0

Câu hỏi trắc nghiệm môn hoá sinh có đáp án (phần 1)

24 15 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 23:25

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MƠN HỐ SINH (Phần 1) A CHUYỂN HOÁ ACID AMIN Acid amin hợp chất hữu phân tử có: A Một nhóm –NH2, nhóm –COOH B Nhóm =NH, nhóm –COOH C Nhóm –NH2, nhóm –CHO D Nhóm –NH2, nhóm –OH Acid amin trung tính acid amin có: A Số nhóm –NH2 số nhóm –COOH B Số nhóm –NH2 nhiều số nhóm –COOH C Số nhóm –NH2 số nhóm –COOH D Khơng có nhóm –NH2 –COOH Acid amin acid acid amin: A Gốc R có nhóm –NH2 B Gốc R có nhóm –OH C Số nhóm –COOH nhiều số nhóm –NH2 D Số nhóm –NH2 nhiều số nhóm –COOH Acid amin base acid amin: A Tác dụng với acid, không tác dụng với base B Chỉ có nhóm –NH2, khơng có nhóm –COOH C Số nhóm –NH2 số nhóm –COOH D Số nhóm –NH2 nhiều số nhóm –COOH CH2 – CH – COOH công thức cấu tạo của: NH2 A Phenylalanin B Tyrosin C Prolin D Threonin CH2 – CH – COOH công thức cấu tạo của: N NH NH2 A Tryptophan B Prolin C Tyrosin D Histidin HO CH2 – CH – COOH công thức cấu tạo của: NH2 A Threonin B Phenylalanin C Tyrosin D Histidin Các acid amin Glu, Tyr, Cys, Pro, Asn, His, Gln acid amin không cần thiết A Đúng B Sai Các acid amin Phe, Leu, Ileu, Val, Met, Arg, Lys acid amin cần thiết: A Đúng B Sai 10 Những acid amin sau xếp vào nhóm acid amin trung tính: A Ala, Thr, Val, Asp, Leu B Leu, Ile, Gly, Glu, Cys C Tyr, Gly, Val, Ala, Ser D Gly, Val, Leu, Ile, Cys 11 Những acid amin sau xếp vào nhóm acid amin vịng: A Thr, Cys, Ile, Leu, Phe Phe, Tyr, Trp, His, Pro C Phe, Trp, His, Pro, Met D Thr, Val, Ser, Cys, Met 12 Acid amin có thể: Phản ứng với acid Phản ứng với base Vừa phản ứng với acid vừa phản ứng với base Tác dụng với Ninhydrin Cho phản ứng Molisch B Chọn tập hợp đúng: 1,2 B 2,3 C 3,4 D 4,5 13 Các acid amin sau acid amin thể người không tự tổng hợp được: A Val, Leu, Ile, Thr, Met, Phe, Trp, Lys B Gly, Val, Ile, Thr, Met, Phe, Trp, Cys C Val, Leu, Ile, Thr, Met, Phe, Tyr, Pro D Leu, Ile, His, Thr, Met, Trp, Arg, Tyr 14 Protein có số đặc điểm cấu tạo sau: Có cấu trúc bậc acid amin nối với liên kết peptid Có cấu trúc bậc acid amin nối với liên kết este Có cấu trúc bậc acid amin nối với liên kết peptid Có cấu trúc bậc 2, giữ vững bỏi liên kết hydro Có cấu trúc bậc số có cấu trúc bậc A 1, 2, B 2, 3, A 3, 4, D 1, 4, 15 Acid amin acid amid chúng là: A Asp, Asn, Arg, Lys B Asp, Glu, Gln, Pro C Asp, Asn, Glu, Gln D Trp, Phe, His, Tyr 16 Các acid amin nối với qua liên kết peptid để tạo thành: Peptid với phân tử lượng lớn 10.000 Peptid với phân tử lượng nhỏ 10.000 Protein với phân tử lượng lớn 10.000 Protein với phân tử lượng nhỏ 10.000 Peptid Protein C Chọn tập hợp đúng: 1, 2, B 2, 3, C 3, 4, D 1, 2, 17 Các liên kết sau gặp phân tử protein: A Este, peptid, hydro, kỵ nước, ion B Peptid, disulfua, hydro, kỵ nước, ion C Peptid, disulfua, hydro, ete, ion D Peptid, disulfua, hydro, ete, este 18 CH2 – CH – COOH công thức cấu tạo của: OH NH2 A Ser B Val C Thr D Met 19 CH3 – CH – CH – COOH công thức cấu tạo của: A OH NH2 Ser B Leu C Thr D Cys 20 Những acid amin sau thể người tự tổng hợp được: A Gly, Ser, Tyr, Pro, Glu, Asp B Leu, Ile, Val, Trp, Phe, Met C Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Ser D Thr, Cys, Met, Lys, Arg, Glu 21 CH2 – CH – COOH công thức cấu tạo của: A N A B C D NH2 Pro His Trp Thr 22 N COOH công thức cấu tạo của: H A Ala B Leu C Arg D Pro 23 Enzym xúc tác cho phản ứng trao đổi nhóm amin: Có coenzym Pyridoxal phosphat Có coenzym Thiamin pyrophosphat Có coenzym NAD+ Được gọi với tên chung là: Transaminase Được gọi với tên chung Dehydrogenase Chọn tập hợp đúng: 1, B 2, C 1, D 4, 24 Hoạt tính GOT tăng chủ yếu số bệnh về: A Thận B Gan C Tim D Đường tiêu hố 25 Hoạt tính GPT tăng chủ yếu trong: A Rối loạn chuyển hoá Glucid B Một số bệnh gan C Một số bệnh tim D Nhiễm trùng đường tiết niệu 26 Sản phẩm khử amin oxy hoá acid amin gồm: Amin Acid cetonic NH3 Acid carboxylic Aldehyde A Chọn tập hợp đúng: 1, B 2, C 3, D 1, 27 NH3 vận chuyển thể chủ yếu dạng: A Kết hợp với acid glutamic tạo glutamin B Kết hợp với acid aspartic tạo asparagin C Muối amonium D NH4OH A Glutamin tới gan được: A Phân huỷ NH3 tổng hợp thành ure B Kết hợp với ure tạo hợp chất không độc C Chuyển vào đường tiêu hoá theo mật D Phân huỷ thành carbamyl phosphat, tổng hợp ure 29 Glutamin tới thận: + A Phân huỷ thành NH3, đào thải qua nước tiểu dạng NH4 B Phân huỷ thành ure C Phân huỷ thành carbamyl phosphat D Phân huỷ thành NH3, tổng hợp ure đào thải theo nước tiểu 30 Histamin: Là sản phẩm khử carboxyl Histidin Là sản phẩm trao đổi amin Histidin Có tác dụng tăng tính thấm màng tế bào, kích ứng gây mẫn ngứa Là sản phảm khử amin oxy hoá Histidin Là amin có gốc R địng vòng 28 Chọn tập hợp đúng: 1, 2, B 1, 2, C 1, 2, D 1, 3, 31 GOT viết tắt enzym mang tên: A Glutamat Oxaloacetat Transaminase B Glutarat Oxaloacetat Transaminase C Glutamin Oxaloacetat Transaminase D Glutamin Ornithin Transaminase 32 GOT xúc tác cho phản ứng: A Trao đổi hydro B Trao đổi nhóm amin C Trao đổi nhóm methyl A Trao đổi nhóm imin 33 GPT xúc tác trao đổi nhóm amin cho phản ứng sau: A Alanin + α Ketoglutarat Pyruvat + Glutamat B Alanin + Oxaloacetat Pyruvat + Aspartat C Glutamat + Phenylpyruvat α Ketoglutarat + Phenylalanin D Aspartat + Phenylpyruvat Oxaloacetat + Phenylalanin 34 Các enzym sau có mặt chu trình ure: A Carbamyl phosphat synthease, Ornithin transcarbamylase, Arginosuccinat synthease, Aconitase, Arginase B Carbamyl phosphat synthease, Arginosuccinat synthease, Fumarase, Arginosuccinase, Arginase C Carbamyl phosphat synthease, Ornithin transcarbamylase, Arginosuccinat synthease, Arginosuccinase, Arginase D Carbamyl phosphat synthease, Ornithin transcarbamylase, Arginosuccinat synthease, Succinase, Arginase 35 Glutamat tổng hợp thể người phản ứng: NH3 + α Ketoglutarat Glutamat dehydroganase Glutamat Glutamin + H2O Glutamat + NH3 Glutaminase Ure + α Ketoglutarat Glutamat dehydroganase Glutamat Glutamin + NH3 Glutamat dehydroganase Glutamat Phản ứng ngưng tụ NH3 vào α Ketoglutarat không cần xúc tác enzym: NH3 + α Ketoglutarat Glutamat A 1, B 2, C 3, D 5, 36 Các enzym tham gia vào trình tạo Creatinin: A Arginin, Glycin, Cystein B Arginin, Glycin, Methionin C Arginin, Valin, Methionin D Arginin, Leucin, A glutamic 37 Trong thể, Alanin Asparatat tổng hợp cách: GOT Oxaloacetat + Glutamat Asparatat + α Ketoglutarat GOT Oxalat + Glutamat Asparatat + α Ketoglutarat GOT Malat + Glutamat Asparatat + α Ketoglutarat GOT Pyruvat + Glutamat Alanin + α Ketoglutarat GOT Succinat + Glutamat Alanin + α Ketoglutarat D Chọn tập hợp câu đúng: 1, B 2, C 3, D 1, 38 Glutathion peptid: A Tồn thể dạng oxy hoá B Tồn thể dạng khử C Được tạo nên từ acid amin D Câu A, B, C A Bệnh bạch tạng do: A Melanin B Phenylalanin C Tyrosin D Cystetin 40 Serotonin tổng hợp từ: A Tyrosin B Tryptophan C Cystein D Arginin 41 Thiếu Phenylalanin hydroxylase đưa đến tình trạng bệnh lý: A Tyrosin niệu 39 Homocystein niệu C Alcapton niệu D Phenylceton niệu 42 CH3 – CH – CH –COOH công thức cấu tạo của: CH3 NH2 A Glycin B Valin C Leucin D Isoleucin 43 CH3 – CH2 – CH – CH – COOH công thức cấu tạo của: CH3 NH2 A Alanin B Leucin C Isoleucin D Serin 44 CH2 – CH2 – CH – COOH công thức cấu tạo của: S – CH3 A Cystein B Threonin C Serin D Methionin 45 Trong acid amin sau, acid amin cấu tạo có nhóm SH: Threonin Cystin Lysin Cystein Methionin B Chọn tập hợp đúng: A B 1, 2, 2, 3, 2, 4, D 3, 4, 46 Những acid amin sau xếp vào nhóm acid amin kiềm: A Leucin, Serin, Lysin, Histidin, Methionin B Asparagin, Glutamin, Cystein, Lysin, Leucin C Glycin, Alanin, Methionin, Lysin, Valin D Arginin, Lysin, Ornitin, Hydroxylysin, Citrulin 47 NH2 – C – CH2 – CH2 – CH – COOH công thức cấu tạo của: O NH2 A Acid glutamic B Acid aspartic C Glutamic D Lysin C Cơ chất Catepsin là: A Glucid B Lipid C Protid D Acid nucleic 49 Sơ đồ tóm tắt chu trình urê: 48 NH3 + CO2 Citrulin Urê Carbamyl phosphat Aspartat ATP ADP Ornithin ? Fumarat Chọn chất phù hợp điền vào chỗ trống: A B C Malat Arginin Lysin Arginosuccinat Succinat 50 Những acid amin không phân cực là: Alanin Isoleucin Cystein Glutamin Proline D Chọn tập hợp đúng: 1, 2, B 2, 3, C 1, D 1, 2, 51 Các q trình thối hố chung acid amin là: Khử hydro Khử amin Khử carboxyl Trao đổi amin Kết hợp nước A Chọn tập hợp đúng: 1, 4, B 2, 3, C 1, 3, D 2, 3, 52 γ - Amino Butyric Acid (G.A.B.A) là: Sản phẩm khử acid glutamic Sản phẩm khử carboxyl Acid glutamic Có tác dụng dãn mạch, tăng tính thấm thành mạch Chất có chất xám tế bào thần kinh, cần thiết cho hoạt động neuron A Khơng có tác dụng sinh học Chọn tập hợp câu A 1, B 2, C 3, D 1, 53 Protid bị biến tính tác dụng yếu tố sau: A Nhiệt độ B pH acid, base C Nồng độ muối, dung môi D Tất yếu tố 54 Dạng vận chuyển NH3 máu: A NH4+ B Acid glutamic C Acid α cetonic D Glutamin 55 Chu trình ure liên quan đến chu trình Krebs qua phân tử: A Aspartat B Ornitin C Oxaloacetat D Succinat Trong nhiều trình tổng hợp chất cần đến nhóm chức – CH3, nhóm chức cung cấp từ: A Arginin B Glutamin C Asparagin D Methionin 57 Liên kết đóng vai trị quan trọng việc trì cấu trúc bậc protein là: A Liên kết peptid 56 Liên kết hydro C Liên kết disulfua D Liên kết muối 58 Cấu trúc bậc protein hình thành nhờ liên kết: A Liên kết hydro, liên kết kỵ nước B Liên kết tĩnh điện, lực Van der Waals C Liên kết peptid, liên kết hydro D Liên kết hydro, liên kết kỵ nước, lực Van der Waals 59 Yếu tố gây nên biến tính thuận nghịch protein: A Dung mơi hữu trung tính, muối trung tính B Muối trung tính, nhiệt độ cao C Acid hữu cơ, nhiệt độ cao D Dung mơi hữu trung tính, acid hữu cơ, acid vô đậm đặc 60 Phản ứng Biure xảy môi trường: A Môi trường trung tính B Mơi trường kiềm mạnh C Mơi trường acid D Mơi trường trung tính kiềm nhẹ • CÂU HỎI ĐÚNG – SAI 61 Tất acid amin có tính quang học A Đúng B Sai 62 Trong thiên nhiên thường gặp loại D α acid amin A Đúng B Sai n+1 63 Số đồng phân acid amin = , n số carbon bất đối A Đúng B Sai 64 Liên kết hydro liên kết nhóm –COOH acid amin với nhóm –NH2 acid amin cách loại phân tử H2O A Đúng B Sai 65 Độ hoà tan protein tăng tăng nhiệt độ A Đúng B Sai B Ở trẻ sơ sinh, cấu tạo màng ruột trẻ hấp thụ protein có trọng lượng phân tử tương đối lớn Ví dụ Ig A Đúng B Sai 67 So với Creatinin máu, Ure máu xét nghiệm có giá trị đặc hiệu để đánh giá chức thận A Đúng B Sai 68 Pepsin, Trypsin, Chymotrypsin enzym hoạt động tốt môi trường acid dịch dày A Đúng B Sai 69 Phản ứng Biure phản ứng dùng để nhận biết acid amin, peptid, protein A Đúng B Sai 70 Acid amin cần thiết acid amin mà thể tổng hợp từ q trình chuyển hố glucid, lipid A Đúng B Sai 66 B ACID NUCLEIC Acid nucleic loại protein tạp, thường kết hợp với protein sau để tạo nucleoprotein: A Protamin B Albumin C Glutin D Histon 72 Nucleosidase thuỷ phân Nuleosid thành base có Nitơ, Pentose acid phosphoric: A Đúng B Sai 73 Acid phosphoric thoái hoá chủ yếu tham gia vào q trình khử phosphoryl oxy hố khơng đào thải qua nước tiểu: A Đúng B Sai 74 Base nitơ thành phần acid nucleic dẫn xuất từ nhân: A Purin, Pyridin B Purin, Pyrol C Purin, Pyrimidin D Pyridin, Pyrol 75 Base nito dẫn xuất từ Pyrimidin: A Cytosin, Uracil B Thymin, Uracil, Guanin C Uracil, Cytosin, Thymin D Adenin, Guanin, Cytosin 71 Base nito dẫn xuất từ purin: A Adenin, Guanin, Cytosin B Adenin, Guanin, Cytosin C Guanin, Hypoxanthin, Thymin D Guanin, Adenin, Hypoxanthin 77 Công thức có tên là: NH2 A Adenin N N B Cytosin C Uracil N NH D Guanin 78 Công thức sau có tên: NH2 A Cytosin N B Thymin C Hypoxanthin HO N D Uracil 79 Thành phần hoá học ADN: A Guanin, Adenin, Cytosin, Uracil, β.D ribose, H 3PO4 B Adenin, Guanin, Uracil, Thymin, β.D deoxyribose, H 3PO4 C Guanin, Adenin, Cytosin, Thymin, β.D deoxyribose, H 3PO4 D Guanin, Adenin, Uracil, Thymin, β.D deoxyribose, H 3PO4 80 Thành phần hố học ARN: A Guanin, Adenin, Cytosin, Thymin, β.D deoxyribose, H3PO4 B Guanin, Adenin, Cytosin, Thymin, β.D ribose C Guanin, Adenin, Cytosin, Thymin, β.D ribose D Guanin, Adenin, Cytosin, Uracil, β.D ribose, H3PO4 81 Thành phần hố học acid nucleic: Pentose, H3PO4, Base nito Deoxyribose, H3PO4, Base dẫn xuất từ purin Ribose, H3PO4, Base dẫn xuất từ pyrimidin Ribose, H3PO4, Base dẫn xuất từ pyridin Deoxyribose, H3PO4, Base dẫn xuất từ pyrol 76 1, 2, B 1, 2, C 2, 4, D 3, 4, 82 Các nucleosid sau gồm: Adenin nối với Ribose liên kết glucosid Uracil nối với Hexose liên kết glucosid Guanin nối với Deoxyribose liên kết glucosid Thymin nối với Deoxyribose liên kết glycosid Cytosin nối với Ribinose liên kết peptid A 1, 2, B 1, 3, C 2, 3, D 1, 3, 83 Thành phần nucleotid gồm: Nucleotid, Pentose, H3PO4 Base nito, Pentose, H3PO4 Adenosin, Deoxyribose, H3PO4 Nucleosid, H3PO4 Nucleosid, Ribose, H3PO4 A 1, B 3, C 1, D 2, 84 Vai trò ATP thể: Tham gia phản ứng hydro hoá Dự trữ cung cấp lượng cho thể Hoạt hố chất Là chất thơng tin Tham gia phản ứng phosphoryl hoá A 1, 2, A N N 1, 3, C 2, 3, D 1, 3, Vai trò AMP vòng: A Tham gia phản ứng phosphoryl hoá B Tham gia tổng hợp hormon C Dự trữ lượng D Là chất thông tin thứ hai mà hormon chất thông tin thứ Nucleotid có vai trị tổng hợp phospholipid: A GDP, GTP B ATP, ADP C CDP, CTP D UDP, UTP Nucleotid có vai trị tổng hợp glycogen: A UDP, UTP B GDP, GTP C ATP, ADP D ATP, CTP Cấu trúc Polynucleotid giữ vững liên kết: A Hydro, Disulfua, Phosphodieste B Hydro, Peptid, Phosphodieste C Hydro, Phosphodieste, Glucosid D Phosphodieste, Hydro, Peptid Cấu trúc bậc AND gồm: A dGMP, dAMP, dCMP, dUMP nối với liên kết 3’ 5’ phosphodieste B dGMP, dAMP, dCMP, dTMP nối với liên kết 2’ 5’ phosphoeste C dGMP, dAMP, dCMP, dTMP nối với liên kết 3’ 5’ phosphodieste B 85 86 87 88 89 dAMP, dCMP, dGMP, dIMP nối với liên kết 3’ 5’ phosphodieste 90 Cấu trúc bậc II AND giữ vững liên kết: A Liên kết ion A T, G C B Liên kết hydro A T, G C C Liên kết disulfua A C, G T D Liên kết phosphodieste A C, G T 91 Thành phần ARN gồm: A GMP, TMP, ATP, CMP B CMP, TMP, UMP, GMP C AMP, CMP, UMP, GMP D CMP, TMP, UMP, GTP 92 Cấu trúc bậc II ARN giữ vững liên kết: A Hydro A T, G C B Hydro A G, C T C Disulfua A U, G C D Hydro A U, G C 93 Sản phẩm thoái hoá cuối base purin thể người: A Acid cetonic B Acid malic C Ure D Acid uric 94 Công thức acid uric: D 95 Thoái hoá base nito có nhân Purin, enzym xúc tác phản ứng là: Adenosin Adenin Guanin Inosin Hypoxanthin Xanthin Acid uric Guanase B.Adenase C Xanthin oxydase D Adenosin desaminase 96 Thối hố Base nito có nhân Purin, enzym xúc tác phản ứng là: Adenosin Adenin Guanin Inosin Hypoxanthin Xanthin Acid uric A Adenase B Xanthin oxydase C Carboxylase D Guanase 97 Các chất thoái hoá Base pyrimidin: β – Alanin β – Amino isobutyrat CO2, NH3 Acid uric Acid cetonic A 1, 2, B 3, 4, C 1, 3, D 2, 4, 98 Nguyên liệu tổng hợp Ribonucleotid có Base purin: A Asp, Acid cetonic, CO2, Gly, Gln, Ribosyl-P B Asp, Acid formic, CO2, Gly, Gln, Ribosyl-P C Asn, Gln, Acid formic, CO2, Gly, Ribosyl-P D Asp, Glu, Acid formic, Gln, CO2, Ribosyl-P 99 Các giai đoạn tổng hợp Ribonucleotid có base purin trước sau là: Tạo Glycinamid ribosyl 5’- P Tạo nhân Purin, hình thành IMP A Tạo nhân Imidazol Tạo GMP, AMP A 1, 2, 3, B 1, 3, 2, C 1, 3, 4, D 3, 2, 1, 100 Quá trình tổng hợp mononucleotid từ base nito PRPP theo phản ứng: Guanin + PRPP GMP + Ppi Enzym xúc tác có tên là: A Hypoxanthin phosphoribosyl transferase B.Adenin phosphoribosyl transferase C Guanin phosphoribosyl transferase D Nucleosid – Kinase 101 Nguyên liệu để tổng hợp ribonuleotid có base pyrimidin: A Asp, Gln B Asp, Gly C Succinyl CoA, Gly D Asp, Carbamyl Phosphat 102 Enzym xúc tác cho phản ứng sau: Carbamyl (P) + Asp Asp Carbamyl Asparat (Pi) A Asp dehydrogenase B Asp decarboxylase C Asp reductase D Asp transcarbamylase 103 Deoxyribose nucleotid hình thành cách khử trực tiếp C2 ribonucleotid sau: A NDP dNDP B NTP dNTP C (NDP)n (dNDP)n D NMP dNMP 104 Các yếu tố enzym tổng hợp Deoxyribonucleotid từ ribonucleotid: A Thioredoxin reductase, NADP+, NAD+, Enzym có Vit B1, Vit B2 B Thioredoxin, Thioredoxin reductase, NADP+, Enzym có Vit B1, Vit B2 C Thioredoxin, Thioredoxin reductase, Enzym có Vit B1, Vit B2, NAD+ D Thioredoxin , Thioredoxin reductase, Enzym có Vit B1, Vit B12, FAD 105 Các enzym tổng hợp ADN: A ADN polymerase, helicase, ARN polymerase, exonuclease, ligase B ADN polymerase, helicase, phosphorylase, exonuclease, ligase C ARN polymerase, helicase, primase, exomuclease, ligase D ADN polymerase, helicase, primase, exomuclease, ligase 106 Enzym xúc tác tổng hợp phân tử mARN: A AND ligase B ADN polymerase C ADN – ase D Polynucleotid phosphorylase 107 Trong base sau đây, base nitơ khơng có dạng đồng phân Lactim – Lactam: A Adenin B.Guanin C Thymin D Tất sai 108 ADN cấu tạo từ base nito sau đây, ngoại trừ: A Adenin B Cytosin C Thymin & Guanin D Uracil 109 Pentose ADN ARN gắn với purin vị trí 9: A 110 A Đúng Adenosin là: Purin B Pyrimidin B Sai C Nucleosid D Nucleotid
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm môn hoá sinh có đáp án (phần 1), Câu hỏi trắc nghiệm môn hoá sinh có đáp án (phần 1)