0

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn kỳ hạn nợ của các công ty niêm yết việt nam

75 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH BÙI THỊ NGỌC HÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN KỲ HẠN NỢ CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH BÙI THỊ NGỌC HÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN KỲ HẠN NỢ CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ UYÊN UYÊN TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ kinh tế “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn kỳ hạn nợ Công ty niêm yết Việt Nam” công trình nghiên cứu riêng tơi với hỗ trợ từ phía Giảng viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Uyên Uyên Các số liệu sử dụng để phân tích, đánh giá Luận văn có nguồn gốc rõ ràng tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy Nội dung Luận văn đảm bảo không chép cơng trình nghiên cứu khác TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2019 Tác giả Bùi Thị Ngọc Hà ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I DANH MỤC BẢNG BIỂU IV DANH MỤC HÌNH VẼ V DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VI TÓM TẮT …………………………………………………………………………………VII CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU – CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.3 PHƯƠNG PHÁP VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 2.1 ẢNH HƯỞNG CỦA NHÓM NHÂN TỐ CHI PHÍ ĐẠI DIỆN ĐẾN SỰ LỰA CHỌN KỲ HẠN NỢ CỦA CÔNG TY 2.2 ẢNH HƯỞNG CỦA NHĨM NHÂN TỐ BẤT CÂN XỨNG THƠNG TIN ĐẾN SỰ LỰA CHỌN KỲ HẠN NỢ TRONG DOANH NGHIỆP 2.3 ẢNH HƯỞNG CỦA THUẾ ĐẾN SỰ LỰA CHỌN KỲ HẠN NỢ TRONG DOANH NGHIỆP 13 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 16 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.2.1 CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 19 3.2.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU – MƠ TẢ BIẾN 21 3.2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 CHƯƠNG KẾT QUẢ HỒI QUY 33 4.1 MÔ TẢ THỐNG KÊ 33 4.2 HỆ SỐ TƯƠNG QUAN 38 iii 4.3 KẾT QUẢ HỒI QUY 40 CHƯƠNG - KẾT LUẬN 47 5.1 KẾT LUẬN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 47 5.2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: MÔ TẢ THỐNG KÊ 54 PHỤ LỤC 2: HỆ SỐ TƯƠNG QUAN 58 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ HỒI QUY 59 iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tổng hợp kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn kỳ hạn nợ doanh nghiệp 14 Bảng 3.1: Thống kê mẫu liệu sử dụng nghiên cứu 18 Bảng 3.2: Tóm tắt ý nghĩa phương pháp tính tốn biến mơ hình nghiên cứu 28 Bảng 3.2: Tóm tắt yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn kỳ hạn nợ dấu hiệu dự kiến 31 Bảng 4.1: Mơ tả thống kê tồn mẫu 33 Bảng 4.2: Mô tả thống kê Nhóm cơng ty hạn chế tài bị hạn chế tài phân loại theo Quy mô 34 Bảng 4.3: Mô tả thống kê Nhóm cơng ty hạn chế tài bị hạn chế tài phân loại theo Tính khoản 36 Bảng 4.4: Mô tả thống kê Nhóm cơng ty hạn chế tài Nhóm cơng ty bị hạn chế tài phân loại theo Khả tiếp cận thị trường trái phiếu 37 Bảng 4.5: Hệ số tương quan 38 Bảng 4.6: Hệ số VIF 1/VIF biến độc lập 39 Bảng 4.7:Kết hồi quy toàn mẫu mẫu phân loại theo Quy mô 40 Bảng 4.8: Kết hồi quy mẫu phân loại theo Tính khoản Khả tiếp cận thị trường trái phiếu 44 v DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 3.1: Các bước thực nghiên cứu 30 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt đầy đủ Từ viết tắt đầy đủ Tiếng Anh Tiếng Việt Từ viết tắt Sở Giao dịch Chứng khoán HNX Hanoi Stock Exchange Hà Nội HOSE Hochiminh Stock Exchange Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh vii ABSTRACT This paper examines the impact of factors affecting the debt maturity of Vietnamese listed stock companies including asset maturity, firm size, growth opportunities, turnover, earnings volatility, liquidity, leverage, access to bond markets and tax With a sample of 328 joint stock companies listed on Ho Chi Minh City Stock Exchange and Hanoi Stock Exchange from 2008 to 2018 In addition, to study the effect of factors constraint financing to the selection of debt maturity of Vietnamese listed companies, the author separates the research sample into two groups of companies: financially constrained companies and financially unconstrained companies, based on firm size, liquidity, and access to bond markets Through the use of Tobit Fixed Effects (Tobit Fixed Effects), the study presents evidence that the asset maturity, firm size, turnover, earnings volatility, liquidity, access to bond markets and leverage affect the choice of debt maturity of listed companies in Vietnam In addition, results show that financially constrained companies and financially unconstrained companies to react differently to liquidity risks and thus pursue different debt maturity strategies Financially unconstrained companies will shorten the debt structure, while financially constrained companies that are prone to liquidity risk will extend the debt maturity structure Keywords: Asset maturity, Firm size, Growth opportunities, Turnover, Earnings volatility, Liquidity, Leverage, Access to bond markets, Tax, Debt maturity, Tobit Fixed Effects, Financial constraint viii TÓM TẮT Bài nghiên cứu thực kiểm định tác động yếu tố đến lựa chọn kỳ hạn nợ công ty cổ phần niêm yết Việt Nam bao gồm tính đáo hạn tài sản, quy mô công ty, hội tăng trưởng, hiệu sử dụng tài sản, biến động lợi nhuận giữ lại, khả tốn ngắn hạn, địn bẩy tài chính, khả tiếp cận thị trường trái phiếu thuế; dựa mẫu quan sát 328 công ty cổ phần niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2018 Ngoài ra, để nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố hạn chế tài đến lựa chọn kỳ hạn nợ doanh nghiệp niêm yết Việt Nam, tác giả tách mẫu nghiên cứu thành nhóm cơng ty, nhóm cơng ty bị hạn chế tài nhóm cơng ty bị hạn chế tài dựa tiêu thức quy mơ cơng ty, tính khoản khả tiếp cận thị trường trái phiếu Thông qua việc sử dụng mơ hình Tobit cố định ảnh hưởng (Tobit Fixed Effects), nghiên cứu trưng chứng cho thấy tính đáo hạn tài sản, quy mơ cơng ty, hiệu sử dụng tài sản, khả tiếp cận thị trường trái phiếu, biến động lợi nhuận giữ lại, khả tốn ngắn hạn địn bẩy tài có ảnh hưởng đến lựa chọn kỳ hạn nợ doanh nghiệp niêm yết Việt Nam Bên cạnh đó, nghiên cứu cịn tìm thấy kết cho thấy, công ty bị hạn chế tài bị hạn chế tài phản ứng khác rủi ro khoản theo đuổi chiến lược kỳ hạn nợ khác Các cơng ty bị hạn chế tài rút ngắn cấu kỳ hạn nợ doanh nghiệp, cơng ty bị hạn chế tài dễ bị rủi ro khoản kéo dài cấu kỳ hạn nợ Từ khóa: tính đáo hạn tài sản, quy mô công ty, hội tăng trưởng, hiệu sử dụng tài sản, biến động lợi nhuận giữ lại, khả tốn ngắn hạn, địn bẩy tài chính, khả tiếp cận thị trường trái phiếu, thuế, kỳ hạn nợ, Tobit Fixed Effects, hạn chế tài 51 Budina, N., Garresten, H., & de Jorg, E (2000) Liquidity constraints and investment in transition economies Economics of Transition, 8(2), 453–475 Caprio, G J., & Demirgüc-Kunt, A (1998) The role of long-term finance: Theory and evidence World Bank Research Observer, 13(2), 171–189 10 Chen, J J (2004) Determinants of capital structure of Chinese-listed companies Journal of Business Research, 57(12), 1341–1351 11 Chittenden, F., Hall, G., & Hutchison, P (1996) Small firm growth, access to capital markets and financial structure: Review of issues and an empirical investigation Small Business Economics, 8, 59–67 12 Delcoure, N (2007) The determinants of capital structure in transitional economies International Review of Economics & Finance, 16(3), 400–415 13 Demirgüc-Kunt, A., &Maksimovic, V (1998) Law, finance, and firm growth Journal of Finance, 53(6), 2107–2137 14 Demirgüc-Kunt, A., & Maksimovic, V (1999) Institutions, financial markets, and firm debt maturity Journal of Financial Economics, 54, 295–336 15 Dewatripont, M., & Maskin, E (1995) Credit efficiency in centralized and decentralized economies Review of Economic Studies, 62, 541–555 16 Diamond, D W (1991a) Debt maturity structure and liquidity risk Quarterly Journal of Economics, 106, 709–737 17 Diamond, D W (1991b) Monitoring and reputation: The choice between bank loans and directly placed debt Journal of Political Economy, 99(4), 689–721 18 Duenwald, C., Gueorguiev, N., & Schaechter, A (2005) Too much of a good thing? Credit booms in transition economies: The cases of Bulgaria, Romania, and Ukraine, Working Paper 128, International Monetary Fund 19 Emery, G W (2001) Cyclical demand and the choice of debt maturity Journal of Business, 74(4), 557–590 20 Erol, T (2004) Strategic debt with diverse maturity in developing countries: Industry-level evidence from Turkey Emerging Markets Finance and Trade, 40(5), 5–2 52 21 Flannery, M J (1986) Asymmetric information and risky debt maturity choice Journal of Finance, 41(1), 19–37 22 Graham, J R., Lemmon, M L., & Schallheim, J S (1998) Debt, leases, taxes, and the endogeneity of corporate tax status Journal of Finance, 53(1), 131–162 23 Greene, W (2004) Fixed effects and the incidential parameters problem in the tobit 24 Cai, K., Fairchild, R., & Guney, Y (2008) Debt maturity structure of Chinese companies Pacific-Basin Finance Journal, 16(3), 268-297 doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.06.001, Caprio Demirgüc - Kunt (1998); Schmukler Vesperoni (2006) 25 Fan, J., Titman, S., & Twite, G (2012) An international comparison of capital structure and debt maturity choices Journal of Financial and Quantitative Analysis, 47(1), 23 - 56 26 Flannery, M J (1986) Asymmetric information and risky debt maturity choice Journal of Finance, 41, 19-37 27 Jensen, M C., & Meckling, W H (1976) Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360 28 Kirch, G., & Terra, P R S (2012) Determinants of corporate debt maturity in South America: Do institutional quality and financial development matter? Journal of Corporate Finance, 18(4), 980-993 doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.05.004 29 Mateurs, C., & Terra, P (2013) Leverage and the Maturity Structure of Debt in Emerging Markets Journal of Mathematical Finance, 3, 46-59 doi: http://dx.doi.org/10.4236/jmf.2013.33A005 30 Modigliani, F., & Miller, M H (1958) The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment The American Economic Review, 48(3), 261-297 53 31 Morris, J (1976) On corporate debt maturity strategies Journal of Finance, 31(1), 29-37 32 Stephan A., Talavera O and Tsapin A., 2010 Corporation debt maturity choice in emerging financial markets The quaterly review of economics and finance, 55(2), 14133 Stohs M H and Mauer D C., 1996 The seterminants of corporate debt maturity structure Journal of business, 69 (3), 279-312 Shane A.Johnson (2003) 34 Titman S and Wessels R., 1988 The determinanats of capital structure choice Journal of Finance, 43 (1), 1-19 54 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mơ tả thống kê - Tồn mẫu - Nhóm cơng ty hạn chế tài phân loại theo Quy mơ (SIZE) 55 - Nhóm cơng ty khơng bị hạn chế tài phân loại theo Quy mơ (SIZE) - Nhóm cơng ty hạn chế tài phân loại theo Tính khoản (CurrentRatioxLeverage) 56 - Nhóm cơng ty bị hạn chế tài phân loại theo Tính khoản (CurrentRatioxLeverage) - Nhóm cơng ty hạn chế tài phân loại theo Khả tiếp cận thị trường thị trường trái phiếu (ACCESS) 57 - Nhóm cơng ty bị hạn chế tài phân loại theo Khả tiếp cận thị trường thị trường trái phiếu (ACCESS) 58 Phụ lục 2: Hệ số tương quan 59 Phụ lục 3: Kết hồi quy - Hồi quy tồn mẫu 60 - Hồi quy nhóm cơng ty hạn chế tài phân loại theo Quy mơ (SIZE) 61 - Hồi quy nhóm cơng ty bị hạn chế tài phân loại theo Quy mơ (SIZE) 62 - Hồi quy nhóm cơng ty hạn chế tài phân loại theo Tính khoản (CurrentRatioxLeverage) 63 - Hồi quy nhóm cơng ty bị hạn chế tài phân loại theo Tính khoản (CurrentRatioxLeverage) 64 - Hồi quy nhóm cơng ty hạn chế tài phân loại theo Khả tiếp cận thị trường thị trường trái phiếu (ACCESS) 65 - Hồi quy nhóm cơng ty bị hạn chế tài phân loại theo Khả tiếp cận thị trường trái phiếu (ACCESS) ... cứu chọn đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn kỳ hạn nợ công ty niêm yết Việt Nam" cho Luận văn Thạc Sĩ với mong muốn kết nghiên cứu Việt Nam nới rộng thêm chứng yếu tố ảnh hưởng đến việc. .. TP HỒ CHÍ MINH BÙI THỊ NGỌC HÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN KỲ HẠN NỢ CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG... thuyết sau: Giả thuyết H7: Hệ số tác động thuế tương quan âm đến kỳ hạn nợ 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu – Mơ tả biến Để kiểm định yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn kỳ hạn nợ công ty cổ phần niêm yết Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn kỳ hạn nợ của các công ty niêm yết việt nam , Luận văn các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn kỳ hạn nợ của các công ty niêm yết việt nam