0

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại UBND huyện diên khánh, tỉnh khánh hoà

107 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 23:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẠI VĂN TÀI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI UBND HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 8340101 Mã số sinh viên: 18110154 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ VĂN ĐÔNG Bà Rịa-Vũng Tàu, tháng năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Lại Văn Tài, học viên cao học, xin cam đoan Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh với đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng công việc CBCCVC UBND huyện Diên Khánh” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng cá nhân Các số liệu nêu Luận văn thạc sỹ kinh tế lấy từ số liệu báo cáo thu thập khảo sát từ UBND huyện Diên khánh cá nhân thực khảo sát số trung thực, có nguồn gốc rõ ràng có trích dẫn cụ thể Các số liệu, tài liệu sử dụng luận văn không vi phạm quyền Tôi đồng ý cho Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu dùng luận văn làm tài liệu tham khảo Tơi chịu trách nhiệm hồn tồn tính trung thực đề tài Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 01 năm 2021 Người thực Lại Văn Tài ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thiện đề tài này, trước hết chân thành cảm ơn TS Vũ Văn Đông nhận lời hướng dẫn khoa học, hỗ trợ, gợi ý định hướng cho để thân tơi hồn thành luận văn cách tốt Tôi xin chân thành cảm ơn Viện Đào Tạo Sau Đại học Trường Đại học Bà Rịa–Vũng Tàu, thầy cô giáo bạn học viên khóa cung cấp truyền đạt cho tơi kiến thức quý báu suốt trình học Cao học trường Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 01 năm 2021 Người thực Lại Văn Tài iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii TÓM TẮT x CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU: 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.7 BỐ CỤC LUẬN VĂN CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 10 2.1 Tổng quan CBCCVC 10 2.1.1 Khái niệm cán 10 2.1.2 Khái niệm công chức 10 2.1.3 Khái niệm viên chức 10 2.2 LÝ THUYẾT VỀ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC 11 2.2.1 Khái niệm 11 2.2.2 Sự hài lịng khía cạnh công việc 13 2.2.3 Mơ hình số mơ tả cơng việc 14 2.3 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU THAM KHẢO 15 2.3.1 Nghiên cứu quốc tế 15 2.3.2 Mơ hình nghiên cứu nước 18 iv 2.4 GIẢ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 23 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu 23 2.4.2 Giả thuyết nghiên cứu 24 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 28 3.1.1 Nghiên cứu tổng quan lý thuyết nghiên cứu định tính 29 3.1.2 Nghiên cứu định tính xây dựng bảng câu hỏi 29 3.1.3 Nghiên cứu định lượng sơ 30 3.1.4 Nghiên cứu định lượng thức 30 3.2 THANG ĐO NGHIÊN CỨU 33 3.2.1 Xây dựng thang đo 33 3.2.2 Thiết kế thang đo 34 3.3 MẪU NGHIÊN CỨU 37 3.3.1 Phương pháp chọn mẫu 37 3.3.2 Kích thước mẫu 37 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA CHƯƠNG 39 CHƯƠNG : KIỂM ĐỊNH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ 40 4.2 KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO 42 4.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 47 4.4 HIỆU CHỈNH MƠ HÌNH 50 4.5 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC KHÁI NIỆM 52 4.6 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUY 53 4.6.1 Xây dựng phương trình hồi quy 53 4.6.2 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 57 4.7 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ NHÂN KHẨU HỌC 59 4.7.1 Kiểm định khác nhóm CBCCVC nam nhóm CBCCVC nữ 61 4.7.2 Kiểm định khác nhóm CBCCVC có độ tuổi khác 63 v 4.7.3 Kiểm định khác nhóm có trình độ học vấn khác 66 4.7.4 Kiểm định khác nhóm có vị trí làm việc khác 67 4.7.5 Kiểm định khác nhóm có thu nhập khác 70 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA CHƯƠNG 72 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ…………………………… 73 5.1 KẾT LUẬN 73 5.2 MỘT SỐ HÀM Ý QUẢN TRỊ 74 5.2.1 Về làm việc hội phát triển 74 5.2.2 Về lãnh đạo phân phối thu nhập công 76 5.3 ĐÓNG GÓP VÀ Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU 76 5.3.1 Đóng góp chung 76 5.3.2 Phát nghiên cứu 77 5.3.3 Ý nghĩa nghiên cứu 78 5.4 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 79 5.5 HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG TƯƠNG LAI 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 Tiếng Việt 81 Tiếng Anh 82 PHỤ LỤC vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ CỤM TỪ ĐẦY ĐỦ CỤM TỪ ĐẦY ĐỦ VIẾT TẮT TIẾNG NƯỚC NGOÀI TIẾNG VIỆT UBND Ủy ban Nhân dân CBCCVC Cán công chức viên chức SPSS Statistical Package for the Chương trình máy tính phục Social Sciences vụ cơng tác thống kê Kaiser-Meyer-Olkin KMO measure of sampling adequacy Chỉ số xem xét thích hợp phân tích nhân tố VIF Variance Inflation Factor Hệ số phóng đại phương sai ANOVA Analysis of variance Phân tích phương sai SIG EFA Obeserved significance level Exploratory Factor Analysis Mức ý nghĩa quan sát Phân tích nhân tố khám phá vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tồng hợp nghiên cứu tác giả 22 Bảng 2.2: Bảng tóm tắt nội dung giả thuyết nghiên cứu 26 Bảng 3.1: Các thang đo sử dụng câu hỏi điều tra 35 Bảng 4.1: Thống kê mô tả mẫu 40 Bảng 4.2: Kiểm định độ tin cậy thang đo công việc 42 Bảng 4.3: Kiểm định độ tin cậy thang đo Đào tạo phát triển 43 Bảng 4.4: Kiểm định độ tin cậy thang đo Thu nhập 44 Bảng 4.5: Kiểm định độ tin cậy thang đo lãnh đạo 44 Bảng 4.6: Kiểm định độ tin cậy thang đo Đồng nghiệp 45 Bảng 4.7: Kiểm định độ tin cậy thang đo Điều kiện làm việc 46 Bảng 4.8: Kiểm định độ tin cậy thang đo Sự hài lòng chung 46 Bảng 4.9: Tóm tắt kết kiểm định tin cậy thang đo mơ hình 47 Bảng 4.10: Ma trận xoay nhân tố lần 48 Bảng 4.11: Ma trận xoay nhân tố lần 49 Bảng 4.12: Ma trận xoay nhân tố “sự hài lòng” 50 Bảng 4.13: Hệ số tương quan Pearson khái niệm 53 Bảng 4.14: Tóm tắt thơng tin hồi quy phương pháp Enter 54 Bảng 4.15: Phân tích phương sai ước lượng phương pháp Enter 54 Bảng 4.16: Ước lượng hệ số Beta mô h́ nh phương pháp Enter 54 Bảng 4.17: Tương quan hạng Spearman 55 Bảng 4.18: Tóm tắt thơng tin mơ h́ nh phương pháp Stepwise 58 viii Bảng 4.19: Phân tích phương sai mơ hình phương pháp Stepwise 58 Bảng 4.20: Hệ số Beta cúa mơ hình phương pháp Stepwise 58 Bảng 4.21: One-Sample Test với biến DC 60 Bảng 4.22: One-Sample Test với biến LP 60 Bảng 4.23: One-Sample Test với biến HL 61 Bảng 4.24: Independent Samples Test 62 Bảng 4.25: Phân tích phương sai theo nhóm tuổi 63 Bảng 4.26: Bảng kiểm định khác nhóm trình độ học vấn 66 Bảng 4.27: Phân tích phương sai với biến vị trí làm việc 68 Bảng 4.28: Phân tích phương sai với biến thu nhập 70 Bảng 4.29: Tóm tắt kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 78 ix DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu Sự hài lịng cơng việc 23 Hình 3.1: Khái quát quy trình nghiên cứu luâ ̣n văn 28 Hình 4.1: Biến DC, kiểm định F nhóm có p-value =.0000.05 64 Hình 3.3: Kiểm định F nhóm có p-value là.0000.05 66 Hình 4.4: Biểu đồ phân tán phương sai theo nhóm tuổi 67 Hình 4.5: Đối với biến DC, kiểm định F nhóm có p-value =.000
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại UBND huyện diên khánh, tỉnh khánh hoà , Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại UBND huyện diên khánh, tỉnh khánh hoà

Mục lục

Xem thêm