0

Đánh giá mô hình sản xuất lúa tại xã sơn phú huyện định hóa, tỉnh thái nguyên

77 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN CƯỜNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ MƠ HÌNH SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ SƠN PHÚ HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Lớp : K48 - KTNN Khoa : Kinh tế PTNT Khóa học : 2016 - 2020 Giáo viên hướng dẫn: TS Hồ Văn Bắc Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu kết nghiên cứu khóa luận trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực khóa luận cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày… tháng… năm 2020 Sinh viên Nguyễn Văn Cường ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực tập tốt nghiệp vừa qua, em nhận giúp đỡ nhiệt tình cá nhân, tập thể để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Trước tiên, em xin trân trọng cảm ơn ban giám hiệu nhà trường tồn thể thầy giáo khoa kinh tế phát triển nông thôn truyền đạt cho em kiến thức bản, tạo điều kiện giúp đỡ em hồn thành khóa luận Đặc biệt em xin bày tỏ lòng cảm ơn tới thầy giáo TS.Hồ Văn Bắc giành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn bảo tận tình để em hồn thành q trình nghiên cứu hồn thiện khóa luận Qua em xin cảm ơn tới ủy ban nhân dân xã Sơn Phú nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ em thời gian thực tập Đặc biệt toàn người dân địa bàn xã thời gian em thưc tập tao điều kiện thuận lợi cho em tiếp cận thu thập thong tin cần thiết cho đề tài Cuối em xin trân thành cảm ơn gia đình bạn bè người động viên giúp đỡ em tinh thần vật chất suốt trình học tập thực đề tài Do trình độ, kinh nghiệm thực tế than có hạn,thời gian thực tập khơng nhiều khóa luận em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vậy mong nhận bảo thầy giáo, đóng góp ý kiến bạn sinh viên để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng 06 năm 2020 Sinh viên Nguyễn Văn Cường iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Các từ viết tắt Nghĩa đầy đủ CN Công nghiệp ĐB Đồng FAOSTAT Tổ chức nông nghiệp thực phẩm HQSX Hiệu sản xuất HTX Hợp tác xã KHKT Khoa học kỹ thuật NTM Nông thôn UBND Uỷ ban nhân dân iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu chung 1.3 Mục tiêu cụ thể PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình sản xuất nghiên cứu lúa giới 2.1.1 Tình hình sản xuất lúa giới 2.1.2 Tình hình nghiên cứu lúa giới 2.2.Tình hình sản xuất, nghiên cứu lúa Việt Nam 10 2.2.1.Tình hình sản xuất lúa Việt Nam 10 2.2.2 Tình hình nghiên cứu lúa Việt Nam 13 2.3 Tình hình sản xuất lúa tỉnh Thái Nguyên 14 2.4 Tình hình sản xuất lúa huyện Định Hóa 16 2.5 Một số nghiên cứu hiệu lúa 17 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu 19 3.1.1 Đối tượng 19 3.1.2 Thời gian nghiên cứu 19 3.1.3 Địa điểm nghiên cứu 19 3.2 Nội dung nghiên cứu 19 3.3 Phương pháp nghiên cứu: 19 v 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 19 3.3.2 Các phương pháp xử lí số liệu: 20 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện Định Hóa 21 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 21 4.1.2 Điều kiện kinh tế- xã hội 24 4.2 Giới thiệu chung xã Sơn Phú 26 4.3 Tình hình sản xuất ngành trồng trọt 32 4.3.1 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp xã Sơn Phú 32 4.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 4.4.Tình hình sản xuất lúa xã Sơn Phú 36 4.4.1.Tình hình sản xuất chung 36 4.4.3 Các biện pháp kỹ thuật bà áp dụng sản xuất lúa 43 4.4.4.Tình hình sâu bệnh hại lúa biện pháp phòng trừ xã Sơn Phú năm 2019 47 4.4.5 Các biện pháp kỹ thuật khác áp dụng xã Sơn Phú năm 2019 52 4.5 Những thuận lợi, khó khăn giải pháp sản suất lúa xã Sơn Phú 53 4.5.1 Những thuận lợi 53 4.5.2 Những khó khăn 53 4.5.3 Phương hướng 54 4.5.4 Giải pháp 54 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Kiến nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích, xuất sản lượng lúa giới năm gần (2014 – 2018) Bảng 2.2 Tình hình sản xuất lúa số khu vực giới năm 2018 Bảng 2.3 Tình hình sản xuất lúa 10 nước đứng đầu giới năm 2018 Bảng 2.4 Tình hình sản xuất lúa Việt Nam năm gần 11 Bảng 2.5 Diện tích, suất, sản lượng lúa số vùng trồng lúa nước ta 12 Bảng 4.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp xã Sơn Phú giai đoạn 2015 - 2018 32 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất xã Sơn Phú năm 2019 33 Bảng 4.3 Tình hình dân số lao động xã năm 2019 34 Bảng 4.4 Cơ sở vật chất xã năm 2019 35 Bảng 4.5 Diện tích, suất, sản lượng lúa xã Sơn Phú giai đoạn 2015 2019 36 Bảng 4.6 Tình hình sử dụng giống lúa xã Sơn Phú vụ Xuân 2019 38 Bảng 4.7 Diện tích, suất, sản lượng lúa theo phương pháp SRI năm 2018 – 2019 42 Bảng 4.8 So sánh tiêu bình quân lúa thường lúa theo phương pháp SRI 42 Bảng 4.9 Tình sử dụng phân bón cho lúa số hộ dân xã vụ xuân năm 2019 45 Bảng 4.10 Số lần, tỷ lệ bón cho vụ xã Sơn Phú năm 2019 47 Bảng 4.11 Sâu, bệnh hại lúa biện pháp phòng trừ vụ Xuân năm 2019 49 Bảng 4.12 Sâu, bệnh hại lúa biện pháp phòng trừ vụ Mùa năm 2019 50 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Lúa lương thực quan trọng giới sau lúa mỳ, 40% dân số giới sử dụng lúa gạo làm lương thực Đặc biệt nước Châu Á, Châu Phi, Mỹ La Tinh Trong cấu sản xuất lương thực giới lúa gạo chiếm tới 26.5% (Lúa mỳ chiếm 30%, Ngô chiếm 24%) Ở Việt Nam, lúa lương thực cung cấp cho toàn xã hội, lúa loại thực phẩm gần gũi đóng vai trị quan trọng việc giải nhu cầu lương thực cho nhân dân Lúa không đảm bảo lương thực cho người dân mà cịn góp phần to lớn vai trị ổn định trị xã hội [8] Trong năm gần đây, nhờ có sách đổi Đảng, nỗ lực vươn lên người dân đóng góp nhà khoa học mà ngành nơng nghiệp nước ta có bước phát triển nhảy vọt Việt Nam từ nước thiếu lương thực, trở thành nước xuất gạo hàng đầu giới Huyện Định Hóa huyện miền núi nằm phía tây bắc tỉnh Thái Nguyên,Việt Nam Huyện Định Hóa biết tới với di tích quốc gia đặc biệt An Tồn Khu Định Hóa canh tác nơng nghiệp chủ yếu Trên địa bàn xã Sơn Phú huyện Định Hóa Tỉnh Thái Ngun sản phẩm nơng nghiệp đa dạng lúa chiếm phần lớn mang lại thu nhập cho hộ canh tác nông nghiệp Trong năm gần quan tâm cấp ủy Đảng từ Trung Ương đến địa phương đạo Dồn Điền Đổi Thửa từ nhiều ô nhỏ thành hai ô lớn, tạo điều kiện cho việc sản xuất áp dụng máy móc vào sản xuất Vì sở hạ tầng nông nghiệp cải tạo, tạo điều kiện cho nông nghiệp phát triển thuận lợi Nguồn kinh phí từ Trung ương – Địa phương dành cho tập huấn tuyên truyền chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp diễn thường xuyên liên tục Vì người dân dần thay đổi nhận thức áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cấu trồng đưa giống lúa mới, có suất cao vào thực tiễn sản xuất Vì suất, sản lượng lúa địa bàn xã ngày tăng, có hiệu từ thực tế đến sản xuất mang lại hiệu kinh tế cao Đội ngũ Cán Trồng trọt – Bảo Vệ Thực Vật, Khuyến Nông Viên sở bám sát đồng ruộng làm tốt cơng tác dự tính dự báo sâu bệnh qua giai đoạn phát triển lúa nên năm qua suất lúa tăng rõ rệt khơng có diện tích lúa bị thất thu sâu bệnh sảy Tuy nhiên khu cơng nghiệp ngồi tỉnh thu hút lượng lớn người lao động tham gia nhà máy, xí nghiệp tạo thu nhập cao, ổn định Người dân không mặn mà với nông nghiệp lợi nhuận thu từ sản xuất nông nghiệp thấp Để phát huy vai trò tiềm sản xuất lúa xã Sơn Phú có hiệu cao thời kỳ cạnh tranh với ngành sản xuất khác, cần nắm rõ tình hình thực trạng, khắc phục số khó khăn, áp dụng tiến khoa học phù hợp vào sản xuất Để ngành sản xuất lúa đem lại hiệu kinh tế cao, góp phần ổn định an ninh lương thực cần phải tìm nguyên nhân, giải pháp cụ thể Vì để nông nghiệp xã Sơn Phú phát triển cho xuất cao, chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu cho người dân vùng, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá mơ hình sản xuất lúa xã Sơn Phú huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên" 1.2 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng sản xuất lúa xã Sơn Phú để thấy rõ thuận lợi khó khăn địa phương từ đề xuất giải pháp nhằm tăng hiệu sản xuất cho người trồng lúa địa phương 1.3 Mục tiêu cụ thể - Thực tập xã Sơn Phú để thu thập thơng tin tình hình sản xuất nông nghiệp - Thu thập số liệu báo cáo thực trạng sản xuất lúa xã Sơn Phú từ năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 - Điều tra tình hình sản xuất hộ trồng lúa vụ mùa năm 2019 xã Sơn Phú - Xác định, phân tích, đánh giá thuận lợi, khó khăn sản xuất lúa nguyên nhân - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế sản xuất lúa nông hộ địa bàn 56 - Giải pháp khuyến nông: Công tác khuyến nông cần phải mạnh mẽ thiết thực hơn, chẳng hạn cần tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn áp dụng tiến khoa học kỹ thuật cho nơng dân, khuyến khích họ tham gia, tổ chức cho nơng dân tham quan, khảo sát thực tế thí điểm mơ hình điển hình Hướng dẫn người dân kỹ thuật lúa chất lượng cao, công tác bảo quản xay sát lúa sau thu hoạch, đảm bảo chất lượng lúa, gạo hàng hóa cho người dân Phát triển hệ thống truyền xã nhằm thông báo rõ đến đầy đủ thôn xã diễn biến sâu bệnh, cỏ hại lúa Tuyên truyền hướng dẫn cho người dân cách phun thuốc, thời điểm phun thuốc, đảm bảo thuốc bệnh - Giải pháp vốn: Đối với hộ nghèo nguồn vốn vay cần thiết, cần có sách cho vay vốn với lãi suất, thời gian vay ưu đãi để hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất tích cực hơn, người dân chủ động vay vốn nhờ thủ tục đơn giản, nhanh chóng - Giải pháp đầu ra: HTX nơng nghiệp cần có trách nhiệm tìm kiếm thị trường thu mua cho nơng dân, giảm bớt trung gian thu mua sản phẩm người dân, để người dân bán giá cao, có lợi nhuận cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước 57 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình thực tập xã khảo sát địa bàn, phân tích thực trạng rút số kết luận sau: - Xã Sơn Phú có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, địa hình, sở hạ tầng tốt, thị trường tiêu thụ, nên thuận lợi cho lúa phát triển, sản phẩm lúa chất lượng cao Cây lúa trồng chiếm diện tích gần hồn tồn sản xuất nơng nghiệp địa phương Tổng diện tích lúa năm 2019 446ha: Năng xuất bình quân đạt 5,15tạ/ha, sản lượng đạt 2400 tấn/2400 đạt 100% tiêu huyện giao so với kế hoạch xã đạt 100 % Người dân quan tâm đến sản xuất, gieo trồng lúa suất cao, chất lượng tốt - Người dân địa bàn xã có kinh nghiện canh tác lúa lâu năm, giống lúa có suất cao, đem lại hiệu sản xuất, áp dụng tiến khoa học kĩ thuật vào canh tác sản xuất thu hoạch lúa - Các nông hộ canh tác theo nhiều phương pháp khác bật lúa canh tác theo phương pháp SRI lúa canh tác theo phương pháp truyền thống; canh tác theo phương pháp SRI cho suất hiệu cao sâu bệnh hại, phương pháp cần áp dụng rộng rãi cho nông hộ canh tác - Để phát triển lúa tìm cho bà phương pháp canh tác hiệu cần chọn giống lúa chất lượng cao áp dụng đồng biện pháp kỹ thuật, chọn thời điểm gieo cấy để lúa trổ vào thời kỳ thích hợp nhất, tác động biện pháp kỹ thuật để lúa có số nhánh hữu hiệu cao thu hoạch lúc, thời điểm Người sản xuất phải có kỹ lựa chọn yếu tố đầu vào(giống, phân bón, thuốc bảo vệ 58 thực vật, công nghệ, lao động, ) để hạ giá thành sản xuất, tăng thu nhập cho hộ nông dân 5.2 Kiến nghị Tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho nông dân để chuyển đổi sản xuất, canh tác cho phù hợp, tạo vùng chun mơn hóa (vùng chun trồng giống chất lượng, vùng chuyên trồng giống xuất cao, chất lượng khá, vùng chuyên trồng giống đặc sản) Nhà nước cần trì sách hỗ trợ giá giống lúa cho nơng dân, giống lúa lai, lúa chất lượng cao, để khuyến khích giữ vững diện tích sản xuất lúa Chính quyền địa phương thường xuyên mở lớp tập huấn, buổi tham quan thực tế, học hỏi kinh nghiệm, từ nâng cao hiệu kinh tế sản xuất nông nghiệp xã Sơn Phú 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tham khảo Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển sản xuất nơng nghiệp huyện Định Hóa, tỉnh Thái Ngun đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Cục khuyến nông khuyến lâm – Sổ tay khuyến nông – NXBNN – 2002 FAOSAT – 2017 Phòng kinh tế sở hạ tầng huyện Định Hóa (2019) Báo cáo tình hình sản xuất nơng lâm nghiệp giai đoạn 2015 – 2019 Sổ tay khuyến nơng Huyện Định Hóa UBND xã Sơn Phú (2019) Báo cáo sản xuất Nông lâm nghiệp xã Sơn Phú 2019 7.Viện nghiên cứu lúa quốc tế-IRRI II Tài liệu internet www.caylua.vn http://dinhhoa.thainguyen.gov.vn/xa-son-phu 10 http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/kinh-te/de-nang-cao-nang-suat-luadinh-hoa-52783-108.html 11 http://baothainguyen.vn/tin-tuc/nong-nghiep/dinh-hoa-nang-suat-luaxuan-uoc-dat-5443-taha-255045-46244.html 12 http://www.vaas.org.vn/Upload/Documents/Ket-qua-KHCN1315/Cay%20luong%20thuc-16/18.pdf PHỤ LỤC MỘT SỐ ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP UBND xã Sơn Phú Lúa theo phương pháp SRI trồng thôn Sơn Thắng, xã Sơn Phú Điều tra, thu thập thông tin xã Sơn Phú Lúa trồng theo phương pháp SRI thôn Làng Phẩy, xã Sơn Phú Phiếu số:…………………… *: Điều tra viên tự quy đổi sau điều tra (Ghi số theo trật tự: Mã người vấn,mã huyện, mã xã, mã thôn số thứ tự) PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT HỘ GIA ĐÌNH (Lúa theo phương pháp SRI) Số điện thoại chủ hộ: …………………………………… Huyện: ………………………(Mã ) Xã:………………….(Mã ) Thôn:………… …(Mã …….) Ngày điều tra: ……………… I THƠNG TIN CHUNG HỘ GIA ĐÌNH Họ tên chủ hộ: Giới tính  (nam: 1; nữ:0) – Tuổi:…… Dân tộc: ………(1-Kinh, 2-Thái,3- khác:… ) Trình độ VH:  (học hết lớp mấy? ……………Học nghề khơng? ………………) Tình trạng nhân:  (1 Đã kết hôn; 0- Độc thân) Nhân hộ: Tổng nhân khẩu:…… ….người Trong đó: Nam……Nữ……… Số người tuổi lao động: lđ Số trẻ em em Số trẻ em học: em Số trẻ em tham gia lao động: em Số lao động NN: ……… lđ Nghề nghiệp hộ:  (1-Hộ nông; 0- Khác, cụ thể: ) Những tài sản chủ yếu hộ 4.1 Nhà hộ?  (1- Nhà xây; 2- Nhà gỗ; 3- Nhà tạm) 4.2 Diện tích đất thổ cư? (m2) Diện tích đất vườn nhà (m2) Đất sản xuất lúa hộ - Gia đình trồng lúa từ năm nào? ……………….; Trồng lúa theo phương pháp SRI từ năm nào: …………………………… ; - Tổng diện tích lúa vụ …………… (sào/bung m2); Tổng diện tích lúa vụ: …………… (sào/bung m2) - Số thửa/mảnh ruộng cấy lúa theo SRI: …………… (thửa); Số cấy lúa không theo SRI: ………………………… - Tổng diện tích cấy lúa theo phương pháp SRI: ………………………… ; - Tên giống lúa áp dụng phương pháp SRI gì? ……………… …… ; Mua giống đâu: …………………………………; - Khoảng cách từ nhà đến ruộng lúa: ……………………………… (m) II CHI PHÍ SẢN XUẤT LÚA NĂM 2019 CỦA HỘ Chi phí Vụ lúa Diện tích Giống - Số tự có - Số mua Phân bón - Phân chuồng - Phân xanh - Đạm - Lân - Kaly - NPK Thuốc trừ sâu Thuốc diệt cỏ Lao động - Trong th ngồi Chi phí tiền - Thuỷ lợi phí - Cày,bừa - Gieo trồng - Chăm sóc - Thu hoạch - Chi khác Tổng Số lượng Vụ lúa ĐVT Ha Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg … … Công Công 1000đ 1000đ 1000đ 1000đ 1000đ 1000đ 1000đ Giá vật tư (1000đ) Vụ lúa Vụ lúa Tổng chi phí (1000đ) Cả năm III KẾT QUẢ SẢN XUẤT LÚA NĂM 2019 CỦA HỘ Sản lượng thu hoạch STT Sản phẩm Sản phẩm bán Số lượng (Kg) Năng suất (Kg/ha)* Số lượng (kg) Giá bán (1000đ/kg) (1) (2) (3) (4) Thành tiền (1000đ) (*) (3)x (4) Sản lượng giữ lại Thành Số lượng tiền (Kg) (*) (1000đ) (*) (1) - (3) (5)x (4) Lúa vụ Lúa vụ …… IV TÌNH HÌNH CANH TÁC LÚA CỦA HỘ Gia đình có sử dụng máy móc sản xuất lúa không?  Máy bơm nước  máy cày máy bừa  bơm thuốc sâu Gia đình mua hay th dịch vụ? ………………………………………………………………………………………… Gia đình có cung cấp thông tin/kĩ thuật/giống canh tác theo SRI không? - Ơng bà nhận lấy thơng tin từ đâu (giống/kĩ thuật, phịng bệnh, …): 1-Khuyến nơng 1- có 0- khơng 2-Dự án 3-Đài/tivi 4-khác - Nếu có, gia đình đánh giá chất lượng khuyến nông nào?  (1 tốt; trung bình; khơng đạt hiệu quả) Nước tưới cho lúa có đủ khơng: 1: đủ; 0: khơng đủ Nước tưới khó khăn vào tháng mấy……………………… Đường đến ruộng lúa có thuận lợi khơng  (1: thuận lợi; 0: khơng) Đi lại khó khăn vào tháng mấy……………… Nguồn giống chủ yếu hộ sử dụng:  (1 Có từ vụ trước; Dùng lại từ vụ vừa thu hoạch; Mua mới) Lúa thường bán cho ai?  (1 Tư nhân đến mua; Công ty; Mang chợ bán; Khác… ) Giá trị tổng thu sản phẩm (1000đ) (*) (1)x (4) Tại ông bà chọn trồng theo SRI? ……………………………………………………………………………………… Khó khăn trồng theo SRI gì? ………………………………………………………………………………… Gia đình Ơng (Bà) có tham gia vào hội sản xuất nông nghiệp địa phương không? - Là thành viên  Hợp tác xã  Tổ nhóm sản xuất  Câu lạc 1- Có; 0-Khơng  Hình thức khác - Đánh giá hiệp hội/Tổ nhóm sản xuất ? (1 Tốt; 0- Cần cải thiện, cụ thể ) - Nếu chưa, Ơng (Bà) có mong muốn vào hiệp hội khơng?  (1- Có; 0-Khơng) - Ơng (Bà) mong muốn vào hiệp hội để làm gì? 10 Tổng nguồn thu hộ 2019 Nguồn thu Lúa Thu từ trồng trọt Ngơ Chè Hoa màu Khác Trâu/bị Thu từ chăn nuôi Lợn Gia cầm Lương Khác Kinh doanh Tổng Mức thu (tr.đ/năm) Xin chân thành cảm ơn hợp tác Ông (Bà)./ Cán điều tra ký tên:… ……………………………………………… *: Điều tra viên tự quy đổi sau điều tra Phiếu số: …………………… (Ghi số theo trật tự: Mã người vấn,mã huyện, mã xã, mã thôn số thứ tự) PHIẾU KHẢO SÁT HỘ GIA ĐÌNH (lúa khơng theo SRI) Số điện thoại hộ trồng lúa: …………………………………… Huyện: ………………(Mã ) Xã:…………….(Mã ) Thôn:……… …(Mã …….) Ngày điều tra: ……………… I THÔNG TIN CHUNG HỘ GIA ĐÌNH Họ tên chủ hộ: Giới tính  (nam: 1; nữ:0) – Tuổi:…… Dân tộc: ………(1-Kinh, 2-Thái,3- khác:… ) Trình độ VH:  (học hết lớp mấy? ……………Học nghề khơng? …………) Tình trạng nhân:  (1 Đã kết hơn; 0- Độc thân) Nhân hộ: Tổng nhân khẩu:…… ….người Số trẻ em em Trong đó: Nam……Nữ……… Số trẻ em học: em Số người tuổi lao động: lđ Số trẻ em tham gia lao động: em Nghề nghiệp hộ:  (1-Hộ nông; 0- Khác, cụ thể: ) Những tài sản chủ yếu hộ 4.1 Nhà hộ?  (1- Nhà xây; 2- Nhà gỗ; 3- Nhà tạm) 4.2 Diện tích đất thổ cư? (m2) Diện tích đất vườn nhà (m2) Đất sản xuất lúa hộ - Gia đình trồng lúa từ năm nào? …………………………….; - Diện tích lúa vụ …………… (sào/bung m2); Diện tích lúa vụ: …………………… (sào/bung m2) Số lao động có việc khác NN:… lđ - Số ruộng cấy lúa: …………… (thửa); - Tổng diện tích cấy lúa: …………………………… ; - Tên giống lúa trồng? ………………………………… ; Mua giống đâu?: …… ……………………………………… - Khoảng cách từ nhà đến ruộng lúa: ……………………………… (m) - Tại gia đình khơng áp dụng canh tác lúa theo phương pháp SRI? …………………………………… .………; II CHI PHÍ SẢN XUẤT LÚA NĂM 2019 CỦA HỘ Chi phí Diện tích Giống - Số tự có - Số mua Phân bón - Phân chuồng - Phân xanh - Đạm - Lân - Kaly - NPK Thuốc trừ sâu Thuốc diệt cỏ Lao động - Trong th ngồi Chi phí tiền Vụ lúa Số lượng Vụ lúa ĐVT Ha Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg … … Công Công 1000đ Giá vật tư (1000đ) Vụ lúa Vụ lúa Tổng chi phí (1000đ) Cả năm 1000đ 1000đ 1000đ 1000đ 1000đ 1000đ - Thuỷ lợi phí - Cày, bừa - Gieo trồng - Chăm sóc - Thu hoạch - Chi khác Tổng III KẾT QUẢ SẢN XUẤT LÚA NĂM 2019 CỦA HỘ Sản lượng thu hoạch STT Sản phẩm Lúa vụ Lúa vụ …… Sản lượng giữ lại Sản phẩm bán Năng suất Số lượng Giá bán Thành tiền Số lượng Thành tiền sản phẩm (Kg) (Kg/ha)* (kg) (1000đ/kg) (1000đ) (*) (Kg) (*) (1000đ) (*) (1000đ) (*) (1) (2) (3) (4) (3)x (4) (1) - (3) (5)x (4) (1)x (4) Số lượng IV TÌNH HÌNH CANH TÁC CỦA HỘ Gia đình có sử dụng máy móc sản xuất khơng?  Máy bơm nước Giá trị tổng thu  máy cày máy bừa  bơm thuốc sâu Gia đình mua hay th dịch vụ? ……………………………………………………………………………………………… Gia đình có cung cấp thơng tin/kĩ thuật/giống khơng? 1- có 0- khơng - Ơng bà nhận lấy thơng tin từ đâu (giống/kĩ thuật, phịng bệnh, …): 1-Khuyến nơng 2-Dự án 3-Đài/tivi 4-khác - Nếu có, gia đình đánh giá chất lượng khuyến nơng nào?  (1 tốt; trung bình; khơng đạt hiệu quả) Nước tưới lúa có đủ khơng: 1: đủ; 0: khơng đủ Nước tưới khó khăn vào tháng mấy………………………………… Đường đến ruộng có thuận lợi không  (1: thuận lợi; 0: không) Đi lại khó khăn vào tháng mấy………………………… Nguồn giống chủ yếu hộ sử dụng:  (1 Có từ vụ trước; Dùng lại từ vụ vừa thu hoạch; Mua mới) Lúa thường bán cho ai?  (1 Tư nhân đến mua; Công ty; Mang chợ bán; Khác… ) Khó khăn sản xuất lúa gì? ………………………………………………………………………………………………… Gia đình Ơng (Bà) có tham gia vào hội sản xuất nông nghiệp địa phương không? - Là thành viên  Hợp tác xã  Tổ nhóm sản xuất - Đánh giá hiệp hội/Tổ nhóm sản xuất ?  Câu lạc 1- Có; 0-Khơng  Hình thức khác ………………………  (1 Tốt; 0- Cần cải thiện, cụ thể ) - Nếu chưa, Ơng (Bà) có mong muốn vào hiệp hội khơng?  (1- Có; 0-Khơng) - Ông (Bà) mong muốn vào hiệp hội để làm gì? 10 Tổng nguồn thu hộ 2019 Nguồn thu Lúa Thu từ trồng trọt Ngô Chè Hoa màu Khác Trâu/bò Mức thu (tr.đ/năm) Xin chân thành cảm ơn hợp tác Ông (Bà)./ Cán điều tra ký tên:………………………………………………… Thu từ chăn nuôi Lợn Gia cầm Lương Khác Kinh doanh Tổng ... địa bàn xã Sơn Phú huyện Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên 3.2 Nội dung nghiên cứu Tổng quan sản xuất canh tác lúa địa bàn xã Sơn Phú: -Hiện trạng sản xuất lúa địa bàn xã - Tình hình sản xuất lúa hộ nơng... nghiệp xã Sơn Phú phát triển cho xuất cao, chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu cho người dân vùng, tiến hành nghiên cứu đề tài: ? ?Đánh giá mơ hình sản xuất lúa xã Sơn Phú huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên" ... 2.2.1.Tình hình sản xuất lúa Việt Nam 10 2.2.2 Tình hình nghiên cứu lúa Việt Nam 13 2.3 Tình hình sản xuất lúa tỉnh Thái Nguyên 14 2.4 Tình hình sản xuất lúa huyện Định Hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mô hình sản xuất lúa tại xã sơn phú huyện định hóa, tỉnh thái nguyên , Đánh giá mô hình sản xuất lúa tại xã sơn phú huyện định hóa, tỉnh thái nguyên