0

Ảnh hưởng của hoạt động xuất nhập khẩu đến tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 2009 2020

80 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009-2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh- Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009-2020 Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế Hướng đào tạo: Hướng nghiên cứu Mã số:8340121 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ HỒNG THU TP Hồ Chí Minh- Năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài: “Ảnh hưởng hoạt động xuất nhập đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2009-2020” cơng trình nghiên cứu tơi nghiên cứu thực Kết trình bày luận văn thu thập trình nghiên cứu trung thực, không chép tài liệu chưa công bố nội dung nơi đâu Các số liệu đưa có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng tuân thủ nguyên tắc TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2021 Tác giả Nguyễn Thị Hồng Trang MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TĨM TẮT- ABSTRACT CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Cấu trúc đề tài CHƯƠNG2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Khung lý thuyết tác động hoạt độngxuất nhập đến tăng trưởng kinh tế 2.1.1 Các khái niệm tăng trưởng kinh tế 2.1.2 Đo lường tăng trưởng kinh tế 2.1.3 Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế 2.2 Các học thuyết tăng trưởng kinh tế giới 2.3 Một số nghiên cứu thực nghiệm tác động xuất nhập đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2009-2020 11 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Phương pháp tiếp cận 19 3.2 Phương pháp xây dựng mô hình 19 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 19 3.4 Mơ hình nghiên cứu 20 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Kết nghiên cứu 24 4.2 Thảo luận với chuyên gia lĩnh vực xuất nhập 41 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 44 5.1.Kết luận 44 5.2.Hàm ý sách 45 5.3.Hạn chế đề tài 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT GDP: Gross Domestic Product- tổng sản phẩm quốc nội CPI: Consumer Price Index- số giá tiêu dùng EX: Kim ngạch xuất IM: Kim ngạch nhập M2: Cung tiền WTO: World trade organization: tổ chức thương mại giới CPTPP: Hiệp định đối tác toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương EVFTA: Hiệp định thương mại tự Việt Nam-EU GNP: Tổng sản lượng quốc dân PCI: Quy mơ sản lượng quốc gia tính bình qn đầu người thời gian định XK: Xuất NK: Nhập Work from home: làm việc nhà DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc gia khu vực châu Á Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến nghiên cứu Bảng 4.2 Kết kiệm định nghiệm đơn vị Bảng 4.3 Xác định độ trễ tối ưu Bảng 4.4 Xác định số đồng liên kết Bảng 4.5 Kết phân rã phương sai Bảng 4.6 Kết kiểm định nhân Granger biến CPI,M2, EX, IM tới tăng trưởng kinh tế (GDP) Bảng 4.7 Kết kiểm định phương sai sai số thay đổi phần dư Bảng 4.8 Kết kiểm định tự tương quan biến Bảng 4.9 Bảng kết ước lượng mô hình VECM (Vector Error Correction model) Bảng 4.10 Model Statistics IM Bảng 4.11 Model Statistics EX Bảng 4.12 Model Statistics GDP1 Bảng 4.13 Model Statistics GD DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 2.1 Mối quan hệ xuất khẩu, nhập kinh tế Hình 2.8 Tốc độ tăng trưởng Xuất sang thị trường Hình 4.1 Hình ảnh kết hàm phản ứng xung Hình 4.2 Kiểm định AR Hình 4.3 Kết khảo sát tính mùa vụ M2 Hình 4.4 Kết khảo sát tính mùa vụ CPI Hình 4.5 Kết khảo sát tính mùa vụ IM Hình 4.6 Kết khảo sát tính mùa vụ EX Hình 4.7 Kết khảo sát tính mùa vụ GDP Hình 4.8 Kết khảo sát tính mùa vụ GDP Hình 4.9 Kết khảo sát tính mùa vụ GDP Hình 4.10 Biểu đồ dự báo tăng trưởng GDP 2021 Hình 4.11 Biểu dự báo cầu tiêu dùng nước Hình 4.12 Biểu đồ cấu tăng trưởng GDP Việt Nam Biểu đồ 2.2 Tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2009-2020 Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ cán cân vãng lai/GDP Việt Nam Biểu đồ 2.4 Trị giá xuất nhập Việt Nam quý năm 2020 Biểu đồ 2.5 Một số dự báo tăng trưởng Biểu đồ 2.6 Biểu đồ xuất Việt Nam so với quốc gia khu vực Biểu đồ 2.7 Tăng trưởng mặt hàng xuất TĨM TẮT Việt Nam quốc gia phát triển không ngừng trình hội nhập thị trường giới Một yếu tố đánh giá hội nhập tăng trưởng kinh tế Việt Nam Vì vấn đề quan trọng nên tốn khơng giấy mực nhà nghiên cứu nhằm tìm hiểu xem nguyên nhân tác động đến tăng trưởng Có nhiều nghiên cứu trước quốc gia khác nghiên cứu nêu nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, nhiên nghiên cứu tập trung khai thác tác động hoạt động xuất nhập đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam (với số đại diện GDP 2009-2020) Từ đó, đưa nhận xét, đánh giá giải pháp tối ưu để khai thác lợi từ phát triển cơng nghiệp xuất nhập khẩu, nhằm góp phần mang lại tăng trưởng kinh tế Việt Nam tương lai Phương pháp đề tài sử dụng để mô tả ảnh hưởng biến phương pháp thống kê mô tả, bước kiểm định để đưa mơ hình hiểu chỉnh sai số VECM dự báo Winter để mô tả ảnh hưởng, mức độ phụ thuộc GDP kim ngạch xuất, nhập thay đổi, từ đưa kết luận tác động biến đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2009-2020, dự báo tăng trưởng GDP giai đoạn 2020-2025 Kết sau thực mơ hình cho thấy GDP Việt Nam phụ thuộc vào biến xuất nhập khẩu, lạm phát, cung tiền…Tuy nhiên, mục tiêu xem xét ảnh hưởng riêng xuất nhập nên nghiên cứu tập trung trình bày kết biến Mơ hình xuất, nhập có ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng kinh tế Vì kết luận, để kích thích kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh, cần đẩy mạnh kim ngạch xuất, nhập nhiều Việc phát triển lĩnh vực xuất nhập không giúp cho kinh tế phát triển, mà cịn tạo thêm nhiều cơng ăn việc làm, tăng thu nhập ngày nâng cao mức sống người dân Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam phát triển cao khu vực có hội sánh với cường quốc khác giới Từ khóa: xuất nhập ảnh hưởng đến GDP, xuất nhập tăng trưởng GDP Q 3/2011 1,710,214.00 406,308.00 2.94 2,655,290 78,581,353,789 70,468,787,110 -8,112,566,679 1,069,930.00 258,618.00 6.75 2,489,685 50,321,498,142 43,461,553,995 -6,859,944,147 441,707.00 109,313.00 6.12 2,547,125 23,458,220,924 19,966,538,075 -3,491,682,849 Q 2/2011 Q 1/2011 Q 4/2010 2,157,827.00 2,157,828.00 4.96 2,438,955 84,838,552,826 72,236,665,535 12,601,887,291 1,364,196.00 384,087.00 1.6 2,312,635 60,557,850,939 51,702,001,587 -8,855,849,352 855,200.00 244,915.00 0.63 2,127,370 38,942,519,565 32,485,577,578 -6,456,941,987 362,895.00 103,672.00 4.33 1,972,413 17,985,536,529 14,394,234,545 -3,591,301,984 Q 3/2010 Q 2/2010 Q 1/2010 Q 4/2009 1,809,148.00 2,027,591.00 2.31 1,943,390 69,948,809,956 57,096,329,934 12,852,480,022 1,157,077.00 360,334.00 1.38 1,841,832 48,960,179,888 41,798,972,612 -7,161,207,276 731,600.00 230,753.00 1.34 1,761,160 30,033,483,985 27,756,157,374 -2,277,326,611 311,136.00 97,865.00 1.85 1,597,546 12,735,887,888 14,235,741,619 1,499,853,731 Q 3/2009 Q 2/2009 Q 1/2009 theo kiểm định Trace liên hệ đồng liên kết theo kiểm định Max – Eigen Kết phân rã phương sai Kết kiểm đinh nhân Granger Kết kiểm định phương sai số thay đổi phần dư Kiểm định tương quan biến mơ hình Mơ hình Winter dự báo IM: Model Summary Model type Model ID Fit IM Model Mean Winters’ Multiplicative S Mini Maxi Percentitle E mum mum 10 25 50 75 90 95 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 RMS 23280 23280 23280 23280 23280 23280 23280 23280 23280 23280 E 26207 26207 26207 26207 26207 26207 26207 26207 26207 26207 MAP 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176 11.045 11.045 11.045 11.045 11.045 11.045 11.045 11.045 11.045 11.045 15243 15243 15243 15243 15243 15243 15243 15243 15243 15243 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080 67080 91251 91251 91251 91251 91251 91251 91251 91251 91251 83750 83750 83750 83750 83750 83750 83750 83750 83750 43.382 43.382 43.382 43.382 43.382 43.382 43.382 43.382 43.382 statisti c Statio nary Rsquar ed Rsquar ed E MaxA PE MAE 67080 MaxA 91251 E 83750 Norm 43.382 alized BIC Forecast Model Q4 2020 IM-model_1 Q2 2021 Q3 2021 250.851.2 60.887.405 127.355.3 199.433.0 268.578.2 Forecast 84.461 47.754 81.459 UCL 255.543.1 656635284 13655829 21371827 287.928.7 12.990 6779 7181 246.159.4 56.111.281 118.152.3 185.147.8 249.227.8 55.932 98.729 85.737 LCL Q1 2021 112 67 756 20.130 04.754 Q1 2022 IM-model_1 65.115.456.2 136.048.058 212.817.114 286.305.240 Forecast 05 423 UCL 72.217.804.9 149.305.081 233.045.956 313.300.625 47 135 667 698 Q3 2022 62.552 Model LCL Q2 2022 Q4 2021 953 143 Q4 2022 58.013.107.4 122.791.035 192.588.273 259.309.855 63 711 635 764 Model Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 IM-model_1 Forecast 69.343.507.2 144.740.769 226.201.148.4 304.032.218 99 580 48 404 78.186623.66 161.089.200 251.008.997.3 336.970.798 154 65 165 60.500.390.9 128.392.339 201.393.299.5 271.093.638 36 005 31 643 Model Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 IM-model_1 73.571.558 153.433.480 239.585.181 321.759.196 Forecast 392 492 385 UCL LCL 943 UCL 83.871.252 172.387.716 268.268.622 359.746.601 011 132 775 63.271.864 134.479.244 210.901.741 283.771.790 773 853 744 995 Model Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 IM-model_1 77.799.609 16.212.6191 252.969.215 339.486.174 Forecast 486 405 366 UCL 89.379.444 183.380.025 2850805842 381.948.329 928 626 552 66.219.774 140.872.357 220.857.846 297.024.019 043 184 180 LCL LCL 142 438 34 641 Mô hinh Winter dự báo EX Time series modeler Model type Model ID Winters’ Multiplicative EX Model Model Summary Fit Mea S Mini Max Percentitle stati n E mu 10 25 50 75 90 95 922 922 922 922 922 922 922 stic Stati 922 onar y Rsqua red imu m m 922 922 R- 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 RM 2725 2725 2725 2725 2725 2725 2725 2725 2725 2725 SE 0928 0928 0928 0928 0928 0928 0928 0928 0928 0928 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 5 5 5 5 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 08 08 08 08 08 08 08 08 08 1826 1826 1826 1826 1826 1826 1826 1826 1826 squa red MA 2.34 PE Max 11.2 APE 08 MA 1826 E 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 1028 4491 4491 4491 4491 4491 4491 4491 4491 4491 4491 599 599 599 599 599 599 599 599 599 599 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 97 97 97 97 97 97 97 97 97 Max 1028 AE Nor 43.6 mali 97 zed BIC Forecast Model Q4 2020 Q1 2021 EX-model_1 268.573.0 627587644 121798.26 200.934.4 266.397.6 Forecast 62.381 9.195 28.881 UCL 274.065.1 69.302.678 130.429.7 218.962.9 299.050.1 26.124 57.794 79.277 74 606 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 05.906 68.842 LCL 263.080.9 57.214.850 113.166.7 182.905.8 233.745.0 98.638 80.596 78.486 342 Model Q1 2022 EX-model_1 62.249.383.5 136.048.058 199.296.900 264222.149.4 Forecast 50 32 UCL 76.108.473.5 145.594.818 245.562.697 336.565.559 33 140 LCL Q2 2022 667 618 Q3 2022 42.971 984 164 Q4 2022 48.390.293.5 96.020.550.7 153.031.104 191.878.739 67 725 17 803 Model Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 EX-model_1 6.174.000.2 1.198171.00 19765.937.30 2.620.466.9 Forecast 62 140 86 29504 UCL 86.275.665 165.279.457 279.319.370 383.244.011 730 690 206 779 37.204.338 7435474259 115.999.375 24.099.242 524 966 353 Model Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 EX-model_1 6123062170 1188265156 196.021.846 259.871236 Forecast 13 483 UCL 98.362.001 188.675.640 319.027.494 437.602.335 054 586 562 310 24.099.242 48.977.390 73.016.195.8 82.140.137.6 353 640 14 57 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 LCL LCL Model 188 Q4 2023 EX-model_1 60.721.240.7 117.835.931 194.384.317 257.695.780 Forecast 80 009 UCL 112.107.301 214.181.225 363.938.129 498.711.794 760 659 559 9.335.179.80 20.378.526 24.830.504.9 16.679.765 22 459 LCL 086 291 476 696 Mơ hình Winter dự báo GDP Mơ hình Time series modeler Model type Model ID Winters’ Multiplicative GDP Model Model Summary Fit Mea statis n S Mini Max Percentitle E mu 10 25 50 75 90 95 tic Stati imu m m 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 RMS 6287 6287 6287 6287 6287 6287 6287 6287 6287 6287 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 onar y Rsqua red Rsqua red E 3.39 MAP 1.98 7 7 7 7 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1 1 1 1 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 0 0 0 0 4036 4036 4036 4036 4036 4036 4036 4036 4036 E Max 9.26 APE MA 4036 E 7.46 7.46 7.46 7.46 7.46 7.46 7.46 7.46 7.46 7.46 3 3 3 3 3 2655 2655 2655 2655 2655 2655 2655 2655 2655 Max 2655 AE 93.7 93.7 93.7 93.7 93.7 93.7 93.7 93.7 93.7 93.7 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 44 44 44 44 44 44 44 44 44 Nor 22.3 mali 44 zed BIC Forecast Model Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 GDP-model_1 6287537 1244519.3 2728275.8 4438104 6685343 Forecast 050 50 76 419 UCL 6414250 1371567.9 2892304.9 4661328 7016567 056 06 48 003 6160824 1117470.7 2564256.8 4214880 6354119 044 94 05 835 LCL 566 984 147 Model Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 GDP-model_1 1322032.83 2895598.08 4706178.550 7083149.78 Forecast UCL 1503924.88 3130293.08 1140140.77 2660903.08 Model Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 GDP-model_1 1399546.31 3062920.29 4974252.534 7480956.15 Forecast UCL 1371567.90 3352211.74 1117470.79 2773628.85 Model Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 GDP-model_1 1477059.79 3230242.50 5342326.518 7878762.52 Forecast UCL 1736795.15 3565999.79 7 1217324.42 2894485.22 Model Q1 2025 Q2 2025 GDP-model_1 1554573.274 3397564.71 LCL LCL LCL Forecast UCL 1845946.825 3774680.11 5023348.289 7536327.15 4389008.811 6629972.42 5364551.125 8031465.86 4583953.944 6930446.44 5695149.357 8513432.12 4789503.680 7244092.93 Q3 2025 Q4 2025 55104000.50 8276568.894 6019078.777 8986939.332 LCL 1263199.724 3020449.32 5001722.228 7566198.457 Mơ hình Time series modeler Model type Model ID Winters’ Additive GDP Model_1 Model Summary Fit statistic Stationary Mean SE Min Max Percentitle 10 25 50 75 90 95 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 R-squared 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 RMSE 1457 14576 14576 14576 14576 14576 14576 14576 14576 14576 7.211 7.211 7.211 7.211 7.211 7.211 7.211 7.211 7.211 R-squared 67.21 MAPE 7.786 7.786 7.786 7.786 7.786 7.786 7.786 7.786 7.786 7.786 MaxAPE 48.25 48.252 48.252 48.252 48.252 48.252 48.252 48.252 48.252 48.252 11070 11070 11070 11070 11070 11070 11070 11070 11070 2.235 2.235 2.235 2.235 2.235 2.235 2.235 2.235 2.235 39578 39578 39578 39578 39578 39578 39578 39578 39578 3.515 3.515 3.515 3.515 3.515 3.515 3.515 3.515 3.515 24.025 24.025 24.025 24.025 24.025 24.025 24.025 24.025 24.025 MAE 1107 02.23 MaxAE 3957 83.51 Normalized 24.02 BIC Forecast Q4 2020 Model Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 GDP-model_1 6264296.12 1415538.965 2803796.201 Forecast UCL 4397273.12 6491499.617 4691048.74 6907103.055 4103497.50 6075896.179 6558070.63 1709313.663 3097571.251 LCL 5970521.61 1121764.268 2510021.151 Model Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 GDP-model_1 1642742.46 3030999.698 4624476.61 6718703.11 Forecast UCL 2058346.72 3446605.046 LCL 5040083.35 1227138.20 2615394.350 7228058.18 4208869.88 6209348.04 Model Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 GDP-model_1 1869945.96 3258203.195 4851680.11 6945906.61 Forecast UCL 2379302.75 3767562.038 LCL 1360589.17 2748844.352 5361041.37 7534510.50 4342318.85 6357302.71 Model Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 GDP-model_1 2097149.457 3485406.692 5078883.613 7173110.109 UCL 2685756.160 4074016.597 5667497.142 7831717.766 LCL 1508542.754 2896796.787 4490270.084 6514502.451 Forecast Model Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 GDP-model_1 2324352.95 3712610.190 5306087.11 7400313.60 Forecast UCL 2982964.76 5964708.31 8122375.27 4647465.90 6678251.93 4371226.419 LCL 1665741.23 3053993.961 ... động xuất nhập đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam, thực mục tiêu sau: - Tác động hoạt động xuất, nhập đến tăng trưởng kinh tế giai đoạn 20092 020 - Thực trạng hoạt động xuất, nhập Việt Nam giai đoạn. .. động xuất, nhập để không ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài:” Ảnh hưởng hoạt động xuất nhập đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2009- 2020? ??... số liệu Việt Nam xem Việt Nam xuất nhập, nhập có tác động quốc gia khác đến tăng trưởng kinh tế 2.3 Một số nghiên cứu thực nghiệm tác động xuất nhập đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2009- 2020 2.3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của hoạt động xuất nhập khẩu đến tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 2009 2020 , Ảnh hưởng của hoạt động xuất nhập khẩu đến tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 2009 2020