0

Tìm hiểu thực trạng sản xuất mô hình trồng ngô tại địa bàn xã sơn phú, huyện định hóa, tỉnh thái nguyên

65 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HỒNG VĂN VỚI Tên đề tài: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT MƠ HÌNH TRỒNG NGƠ TẠI ĐỊA BÀN XÃ SƠN PHÚ, HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Định hướng đề tài: Hướng ứng dụng Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Lớp: K48 - KTNN Khoa: Kinh tế Phát triển nơng thơn Khóa học: 2016 - 2020 Giáo viên hướng dẫn: TS Hồ Văn Bắc Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CẢM ƠN Trải qua năm học tập rèn luyện trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên làm đề tài khóa luận tốt nghiệp thực vinh dự lớn thân em Trong thời gian thực tập tốt nghiệp vừa qua để hồn thành khóa luận ngồi nỗ lực thân, em nhận nhiều giúp đỡ từ ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, thầy cô giáo khoa Kinh Tế & Phát Triển Nông Thôn với hướng dẫn tận tình TS.Hồ Văn Bắc Trước hết, em xin trân trọng cảm ơn ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên thầy giáo, cô giáo khoa Kinh Tế & Phát Triển Nông Thôn tạo điều kiện giúp đỡ để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt, em xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình TS.Hồ Văn Bắc suốt trình em thực tập, bận rộn công việc thầy ln nhiệt tình dành thời gian trao đổi, góp ý giúp em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Nhân đây, em xin gửi lời cảm ơn đồng chí lãnh đạo UBND, hộ kinh doanh du lịch cộng đồng địa bàn xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin trân trọng cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020 Sinh viên Hoàng Văn Với ii DANH MỤC CÁC B ẢNG Bảng 2.1 Diện tích, suất, sản lượng ngô giới năm 2014 - 2018 Bảng 2.2 Tình hình sản xuất ngơ số nước giới năm 2018 Bảng 2.3 Tình hình sản xuất ngơ Việt Nam năm 2014 - 2018 Bảng 2.4 Tình hình sản xuất ngơ Thái Ngun giai đoạn 2015 - 2018 13 Bảng 2.5: Tình hình sản xuất ngơ xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 16 Bảng 4.1 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp xã Sơn Phú giai đoạn 2015 - 2018 30 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất xã Sơn Phú năm 2019 31 Bảng 4.3 Tình hình dân số lao động xã năm 2019 32 Bảng 4.4 Cơ sở vật chất xã năm 2019 33 Bảng 4.5 Diện tích, suất, sản lượng số giống ngô xã Sơn Phú năm 2019 37 Bảng 4.6: So sánh tiêu ngô thường ngô biến đổi gen sào ngô trồng xã Sơn Phú năm 2019 38 Bảng 4.7: Diện tích, suất, sản lượng ngô xã Sơn Phú giai đoạn 2015 - 2019 39 Bảng 4.8: Tình hình sử dụng phân bón cho ngơ số hộ xã Sơn Phú năm 2019 40 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Nguyên nghĩa Các từ viết tắt BCH Ban chấp hành BĐG Biến đổi gen BQL Ban quản lý BVTV Bảo vệ thực vật CN-TTCN Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ĐBSCL Đồng Sông Cửu Long HTX Hợp tác xã MTTQ Mặt trận Tổ Quốc NTM Nông thôn 10 PTNT Phát triển nông thôn 11 UBND Ủy ban nhân dân 12 VACR Vườn, ao, chuồng, rừng iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH M ỤC C ÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần M Ở Đ Ầ U 1 Đặt vấn đề Mục đích yêu cầu đề tài Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Tình hình sản xuất ngơ ngơ biến đổi gen giới Việt Nam 1.2.1 Tình hình sản xuất ngơ ngơ biến đổi gen giới 1.2.2 Tình hình sản xuất ngô Việt Nam 2.2.3 Tình hình sản xuất ngơ tỉnh Thái Nguyên 12 2.2.4 Tình hình sản xuất ngơ huyện xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 16 PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu 17 3.2 Nội dung nghiên cứu 17 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 17 3.3.2 Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu 18 3.3.3 Phương pháp phân tích thơng tin 19 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện Định Hóa 20 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 20 4.1.2 Điều kiện kinh tế- xã hội 22 v 4.2 Giới thiệu chung xã Sơn Phú 25 4.3 Tình hình sản xuất ngành trồng trọt xã sơn Phú, huyện Định Hóa 30 4.3.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp xã Sơn Phú 30 4.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 31 4.3.3 Tổng nguồn thu hộ xã Sơn Phú năm 2019 34 4.4 Tình hình sản xuất ngô xã Sơn Phú 34 4.4.1 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến sản xuất nơng nghiệp xã Sơn Phú 35 4.4.2 Một số biện pháp áp dụng để giảm ảnh hưởng, thiệt hại biến đổi khí hậu đến sản xuất nơng nghiệp xã Sơn Phú 36 4.4.3 Diện tích, suất, sản lượng ngơ xã Sơn Phú giai đoạn 2015- 2019 36 4.5 Một số biện pháp kỹ thuật trồng ngô đạt suất cao 42 4.6 Phương hướng phát triển sản xuất ngô xã Sơn Phú 46 4.6.1 Đánh giá trạng 46 4.6.2 Phương hướng phát triển sản xuất 46 4.6.3 Một số giải pháp phát triển sản xuất trồng ngô xã Sơn Phú 47 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 Kết luận 49 Kiến nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Cây ngô lương thực quan trọng kinh tế toàn cầu, góp phần ni sống 1/3 dân số giới, đảm bảo an ninh lương thực cho nhiều quốc gia giới Toàn giới sử dụng 17% tổng sản lượng ngô làm lương thực, nước sử dụng ngơ làm lương thực như: Mozambique (93% sản lượng), Kenya (91%), Congo (86%), Ethiopia (86%), Angola (84%), Indonesia (79%), Ấn Độ (77%) (Ngơ Hữu Tình, 2003) [16] Khơng cung cấp lương thực cho người, ngơ cịn nguồn thức ăn quan trọng cho chăn nuôi, 66% sản lượng ngô giới dùng làm thức ăn cho chăn ni (Bùi Mạnh Cường, 2007) [3] Ngồi ngơ cịn sử dụng làm ngun liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm (sản xuất rượu, cồn, tinh bột, bánh kẹo…) Có khoảng 670 mặt hàng chế biến từ ngô Hàng năm Mỹ sử dụng 18% tổng lượng ngô để sản xuất tinh bột, 37% sản xuất cồn, 5,8% sản xuất bánh kẹo (Nguyễn Thế Hùng cs, 2006) [7] Ở Việt Nam, ngô lương thực đứng hàng thứ sau lúa gạo Diện tích gieo trồng suất, sản lượng ngơ tăng mạnh, từ 200 ngàn với suất tấn/ha (năm 1960), đến năm 2013 đạt 1,17 triệu với suất 44,35 tạ/ha So với nước phát triển suất ngơ nước ta thuộc loại thấp Đặc biệt số địa phương miền núi vùng sâu, vùng xa đồng bào dân tộc người sử dụng ngơ nguồn lương thực, thực phẩm chính, sử dụng giống ngơ địa phương tập quán canh tác lạc hậu nên suất ngô đạt tấn/ha Huyện Định Hóa tỉnh miền núi tỉnh Thái Ngun với 70% diện tích đất nơng lâm nghiệp, có nhiều lợi để phát triển sản xuất ngơ Để sản xuất ngơ Huyện Định Hóa bắt kịp huyện tỉnh thành khu vực đạt suất bình qn Việt Nam nói chung giới nói riêng, cần mở rộng diện tích ngơ lai cách hợp lý, đồng thời tăng cường đầu tư thâm canh Do đó, cần phải chọn tạo giống ngơ cho suất cao, có khả chống chịu tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái tiểu vùng Để tìm giống ngô ưu việt đưa vào sản xuất đại trà, cần tiến hành trình nghiên cứu, chọn tạo giống đạt hiệu cao Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn nêu em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tìm hiểu thực trạng sản xuất mơ hình trồng ngơ địa bàn Xã Sơn Phú, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Ngun" Mục đích yêu cầu đề tài Phân tích hiệu sản xuất số giống ngô trồng địa bàn xã Sơn Phú, tỉnh Thái Nguyên So sánh hiệu sản xuất giống ngô biến đổi gen giống ngô thường trồng xã Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài Trong sản xuất nông nghiệp giống nhân tố định suất, chất lượng sản phẩm, biện pháp kỹ thuật canh tác đạt hiệu cao sở giống tốt Ở nước ta, từ năm 1981 đến 1996 giống đóng góp cho tăng sản lượng trồng lên 43,68%, yếu tố phân bón hóa học - thuốc bảo vệ thực vật yếu tố thủy lợi đóng góp với tỷ lệ tương ứng 32,57% 31,97%, thấp khoảng 10% so với giống Sản xuất nông nghiệp giới ngày luôn phải trả lời câu hỏi: Làm để cung cấp đủ lượng cho tỷ người vào năm 2021 16 tỷ người vào năm 2030 yêu cầu đặt cho xã hội loài người Để giải vấn đề biện pháp phát triển kỹ thuật canh tác đòi hỏi nhà khoa học phải tạo giống ngơ có suất cao, ổn định Muốn phát huy hiệu tối đa giống, cần tiến hành nghiên cứu đánh giá khả thích ứng vùng sinh thái giống trước đưa vào sản xuất đại trà Thái Nguyên tỉnh có nhiều tiềm để phát triển sản xuất ngô, nhiên suất bình quân lại đạt thấp so với suất trung bình nước Hiện tỉnh số nơi sử dụng giống địa phương giống thụ phấn tự Các giống ngô lai trồng chủ yếu tỉnh có nguồn gốc từ cơng ty nước ngồi Monsanto, Syngenta, Bioseed,… nên khả thích ứng giống vùng sinh thái khác Vì vậy, để phát huy đặc tính tốt giống tránh rủi ro giống khơng thích ứng với điều kiện sinh thái sở sản xuất trước đưa giống ngô lai vào sản xuất đại trà vùng đó, thiết phải tiến hành đánh giá trình sinh trưởng, phát triển, khả chống chịu tính thích ứng với điều kiện sinh thái vùng 1.2 Tình hình sản xuất ngô ngô biến đổi gen giới Việt Nam 1.2.1 Tình hình sản xuất ngô ngô biến đổi gen giới Những năm gần ngô ứng dụng nhiều thành tựu khoa học lĩnh vực di truyền học, chọn giống, cơng nghệ sinh học, giới hố, điện khí hố tin học vào cơng tác nghiên cứu sản xuất Do nhu cầu sử dụng tăng nên diện tích, suất ngơ liên tục tăng năm gần Bảng 2.1 Diện tích, suất, sản lượng ngô giới năm 2014 - 2018 Diện tích Năng suất Sản lượng (triệu ha) (tấn/ha) (triệu tấn) 2014 185,74 55,95 1.039,23 2015 190,58 55,21 1.052,13 2016 195,60 57,62 1.126,99 2017 197,47 58,97 1.164,40 2018 193,73 59,24 1.147,62 Chỉ tiêu Năm (Nguồn: FAOSTAT 3/2020) Số liệu bảng 2.1 cho thấy diện tích trồng ngơ giới năm gần có xu hướng tăng từ 185,74 triệu (năm 2014) lên 193,73 triệu (năm 2018) tăng 7,99 triệu Trong năm 2017 diện tích tăng cao (11,73 triệu ha) Nhìn chung diện tích trồng ngơ giới có xu hướng tăng nhẹ qua năm Năng suất ngô tăng qua năm từ 55,95 ta/ha (năm 2014) lên 59,24ta /ha (năm 2018) Do suất tăng nên sản lượng ngô tăng đáng kể, đạt cao năm 2017 (1.147,62 triệu tấn) Có kết sản xuất sử dụng giống ngô lai suất cao, đồng thời không ngừng cải thiện biện pháp kỹ thuật canh tác ứng dụng thành tựu công nghệ sinh học, cơng nghệ chế biến bảo quản, khí hóa cơng nghệ tin học vào 45 Phịng trừ sâu bệnh kịp thời Cần thường xuyên theo dõi để phòng trừ kịp thời đối tượng sâu bệnh chủ yếu sau: - Rệp cờ: Là đối tượng gây hại quan trọng cho ngô vụ đông Gây hại chủ yếu thời kỳ chuẩn bị trỗ cờ đến vào hạt, thường tập trung nõn ngô, cờ bi Rệp cờ chích hút dinh dưỡng, làm giảm lượng hạt phấn ngô kết hạt dẫn đến làm giảm suất chất lượng ngô Cần ý phịng trừ tốt giai đoạn ngơ trỗ biện pháp ngắt cờ bị hại nặng, sử dụng loại thuốc như: Bassa, Actara (phun tập trung vào ngơ) Ngồi cần ý đến đối tượng như: Sâu xám, sâu đục thân, đục bắp, sâu cắn lá, bệnh đốm Khi ngô trỗ cờ thời tiết nắng ấm áp dụng biện pháp ngắt bớt cờ ngô (cứ cách lại ngắt cờ cây) Giai đoạn ngô thâm râu (ngô thụ phấn xong) tiến hành ngắt bỏ tồn cờ ngơ nhằm hạn chế tiêu tốn dinh dưỡng vừa tạo thơng thống cho ruộng ngơ tăng khả quang hợp hạn chế sâu bệnh 5- Bảo vệ ngô thu hoạch độ chín Giai đoạn ngơ vào hạt khơng bóc xanh, tiến hành thu hoạch ngơ già, quan sát ruộng ngô 80% số có bi khơ, chân hạt xuất điểm sẹo đen Thu hoạch ngô vào ngày nắng ráo, sau thu hoạch bóc bi treo vào nơi cao thoáng mát Đối với giống ngơ biến đổi gen Quy trình gieo trồng, chăm sóc giống với loại ngơ thường, nhiên ngơ BĐG giống ngơ nên có nhiều ưu điểm trội mà giống ngô thường khơng có Ngơ BĐG sử dụng phân hữu nhiều phân hóa học Phân đạm, lân, kali trồng cho ngô thường cao trồng ngô BĐG 46 4.6 Phương hướng phát triển sản xuất ngô xã Sơn Phú 4.6.1 Đánh giá trạng - Thuận lợi: + Sơn Phú xã có nhiều tiềm đất đai diện tích đất trồng trọt, đất có độ phì nhiêu cao, thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nơng nghiệp nói chung ngơ nói riêng + Có lực lượng lao động nông nghiệp dồi Người dân có truyền thống trồng ngơ từ lâu đời + Được quan tâm cấp, ngành hỗ trợ giống, phân bón + Theo chương trình nông thôn nên giao thông lại xã thuận lợi, có đường nhựa, đường bê tơng vào xóm - Khó khăn: + Tập quán canh tác bà nhiều thơn cịn lạc hậu, trình độ hiểu biết người dân cịn thấp, nhận thức tiếp thu khoa học kỹ thuật hạn chế + Đời sống đồng bào khó khăn, khơng có khả đầu tư thâm canh sử dụng giống ngô lai vào sản xuất hiệu kinh tế cịn thấp 4.6.2 Phương hướng phát triển sản xuất Căn vào điều kiện tự nhiên, dân sinh, kinh tế tình hình sản xuất nông nghiệp xã, phối hợp với cấp, ngành, Ban phát triển nông thôn xã đề số phương hướng sản xuất ngô xã năm tới sau: - Tăng cường công tác đạo sản xuất nông, lâm nghiệp, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi cho người dân, đặc biệt thôn xa trung tâm xã 47 - Hỗ trợ khuyến khích nơng dân lựa chọn giống trồng, vật ni có suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất, đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác - Tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với nguồn vồn ưu đãi, khuyến khích hộ nơng dân xây dựng mơ hình kinh tế trang trại theo hướng kết hợp VACR - Tăng cường cơng tác tun truyền, xóa bỏ tập tục canh tác lạc hậu, vươn lên làm giầu đáng, góp phần vào cơng tác xóa đói giảm nghèo bền vững địa phương - Làm tốt công tác khuyến nơng, phịng chống dịch bệnh hại cho trồng vật nuôi, khuyến cáo người dân thường xuyên quan tâm thăm nom đồng ruộng, phát sâu bệnh kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, dùng thuốc bệnh - Coi trọng đầu tư vào trông ngắn ngày, lúa, ngô, Sắn, Dong riềng loại để đảm bảo an ninh lương thực phục vụ chăn nuôi Như việc sản xuất ngô muốn đạt hiệu quả, thiết phải có phối hợp nhà nhà khoa học, nhà đầu tư, nhà nông quan tâm vào cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ Quốc ban ngành đồn thể trị xã Có việc sản xuất ngơ xã Sơn Phú đem lại hiệu cao 4.6.3 Một số giải pháp phát triển sản xuất trồng ngô xã Sơn Phú Để thúc đẩy sản xuất ngơ xã năm tới cần có số giải pháp sau: - Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng khoa học kỹ thuật cho người dân, cách mở lớp tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc ngơ, giống ngô lai suất cao 48 - Tận dụng tiềm đất đai sẵn có địa phương, mở rộng diện tích trồng ngơ Xn Hè diện tích đất có khả sản xuất nơng nghiệp, tận dụng diện tích lúa vụ để trồng ngơ vụ Thu Đông - Cử cán khoa học trạm khuyến nông huyện xã để đạo sản xuất - Đội ngũ cán khuyến nông viên sở phải tập huấn phòng trừ dịch bệnh hại, thường xuyên kiểm tra phát sâu bệnh kịp thời để có biện pháp phịng trừ cụ thể - Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình dự án nhà nước để cải tạo đất trồng ngô như: Làm nương định canh, bón phân cân đối hợp lý cho ngô, luân canh, tăng vụ… - Xây dựng số mơ hình thâm canh (thực theo quy trình kỹ thuật) tổ chức lớp đào tạo nghề ngắn hạn địa phương, tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm xã tỉnh, ngồi tỉnh - Trồng thử nghiệm số giống ngơ chất lượng cao, từ đem so sánh xem giống phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu địa phương 49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua phân tích hiệu sản xuất mơ hình trồng lúa huyện Định HóaTỉnh Thái Nguyên, rút số kết luận sau: Những năm gần tỉnh Thái Nguyên có bước thay đổi sản xuất nông nghiệp Diện tích trồng ngơ năm 2015 đạt 21,0 nghìn ha, suất 41,9 tạ/ha, sản lượng tăng 88,0 nghìn Diện tích năm 2016 giữ ngun 21,0 nghìn ha, suất sản lượng tăng so với năm 2015; Diện tích năm 2017 giảm cịn 17,8 nghìn ha, suất tăng 44,6 tạ/ha, diện tích giảm nên sản lượng giảm cịn 79,4 nghìn Diện tích năm 2018 giảm cịn 17,2 nghìn ha, đặc biệt suất tăng cao năm 46,6 tạ/ha sản lượng tăng cao so với năm 2017, cụ thể đạt sản lượng 79,8 nghìn Nhìn chung, tình hình sản xuất ngơ địa bàn huyện Định Hóa nói riêng tỉnh Thái Nguyên nói chung có xu hướng giảm diện tích, nhiên suất tăng dần lên qua năm, sản lượng theo tăng dần lên, giúp bà đạt hiệu cao sản xuất Nguyên nhân quan tâm quyền địa phương, đầu tư trang thiết bị máy móc, chuyển đổi canh tác áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, sử dụng giống ngô cho suất cao nên suất ngô tỉnh ngày tăng cao Điểm trội ngô biến đổi gen so với ngô thường ngô biến đổi gen sinh trưởng phát triển tốt, hạn chế cỏ dại, kháng sâu đục thân tốt, cho bắp to, dài, hạt căng mẩy, suất đạt tạ/sào, tăng 20% so với ngô thường lại giảm tới 50% công lao động so với giống ngô trồng trước đây, sử dụng phân hữu nhiều phân hóa học, khả chống chịu tốt ngô thường đặc biệt khả chống đổ tốt mùa mưa bão; diện tích trồng suất lại cao hẳn so với ngơ thường 50 - Tuy nhiên, trình độ thâm canh ngơ cịn mức thấp, kỹ thuật sản xuất ngơ chưa cao, nhiều nơi cịn mang nặng tập qn sản xuất truyền thống, nhiên vài năm trở lại mức đầu tư thâm canh ngô bước trọng, song chưa đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng cây, nên suất ngô xã đạt 45 tạ/ha, sản lượng đạt 128 so với tiêu sản lượng huyện giao đạt 94% - Các giống ngơ lai có suất cao nhiều so với giống ngô thường địa phương Tuy nhiên, giá thành giống cao ngô thường nên bà nông dân chưa đưa giống ngô biến đổi gen vào sản xuất đại trà Kiến nghị - Mạnh dạn áp dụng tiến khoa học kỹ thuật chuyển giao công nghệ cho người sản xuất thơng qua mơ hình điểm Trồng thử nghiệm giống cao sản nơi trọng điểm để bà thấy hiệu kinh tế việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất Thường xuyên mở hội nghị đầu bờ để tuyên truyền khuyến cáo bà học tập làm theo - Củng cố thêm mạng lưới khuyến nông viên sở để phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân đặc biệt giống có tiềm năng, suất cao - Phịng Nơng nghiệp, Trạm khuyến nơng cần mở lớp tập huấn kỹ thuật hướng dẫn trực tiếp cho bà nơng dân quy trình thâm canh giống ngô lai suất cao - Hỗ trợ cho nông dân vốn để phát triển sản xuất cách có hiệu - Tăng cường cán khuyến nông xuống thôn phổ biến kiến thức cách chăm sóc phịng trừ sâu bệnh cho ngô - Nghiên cứu kỹ tiềm mạnh vùng xây dựng mơ hình thử nghiệm giống ngơ giàu đạm chất lượng cao, nhằm chuyển đổi cấu giống cho phù hợp với địa phương 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Bùi Mạnh Cường (2007), “Công nghệ sinh học chọn tạo giống ngô”, NXB Nông nghiệp, Hà Nội , tr.43 Trần Trung Kiên, Triệu Thị Huệ, Lê Kiều Oanh, Dương Ngọc Hưng (2013), “Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống ngơ lai chọn tạo Thái Ngun”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 111(11)/2013, Tr 19 – 27 Trần Trung Kiên, Nguyễn Thị Quyên, Thái Thị Ngọc Trâm (2013), “Kết khảo nghiệm số giống ngô lai vụ Thu Đông 2012 vụ Xuân 2013 huyện vị xuyên, tỉnh Hà Giang”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 111(11)/2013, Tr 43 – 50 Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên, 2020 Ngô Hữu Tình (2003), Giáo trình ngơ, NXB Nghệ An Tổng cục thống kê, 2020 Trần Hồng Uy (1999), Ngơ lai phát triển q khứ tương lai Việt Nam, Viện Nghiên cứu Ngô Viện Nghiên cứu Ngô (1992), Các giống ngô lai đạt suất cao, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Hoàng Văn Vịnh, Phan Thị Vân (2013), “Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống ngơ lai có triển vọng Thái Ngun”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 107, Số 07, Tr 57 - 61 III Tài liệu internet 10 http://baothainguyen.vn/tin-tuc/dua-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh-lanthu-xix-vao-cuoc-song/giai-phap-nang-cao-thu-nhap-cho-nguoi-trongngo-266444-198.html 11 http://daidoanket.vn/kinh-te/nong-dan-trong-ngo-bien-doi-gen-vi-loinhuan-cao-tintuc408868 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP UBND Xã Sơn Phú Phỏng vấn người dân xã Sơn Phú Phiếu số: ………………………… (Ghi số theo trật tự: Mã người vấn,mã huyện, mã xã, mã thôn số thứ tự) PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT HỘ GIA ĐÌNH (Ngơ thường/Ngơ biến đổi gen-GMO) Số điện thoại chủ hộ: …………………………………… Huyện: ………………………(Mã ) Xã:………………………….(Mã ) Thôn:…………… … …(Mã …….) Ngày điều tra: ……………… I THƠNG TIN CHUNG HỘ GIA ĐÌNH Họ tên chủ hộ: Giới tính  (nam: 1; nữ:0) – Tuổi:…… Dân tộc: ………(1-Kinh, 2-Thái,3khác:… ) Trình độ VH: (học hết lớp mấy? ……………………Học nghề khơng? ………………) Tình trạng nhân:  (1 Đã kết hôn; 0- Độc thân) Nhân hộ: Tổng nhân khẩu:…… Trong đó: Số người tuổi lao động: Số lao động NN: …… lđ ….người Nam……Nữ……… lđ Số trẻ em em Số trẻ em học: Số trẻ em tham gia lao động: em em Nghề nghiệp hộ:  (1-Hộ nông; 0- Khác, cụ thể: ) Những tài sản chủ yếu hộ 4.1 Nhà hộ?  (1- Nhà xây; 2- Nhà gỗ; 3- Nhà tạm) 4.2 Diện tích đất thổ cư? (m2); Diện tích đất vườn nhà (m2) Đất sản xuất hộ - Tổng diện tích đất sản xuất hộ: ………………………… (ha); - Gia đình trồng ngơ từ năm nào? …………………………….; Trồng ngơ Biến đổi gen - GMO từ năm nào: ………………………………; - Tổng diện tích ngơ hộ …………… (sào/bung m2); Tổng diện tích ngơ Biến đổi gen: …………………… (sào/bung m2) - Số mảnh đất trồng ngô Biến đổi gen: ………………… (thửa/mảnh); - Tên giống ngơ trồng gì? …………………………………………….…………… ……; Mua giống đâu: ……………………… ……………; - Đất trồng ngô hộ hay thuê? ……………………………………………… II CHI PHÍ SẢN XUẤT NGƠ NĂM 2019 CỦA HỘ Số lượng Giá vật tư (1000đ) Chi phí Ngơ Biến đổi Ngơ thường ĐVT Ngô Biến đổi Ngô thường gen gen Ha Diện tích Giống Kg - Số tự có Kg - Số mua Kg Phân bón Kg - Phân chuồng Kg - Phân xanh Kg - Đạm Kg Tổng chi phí (1000đ) Cả năm - Lân Kg - Kaly Kg - NPK Kg Thuốc trừ sâu … Thuốc diệt cỏ … Lao động Công - Trong th ngồi Cơng Chi phí tiền 1000đ - Thuỷ lợi phí 1000đ - Cày,bừa 1000đ - Gieo trồng 1000đ - Chăm sóc 1000đ - Thu hoạch 1000đ - Chi khác 1000đ Tổng III KẾT QUẢ SẢN XUẤT NGÔ NĂM 2019 Sản lượng thu hoạch Số lượng Năng (Kg) TT Sản phẩm suất (Kg/ha)* (1) Ngô BIẾN đổi gen-GMO Ngô thường …… (2) Sản phẩm bán Số lượng (kg) Giá bán (1000đ/kg ) (3) (4) Thành tiền (1000đ) (*) (3) x (4) Sản lượng giữ lại Thành Số lượng tiền (Kg) (*) (1000đ) (*) (1) - (3) (5) x (4) IV TÌNH HÌNH CANH TÁC NGƠ CỦA HỘ Gia đình có sử dụng máy móc sản xuất NGƠ khơng?  Máy bơm nước  máy cày máy bừa  bơm thuốc sâu Gia đình mua hay thuê dịch vụ? ………………………………………………………………………………………………………………… Gia đình có cung cấp thơng tin/kĩ thuật/giống NGƠ khơng? 1- có 0- khơng - Ơng bà nhận lấy thơng tin từ đâu (giống/kĩ thuật, phịng bệnh, …): 1-Khuyến nơng 2-Dự án 4-khác - Nếu có, gia đình đánh giá chất lượng khuyến nông nào?  (1 tốt; trung bình; khơng đạt hiệu quả) Nước tưới cho NGƠ có đủ khơng: 1: đủ; 0: khơng đủ Nước tưới khó khăn vào tháng mấy………………………………… Giá trị tổng thu sản phẩm (1000đ) (*) (1) x (4) 3-Đài/tivi Đường đến ruộng NGƠ có thuận lợi không  (1: thuận lợi; 0: không) Đi lại khó khăn vào tháng mấy………………………………… Nguồn giống chủ yếu hộ sử dụng:  (1 Có từ vụ trước; Dùng lại từ vụ vừa thu hoạch; Mua mới) NGÔ thường bán cho ai?  (1 Tư nhân đến mua; Công ty; Mang chợ bán; Khác… ) Tại ông bà chọn trồng NGƠ biến đổi gen? ………………………………………………………………………………………………… Khó khăn trồng NGƠ biến đổi gen gì? ………………………………………………………………………………………………… Gia đình Ơng (Bà) có tham gia vào hội sản xuất nơng nghiệp địa phương khơng? 1- Có; 0-Khơng - Là thành viên  Hợp tác xã  Tổ nhóm sản xuất  Câu lạc  Hình thức khác ……………………… - Đánh giá hiệp hội/Tổ nhóm sản xuất ? (1 Tốt; 0- Cần cải thiện, cụ thể ) - Nếu chưa, Ơng (Bà) có mong muốn vào hiệp hội khơng?  (1- Có; 0-Khơng) - Ơng (Bà) mong muốn vào hiệp hội để làm gì? 10 Ơng bà có vay vốn tín dụng cho sản xuất: Có Khơng Khó khăn khơng? ………………………………… Vay ………………… Nguồn ………………………… lãi suất ………………………vay làm gì? ………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… 11 Khoảng cách từ nhà đến chợ gần nhất: ……………(m) Chợ họp lần/tháng…………… - Gia đình bán chợ ? ………………… 12 Tổng nguồn thu hộ 2019 Thu từ trồng trọt Nguồn thu Hoa Lúa Ngô Chè màu Mức thu (tr.đ/năm) Thu từ chăn ni Khác Trâu/bị Lợn Lương Kinh doanh Gia cầm V ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Gia đình bị ảnh hưởng/thiệt hại nguyên nhân sau đây? STT Ảnh hưởng Biến đổi khí hậu Khác Nguyên nhân Năng suất/sản lượng/hoặc diện tích đất sản xuất giảm Hạn hán/thiếu nước … Bị sâu bệnh nhiều hơn/ốc bưu vàng … Do thay đổi thời tiết … Trâu bò/hoa màu chết … Lạnh cục bộ/ bất thường Cây trồng/hoa màu không phát triển Mưa bão/ mưa đá Lở đường, nhà sập … Sạt lở đất/ lũ lụt Nhà tốc mái/ rau màu bị nát/thối…… Do mưa bão/mưa đá … Người chết/bị thương… Lũ lụt/sạt lở đất …………… ……………… Tổng Gia đình có áp dụng biện pháp để giảm ảnh hưởng/thiệt hại biến đổi khí hậu? STT Giải pháp giảm a/h biến đổi khí hậu Thay đổi cấu trồng (chuyển từ trồng lúa sang ngơ/cây ăn ko đủ nước …) Dụng giống kháng sâu bệnh/ ngắn ngày /tiết kiệm nước (GMO, …) dùng giống địa phương (cây trồng/vật ni) có khả thích ứng cao hơn/khoẻ Trồng xen canh nhiều loại trồng Chú ý/quan tâm phòng chống dịch bệnh cho trồng/vật nuôi Bỏ hoang đất đai (do thiếu nước/hạn hán/ thiếu lao động …) Đi làm thuê bên để them thu nhập Được nhà nước/các tổ chức khác hỗ trợ ……… Ghi Các khó khăn việc ứng phó với Biến đổi khí hậu địa phương STT Khó khăn Ví dụ/minh chứng cụ thể gì? Thiếu thơng tin dự báo thời tiết Dự báo thời tiết khơng xác Thiếu lao động Thiếu kiến thức Thiếu tiền Ơng bà có kiến nghị/đề xuất hay không? ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác Ông (Bà)./ ………………………………………………… Cán điều tra ký tên: ... ngơ địa bàn Xã Sơn Phú, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Ngun" Mục đích u cầu đề tài Phân tích hiệu sản xuất số giống ngô trồng địa bàn xã Sơn Phú, tỉnh Thái Nguyên So sánh hiệu sản xuất giống ngô biến... sản xuất canh tác ngô địa bàn xã Sơn Phú: - Hiện trạng sản xuất ngô địa bàn xã - Tình hình sản xuất ngơ hộ nơng dân - So sánh hiệu mơ hình canh tác ngô hộ dân - Đề xuất giải pháp phát triển ngô. .. tin, đánh giá trạng lao động, tình hình sản xuất ngơ hộ nông dân, cấu ngô hoạt động sản xuất kinh tế gia đình Từ đánh giá hiệu sản xuất ngô xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên - Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu thực trạng sản xuất mô hình trồng ngô tại địa bàn xã sơn phú, huyện định hóa, tỉnh thái nguyên , Tìm hiểu thực trạng sản xuất mô hình trồng ngô tại địa bàn xã sơn phú, huyện định hóa, tỉnh thái nguyên