0

De thi vao lop 10 THPT Bac Ninh 199819991

1 0 0
  • De thi vao lop 10 THPT Bac Ninh 199819991

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:35

Vì vậy để đến B theo đúng thời gian đã định ô tô phải đi nốt quãng đờng còn lại với vận tốc nhanh hơn với vận tốc đã định là 8 km/giờ.. Các tiếp tuyến tại A và B với đờng tròn tâm O ngoạ[r] (1)UBND TØnh B¾c Ninh Sở Giáo dục và đào tạo §Ò chÝnh thøc §Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT N¨m häc 1998 - 1999 M«n thi : To¸n - §Ò Thời gian : 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngµy thi: 13 - 07 - 1998 Bµi (2 ®iÓm) Cho A 2 x  x y  y víi y 0 a/ Ph©n tÝch A thµnh nh©n tö x 2 b/ TÝnh sè trÞ cña biÓu thøc A vµ y 18  mx  ny 5  Bµi (2 ®iÓm) Cho hÖ ph¬ng tr×nh : 2 x  y n (m, n lµ tham sè) a/ Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh m = n =1  x   b/ Tìm m, n để hệ có nghiệm  y   Bµi (2 ®iÓm) Một ô tô dự định quãng đờng từ A đến B cách 120 km với vận tốc và thời gian đã định Nhng sau khởi hành đợc giờ, thì xe hỏng nên phải dừng lại 20 phút để sửa chữa Vì để đến B theo đúng thời gian đã định ô tô phải nốt quãng đờng còn lại với vận tốc nhanh với vận tốc đã định là km/giờ Tìm thời gian ô tô dự định để hết quãng đờng AB ? Bµi (4 ®iÓm) Cho tam giác ABC (góc đỉnh A 90 0) có AC < AB, AH là đờng cao kẻ từ đỉnh A Các tiếp tuyến A và B với đờng tròn tâm O ngoại tiếp tam giác ABC cắt M Đoạn MO cắt cạnh AB E, MC cắt đờng cao AH F Kéo dài CA cho cắt đờng thẳng BM D Đờng thẳng BF cắt đờng thẳng AM N a/ Chøng minh OM // CD vµ M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n BD b/ Chøng minh EF // BC c/ Chøng minh HA lµ tia ph©n gi¸c cña gãc MHN d/ Cho biÕt OM = BC = 4cm TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c MEF HÕt -(§Ò nµy gåm cã 01 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh : .Sè b¸o danh: (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi vao lop 10 THPT Bac Ninh 199819991, De thi vao lop 10 THPT Bac Ninh 199819991