0

Ảnh hưởng thương hiệu nhà tuyển dụng đến ý định nghỉ việc của nhân viên thông qua vai trò trung gian của động lực và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trường hợp nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh ngành FB ở việt nam

130 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LƯ VĂN THUẬN ẢNH HƯỞNG THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG ĐẾN Ý ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN THƠNG QUA VAI TRỊ TRUNG GIAN CỦA ĐỘNG LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH NGÀNH F&B Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LƯ VĂN THUẬN ẢNH HƯỞNG THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG ĐẾN Ý ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN THƠNG QUA VAI TRỊ TRUNG GIAN CỦA ĐỘNG LỰC VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH NGÀNH F&B Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Hướng đào tạo: Hướng nghiên cứu Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN THỊ KIM DUNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2020 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ Tóm tắt – Abstract Lời mở đầu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Bối cảnh, cần thiết vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH 2.1 Cơ sở lý thuyết kết nghiên cứu trước 2.1.1 Khái quát thương hiệu nhà tuyển dụng 2.1.1.1 Định nghĩa thương hiệu nhà tuyển dụng 2.1.1.2 Vai trò thương hiệu nhà tuyển dụng 2.1.1.3 Đo lường thương hiệu nhà tuyển dụng 12 2.1.2 Ý định nghỉ việc nhân viên 15 2.1.2.1 Định nghĩa ý định nghỉ việc 15 2.1.2.2 Vai trò nghiên cứu ý định nghỉ việc 16 2.1.2.3 Các dấu hiệu nhận diện ý định nghỉ việc nhân viên 17 2.1.3 Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CRS) 18 2.1.3.1 Khái niệm CSR 18 2.1.3.2 Các cách nhìn nhận CSR 20 2.1.3.3 Tầm quan trọng CSR doanh nghiệp 21 2.1.4 Động lực 22 2.1.4.1 Định nghĩa động lực 22 2.1.4.2 Vai trò ý nghĩa động lực 23 2.1.5 Sự phù hợp với nghề 24 2.1.5.1 Khái niệm phù hợp với nghề 24 2.1.5.2 Dấu hiệu thể phù hợp với nghề 24 2.2 Mối liên hệ khái niệm 25 2.2.1 Mối liên hệ thương hiệu nhà tuyển dụng với ý định nghỉ việc 25 2.2.2 Mối liên hệ thương hiệu nhà tuyển dụng với CSR 26 2.2.3 Mối liên hệ CSR với ý định nghỉ việc nhân viên 27 2.2.4 Mối liên hệ động lực với ý định nghỉ việc nhân viên 28 2.3 Tổng quan số nghiên cứu trước liên quan ảnh hưởng thương hiệu nhà tuyển dụng đến ý định nghỉ việc nhân viên 29 2.4 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu 35 2.4.1 Giải thuyết nghiên cứu 35 2.4.1.1 Mối liên hệ thương hiệu nhà tuyển dụng CSR 36 2.4.1.2 Mối liên hệ thương hiệu nhà tuyển dụng động lực 37 2.4.1.3 Mối liên hệ thương hiệu nhà tuyển dụng ý định nghỉ việc 38 2.4.1.4 Mối liên hệ CSR ý định nghỉ việc nhân viên 39 2.4.1.5 Mối liên hệ động lực ý định nghỉ việc nhân viên 39 2.4.1.6 Mối liên hệ phù hợp với nghề ý định nghỉ việc nhân viên nhân viên 40 2.4.2 Tổng hợp giải thuyết mơ hình đề xuất 40 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 44 3.1 Phương pháp nghiên cứu 44 3.1.1 Nghiên cứu định tính 45 3.1.2 Nghiên cứu định lượng 47 3.2 Phương pháp xử lý số liệu 48 3.2.1 Đánh giá độ tin cậy (Reliability) 48 3.2.2 Đánh giá giá trị hội tụ (Convergent validity) 49 3.2.3 Đánh giá giá trị phân biệt (Discriminant validity) 49 3.2.4 Đánh giá đa cộng tuyến 49 3.2.5 Đánh giá hệ số xác định R2 điều chỉnh 50 3.2.6 Đánh giá hệ số tác động f2 50 3.2.7 Đánh giá khả dự báo mơ hình Q2 51 3.3 Thiết kế nghiên 51 3.3.1 Đối tượng khảo sát 51 3.3.2 Cách thức khảo sát 51 3.3.3 Quy mô cách thức chọn mẫu 52 3.4 Xây dựng thang đo 53 3.4.1 Thang đo yếu tố thương hiệu nhà tuyển dụng 53 3.4.1.1 Thành phần phong cách quản trị/ quản lý công ty 53 3.4.1.2 Thành phần tính minh bạch khả lãnh đạo 54 3.4.1.3 Thành phần nhận thức uy tín tổ chức 55 3.4.1.4 Thành phần phù hợp tổ chức 55 3.4.2 Thang đo yếu tố động lực 56 3.4.3 Thang đo yếu tố trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 57 3.4.4 Thang đo yếu tố ý định nghỉ việc nhân viên 58 3.4.5 Thang đo yếu tố phù hợp với nghề 58 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 60 4.1 Mô tả mẫu khảo sát 60 4.2 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 62 4.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 63 4.2.2 Đánh giá giá trị hội tụ 60 4.2.3 Đánh giá giá trị phân biệt 65 4.3 Kiểm định mơ hình cấu trúc 67 4.3.1 Hệ số đường dẫn 67 4.3.2 Đánh giá đa cộng tuyến 69 4.3.3 Đánh giá hệ số xác định R2 điều chỉnh 71 4.3.4 Đánh giá hệ số tác động f2 72 4.3.5 Đánh giá khả dự báo mơ hình Q2 74 4.4 Kết nghiên cứu 74 4.4.1 Tác động thương hiệu nhà tuyển dụng đến CSR 74 4.4.2 Tác động của thương hiệu nhà tuyển dụng đến động lực 75 4.4.3 Tác động thương hiệu nhà tuyển dụng đến ý định nghỉ việc nhân viên 76 4.4.4 Tác động CSR đến ý định nghỉ việc nhân viên 77 4.4.5 Tác động động lực làm việc đến ý định nghỉ việc nhân viên 78 4.4.6 Tác động phù hợp với nghề đến ý định nghỉ việc nhân viên 79 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 5.1 Đánh giá chung 81 5.2 Kết đóng góp nghiên cứu 83 5.3 Một số kiến nghị tác giả để giảm tỷ lệ ý định nghỉ việc nhân viên ngành F&B 84 5.3.1 Xây dựng văn hóa thương hiệu tuyển dụng 84 5.3.2 Tạo động lực làm việc cho nhân viên qua nhiều hình thức khác 87 5.3.3 Thực chương trình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thông qua nhân viên công ty 90 5.4 Hạn chế nghiên cứu kiến nghị 91 5.4.1 Hạn chế 91 5.4.2 Kiến nghị hướng nghiên cứu 92 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên đầy đủ tiếng Anh Tên đầy đủ tiếng Việt Dịch vụ nhà hàng quầy uống F&B Food and Beverage Service CSR Corporate social responsibility Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp SEM Structural Equation Model Mơ hình cấu trúc tuyến tín Composite reliability Độ tin cậy tổng hợp AVE Average variance extracted Tổng phương sai trích Sig Significance level Ý nghĩa thống kê CR Thành phố Hồ Chí Minh Tp.HCM Trách nhiệm hữu hạn TNHH Employer branding Thương hiệu nhà tuyển dụng Public service motivation Động lực phục vụ công cộng Reliability Độ tin cậy Convergent validity Giá trị hội tụ Internal consistency reliability Độ tin cậy quán nội Reflective model Mơ hình phản ánh Discriminant validity Giá trị phân biệt Outer loading Trọng số chuẩn hóa DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu liên quan đến tác thương hiệu nhà tuyển dụng đến ý định nghỉ việc nhân viên 35 Bảng 2.2: Tập hợp giả thuyết 41 Bảng 3.1: Bảng kết nghiên cứu định tính cho thang đo 47 Bảng 3.2: Bảng chi tiết số lượng mẫu khảo sát 12 hệ thống nhà hàng 52 Bảng 4.1: Mô tả mẫu khảo sát thông tin nhân 61 Bảng 4.2: Bảng tổng hợp độ tin cậy thang đo 63 Bảng 4.3: Trọng số chuẩn hóa (outer loading) 64 Bảng 4.4: Giá trị phân biệt nhân tố (Fornell-Larcker) 66 Bảng 4.5: Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) 66 Bảng 4.6: Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 68 Bảng 4.7: Hệ phóng đại phương sai – VIF 70 Bảng 4.8: Giá trị R2 điều chỉnh 72 Bảng 4.9: Hệ số f2 73 Bảng 4.10: Hệ số Q2 74 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Tiêu chí đo lường thương hiệu nhà tuyển dụng 12 Hình 2.2: Tháp trách nhiệm xã hội Carroll 19 Hình 2.3: Mơ hình nghiên cứu Asuman Matongolo cộng (2018) 30 Hình 2.4: Mơ hình nghiên cứu Christopher N Arasanmi cộng (2019) 31 Hình 2.5: Mơ hình nghiên cứu U K Thalgaspitiya (2020) 32 Hình 2.6: Mơ hình nghiên cứu Sonal Jain (2013) 33 Hình 2.7: Mơ hình nghiên cứu Chizoba Bonaventure Okolocha (2020) 34 Hình 2.8: Mơ hình thương hiệu nhà tuyển dụng tác động đến ý định nghỉ việc nhân viên 43 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 45 Hình 4.1: Sự tác động nhân tố mơ hình nghiên cứu 67 TÓM TẮT Hiện xu hướng giới trẻ thoáng việc chuyển đổi công việc, nhảy việc Một vấn đề đặt giữ chân nhân viên từ công tác tuyển dụng đầu vào trình làm việc doanh nghiệp Do doanh nghiệp cần sử dụng nguồn lực công ty để đầu tư vào chiến lược phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng, yếu tố quan trọng thu hút ứng viên làm nhân viên cam kết gắn bó lâu dài doanh nghiệp việc thực chiến lược trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tạo động lực làm việc cho nhân viên Nghiên cứu với mục đích xác định nhân tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc nhân viên làm việc ngành F&B Việt Nam Xác định mối quan hệ yếu tố ý định nghỉ việc nhân viên làm việc ngành F&B Việt Nam Đưa số kiến nghị nhằm giúp doanh nghiệp ngành F&B Việt Nam có chiến lược kế hoạch phù hợp để nâng cao khả trì nguồn nhân lực cho doanh nghiệp kinh doanh ngành F&B Việt Nam Nghiên cứu thực thông qua phương pháp định tính dựa sở nghiên cứu trước tài liệu liên quan tác động thương hiệu nhà tuyển dụng đến ý định nghỉ việc nhân viên, để hình thành thang đo sơ bộ, đồng thời thơng qua thảo luận nhóm, để chỉnh sửa lại thang đo, hình thành câu hỏi khảo sát dành cho nghiên cứu sơ Phương pháp định lượng hình thức kỹ vấn trực tiếp vấn thư điện tử thông qua bảng câu hỏi khảo sát Mẫu điều tra khảo sát gồm 300 cán nhân viên cấp 12 công ty kinh doanh ngành F&B địa bàn Tp.HCM Các liệu, thu thập tiến hành kiểm tra, phân tích phần mềm SmartPLS Qua nghiên cứu thực tế, phương pháp phân tích kiểm tra mơ hình cấu trúc cho thấy mơ hình nghiên cứu gồm 05 thành phần: thương hiệu nhà tuyển dụng, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, động lực, phù hợp với nghề ý định nghĩ việc nhân viên Từ liệu nghiên cứu phân tích cho thấy rằng, theo nhận định cán nhân viên số nhà hàng địa bàn Tp.HCM, hầu hết II THANG ĐO TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP Các biến phù hợp bao gồm: - Công ty tuân thủ luật liên quan đến lao động (hợp đồng lao động, chế độ làm việc, nghỉ ngơi, lương thưởng… lợi ích hợp pháp người lao động); - Cơng ty khuyến khích nhân viên phát triển kỹ nghề nghiệp lâu dài thông qua đặt mục tiêu công việc, đào tạo & đánh giá; - Công ty sử dụng nguyên liệu chế biến ăn phục vụ khách hàng truy xuất nguồn gốc thông tin rõ ràng; - Công ty hành động có đạo đức tuân thủ quy định nhà nước kinh doanh ngành hàng hàng: đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm, ăn đảm bảo sức khỏe cho khách hàng…; - Công ty dường có trách nhiệm với mơi trường hoạt động mình: Giảm thiểu rác thải nhựa sử dụng bao bì đóng gói thực phẩm chất liệu dễ phân hủy; - Công ty tham gia nhiều hoạt động tình nguyện III THANG ĐO ĐỘNG LỰC Các biến phù hợp bao gồm: - Anh/ chị trả cơng xứng đáng cho Anh/ chị làm; - Anh/ chị nhận công nhận khen thưởng hồn thành tốt cơng việc khách hàng khen khợi trực tiếp, khen qua trang đánh giá foody; - Mối quan hệ làm việc đồng nghiệp nhà hàng Anh/ chị tốt, giúp hỗ trợ thực công việc Anh/ chị; - Anh/ chị có hội đưa sáng kiến, góp ý cải tiến quy trình phục vụ/ chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng nhà hàng mình; - Anh/ chị cung cấp tất trang thiết bị, dụng cụ cần thiết để hỗ trợ làm việc ngày; - Anh/ chị hỏi ý kiến họp đầu ca họp định kỳ ý kiến Anh/ chị dường Ban Quản lý/ cấp phản hồi giải IV THANG ĐO Ý ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Các biến phù hợp bao gồm: - Anh/ chị nghĩ việc từ bỏ cơng việc mình; - Anh/ chị muốn rời công ty làm việc cho công ty khác ngành nhà hàng; - Mặc dù điều kiện làm việc tương tự Anh/ chị muốn rời công ty làm việc cho công ty khác; - Anh/ chị muốn rời khỏi công ty làm việc cho công ty ngành khác không ngành nhà hàng; - Nếu Anh/ chị biết hội việc làm công ty khác ngành nhà hàng, Anh/ chị cố gắng tìm hiểu chi tiết cơng ty V THANG ĐO SỰ PHÙ HỢP VỚI NGHỀ Các biến phù hợp bao gồm: - Kiến thức, kỹ phù hợp với công việc Anh/ chị mong muốn làm; - Vị trí cơng việc đáp ứng nhu cầu cá nhân Anh/ chị; - Bản thân công việc thực phù hợp với Anh/ chị; - Công việc cho phép Anh/ chị thực muốn làm; - Hầu hết ngày, Anh/ chị thấy phấn khởi, hào hứng công việc PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT – BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Xin chào Anh/ Chị học viên cao học, Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Hiện nay, khảo sát với đề tài “Ảnh hưởng thương hiệu tuyển dụng đến ý định nghỉ việc nhân viên doanh nghiệp F&B Việt Nam” Do đó, mong Anh/Chị dành thời gian trả lời số câu hỏi Trong bảng câu hỏi này, khơng có quan điểm thái độ hay sai, tất ý kiến thông tin hữu ích phục vụ cho nghiên cứu Ý kiến q Anh/ Chị đóng góp vơ quý giá nghiên cứu Tồn thơng tin thu bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong giúp đỡ quý anh/chị Tôi xin chân thành cảm ơn! PHẦN I: TRẢ LỜI KHẢO SÁT Xin Anh/ Chị cho biết mức độ đồng ý phát biểu sau cách đánh dấu (x) vào ô số mà Anh/Chị cho phản ánh ý kiến câu hỏi, tương ứng theo mức độ: Các giá trị từ đến câu hỏi tương ứng mức độ đồng ý tăng dần Rẩt không đồng ý Không đồng ý Tạm đồng ý Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Bảng câu hỏi Các phát biểu STT Mức độ đồng ý I Phong cách quản trị/ quản lý công ty Cấp trên/ Ban Quản lý nhà hàng Anh/ chị có 1.1 phong cách quản lý cở mở, thân thiện dễ tiếp cận Cấp Anh/ chị khuyến khích đưa phần thưởng tuyệt vời nhân viên 1.2 làm việc đạt chất lượng khách hàng 5 5 5 5 trực tiếp khen ngợi/ khen qua trang đánh giá foody Cấp trao quyền cho Anh/ chị tự định 1.3 vấn đề liên quan đến trình phục vụ khách hàng nhằm đảm bảo hài lịng khách hàng Anh/ chị có hội đề xuất cải tiến liên quan 1.4 đến hoạt động phục vụ, chất lượng ăn nhà hàng Anh/ chị hài lòng lực người quản 1.5 lý nhà hàng lập kế hoạch công việc, điều phối nhân viên để cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng Công ty sẵn sàng giải vấn đề khó 1.6 khăn mà Anh/ chị gặp phải q trình làm cơng việc để phục vụ khách hàng nhà hàng II Tính minh bạch & khả lãnh đạo Thơng tin tuyển dụng công ty cung cấp 2.1 cho Anh/ chị chi tiết hội việc làm công ty Anh/ chị nhận đầy đủ thông báo 2.2 cơng ty có quy định, sách mới, quy trình chế biến/ thực cơng việc… nhà 2.3 hàng Quản lý nhà hàng có khả lãnh đạo nhân viên xuất sắc Công ty làm việc với Anh/ chị cách 2.4 minh bạch trì tốt mối quan hệ với Anh/ 5 5 5 5 chị Mọi nhân viên công ty đào 2.5 tạo để nâng cao kỹ tay nghề hiểu rõ vệ sinh an toàn thực nhằm cung cấp ăn đạt chất lượng & dịch vụ tốt cho khách hàng III Nhận thức uy tín tổ chức Những người làm ngành nhà hàng 3.1 Anh/ chị đánh giá cao uy tín cơng ty Anh/ chị làm Cơng ty Anh/ chị làm có danh tiếng tốt 3.2 với khách hàng chất lượng dịch vụ, thực đơn đa dạng đảm bảo sức khỏe & phong cách thiết kế nhà hàng sang trọng Công ty Anh/ chị làm coi lựa 3.3 chọn người lao động tìm việc cơng ty kinh doanh ngành nhà hàng Việt Nam Khách hàng cảm nhận nhân viên làm việc 3.4 công ty nhân viên thân hiện, tận tình, chủ động với khách hàng, có lực cao & kỹ phục vụ tốt IV Sự phù hợp tổ chức 4.1 Công ty đáp ứng nhu cầu (thời gian làm việc, chế độ lương thưởng…) Anh/ chị Khi so sánh với công ty kinh doanh nhà hàng 4.2 khác, công ty Anh/ chị làm đáp ứng lợi ích & chế độ phúc lợi cho nhân viên tốt Công ty Anh/ chị làm nơi làm 4.3 4.4 việc có khả năng, hội để Anh/ chị phát triển nghề nghiệp Cơng ty tạo điều kiện thuận lợi (ca làm việc, địa điểm làm việc…) cho Anh/ chị làm việc 5 5 5 5 Anh/ chị muốn gắn bó với cơng ty đảm bảo 4.5 việc làm, phúc lợi tốt, cơng ty có hình ảnh thương hiệu nhà tuyển dụng uy tín V 6.1 6.2 Động lực Anh/ chị trả cơng xứng đáng cho Anh/ chị làm Anh/ chị nhận công nhận khen thưởng hồn thành tốt cơng việc khách hàng khen khợi trực tiếp, khen qua trang đánh giá foody Mối quan hệ làm việc đồng nghiệp 6.3 nhà hàng Anh/ chị tốt, giúp hỗ trợ thực công việc Anh/ chị Anh/ chị có hội đưa sáng kiến, góp ý cải 6.4 tiến quy trình phục vụ/ chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng nhà hàng 6.5 Anh/ chị cung cấp tất trang thiết bị, dụng cụ cần thiết để hỗ trợ làm việc ngày Anh/ chị hỏi ý kiến họp đầu ca 6.6 họp định kỳ ý kiến Anh/ chị dường Ban Quản lý/ cấp phản hồi giải VI Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Công ty tuân thủ luật liên quan đến lao động 7.1 (hợp đồng lao động, chế độ làm việc, nghỉ ngơi, lương thưởng… lợi ích hợp pháp người 5 5 5 5 lao động) Cơng ty khuyến khích nhân viên phát triển kỹ 7.2 nghề nghiệp lâu dài thông qua đặt mục tiêu công việc, đào tạo & đánh giá Công ty sử dụng nguyên liệu chế biến ăn 7.3 phục vụ khách hàng truy xuất nguồn gốc thông tin rõ ràng Công ty hành động có đạo đức tuân thủ 7.4 quy định nhà nước kinh doanh ngành hàng hàng: đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm, ăn đảm bảo sức khỏe cho khách hàng… Công ty dường có trách nhiệm với mơi 7.5 7.6 trường hoạt động mình: Giảm thiểu rác thải nhựa sử dụng bao bì đóng gói thực phẩm chất liệu dễ phân hủy Công ty tham gia nhiều hoạt động tình nguyện VII Ý định nghỉ việc nhân viên 8.1 8.2 Anh/ chị nghĩ việc từ bỏ công việc Anh/ chị muốn rời cơng ty làm việc cho công ty khác ngành nhà hàng Mặc dù điều kiện làm việc tương tự 8.3 Anh/ chị muốn rời công ty làm việc cho công ty khác Anh/ chị muốn rời khỏi công ty làm việc 8.4 cho công ty ngành khác không 5 5 5 ngành nhà hàng Nếu Anh/ chị biết hội việc làm công 8.5 ty khác ngành nhà hàng, Anh/ chị cố gắng tìm hiểu chi tiết cơng ty VIII Sự phù hợp với nghề 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Kiến thức, kỹ phù hợp với công việc Anh/ chị mong muốn làm Vị trí cơng việc đáp ứng nhu cầu cá nhân Anh/ chị Bản thân công việc thực phù hợp với Anh/ chị Cơng việc cho phép Anh/ chị thực muốn làm Hầu hết ngày, Anh/ chị thấy phấn khởi, hào hứng cơng việc PHẦN II: THƠNG TIN CÁ NHÂN (Xin anh (chị) vui lịng đánh dấu X vào trống thích hợp nhất) Vui lòng xin cho biết họ tên Anh/ Chị:………………………………………… Giới tính: Nam Nữ Độ tuổi: Dưới 30 Từ 30 - 40 >40 Trình độ học vấn: Trung học PT trở xuống Trung cấp nghề Cao đẳng trở lên Hiện Anh/ chị làm việc Công ty ……………………………………… …………………………………………………………………………………… Công ty Anh/ chị làm có thương hiệu nhà hàng: 01 thương hiệu Dưới 05 thương hiệu Từ 05 thương hiệu Cơng ty Anh/ chị làm có hệ thống cửa hàng nhà hàng Việt Nam: Dưới 05 cửa hàng Dưới 10 nhà hàng Trên 10 cửa hàng Vị trí cơng tác Anh/ chị: Ban Quản lý nhà hàng Giám sát/ Tổ trường nhà hàng Nhân viên Phục vụ Nhân viên Bếp Vị trí khác Số năm công tác Công ty: Dưới năm Từ đến năm Từ 3- năm > năm 10 Thu nhập hàng tháng anh (chị): Dưới triệu đồng Từ 7-10 triệu đồng Trên 10 triệu đồng o0o -Bảng câu hỏi kết thúc Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị Chúc Anh/ Chị sức khỏe, thành công hạnh phúc! PHỤ LỤC ĐỘ TIN CẬY NHẤT QUÁN CỦA THANG ĐO Construct Reliability and Validity CSR 0.881 Composite Reliability 0.910 DL 0.844 0.885 0.561 NTUT 0.846 0.898 0.688 PCQT 0.830 0.875 0.540 PHTC 0.855 0.896 0.633 SPHN 0.873 0.907 0.662 THTD 0.917 0.927 0.390 TMB 0.838 0.886 0.608 YDNV 0.889 0.919 0.694 Cronbach's Alpha Average Variance Extracted (AVE) 0.627 (Nguồn: Kết tính tốn từ Smart PLS) PHỤ LỤC TRỌNG SỐ TẢI CÁC BIẾN QUAN SÁT Outer Loadings CSR CSR1 0.818 CSR2 0.746 CSR3 0.808 CSR4 0.834 CSR5 0.782 CSR6 0.762 DL DL1 0.734 DL2 0.783 DL3 0.728 DL4 0.774 DL5 0.759 DL6 0.714 NTUT PCQT PHTC NTUT1 0.875 NTUT2 0.888 NTUT3 0.841 NTUT4 0.701 PCQT1 0.733 PCQT2 0.687 PCQT3 0.701 PCQT4 0.741 PCQT5 0.781 PCQT6 0.761 PHTC1 0.801 SPHN TMB YDNV PHTC2 0.801 PHTC3 0.812 PHTC4 0.745 PHTC5 0.816 SPHN1 0.817 SPHN2 0.800 SPHN3 0.835 SPHN4 0.808 SPHN5 0.807 TMB1 0.799 TMB2 0.816 TMB3 0.777 TMB4 0.791 TMB5 0.712 YDNV1 0.892 YDNV2 0.865 YDNV3 0.851 YDNV4 0.747 YDNV5 0.801 (Nguồn: Kết tính tốn từ Smart PLS) PHỤ LỤC GIÁ TRỊ PHÂN BIỆT CỦA CÁC KHÁI NIỆM ĐO LƯỜNG Fornell-Larcker Criterion CSR DL NTUT PCQT PHTC SPHN TMB CSR 0.792 DL 0.631 0.749 NTUT 0.497 0.374 0.830 PCQT 0.473 0.457 0.470 0.735 PHTC 0.574 0.575 0.516 0.489 0.795 SPHN 0.534 0.547 0.388 0.556 0.549 0.814 THTD 0.662 0.614 0.752 0.798 0.815 0.604 TMB 0.566 0.535 0.492 0.586 0.566 0.424 0.780 -0.622 -0.578 -0.563 -0.445 -0.566 -0.549 -0.501 YDNV YDNV 0.833 (Nguồn: Kết tính tốn từ Smart PLS) Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) CSR DL NTUT PCQT PHTC SPHN TMB YDNV CSR DL 0.724 NTUT 0.577 0.438 PCQT 0.538 0.532 0.556 PHTC 0.660 0.667 0.600 0.572 SPHN 0.602 0.627 0.448 0.639 0.632 THTD 0.729 0.683 0.848 0.930 0.906 0.669 TMB 0.658 0.621 0.578 0.685 0.663 0.482 YDNV 0.700 0.660 0.644 0.503 0.645 0.613 0.575 (Nguồn: Kết tính tốn từ Smart PLS) PHỤ LỤC CHỈ SỐ ĐA CỘNG TUYẾN VIF Thang đo thành phần VIF Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp CSR1 2.138 CSR2 1.822 CSR3 3.106 CSR4 3.201 CSR5 1.879 CSR6 1.867 Động lực DL1 1.544 DL2 2.268 DL3 1.695 DL4 2.295 DL5 1.758 DL6 1.563 Nhận thức uy tín tổ chức NTUT1 2.554 NTUT2 2.601 NTUT3 2.040 NTUT4 1.446 Phong cách quản trị/ quản lý công ty PCQT1 1.609 PCQT2 1.521 PCQT3 2.091 PCQT4 2.236 PCQT5 1.799 PCQT6 1.695 Sự phù hợp tổ chức PHTC1 1.950 PHTC2 1.905 PHTC3 2.017 PHTC4 1.710 PHTC5 2.013 Sự phù hợp với nghề SPHN1 2.157 SPHN2 1.949 SPHN3 2.282 SPHN4 1.799 SPHN5 1.831 Tính minh bạch & khả lãnh đạo TMB1 1.884 TMB2 1.980 TMB3 1.743 TMB4 1.742 TMB5 1.547 Ý định nghỉ việc nhân viên YDNV1 3.155 YDNV2 2.807 YDNV3 2.335 YDNV4 1.710 YDNV5 1.965 (Nguồn: Kết tính tốn từ Smart PLS ... định mối quan hệ thương hiệu nhà tuyển dụng ý định nghỉ việc - nhân viên doanh nghiệp kinh doanh ngành F&B Việt Nam Kiểm định mối quan hệ thương hiệu nhà tuyển dụng trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. .. tạo động lực ý định nghỉ việc nhân viên doanh nghiệp kinh doanh ngành F&B Việt Nam Và kiểm định mối quan hệ phù hợp với nghề ý định nghỉ việc nhân viên doanh nghiệp kinh doanh ngành F&B Việt Nam. .. định nghỉ việc nhân viên doanh nghiệp F&B Việt Nam? ?? 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu tác động thương hiệu nhà tuyển dụng, trách nhiệm xã hội động lực làm việc đến ý định nghỉ việc người lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng thương hiệu nhà tuyển dụng đến ý định nghỉ việc của nhân viên thông qua vai trò trung gian của động lực và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trường hợp nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh ngành FB ở việt nam , Ảnh hưởng thương hiệu nhà tuyển dụng đến ý định nghỉ việc của nhân viên thông qua vai trò trung gian của động lực và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trường hợp nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh ngành FB ở việt nam