0

Tự chủ tài chính ở bệnh viện mắt hà nội, thành phố hà nội luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công

67 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:42

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NGƠ THỊ THƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chun ngành : Quản lý tài cơng Mã số : 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN PGS.TS.Nguyễn Trọng Thản HÀ NỘI -2020 BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NGƠ THỊ THƯƠNG Lớp: CQ54/01.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành : Quản lý tài cơng Mã số : 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN:PGS.TS.Nguyễn Trọng Thản HÀ NỘI -2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN NGÔ THỊ THƯƠNG i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT GIẢI NGHĨA BGĐ Ban giám đốc BHYT Bảo hiểm Y tế BHXH Bảo hiểm Xã hội CBNV Cán nhân viên KBNN Kho bạc Nhà nước KCB Khám chữa bệnh KH – TH Kế hoạch – Tổng hợp KT – XH Kinh tế xã hội NSNN Ngân sách Nhà nước TC – KT Tài – kế tốn TSCĐ Tài sản cố định TP Thành phố SNCL Sự nghiệp công lập UBND Ủy ban nhân dân ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ vi LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP 1.1 Tổng quan bệnh viện công lập 1.1.1 Khái niệm bệnh viện công lập 1.1.2 Đặc điểm bệnh viện công lập 1.1.3 Vai trị bệnh viện cơng lập 1.2 Cơ chế tự chủ tài bệnh viện công lập 1.2.1 Khái niệm chế tự chủ tài bệnh viện công lập 1.2.2 Nội dung chế tự chủ tài bệnh viện công lập 1.2.2.1 Tự chủ tạo lập nguồn tài 1.2.2.2 Tự chủ sử dụng nguồn tài 1.2.2.3 Tự chủ phân phối kết hoạt động tài 10 1.2.2.4 Tự chủ xây dựng quy chế chi tiêu nội 11 iii 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tự chủ tài bệnh viện cơng lập 12 1.3.1 Nhân tố khách quan 12 1.3.2 Nhân tố chủ quan 13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỰ CHỦ TÀI CHỦ TẠI BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI 15 2.1 Giới Thiệu Về Bệnh Viện Mắt Hà Nội 15 2.1.1 Lịch sử phát triển, chức nhiệm vụ đơn vị 15 2.1.2 Bộ máy tổ chức quản lý tài 17 2.2 Thực trạng tự chủ tài bệnh viện mắt hà nội 20 2.2.1 Tự chủ tạo lập nguồn tài 20 2.2.2 Tự chủ sử dụng nguồn tài 24 2.2.3 Tự chủ phân phối kết hoạt động tài 28 2.2.4 Tự chủ xây dựng quy chế chi tiêu nội 30 2.3 Đánh Giá Chung Thực Trạng Tự Chủ Tài Chính Tại Bệnh Viện Mắt Hà Nội 30 2.3.1 Kết đạt 30 2.3.2 Tồn hạn chế nguyên nhân 32 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI 37 3.1 Phương Hướng, Mục Tiêu Tự Chủ Tài Chính Tại Bệnh Viện Mắt Hà Nội Đến Năm 2025 37 iv 3.1.1 Định hướng phát triển Bệnh viện Mắt Hà Nội đến năm 2025 37 3.1.2 Phương hướng, mục tiêutự chủ tài Bệnh viện Mắt Hà Nội đến năm 2025 38 3.2 Giải Pháp Tăng Cường Tự Chủ Tài Chính Tại Bệnh Viện Mắt Hà Nội 40 3.2.1 Giải pháp tự chủ tạo lập nguồn tài 40 3.2.2 Giải pháp tự chủ sử dụng nguồn tài 46 3.2.3 Giải pháp tự chủ phân phối kết hoạt động kinh doanh 47 3.2.4 Giải pháp tự chủ xây dựng quy chế chi tiêu nội 49 3.3 Các Kiến Nghị Thực Hiện Giải Pháp 51 3.3.1 Đối với phủ Bộ, ngành 51 3.3.2 Đối với Bộ y tế, sở y tế quan BHXH 52 KẾT LUẬN 54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC 01: TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TẠI ĐƠN VỊ 57 v DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ Danh mục sơ đồ Sơ đồ 2.1: sơ đồ máy bệnh viện mắt Hà Nội 18 Danh mục bảng Bảng 2.1:Tổng hợp chi tiết nguồn thu giai đoạn 2017– 2019 21 Bảng 2.2:Tổng hợp nguồn thu nghiệp giai đoạn 2017 – 2019 23 Bảng 2.3:Tổng hợp chi thường xuyên từ nguồn NSNN cấp 2017 -2019 25 Bảng 2.4:Tổng hợp chi thường xuyên từ nguồn thu 2017 -2019 26 Bảng 2.5: Tổng hợp trích lập quỹ hàng năm giai đoạn 2017 - 2019 30 vi LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Sức khoẻ vốn quý người toàn xã hội Con người nhân tố quan trọng định trực tiếp đến phát triển xã hội đất nước Vì muốn có xã hội phát triển đòi hỏi phải phát triển nguồn nhân lực có việc bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân Do hoạt động y tế - hoạt động chăm lo sức khoẻ cho người hoạt động quan trọng tất quốc gia giới Ở nước ta, Đảng Nhà nước quan tâm trọng phát triển ngành y tế việc chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gắn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu phát triển nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân Ngành y tế phấn đấu đảm bảo công bằng, nâng cao chất lượng hiệu chăm sóc sức khoẻ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ tầng lớp nhân dân Trước đây, nghiệp y tế lĩnh vực dịch vụ cơng hồn tồn Nhà nước đứng cung cấp, bệnh viện công đơn quan hành nghiệp đơn thuần, NSNN đầu tư Nhà nước dù cố gắng tăng chi cho y tế từ nguồn NSNN hàng năm số chi hạn chế, dẫn tới tình trạng bệnh viện công hoạt động không hiệu quả, không đáp ứng đầy đủ nhu cầu bệnh nhân không đem lại chất lượng KCB tốt theo yêu cầu người dân điều kiện phát triển Vì vậy, nghiệp y tế khơng cịn đơn dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơng Nhà nước đứng cung cấp cho xã hội, mà nâng cao vai trò trở thành ngành thuộc nhóm ngành dịch vụ phục vụ nhu cầu có tính chất phúc lợi xã hội Nguồn tài đơn vị SNCL thuộc lĩnh vực Y tế NSNN cấp kết hợp với khai thác nguồn thu từ hoạt động dịch vụ Y tế khác cho xã hội Theo đó, bệnh viện cơng đơn vị nghiệp có thu, có chức cung cấp dịch vụ y tế cho người dân Tuy nhiên hoạt động cung cấp dịch vụ bệnh viện công không đặt mục tiêu lợi nhuận làm mục tiêu quan trọng Tự chủ tài địi hỏi quản lý tài bệnh viện cơng vừa phải đảm bảo hiệu tài vừa phải đảm bảo mục tiêu cơng chăm sóc sức khỏe người dân, hướng tới mục tiêu phát triển KT – XH đất nước Theo quan điểm này, Nhà nước ban hành sách giao quyền tự chủ cho bệnh viện công lập Nghị định số 10/2002/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Nghị định số 16/2015/NĐ-CP xây dựng hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động quản lý tài điều kiện tự chủ tài đơn vị nghiệp Bệnh viện Mắt Hà Nội đơn vị nghiệp Y tế công lập Thông qua việc thực chế tự chủ tài chính, Bệnh viện mắt Hà Nội tạo tác động định cung ứng, sử dụng chi trả dịch vụ y tế; nguồn thu sử dụng hợp lý để đáp ứng nhu cầu chi tiêu bệnh viện, nâng cao chất lượng KCB Điều đòi hỏi ngành y tế nói chung cụ thể đơn vị nghiệp công lập - nơi trực tiếp nhận nguồn lực tài phải có chế tự chủ tài phù hợp Xuất phát từ yêu cầu lý luận, nhận thức tầm quan trọng, tính cấp thiết vấn đề, tơi lựa chọn đề tài: “Tự chủ tài bệnh viện mắt Hà Nội, Thành phố Hà Nội” Mục tiêu nghiên cứu: KCB địa phương Thơng qua thu hút thêm nguồn tài cho bệnh viện cá nhân bác sỹ tham gia Ngoài thu hút nguồn lực tài chính, giải pháp giúp tăng đáng kể chất lượng KCB giúp bác sỹ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tế môi trường khác mà người dân có điều kiện thuận tiện thăm khám chuyên khoa mắt địa phương mà khơng thêm chi phí thời gian di chuyển Tuy nhiên giải pháp chứa đựng số vấn đề nhạy cảm liên quan đến lợi ích cá nhân; đưa vào áp dụng cần có biện pháp, quy định rõ ràng, cụ thể Bệnh viện cần cung cấp dịch vụ chữa bệnh, thuốc, xét nghiệm chẩn đoán, v.v cho tất bệnh nhân có nhu cầu y tế, khả toán họ Có số phương án cụ thể cho phép bệnh viện tạo nguồn thu từ tư nhân đảm bảo công cho dịch vụ như: có chương trình giúp đỡ giảm miễn phí cho người nghèo; thu phí dịch vụ khơng phải dịch vụ KCB: ví dụ thu phí cao sử dụng phịng bệnh hạng cao hơn, thu phí cho dịch vụ bổ sung (ăn, TV, điện thoại), thu phí đỗ xe ô tô vận chuyển trường hợp không cấp cứu; bệnh viện thu phí chọn bác sĩ (miễn tất bác sĩ phục vụ người nghèo phải có đủ trình độ chun mơn nghề nghiệp); Cho th không gian bệnh viện cho hoạt động thương mại phù hợp, ví dụ bán đồ ăn, bán thuốc lẻ kính mắt Có thể nói nguồn thu nhiều tiềm mà Bệnh viện cần tận dụng tăng cường thêm số thu từ nguồn Tuy nhiên, bệnh viện phép cung cấp dịch vụ bổ sung có thu phí, điều quan trọng cần phải cung cấp thông tin đầy đủ, cụ thể rõ ràng khoản chi cho bệnh nhân Cần phải thông báo rõ nội dung có liên quan đến dịch vụ công dịch vụ tư cách cụ thể cho bệnh nhân gia đình 45 bệnh nhân biết chi phí người sử dụng cần thiết phải trả cho gói dịch vụ tư gói dịch vụ 3.2.2 Giải pháp tự chủ sử dụng nguồn tài Giải pháp sử dụng nguồn tài hiệu quả, tăng tỷ lệ tiết kiệm chi Bệnh viện cần rà sốt lại quy trình quản lý hoạt động chun mơn, sở cắt giảm chi phí khơng cần thiết nhằm đảm bảo tiết kiệm nguồn lực Cụ thể: Nâng cao vai trị kiểm sốt tất khâu từ dự toán, cấp phát, chi tiêu đến hạch toán, xác định kết Chú trọng việc kiểm soát điều kiện chi, kiểm soát chứng từ chi tiêu, toán nội dung chi tiêu Tất khoản chi phải kiểm soát chặt chẽ trước, sau trình cấp phát, chi tiêu, tốn tốn Chính sách, chế mức độ tiến hành kiểm soát chi cần sát nên gây ảnh hưởng lớn đến hiệu cơng tác quản lý tài Bệnh viện Đảm bảo việc sử dụng kinh phí nội dung, mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, từ quản lý tài thực ngun tắc, chặt chẽ, hạn chế tránh tình trạng chi sai, chi thừa gây thất lãng phí nguồn lực Chỉnh sửa hoàn thiện quy chế chi tiêu nội Bệnh viện cách hợp lý Xây dựng chi tiết định mức tiêu hao hóa chất, vật tư trang thiết bị Y tế cơng tác KCB Các phịng, khoa Bệnh viện muốn chủ động sử dụng kinh phí cần phải xây dựng quy chế chi tiêu nội giúp cho người có hành lang pháp lý rõ ràng trình thực Nguồn thu, mức thu, nguồn chi định mức chi phải xây dựng cụ thể, phù hợp với thực tế Bệnh viện Quy chế chi tiêu nội Bệnh viện cụ thể, chi tiết bao quát tồn chi tiêu thi q trình quản lý chi tiêu dễ dàng, thuận lợi góp phần đảm bảo tiết kiệm chi cho đơn vị Các tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu quy chế phải thảo luận công khai, xin ý kiến 46 phòng khoa Bệnh viện trước Giám đốc Bệnh viện ký ban hành Tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu nội Bệnh viện sau ban hành quy chế chi tiêu nội coi sở pháp lý để điều hành việc sử dụng, toán kinh phí thường xuyên từ nguồn NSNN nguồn thu từ hoạt động nghiệp sở, Bệnh viện, sở để kiểm soát chi, kiểm tra, tra, kiểm toán quan chức Nhà nước Hiện tại, Bệnh viện thực khốn chi khoản chi cơng tác phí, điện thoại nên cần thực mở rộng chế khoán chi cho Khoa, phòng Bệnh viện để thúc đẩy tính tự giác thực tiết kiệm, chống lãng phí Bệnh viện giao cho Khoa, phịng nhận khoán mức khoán dựa theo kế hoạch hoạt động Ban Giám đốc phê duyệt Việc khoán chi tạo địn bẩy động lực khuyến khích sáng tạo, buộc Khoa phòng phải xây dựng kế hoạch thu chi cụ thể giúp vừa tăng tăng thu tiết kiệm tối đa khoản chi; nâng cao hiệu chất lượng công việc 3.2.3 Giải pháp tự chủ phân phối kết hoạt động kinh doanh Con người nhân tố định tất hoạt động xã hội, đặt môi trường đơn vị vai trị nhân lực lĩnh vực tài nhân tốt định tới kết hoạt động kinh doanh Muốn nâng cao tự chủ phân phối kết hoạt động kinh doanh tất yếu cần nâng tiến hành nâng cao cải thiện trình độ nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, CBNV TC - KT chuyên trách, có tinh thần trách nhiệm, có nghiệp vụ TC - KT giỏi Bộ phận TC - KT cần tiến hành rà soát đánh giá lại toàn bộ máy hoạt động quản lý tài lực trình độ Trên sở thực kiện tồn máy quản lý theo hướng chuyên trách hiệu hoạt động phù hợp với quy mộ hoạt động Bệnh viện Ban lãnh đạo cần phân công lĩnh vực, vị trí chun mơn cụ thể cho CBNV, quy định rõ phần 47 việc cá nhân gắn liền với trách nhiệm trình thực hiện, tạo điều kiện cho cá nhân chủ động cơng tác chun mơn Trong tình hình nay, ln ln địi hỏi chất lượng cán bộ, CBNV làm việc lĩnh vực tài ngày cao phù hợp với lộ trình phát triển quản lý tài thực tự chủ tài đơn vị; cần tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, CBNV quản lý tài Hàng năm cần tăng cường mở rộng tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ ngắn ngày; cử cán tham gia khóa đào tạo ngắn hạn nâng cao trình độ chun môn TC - KT; tham gia đầy đủ lớp tập huấn văn liên quan đến sách tài chính, chế độ kế tốn Sở Tài tổ chức để đảm bảo theo kịp với lộ trình đổi phát triển sách tài Ngồi ra, tập thể CBNV TC - KT cần thường xuyên trao đổi kiến thức, kinh nghiệm chun mơn nghiệp vụ, giúp nâng cao trình độ, từ cải thiện hiêu cơng việc Mỗi CBNV cần phải nâng cao ý thực tự học, tự nâng cao trình độ, chủ động cập nhật thơng tin để kịp thời phục vụ cho công việc Bên cạnh đó, ngồi việc củng cố chun mơn nghiệp vụ đội ngũ CBNV TC – KT cần phải hoàn thiện nâng cao kiến thức tin học ngoại ngữ; áp dụng tin học vào trình quản lý tài giúp cơng việc trở nên đơn giản, gọn nhẹ, từ nghiệp vụ phát sinh nhanh chóng cập nhật phục vụ cơng tác lập báo cáo Đi đôi với công tác đào tạo bồi dưỡng ln cần có sách kịp thời động viên, khuyến khích tạo điều kiện thời gian kinh phí q trình cá nhân tham gia tập huấn Ngồi cần có quy định cụ thể chế lương thưởng phụ cấp ưu đãi hợp lý giúp tạo điều kiện môi trường thích hợp để cán có lực chun mơn giỏi phát huy hết khả 48 3.2.4 Giải pháp tự chủ xây dựng quy chế chi tiêu nội Đối với tự chủ xây dựng quy chế chi tiêu nội giải pháp kiểm tra, giám sát hoạt động quan trọng thiếu công tác quản lý tài chính, nhằm xem xét tính đắn, hợp lý, hợp pháp khoản chi, tính tiết kiệm hiệu việc sử dụng chúng tăng cường tính trách nhiệm người tham gia quản lý, sử dụng nguồn lực Muốn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội cần phải làm tốt biện pháp sau: -Làm cho người, phận có nhận thức đắn vị trí vai trị cơng tác kiểm tra, kiểm sốt, đồng thời hiểu nguyên tắc kiểm tra tài chính, quy định, điều lệ, chế độ quản lý tài phát huy vai trị, tính gương mẫu đội ngũ cán lãnh đạo Từ có phối hợp hài hịa, chặt chẽ q trình kiểm tra, giám sát tài khoa phịng để tránh chồng chéo mà đạt hiệu cao công việc - Kiện toàn hệ thống kiểm tra, tra tài nội bộ; thay đổi quan điểm làm việc, cần có thái độ kiên xử lý sai sót mang tính hệ thống q trình quản lý tài Bệnh viện - Dựa hệ thống tiêu chuẩn, định mức cụ thể quy định làm đánh giá hiệu sử dụng nguồn lực tài - Rà sốt lại tồn quy định nội ban hành, nghiên cứu bổ sung cụ thể trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan chế tài quy định nội - Cơng tác kiểm tra, giám sát phải tiến hành cách thường xuyên, liên tục, toàn diện từ khâu phê duyệt kế hoạch, khâu cấp phát, nghiệm thu, toán đảm bảo ngun tắc hạch tốn; có kiểm tra 49 chứng từ, sổ sách thực tế; trì thường xuyên khâu kiểm duyệt, kiểm tra chứng từ chi tiêu - Dự kiến biện pháp điều chỉnh định tài phù hợp đảm bảo nâng cao hiểu sử dụng nguồn tài kèm với cải thiện chất lượng KCB bệnh viện Bên cạnh đó, xu hướng chung kiểm tra, giám sát tài bệnh viện công lập phát triển theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo tham gia bên liên quan đến hoạt động bệnh viện, tránh việc mở rộng quyền sở hữu tự tài sản gây tình trạng lạm dụng để lại hậu nghiêm trọng thiếu trách nhiệm giải trình Tính công khai, minh bạch pháp luật tạo thuận lợi cho cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nhóm yêu cầu nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng quản lý tài chính, sử dụng có hiệu nguồn NSNN, thực tốt chống lãng phí Tính công khai, công khai thông tin cần phải đảm bảo thực thường xuyên, liên tục Yêu cầu đặt nội dung như: -Công khai hố thơng tin quản lý thu-chi; quản lý sử dụng phân phối nguồn vốn bệnh viện Các thông tin chủ động cung cấp kịp thời theo yêu cầu đối tượng Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào đối định mà thông tin cung cấp mức độ khác nhằm đảm bảo cho việc đối chiếu, đối chứng kiểm sốt Ví dụ, người bệnh có quyền biết thơng tin khoản chi phí để với hoá đơn, chứng từ phải nộp -Mở rộng hình thức cơng khai thơng tin cách hiệu Các thơng tin cần có lựa chọn, bố trí, xếp để đối tượng nắm bắt thông tin cách thuận lợi 50 - Có chế bảo đảm thơng tin, thơng tin gây ảnh hưởng, tác động xấu đến quản lý tài hoạt Minh bạch hố quản lý tài yêu cầu vừa mang tính nghiệp vụ Để minh bạch quản lý tài bệnh viện cần phải: -Mọi chứng từ, sổ sách, hoá đơn, phải rõ ràng khoản thu-chi, quản lý sử dụng, phân phối nguồn vốn Điều khẳng định, khoản thu-chi hay quản lý sử dụng, phân phối phải chấp hành theo nguyên tắc quản lý tài để thực tốt quyền tự chủ - Minh bạch chế quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động KCB bệnh viện Tính minh bạch quản lý đòi hỏi phải xuất phát sở hình thức, biện pháp áp dụng nhằm bảo đảm cho quản lý thực hiện, có kiểm sốt kiểm tra chặt chẽ Có thể sử dụng chế quản lý nhiều bên để hạn chế biểu tiêu cực quản lý 3.3 Các Kiến Nghị Thực Hiện Giải Pháp 3.3.1 Đối với phủ Bộ, ngành Nhà Nước cần có sách khuyến khích, ưu đãi đơn vị: tăng đầu tư mở rộng sở vật chất, trang thiết bị KCB, đảm bảo kinh phí để mua sắm máy móc thiết bị đại phục vụ người bệnh, tạo điều kiện cho đơn vị mở rộng tự chủ, tăng cường công tác xã hội hóa để phục vụ người bệnh Cần quan tâm tới việc phân cấp ủy quyền mạnh mẽ cho đơn vị SNCL thực chế tự chủ, nhằm tạo quyền chủ động thực cho đơn vị SNCL nói chung đặc biệt cho đơn vị hoạt động lĩnh vực y tế nói riêng q trình tổ chức hoạt động Rà soát sửa đổi kịp thời chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi hành chính, nghiệp, quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực chế độ tự chủ tài cho phù hợp với điều kiện thực tế 51 3.3.2 Đối với Bộ y tế, sở y tế quan BHXH * Về phía Bộ Y tế Sở Y tế TP Hà Nội – đơn vị chủ quản trực tiếp -Bộ Y tế tiếp tục xây dựng sớm ban hành mức giá tính đủ chi phí có tích lũy theo quy định - Tăng cường công tác tra, kiểm tra cơng tác quản lý tài Bệnh viện - Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng đào tạo cán tài Bệnh viện, đảm bảo cập nhật đầy đủ thơng tin sách nhanh chóng tồn diện - Định kỳ hàng năm tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm cơng tác quản lý tài điều kiện chủ tài bệnh viện cơng lập địa bàn - Tất văn Quy phạm pháp luật liên quan tới BHXH, đặc biệt BHYT cần chỉnh sửa, tạo điều kiện thuận lợi cho sở Y tế áp dụng thực tế * Về phía quan BHXH - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giám định BHYT, kết nối liên thông liệu tổ chức giám định Hệ thống thông tin giám định BHYT, tiếp tục triển khai nâng cấp cải tiến phần mềm giám định giám định BHYT trước, sau người bệnh viện…tránh tình trạng hệ thống giám định tự động giám định trực tiếp cho kết khác - BHXH cần trọng chuẩn hóa đội ngũ giám định viên số lượng chất lượng Theo đó, sở KCB BHYT phải có giám định viên thường trực, giám định viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn người 52 làm công tác giám định BHYT lĩnh vực bảo đảm định viên có chun mơn y, dược tham gia giám định vấn đề y tế công tác giám định chuyên sâu, chi tiết, đầy đủ; đảm bảo giám - Kiến nghị quan BHXH quản lý quỹ thật chặt chẽ, ngun tắc, bảo tồn quỹ; tốn kịp thời quy định cho Bệnh viện Tóm tắt luận văn chương đề xuất số định hướng nhóm giải pháp giúp tăng cường tự chủ tài bệnh viện mắt Hà Nội Các giải pháp có quan hệ chặt chẽ hỗ trợ cho nhau, q trình tổ chức thực phải tiến hành đồng mang lại hiệu cao việc tăng cường tự chủ tài giai đoạn năm 53 KẾT LUẬN Tự chủ tài bệnh viện mắt Hà Nội yêu cầu quan trọng để góp phần cho bệnh viện phát huy tính chủ động việc quản lý tài chính, góp phần tăng thu, tiết kiệm chi nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức bệnh viện Nguồn thu bệnh viện không ngừng tăng lên chất lượng chuyên môn nâng cao đa dạng hóa loại hình cung cấp dịch vụ KCB Bên cạnh cạnh tự chủ tài bện viện mắt Hà Nội cịn có khó khăn, tồn cần giải Trên chế vận dụng lý luận nghiên cứu thực tế bệnh viện mắt Hà Nội thời gian qua tập trung giải vấn đề sau: - Làm sáng tỏ vấn đề lý luận chế tự chủ tài ĐVSNCL thuộc lĩnh vực Y tế - Phân tích thực trạng chế tự chủ tài bệnh viện mắt Hà Nội giai đoạn 2017 – 2019 từ nêu lên khó khăn, tồn đồng thời rõ nguyên nhân khó khăn, tồn - Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường tự chủ tài bệnh viện mắt Hà Nội thời gian tới Tuy nhiên phạm vi nghiên cứu đề tài hạn chế thân, kết nghiên cứu luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Rất mong nhận ý kiến đóng góp Thầy, giáo; nhà khoa học bạn đọc quan tâm để luận văn hoàn thiện 54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2006), Thơng tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Bộ Tài (2007), Thơng tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 sửa đổi Thông tư số 71/2006/TT-BTC hướng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Bộ Y tế Bộ Nội vụ (2008), Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT – BYT – BNV ngày 23/01/2008 hướng dẫn thực số điều NĐ số 43/2006/NĐ – CP lĩnh vực Y tế cơng lập Chính Phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập Chính Phủ (2012), Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 Chính phủ chế hoạt động, chế tài đơn vị nghiệp y tế công lập giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh cơng lập Chính Phủ (2015), Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nôi (2013), Nghị số 13/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 Ban hành Quy định dịch vụ khám chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội TS Phạm Văn Khoan, TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt (2010), Giáo trình Lý thuyết Quản lí tài cơng, Nxb Tài chính, Hà Nội TS Phạm Văn Khoan, TS Nguyễn Trọng Thản (2010), Giáo trình Quản lí tài quan Nhà nước đơn vị nghiệp cơng, Nxb Tài chính, Hà Nội 55 10 Ngân hàng giới (2011) Phân tích việc thực Chính sách tự chủ Bệnh viện giới thực tế Việt Nam 11 Báo cáo Quyết toán tài từ năm 2017 – 2019, Bệnh viện Mắt Hà Nội 12 Báo cáo Kết thực tiêu kế hoạch giai đoạn 2017 – 2019 56 PHỤ LỤC 01: TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TẠI ĐƠN VỊ Kết đạt Nguyên nhân được/hạn chế Giải pháp kiến nghị thực tiễn giải pháp Về tạo lập nguồn tài sách quản lý chính: Bệnh viện tài tăng quyền tự chủ động thực uản chủ tài cho lý tài đạt hiệu đơn vị nghiệp y tế từ nguồn thu tác động vào việc khai nghiệp nguồn thu thác nguồn thu nghiệp tăng lên không ngừng Về sử dụng nguồn tài Chấp hành tốt chế độ kế chính: cơng tác kiểm tốn, thống kê, cung cấp sốt chi ngày thơng tin tài hữu quan tâm, ích, cần thiết cho BGD trọng đạo quan chức thực tất khác khâu Về xây dựng quy chế Thực tốt công khai chi tiêu nội bộ: quyền lợi, chế năm qua khơng độ, tiêu chuẩn có đơn khiếu nại, thắc cán nhân viên mắc chế đơ, sách tài 57 Về phân phối phối kết Do cử cán học hoạt động kinh nâng cao trình độ doanh: Bệnh viện chuyên môn nghiệp vụ chủ động xây dựng ứng dụng kỹ thuật phương án xếp tổ trọng chức theo hướng tinh gọn, xây dựng Hạn chế huy động Chưa quan tâm nhiều -Phát huy nâng cao chất tài chính: Chưa khai tới vấn đề khia thác đa lượng khám chữa bệnh thác triệt để nguồn thu dạng nguồn thu - Tính đủ giá dịch vụ nhiệp tư vấn, đón khám chữa bệnh khạc,,, - Tìm kiếm mở rộng nguồn thu khác cho bệnh viện Hạn chế sử dụng - Bệnh viện - Nâng cao cai trò kiểm nguồn tài chính: Chậm dần chuyển sang mơ sốt tất khâu chễ áp dụng dịch vụ hình toán điện tử từ dự toán, cấp phất, tốn điện tử đa số trì chi tiêu hạch toán, xác lĩnh vực chi việc toán chru định kết kinh yếu tiền mặt doanh Hạn chế phân phối - Một số phòng ban - Muốn nâng cao tự chủ kết hoạt động kinh nghiệp cụ cá nhân có phân phối kết 58 doanh: quản lý tài luên quan đến chi tiêu hoạt động kinh doanh chưa hiệu qỉa ảnh sử dụng kinh phí cịn tất yếu cần nâng cao cải hưởng đến thu nhập hạn chế, thiếu quy thiện trình độ của nhân viên cán định nhằm đạm bảo tính nguồn nhân lực trách nhiệm Hạn chế xây - Bệnh viện chưa -Kiểm tra giám dựng quy chế chi tiêu có phận chuyên trác soát vàn tăng cường nội bộ: Thiếu đảm bảo kiểm sốt nội cơng tác kiểm tra giám nghiêm minh nên hoạt động kiểm sát nội kiểm sốt sốt tài diễn tự kiểm tra 59 ... chủ tài Bệnh viện mắt Hà Nội * Phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu tự chủ tài tài Bệnh viện mắt Hà nội, Thành phố Hà Nội - Thực trạng tự chủ tài Bệnh viện mắt Hà Nội, Thành phố Hà nội - Thời gian...BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NGƠ THỊ THƯƠNG Lớp: CQ54/01.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chun ngành : Quản lý tài cơng Mã... cầu lý luận, nhận thức tầm quan trọng, tính cấp thiết vấn đề, lựa chọn đề tài: ? ?Tự chủ tài bệnh viện mắt Hà Nội, Thành phố Hà Nội? ?? Mục tiêu nghiên cứu: -Hệ thống hóa lý luận tự chủ tài đơn vị nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự chủ tài chính ở bệnh viện mắt hà nội, thành phố hà nội luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công , Tự chủ tài chính ở bệnh viện mắt hà nội, thành phố hà nội luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công