0

DAP AN CHI TIET THI THU HUE LAN 1

14 2 0
  • DAP AN CHI TIET THI THU HUE LAN 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:36

HƯỚNG DẪN GIẢI: Gen ngoài nhân gồm nhiều alen, có khả năng nhân đôi độc lập với sự nhân lên của tế bào và phân bố không đều cho các tế bào con nên một đột biến gen lặn xảy ra ngoài nhân [r] (1)TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ KHỐI CHUYÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Đề thi có 08 trang) ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐCGIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC Mã đề thi 127 Giải chi tiết đề thi: 1/ Cô: Phạm Thị Phương Anh (ĐHSP Huế - Huế) https://www.facebook.com/fear.xu 2/ Thầy: Đinh Văn Tiên (THPT Gia Định – Bình Thạnh) https://www.facebook.com/tiensinhgd Câu 1: Trong quá trình giảm phân ba tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb DE xảy hoán de vị thì trường hợp nào sau đây không xảy ra? A loại với tỉ lệ: 2:2:2:2:1:1:1:1 (TH này xảy có tb cùng cách phân li và hoán vị) B loại với tỉ lệ 3:3:3:3:1:1:1:1 (TH này xảy có tb cùng cách phân li và hoán vị nên KHÔNG PHÙ HỢP) C loại với tỉ lệ 1:1: 1: (TH này xảy tb cùng cách phân li và hoán vị) D 12 loại với tỉ lệ (TH này xảy có tb khác cách phân li và hoán vị) Câu 2: Cho số phát biểu sau các gen operon Lac E Coli (Xem mô hình hoạt động operon Lac) Trang 1/14 - Mã đề thi 127 (2) (1) Mỗi gen mã hóa cho chuỗi pôlipeptit khác (đúng vì gen mã hóa cho chuỗi pôlipeptit khác nhau) (2) Mỗi gen có vùng điều hòa nằm đầu 3’ mạch mã gốc (sai vì gen có chung vùng điều hòa, gồm vùng P và vùng O) (3) Các gen có số lần nhân đôi và số lần phiên mã (đúng vì các gen này trên cùng phân tử ADN vùng nhân nên có số lần nhân đôi nhau, cùng operon nên luôn phiên mã đồng thời) (4) Sự nhân đôi, phiên mã và dịch mã các gen diễn tế bào chất (đúng vì SV nhân sơ không có màng nhân nên hoạt động di truyền diễn tế bào chất) (5) Mỗi gen tạo phân tử mARN riêng biệt (sai vì gen phiên mã tạo phân tử mARN chung) Số phát biểu đúng là: A B C D Câu 3: Ở loài thực vật, hai cặp alen A, a và B, b tương tác bổ trợ với quy định hình dạng theo tỷ lệ: dẹt: tròn: dài; alen D quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với d quy định màu trắng Các cặp gen nằm trên các cặp NST khác Có bao nhiêu phép lai cho tỷ lệ cây hoa đỏ, dẹt là 56,25%? A B C 11 D HƯỚNG DẪN GIẢI: 9/16 A-B-D- phân tích thành TH: + TH1: 9/16 A-B- x 1DHai cặp đầu là AaBb x AaBb và cặp sau là DDx DD or DDxDd or DD x dd, có phép lai + TH2: 3/4 A-B- x 3/4DHai cặp đầu phân tích thành TH: 3/4A-x1B- 1A-x3/4B- (tính 1TH nhân 2) 3/4A có phép lai Aa x Aa, cặp sau 1B- có TH là BBxBB or BBxBb or BBxbb Cặp sau D- có TH là DdxDd Như có x = phép lai Tổng các phép lai là + 6=9 Câu 4: Để giải thích hình thành loài hươu cao cổ, quan niệm nào sau đây là phù hợp với học thuyết tiến hóa Đacuyn? A Đặc điểm cổ dài đã phát sinh ngẫu nhiên quá trình sinh sản và chọn lọc tự nhiên giữ lại (phù hợp với quan niệm biến dị cá thể và CLTN Đacuyn giải thích hình thành đặc điểm thích nghi và hình thành loài) B Đặc điểm cổ dài phát sinh tác động đột biến và tích lũy tác động chọn lọc tự nhiên (quan điểm đại hình thành đặc điểm thích nghi) C Loài hươu cao cổ hình thành loài hươu cổ ngắn thường xuyên vươn dài cổ để ăn lá trên cao (quan điểm Lamac, nội dung này giảm tải có thể đưa vào phương án bẫy) D Loài hươu cao cổ hình thành từ loài hươu cổ ngắn tác động các nhân tố tiến hóa và các chế cách ly (quan điểm đại hình thành loài) Câu 5: Ở loài thực vật, dạng gen có alen trội lặn hoàn toàn qui định: A quy định tròn, a qui định dài Màu hoa gen phân li độc lập qui định: B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b qui định hoa vàng; màu hoa biểu kiểu gen có alen trội D, kiểu gen không có D thì cho kiểu hình hoa trắng Cho cây có kiểu hình tròn, hoa đỏ (P) tự thụ phấn thu F1 có tỉ lệ các loại kiểu hình sau: 37,5% cây tròn, hoa đỏ: 25% cây tròn, hoa trắng: 18,75% cây dài, hoa đỏ: 12,5% cây tròn, hoa vàng: 6,25% cây dài, hoa vàng Cho biết không xảy đột biến và cấu trúc NST hai giới không thay đổi giảm phân Kiểu gen cây P là: A AB Dd ab B Ad Bb aD C Ab Dd aB D AD Bb ad Trang 2/14 - Mã đề thi 127 (3) HƯỚNG DẪN GIẢI: Theo đề bài, B-D-: đỏ, B-dd: trắng, bbD-: vàng, bbdd: trắng Tỉ lệ xuất 16TH nên có liên kết Aa với Bb Dd - Xét kiểu hình dài, đỏ (aa, B-D-) có thể biểu diễn thành aB/a-D- aD/a-B- nên F1 phải có kiểu gen chéo (1) - Xét kiểu hình dài, vàng (aa, bbD-) có thể biểu diễn thành ab/abD- aD/a-bb (2) Từ (1), (2) F1 phải là kiểu gen chéo và có giao tử aD có thể thỏa mãn đề bài, chọn đáp án B Câu 6: Trong nghề nuôi cá, để thu suất tối đa trên đơn vị diện tích mặt nước thì biện pháp nào sau đây là phù hợp? A Nuôi nhiều loài cá thuộc cùng chuỗi thức ăn B Nuôi nhiều loài cá với mật độ cao nhằm tiết kiệm diện tích nuôi trồng C Nuôi loài cá thích hợp với mật độ cao và cho dư thừa thức ăn D Nuôi nhiều loài cá sống các tầng nước khác Câu 7: Ở loài, tính trạng màu lông tuân theo qui ước sau: A-B-: màu đỏ; A-bb: màu tím; aaB- : màu vàng; aabb: màu trắng Một gen lặn thứ ba nằm trên cặp NST khác tồn trạng thái đồng hợp (dd) gây chết tất các cá thể đồng hợp tử màu tím, không ảnh hưởng đến các kiểu gen khác, gen trội hoàn toàn D không biểu kiểu hình và không ảnh hưởng đến sức sống cá thể Cho hai cá thể dị hợp tử gen đem lai với thu F1 Kết luận nào sau đây đúng nói các cá thể có kiểu hình màu tím đời F1? A Có kiểu gen chiếm tỉ lệ 2/11 B Có kiểu gen qui định màu tím C Có kiểu gen dị hợp hai cặp gen D Có kiểu gen đồng hợp HƯỚNG DẪN GIẢI: Tím có các kiểu gen sau Aabbdd (*) AabbDD (*) AabbDd (AAbbdd) chết AAbbDD AAbbDd (*) Ta thấy có kiểu gen dị hợp cặp Vậy ta tính tỉ lệ kiểu gen dị hợp cặp Mỗi kiểu gen dị cặp có tỉ lệ 1/2.1/4.1/4 = 1/32 Tổng tỉ lệ số kiểu gen màu tím F1 3/4.1/4.1-1/4.1/4.1/4 (chết) = 11/64 → kiểu gen chiếm tỉ lệ = 1/32 x 64/11 = 2/11 Câu 8: Đột biến chuyển đoạn tương hỗ A thường ít ảnh hưởng đến sức sống thể đột biến nên có thể ứng dụng để chuyển gen từ người sang vi khuẩn (sai vì thường sử dụng chuyển đoạn không tương hỗ và kỹ thuật thường dùng là công nghệ ADN tái tổ hợp) B có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến và làm thay đổi quy luật di truyền chi phối tính trạng (chuyển đoạn tương hỗ có thể làm giảm khả sinh sản thể dị hợp và các gen thay đổi vị trí thì qldt có thể bị thay đổi, vd từ cùng NST sang khác NST làm thay đổi quy luật từ di truyền liên kết qua phân li độc lập) C xảy trao đổi đoạn không cân hai crômatit khác nguồn gốc cùng cặp NST kép tương đồng (cơ chế này gây đoạn và lặp đoạn, còn chuyển đoạn tương hỗ là TĐC NST khác cặp tương đồng) D làm thay đổi thành phần các gen nhóm gen liên kết mà không làm thay đổi hình dạng NST (chuyển đoạn tương hỗ thì độ dài gen chưa đã nhau) Câu 9: Trong phép lai cặp tính trạng tương phản (P), cần phải có bao nhiêu điều kiện các điều kiện sau để F2 có phân ly kiểu hình theo tỉ lệ trội: lặn? Trang 3/14 - Mã đề thi 127 (4) (1) Mỗi cặp gen nằm trên cặp NST (loại trừ điều kiện này vì nó cần thiết cho ql phân li độc lập) (2) Tính trạng trội phải hoàn toàn (3) Số lượng cá thể thu đời lai phải lớn (4) Quá trình giảm phân xảy bình thường (5) Mỗi gen qui định tính trạng (6) Bố và mẹ chủng Số điều kiện cần thiết là: A B C D Câu 10: Một kỹ thuật mô tả hình đây: Bằng kỹ thuật này, có thể A tạo số lượng lớn các bò có kiểu gen hoàn toàn giống và giống mẹ cho phôi (sai vì phôi tạo từ hợp tử, vốn kết hợp vcdt từ bố và mẹ nên thường khó giống mẹ) B tạo số lượng lớn các bò đực và cái thời gian ngắn.(sai vì các cá thể này phải cùng giới) C tạo số lượng lớn các bò mang các biến dị di truyền khác để cung cấp cho quá trình chọn giống.(sai vì các cá thể này có kiểu gen giống nên không tạo biến dị di truyền) D tạo số lượng lớn các bò có mức phản ứng giống thời gian ngắn Câu 11: Đối với loài ngẫu phối, alen lặn gây hại nằm trên NST thường có thể bị đào thải hoàn toàn khỏi quần thể tác động nhân tố nào sau đây? A Đột biến gen trội B Các yếu tố ngẫu nhiên C Chọn lọc tự nhiên D Giao phối không ngẫu nhiên Alen lặn gây hại có thể bị đào thải hoàn toàn tác động yếu tố ngẫu nhiên Câu 12: Ở chuột, lai cặp bố mẹ chủng và mang kiểu gen khác nhau, người ta thu F1 đồng loạt lông xoăn, tai dài Cho F1 giao phối với nhau, F2 xuất kết sau: Chuột cái: 108 lông xoăn, tai dài; 84 lông thẳng, tai dài Chuột đực: 55 lông xoăn, tai dài; 53 lông xoăn, tai ngắn; 43 lông thẳng, tai ngắn: 41 lông thẳng, tai dài Biết tính trạng kích thước tai cặp gen qui định Nếu cho các chuột đực có kiểu hình lông xoăn, tai ngắn và các chuột cái có kiểu hình lông xoăn, tai dài F2 ngẫu phối thì tỉ lệ chuột cái đồng hợp lặn tất các cặp gen thu đời là bao nhiêu? A 1/1296 B 1/2592 C 1/648 D 1/324 HƯỚNG DẪN GIẢI: Trang 4/14 - Mã đề thi 127 (5) Xoăn: thẳng = 9:7 và phân bố giới → tương tác gen bổ trợ và gen thuộc NST thường (AaBbxAaBb) Cái 100% tai dài, đực 50% tai dài: 50% tai ngắn → gen thuộc NST giới tính (XDXd x XDY) - Các chuột đực có kiểu hình lông xoăn, tai ngắn (A-B-XdY) x các chuột cái có kiểu hình lông xoăn, tai dài (1/2A-B- XDXD: 1/2A-B- XDXd) Chuột cái đồng hợp lặn tạo ra: 4/9 (AaBb/A-B-) x 4/9(AaBb/A-B-)x1/4 (Xd) x1/2(Xd) Câu 13: Dạng đột biến nào sau đây ít gây hậu nghiêm trọng mà lại tạo điều kiện cho đột biến gen tạo thêm các gen cho quá trình tiến hóa? A Đột biến gen trội thành gen lặn B Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể C Đột biến gen lặn thành gen trội D Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể (SGK bản, lặp đoạn tạo thêm đoạn vật chất di truyền trên NST và quá trình tiến hóa, có đột biến gen tác động nhiều lần lên đoạn này có thể làm xuất gen mới) Câu 14: Quan hệ mồi – vật ăn thịt và quan hệ vật chủ – vật kí sinh có đặc điểm chung là A Mắt xích phía sau có số lượng nhiều mắt xích phía trước (chỉ có quan hệ KSVC) B Mắt xích phía sau giết chết mắt xích phía trước để làm thức ăn (chỉ có quan hệ KSVC) C Mắt xích phía sau có tổng lượng tích lũy lớn mắt xích phía trước (năng lượng giảm dần) D Mắt xích phía sau có tổng sinh khối nhỏ mắt xích phía trước Câu 15: Ở loài, thể đực giảm phân bình thường và có cặp NST có trao đổi chéo điểm có thể tạo tối đa 64 loại giao tử khác nguồn gốc và cấu trúc NST Khi quan sát quá trình phân bào tế bào có NST lưỡng bội bình thường (tế bào A) loài này kính hiển vi, người ta bắt gặp tượng mô tả hình bên Biết tế bào A thực lần nhân đôi NST Có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng? (1) Tế bào A thực quá trình nguyên phân (2) Tế bào A có thể sinh các tế bào thiếu thừa nhiễm sắc thể (3) Đột biến biểu kiểu hình dạng thể khảm (4) Đột biến này di truyền qua sinh sản vô tính (5) Tế bào A có thể là tế bào loài thực vật không có màng xenlulôzơ A B C D HƯỚNG DẪN GIẢI: n-1 4.2 = 64 nên n = 5, 2n = 10 Quan sát thấy NST đơn phân li cực nên có thể là kỳ sau nguyên phân kỳ sau GP2 Tuy nhiên, vì tế bào A thực lần nhân đôi NST nên tb A là tế bào hình thì phải có 20 NST đơn Số NST đơn hình quan sát có 12 nên tách từ NST kép Do đó, tế bào hình là tế bào (n+1) kép thực lần giảm phân Từ đó: (1) Sai vì tế bào A thực giảm phân (2) Đúng vì tế bào A bị rối loạn giảm phân tạo gt (n+1) và gt (n-1) (3) Sai vì đột biến giao tử không biểu kiểu hình thể bị đột biến có thể vào hợp tử hệ sau biểu trên toàn thể (4) Sai vì đột biến giao tử có thể di truyền qua sinh sản hữu tính (5) Sai vì tế bào này có trung thể nên phải là tế bào động vật Trang 5/14 - Mã đề thi 127 (6) Câu 16: Ở loài thú, tính trạng màu mắt gen quy định Khi cho đực mắt đỏ giao phối với cái mắt đỏ, F1 thu tỉ lệ 75% mắt đỏ: 25% mắt trắng, đó tất các cá thể mắt trắng là cái Nếu cho các cá thể mắt đỏ F1 giao phối tự với thì tỉ lệ cái mắt đỏ thu đời lai là bao nhiêu? A 3/16 B 3/8 C 1/2 D 1/16 HƯỚNG DẪN GIẢI: m M M m P là X Y x X X F1 XmXm, XMXm, XMYM, XmYM Lai: XMXm x ( XMYM, XMYm) ♀(XM = 1/2 Xm = 1/2) x ♂ (XM = 1/4 Xm = 1/4 YM = 1/2) Nhân vào 1/4 + 1/2.1/4=3/8 Câu 17: Ở loài thực vật, màu hoa hình thành theo sơ đồ sau: Tiền chất A Tiền sắc tố B Enzim A Màu đỏ Enzim B Các alen trội A và B qui định tổng hợp enzim A và enzim B tương ứng có hoạt tính, các alen lặn qui định việc tổng hợp các sản phẩm hoạt tính Cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, đời F thu hai loại kiểu hình, đó hoa đỏ chiếm tỉ lệ 59% Trong số các cây hoa trắng F1 thì tỉ lệ hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn chiếm 21,95% Tính theo lý thuyết, tỉ lệ hoa trắng chủng thu F1 là bao nhiêu? A 9% B 16% C 17% D 41% HƯỚNG DẪN GIẢI: A-B-: hoa đỏ, A-bb, aaB-, aabb: hoa trắng Hoa đỏ: 59% → hoa trắng: 41% Ta có: aabb x  = 0,2195 → x = 9% [59%A-B- (50%)] Do đó, hai cặp gen trên hoa traéng 0,41 không phân li độc lập và hoán vị gen ab/ab = 9% = 30% x 30% nên Ab = aB = 20% Hoa trắng chủng: Ab/Ab = aB/aB= 20% x 20% = 4%, aabb = 9% Tổng: 4%x2 + 9% = 17% Câu 18: Ở ngô, tính trạng bắp dài alen A qui định là trội hoàn toàn so với tính trạng bắp ngắn alen a qui định, tính trạng thân cao alen B qui định là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp alen b qui định Thực phép lai P: ♀AaBb x ♂aabb Nhận xét nào sau đây là không đúng? A Nếu hợp tử có kiểu gen AaBb thì kiểu gen nội nhũ là AAaBBb B Trong số bắp thu từ phép lai, tỉ lệ bắp dài là 50% C Tỉ lệ cây thân cao thu F1 là 50% D Nếu cho F1 ngẫu phối, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn thu F2 là 81/256 HƯỚNG DẪN GIẢI: A Quá trình thụ tinh kép TV: Hạt phấn gồm nhân (cùng KG) thụ phấn với noãn (kiểu gen đơn bội) và nhân lưỡng bội (gồm nhân giống KG noãn) (xem lại quá trình hình thành túi phôi thực vật lớp 11 Hợp tử có KG AaBb hình thành tử hạt phấn abx noãn AB Nên nội nhũ hình thành từ hạt phấn abx nhân lưỡng bội (AABB- gấp đôi KG noãn) tạo thành KG AaaBBb B Bắp hình thành từ phép lai là quan sinh dưỡng cây mẹ nên 100% là bắp dài C Thân cao từ phép lai Bbxbb là Bb chiếm 50% D F1: 1/4AaBb: 1/4Aabb: 1/4aaBb: 1/4aabb nên giao tử ab=1/4x1/4+1/4x1/2+14x1/2+1/4= 9/16 Đồng hợp lặn = (9/16)2 = 81/256 Câu 19: Một nhà nghiên cứu tiến hành thụ phấn hạt phấn loài thực vật A (2n = 14) với noãn loài thực vật B (2n = 14) không thu hợp tử Nhưng thí nghiệm tiến hành ghép cành ghép loài A lên gốc loài B thì nhà nghiên cứu bất ngờ Trang 6/14 - Mã đề thi 127 (7) phát thấy vùng tiếp giáp cành ghép và gốc ghép phát sinh chồi có kích thước lớn bất thường Chồi này sau đó cho rễ và đem trồng thì phát triển thành cây C Khi làm tiêu và quan sát tế bào sinh dưỡng cây C thấy có 14 cặp NST tương đồng có hình thái khác Từ các thí nghiệm trên, số nhận xét rút sau: (1) Thí nghiệm nhà nghiên cứu trên không thành công là chế cách li sau hợp tử (2) Cây C là loài (3) Cây C là kết lai xa và đa bội hóa (4) Cây C mang đầy đủ các đặc tính hai loài A và B (5) Cây C không thể nhân giống phương pháp lai hữu tính Số nhận xét chính xác là: A B C D HƯỚNG DẪN GIẢI: Chồi phát sinh là dung hợp tế bào (1) sai vì không hình thành hợp tử nên là cách li trước hợp tử (2) Cây C là cá thể chưa thể gọi là loài mới, loài phải tồn ít là quần thể thích nghi (3) Cây C là kết dung hợp tế bào (4) Cây C mang đặc tính hai loài vì mang bộ NST lưỡng bội hai loài (5) Cây C mang NST lưỡng bội loài và NST tồn thành cặp tương đồng nên có thể nhân giống lai hữu tính Câu 20: Khi khảo sát di truyền hai cặp tính trạng hình dạng và vị loài, người ta P tự thụ phấn thu F1 có phân li kiểu hình theo số liệu: 4591 cây dẹt, vị ngọt: 2158 cây dẹt, vị chua: 3691 cây tròn, vị ngọt: 812 cây tròn, vị chua: 719 cây dài, vị ngọt: 30 cây dài, vị chua Biết tính trạng vị cặp gen qui định Nếu cho cây P lai phân tích thì tỉ lệ cây cho tròn, vị là bao nhiêu? A 10% B 25% C 15% D 5% HƯỚNG DẪN GIẢI: - Dẹt : Tròn : Dài = 9: 6: → AaBbxAaBb - Ngọt : Chua = 3:1 → Dd x Dd Cây dài vị chua = 0.0025 = 0.25 x 0.01 Bằng pp thử và sai ta thấy A và D cùng nằm trên cặp NST, B nằm trên NST khác Mà aadd = 0.01=> ad = 0.1 => gt HVG Ad Bb với f =20% aD ad Ad P lai phân tíc bb Bb x ad aD => Kg P: → cây tròn (A-bbD- và aaB-D-)=0.1x0.5+0.4x0.5=0.25=25% Câu 21: Đặc điểm cấu tạo thể xuất sau cùng và có nhánh tiến hóa loài người mà không có nhánh tiến hóa hình thành nên các loài khác là: A Chi năm ngón, ngón cái đối diện với các ngón khác B Dáng đứng thẳng C Có lồi cằm.(liên quan đến tiếng nói, xuất sau cùng dạng người Neandectan và người đại) D Bộ não phát triển Câu 22: Ở quần thể có cấu trúc di truyền hệ P loài ngẫu phối là 0,3AA: 0,6Aa: 0,1 aa = Nếu biết sức sống giao tử mang alen A gấp đôi giao tử mang alen a và sức sống các hợp tử với các kiểu gen tương ứng là: AA (100%), Aa (75%), aa (50%) Nếu alen A Trang 7/14 - Mã đề thi 127 (8) qui định thân cao là trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp thì tỉ lệ cây thân thấp thu F1 là: A 1/28 B 1/25 C 1/32 D 1/36 HƯỚNG DẪN GIẢI: P: 0,3AA : 0,6Aa : 0,1 aa = → A= 0.6 , a = 0.4 Sức sống giao tử mang alen A gấp đôi giao tử mang alen a →A= 0,6 x = 0,75 → a = 0,25 0,6 x  0,4 x1 Sức sống các hợp tử với các kiểu gen tương ứng là: AA (100%), Aa (75%), aa (50%) 0.252 x 0.5 →  2 0.75  x 0.75x 0.25 x 0.75  0.25 x 0.5 28 Câu 23: Đặc điểm có các yếu tố ngẫu nhiên mà không có chọn lọc tự nhiên là: A Có thể làm giảm tính đa dạng di truyền quần thể (Cả hai) B Có thể làm biến đổi mạnh tần số alen quần thể (Cả hai) C Có thể tác động liên tục qua nhiều hệ.(chỉ có CLTN) D Có thể làm biến đổi vô hướng tần số alen quần thể (Chỉ có yếu tố ngẫu nhiên) Câu 24: Khi nói đột biến gen, phát biểu nào sau đây là không đúng? A Đột biến gen có thể phát sinh môi trường không có tác nhân đột biến (hiện tượng bazơ hiếm) B Đột biến gen tạo các lôcut gen mới, làm tăng tính đa dạng di truyền cho loài (đột biến gen tạo alen không thay đổi vị trí gen nên không tạo lôcut gen mới) C Các đột biến gen gây chết có thể truyền lại cho đời sau (có thể truyền gây chết trạng thái đồng hợp trội và gây chết giai đoạn sau sinh sản) D Đột biến gen trội có thể không biểu kiểu hình thể bị đột biến (đột biến giao tử không biểu kiểu hình thể bị đột biến) Câu 25: Ở loài thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen qui định Cho lai cây hoa đỏ với cây hoa trắng F1 thu 100% cây hoa đỏ Cho cây hoa đỏ đời F1 lai với cây hoa trắng P thu Fa Cho các cây Fa tạp giao với nhau, F2 thu tỉ lệ kiểu hình 56,25% cây hoa trắng: 43,75% cây hoa đỏ Tính xác suất để chọn cây hoa đỏ F2 mà cho các cây này tự thụ phấn thì tỉ lệ hạt mọc thành cây hoa trắng chiếm 6,25% A 6/2401 B 32/81 C 24/2401 D 8/81 HƯỚNG DẪN GIẢI: Quy ước A: Đỏ > a:trắng →P: AA x aa →F1: Aa →Lấy F1 lai hoa trắng P →Aa x aa →Fa: 1/2Aa : 1/2aa →Cho Fa tạp giao → (½Aa : 1/2aa) x (½Aa : 1/2aa) →F2:1/16 AA,6/16 Aa,9/16 aa →Như tổng số hoa đỏ: AA= 1/7; Aa=6/7 →Để chọn cây hoa đỏ F2 mà cho các cây này tự thụ phấn thì tỉ lệ hạt mọc thành cây hoa trắng (6,25%)  6.25% =1/4 x 1/4 Vậy theo đề bài ta phải chọn cây Aa và cây AA = (1/7)3 x (6/7) x 4C2= 24/2401 Câu 26: Ở loài (2n = 6), trên cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, gen gồm alen; trên cặp NST giới tính xét gen có alen thuộc vùng tương đồng Các đực (XY) bị đột biến thể quần thể có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen giả sử các thể này không ảnh hưởng đến sức sống và giới tính đực định NST Y? Trang 8/14 - Mã đề thi 127 (9) A 144 B 1020 C 1320 D 276 HƯỚNG DẪN GIẢI: LƯU Ý: Không xét trên X vì đột biến này không ảnh hưởng đến giới tinh - Xét trường hợp Th1: đột biến thể trên NST thường thì số kiểu gen là 4.10.9.2 Th2: đb thể trên NST giới tính thì số KG là 10.10.3.2 Câu 27: Ở cà chua, alen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định quả vàng Thực phép lai (P) cây lưỡng bội đỏ chủng với cây vàng thu F Dùng conxixin để xử lý các hạt F1, sau đó gieo các hạt này thành cây F1 Khi cho hai cây F1 giao phấn với thì tỉ lệ kiểu hình nào sau đây không thể xuất quá trình tạo giao tử diễn bình thường và cây tứ bội có thể cho giao tử lưỡng bội? A 11 cây quả đỏ : cây quả vàng B 35 cây quả đỏ : cây quả vàng C cây quả đỏ : cây quả vàng D cây quả đỏ : cây quả vàng HƯỚNG DẪN GIẢI: Sau xử lí conxixin kết có thể thu gồm: Aa, AAaa TH1: AAaa xAAaa → KH: 35:1 TH2: AAaa xAa→ KH: 11:1 TH2: Aa xAa→ KH: 3:1 Vậy đáp án là C Câu 28: Một đột biến gen lặn làm màu lục lạp đã xảy số tế bào lá loại cây quý Nếu sau đó người ta chọn phần lá xanh đem nuôi cấy để tạo mô sẹo và mô này tách thành nhiều phần để nuôi cấy tạo các cây Cho các phát biểu sau đây tính trạng màu lá các cây tạo ra: (1) Tất cây mang số lượng gen đột biến (2) Tất cây tạo có sức sống (3) Tất các cây có kiểu hình đồng (4) Tất các cây có kiểu gen giống mẹ Số phát biểu đúng là: A B C D HƯỚNG DẪN GIẢI: Gen ngoài nhân gồm nhiều alen, có khả nhân đôi độc lập với nhân lên tế bào và phân bố không cho các tế bào nên đột biến gen lặn xảy ngoài nhân thì tế bào có thể nhận gen đột biến không, kiểu hình đời có thể là xanh (chỉ nhận gen bình thường), đốm (nhận gen đột biến và gen bình thường), bạch tạng (chỉ nhận gen đột biến và gây chết vì khả quang hợp) Câu 29: Ở loài thú, có gen không alen phân li độc lập, tác động qua lại cùng quy định màu sắc lông, gen có alen (A, a; B, b; D, d) Khi kiểu gen có mặt đồng thời alen trội A, B, D cho lông xám; các kiểu gen còn lại cho lông trắng Cho cá thể lông xám giao phối với cá thể lông trắng, đời thu 25% số cá thể lông xám Số phép lai có thể xảy là: A 12 B C D 24 HƯỚNG DẪN GIẢI: Đời thu 1/4 số cá thể lông trắng → có thể là Lông xám x lông trắng (A-B-D-) Aa x aa Bb x bb (1/2) (1/2) 1 x 2 DD x DD DD x Dd Dd x DD DD x dd (100% D-) Trang 9/14 - Mã đề thi 127 (10) TH trên có phép lai Tương tự chọn cặp A D, DB cho tỉ lệ 1/2.1/2 có 3C2 Vậy có 4.3C2 Câu 30: Phát biểu nào sau đây chế di truyền sinh vật nhân sơ là chính xác? A Một mARN có thể dịch mã thành các chuỗi pôlipeptit có cấu trúc hoàn toàn khác (Do mARN dịch mã thường bao gồm đoạn mã hóa nhiều gen cấu trúc nên có thể dịch mã thành nhiều chuỗi polipeptit khác nhau) B Một gen có thể mã hóa cho nhiều phân tử ARN có cấu trúc hoàn toàn khác (Mỗi gen nhân sơ mã hóa cho phân tử mARN) C Trên mARN có thể có mã mở đầu và mã kết thúc (Do mARN dịch mã thường bao gồm đoạn mã hóa nhiều gen cấu trúc nên có thể chưa nhiều mã mở đầu và nhiều mã kết thúc) D Một gen có thể mã hóa cho nhiều chuỗi pôlipeptit có cấu trúc hoàn toàn khác Mỗi gen nhân sơ mã hóa cho phân tử mARN nên mã hóa cho chuỗi polipeptit) Câu 31: Bằng phương pháp phân tích hóa sinh dịch ối người ta có thể phát sớm bệnh, tật di truyền nào sau đây thai nhi? A Bệnh bạch tạng B Tật dính ngón tay 2-3 C Bệnh phenylkêtô niệu D Hội chứng Down Phân tích hóa sinh giúp xác định các bện rối loạn chuyển hóa Câu 32: Cho các phát biểu sau đây nhân đôi ADN tế bào loài thực vật: (1) ADN nhân đôi lần pha S chu kỳ tế bào (Sai, vì ADN ngoài nhân có thể nhân đôi nhiều lần) (2) Trên chạc chữ Y, enzim nối ligaza tác động lên hai mạch đơn (sai vì kể trên mạch gián đoạn, đoạn mồi là ARN sau bị cắt bỏ và thay các nu ADN thì cần có nối lại đoạn thay mồi và đoạn ADN tiếp sau enzim nối) (3) ARN pôlimeraza có chức xúc tác hình thành mạch ADN theo chiều 5’ – 3’.(ARN-pol có vai trò xúc tác đoạn mồi có chất là ARN không thể hình thành mạch ADN) (4) Xét trên đơn vị tái bản, tháo xoắn luôn diễn theo hai hướng ngược (5) Sự tổng hợp đoạn mồi có chất là ARN có sử dụng Ađênin môi trường để bổ sung với Uraxin mạch khuôn (sử dụng U môi trường để bổ sung với A mạch khuôn) Số phát biểu đúng là: A B C D Câu 33: Phát biểu nào sau đây không đúng nói giao phối không ngẫu nhiên? A Giao phối không ngẫu nhiên làm giảm tần số alen lặn có hại quần thể (GP không làm thay đổi tần số) B Giao phối không ngẫu nhiên có thể không làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể (không thay đổi trường hợp quần thể bao gồm dòng thuần, ví dụ loài tự thụ phấn tự nhiên) C Giao phối không ngẫu nhiên có thể làm giảm tính đa dạng di truyền quần thể D Các tượng tự phối, giao phối gần và giao phối có chọn lọc xếp vào giao phối không ngẫu nhiên Câu 34: Khẳng định nào sau đây đúng nói ổ sinh thái? A Các loài cùng sống khu vực thường có ổ sinh thái trùng (thường là không trùng có thể sống chung) B Ổ sinh thái loài càng rộng thì khả thích nghi loài càng kém (Ổ sinh thái càng rộng khả thích nghi càng cao) C Ổ sinh thái chính là tổ hợp các giới hạn sinh thái loài tất các nhân tố sinh thái (Đúng, SGK) D Quần xã càng đa dạng thành phần loài thì ổ sinh thái loài càng bị mở rộng (QX càng đa dạng thì ổ sinh thái càng bị thu hẹp) Trang 10/14 - Mã đề thi 127 (11) Câu 35: Có bao nhiêu đặc điểm các đặc điểm sau có thể đột biến đảo đoạn NST mà không có thể đột biến chuyển đoạn tương hỗ? (1) Không làm thay đổi hàm lượng ADN tế bào thể đột biến (Cả hai) (2) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến (Cả hai) (3) Thường ít ảnh hưởng đến sức sống thể đột biến (cả hai) (4) Không làm thay đổi hình thái NST (cả hai có thể thay đổi không) (5) Không làm thay đổi thành phần gen trên NST A B C D Câu 36: Phát biểu nào sau đây đúng chọn lọc tự nhiên? A Ở quần thể vi khuẩn, chọn lọc chống lại alen trội diễn nhanh và triệt để chọn lọc chống alen lặn (ở VK không phân biệt alen trội và alen lặn xét ADN vùng nhân) B Áp lực chọn lọc tự nhiên phụ thuộc vào khả phát sinh và tích lũy các đột biến loài (Chỉ có tốc độ hình thành đặc điểm thích nghi khả phát sinh và tích lũy các đột biến loài) C Chọn lọc tự nhiên không thể làm xuất đặc điểm quần thể sinh vật (đặc điểm là đột biến và biến dị tổ hợp tạo nên, CLTN có vai trò chọn lọc lại đặc điểm thích nghi với môi trường) D Chọn lọc tự nhiên không tác động lên cá thể mà tác động lên quần thể vì quần thể là đơn vị tiến hóa sở (CLTN tác động chủ yếu lên cá thể và quần thể) Câu 37: Phát biểu nào sau đây đúng dòng lượng hệ sinh thái? A Năng lượng có thể chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác B Năng lượng sử dụng liên tục và tạo thành chu trình hệ sinh thái C Năng lượng vận chuyển thành dòng hệ sinh thái, mức độ tiêu hao ngày càng ít dần qua các bậc dinh dưỡng D Hiệu suất chuyển hóa lượng chuỗi thức ăn trên cạn cao chuỗi thức ăn nước Câu 38: Cho các kiện sau quá trình phát sinh và phát triển sống trên Trái đất: (1) Sinh vật nhân thực cổ đã xuất đại Nguyên sinh (2) Loài thực vật đầu tiên đã xuất kỉ Silua (kỉ Ocđovic) (3) Cây hạt trần, thú và chim đã phát sinh kỉ Triat (cây hạt trần phát sinh kỉ Cacbon) (4) Côn trùng và lưỡng cư đã xuất cùng kỉ đại Cổ sinh Các kiện đúng là: A 1, 2, 3, B 1, 2, C 2, D 1, Câu 39: Quan hệ hỗ trợ các cá thể quần thể không có ý nghĩa nào sau đây? A Làm tăng khả sống sót và sinh sản các cá thể B Tăng cường dinh dưỡng và khả chống chịu cá thể C Giúp quần thể khai thác tối ưu nguồn sống môi trường D Giúp trì mật độ quần thể phù hợp với sức chứa môi trường (ý nghĩa quan hệ cạnh tranh) Câu 40: Nếu kích thước quần thể giảm xuống mức tối thiểu thì A cạnh tranh các cá thể giảm nên số lượng cá thể quần thể tăng lên nhanh chóng B khả chống chọi với thay đổi môi trường quần thể giảm C dư thừa thức ăn làm cho quần thể nhanh chóng khôi phục lại kích thước tối đa D giao phối gần thường xuyên diễn làm tăng tần số các alen lặn có hại.(giao phối không làm tăng tần số) Câu 41: Có tế bào (2n) loài cùng tiến hành nguyên phân lần Ở kỳ lần nguyên phân thứ có tế bào không hình thành thoi vô sắc Ở các tế bào khác và lần nguyên phân khác, thoi vô sắc hình thành bình thường Sau kết thúc lần nguyên phân đó, tỉ lệ tế bào bị đột biến tổng số tế bào tạo là bao nhiêu? A 1/12 B 1/7 C 1/39 D 3/20 Trang 11/14 - Mã đề thi 127 (12) HƯỚNG DẪN GIẢI: Do đô ̣t biế n chỉ xảy lầ n nguyên phân thứ nên lầ n nguyên phân đầ u tiên diễn bình thường  TB sau lầ n nguyên phân ta ̣o x 23 = 40 TB bình thường + Ở lần nguyên phân thứ có TB không hin ̀ h thành thoi vô sắ c nên kế t thúc lầ n nguyên phân này hình thành nên TB bi ̣đô ̣t biế n(4n) + 38 TB khác nguyên phân bình thường nên kế t thúc lầ n nguyên phân thứ tạo 38 x = 76 TB bình thường Hai lầ n nguyên phân cuố i cùng diễn bin ̀ h thường nên : + TB bi ̣đô ̣t biế n sau lầ n nguyên phân ta ̣o x 22 = TB bi ̣đô ̣t biế n + 76 TB bình thường sau lầ n NP ta ̣o 76 x 22 = 304 TB bình thường Như vâ ̣y kế t thúc lầ n nguyên phân ta ̣o + 304 = 312 TB đó TB bi ̣đô ̣t biế n chiế m tỉ lê ̣ là 8/312 = 1/39  Đáp án C Câu 42: Ứng dụng quan trọng việc nghiên cứu diễn sinh thái là A chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ và khai thác tài nguyên (ứng dụng DTST) B hiểu biết các quy luật phát triển quần xã sinh vật (ý nghĩa lý luận DTST) C dự đoán các quần xã đã tồn trước đó và các quần xã thay tương lai (ý nghĩa lý luận DTST) D di nhập các giống cây trồng, vật nuôi quý từ nơi khác địa phương (ứng dụng giới hạn sinh thái) Câu 43: Xét quần thể người trạng thái cân bằng, đó tỉ lệ người bị thuận tay trái (aa) là 16%, gen lặn khác (m) nằm trên vùng không tương đồng NST giới tính X qui định bệnh P Tần số xuất bệnh người nữ là 1/100 Xác suất để cặp vợ chồng thuận tay phải và không bị bệnh P sinh đứa gái thuận tay trái và không mang alen gây bệnh P là bao nhiêu? Biết các tính trạng có quan hệ trội lặn hoàn toàn A 6/539 B 20/539 C 3/539 D 2/539 HƯỚNG DẪN GIẢI: Do quầ n thể người ở tra ̣ng thái cân bằ ng nên từ tỉ lê ̣ KG q 2(aa) = 0,16  qa = 0,4 => pA = 0,6 + Khi chỉ xét riêng giới nữ thì X mXm = 0,01  Tầ n số alen m là 0,1 và tần số alen M là 0,9 + CTDT của QT người về tiń h tra ̣ng thuâ ̣n tay là 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa =1 + Do bố me ̣ đề u thâ ̣n tay phải nên xác lâ ̣p la ̣i tỉ lê ̣ ta có : 3/7AA: 4/7 Aa + Bố me ̣ thuâ ̣n tay phải sinh thuâ ̣n tay trái với xác suấ t : (4/7)2 x 1/4 = 4/49 + Bố không bi ̣bê ̣nh P nên bố có KG X MY Mẹ không bị bệnh P nên có KG X MXM hoă ̣c X MXm với tỉ lê ̣ 9/11 XMXM : 2/11 XMXm  Xác xuất sinh gái không mang alen gây bệnh P là 1/2 x 10/11 = 5/11  Xác suất bài toán là 5/11 x 4/49 = 20/539  Đáp án B Câu 44: Trong các chế di truyền cấp độ phân tử, đặc điểm nào sau đây có enzim ARN – pôlimeraza và enzim ADN – pôlimeraza? (1) Có khả tháo xoắn phân tử ADN (chỉ ARN –pol phiên mã) (2) Có khả tổng hợp mạch pôlinuclêôtit theo chiều 5’ – 3’ mà không cần đoạn mồi (chỉ ARN –pol phiên mã và nhân đôi) (3) Có khả tách hai mạch ADN mẹ (chỉ ARN –pol phiên mã) (4) Có khả hoạt động trên hai mạch phân tử ADN (5) Có khả lắp ráp các nuclêôtit mạch theo nguyên tắc bổ sung với các nuclêôtit mạch ADN khuôn Phương án đúng là: A 4, B 1, 2, C 1, 2, 3, 4, D 1, 3, 4, Câu 45: Phát biểu nào sau đây độ đa dạng quần xã là không đúng? A Độ đa dạng quần xã càng cao thì lưới thức ăn quần xã càng phức tạp Trang 12/14 - Mã đề thi 127 (13) B Trong quá trình diễn nguyên sinh, quần xã xuất sau thường có độ đa dạng cao quần xã xuất trước C Độ đa dạng quần xã càng cao thì phân hóa ổ sinh thái quần xã càng mạnh D Độ đa dạng quần xã càng cao thì số lượng cá thể quần xã càng giảm (chỉ có mối tương quan độ đa dạng càng cao thì số lượng cá thể loài quần xã giảm) Câu 46: Trên cùng vĩ độ, phân bố các khu sinh học theo giảm dần mức độ khô hạn trường hợp nào đây là đúng? A Hoang mạc → Savan → Rừng Địa Trung Hải B Rừng Địa Trung Hải → Thảo nguyên → Rừng rụng lá ôn đới (SGK bản) C Thảo nguyên → Rừng Địa Trung Hải → Rừng mưa nhiệt đới D Savan → Hoang mạc → Rừng mưa nhiệt đới Câu 47: Hoạt động nào sau đây không phải nguyên nhân trực tiếp làm tăng hàm lượng khí CO2 khí quyển? A Hiện tượng chặt phá rừng bừa bãi (hoạt động này không trực tiếp tạo CO2) B Hoạt động sản xuất công nghiệp C Sự phát triển các phương tiện giao thông vận tải D Hiện tượng phun trào núi lửa Câu 48: Cho lai hai ruồi giấm có kiểu gen sau: AB De AB De HhX m Y x HhX M X m thu ab dE aB de F1 Tính theo lý thuyết, đời F1 có tối đa bao nhiêu kiểu gen? A 768 B 588 C 192 HƯỚNG DẪN GIẢI D 224 *Chú ý: Ruồi giấm đực không xảy hoán vị Xét cặp: Cặp (1): AB//ab x AB//aB có kiểu gen (do ruồi giấm đực không hoán vị): AB//AB; AB//aB; AB//ab; aB//ab Cặp (2): De//dE x De//de có kiểu gen (do ruồi giấm đực không hoán vị): De//De; De//de; dE//De; dE//de Cặp (3): Hh x Hh có kiểu gen (HH;Hh;hh) Cặp (4) XmY x XMXm có kiểu gen (XMXm; XmXm; XMY; XmY) Vậy F1 có tối đa: 4x4x4x3=192 kiểu gen  đáp án C AB De dE X X , đó khoảng cách ab gen A và gen B là 20cM, gen D và e là 30cM Tỉ lệ giao tử ABX De thu có thể là: Câu 49: Ở ruồi giấm, xét hai tế bào sinh dục có kiểu gen (1) 100%, (2) 50%, (3) 25%, (4) 0%, (5) 14% Phương án đúng là: A 1, 3, B 2, C 2, 3, 4, HƯỚNG DẪN GIẢI D 1, 2, Hai tế bào trứng cho tối đa loại trứng Th1: tế bào trứng giảm phân có thể tạo trứng có kiểu gen ABX De (100%) Th2: tế bào tạo giao tử ABX De , tế bào tạo giao tử khác (50%) Th3: tế bào không tạo giao tử ABX De (0%) Vậy phương án đúng là: D.1,2,4 Câu 50: Cho sơ đồ phả hệ sau: Trang 13/14 - Mã đề thi 127 (14) Biết hai cặp gen qui định hai tính trạng nói trên không cùng nằm nhóm gen liên kết; bệnh hói đầu alen trội H nằm trên NST thường qui định, kiểu gen dị hợp Hh biểu hói đầu người nam và không hói đầu người nữ Cặp vợ chồng III10 và III11 sinh người gái không bị bệnh P và không hói đầu, xác suất để người gái này có kiểu gen dị hợp hai tính trạng là bao nhiêu? Biết người II8 có kiểu gen dị hợp bệnh hói đầu A 26,48% B 34,39% C 33,10% D 15,04% HƯỚNG DẪN GIẢI: Quy ước gen: A: b.thường > a: bệnh (P) HH: hói ; Hh : hói nam, không hói nữ ; hh: không hói Xét bệnh P: Bệnh gen lặn trên NST thường quy định III (10) = (2/3A : 1/3a) x (1/2A : 1/2a) = 2/6AA : 3/6Aa : 1/3aa = 2/5AA : 3/5Aa III (10) x III (11) = (7/10A : 3/10a) x (2/3A : 1/3a) → Di hợp 13 30 = x khoâng beänh 30 27 Xét bệnh hói: III (10) x III (11) = (2/3H : 1/3h) x (2/3H : 1/3h) Di hợp = 1/2 → = khoâng beänh  hh  KQ = 13/27.1/2 = 13/54 = 24,07% MẾN CHÚC CÁC EM ĐẬU ĐẠI HỌC VỚI KẾT QUẢ CAO NHẤT! LOVE ALL YOU! Trang 14/14 - Mã đề thi 127 (15)
- Xem thêm -

Xem thêm: DAP AN CHI TIET THI THU HUE LAN 1, DAP AN CHI TIET THI THU HUE LAN 1