0

Phân tích các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư ý nghĩa thực tiễn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta

16 30 0
  • Phân tích các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư  ý nghĩa thực tiễn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 00:49

Có bao nhiêu phương pháp sản xuất giá trị thặng dư? Phân tích các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư. Từ đó nêu lên ý nghĩa thực tiễn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Mơn học: Kinh tế trị Mác-Lenin ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Phân tích phương pháp sản xuất giá trị thặng dư Ý nghĩa thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh nước ta • • Giảng viên: Nguyễn Thị Yến Nhóm thực hiện: nhóm 02 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHĨM 02 Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thúy Hồng Nguyễn Anh Tú Đinh Gia Bảo NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH Hai phương p háp sản xuất g iá trị thặng dư Giá trị thặng dư siêu ngạch Liên hệ thực ti ễn kinh tế Việt Nam Sản xuất giá trị thặ ng dư tuyệt đối Khái niệm Trước đổi Sản xuất giá trị th ặng dư tương đối So sánh GTTD tư ơng đối GTTD s iêu ngạch Sau đổi Ví dụ minh họa Ý nghĩa nghiê n cứu I Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư 01 Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối 1.1 Khái niệm: * Là phương pháp sản xuất giá trị thặng dư t hu kéo dài thời gian lao động vượt thời gian lao động cần thiết , nă ng suất lao động, giá trị lao động thời gian lao động cần thiết không thay đổi I Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư 1.2  Đặc điểm phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối Bị giới hạn thể chất tinh thần người lao động Người công nhân phải có thời gian ăn, ngủ, nghỉ ngơi… để phục hồi sức lao động  Bị giới hạn kinh tế-xã hội: - Về mặt kinh tế xã hội: Ngày lao động phải dài thời gian lao động tất yếu vượt qua giới hạn thể chất tinh thần lao động - Về mặt xã hội: Sự phản đối , đấu tranh bền bỉ giai cấp công nhân dẫn đến đạo luật hạn chế ngày lao động I Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư 1.3 Ví dụ phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối: Ví dụ Kết luận =>Thời gian lao động thặng dư tăng lên =>Tỷ suất giá trị thặng dư tăng lên *Thời gian lao động< Ngày lao động< 24h => Phản ánh mối quan hệ giai cấp vô sản giai cấp tư sản I Hai phương pháp sản xuất giá tr ị thặng dư 02 Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối 1.1.Khái niệm Là giá trị thặng dư thu rút ngắn thời gian lao động tất yếu, cách tăng suất lao động xã hội ,qua hạ thấp giá trị sức lao động, làm tăng tương ứng thời gian lao động thặng dư, điều kiện độ dài ngày lao động, cường độ lao động không đổi I Hai phương pháp sản xuất giá trị thặn g dư 2.2 Đặc điểm phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối *Không bị giới hạn nhân tố tạo nó: => Sự đời phát triển rộng rãi máy móc làm cho suất lao động tăng lên nhanh chóng Máy móc có ưu tuyệt đối so với cơng cụ thủ cơng, công cụ thủ công công cụ lao động người sử dụng sức lao động nên bị hạn chế khả sinh lý người, lao động máy móc khơng phải gặp hạn chế I Hai phương pháp sản xuất giá trị thặn g dư 1.3 Ví dụ phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối II Giá trị thặng dư siêu ngạch 01 Khái niệm  Là phần giá trị thặng dư thu tăng suất lao động cá biệt, làm cho giá trị cá biệt hàng hóa thấp giá trị thị trường II Giá trị thặng dư siêu ngạch 02 So sánh GTTD tương đối GTTD siêu ngạch GIỐNG NHAU  Đều dựa sở tăng suất lao động để rút ngắn thời gian lao động xã hội cần thiết KHÁC NHAU GTTD TƯƠNG ĐỐI GTTD SIÊU NGẠCH • Dựa sở tăng suất • Dựa sở tăng suất lao động lao động cá biệt • Giá trị thặng dư tương đối • Giá trị thặng dư siêu ngạch toàn giai cấp nhà TB thu nhà TB có kỹ thuật tiên tiến thu • Vạch rõ mqh bóc lột tồn • Phản ánh mqh nhà TB cá giai cấp nhà tư đối biệt với công nhân làm thuê với toàn giai cấp CN làm mqh nhà TB với thuê III.Liên hệ thực tiễn kinh tế Việt Nam 01 Kinh tế Việt Nam trước đổi Cơ chế hóa tập trung Thành phần kinh tế tư nhân bị triệt tiêu, có thành phần kinh tế nhà nước tập thể Tất phương hướng sản xuất, nguồn vật tư, tiền vốn, định giá sản phẩm, tổ chức máy, nhân sự, tiền lương cấp có thẩm quyền định Các doanh nghiệp khơng có quyền tự chủ sx, kinh doanh, không bị ràng buộc trách nhiệmđối với kết sx, kinh doanh Như thời kì bao cấp: khơng có tư hữu TLSX, lưu thông HH theo CTTB Nhà nước quản lí kinh tế thơng qua chế độ ‘cấp phát-giao nộp, đẩy hđ sx tình trạng tự cấp tự túc Quan hệ hàng hóa –tiền tệ bị coi nhẹ, hình thức, quan hệ vật chủ yếu Q TRÌNH SX KHƠNG TẠO RA GTTD III.Liên hệ thực tiễn kinh tế Việt Nam 02 Kinh tế Việt Nam sau đổi Gồm TPKT bao gồm TPKT NN, Tư nhân, Tập thể, Có vốn đầu tư nước ngồi TB Nhà nước Quá trình sx tái sx XH gắn chặt với qh HH-TT, với qh Cung-Cầu NN quy định mức lương tối thiểu thời gian làm việc chung áp dụng cho tất DN, quy định người sử dụng LĐ phải trả lương cho CN sử dụng LĐ quy định Nguồn LĐ dồi dào, trẻ, có trình độ học vấn thiếu kỹ tay nghề KHCN không ngừng áp dụng vào sản xuất, quản lí kinh doanh nhằm nâng cao NSLĐ IV Ý nghĩa nghiên cứu Nắm phương pháp sx GTTD giúp Nhà nước đưa biện pháp bảo vệ quyền đáng người LĐ Đẩy mạnh phát triển KT đất nước, tạo tiền đề vững đưa KT đất nước phát triển theo XHCN Cần đầu tư nghiên cứu phát triển KHCN, nâng cao chất lượng nguồn LĐ nước III.Liên hệ thực tiễn kinh tế Việt Nam 02 Kinh tế Việt Nam sau đổi KẾT LUẬN Có vận dụng phương pháp GTTD vào cơng tác quản lí DN Nhà nước Việt Nam Trong phương pháp sx GTTD tuyệt đối sử dụng phổ biến CN phải thường xuyên tăng ca hay làm việc cường độ LĐ cao Nguyên nhân trình độ KHKT cịn thấp, cơng nghệ =>Do có quản lí điều tiết Nhà nước nên hđ quy luật GTTD không gây tác hại nghiêm trọng chế độ CNTB Thanks for listening ... lao động I Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư 1.3 Ví dụ phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối: Ví dụ Kết luận =>Thời gian lao động thặng dư tăng lên =>Tỷ suất giá trị thặng dư. .. Hai phương pháp sản xuất giá trị thặn g dư 1.3 Ví dụ phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối II Giá trị thặng dư siêu ngạch 01 Khái niệm  Là phần giá trị thặng dư thu tăng suất lao động. .. Hai phương p háp sản xuất g iá trị thặng dư Giá trị thặng dư siêu ngạch Liên hệ thực ti ễn kinh tế Việt Nam Sản xuất giá trị thặ ng dư tuyệt đối Khái niệm Trước đổi Sản xuất giá trị th ặng dư
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư ý nghĩa thực tiễn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta, Phân tích các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư ý nghĩa thực tiễn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta

Từ khóa liên quan