụng thiếu kiến thức chuyên môn cách chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, các điều kiện, phương tiện phục vụ cho việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ còn thiếu… (16)  Thực các các quy định bảo vệ an toàn, phòng chống tai nạn cho trẻ  Hiệu thực các văn Quy phạm pháp luật, các văn liên quan đến việc bảo vệ an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ vào công việc chăm sóc nuôi dạy trẻ hàng ngày còn thấp, ví dụ: số địa phương Thông tư số 13/BGDĐT- GDMN đã quy định các tiêu chí đạt trường học an toàn,phòng tránh tai nạn thương tích, nhiều sở giáo dục mầm non tiêu chí này chưa đảm bảo (17)  Công tác thống kê bảo vệ an toàn, phòng chống tai nạn cho trẻ  Do khái niệm tai nạn thương tích trẻ em chưa đồng nhất, chưa tồn dòng thông tin chính thức tai nạn thương tích trẻ em, nên từ trước tới bậc học mầm non chưa có số liệu số trẻ bị tai nạn thương tích thời gian trẻ đến lớp để đáp ứng nhu cầu quản lý và xây dụng kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em ngành Do cần thống chế thu thập thông tin tai nạn thương tích trẻ em sở giáo dục mầm non (18)  Những vấn đề khác ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc nuôi dạy trẻ  Một số địa phương còn để tình trạng trẻ bị tai nạn dẫn tới tử vong, thương tích, sang chấn tinh thần và còn để xảy tình trạng bạo lực học đường …, đã gây xúc cho xã hội, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc nuôi dạy trẻ, uy tín ngành học mầm non (19) Hoạt động 2: Nội dung bảo vệ an toàn phòng tránh tai nạn thường gặp cho trẻ sở giáo dục mầm non (20) Thông tin trao đổi, thảo luận:  Theo Anh/Chị nội dung công tác bảo vệ bảo an toàn cho trẻ và phòng tránh tai nạn thường gặp cho trẻ sở giáo dục mầm non bao gồm công việc nào?  Liên hệ thực tế các nội dung trên đã, triển khai thực nào trường mầm non, nhà, nhóm trẻ và lớp mẫu giáo địa phương Anh/Chị? (21) Thông tin phản hồi 2.1.Tạo môi trường an toàn cho trẻ An toàn thể lực sức khỏe  Đảm bảo trẻ chăm sóc, nuôi dưỡng đầy đủ, vệ sinh và phòng tránh bệnh tật tốt  Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Nước uống và nước sinh hoạt dùng cho trẻ đảm bảo vệ sinh  Tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo cần có đồ dùng sơ cứu và các loại thuốc thôngthường sử dụng cho trẻ (22) An toàn tâm lý  Tạo cảm giác an toàn cho trẻ đến trường, lớp mầm non  Giáo viên thương yêu và đáp ứng nhu cầu trẻ  Giáo viên dành thời gian tiếp xúc vui vẻ với trẻ, tạo không khí thân mật gia đình, tạo cảm giác yên ổn cho trẻ trường/lớp, trẻ tin tưởng cô yêu trẻ  Tránh gò ép, dọa nạt, phê phán trẻ Đặc biệt quan tâm chăm sóc trẻ đến lớp, nhóm trẻ và các trẻ có nhu cầu đặc biệt (23) An toàn tính mạng  Không để xảy tai nạn và thất lạc trẻ  Có hang rào bảo vệ xung quanh khu vực trường (lớp, nhóm) Sân chơi và đồ chơi ngoài trời phù hợp với lứa tuổi, tránh trơn trượt Trường và lớp học không gần đường giao thông  Bảo đảm đủ ánh sáng cho lớp học, nhóm trẻ (bằng hệ thống cửa sổ đèn chiếu sáng)  Tạo không gian cho trẻ hoạt động lớp, tránh kê, bày quá nhiều, xếp đồ dùng, đồ chơi nhóm hợp lý (24)  Đảm bảo đồ dùng, đồ chơi Các đồ dùng, đồ chơi nguy hiểm cho trẻ phải cất ngoài tầm với trẻ Khi cho trẻ sử dụng các đồ chơi đó phải có giám sát chặt chẽ giáo viên và người trông trẻ  Nhà vệ sinh phù hợp với lứa tuổi, tránh để sàn bị trơn gây trượt Các bể chứa nước, miệng cống phải có nắp đạy kín  Không để trẻ tiếp xúc nhận quà từ người lạ  Giáo viên, người trông trẻ cần có ý kiến kịp thời vấn đề sở vật chất chưa đảm bảo an toàn cho trẻ nhóm, lớp mình phụ trách với ban giám hiệu nhà trường, phụ huynh học sinh và cùng bàn bạc để có thể đưa các giải pháp phù hợp tạo môi trường an toàn cho trẻ (25) Môi trường an toàn các sở giáo dục mầm non, khi:  Môi trường vật chất và vui chơi đảm bảo an toàn  Giáo viên mầm non và người trông trẻ có kiến thức và hiểu biết an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ và trẻ giáo dục an toàn để phòng tránh các tai nạn  Ở lúc, nơi trẻ luôn giám sát cô giáo, người trông trẻ  Có phối kết hợp chặt chẽ gia đình việc chăm sóc, nuôi, dạy trẻ (26) Phòng tránh và xử trí ban đầu số tai nạn  Nguyên tắc chung:  Giáo viên phối hợp với nhà trường và phụ huynh tạo cho trẻ môi trường an toàn sức khỏe, tâm lý và than thể  Phải thường xuyên bao quát trẻ lúc , nơi  Khi trẻ bị tai nạn phải bình tĩnh sử trí sơ cứu ban đầu chỗ, đồng thơi báo cho cha mẹ và y tế gần để cấp cứu kịp thời cho trẻ  Giáo dục an toàn cho trẻ: Những đồ nguy hiểm, hành động nguy hiểm và nơi nguy hiểm trẻ không nên tới gần (27)  Giáo viên phải tập huấn kiến thức, kỹ phòng và xử trí số tai nạn thường gặp Hàng năm nhà trường cấn phối hợp với y tế địa phương tập huấn nhắc lại cho giáo viên và người trông trẻ nội dung này  Giáo viên nhắc nhở và tuyên truyền cho phụ huynh: Thực các biện pháp an toàn cho trẻ để đề phòng nạn có thể sảy gia đình, cho trẻ đến trường đón trẻ từ trường nhà (28) Phòng tránh trẻ thất lạc và tai nạn * Đề phòng trẻ bị lạc  Giáo viên nhận trẻ trực tiếp từ người gia đình trẻ  Đếm và kiểm tra trẻ nhiều lần ngày, chú ý lúc đưa trẻ ngoài lớp các hoạt động ngoài trời tham quan Bàn giao số trẻ giao ca  Giáo viên phải lại lớp trả hết trẻ  Chỉ trả trẻ cho cha mẹ trẻ, cho người lớn ủy quyền, không trả trẻ cho người lạ (29) * Đề phòng dị vật đường thở  Không cho trẻ cầm các đồ chơi quá nhỏ có thể cho vào      miệng mũi Khi cho trẻ ăn các có hạt cần bóc bỏ hạt trước cho trẻ ăn Giáo dục trẻ lớn ăn không vừa ăn, vưad đùa nghịch nói chuyện Không ép trẻ ăn uống trẻ khóc Thận trọng cho trẻ uống thuốc, đặc biệt là các thuốc dạng viên Cần nắm vững cách phóng tránh dị vật đường thở cho trẻ và có số kỹ đơn giản giúp trẻ loại dị vật đường thở ngoài Khi xảy trường hợp bị dị vật đường thở, cần bình tĩnh sơ cứu cho trẻ, đồng thời báo cho gia đình và đưa trẻ tới nơi gần để cấp cứu cho trẻ (30) * Phòng tránh đuối nước     - Nếu có điều kiện nên dạy trẻ tập bơi sớm Rào ao, các hố nước, kênh mương cạnh trường ( lớp học) Không để trẻ mình nước gần nơi nguy hiểm Nhắc nhở cha mẹ đưa trẻ đến trường và từ trường nhà, phải qua nơi nguy hiểm nhử ao, hồ, kênh rạch phải luôn để mắt tới trẻ Lớp học tổ chức các bè trên mặt nước phải có biện pháp bảo vệ để tránh để trẻ ngã xuống nước Tại các lớp học, không nên để trẻ chơi mình vào nơi chưa nước, kể sô nước, chậu nước Giám sát trẻ vệ sinh, trẻ chơi gần khu vực có chứa nguồn nước Giếng nước, bể nước phải xây cao thành, có nắp đạy Các dụng cụ chứa nuớc chum, vại… phải có nắp đạy chắn (31) * Phòng tránh cháy bỏng  Kiểm tra thức ăn trước cho trẻ uống Tránh cho trẻ ăn thức ăn, nước uống còn quá nóng  Không cho trẻ đến gần nơi đun bếp ga, bếp củi, nôì canh phíc nước còn nóng  Không để trẻ nghịch diêm, bậc lửa và các chất khác gây cháy bỏng Để diêm , bật lửa, nến, đèn dầu, bàn là Vật nóng xa tầm với trẻ nơi an toàn trẻ Giáo dục cho trẻ nhận biết đồ vật và nơi nguy hiểm (32) * Phòng tránh ngộ độc  Không để bếp than tổ ong, bếp củi đun     ủ gần nơi sinh hoạt trẻ Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Khi nghi nghờ ăn thức ăn bị ôi thiu thức ăn có nhiều chất bảo quản, phụ gia… báo cho nhà trường phụ huynh và không cho trẻ ăn Thuốc chữa bệnh để trên cao ngoài tầm với trẻ Không cho trẻ chơi đồ chơi có hóa chất Không cho trẻ tiếp xúc với thuốc trừ sâu Không đựng thuốc trừ sâu, thuốc chuột, dầu hỏa… vỏ chai nước ngọt, nước khoáng, lon bia, chai dầu ăn, cốc… (33) * Phòng tránh điện giật  Đặt ổ điện, bảng điện ngoài tầm với trẻ Luôn đạy nắp các ổ điện  Khi thiết bị điện bị hở không sử dụng và có biện pháp sửa chữa ngày  Giáo dục trẻ không nghịch, chọc vào ổ điện, không tự động cắm các đồ dùng vào các ổ cắm điện (34) * Phòng tránh vết thương các vật sắc nhọn  Cất giữ vật dụng sắc nhọn xa tầm với trẻ Nếu trẻ lớn có thể hướng dẫn trẻ sử dụng cách an toàn  Loại bỏ các vật sắc nhọn kim loại, mảnh thủy tinh, gốm, sắt… khỏi nơi vui chơi trẻ  Giải thích cho trẻ nguy hiểm các vật sắc nhọn chơi, đùa nghịch hay sinh hoạt (35) * Phòng tránh tai nạn giao thông  Khi cho trẻ bộ: dắt trẻ di trên vỉa hè, phía bên tay phải để tạo thói quen cho trẻ  Tuyên truyền cho phụ huynh đưa, đón trẻ xe đạp, xe máy Không trẻ 15 tuổi đèo em học (36) * Phòng tránh động vật cắn  Không cho trẻ đến gần chó, mèo lạ Xích đeo rọ mõm cho chó  Không để trẻ chơi gần các bụi rậm, đề phòng rắn cắn, ong đốt (37) Biết cách xử trí ban đầu số tai nạn:        Dị vật đường thở Điện giật Đuối nước Vết thương chảy máu Rắn cắn Chó cắn Xử trí số tai nạn khác: Hóc xương, bỏng, gãy xương… (38) Bảo vệ an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ số thời điểm sau ( đâu và nào)  Khi học từ nhà đến trường và từ trường trở nhà: Tai nạn liên quan đến giao thông, ngã, đuối nước, động vật cắn, thất lạc…  Khi trẻ trường * Giờ chơi - Chơi ngoài trời:Khi chơi tự ngoài trời trẻ có thể gặp tai nạn như: Chấn thương phần mềm, rách da, gãy xương…Nguyên nhân thường trẻ đùa nghịch xô đẩy nhau, dùng que làm kiếm chọc vào nhau, vô tình chọc vào mắt gây chấn chương…Ngoài ra, trẻ còn chơi đùa cầm gạch, đá ném nhau… (39)  Giờ chơi lớp + Khi chơi nhóm, trẻ có thể gặp các loại tai nạn như: dị vật mũi, tai, trẻ tự nhét đồ chơi (hạt, các loại quả…) vào mũi tai mình nhét vào tai bạn, mũi bạn Trẻ hay ngậm đồ chơi vào mồm, chọc vào có thể rách niêm mạc miệng, hít vào gây dị vật đường thở, nuốt vào gây di vật đường ăn + Trẻ chơi tự nhóm chạy đùa xô đẩy va vào thành bàn, cạnh ghế, mép tủ… gây chấn thương (40) * Giờ học + Trẻ có thể đùa nghịch chọc các vật vào mặt * Giờ ăn + Sặc thức ăn ( ăn, trẻ vừa ăn, khóc, cười đùa trẻ khóc mà cố ép trẻ ăn…) + Dị vật đường ăn ( thường là hóc xương chế biến không kĩ) + Bỏng thức ăn ( canh, cháo, súp, nước sôi) (41) * Giờ ngủ + Ngạt thở: Trẻ nằm sấp xuống đệm, úp mặt xuống gối, để trẻ ngủ lâu tư đó thiếu dưỡng khí, gây ngạt thở + Hóc dị vật: Trẻ ngủ ngậm các loại hạt, kẹo cứng, chí ngậm đồ chơi dễ rơi vào đường thở gây ngạt + Ngộ độc: Trong trẻ ngủ hít phải khí độc từ các nguồn gây ô nhiễm không khí ( thường than tổ ong đốt nơi trẻ ngủ, các chất khí độc hại thải từ sở sản xuất, nhà máy…) dễ bị ngộ độc (42) Hoạt động Quản lý bảo vệ an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ các sở giáo dục mầm non (43) Thông tin cần trao đổi, thảo luận  Nêu các bước xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn, phòng tránh tai nạn thường gặp cho trẻ, khó khăn, vướng mắc xây dựng kế hoạch sở giáo dục mầm non anh/ chị  Để bảo vệ an toàn, phòng tránh tai nạn cho trẻ,anh/chị có mong muốn nào nguồn nhân lực làm công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ các sở giáo dục mầm non  Công tác giám sát, kiểm tra, theo dõi và đánh giá hoạt động bảo vệ an toàn và phòng tránh tai nạn thường gặp cho trẻ các sở giáo dục mầm non (44) Thông tin phản hồi  Xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn và phòng tránh tai nạn cho trẻ 2.1.1 Thu thập thông tin đánh giá tình hình bảo vệ an toàn và phòng tránh tai nạn cho trẻ  Thông tin việc bảo vệ an toàn cho trẻ là tin tức mô tả tình hình sức khoẻ, thể lực, tâm lý và tính mạng trẻ liên quan đến việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ sở giáo dục mầm non và gia đình, cộng đồng Ví dụ các thông tin cần thu thập (45) Thông tin sức khoẻ và các vấn đề liên quan đến sức khoẻ:  Tổng số trẻ, số trẻ theo độ tuổi chăm     sóc, nuôi dạy trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp giáo Tình hình sức khỏe trẻ Các vấn đề chăm sóc, nuôi dạy trẻ liên quan đến việc bảo vệ an toàn và phòng tránh tai nạn cho trẻ Công tác sơ cứu, cấp cứu tai nạn xảy với trẻ (công tác dự phòng, sơ cứu, cấp cứu xảy tai nạn ) Mối quan hệ cô giáo, người trông trẻ và trẻ (46) Thông tin phòng bệnh, bảo vệ an toàn cho trẻ  Công tác phòng tránh tai nạn nói chung và số tai nạn thường gặp trẻ trường, lớp, nhóm trẻ  Tình hình bảo vệ an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trẻ cần quan tâm chăm sóc nhiều cô giáo và người trông trẻ  Số trẻ sử dụng các biện pháp phòng bệnh: Ví dụ: uống/tiêm thuốc phòng/vaccine (47) Thông tin nguồn lực:  Con người: ví dụ: người đào tạo, người có kỹ  Cơ sở vật chất: Phòng, nhóm, lớp, phương tiện phục vụ chăm sóc, dạy trẻ  Thông tin: sổ sách ghi chép và báo cáo, kết kiểm tra, giám sát…  Kinh phí: cho hoạt động y tế… (48) Xác định các vấn đề ưu tiên Việc xác định vấn đề ưu tiên cần dựa vào các tiêu chí sau:  Mức độ phổ biến vấn đề (nhiều trẻ mắc tai nạn bị tác động)  Gây tác hại lớn (Tử vong, tàn phế, tổn hại đến kinh tế, xã hội )  Ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, dạy trẻ đơn vị địa phương  Đã có hướng ( điều kiện giải quyết)  Các yếu tố khác liên quan đến việc triển khai thực hoạt động, như: nguồn lực (49) 2.1.3 Xây dựng mục tiêu  Mục tiêu xây dựng cần phải phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chí như: Đối tượng, hoạt động rõ ràng, cụ thể (đo lường được); Có thời gian; Địa điểm rõ ràng; Khả thi; phù hợp với hoàn cảnh thực tế sở giáo dục mầm non  Ví dụ: Năm học 2014-2015 trường mầm non A phấn đấu: 100 % nhóm lớp đạt tiêu chuẩn nhóm, lớp an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ … (50)  Để mục tiêu trên xây dựng có tính khả thi và phù hợp, cần xác định rõ:  Các số mục tiêu  Chỉ số kết thực mục tiêu Các số trên lượng giá giúp mục tiêu xây dựng có tính khả thi hay không? (51) 2.1.4 Phân tích các vấn đề hoạt động  Việc phân tích vấn đề có lợi ích sau:  Phát nguyên nhân gây nên vấn đề, nguyên nhân nào là nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân nào là nguyên nhân gián tiếp, nguyên nhân nào là nguyên nhân chính, nguyên nhân nào là nguyên nhân phụ trợ  Việc phân tích cách khoa học, đúng kỹ thuật giúp xác định các nguyên nhân cách hệ thống, logic, tránh bỏ sót nguyên nhân  Thông qua phân tích vấn đề, các nguyên nhân gốc rễ phát hiện, việc này giúp cho việc đầu tư nguồn lực vào có hiệu quả, có trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tế (52) 2.1.5 Lựa chọn giải pháp thực hoạt động  Giải pháp là cách làm, hay là đường nước bước để đạt mục tiêu đã đề Để đạt mục tiêu, có thể có nhiều giải pháp mà người lập kế hoạch phải xác định, từ đó chọn giải pháp tối ưu để thực  Lựa chọn giải pháp là bước quan trọng quá trình lập kế hoạch, nhằm làm giảm loại trừ các nguyên nhân đã xác định bước phân tích vấn đề  Nguyên tắc: Nguyên nhân nào - Giải pháp đó  Mỗi nguyên nhân có thể có hay nhiều giải pháp tương ứng để giải quyết, song ta chọn giải pháp đáp ứng các tiêu chuẩn đã nêu trên (53)        Ví dụ: Nguyên nhân: Trẻ bị ngã sàn nhà ướt,trơn, gây trượt ngã Giải pháp: Không đổ nước sàn nhà Giữ gìn sàn nhà khô ráo cách lau khô Thay sàn nhà vật liệu khác không bị trơn (54)  Xác định phương pháp thực hiện: giải pháp có       nhiều phương pháp thực tương ứng Ví dụ: Giải pháp: Không đổ nước sàn nhà Phương pháp thực Cô giám sát, nhắc nhở trẻ đổ nước đúng nơi quy định Cô thường xuyên trò truyện với trẻ nguy hiểm trẻ bị ngã mà nguyên nhân sàn nhà bị ướt Xây dựng tranh truyền thông bảo vệ an toàn cho trẻ ướt (55) Chấm điểm hiệu cho phương pháp thực hiện: Cách cho điểm hiệu phương pháp thực dựa vào việc đánh giá xem phương pháp thực đó làm giảm nguyên nhân gốc rễ tới mức nào Phương pháp thực nào có hiệu cao thì cho điểm cao  Mức độ hiệu phương pháp thực thường      cho điểm từ 1-5: Điểm 1: không hiệu Điểm 2: hiệu kém Điểm 3: hiệu trung bình Điểm 4: hiệu khá Điểm 5: hiệu cao (56) 2.1.6 Viết kế hoạch  Viết kế hoạch hành động là bước cuối cùng quy     trình lập kế hoạch để cụ thể hóa các giải pháp và phương pháp thực đã lựa chọn nhằm đạt các mục tiêu đề Bản kế hoạch bảo vệ an toàn, phòng tránh tai nạn cho trẻ sở giáo dục mầm non sau xây dựng xong, phải: Nêu tên các hoạt động triển khai, thực Rõ ràng, cụ thể các công việc thực ngày, tuần, tháng và quý và các biện pháp thực Quy định rõ người thực hiện, các đơn vị liên quan, phối hợp, các điều kiện thực hoạt động và dự kiến kết (57) 2.2 Tuyển dụng, bồi dưỡng, nâng cao lực CM  Quản lý bảo vệ an toàn, phòng tránh tai nạn cho trẻ và trước hết là tác động đến nhân viên y tế, giáo viên và người trông trẻ để họ thực hiện, hoàn thành công việc giao là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ Vì vây:  Đối với nhân viên y tế: Khi tuyển dụng , phải có chuyên môn chăm sóc, điều dưỡng trẻ Nhiệm vụ giao phải đảm bảo tính chuyên môn  Đối với giáo viên và người trông trẻ: việc phân công vai trò và trách nhiệm (58) 2.3 Giám sát  Giám sát đóng vai trò quan trọng công tác quản lý bảo vệ an toàn cho trẻ sở giáo dục mầm non  Đối tượng giám sát việc bảo vệ an toàn, phòng tránh tai nạn cho trẻ là người: bao gồm các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc mở các trường, lớp mầm non; các giáo viên mầm non và người trông trẻ…  Việc giám sát giúp quản lý đánh giá giáo viên mầm non, người trông trẻ và các cá nhân liên quan tới việc chăm sóc, dạy trẻ thực công việc họ việc bảo vệ, phòng tránh tai nạn cho trẻ nào Từ đó, có giải pháp hiệu giúp họ làm việc tốt (59) Các công cụ để giám sát  Các văn pháp quy liên quan đến việc bảo vệ an toàn, phòng tránh các tai nạn thương tích thường gặp cho trẻ các sở giáo dục mầm non  Chỉ thị nhiệm vụ năm học hàng năm Bộ GD& ĐT nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ an toàn, phòng tránh tai nạn cho trẻ các sở giáo dục mầm non bậc học mầm non  Các công văn Bộ GD & ĐT việc đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn cho trẻ các sở giáo dục mầm non…  Là các bảng kiểm trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích và đánh gia công tác y tế sở giáo dục mầm non (60)  Kế hoạch bảo vệ an toàn, phòng tránh tai nạn cho trẻ sở giáo dục mầm non xây dựng cho năm học…  Biên lần giám sát trước (nếu có) Không phải lần giám sát nào phải có đầy đủ các công cụ trên, mà chọn lọc công cụ cho phù hợp với mục đích giám sát và kết lần giám sát phải ghi vào mẫu báo cáo tổng hợp (61) Các công việc sau giám sát:  Hoàn thành báo cáo giám sát: Viết báo cáo tổng hợp đợt giám sát, báo cáo giám sát phải gửi tới: các sở giám sát, các quan hữu quan, cấp trên quản lý trực tiếp sở, cấp quản lý ngành…  Lưu trữ và sử dụng các tư liệu giám sát: Nhiều tư liệu giám sát không lưu trữ và không chia xẻ làm cho việc theo dõi tiến độ thực công việc bị khó khăn, không có sở cho lần giám sát sau Vì các văn giám sát phải lưu trữ (62) 2.4 Theo dõi và đánh giá:  Theo dõi bảo vệ an toàn, phòng tránh tai nạn cho trẻ các sở giáo dục mầm non là:  Theo dõi việc thực các quy định bảo vệ an toàn, phòng tránh tai nạn cho trẻ thực nào? Có đáp ứng yêu cầu bảo vệ an toàn cho trẻ không?  Cùng với việc giám sát, theo dõi và đánh giá góp phần vào việc thực mục tiêu là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trẻ đến trường, lớp mầm non (63) Để theo dõi và đánh giá có hiệu cần phải :  Xác định rõ người/ đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi và đánh giá  Xây dựng đươc bảng kế hoạch hoạt động rõ ràng, vì dựa vào đó có thể theo dõi, kiểm tra và đánh giá phù hợp  Có kế hoạch kiểm tra, theo dõi và đánh giá cụ thể, kế hoạch này phải xây dựng sau có bảng kế hoạch bảo vệ an toàn và phòng tránh tai nạn cho trẻ  Xây dựng quy trình báo cáo nhằm đảm bảo các thông tin thu thập phân tích, trình bày phản ánh các kết theo dõi và đánh giá (64)  Thực tế bậc học mầm non chưa có số liệu số trẻ bị tai nạn thời gian trẻ đến lớp, để đáp ứng nhu cầu quản lý và xây dụng kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em ngành Do vậy, cần thống mẫu thu thập thông tin bảo vệ an toàn và phòng tránh tai nạn trẻ em sở giáo dục mầm non…  Một số biểu mẫu thống kê để tổng hợp theo dõi và đánh giá tình hình tai nạn trẻ em thường gặp các sở giáo dục mầm non: (65) NHIỆM VỤ CỦA Y TẾ HỌC ĐƯỜNG TRONG CO SỞ GDMN            I Y TẾ TRƯỜNG HỌC Theo dõi, quản lí, chăm sóc sức khỏe cho trẻ; 2.Phòng chống dịch bệnh; Bảo đảm an toàn, phòng chống tai nạn cho trẻ; Quản lí các dụng cụ y tế và tủ thuốc nhà trường; Tham gia và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng y tế trường học; Truyền thông giáo dục cách chăm sóc, nuôi dạy trẻ Triển khai các chương trình y tế quốc gia vào trường học II VỆ SINH TRƯỜNG HỌC: Kiểm tra, giám sát việc giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng, lớp học, phương tiện phục vụ việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ Kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (66) YÊU CẦU CẤU TRÚC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ HỌC ĐƯỜNG        Đặc điểm tình hình - Thuận lợi - Khó khăn - Tình hình đầu năm Mục tiêu, tiêu Nhiệm vụ và giải pháp Tổ chức thực (67) Giới thiệu tổng thể Thông tư Thông tư gồm Chương với Điều:  Chương I: Quy định chung, gồm Điều;  Chương II: Tiêu chuẩn, nội dung, hồ sơ thủ tục công nhận gồm Điều;  Chương III: Tổ chức thực hiện, gồm Điều  Ban hành kèm theo Thông tư: Bảng kiểm THAT, PC TNTT tích sở GDMN và Mẫu giấy chứng nhận THAT, PCTNTT  Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/6/2010 Trương Đắc Nguyên (68) Ý nghĩa cụm từ “ xây dựng” tên Thông tư Xây dựng ý thức, trách nhiệm cao Xây dựng mới, cải tạo cũ trường/ lớp, Xây dựng thói quen tốt, Xây dựng Xây dưng mối quan hệ tốt nhà trường và gia đình việc bảo đảm an toàn, phòng tránh các tai nạn thương tích cho học sinh xây dựng tình thương học sinh giáo viên (69) Ý nghĩa cụm từ “ xây dựng” tên Thông tư Trẻ lứa tuổi MN Do chưa ý thức nguy hiểm xảy với mình, nên việc đảm bảo an toàn phụ thuộc vào người lớn Nhiều văn quy phạm pháp luật bậc học mầm non đã quy định việc đảm bảo AT cho trẻ, nhiên TNTT xảy với mức độ ngày càng nhiều, nghiêm trọng Do vậy, đưa quy định an toàn mà đảm bảo không có TNTT cho trẻ là không đủ, mà phải xây dựng mong TNTT hạn chế (70) Ý nghĩa cụm từ “ xây dựng” tên Thông tư  Minh họa thực tế, thông qua các trường hợp trẻ bị tử vong tai nạn thương tích từ đầu năm 2010 đến để thấy rõ ý nghĩa cụm từ” xây dựng” việc đảm bảo an toàn cho trẻ (yếu tố nguy – nguyên nhân – xây dựng tình thương, trách nhiệm…) (71) Quy định chung Thông tư Điều Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  Thông tư này quy định xây dựng THAT, PC TNTT sở GDMN, bao gồm: Tiêu chuẩn, nội dung xây dựng, hồ sơ thủ tục công nhận và tổ chức thực  Thông tư này áp dụng nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, trường MG, trường MN (72) Điều Khái niệm, các tai nạn thương tích thường gặp trẻ Các yếu tố nguy gây TNTT cho trẻ giảm tối đa loại bỏ Toàn TE CS, ND MTAT Trường học an toàn, PC TNTT (73) Quá trình xây dựng THAT nhà trường các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể gia đình cộng đồng (74) Điều 2: Tai nạn, thương tích  Tai nạn là kiện xảy bất ngờ ngoài ý muốn, tác nhân bên ngoài, gây nên thương tích cho thể  Thương tích là tổn thương thực thể thể phải chịu tác động đột ngột ngoài khả chịu đựng thể rối loạn chức thiếu yếu tố cần thiết cho sống không khí, nước, nhiệt độ phù hợp  Các nguyên nhân gây thương tích thường gặp trẻ là: ngã, hóc, sặc, vật sắc nhọn đâm, cắt, đánh nhau, đuối nước, bỏng, điện giật, ngộ độc hóa chất, thực phẩm, tai nạn giao thông (75) Điều Mục đích ban hành quy định  Là công cụ để sở giáo dục mầm non tự đánh giá, nhằm thực tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn, PC TNTT cho trẻ em  Là sở để các quan có thẩm quyền đánh giá, công nhận sở GDMN đạt tiêu chuẩn quy định xây dựng THAT, PC TNTT cho trẻ  Để đảm bảo an toàn cho trẻ, trẻ chăm sóc, nuôi, dạy sở giáo dục mầm non (76) Tiêu chuẩn, nội dung và hồ sơ, thủ tục công nhận THAT, PCTNTT Tiêu chuẩn :  Nhà trường có Ban đạo công tác y tế trường học, hàng năm xây dựng và triển khai thực kế hoạch PCTNTT  Có cán chuyên trách kiêm nhiệm công tác y tế trường học, tập huấn để thực tốt các hoạt động sơ cứu, cấp cứu TNTT  Giáo viên, cán công nhân viên cung cấp kiến thức các yếu tố nguy và cách PCTNTT cho trẻ (77) Tiêu chuẩn  Môi trường xung quanh trường an toàn và có hiệu  Giảm các yếu tố nguy gây thương tích cho trẻ nhà trường (80 % nội dung theo bảng kiểm trường học an toàn đánh giá là đạt)  Trong năm không có trẻ bị tử vong hay bị thương tích nặng phải nằm viện tai nạn, thương tích xảy trường (78) Điều Nội dung xây dựng THAT, phòng, chống tai nạn thương tích  Xây dựng kế hoạch hoạt động PC TNTT cụ thể trên sở thực tế nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, trường mẫu giáo, trường mầm non  Có các biện pháp PC TNTT, tuyên truyền, giáo dục can thiệp, khắc phục, giảm thiểu nguy gây TNTT:  Truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức xây dựng THAT, PC TNTT nhiều hình thức tờ rơi, băng rôn, áp phích, hiệu; (79) Điều Nội dung xây dựng THAT, phòng, chống tai nạn thương tích  Tổ chức thực các hoạt động can thiệp, giảm nguy gây tai nạn, thương tích;  Cải tạo môi trường chăm sóc, nuôi, dạy an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích;  Kiểm tra, phát và khắc phục các nguy gây thương tích, tập trung ưu tiên các loại thương tích thường gặp do: ngã, vật sắc nhọn đâm, cắt, đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng, điện giật, ngộ độc; (80) Điều Nội dung xây dựng THAT, phòng, chống tai nạn thương tích  Huy động tham gia các thành viên sở giáo dục mầm non, phụ huynh trẻ và cộng đồng, phát và báo cáo kịp thời các nguy gây TNTT, để có các biện pháp phòng, chống TNTT sở;  Nâng cao lực cho các cấp lãnh đạo, cán bộ, giáo viên ngành giáo dục các nội dung phòng, chống TNTT  Có tủ thuốc và các dụng cụ sơ cấp cứu theo quy định; (81) Điều Nội dung xây dựng THAT, phòng, chống tai nạn thương tích  Có quy định phát và xử lý tai nạn; có phương án khắc phục các yếu tố nguy gây tai nạn và có phương án dự phòng xử lý TNTT  Thiết lập hệ thống ghi chép, theo dõi, giám sát và báo cáo xây dựng THAT, PCTNTT  Tổ chức đánh giá quá trình triển khai và kết hoạt động xây dựng THAT, PCTNTT, đề nghị, công nhận trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích vào cuối năm học (82) Điều Hồ sơ, thủ tục công nhận THAT, PCTNTT Hồ sơ đề nghị:  Bảng tự đánh giá sở giáo dục mầm non kết PCTNTT theo bảng kiểm THAT, PCTNTT sở GDMN;  Văn đề nghị cấp giấy chứng nhận THAT, PC TNTT sở GDMN và Uỷ ban nhân dân xã/ phường/ thị trấn sở giáo dục mầm non (83) Thủ tục công nhận:  Có đầy đủ hồ sơ theo quy định Điều Quy định này;  Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ và có ý kiến văn bản, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, định công nhận (84) Tổ chức thực Thông tư: Điều Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các cấp  Chỉ đạo việc xây dựng THAAT, PC TNTT các sở GDMN địa phương mình  Đầu tư kinh phí cho công tác PC TNTT các sở giáo dục mầm non  Tổ chức phối hợp các quan thuộc quyền quản lý, các tổ chức kinh tế, xã hội để thực nhiệm vụ xây dựng THAT, PC TNTT (85) Điều Trách nhiệm sở giáo dục, phòng giáo dục và đào tạo  Tham mưu với Uỷ ban nhân dân các cấp xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách hàng năm cho công tác y tế trường học nói chung và công tác PC TNTT  Chủ động xây dựng kế hoạch ngân sách cho các hoạt động xây dựng THAT, PC TNTT các sở GDMN địa bàn  Đưa nội dung tiêu chuẩn xây dựng THAT, PC TNTT là tiêu chí thi đua công tác y tế TH các sở GDMN (86) Điều Trách nhiệm sở giáo dục, phòng giáo dục và đào tạo  Chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá các sở GDMN việc triển khai thực xây dựng THAT, PC TNTT  Báo cáo kết xây dựng THAT, PC TNTT Bộ GD & ĐT (đối với sở giáo dục và đào tạo), sở giáo dục và đào tạo (đối với phòng giáo dục và đào tạo) (87) Điều Trách nhiệm sở GDMN  Thành lập Ban đạo công tác y tế trường học  Căn kế hoạch địa phương, hàng năm sở giáo dục mầm non tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lập và triển khai kế hoạch xây dựng THAT  Hàng năm tổ chức tập huấn, tuyên truyền, giáo dục cho giáo viên, cán công nhân viên kiến thức các yếu tố nguy cơ, cách PC TNTT và đánh giá kết xây dựng THAT (88) Hướng dẫn cách sử dụng bảng kiểm và xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích sở giáo dục mầm non (89) Mục đích bảng kiểm Là thước đo công tác đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ sở giáo dục mầm non Đánh giá các nội dung Có đề xuất khoa học, xác đáng để tham mưu đề xuất với các cấp lãnh đạo, quan chủ quản, cộng đồng và với các bậc phụ huynh việc đảm bảo an toàn cho trẻ (90) Khi nào bảng kiểm sử dụng  Bảng kiểm là thước đo cho việc đánh giá quá trình triển khai và kết hoạt động xây dựng trường học AT, PC TNTT, đề nghị công nhận trường học an toàn vào cuối năm học (Khoản 4, Điều 5)  Bảng kiểm có thể sử dụng cách linh hoạt (có thể sử dụng nhiều lần năm) số trường hợp các phòng học, phòng chơi xuống cấp, các công trình nước, vệ sinh xây dựng xuống cấp, thiết kế không phù hợp với trẻ … (91) Khái niệm bảng kiểm trường học an toàn:  Bảng kiểm các yêu cầu đảm bảo an toàn cho trẻ, mà sở giáo dục mầm non xây dựng trường học an toàn phải đạt để giảm thiểu các yếu tố, nguy dẫn đến tai nạn, thương tích cho trẻ  Các yêu cầu này là sở để đánh giá, xem xét sở giáo dục mầm non có đạt tiêu chuẩn trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích hay không? (92)  Thông qua bảng kiểm, giúp sở giáo dục mầm non có sở để đề nghị các cấp chính quyền địa phương, cộng đồng nâng cao ý thức, trách nhiệm việc chăm sóc, bảo đảm an toàn cho trẻ (93) Cách đánh giá các nội dung bảng kiểm sở giáo dục mầm non (94) Về tổ chức nhà trường TT Nội dung Có ban đạo công tác y tế trường học Có cán y tế chuyên trách cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học Các thành viên nhà trường cung cấp kiến thức yếu tố nguy và cách phòng, chống tai nạn, thương tích Có kế hoạch xây dựng trường học an toàn Có các quy định việc phát và xử lý xảy tai nạn thương tích Có lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn thương tích vào chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ Đạt Chưa đạt (95) Về tổ chức nhà trường (tt) Có các hiệu, tranh, áp phích, tài liệu phòng chống tai nạn thương tích Có tủ thuốc và các dụng cụ sơ cứu ban đầu Thường xuyên kiểm tra phát và khắc phục các yếu tố có nguy thương tích 10 Có hồ sơ, sổ sách ghi chép, giám sát lý do, cách phòng chống, xử lý tai nạn thương tích xảy Số trẻ/ lớp theo quy định Điều lệ trường mầm non Đón, trả trẻ đúng quy định, người đón trẻ phải là người có trách nhiệm để tránh Trương Đắc Nguyên tượng trẻ bị thất lạc 11 12 (96) Về sở vật chất - Vị trí 13 Trường, lớp đặt khu dân cư phù hợp với quy hoạch chung, thuận lợi cho trẻ em đến trường/lớp 14 Đảm bảo các quy định an toàn và vệ sinh môi trường 15 Khuôn viên sở có tường bao ngăn cách với bên ngoài 16 Cổng trường phải chắn, đóng, mở theo quy định 17 Ở vùng sông nước, trường, lớp có thuyền, phao cứu sinh 18 Không có hàng quà, bánh bán trường 19 Có biển báo giảm tốc độ đoạn đường gần sở và có biện pháp chống ùn tắc giao thông vào đón và trả trẻ 20 Cơ sở có số điện thoại quan y tế nơi gần (hoặc bác sỹ nhi khoa) Trương Đắc Nguyên (97) Khối các phòng (phòng học, phòng ngủ, phòng chơi) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Không bị dột nát, xây dựng kiên cố bán kiên cố, đảm bảo an toàn Đảm bảo lối thoát hiểm có cố Đảm bảo cho trẻ em khuyết tật thuận tiện sử dụng Cửa sổ có chấn song chắn và an toàn Nền nhà (phòng) luôn khô ráo, không bị trơn trựợt Cầu thang phải có tay vịn, có cửa chắn đầu cuối cầu thang Lan can có chấn song chắn, đảm bảo kích thước quy định, trẻ không chui, trèo qua Các vật sắc nhọn (dao, kéo ) phải để nơi quy định và trẻ không với tới Phích nước nóng đặt nơi an toàn ngoài tầm với trẻ Đồ dùng chăm sóc, dạy trẻ xếp gọn gàng, an toàn cho trẻ Hệ thống điện lớp học phải đảm bảo an toàn, Tất ổ cắm điện cố định và di động đặt nơi trẻ không với tới (98) Nhà bếp (phòng bếp) 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Những nơi có tổ chức ăn cho trẻ phải có bếp riêng, bếp đặt xa lớp mẫu giáo, nhóm trẻ Bếp đun than tổ ong không gần phòng học, ngủ, chơi trẻ Nhà bếp xếp ngăn nắp, gọn gàng, Quy trình chế biến, nấu nướng, chia ăn xếp theo nguyên tắc bếp ăn chiều Thực phẩm đảm bảo vệ sinh, rõ nguồn gốc, còn thời hạn sử dụng Thực lưu mẫu thức ăn hàng ngày theo quy định Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Có đủ nước sử dụng Đảm bảo việc xử lí các chất thải đúng quy định Nhân viên nấu ăn tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ theo quy định Trẻ em không vào bếp Có phương án, dụng cụ, phương tiện để xử lý có cố cháy, nổ xảy (99) Sân vườn 44 Sân trường, bãi tập phẳng, không trơn trượt, mấp mô 45 Các cây cao, cây cổ thụ sân trường chặt tỉa cành trước mùa mưa bão 46 Chậu hoa, cây cảnh đặt vị trí an toàn, chắn 47 Không trồng cây có vỏ, lá, hoa chứa chất độc hại và mùi hôi thối 48 Đường lại phẳng, khô ráo, thuận tiện 49 Lối suối, ao, hồ, hố sâu… phải có rào chắn (100) Công trình chứa nước, công trình vệ sinh 50 Giếng nước, bể nước, chum, vại nước cần phải có nắp đậy chắn, độ cao phải đảm bảo an toàn cho trẻ sử dụng 51 Công trình vệ sinh phù hợp với độ tuổi trẻ (bậc lên, chỗ ngồi, tay vịn) 52 Nền nhà vệ sinh luôn khô ráo, dễ cọ rửa 53 Công trình vệ sinh vị trí cô giáo quan sát trẻ trẻ vệ sinh (101) (102) Phương tiện phục vụ, vật nuôi (nếu có) 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Không có đồ chơi dễ gây tai nạn thương tích cho trẻ Bàn, ghế chắn, mặt bàn không trồi đinh, góc bàn nhẵn Giường, tủ, giá, kệ chắn, kê xếp hợp lý, an toàn, thuận tiện cho trẻ sử dụng Đồ dùng, đồ chơi phù hợp với độ tuổi trẻ Đồ dùng, đồ chơi làm chất liệu không gây độc hại cho trẻ Đồ chơi ngoài trời phải thường xuyên kiểm tra, tu sửa, bảo dưỡng Đồ dùng chăm sóc dạy trẻ xếp gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện, hợp lý và an toàn cho trẻ sử dụng Dụng cụ đựng hoá chất (các chất tẩy rửa ), các loại thuốc phải có nhãn rõ ràng để đúng nơi quy định Chỉ sử dụng các chất tẩy rửa danh mục quy định Nhà nước Chó nuôi phải tiêm phòng và nhốt thời gian trẻ trường (103) Về giáo viên và người nuôi dạy trẻ TT 63 64 65 66 Nội dung Có chuyên môn công tác chăm sóc, nuôi, dạy trẻ Được dự các lớp tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ Luôn quan sát tới trẻ lúc, nơi, không làm việc riêng, không bỏ lớp Biết cách sơ cứu, cấp cứu tai nạn xảy Đạt Chưa đạt (104) Về quan hệ gia đình và nhà trường TT Nội dung 67 Cha mẹ/người chăm sóc trẻ tuyên truyền phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ 68 Thường xuyên có trao đổi nhà trường và gia đình trẻ tình hình sức khỏe trẻ nói chung và việc phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ Đạt Chưa đạt (105) MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN Trường học an tòan, phòng chống tai nạn, thương tích CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY CHỨNG NHẬN Trường học an tòan phòng, chống tai nạn thương tích Ủy ban nhân dân (*) Chứng nhận Đạt tiêu chuẩn “ Trường học an tòan, phòng chống tai nạn thương tích” năm học 20 20 ,ngày tháng năm 20 ỦY BAN NHÂN DÂN (*) Quyết định số Ngày tháng năm 20 Sổ danh mục (106) Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích sở giáo dục mầm non Trương Đắc Nguyên (107) Thu thập thông tin làm sở liệu cho việc xây dựng kế hoạch:  Cần thống chế thu thập thông tin tai nạn thương tích trẻ em sở giáo dục mầm non  Một số biểu mẫu Trương Đắc Nguyên (108) Nguồn kinh phí thực và nội dung chi công tác y tế các trường học ( Thông tư 14/2007/TT-BTC ):  Nguồn kinh phí: Thuộc nguồn ngân sách nhà nước bố trí chi nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm đối tượng học sinh theo quy định hành Trương Đắc Nguyên (109) Nội dung chi công tác y tế trường học:  Chi thực hoạt động chăm sóc, bảo vệ và tư vấn cho sức khỏe học sinh  Chi kiểm tra các yếu tố vệ sinh học đường  Chi mua trang thiết bị y tế và đồ dùng tối thiểu cho Phòng ( Trạm) y tế các trường học theo danh mục quy định Bộ Y tế  Các khoản chi khác thực công tác y tế trường học Trương Đắc Nguyên (110) Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (111)
- Xem thêm -

Xem thêm: bai chuyen de 20142015, bai chuyen de 20142015