0

bộ đề và đáp an tuyển sinh vào lớp 10 hệ chuyên môn sinh học 2016 2020

37 17 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:18

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI Câu Câu (1,5 điểm) KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn: Sinh học (Hệ chuyên) HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đáp án gồm có 04 trang) Nội dung trả lời Điểm a - Di truyền liên kết tượng nhóm tính trạng di truyền nhau, qui định gen NST 0,25đ phân li trình phân bào - Hiện tượng di truyền liên kết gen bổ sung cho quy luật phân li độc lập Menđen: + Không có gen NST mà có nhiều gen NST(do tế bào, số lượng gen lớn số lượng NST nhiều) Các 0,5đ gen phân bố dọc theo chiều dài NST tạo thành nhóm gen liên kết Các gen khơng phân li độc lập mà cịn có tượng liên kết với tượng liên kết gen tượng phổ biến + Giải thích tự nhiên có nhóm tính trạng ln di truyền (hạn chế xuất biến dị tổ hợp) b NST thường - Có nhiều cặp tế bào lưỡng bội - Luôn tồn thành cặp tương đồng - Giống hai giới loài - Mang gen quy định tính trạng thường Câu 1,0 điểm NST giới tính - Có cặp, đơi tế bào lưỡng bội - Cặp XX tương đồng, cặp XY không tương đồng - Khác giới đực giới loài - Mang gen quy định tính trạng liên quan khơng liên quan với giới tính 0,75đ a Số nucleotit gen N= 2.L 2.4080 = = 2400 nuclêôtit 3, 3, Ta có hệ: H = 2A + 3G = 2880 N = 2A + 2G = 2400 →A = T = 720 nuclêôtit G = X = 480 nuclêôtit Tỉ lệ % →A=T= 720 x 100% = 30% 2400 G=X= x 100% = 20% b Ta có A1=T2= 420 nuclêôtit 0,25đ 0,25đ → Tỉ lệ %: A1=T2= 420 x 100%= 35% 1200 0,25đ G2=X1= 120 nuclêôtit → Tỉ lệ %: G2=X1= 120 x100%= 10% 1200 A2=T1=A - A1 = 720 – 420 = 300 nuclêôtit → Tỉ lệ %: A2 = T1 = 300 x 100% = 25% 1200 G1= X2 = G - G2 = 480- 120=360 nuclêôtit →Tỉ lệ %: G1=X2= Câu 2,0 điểm Câu 1,0 điểm 0,25đ 360 x 100% = 30% 1200 a Phân biệt ý bản: Thường biến Đột biến - Biến đổi kiểu hình khơng - Biến đổi kiểu gen dẫn đến liên quan đến biến đổi kiểu biến đổi kiểu hình gen - Do nhân tố gây đột biến - Do môi trường tác động - Xảy đột ngột, riêng lẻ 1,5 đ - Xảy đồng loạt, có định khơng định hướng hướng - Di truyền - Không di truyền - Thường có hại cho sinh vật, - Có lợi cho sinh vật, biến đổi số có lợi trung tính thích ứng với mơi trường b -Vì qua hệ sau tỉ lệ thể dị hợp giảm dần thể đồng hợp tăng dần, gen lặn có hại vào thể đồng hợp, biểu thành 0,25đ kiểu hình, gây thối hố -Trong chọn giống, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc giao phối cận huyết để củng cố trì số tính 0,25đ trạng mong muốn, tạo dịng (có cặp gen đồng hợp), thuận lợi cho đánh giá kiểu gen dòng, phát gen xấu để từ loại khỏi quần thể a Sơ đồ lưới thức ăn Dê Hổ Cỏ Thỏ Gà Cáo Vi sinh vật 0,5đ Mèo rừng b - Cần bảo vệ hệ sinh thái biển: lồi động, thực vật hệ sinh thái biển phong phú nguồn thức ăn giàu đạm chủ 0,25đ yếu người Tuy nhiên tài nguyên sinh vật biển không Câu 1,0 điểm Câu 1,5 điểm phải vô tận Hiện nay, mức độ đánh bắt hải sản tăng nhanh tác động người làm ô nhiễm môi trường biển nên nhiều lồi sinh vật biển có nguy bị cạn kiệt - Biện pháp bảo vệ: cần có kế hoạch khai thác tài nguyên biển mức độ hợp lí, bảo vệ ni trồng lồi sinh vật biển q hiếm, đồng thời chống ô nhiễm môi trường biển - Quan hệ loài: + Hỗ trợ : 10 + Cạnh tranh: - Quan hệ khác loài: * Hỗ trợ: + Cộng sinh: 3, + Hội sinh: * Đối địch + Kí sinh, kí sinh: 2, + Sinh vật ăn sinh vật khác: 1,7 + Cạnh tranh : a Gọi k số đợt nguyên phân Ta có: 2n (2k - 1) = 9906 →78(2k –1) = 9906→2k = 128 →2k = 27 → k = Số đợt nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai là: lần b Số TB sinh trứng 128 = Số trứng tạo Trứng thụ tinh với hiệu suất 50% nên số trứng thụ tinh là: 128 x 50% = 64 trứng→Số hợp tử = số trứng thụ tinh = 64 c 64 hợp tử →64 tinh trùng thụ tinh Hiệu suất thụ tinh tinh trùng 6,25% →Số tinh trùng tạo là: 0,25đ 1,0đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ x100 = 1024 tinh trùng →Số TB sinh tinh trùng là: 1024 : = 256 tế bào Câu 2,0 điểm a + P chủng, khác hai cặp tính trạng tương phản, F1 phải dị hợp cặp gen + F1 dị hợp cặp gen, biểu kiểu hình thân cao, hoa đỏ→thân cao trội so với thân thấp, hoa đỏ trội so với hoa vàng + Quy ước: A: thân cao, a: thân thấp; B: hoa đỏ, b: hoa vàng 1,0đ (HS quy ước theo chữ khác) + F1: (Aa, Bb) thân cao, hoa đỏ x (Aa, Bb) thân cao, hoa đỏ F2 xuất kiểu hình kiểu hình mang tính trạng lặn thân thấp, hoa vàng (aa, bb) = = → kiểu hình đời F2 phân li theo tỷ lệ 9:3:3:1 → Hai cặp tính trạng chiều cao màu hoa di truyền theo quy luật phân li độc lập Menđen b + Sơ đồ lai từ P→F1 P: AABB (thân cao, hoa đỏ) x aabb (thân thấp, hoa vàng) P: AAbb (thân cao, hoa vàng) x aaBB (thân thấp, hoa đỏ) Lập sơ đồ lai từ P→F1: 100% AaBb (thân cao, hoa đỏ) 0,5đ + Sơ đồ lai từ F1→F2 AaBb (thân cao, hoa đỏ) x AaBb (thân cao, hoa đỏ) c Kết thu kiểu hình với tỉ lệ 3: 3: 1: 1= (3:1) (1:1)= (1:1)(3:1) - Trường hợp 1: (3:1) (1:1) + Tính trạng chiều cao phân li theo tỉ lệ 3:1→kiểu gen F1 đem lai Aa (thân cao) x Aa (thân cao) + Tính trạng màu sắc hoa phân li theo tỉ lệ 1:1→kiểu gen F1 0,5đ đem lai Bb (hoa đỏ) x bb (hoa vàng) → Kiểu gen đem lai Aabb (thân cao, hoa vàng) - Trường hợp 2: (1:1)(3:1) + Tính trạng chiều cao phân li theo tỉ lệ 1:1→kiểu gen F1 đem lai Aa (thân cao) x aa (thân thấp) + Tính trạng màu sắc hoa phân li theo tỉ lệ 3:1→ kiểu gen F1 đem lai Bb (hoa đỏ) x Bb (hoa đỏ) → Kiểu gen đem lai aaBb (thân thấp, hoa đỏ) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT QUẢNG NGÃI NĂM HỌC 2018-2019 Ngày thi: 06/06/2018 Môn: SINH HỌC (HỆ CHUYÊN) Thời gian làm bài: 150 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 02 trang) Câu 1:(1.0 điểm) Vì kiểu đột biến thay nuclêơtit, có số trường hợp khơng gây hậu số trường hợp khác lại gây hậu rõ rệt thể sinh vật? Một loài thực vật có NST 2n = 10, có cặp NST số mang gen AAA Thể đột biến thuộc loại đột biến nào? Trình bày chế phát sinh thể đột biến Câu 2:(1.0 điểm) Tại sở ấp gà giống, người ta giữ độ ẩm phòng ấp 65% cho thay đổi nhiệt độ khơng khí Theo dõi kết tỉ lệ nở trứng gà tương ứng với nhiệt độ thay đổi theo bảng sau: Nhiệt độ (0C) Tỉ lệ nở (%) 34,0 34,5 35,0 35,5 20 40 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 50 70 80 90 70 40 39,0 39,5 a Vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái nhiệt độ phát triển trứng gà b Tìm giá trị giới hạn dưới, giới hạn điểm cực thuận nhân tố nhiệt độ phát triển trứng gà Câu 3:(1.5 điểm) ARN tổng hợp dựa nguyên tắc nào? Nêu chất mối quan hệ gen với ARN 2.Vì hai ADN tạo qua chế nhân đôi lại giống hệt ADN mẹ? Trường hợp qua chế nhân đôi tạo ADN khác ADN mẹ? Câu 4:(1.5 điểm) Thế NST kép cặp NST tương đồng? Phân biệt khác NST kép cặp NST tương đồng Câu 5:(2.0 điểm) Gen M dài 4080 Å, có số nuclêơtit loại A chiếm 30% tổng số nuclêôtit gen Gen M bị đột biến cặp nuclêôtit trở thành gen m; làm cho gen đột biến gen ban đầu liên kết hiđrơ a Tính số lượng loại nuclêơtit gen M gen m b Cho thể có kiểu gen Mm tự thụ phấn Xác định số lượng loại nuclêôtit loại hợp tử tạo thành (Biết trình giảm phân xảy bình thường) Câu 6:(1.0 điểm) Ở lồi thực vật, cho hai thân cao, chín sớm giao phấn với nhau, người ta thu F1 phân li theo tỉ lệ: thân cao, chín muộn: thân cao, chín sớm: thân thấp, chín sớm Cho thân cao, chín muộn F1 tự thụ phấn, người ta thu đời gồm thân cao, chín muộn thân thấp, chín muộn Biết khơng xảy đột biến Hãy xác định kiểu gen bố mẹ Câu 7:(2.0 điểm) Gà có NST 2n=78 Tại vùng sinh sản gà trống có tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân nhiều lần liên tiếp cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 2418 NST đơn Tất tế bào sinh bước vào vùng chín để tiến hành giảm phân tạo tinh trùng Các tinh trùng tham gia thụ tinh với gà mái, biết hiệu suất thụ tinh tinh trùng 6,25% Gà mái đẻ 11 trứng, ấp nở gà a Xác định số lần nguyên phân số tinh trùng tạo thành b Xác định số hợp tử tạo c Số trứng khơng nở có NST nào? Hết -Ghi chú: Cán coi thi khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: Phòng thi: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 02 trang) KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019 - 2020 Ngày thi: 06/06/2019 Môn: Sinh học (Hệ chuyên) Thời gian làm bài: 150 phút, Không kể thời gian giao đề Câu 1: (1,0 điểm) Nêu chế xác định giới tính nhiễm sắc thể Hãy minh họa sơ đồ chế xác định giới tính người Giải thích nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) đặc trưng lồi sinh sản hữu tính lại trì ổn định qua hệ thể Câu 2: (1,5 điểm) Trong tế bào sinh dưỡng bình thường lồi sinh vật, qua thực nghiệm, người ta thấy xuất cấu trúc tạm thời có hai mạch sau: Mạch gốc 3’ X  T  A  G  T  A  X 5’ (1) Mạch … 5’ G  A U  X  A  U  G 3’ (2) a) Thành phần đơn phân cấu trúc nên mạch có khác nhau? Từ khác mạch, kết luận cấu trúc tạm thời xuất trình sinh học nào? b) Sản phẩm tạo thành q trình sinh học hồn thành gì? Khi mạch (2) bị thay đổi số lượng, thành phần nucltit mạch (1) có bị thay đổi theo khơng? Vì sao? Nêu chất mối liên hệ gen tính trạng qua sơ đồ sau: Gen (một đoạn ADN) → mARN → Prôtein → Tính trạng Câu 3: (1,5 điểm) Phân biệt thường biến với biến dị tổ hợp Bộ nhiễm sắc thể (2n) lồi thực vật có hoa gồm cặp nhiễm sắc thể (kí hiệu I, II, III, IV, V), khảo sát quần thể loài này, người ta phát thể đột biến (kí hiệu A, B, C) Phân tích nhiễm sắc thể thể đột biến thu kết sau: A Số lượng nhiễm sắc thể đếm cặp I II III IV V 3 3 B 2 2 C 2 2 Thể đột biến a) Xác định tên gọi thể đột biến b) Nêu chế hình thành thể đột biến C Câu 4: (1,0 điểm) Một lồi lan rừng có giá trị kinh tế có nguy tuyệt chủng, để bảo tồn nguồn gen loài lan tạo số lượng lớn giống thời gian ngắn mà giữ đặc tính giống gốc, người ta thường sử dụng phương pháp nhân giống nào? Nêu quy trình Tại tự thụ phấn bắt buộc giao phối cận huyết gây tượng thoái hoá phương pháp sử dụng chọn giống? Trang Câu 5: (2,0 điểm) Trong vườn ăn có múi, thường có kiến sinh sống, chúng đưa rệp lên chồi non, rệp lấy nhiều nhựa thải đường cho kiến hôi ăn Người ta thường thả kiến đỏ vào vườn kiến đỏ ăn rệp cây, đồng thời chúng đuổi kiến hôi Xác định mối quan hệ sinh thái lồi có vườn ăn Trong đầm nuôi cá, sản phẩm tạo nên giá trị kinh tế cho đầm cá mè trắng Trong đầm cịn có số lồi cá tự nhiên cá mương, cá dầu cá măng Cá dầu cá mương nhỏ gặp điều kiện thuận lợi lại phát triển mạnh mẽ Tảo sống thức ăn cá mương, cá dầu cá mè trắng Cá măng lại sử dụng cá mương, cá dầu làm thức ăn Rái cá chuyên săn bắt cá măng cá mè trắng a) Hãy vẽ sơ đồ lưới thức ăn đầm b) Sau thời gian, giá trị kinh tế đầm có nguy suy giảm mạnh cá măng bị người ta câu nhiều - Hãy giải thích tượng - Để trì nâng cao giá trị kinh tế đầm, người nuôi cá cần áp dụng biện pháp sinh học đơn giản, thích hợp có hiệu cho đầm ni? Câu 6: (1,5 điểm) Theo dõi trình giảm phân bình thường 32 tế bào sinh trứng cá thể cái, người ta thấy thể định hướng tạo có 384 nhiễm sắc thể đơn Biết hiệu suất thụ tinh tinh trùng 1%, trứng 6,25% không phát sinh đột biến Hãy xác định: Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) loài số nhiễm sắc thể môi trường phải cung cấp cho tế bào sinh trứng giảm phân Số hợp tử tạo thành Số tế bào sinh tinh cần thiết để tạo đủ số tinh trùng hoàn tất trình thụ tinh Câu 7: (1,5 điểm) Ở lồi trùng, lai bố mẹ có kiểu hình thân xám, cánh dài với thân đen, cánh cụt thu F1 100% thân xám, cánh dài Cho F1 lai với cá thể khác (dị hợp tử cặp gen) Giả sử F2 xuất hai trường hợp sau: Trường hợp 1: thân xám, cánh dài : thân xám, cánh cụt : thân đen, cánh cụt Trường hợp 2: thân xám, cánh dài : thân xám, cánh cụt : thân đen, cánh dài : thân đen, cánh cụt Cho biết: gen quy định tính trạng, gen nằm nhiễm sắc thể thường, không phát sinh đột biến, nhiễm sắc thể không thay đổi cấu trúc giảm phân Biện luận qui luật di truyền chi phối hai tính trạng viết sơ đồ lai trường hợp …………………………HẾT…………………………… Ghi chú: Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC: 2015 - 2016 MÔN THI: SINH HỌC (Hệ chuyên) ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề ) (Đề thi gồm 02 trang) Ngày thi: 12/6/2015 Câu (0,5điểm): Phát biểu nội dung quy luật phân li độc lập Men đen Câu (1,5điểm): Khi đem lai hoa kép, màu trắng với hoa đơn, màu tím, thu F1 tồn hoa kép, màu tím Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau, thu đuợc 4592 F2 với loại kiểu hình, có 287 hoa đơn, màu trắng Biết tính trạng cặp alen qui định Phép lai chịu chi phối qui luật di truyền nào? Giải thích sao? Viết kiểu gen hệ bố mẹ, F1 F2 Về mặt lí thuyết, số lượng cá thể thuộc loại kiểu hình lại đời F2 bao nhiêu? Câu (1điểm): Hãy nêu điểm khác chế tự nhân đôi ADN với chế tổng hợp ARN Câu (1,0điểm): Thế thể đa bội? Hãy trình bày chế phát sinh thể tứ bội Câu (1,5điểm): Tại vùng sinh sản, xét 16 tế bào sinh dục sơ khai trải qua nguyên phân liên tiếp số lần cần môi trường cung cấp 2976 NST đơn Các tế bào sinh trở thành tế bào sinh tinh, qua giảm phân cần môi trường cung cấp 3072 NST đơn Xác định số lần nguyên phân tế bào vùng sinh sản 2.Quá trình thụ tinh số tinh trùng nói hình thành 32 hợp tử.Tính hiệu suất thụ tinh tinh trùng Biết tinh trùng thụ tinh với trứng, tạo hợp tử 3.Cho kí hiệu NST tế bào sinh tinh AaBbXY Một nhóm tế bào sinh tinh trải qua giảm phân, cặp NST giới tính khơng phân li kì sau I Hãy viết thành phần NST tinh trùng bị đột biến Câu (1,5điểm): Một gen có khối lượng 9.105 đvC, có tỉ lệ A > G có tích số A.G =6% Mạch đơn thứ gen có tỉ lệ nuclêơtit loại X chiếm 10% số nuclêơtit mạch có 300 nuclêôtit loại T Khi gen mã cần môi trường cung cấp 900 nuclêôtit loại U Cho biết khối lượng trung bình nuclêơtit 300 đvC Xác định: Chiều dài gen Số lượng loại nuclêôtit gen mạch đơn Số lần mã (phiên mã) gen Câu (1,0điểm): Bệnh máu khó đơng người gen gồm hai alen H h, nằm đoạn khơng tương đồng NST giới tính X quy định Ông (N) kể di truyền bệnh gia đình ơng sau: “Bố mẹ tơi, bố mẹ vợ tôi, vợ không mắc bệnh máu khó đơng Vợ chồng tơi sinh hai người con, đứa trai mắc bệnh máu khó đơng cịn đứa em gái không mắc bệnh ” Bệnh máu khó đơng alen trội hay alen lặn quy định? Hãy quy ước gen bệnh Xác định kiểu gen người vợ mẹ vợ ông (N) Câu 8(1,0 điểm): Hãy nêu điểm giống khác quần thể sinh vật với quần xã sinh vật Câu 9(1,0 điểm): Trình bày mối quan hệ sinh thái khác lồi, nêu ví dụ ý nghĩa mối quan hệ ……… HẾT……… hiđrô) - Số lượng loại nu gen m (Gen đột biến) A = T = 720 - = 718 (nu) G = X = 480 - = 479 (nu) b * Cho thể có kiểu gen Mm tự thụ phấn Xác định số lượng loại nuclêôtit loại hợp tử tạo thành Sơ đồ lai: P: Mm x Mm Gp: M,m M,m F1: 1MM : 2Mm : 1mm * Số lượng loại nu loại hợp tử: - Loại hợp tử MM: A = T = 720 x = 1440 (nu) G = X = 480 x = 960 (nu) - Loại hợp tử Mm: A = T = 720 +718 = 1438 (nu) G = X = 480+ 479 = 959 (nu) - Loại hợp tử mm: A = T = 718 x = 1436 (nu) G = X = 479 x = 958 (nu) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 6:(1.0 điểm) Ở loài thực vật, cho hai thân cao, chín sớm giao phấn với nhau, người ta thu F1 phân li theo tỉ lệ: thân cao, chín muộn: thân cao, chín sớm: thân thấp, chín sớm Cho thân cao, chín muộn F1 tự thụ phấn, người ta thu đời gồm thân cao, chín muộn thân thấp, chín muộn Biết khơng xảy đột biến Hãy xác định kiểu gen bố mẹ P: thân cao x thân cao thu F1 có tỉ lệ thân cao: thân thấp  thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp + Quy ước: gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp + P: Aa x Aa - P: Chín sớm x chín sớm thu F1 có tỉ lệ chín sớm : chín muộn  chín sớm trội hồn tồn so với chín muộn + Quy ước: gen B quy định chín sớm, gen b quy định chín muộn + P: Bb x Bb - Tỉ lệ phân li kiểu hình F1 1:2:1 ≠ (9:3:3:1)  Các gen di truyền kết  Vậy thân cao, chín muộn F1 có kiểu gen Ab/-b - Cho thân cao, chín muộn F1 tự thụ phấn thu đời có thân thấp, chín muộn (ab/ab)  nhận giao tử ab từ bố mẹ F1  Cây thân cao, chín muộn F1 có kiểu gen Ab/ab - Cây thân cao, chín muộn F1 nhận loại giao tử Ab ab từ bên bố mẹ P  Vậy P có kiểu gen: Ab/aB x AB/ab - 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 7:(2.0 điểm) Gà có NST 2n=78 Tại vùng sinh sản gà trống có tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân nhiều lần liên tiếp cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 2418 NST đơn Tất tế bào sinh bước vào vùng chín để tiến hành giảm phân tạo tinh trùng Các tinh trùng tham gia thụ tinh với gà mái, biết hiệu suất thụ tinh tinh trùng 6,25% Gà mái đẻ 11 trứng, ấp nở gà a Xác định số lần nguyên phân số tinh trùng tạo thành b Xác định số hợp tử tạo c Số trứng khơng nở có NST nào? a Gọi k số lần nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai gà trống Số NST môi trường cung cấp: (2k-1)2n = 2418 Vậy tế bào nguyên phân đợt Số tinh trùng tạo thành x 32 = 128 tinh trùng b Số tinh trùng tạo =128 , HSTT tinh trùng 6.26% Số tinh trùng thụ tinh =6.25% 128= tinh trùng Vậy số hợp tử = số tinh trùng thụ tinh = hợp tử c Số hợp tử = số tinh trùng thụ tinh = số trứng thụ tinh Số trứng lại = 11- = trứng + Trong trứng khơng nở có trứng thụ tinh nên có NST lưỡng bội (2n=78) + Cịn trứng khơng nở chưa thụ tinh nên có NST đơn bội (n=39) Hết -Ghi chú: Cán coi thi khơng giải thích thêm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC: 2015-2016 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN THI: SINH HỌC (Hệ chuyên) ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian : 150 phút(Không kể thời gian giao đề) Ngày thi : 12/6/2015 Câu Nội dung Điểm Khi lai hai cá thể bố mẹ khác hai cặp tính trạng tương phản (0,5đ) chủng di truyền cặp tính trạng phân li độc lập với nhau, cho F2 có tỉ lệ kiểu hình tích tỉ lệ tính trạng 0,5đ hợp thành (1,5đ) 1/+ F1 dị hợp hai cặp alen (Aa, Bb) + F2 xuất loại kiểu hình (aabb) = Suy qui luật phân li 16 độc lập 2/ P: AAbb (hoa kép, màu trắng) x aaBB (hoa đơn, màu tím) F1 : AaBb F2 : (Thí sinh viết tỉ lệ loại kiểu gen F 2, không yêu cầu lập sơ đồ lai) 3/ loại kiểu hình đời F2 có tỉ lệ 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb Suy ra: + Số hoa kép, màu tím = 0,5đ x 4592 =2583 16 + Số hoa kép, màu trắng =số hoa đơn, màu tím = x 4592 16 = 861 (1đ) 0,5đ Khác nhau: Dấu hiệu so sánh Thời điểm Nhân đôi ADN - Trước phân bào Tổng hợp ARN - Trước tổng hợp prôtêin Cơ chế: + ADN tách - Từ đầu đến cuối + Số mạch khuôn + Nguyên liệu - Cả hai - Các nuclêôtit tự - Một đoạn tương ứng gen cấu trúc - Chỉ - Các ribônuclêôtit tự 0,5đ 0,5đ + Số lượng nuclêôtit cần + NTBS (1đ) - Lớn - Bé - A hợp T - A hợp U - Từ ADN khn tổng hợp nhiều ARN giống (nếu phiên mã nhiều lần từ gen) hay nhiều ARN khác (nếu phiên mã từ nhiều gen khác nhau) Kết quả: - Từ ADN khuôn, qua lần nhân đôi tạo ADN giống hệt giống hệt với ADN ban đầu Thời gian tồn - Sau ADN hình thành theo ngun tắc bán bảo tồn, chúng tham gia vào việc tạo cấu trúc nhân tế bào - Sau tổng hợp xong, ARN tham gia trình dịch mã bị tan rã sau tổng hợp vài chục phân tử prơtêin 0,5đ * Thể đa bội gì? Là trường hợp số lượng N.S.T tế bào sinh dưỡng tăng lên theo bội số n 3n, 4n, 5n, 6n … + 3n, 5n… gọi đa bội lẻ + 4n, 6n… gọi đa bội chẵn 0,25đ * Cơ chế hình thành thể tứ bội: Các phương pháp hình thành thể tứ bội: + Phương pháp 1: Gây rối loạn chế phân li N.S.T nguyên phân: - Bộ N.S.T 2n tế bào nhân đôi không phân li tạo tế bào tứ bội (4n) 2n Nhân đôi không phân li 4n - Nếu đột biến xảy hợp tử, phát triển thành thể tứ bội - Nếu đột biến xảy quan sinh dưỡng tạo nên cành tứ bội lưỡng bội (thể khảm) 0,25đ + Phương pháp 2: Gây rối loạn chế phân li NST giảm phân: - Trong trình giảm phân, N.S.T nhân đôi không phân li kì sau, tạo giao tử có 2n Các loại giao tử thụ tinh với tạo hợp tử có 4n phát triển thành thể tứ bội P : ♀ 2n GP : x ♂ 2n 2n F1 : 2n 4n 0,25đ + Phương pháp 3: Cho giao phối thể 4n với nhau: - Cơ thể 4n giảm phân bình thường tạo giao tử có 2n, giao tử 2n thụ tinh, tạo hợp tử có 4n P : ♀ 4n x GP : F1 : 2n 4n ♂ 2n 4n 0,25đ (Thí sinh trình bày đúng, viết sơ đồ cho điểm tối đa) (1,5đ) Gọi 2n : Bộ NST lưỡng bội loài k: Số lần nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai (n,k nguyên dương) Ta có: 16.2k 2n = 3072 (1) 16.(2k -1) 2n=2976 (2) Giải hệ  2n= k=5 + Số tinh trùng sinh qua giảm phân : 16 25 4= 2048 (tinh trùng) + Hiệu suất thụ tinh tinh trùng : 32 : 2048 = 0,015625 = 1,5625% + Cặp NST XY nhân đôi không phân li kì sau I tạo giao tử bất 0,5đ 0,5đ 0,25đ thường XY O +Vậy, có loại giao tử đột biến: ABXY, AB, AbXY, Ab, aBXY, aB, abXY ab (1,5đ) + Số nuclêôtit gen : 9.105 : 300 = 3000 (Nu) + Chiều dài gen : (3000 : 2) 3,4 A0 =5100 (A0) A.G = 6% = 0,06 (1) A + G = 50% = 0,5 (2) => A G nghiệm số phương trình : X - 0,5 X + 0,06 = Giải ra: A= T = 30% ; G =X =20% A =T=3000.30% =900 (Nu) G=X= (3000:2)- 900=600 (Nu) T1 =300 => T2 =900-300=600 (Nu) X1 =(3000:2).10% =150(Nu)=> X2 =600- 150=450 (Nu) Vậy: Mạch Mạch A1 = T2 = 600 (Nu) T1 = A2 = 300 (Nu) G1 = X2 = 450 (Nu) X1 = G2 = 150 (Nu) U = 900 = 300 => gen mã lần (Thí sinh làm theo cách khác, cho điểm tối đa) (1,0đ) + Vợ chồng ơng (N) bình thường, sinh trai mắc bệnh Suy bệnh máu khó đơng alen lặn quy định + Quy ước gen : H : Gen không gây bệnh ; h: Gen gây bệnh Nữ giới Nam giới H H : H X X bình thường X Y : bình thường H h : X X bình thường h h : X X mắc bệnh XhY : mắc bệnh + Con trai mắc bệnh có kiểu gen XhY, NST Y bố truyền, Xh mẹ truyền + Vậy, vợ ơng (N) có kiểu gen XH Xh + Bố vợ có kiểu gen XH Y Suy Xh vợ ông mẹ vợ truyền + Vậy, Kiểu gen mẹ vợ ông (N) XHXh 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ (1,0đ) (1đ) 1/ Giống nhau: + Đều hình thành thời gian lịch sử định, có tính ổn định tương đối + Đều bị biến đổi tác dụng ngoại cảnh + Đều xảy mối quan hệ hỗ trợ cạnh tranh 2/ Khác nhau: Quần thể sinh vật Quần xã sinh vật + Tập hợp nhiều cá thể loài + Tập hợp nhiều quần thể khác lồi + Khơng gian sống gọi nơi sinh + Không gian sống gọi sinh sống cảnh + Chủ yếu xảy mối quan hệ hỗ + Thường xuyên xảy quan hệ trợ gọi quần tụ hỗ trợ đối địch + Thời gian hình thành ngắn tồn + Thời gian hình thành dài ổn định quần xã ổn định quần thể + Các đặc trưng gồm mật + Các đặc trưng gồm độ đa độ, tỉ lệ nhóm tuổi, tỉ lệ đực cái, dạng, số lượng cá thể, thành phần sức sinh sản, tỉ lệ tử vong, kiểu loài, phân tầng thẳng đứng, phân tăng trưởng, đặc điểm phân bố, khả tầng ngang cấu trúc biến đổi thích nghi với mơi trường theo chu kì + Cơ chế cân dựa vào tỉ lệ + Cơ chế cân tượng sinh sản, tử vong, phát tán khống chế sinh học (Thí sinh trình bày cách khác, cho điểm tối đa) Gồm quan hệ hỗ trợ đối địch 1/ Quan hệ hỗ trợ: a) Quan hệ cộng sinh: Là mối quan hệ thiết phải xảy hai loài, đơi bên có lợi Ví dụ: - Sự cộng sinh nấm vi khuẩn lam thành địa y - Sự cộng sinh hải quỳ với tơm kí cư - Sự cộng sinh vi khuẩn nốt sần với họ đậu + Ý nghĩa: Trồng họ đậu luân canh để cải tạo đất; bảo vệ vi khuẩn cộng sinh đường tiêu hóa người, chăn nuôi động vật b) Quan hệ hội sinh: Là quan hệ loài khác có lợi cho bên 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Ví dụ: + Sâu bọ sống nhờ tổ kiến, tổ mối + Kền Kền ăn thịt thừa thú… 0,5đ 2/ Quan hệ đối địch: a) Quan hệ ăn thịt mồi: Loài sử dụng loài làm nguồn thức ăn Ví dụ: Hổ ăn hươu nai, cáo ăn gà - Con người vận dụng quan hệ đời sống thực tiễn sản xuất nuôi mèo để bắt chuột; nuôi kiến để ăn rệp b) Quan hệ kí sinh: Một lồi sống bám vào vật chủ, sử dụng thức ăn vật chủ Ví dụ: Giun, sán kí sinh thể động vật, dây tơ hồng kí sinh thân gỗ… c) Quan hệ bán kí sinh: Một lồi sống bám thể vật chủ, sử dụng phần chất thể vật chủ Ví dụ: Cây tầm gửi sử dụng nước khoáng chủ để tổng hợp chất hữu nhờ có diệp lục d) Quan hệ cạnh tranh sinh học: Biểu lồi sống chung có 0,25đ nhu cầu ánh sáng, thức ăn Ví dụ: Cạnh tranh sinh học trồng với cỏ dại e) Quan hệ ức chế cảm nhiễm: Một số lồi nhờ chứa phytơnxit kìm hãm phát triển lồi khác Ví dụ: Chất gây đỏ nước tảo giáp làm chết nhiều động, thực vật ao hồ (Đối với mối quan hệ, thí sinh cần đưa ví dụ đúng, dù ví dụ 0,25đ khác đáp án) Lưu ý : Thí sinh giải khác hướng dẫn chấm cho điểm tối đa SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI MA TRẬN ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC: 2015-2016 MÔN: SINH HỌC Ngày thi: 12/6/2015 Các mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Câu số Câu 1; Câu 2(1,2), câu 3, câu 7(1), câu 8; Câu 2(3), câu 5, câu 6(1), câu 7(2) Câu 6(2,3) Số điểm 1,5đ 4,5đ 3,0đ 1,0đ Tỉ lệ % 15% 45% 30% 10% SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI HƯỚNG DẪN CHẤM KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019 - 2020 Ngày thi: 06/06/2019 Môn: Sinh học (Hệ chuyên) Thời gian làm bài: 150 phút CHÍNH THỨC (Hướng dẫn chấm gồm có trang) I- Hướng dẫn chung: 1) Cán chấm thi chấm hướng dẫn, đáp án, thang điểm 2) Thí sinh có cách trả lời khác đúng, cho đủ điểm 3) Chỉ cho điểm tối đa câu làm thí sinh có lập luận chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc 4) Cán chấm thi khơng quy trịn điểm câu toàn thi II- Hướng dẫn chấm chi tiết thang điểm: Câu 1: (1,0 điểm) Nêu chế xác định giới tính nhiễm sắc thể Hãy minh họa sơ đồ chế xác định giới tính người Giải thích nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) đặc trưng lồi sinh sản hữu tính lại trì ổn định qua hệ thể Ý Nội dung Điểm - Cơ chế nhiễm sắc thể xác định giới tính phân li cặp 0,25 nhiễm sắc thể giới tính q trình phát sinh giao tử tổ hợp lại qua trình thụ tinh - Minh họa người: 0,25 P: ♀ (44A + XX) x ♂ (44A+XY) GP : 22A + X (22A + X); (22A + Y) F1 gồm tổ hợp: + Tổ hợp: (44A + XX) → Phát triển thành gái + Tổ hợp: (44A + XY) → Phát triển thành trai Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) lồi sinh sản hữu tính 0,25 trì ổn định qua hệ thể nhờ kết hợp chế: Nguyên phân, giảm phân thụ tinh - Nhờ nguyên phân mà từ hợp tử phát triển thành thể, đảm bảo ổn 0,25 định NST 2n hệ tế bào thể - Nhờ giảm phân, giao tử tạo thành mang NST đơn bội (n) - Qua thụ tinh kết hợp giao tử đực (n) với giao tử (n), NST lưỡng bội phục hồi Câu 2: (1,5 điểm) Trong tế bào sinh dưỡng bình thường lồi sinh vật, qua thực nghiệm, người ta thấy xuất cấu trúc tạm thời có hai mạch sau: Mạch gốc 3’ X  T  A  G  T  A  X 5’ (1) Mạch … 5’ G  A U  X  A  U  G 3’ (2) Trang a) Thành phần đơn phân cấu trúc nên mạch có khác nhau? Từ khác mạch, kết luận cấu trúc tạm thời xuất trình sinh học nào? b) Sản phẩm tạo thành q trình sinh học hồn thành gì? Khi mạch (2) bị thay đổi số lượng, thành phần nucltit mạch (1) có bị thay đổi theo khơng? Vì sao? Nêu chất mối liên hệ gen tính trạng qua sơ đồ sau: Gen (một đoạn ADN) → mARN → Prơtein → Tính trạng Ý a) Nội dung Điểm -Sự khác nhau: Mạch có T khơng có U, mạch có U khơng có T 0,25 - Vì T loại đơn phân có cấu tạo ADN, U loại đơn 0,25 phân có cấu tạo ARN => Cấu trúc có mạch (1) ADN, mạch (2) ARN liên kết với => Cấu trúc xuất q trình tổng hợp ARN b) -Khi hồn thành trình tổng hợp ARN tạo loại ARN mARN, tARN, rARN - Khơng, mạch (1) (mạch ADN) dùng làm khuôn để tổng hợp nên mạch (mạch ARN) -> mạch (2) xuất sau mạch (1) Do mạch (2) bị thay đổi cấu trúc không làm thay đổi cấu trúc mạch (1) Bản chất mối liên hệ : Gen (một đoạn ADN) → mARN → Prơtein → Tính trạng -Trình tự nucltit mạch khn ADN quy định trình tự nucltit mạch mARN -Trình tự nucleotit mạch mARN quy định trình tự axit amin cấu trúc bậc protein -Protein trực tiếp tham gia vào cấu trúc hoạt động sinh lí tế bào, từ biểu thành tính trạng thể 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 3: (1,5 điểm) Phân biệt thường biến với biến dị tổ hợp Bộ nhiễm sắc thể (2n) lồi thực vật có hoa gồm cặp nhiễm sắc thể (kí hiệu I, II, III, IV, V), khảo sát quần thể loài này, người ta phát thể đột biến (kí hiệu A, B, C) Phân tích nhiễm sắc thể thể đột biến thu kết sau: A Số lượng nhiễm sắc thể đếm cặp I II III IV V 3 3 B 2 2 C 2 2 Thể đột biến a) Xác định tên gọi thể đột biến b) Nêu chế hình thành thể đột biến C Trang Ý a) b) Nội dung Thường biến - Là biến đổi kiểu hình phát sinh đời cá thể ảnh hưởng trực tiếp môi trường - Biểu đồng loạt, có hướng xác định - Phát sinh đời cá thể, không di truyền - Giúp thể thích ứng kịp thời với mơi trường Biến dị tổ hợp - Là tổ hợp lại tính trạng có tổ hợp lại vật chất di truyền bố mẹ - Xuất ngẫu nhiên, riêng lẻ, khơng có hướng xác định - Xuất qua sinh sản hữu tính, di truyền - Là nguồn nguyên liệu tiến hoá chọn giống Điểm 0,25 0,25 -Tên gọi thể đột biến: 0,5 +Thể đột biến A có 3n NST: Thể tam bội +Thể đột biến B có (2n + 1) NST: Thể dị bội (2n + 1) hay thể tam nhiễm +Thể đột biến C có (2n  1) NST: Thể dị bội (2n – 1) hay thể nhiễm Cơ chế hình thành thể đột biến C +Trong giảm phân, cặp NST số nhân đôi không phân ly tạo 0,25 thành loại giao tử (n + 1) (n – 1) NST + Khi thụ tinh, giao tử (n–1) kết hợp với giao tử (n) tạo thành hợp tử 0,25 (2n–1) NST => phát triển thành thể dị bội (2n – 1) Câu 4: (1,0 điểm) Một lồi lan rừng có giá trị kinh tế có nguy tuyệt chủng, để bảo tồn nguồn gen loài lan tạo số lượng lớn giống thời gian ngắn mà giữ đặc tính giống gốc, người ta thường sử dụng phương pháp nhân giống nào? Nêu quy trình Tại tự thụ phấn bắt buộc giao phối cận huyết gây tượng thoái hoá phương pháp sử dụng chọn giống? Ý Nội dung Điểm -Sử dụng phương pháp nhân giống vô tính ống nghiệm (vi 0,25 nhân giống) -Quy trình: 0,25 +Tách mô phân sinh đỉnh (từ đỉnh sinh trưởng từ tế bào non) +Nuôi cấy môi trường dinh dưỡng đặc ống nghiệm để tạo mô sẹo +Các mô sẹo chuyển sang nuôi cấy ống nghiệm chứa môi trường dinh dưỡng đặc có hoocmon sinh trưởng phù hợp để kích thích chúng phân hóa thành hồn chỉnh +Các chuyển sang trồng bầu vườn ươm có mái che Vì chọn giống, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt 0,5 buộc giao phối cận huyết để củng cố trì số tính trạng mong muốn, tạo dịng (có cặp gen đồng hợp), để đánh giá Trang kiểu gen dòng, phát gen xấu để từ loại khỏi quần thể Câu 5: (2,0 điểm) Trong vườn ăn có múi, thường có kiến sinh sống, chúng đưa rệp lên chồi non, rệp lấy nhiều nhựa thải đường cho kiến hôi ăn Người ta thường thả kiến đỏ vào vườn kiến đỏ ăn rệp cây, đồng thời chúng đuổi kiến hôi Xác định mối quan hệ sinh thái lồi có vườn ăn Trong đầm ni cá, sản phẩm tạo nên giá trị kinh tế cho đầm cá mè trắng Trong đầm cịn có số lồi cá tự nhiên cá mương, cá dầu cá măng Cá dầu cá mương nhỏ gặp điều kiện thuận lợi lại phát triển mạnh mẽ Tảo sống thức ăn cá mương, cá dầu cá mè trắng Cá măng lại sử dụng cá mương, cá dầu làm thức ăn Rái cá chuyên săn bắt cá măng cá mè trắng a) Hãy vẽ sơ đồ lưới thức ăn đầm b) Sau thời gian, giá trị kinh tế đầm có nguy suy giảm mạnh cá măng bị người ta câu nhiều - Hãy giải thích tượng - Để trì nâng cao giá trị kinh tế đầm, người nuôi cá cần áp dụng biện pháp sinh học đơn giản, thích hợp có hiệu cho đầm nuôi? Ý Nội dung Điểm Các mối quan hệ sinh thái khác lồi có vườn cây: 0,5 + rệp có múi: Kí sinh + rệp kiến hôi: Hợp tác + kiến đỏ rệp cây: Sinh vật ăn sinh vật khác + kiến đỏ kiến hôi: Cạnh tranh Sơ đồ lưới thức ăn đầm 0,5 a) Cá dầu Tảo sống b) Cá mương Cá măng Rái cá Cá mè trắng -Khi số lượng cá măng giảm→đối tượng tỉa đàn cá dầu cá 0,5 mương giảm →Hai loài cá phát triển mạnh mẽ, khai thác phần lớn tảo sống làm thức ăn→gây suy giảm nghiêm trọng nguồn thức ăn cá mè trắng, đồng thời cá mè trắng trở thành nguồn thức ăn chủ yếu rái cá →suy giảm sản lượng cá mè trắng→ giá trị kinh tế đầm có nguy suy giảm nghiêm trọng -Để trì nâng cao giá trị kinh tế đầm, người nuôi cá cần 0,5 áp dụng biện pháp sinh học vừa đơn giản, vừa thích hợp lại có hiệu cho đầm ni là: trì số lượng cá măng hạn chế số lượng rái cá Câu 6: (1,5 điểm) Theo dõi trình giảm phân bình thường 32 tế bào sinh trứng cá thể cái, người ta thấy thể định hướng tạo có 384 nhiễm sắc thể đơn Biết hiệu suất thụ tinh tinh trùng 1%, trứng 6,25% không phát sinh đột biến Trang Hãy xác định: Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) loài số nhiễm sắc thể môi trường phải cung cấp cho tế bào sinh trứng giảm phân Số hợp tử tạo thành Số tế bào sinh tinh cần thiết để tạo đủ số tinh trùng hoàn tất trình thụ tinh Ý Nội dung Điểm Theo giả thuyết: 32 x x n = 384 →n= 4→ 2n = 0,5 Số NSTmtcc = 32 x8 = 256 (NST) Số hợp tử tạo thành: 32 x 6,25% = (hợp tử) 0,5 Tổng số tinh trùng: : 1% = 200 (tinh trùng) → tổng số tế bào sinh tinh: 200 : = 50 (tế bào) 0,5 Câu 7: (1,5 điểm) Ở lồi trùng, lai bố mẹ có kiểu hình thân xám, cánh dài với thân đen, cánh cụt thu F1 100% thân xám, cánh dài Cho F1 lai với cá thể khác (dị hợp tử cặp gen) Giả sử F2 xuất hai trường hợp sau: Trường hợp 1: thân xám, cánh dài : thân xám, cánh cụt : thân đen, cánh cụt Trường hợp 2: thân xám, cánh dài : thân xám, cánh cụt : thân đen, cánh dài : thân đen, cánh cụt Cho biết: gen quy định tính trạng, gen nằm nhiễm sắc thể thường, không phát sinh đột biến, nhiễm sắc thể không thay đổi cấu trúc giảm phân Biện luận qui luật di truyền chi phối hai tính trạng viết sơ đồ lai trường hợp Nội dung Điểm - P thân xám, cánh dài với thân đen, cánh cụt thu F1 100% thân xám, cánh dài → + P chủng +Thân xám trội hoàn toàn so với thân đen, cánh dài trội hoàn toàn so với cánh cụt + F1: dị hợp tử cặp gen - Quy ước: A: thân xám; a: thân đen 0,25 B: Cánh dài; b: cánh cụt Trường hợp 1: 0,5 -Biện luận đúng, xác định qui luật chi phối di truyền liên kết -Sơ đồ lai P: GP F1: (thân xám, cánh dài) X (thân đen, cánh cụt) AB ab 100% ( thân xám, cánh dài) Xác định cá thể đem lai có kiểu gen (thân xám, cánh cụt) Trang F1 ( thân xám, cánh dài) x G: AB = ab (thân xám, cánh cụt) Ab = ab 0,75 F2: 1 1 TLKH: thân xám, cánh dài: thân xám, cánh cụt: thân đen, cánh cụt Trường hợp 2: -Biện luận đúng, xác định qui luật chi phối phân li độc lập -Sơ đồ lai P: AABB (thân xám, cánh dài) x aabb (thân đen, cánh cụt) GP : AB ab F1: 100% AaBb (thân xám, cánh dài) Xác định cá thể đem lai có kiểu gen: Aabb (thân xám, cánh cụt) F1 AaBb (thân xám, cánh dài) x Aabb (thân xám, cánh cụt) G : AB, Ab, aB, ab Ab, ab F2: AABb: AAbb: 2AaBb: 2Aabb: 1aaBb: aabb TLKH: thân xám, cánh dài: thân xám, cánh cụt: thân đen, cánh dài: thân đen, cánh cụt …………………HẾT………………… Trang ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT QUẢNG NGÃI NĂM HỌC 2018-2019 Ngày thi: 06/06/2018 Môn: SINH HỌC (HỆ CHUYÊN) Thời gian làm bài: 150 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 02 trang) Câu... Trang SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC: 2015 - 2016 MƠN THI: SINH HỌC (Hệ chun) ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề ) (Đề thi gồm 02 trang)... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 02 trang) KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn: Sinh học (Hệ chuyên) Ngày thi: 07/06/2017 Thời gian làm bài:
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ đề và đáp an tuyển sinh vào lớp 10 hệ chuyên môn sinh học 2016 2020, bộ đề và đáp an tuyển sinh vào lớp 10 hệ chuyên môn sinh học 2016 2020

Từ khóa liên quan