0

Luận văn đánh giá thành quả hoạt động tại công ty cổ phần tập đoàn HIPT dưới góc độ vận dụng thẻ điểm cân bằng (balanced scorecard)

149 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM -0o0 - ĐẶNG THỊ THÙY LINH ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HIPT DƯỚI GĨC ĐỘ VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG ( BALANCED SCORECARD ) LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM -0o0 - ĐẶNG THỊ THÙY LINH ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HIPT DƯỚI GÓC ĐỘ VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BALANCED SCORECARD ) Chuyên ngành: Kế toán (Hướng ứng dụng) Mã ngành: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HÀ XUÂN THẠCH TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Đánh giá thành hoạt động Cơng ty Cổ phần Tập Đồn HIPT góc độ vận dụng thẻ điểm cân (Balanced Scorecard)” thân tự nghiên cứu thực theo hướng dẫn khoa học PGS.TS Hà Xuân Thạch Các thông tin, số liệu kết luận văn hoàn toàn trung thực, khách quan có trích dẫn rõ ràng nguồn gốc Người cam đoan (Ký ghi rõ họ tên) Đặng Thị Thùy Linh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ TĨM TẮT ABSTRACT NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn vấn đề giải Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn Kết cấu luận văn CHƯƠNG : SỰ CẦN THIẾT VẬN DỤNG MƠ HÌNH THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT 1.1 Giới thiệu Cơng ty Cổ phần Tập Đồn HIPT 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Tập đoàn HIPT 1.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT 1.1.3 Đặc điểm máy quản lý hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT 1.1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần Tập đoàn HIPT 1.2 Sự cần thiết vận dụng thẻ điểm cân Công ty Cổ Phần Tập đoàn HIPT 10 1.2.1 Bối cảnh ngành công nghệ thông tin 10 1.2.2 Vấn đề cần giải Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT 13 1.2.2.1 Những thuận lợi có 13 1.2.2.2 Những khó khăn tồn 15 1.2.2.3 Lý vấn đề chưa giải công ty trước 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 20 CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN VỀ THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG 21 2.1 Cơ sở lý thuyết 21 2.1.1 Các khái niệm liên quan 21 2.1.1.1 Khái niệm thẻ điểm cân 21 2.1.1.2 Khái niệm thành hoạt động 22 2.1.2 Quy trình xây dựng, triển khai thẻ điểm cân 22 2.1.3 Sự cần thiết phải áp dụng thẻ điểm cân công ty CNTT 23 2.1.4 Các yếu tố thẻ điểm cân áp dụng cho công ty CNTT 24 2.1.5 Mối quan hệ thẻ điểm cân đánh giá thành hoạt động 26 2.2 Tổng quan nghiên cứu việc vận dụng thẻ điểm cân đánh giá thành hoạt động 27 2.2.1 Các nghiên cứu giới 27 2.2.2 Các nghiên cứu nước 29 2.2.3 Điều kiện tiên để triển khai thẻ điểm cân thành công 31 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG : KIỂM CHỨNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HIPT VÀ DỰ ĐỐN NGUN NHÂN - TÁC ĐỘNG 34 3.1 Kiểm chứng công tác tổ chức đánh giá thành hoạt động Công ty Cổ phần Tập Đoàn HIPT 34 3.1.1 Thực trạng công tác đánh giá thành hoạt động Công ty Cổ Phần Tập Đoàn HIPT 34 3.1.1.1 Phương diện tài 34 3.1.1.2 Phương diện khách hàng 35 3.1.1.3 Phương diện quy trình kinh doanh nội 36 3.1.1.4 Phương diện học hỏi phát triển 38 3.1.1.5 Nhận xét thực trạng đánh giá thành hoạt động Cơng ty Cổ Phần Tập Đồn HIPT 40 3.1.1.6 Nguyên nhân hạn chế 48 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu 48 3.2 Dự đoán nguyên nhân-tác động chưa hiệu công tác tổ chức đánh giá thành hoạt động công ty 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 CHƯƠNG : KIỂM CHỨNG NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 60 4.1 Kiểm chứng nguyên nhân tồn công tác đánh giá thành hoạt động công ty 60 4.1.1 Phương pháp định tính sử dụng để kiểm chứng nguyên nhân công tác tổ chức hệ thống đánh giá thành hoạt động không hiệu 60 4.1.2 Kết luận tồn thực trạng đánh giá thành hoạt động vấn đề cần giải từ kết khảo sát định tính 63 4.2 Giải pháp cải tiến vận dụng thẻ điểm cân vào việc đánh giá thành hoạt động Công ty cổ phần Tập Đoàn HIPT 63 4.2.1 Khảo sát nhu cầu vận dụng thẻ điểm cân 63 4.2.2 Mục tiêu chiến lược Công ty Cổ Phần Tập đoàn HIPT 66 4.2.3 Xác định mục tiêu chiến lược thẻ điểm cân Cơng ty Cổ Phần Tập đồn HIPT 67 4.2.3.1 Mục tiêu phương diện tài 67 4.2.3.2 Mục tiêu phương diện khách hàng 68 4.2.3.3 Mục tiêu phương diện quy trình kinh doanh nội 68 4.2.3.4 Mục tiêu phương diện học hỏi phát triển 69 4.2.4 Bản đồ chiến lược mục tiêu thẻ điểm cân Công ty Cổ Phần Tập đoàn HIPT 71 4.2.5 Xác định thước đo, tiêu kế hoạch hành động cần thực để đo lường, đánh giá thành hoạt động Cơng ty Cổ Phần Tập đồn HIPT 73 4.2.5.1 Phương diện tài 73 4.2.5.2 Phương diện khách hàng 75 4.2.5.3 Phương diện quy trình kinh doanh nội 77 4.2.5.4 Phương diện học hỏi phát triển 78 4.2.6 Các giải pháp vận dụng BSC vào Cơng ty Cổ phần Tập Đồn HIPT 80 4.2.6.1 Giải pháp Tăng cường lực tài 80 4.2.6.2 Giải pháp khách hàng 83 4.2.6.3 Giải pháp quy trình kinh doanh nội 84 4.2.6.4 Giải pháp đào tạo phát triển 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 87 CHƯƠNG : XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 88 5.1 Quy trình xây dựng triển khai áp dụng thẻ điểm cân 88 5.1.1 Đánh giá điều kiện ứng dụng thẻ điểm cân 88 5.1.2 Quan điểm vận dụng thẻ điểm cân để đánh giá thành hoạt động Công ty cổ phần Tập Đoàn HIPT 89 5.1.3 Xây dựng phận đánh giá 90 5.2 Tổ chức thực giải pháp vận dụng thẻ điểm cân 91 5.2.1 Kế hoạch triển khai 91 5.2.2 Quy trình thực 92 5.2.3 Phương thức tính điểm xếp loại 93 5.3 Sử dụng thẻ điểm cân chế độ đãi ngộ 95 KẾT LUẬN CHƯƠNG 97 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AEC Cộng đồng Kinh tế ASEAN BSC Thẻ điểm cân (Balanced Scorecard) CBNV CMMI CNTT CNTT-TT GDP HĐQT KPI LNST ROE SMB TGĐ TPP VN Cán nhân viên Mơ hình lực trưởng thành tích hợp (Capability Maturity Model Integration) Cơng nghệ thơng tin Công nghệ thông tin – truyền thông Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) Hội đồng quản trị Chỉ số đánh giá thực công việc (Key Perfomance Indicator) Lợi nhuận sau thuế Tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu (Return On Equity) Doanh nghiệp vừa nhỏ Small and m dium si d businesses) Tổng giám đốc Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TransPacific Strategic Economic Partnership Agreement) Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Bảng tổng hợp tình hình kinh doanh từ 2015-2018 Bảng 4.1: Bảng phân tích tình hình tài năm 2018 năm 2019 Cơng ty Cổ phần Tập Đồn HIPT 60 Bảng 4.2: Tổng hợp dự án thua lỗ công ty 62 Bảng 4.3: Tỷ lệ sử dụng nhân thuê 62 Bảng 4.4: Số lao động nghỉ việc qua năm 62 Bảng 5.1: Các bước triển khai BSC 91 Bảng 5.2: Bảng tỷ trọng tiêu khảo sát khách hàng .94 Bảng 5.3: Thẻ điểm cân tổng hợp 95 nhân viên KD kiến tạo nhân viên nghĩ mang theo khách hàng họ qua công ty khác, điều khó tránh khỏi, nên cần có hành động cụ thể để giữ người Đối với nhân viên theo follow tơi thấy, khơng ảnh hưởng lớn Kế tốn trưởng: Anh thấy có nhìn mục tiêu ngắn hạn Khi cần cắt giảm chi phí, nghĩ đến việc cắt giảm nhân Khi nhân viên phải kiêm nhiệm lúc nhiều cơng việc, dẫn đến khơng hiệu khơng đủ thời gian để kiểm sốt hết cơng việc đồng thời chưa có kinh nghiệm cơng việc kiêm nhiệm dẫn đến nhiều sai sót Mặc khác, có dự án cần người tuyển nhân đạt yêu cầu tuyển người chi phí lương lúc lại cao người cũ nhiều, tuyển lại phải đào tạo, phải thời gian lâu để bắt nhịp với công việc Anh nghĩ cắt giảm nhân phải nhìn nhận lại hiệu quả, hiệu suất công việc mục tiêu dài hạn Ví dụ việc tăng lương cho bạn Trường khơng đáng bao so với chi phí th chun gia bên ngồi, với lợi ích từ chi phí lương chấp nhận Câu 6: Trong năm vừa qua kết hoạt động kinh doanh cơng ty dù có tăng chi phí tài chi phí bán hàng tăng mạnh, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận doanh thu giảm Qua phân tích phịng kế tốn chi phí hoạt động tăng cao Vậy theo ơng ngun nhân đâu kết hoạt động công ty chưa đạt hiệu vậy? Tổng giám đốc: Như m thấy qua số liệu cụ thể phịng kế tốn, tiêu biểu dự án trên, Anh nghĩ nguyên nhân hệ thống đánh giá thành hoạt động công ty chưa hiệu dẫn đến chi phí tăng cao kéo th o lợi nhuận bị giảm Với sai sót thời gian vừa qua, cơng ty có họp để rút kinh nghiệm khắc phục sai sót Thêm vào đó, cạnh tranh ngày gay gắt công ty CNTT , khiến giá bán phải giảm xuống khí chi phí đầu vào khơng thay đổi Mặc dù nay, mơi trường bên ngồi thuận lợi từ sách, mở rộng thị trường Tuy nhiên, để nắm bắt thị trường vấn đề đào tạo nhân lực phù hợp sách để giữ chân nhân viên giỏi quan trọng Năm qua, chúng tơi có kế hoạch th o đuổi vài dự án “dài hơi” tỷ suất lợi nhuận cao, tạm bỏ qua dự án nhỏ lợi nhuận thấp nên doanh số công ty sụt giảm chi phí lại tăng cao Tình trạng khơng cịn dự án “dài hơi” triển khai Phó Tổng giám đốc: Nguyên nhân hệ thống đánh giá thành hoạt động cơng ty chưa cao Cơng ty có nhiều họp để cải thiện vấn đề Số lượng kết nối với khách hàng chưa cao, khả đánh giá dự án tiếp cận khách hàng kinh doanh chưa thật tốt Việc nguồn dự án bị giảm sút, dự án làm lại không hiệu làm ảnh hưởng nghiêm trọng tình hình tài cơng ty Cơng ty giải thiểu số lượng nhân viên, người phải gánh nhiều nhiệm vụ khác nên chi phí lương mức thấp Ngồi ra, việc nhân viên chủ chốt dự án nghỉ việc nhiều khiến cơng ty gặp khó khăn, thời gian qua nhiều nhân viên phản ánh chế độ lương thưởng cào khơng hợp lý, sách thăng tiến không rõ ràng, nhiều nhân viên không hài lịng với mức lương so với đóng góp Đồng thời, cơng ty giai đoạn đầu tư, thiết lập quan hệ với đối tác, khách hàng phí tăng cao điều khơng thể tránh khỏi Chúng hy vọng với định hướng chuyển phần chiến lược kinh doanh sang mảng Enterprise tình trạng doanh thu công ty cải thiện đáng kể thời gian ngắn để chờ dự án lâu dài cơng ty triển khai theo hình thức lấy ngắn ni dài Kế tốn trưởng: Th o Anh phân tích chủ yếu hiệu kiểm sốt dự án khơng tốt Sự phối hợp phận kém, kiểm soát, giám sát tiến độ thực hiện, chất lượng công việc chưa hiệu quả, sử dụng nhân viên thuê nhiều làm giá thành dự án đội lên cao giá nhân cơng th ngồi cao nhiều so với chi phí nhân viên công ty, với việc sử dụng chưa hiệu nhân làm chi phí dự án tăng lên nhiều Sự yếu phân thầu, phận tư vấn triển khai khách hàng… làm rớt thầu….Anh nghĩ, cần phải cải tiến, thay đổi hệ thống đánh giá thành hoạt động công ty, đưa KPI cụ thể nhân viên, phịng ban giảm thiểu rủi ro cho công ty Phần II: Nhu cầu sử dụng BSC công tác đánh giá thành hoạt động Công ty Cổ phần Tập Đoàn HIPT Câu 7: Hiện VNPT, FPT, … áp dụng BSC có nhiều kết bật, công ty không áp dụng BSC trước đây? Tổng giám đốc: Chúng tơi nhìn nhận yếu hệ thống đánh giá này, trước khơng ảnh hưởng mấy, tơi nghĩ với tình hình cơng ty cần thay đổi cải tiến hệ thống đánh giá thành hoạt động cơng ty để kiểm sốt quy trình cách chặt chẽ để tăng lợi cạnh tranh cho công ty Năm 2018, chúng tơi có tham gia nhiều buổi hội thảo, tư vấn BSC lên kế hoạch thực Tuy nhiên, để áp dụng BSC cần chuẩn bị nguồn kinh phí lớn, chuẩn bị nhân lực nhiều thời gian , mà vấn đề quan trọng công ty gặp khó khăn nguồn tài Phó Tổng giám đốc: Tơi có tham gia buổi hội thảo mắt phần mềm eBSC FPT để phổ biến áp dụng cho công ty Nhưng thời gian qua gặp khó khăn tài thiếu người phải tập trung xử lý vấn đề tồn đọng dự án nên chưa áp dụng BSC Kế toán trưởng: Khi định áp dụng BSC cơng ty gặp khó khăn tài dự án mang lại nên định dừng, chưa áp dụng BSC Câu 8: Hiện nay, cơng ty có nhu cầu áp dụng BSC chưa? Tổng giám đốc: Hiện nay, công ty chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, định áp dụng mơ hình BSC Phó Tổng Giám Đốc, Kế tốn trưởng: Cơng ty lên kế hoạch áp dụng BSC Câu 9: Ơng chia sẻ mục tiêu năm tới công ty Tổng giám đốc: Tôi mong muốn: Đến năm 2025, HIPT trở thành doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ CNTT- Viễn thơng uy tín hàng đầu Việt Nam khu vực Từ thực trạng nguyên nhân mà thu thập qua vấn, để hoàn thiện hệ thống đo lường thành hoạt động, đề xuất chiến lược mà công ty nên theo đuổi “ Chiến lược dẫn đầu chi phí”, Ơng / Bà có đồng ý với chiến lược khơng? Phó tổng giám đốc: theo công ty cơng ty thương mại ưu tiên cao kinh doanh đạt mục tiêu tăng trưởng công ty hàng năm Tổng giám đốc: đồng ý với chiến lược Kế toán trưởng: đồng ý Kết vấn sâu cho thấy đồng thuận chuyên gia, lãnh đạo yếu tố mục tiêu kinh doanh phải x m xét quan trọng việc thực tầm nhìn chiến lực cơng ty Mọi người trí chiến lược công ty th o đuổi “ Chiến lược dẫn đầu chi phí” Câu 10: (Tác giả trình bày mục tiêu tác giả tổng hợp) Ơng cho biết mục tiêu công ty khía cạnh ơng có đề xuất thêm mục tiêu khơng? Bảng tổng hợp kết quả: Phương Tổng giám Phó tổng Kế tốn đốc giám đốc trưởng Giảm chi phí x x x Tăng doanh thu x x x Mục tiêu diện Tài Tối ưu hóa lợi nhuận x Mục tiêu đề xuất Gia tăng lợi nhuận cho chủ sở hữu Tăng thị phần x x x x x x Giữ chân khách hàng cũ x x x Quảng bá hình ảnh x x x x x x x x x x x x x Thu hút khách hàng Khách hàng Nâng cao giá trị thương hiệu x Nâng cao hài lòng khách hàng Vận hành dự án hiệu Quy trình kinh doanh nội Tuân thủ qui định liên quan đến hoạt động cơng ty Cải tiến quy trình tăng suất làm việc Nâng cao hiệu bán hàng x Giảm nhân viên cộng tác dự án x Cải thiện hoạt động Marketing x Tăng cường hoạt động đóng góp cho cộng đồng xã hội Mục tiêu đề xuất x Vận hành dự án hiệu Gia tăng hài lòng nhân viên x x x x x x x x x x x x Gia tăng khả giữ Học triển hỏi phát chân nhân viên Nâng cao kỹ nhân viên Nâng cấp hệ thống thông tin Đảm bảo nguồn lực Mục tiêu đề xuất x Đẩy mạnh văn hóa cơng ty liên kết tổ chức Câu 11: Theo Ông, trọng số thẻ điểm cân phân chia nào? Tổng giám đốc: Trong thời gian đầu, nghĩ phải xác định mục tiêu tài chính, khách hàng mục tiêu cao quan trọng tiêu đánh giá Tôi cân nhắc lần tham gia hội thào BSC bên FPT định tỷ lệ trọng số sau: Tài chính: 40%, Khách hàng: 30%, Quy trình kinh doanh nội bộ: 15%, quy trình học hỏi phát triển: 15% Tổng tỷ trọng 100% Phó tổng Giám đốc, Kế tốn trưởng: Đồng ý Câu 12: Với mục tiêu trên, xin đưa thước đo sau: Ơng có đồng ý không điền tiêu thước đo có Tổng giám đốc: Hiện với kiến thức BSC mẻ nên định chọn thước đo tiêu sau: Mục tiêu Thước đo Kế hoạch F1: Giảm chi phí Tốc độ giảm chi động/Doanh thu F2: Tăng doanh thu Tốc độ %) tăng doanh thu bán háng phí hoạt F3: Gia tăng lợi nhuận Tốc độ tăng lợi nhuận hoạt động cho chủ sở hữu ROE C1: Tăng thị phần Tỷ lệ % doanh thu từ khách hàng cũ C2: Giữ chân khách hàng Tỷ lệ % doanh thu từ khách hàng cũ cũ C3: Thu hút khách hàng -13,67% 39% 24% 0.47% 100% 80% Tỷ lệ % doanh thu từ khách hàng C4: Nâng cao hài lòng Mức độ hài lòng khách hàng khách hàng thông qua bảng khảo sát Khơng có dự án thua lỗ I1: Vận hành dự án hiệu Tỷ lệ % Lợi nhuận so thực tế kế hoạch I2: Tuân thủ qui định liên % Tỷ lệ nhân viên vi phạm quy định quan đến hoạt động công ty công ty I3: Đầu tư phát triển dự Số lượng kiện quảng bá cho dự án án mới Số lượng quy trình nghiệp vụ I4: Cải tiến quy trình tăng cải tiến, tiết kiệm chi phí thực suất làm việc L1: Gia tăng hài lòng Mức độ hài lòng nhân viên qua nhân viên khảo sát điểm 100% 5% ≥4 điểm L2: Gia tăng khả giữ Tỷ lệ thâm niên làm việc chân nhân viên Tỷ lệ nghỉ việc nhân viên L3: Nâng cao kỹ Tỷ lệ nhân viên đào tạo nhân viên L4: Đẩy mạnh văn hóa Tỷ lệ nhân viên có mục tiêu cá nhân công ty liên kết tổ chức gắn kết với thành tổ chức L5: Nâng cao lực hệ Tỷ lệ % chi phí trì phát triển thống thông tin hệ thống 65% 5% 25% 100% 10% PHỤ LỤC BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 2019 CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HIPT STT Chỉ tiêu Thực năm 2018 Kế hoạch năm 2019 Doanh thu 721.812.793.848 1.003.319.000.000 Chi phí hoạt động 74.604.034.160 89.524.000.000 Lợi nhuận sau thuế 1,533.720.934 1.900.000.000 Vốn chủ sở hữu 128.112.801.923 403.860.000.000 PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG NĂM 2019 Công ty nghiên cứu mức độ hài lòng quý khách sản phẩm, dịch vụ mà quý khách sử dụng để công ty cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ để xứng đáng với đồng tiền mà quý khách bỏ Rất mong nhận chia sẻ quý khách Công ty xin cam đoan thông tin cá nhân hoàn toàn bảo mật Vui lòng khoanh tròn câu trả lời thể quan điểm bạn th o mức độ sau: 1.Rất khơng hài lịng; 2: Khơng hài lịng; 3: Bình thường; 4: Hài lòng; 5: Rất hài lòng STT Nội dung Mức độ hài lòng Chất lượng sản phẩm, dịch vụ Kết dự án đáp ứng mong đợi bạn Dự án hoàn thành tiến độ Bạn có hài lịng nhóm dự án khơng? Các thắc mắc giải đáp kịp thời Nhân viên kinh doanh Có thái độ lịch thân thiện với khách hàng Làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ tốt khách hàng Nhân viên phận nghiệp vụ Có am hiểu chuyên môn sâu, kỹ tư vấn tốt Lịch sự, hợp tác tốt với khách hàng Dịch vụ bảo hành, bảo trì Có sách bảo hành nhanh chóng, phù hợp 10 Bảo trì thời gian quy định XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH/CHỊ ĐÃ THAM GIA KHẢO SÁT PHỤ LỤC 10 PHIẾU KHẢO SÁT NHÂN VIÊN Cơng ty nghiên cứu mức độ hài lịng cơng nhân viên để cơng ty nâng cao hài lịng cơng nhân viên công ty Rất mong nhận chia sẻ Anh/Chị Công ty xin cam đoan thông tin cá nhân hoàn toàn bảo mật Xin anh/chị vui lòng cho biết độ tuổi? Từ 18 đến 25 tuổi Từ 26 đến 35 tuổi Từ 36 đến 45 tuổi Trên 45 tuổi Anh /chị vui lòng cho biết cơng việc tại? Presale Kinh doanh Hành Post sale Kế toán Khác Thu nhập hàng tháng anh/chị khoảng bao nhiêu? Dưới 10 triệu Từ 10 – 15 triệu Trên 15 – 20 triệu Trên 20 triệu Vui lòng chọn câu trả lời th o mức độ sau: 1.Hồn tồn khơng hài lịng Khơng hài lịng Khơng ý kiến Hồn tồn hài lòng Hài lòng STT I Chỉ tiêu Bản chất cơng việc Mức độ đồng tình Cơng việc thú vị Cơng việc có nhiều thách thức Công việc phù hợp với lực Công việc phân chia hợp lý II Điều kiện làm việc Có đầy đủ trang thiết bị làm việc Môi trường làm việc thoáng mát, II Cơ hội đào tạo thăng tiến Có nhiều hội thăng tiến q trình làm việc Chính sách thăng tiến rõ ràng Được đào tạo phát triển nghề nghiệp 10 Được phát huy lực cá nhân III Thu nhập 11 Thu nhập tương xứng với kết làm việc 12 Thu nhập công công nhân viên 13 Thu nhập đủ để trang trải sống 14 Bạn hài lòng với thu nhập IV Lãnh đạo đồng nghiệp 15 Lãnh đạo quan tâm hỗ trợ công việc cấp 16 Lãnh đạo coi trọng tài đóng góp 17 Lãnh đạo đối xử công 18 Lãnh đạo có lực điều hành công việc 19 Đồng nghiệp phối hợp hồn thành cơng việc 20 Đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ Th o anh chị công ty cần thay đổi để phát triển hơn? Xin anh chị) cho biết số thông tin thân, công ty xin đảm bảo thơng tin hồn tồn bảo mật Họ tên: Bộ phận: ……………… Giới tính: Nam Nữ XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH/CHỊ ĐÃ THAM GIA KHẢO SÁT PHỤ LỤC 11 THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT Mục tiêu Thước đo F1: Giảm chi phí Tốc độ giảm chi phí hoạt động/Doanh thu Năm F2: Tăng doanh thu Tốc độ %) tăng doanh thu bán háng Năm F3: Gia tăng lợi nhuận cho chủ sở hữu Tốc độ tăng lợi nhuận hoạt động ROE C1: Tăng thị phần Thị phần Năm Tỷ lệ khách hàng cũ Quý Tỷ lệ khách hàng Quý C2: Giữ chân khách hàng cũ C3: Thu hút khách hàng Tần số Năm Hành động Kế hoạch Nâng cao hiệu quy trình hoạt động Kiểm sốt khoản chi phí bất -13.67% thường phát sinh Kiểm sốt chi phí hiệu Tăng mức độ hài lịng khách hàng Tăng cường hoạt động mark ting 39% sản phẩm Mở rộng đối tượng khách hàng mục tiêu Tăng doanh thu Hạ thấp chi phí Năm 24% 0.47% Tăng mức độ hài lòng khách hàng Nâng cao khả cạnh tranh Cần chăm sóc khách hàng Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường đối thủ Tăng cường hoạt động mark ting sản phẩm 0.06% 80% 20% Thực Chênh Đánh Điểm tế lệch giá C4:Nâng cao hài lòng khách hàng I1: Vận hành dự án hiệu I2: Tuân thủ qui định liên quan đến hoạt động công ty Mức độ hài lịng khách hàng thơng qua bảng khảo sát Xây dựng hình ảnh HIPT thị trường Nâng cao chất lượng sản phẩm Nâng cao hiệu quy trình bán hàng Tăng cường thỏa mãn nhu cầu khách hàng Kiểm soát, vận hành thật tốt dự án, giảm tỷ lệ nhân viên cộng tác điểm Kiểm sốt tốt chi phí tiến độ dự án đầu tư 100% Tháng Tăng cường công tác đào tạo, giám sát, nhắc nhở nhân viên Khuyến khích hành động mang tính tích cực “ làm gương” tuân thủ quy chế công ty Nghiêm khắc luật việc xử phạt vi phạm quy định công ty 5% Quý Đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng cáo cho dự án triển khai Q Khơng có dự án thua lỗ Tỷ lệ % Lợi nhuận so thực tế kế hoạch % Tỷ lệ nhân viên vi phạm quy định công ty I3: Đầu tư Số lượng phát triển dự kiện quảng bá án cho dự án Quý I4: Cải tiến Số lượng quy quy trình tăng trình tăng năng suất làm suất làm việc việc Quý Mức độ hài L1: Gia tăng lòng nhân hài lòng viên qua khảo nhân viên sát Năm Tỷ lệ thâm L2: Gia tăng niên làm việc khả giữ chân nhân viên Tỷ lệ nghỉ việc nhân viên Năm Quý Khuyến khích nhân viên đưa sáng kiến giải pháp để cải tiến, tăng suất làm việc Cải tiến quy trình làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ với khách hàng Tạo môi trường, cung cấp thiết bị làm việc hỗ trợ nhân viên làm việc tốt Phân bổ cơng việc phù hợp với trình độ lực nhân viên Chế độ lương thưởng xứng đáng, minh bạch Bỏ chế độ thưởng cào bằng, cần thưởng nóng cho nhân viên hồn thành dự án Ln ln lắng ngh tiếp thu nguyện vọng nhân viên Giữ chân nhân viên chủ chốt, có chế độ đãi ngộ thật tốt nhân viên làm việc lâu năm công ty Kh n thưởng xứng đáng nhân viên có đóng góp tích cực vào hiệu cơng ty, có thành tích tốt ≥4 điểm 65% 5% L3: Nâng cao Tỷ lệ nhân viên kỹ nhân đào tạo viên Quý Tỷ lệ nhân L4: Đẩy viên có mục mạnh văn hóa tiêu cá nhân công ty gắn kết với liên kết tổ thành tổ chức chức Năm L5: Nâng cao lực hệ thống thông tin Năm Tỷ lệ % chi phí trì phát triển hệ thống Đẩy mạnh đào tạo kỹ cần thiết cho nhân viên Tăng cường đào tạo cho nhân viên : học khoá ngắn hạn nghiệp vụ ngân hàng, kỹ sal s, sản phẩm công nghệ mới… để phục vụ công việc Tham gia buổi hội thảo cập nhật cơng nghệ Hãng tổ chức Khuyến khích nhân viên chia sẻ đóng góp tích cực vào việc xây dựng hoạt động chung công ty Truyền đạt văn hóa đến thành viên tạo gắn kết cá nhân công ty Có chế độ kh n thưởng khuyến khích đề xuất ý kiến Thường xuyên tổ chức hoạt động dã ngoại, vui chơi để tạo kết nối Cải tiến nâng cao phần mềm ứng dụng 25% 100% 10% ... NGUYÊN NHÂN - TÁC ĐỘNG 3.1 Kiểm chứng công tác tổ chức đánh giá thành hoạt động Công ty Cổ phần Tập Đồn HIPT 3.1.1 Thực trạng cơng tác đánh giá thành hoạt động Công ty Cổ Phần Tập Đoàn HIPT Phương... triển Cơng ty Cổ phần Tập đoàn HIPT 1.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT 1.1.3 Đặc điểm máy quản lý hoạt động Cơng ty Cổ phần Tập đồn HIPT 1.1.4... Quan điểm vận dụng thẻ điểm cân để đánh giá thành hoạt động Công ty cổ phần Tập Đoàn HIPT 89 5.1.3 Xây dựng phận đánh giá 90 5.2 Tổ chức thực giải pháp vận dụng thẻ điểm cân
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn đánh giá thành quả hoạt động tại công ty cổ phần tập đoàn HIPT dưới góc độ vận dụng thẻ điểm cân bằng (balanced scorecard) , Luận văn đánh giá thành quả hoạt động tại công ty cổ phần tập đoàn HIPT dưới góc độ vận dụng thẻ điểm cân bằng (balanced scorecard)