0

Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh vĩnh long

93 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN TÀI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH VĨNH LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN TÀI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH VĨNH LONG Chuyên ngành: Ngân hàng Hướng đào tạo: hướng ứng dụng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TẤN PHƯỚC TP Hồ Chí Minh – Năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên xin cam đoan luận văn cao học tài liệu nghiên cứu độc lập với hỗ trợ từ TS LÊ TẤN PHƯỚC Số liệu phân tích thực tế, trung thực, phân tích đánh giá kết chưa công bố cơng trình trước Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng kết luận văn TP.HCM, ngày 10 tháng năm 2021 Người cam đoan Nguyễn Văn Tài MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1.Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Nghiên cứu định tính 1.3.2 Phương pháp định lượng: 1.4 Đối tượng Phạm vi nghiên cứu đề tài 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6 Câu hỏi nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 2.1.1 Giới thiệu tổng quan Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 2.1.2 Agribank chi nhánh Vĩnh Long 2.1.2.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức 2.1.2.3 Vai trò chức hoạt động NHNo&PTNT chi nhánh Tỉnh Vĩnh Long 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Tỉnh Vĩnh Long 2.2 Những biểu chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long 11 CHƯƠNG 3: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng 15 3.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 15 3.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 16 3.1.3 Rủi ro tín dụng ngân hàng 18 3.1.4 Chất Lượng tín dụng Ngân hàng thương mại 18 3.2 Các tiêu đánh giá chất lương tín dụng Ngân hàng 20 3.2.1 Nhóm tiêu định lượng 20 3.2.2 Nhóm tiêu định tính 25 3.3 Tổng quan nghiên cứu trước 29 3.3.1 Nghiên cứu nước 29 3.3.2 Nghiên cứu nước 29 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH VĨNH LONG 31 4.1 Đánh giá tổng quan sản phẩm tín dụng Agribank Chi nhánh Vĩnh Long 31 4.1.1 Thực trạng hoạt động huy động vốn sử dụng vốn Agribank –chi nhánh tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017 - 2019 31 4.1.2 Đánh giá nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng ngắn hạn Agribank Chi nhánh Tỉnh Vĩnh Long 63 4.1.2.1 Chính sách sản phẩm tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam dành cho chi nhánh 63 4.2 Kết thực tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Vĩnh Long 66 4.2.1 Doanh số cho vay 66 4.2.2 Dư nợ tín dụng, mức tăng trưởng cấu dư nợ 67 4.2.3 Doanh số thu nợ: 69 4.2.4 Vịng quay vốn tín dụng: 70 4.2.5 Hệ số thu nợ: 71 4.2.6 Tình hình phân loại nợ, nợ hạn nợ xấu 72 4.2.7 Tình hình trích lập dự phịng rủi ro 74 4.2.8 Tình hình thực bảo đảm tín dụng 74 4.2.9 Thu nhập từ hoạt động tín dụng 77 4.3 Đánh giá nhân tố tác động đến chất lượng tín lượng tín dụng ngân hàng thương mại 78 4.3.1 Các nhân tố khách quan: 78 4.3.1.1 Môi trường kinh tế xã hội 78 4.3.1.2.Môi trường pháp lý 79 4.3.2 Các nhân tố chủ quan: 79 4.3.2.1.Nhân tố thuộc phía khách hàng 79 4.3.2.2.Nhân tố thuộc phía ngân hàng 80 4.4 Đánh giá chất lượng tín dụng NH Agribank – CN tỉnh Vĩnh Long thông qua tiêu đánh giá chất lượng 83 4.4.1 Chỉ tiêu định lượng 83 4.4.1.1 Công tác đôn đốc thu hồi nợ 83 4.4.1.2 Phân tích nợ xấu 85 4.4.2 Chỉ tiêu định tính 87 4.4.2.1 Chỉ tiêu hài lòng khách hàng 87 4.4.2.2 Tính cơng dụng sản phẩm tín dụng 88 4.5 Bài học kinh nghiệm công tác nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam 89 4.5.1 Kinh nghiệm NHTM Vietinbank 89 4.5.2 Kinh nghiệm NHTM BIDV Việt Nam 90 4.5.3 Kinh nghiệm NHTM Vietcombank 90 4.5.4 Kinh nghiệm NHTM SHB 90 4.5.5 Bài học kinh nghiệm cho NH Agribank tỉnh Vĩnh Long 90 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH VĨNH LONG 91 5.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Tỉnh Vĩnh Long đến 2025 91 5.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Agribank - CN tỉnh Vĩnh Long 91 5.1.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay Agribank Vĩnh Long 92 5.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Vĩnh Long 94 5.2.1 Đa dạng hóa khách hàng vay vốn, sản phẩm cho vay 94 5.2.2 Tăng cường công tác đánh giá phân loại khách hàng 97 5.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 99 5.2.4 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội .101 5.2.5 Tăng cường công tác quản lý xử lý nợ xấu 102 5.2.6 Sử dụng sách lãi suất linh hoạt 102 5.2.7 Chính sách bảo đảm tiền vay phù hợp 104 5.2.8 Đẩy mạnh hoạt động marketing đại hố cơng nghệ ngân hàng 105 5.3 Một số kiến nghị 105 PHẦN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Diễn giải AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ATM Automated Teller Machine NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phẩn SPDV Sản phẩm dịch vụ RRTD Rủi ro tín dụng 10 KH Khách hàng 11 KHCN Khách hàng cá nhân 12 KHDN Khách hàng doanh nghiệp DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức Agribank -Chi nhánh Vĩnh Long Hình 4.1: Báo cáo tổng kết giai đoạn 2017 - 2019 tổng dư nợ theo kỳ hạn nợ 61 Hình 4.2: Tổng dư nợ theo thành phần kinh tế - 62 Hình 4.3 Doanh số cho vay Agribank - CN Vĩnh Long (2017-2019) 66 Hình 4.4 Dư nợ tín dụng Agribank - CN Vĩnh Long (2017-2019) - 67 Hình 4.5 Nợ xấu theo ngành nghề Agribank - CN Vĩnh Long năm 2019 - 73 Hình 4.6 Doanh số cho vay phân theo mức độ tín nhiệm Agribank - CN Vĩnh Long (2017-2019) - 75 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh…………………………………10 Bảng 3.1: Tỷ lệ trích lập dự phịng cho nhóm nợ theo Thơng tư 02 - 24 Bảng 4.1 Tình hình huy động vốn chi nhánh - 31 Bảng 4.2 Doanh số thu nợ Agribank - CN Vĩnh Long (2017 - 2019) 69 Bảng 4.3 Vịng quay vốn tín dụng Agribank - CN Vĩnh Long (2017 - 2019) - 70 Bảng 4.4 Hệ số thu nợ Agribank - CN Vĩnh Long (2017 - 2019) - 71 Bảng 4.5 Phân loại nợ theo nhóm Agribank - CN Vĩnh Long (2017 - 2019) 72 Hình 4.5 Nợ xấu theo ngành nghề Agribank - CN Vĩnh Long năm 2019 - 73 Bảng 4.6 Dự phịng trích lập Agribank - CN Vĩnh Long (2017 - 2019) 74 Bảng 4.7 Thu nhập từ hoạt động tín dụng Agribank - CN Vĩnh Long giai đoạn 2017 2019 77 Báng 4.8 : Phân loại nợ theo nhóm nợ Agribank - CN Vĩnh Long 85 Bảng 4.9: Tỷ lệ nợ hạn tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ giai đoạn 2017-2019 Agribank - CN Vĩnh Long - 86 Bảng 4.9 Kết lấy ý kiến khách hàng năm 2018 Agribank - CN Vĩnh Long - 87 phẩm tín dụng khác khách hàng để tiện lợi cho hoạt động kinh doanh, thu hút nhiều khách hàng mà vấn đảm bảo an tồn vốn cho ngân hàng Ví dụ cho vay bao toán, cho vay thấu chi, cho vay chấp tài sản hình thành tương lai… ngân hàng nên trọng đến hình thức cho vay tiêu dùng đời sống người dân ngày nâng cao với nhu cầu nhà ở, đồ dùng gia đình, phương tiện lại… Loại tín dụng có ưu rủi ro thấp khoản cho vay nhỏ, phân tán quan trọng nguồn trả nợ vay thường ổn định, gắn liền với mức thu nhập hàng tháng khách hàng vay vốn - Trong công tác cho vay, khâu tác nghiệp quan trọng nhân viên ngân hàng cần phải thực là: kiểm sốt trước, kiểm soát trong, kiểm soát sau cho vay Trong đó, kiểm sốt trước cho vay (thẩm định khách hàng đánh giá phương án kinh doanh) yêu cầu quan trọng định đến chất lượng khoản vay việc đảm bảo an tồn tín dụng cho ngân hàng - Phát triển ứng dụng công nghệ đại hoạt động thông tin tín dụng đơn vị, yếu tố hạ tầng quan trọng điều kiện Chỉ có cơng nghệ đại, sử dụng hiệu cho phép thu thập, quản lý xử lý nguồn liệu lớn nhanh chóng xác - Thu thập thơng tin đầu vào có liên quan cách đầy đủ có tính chủ động, có thông tin thị trường (giá cả, tỷ giá, giá vàng, diễn biến thị trường…); thơng tin tình hình hoạt động doanh nghiệp, khách hàng quan hệ tín dụng thơng tin đối tượng khách hàng để chủ động thực sách khách hàng, thu hút khách hàng quan hệ với ngân hàng để có giải pháp xử lý thu hồi nợ, nhằm hạn chế nợ hạn phát sinh - Tổ chức tốt công tác khảo sát, kiểm tra trực tiếp thực tế tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng có yêu cầu, đề nghị vay vốn ngân hàng Đây hoạt động mang tính chất bắt buộc nguyên tắc trình thẩm định khoản vay, thể quan điểm “trăm nghe khơng thấy”, có khảo sát, kiểm tra thực tế khách hàng, kết hợp với thông tin qua phân tích đánh giá tình hình tài chính, khả kinh doanh hiệu phương án kinh doanh, dự án đầu tư giúp cho ngân 95 hàng nhận định, đánh giá đầy đủ đắn khách hàng vay vốn, từ đưa định xác - Mặt khác, trình ngân hàng cần khai thác tốt nguồn thơng tin tín dụng từ CIC để củng cố cho nhận định, đánh giá nắm bắt thực tế tình hình quan hệ tín dụng khách hàng Tuy nhiên, hoạt động tín dụng đa dạng, khoản vay có tính chất đặc thù riêng, ngồi yếu tố cần thẩm định theo quy trình như: hồ sơ pháp lý khách hàng vay vốn, lực tài chính, lực sản xuất kinh doanh, tính khả thi dự án, phương án sản xuất kinh doanh…thì khoản vay cụ thể ngân hàng cần thẩm định thêm yếu tố đặc thù riêng biệt cho vay theo dự án đầu tư phải xác định xem dự án có phù hợp với hồn cảnh kinh tế khơng, sản phẩm đối thủ cạnh tranh thị trường, chất lượng sản phẩm mà dự án tạo so với sản phẩm có thị trường, khả cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần sản phẩm, chất lượng nguồn nguyên liệu, khả phát triển sản phẩm, yếu tố môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến dự án… - Thẩm định chặt chẽ tính pháp lý khoản vay: Thẩm định xác đầy đủ hồ sơ pháp lý khách hàng vay giải cho vay bảo vệ quyền lợi ngân hàng, giúp cho ngân hàng tránh rủi ro có tranh chấp xảy Thơng thường, thẩm định tính pháp lý khoản vay khách hàng vay cần ý tránh sai sót như: cho vay cá thể khơng đủ lực hành vi, cho vay tổ chức thiếu tư cách pháp nhân, người đại diện tổ chức không đủ thẩm quyền ký kết hợp đồng tín dụng, tài sản bảo đảm không đủ điều kiện chấp…là rủi ro có khả gây tổn thất nặng nề cho ngân hàng - Phân tích đánh giá xác lực tài lực kinh doanh khách hàng: Đây khâu quan trọng công tác thẩm định, sở để định cho vay đúng, ngân hàng cần phải xem xét, đánh giá lực khách hàng vay vốn cách cẩn then, nhiều khía cạnh để làm sở thiết lập yếu tố khoản vay trường hợp ngân hàng đồng ý cho vay như: số tiền vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, phương thức cho vay điều kiện ràng buộc khoản vay… - Đánh giá lực tài khách hàng vay giúp cho ngân hàng nắm thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng triển vọng khả 96 tốn khách hàng thơng qua phân tích tiêu cấu tài sản có, tài sản nợ, cấu bố trí tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn để đánh giá tính phù hợp việc bố trí cấu nguồn vốn, đánh giá tiêu tài sản có khâu dự trữ khâu ln chuyển có phù hợp với loại hình tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng khơng, phân tích tiêu khả tốn để đánh giá tính cân đối việc sử dụng tài sản nợ khả tự chủ tài chính, phân tích tiêu vịng quay hàng tồn kho, kỳ thu tiền bình quân, doanh thu tổng tài sản để đánh giá khả triển vọng khách hàng, phân tích tiêu địn cân nợ để đánh giá rủi ro tài chính, phân tích tiêu thu nhập để đánh giá hiệu hoạt động khách hàng… - Năng lực kinh doanh khách hàng phân tích thơng qua yếu tố máy móc, thiết bị, cơng nghệ có, yếu tố đầu vào nguyên liệu, lao động, yếu tố đầu thị trường tiêu thụ sản phẩm, thị phần chiếm lĩnh, giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ kèm…để đánh giá thực trạng triển vọng hoạt động kinh doanh khách hàng sở dự báo tồn phát triển doanh nghiệp tương lai Đánh giá lực kinh doanh khách hàng có quy mơ lớn cịn phải phân tích chiến lược kinh doanh mà khách hàng đề gồm: chiến lược hoạch định nguồn cung cấp nguyên liệu, chiến lược sản phẩm phân phối sản phẩm, chiến lược phát triển nguồn nhân lực, khả chiếm lĩnh mở rộng thị phần, chiến lược phát triển quy mô sản xuất kinh doanh, chiến lược xây dựng thương hiệu 5.2.2 Tăng cường công tác đánh giá phân loại khách hàng - Để phù hợp với quy chế cho vay sách sản phẩm ưu đãi, an toàn loại khách hàng, Agribank Vĩnh Long cần tăng cường công tác đánh giá phân loại khách hàng định kỳ từ khách hàng bắt đầu có quan hệ tín dụng với ngân hàng Việc đánh giá phân loại khách hàng từ quan hệ tín dụng hay định kỳ giúp cho ngân hàng ln có nhìn tồn diện khách hàng sử dụng danh mục tài sản có ngân hàng nhằm loại trừ, ngăn chặn đối tượng đầu tư hiệu quả, mang lại rủi ro cho ngân hàng Nhờ công tác thống kê thẩm định khách hàng, vào quy định khách hàng chiến lược AGRIBANK, Agribank Vĩnh Long đánh giá phân chia khách hàng thành loại sau: 97 * Khách hàng chiến lược loại I: Về chất lượng quản lý, khách hàng có uy tín rộng khắp, đội ngũ cán quản lý có kinh nghiệm, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu thực có lực Về tình hình tài chính, có chất lượng thơng tin tài tốt, lành mạnh, tài khoản kiểm toán tuyệt đối kiểm toán viên quốc tế đảm nhiệm thường xuyên có số dư tiền gửi lớn ngân hàng Doanh thu công ty mức cao có tốc độ tăng trưởng liên tục Tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu thấp, tài sản cố định có giá trị thực Khả tốn nợ tốt, xu hướng đạt doanh thu lớn, dòng tiền lưu chuyển lớn có lãi gộp, có đầy đủ thơng tin khoản thua lỗ khơng có thu lỗ có hỗ trợ lớn từ nhiều nguồn khác Môi trường kinh doanh, có mơi trường kinh tế trị - xã hội an toàn ổn định Tầm quan trọng khách hàng có ảnh hưởng lớn đến kinh tế quốc dân, có viễn cảnh kinh doanh thuận lợi Hoạt động kinh doanh khách hàng chiếm thị phần lớn mội ngành uy tín, với quốc tế phạm vi hoạt động kinh doanh tốt, sản phẩm đa dạng, ảnh hưởng chu kỳ nhỏ, không đáng kể Đối với khách hàng này, Agribank Vĩnh Long cần có sách ưu đãi quan hệ, lãi suất dịch vụ khác kèm Có thể cho khách hàng vay tín chấp số phương án kinh doanh có hiệu quản lý nguồn thu *Khách hàng chiến lược loại II: Về chất lượng quản lý, khách hàng có uy tín, có kinh nghiệm ngành cụ thể khách hàng có kinh nghiệm mức độ tất khu vực kinh tế với lực phù hợp Về tình hình tài chính, khách hàng có tài khoản kiểm toán tuyệt đối kiểm toán viên đảm nhiệm, thường xuyên có tài khoản tiền gửi khơng lớn ngân hàng Khách hàng có doanh thu lớn với tốc độ tăng trưởng khá, viễn cảnh tăng trưởng cao, tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu mức trung bình, khả tốn nợ tốt Khách hàng có xu hướng đạt doanh thu lưu chuyển tiền tệ tích cực khơng đều, khả kiểm sốt thơng tin cịn hạn chế, có số khoản lỗ kiểm sốt Về mơi trường kinh doanh, khách hàng có mơi trường kinh doanh ổn định mức cạnh tranh thấp, có ý nghĩa kinh tế nước xuất 98 xu hướng phát triển tốt với phát triển kinh tế có thị phần nội ngành, sản phẩm, hoạt động đa dạng chịu ảnh hưởng chu kỳ Đối với khách hàng loại này, ngân hàng nên có sách ưu đãi nguồn tiền gửi khách hàng song khoản vay cần có lượng tài sản đảm bảo định kèm theo việc kiểm soát chặt chẽ nguồn thu *Khách hàng thông thường: Về chất lượng quản lý, kinh nghiệm quản lý có mức độ vừa phải, cịn hạn chế, nội cơng ty cịn có mâu thuẫn, quyền lợi nghĩa vụ chưa thống Về tình hình tài chính, số liệu tài kiểm tốn theo quy định khơng kiểm tốn Doanh thu khơng ổn định, biến động mạnh Tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu mức trung bình trung bình liểm soát Doanh thu lưu chuyển tiền tệ mức trung bình trung bình có xu hướng khơng tăng khó nhận hỗ trợ từ đối tác khác Về môi trường kinh doanh, nhìn chung khách hàng có mơi trường kinh doanh khơng ổn định, biến động lớn Khách hàng kinh doanh ngành lâu năm, ảnh hưởng không nhiều đến kinh tế quốc dân có xu hướng xuống, chiếm thị phần không đáng kể, sản phẩm khách hàng đơn lẻ mang tính chu kỳ lớn Đối với khách hàng loại này, ngân hàng nên nhanh chóng thu hồi vốn cho vay, có cho vay cần đầy đủ tài sản đảm bảo xem xét việc sử dụng vốn vào phương án kinh doanh thực hiệu kiểm soát nguồn thu 5.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Trong hoạt động kinh doanh, yếu tố định cho thành công người Trong hoạt động ngân hàng, yếu tố nhân lực yếu tố hàng đầu cần quan tâm họ người trực tiếp thực quy trình nghiệp vụ cho vay từ lúc nhận hồ sơ đến thu hồi nợ Chất lượng cán tín dụng ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động cho vay, phải khơng ngừng nâng cao chất lượng cán tín dụng, khơng đủ số lượng mà phải đảm bảo mặt chất lượng - Cán tín dụng phải có lực chuyên môn vững vàng, đào tạo bồi dưỡng chu đáo kiến thức chuyên môn, am hiểu thị trường, pháp luật phải 99 người có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cao, trung thực, có trách nhiệm tâm huyết với ngân hàng Đánh giá chất lượng cán tín dụng phải đánh giá đồng thời hai mặt này, thiếu hai mặt việc sử dụng cán bất cập, hạn chế nhiều phản tác dụng Trong thời gian tới ngân hàng cần: - Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng, thường xuyên định kỳ tổ chức lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, phổ biến quy định, chủ trương qua khố đào tạo này, ngân hàng tổ chức thi tuyển để lựa chọn cán bộ, đồng thời có hình thức khen thưởng kịp thời để khuyến khích, động viên họ Tuy nhiên, ngân hàng cần tránh đào tạo nghiệp vụ chung chung mà nên tập trung đào tạo chuyên sâu lĩnh vực nghiệp vụ cụ thể Mục tiêu việc đào tạo làm cho cán tác nghiệp am hiểu chuyên mơn, phục vụ khách hàng có khả phát hiện, ngăn ngừa hạn chế rủi ro lĩnh vực phụ trách - Cơng tác tuyển dụng cán phải đảm bảo quy trình đáp ứng yêu cầu công việc Đi đôi với công tác đào tạo việc tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực cần phải ngân hàng quan tâm Tiêu chuẩn cán tín dụng mà Agribank Vĩnh Long hướng tới phải nắm vững kỹ năng: + Kỹ phục vụ khách hàng: đồi hỏi cán tín dụng có kỹ kiến thức định marketing để thu hút khách hàng phục vụ khách hàng Cán tín dụng phải nắm vững nghiệp vụ tín dụng hiểu biết nghiệp vụ ngân hàng khác để tiếp xúc trực tiếp khách hàng có khả thu hút mở rộng cho vay + Kỹ tìm hiểu thơng tin: cán tín dụng phải cách thu thập khai thác thơng tin có ích, đồng thời phải giữ thơng tin để bảo vệ quyền lợi trước hết ngân hàng sau khách hàng mình, khắc phục phần tình trang thơng tin cân xứng ngân hàng khách hàng nhằm mở rộng cho vay đồng thời hạn chế rủi ro + Kỹ đàm phán khách hàng: cán tín dụng phải biết cách đàm phán thương lượng với khách hàng vấn đề có liên quan tới việc tuân thủ điều khoản chế độ, thể lệ cho vay nhằm bảo vệ quyền lợi cho ngân hàng 100 + Kỹ phân tích: địi hỏi cán tín dụng có khả từ thông tin, số liệu thu thập qua phân tích phát khai thác khía cạnh khác để phục vụ công tác cho vay + Kỹ tổng hợp: tất liệu thu thập cán tín dụng phải có khả tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu khách hàng đồng thời nêu quan điểm điểm Đây khả quan trọng cán tín dụng, khơng phải có khả + Kỹ suy diễn: nhận định khách hàng tại, phương pháp suy diễn sở khoa học, cán tín dụng đưa nhận định tương lai Kỹ giúp cho cán tín dụng mở rộng hay thu hẹp cho vay khách hàng quản cho phù hợp thời kỳ - Có sách sàng lọc, sử dụng có hiệu đội ngũ cán tín dụng Hàng năm cần thực việc rà sốt, đánh giá, phân loại cán tín dụng để có hướng đào tạo, bổ sung kịp thời tránh thiếu hụt Đồng thời, qua phân loại cán tín dụng để thực việc tiêu chuẩn hố cán tín dụng hai mặt chất lượng số lượng nhằm tạo đội ngũ cán tín dụng vững mạnh Kiên không sử dụng cán tín dụng thiếu lĩnh trị, lĩnh kinh doanh, thiếu trung thực, lực kém… - Ngân hàng nên thực chế độ đãi ngộ cán tín dụng: đãi ngộ mặt tiền lương, tiền thưởng, hệ số tiền lương….làm mặt khuyến khích, động viên tinh thần làm việc, phát huy tính sáng tạo nhiệt tình hăng say cơng việc, mặt khác giữ chân cán tín dụng vững chuyên môn kinh nghiệm Bên cạnh đó, ngân hàng cần thực chế thưởng, phạt nghiêm minh tạo khơng khí thi đua nhằm phát huy tinh thần tự chịu trách nhiệm nâng cao hiệu công việc - Về công tác quản lý cán tín dụng: Nên tách biệt phận quan hệ, cho vay khách hàng với phận quản lý rủi ro tín dụng với việc phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, đảm bảo tính độc lập, khách quan Đồng thời có liên kết phối hợp chặt chẽ phận này, giám sát, kiểm tra thường xuyên nhằm làm cho máy tín dụng ngân hàng đáp ứng yêu cầu trình hội nhập Định kỳ ngân hàng tổ chức họp, hội thảo, tọa đàm nội chi nhánh để 101 tổng kết thành tích, kết đạt hạn chế, tồn cán tín dụng, tìm nguyên nhân đưa biện pháp khắc phục 5.2.4 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội - Tăng cường cán có trình độ, có nghiệp vụ hoạt động tín dụng để bổ sung cho phịng kiểm sốt - Trong q trình kiểm tra hoạt động tín dụng tăng cường cán làm trực tiếp từ phận tín dụng thẩm định quản lý rủi ro phối hợp kiểm tra - Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật cho cán phịng kiểm soát - Cần quy định trách nhiệm cán kiểm sốt, có chế độ khuyến khích, thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm sốt - Khơng ngừng hồn thiện đổi phương thức kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra tuỳ thuộc vào thời điểm, đối tượng mục đích kiểm tra Ngồi ra, chi nhánh cần tăng cường công tác kiểm tra chéo thực hốn đổi cán tín dụng sở đảm bảo ổn định phát triển Chi nhánh cần phải xem xét công tác kiểm tra, kiểm sốt nội cơng cụ đắc lực giúp cho nhà quản lý điều hành hoạt động kinh doanh cách có hiệu quả, pháp luật, ngăn chặn sai sót cho vay 5.2.5 Tăng cường cơng tác quản lý xử lý nợ xấu - Trước hết, khoản nợ hạn, nợ xấu, Agribank Vĩnh Long cần tìm hiểu nguyên nhân việc khách hàng khơng trả nợ để có giải pháp xử lý kịp thời Chi nhánh nên giúp khách hàng có nợ hạn, nợ xấu khắc phục khó khăn tài chính, khơi phục, trì sản xuất kinh doanh, trả nợ ngân hàng biện pháp như: gia hạn nợ, điều chỉnh kì hạn nợ hay miễn giảm lãi Ngồi ra, khách hàng có nợ hạn nguyên nhân bất khả kháng, Chi nhánh xem xét tạm khoanh nợ cũ, cho vay thêm để khách hàng vượt qua khó khăn, có điều kiện trả nợ ngân hàng - Trong trường hợp không thu hồi nợ sau áp dụng biện pháp trên, Chi nhánh cần tiến hành khai thác tài sản đảm bảo tiền vay khách hàng để trả nợ Việc xử lý tài sản đảm bảo cần tiến hành khẩn trương, kiên nhằm nhanh chóng giải vốn vay bị ứ đọng Trong thời gian chưa xử lý tài sản, Chi nhánh cần có biện pháp thích hợp để thu giữ, khai thác, sử dụng tài sản nhằm tạo nguồn thu nợ 102 - Đối với khoản nợ xấu mà Chi nhánh sử dụng dự phòng để bù đắp, cán tín dụng cần phải tích cực theo dõi, đơn đốc khách hàng trả nợ Trong trường hợp Chi nhánh nên áp dụng sách khuyến khích cán tín dụng việc thu hồi nợ xấu 5.2.6 Sử dụng sách lãi suất linh hoạt - Những doanh nghiệp có quan hệ lâu năm, có uy tín hưởng mức lãi suất ưu đãi thấp Điều mặt củng cố mối quan hệ lâu dài với khách hàng, mặt khác khuyến khích cho khách hàng tích cực làm ăn có hiệu quả, trả nợ gốc lãi hạn cho ngân hàng - Căn vào lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp mà có ưu đãi lãi suất, vừa thực theo chủ trương Đảng Nhà nước, vừa kích thích doanh nghiệp khu vực, ngành nghề phát triển - Đối với doanh nghiệp vay vốn lần đầu tiên, Chi nhánh giảm lãi suất có nhiều ưu đãi khác thời hạn vay tổng hạn mức tín dụng để thu hút khách hàng Ngồi ra, để mở rộng đối tượng khách hàng vay vốn, Chi nhánh cần có sách lãi suất theo hướng lấy tăng dư nợ để bù cho lãi suất thấp - Riêng khoản vay, khách hàng đánh giá có mức độ rủi ro cao, Chi nhánh nên đưa mức lãi suất cao để phòng ngừa rủi ro, bù đắp chi phí giám sát tín dụng - Ngoài ra, để mở rộng đối tượng khách hàng vay vốn, Chi nhánh cần có sách lãi suất theo hướng lấy tăng dư nợ để bù cho lãi suất thấp 5.2.7 Chính sách bảo đảm tiền vay phù hợp - Khi ngân hàng định cho khách hàng vay vốn đồng nghĩa ngân hàng gặp phải rủi ro khả vốn Do đó, để đảm bảo an tồn hoạt động cho vay ngân hàng thường yêu cầu khách hàng vay vốn phải bảo đảm tiền vay Bảo đảm tiền vay tài sản khách hàng vay vốn bên thứ ba, cho vay khơng có tài sản bảo đảm thông thường ngân hàng yêu cầu khách hàng vay vốn phải có tài sản bảo đảm phải có giá trị lớn giá trị khoản vay Khi xem xét hồ sơ xin vay, điều ngân hàng quan tâm hàng đầu giấy tờ chứng minh quyền sở hữu giá trị tài sản Để nâng cao chất lượng tài sản chấp, 103 ngân hàng cần ý giấy tờ sở hữu liên quan đến quyền sở hữu hợp lệ, hợp pháp khách hàng Kiên không cho khách hàng vay mà không chứng minh nguồn gốc rõ ràng tài sản chấp; ngân hàng cần có phận đánh giá giá trị tài sản chấp đồng thời theo dõi biến động giá để hạn chế rủi ro giá trị tài sản chấp giảm - Thủ tục chấp phải chặt chẽ mặt pháp lý để bảo đảm an toàn vốn cho ngân hàng phải thuận lợi cho khách hàng để nhanh chóng vay vốn thực tế tài sản bảo đảm nguồn thứ hai để thu nợ, nguồn thu từ lợi nhuận mà dự án, phương án kinh doanh mang lại Do đó, để xem xét khách hàng có vay vốn không ngân hàng cần phải xét trước tiên đến tính khả thi phương án Việc bảo đảm tiền vay nhằm phòng ngừa rủi ro, tạo sở kinh tế pháp lý để ngân hàng thu nợ cho khách hàng vay cản trở doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ngân hàng, đặc biệt doanh nghiệp quốc doanh Do đó, ngân hàng cần tiến hành phân loại khách hàng cho vay, khách hàng phép vay tín chấp khách hàng cần có tài sản bảo đảm Trong số trường hợp định, ngân hàng đánh giá phương án xem khả thi hồ sơ vay vốn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tài sản bảo đảm ngân hàng chấp nhận rủi ro mức để giữ khách hàng, việc cho vay áp dụng khách hàng có tình hình tài lành mạnh, kết kinh doanh ổn định, chấp hành tốt kỷ cương pháp luật, có vị định thị trường có quan hệ tốt với ngân hàng làm giúp ngân hàng mở rộng quy mơ tín dụng đồng thời nâng cao hiệu suất sử dụng vốn 5.2.8 Đẩy mạnh hoạt động marketing đại hố cơng nghệ ngân hàng - Marketing cần phải thâm nhập vào tất phòng ban, phận, tất nhân viên, đặc biệt phận giao dịch viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng Ngân hàng nên thường xuyên thăm dò, lấy ý kiến khách hàng mong muốn khó khăn mà khách hàng gặp phải trình vay vốn ngân hàng Qua đó, ngân hàng biết nhu cầu khách hàng để đưa biện pháp thích hợp nhằm cải thiện tình hình nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng - Thực quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng như: báo chí, mạng internet, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm…nhằm nâng cao uy tín, hình ảnh 104 ngân hàng, trì trung thành khách hàng, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận sử dụng dịch vụ tiện ích ngân hàng…Ngân hàng thường xuyên tổ chức hoạt động khuyến với nhiều phương thức khác nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thu hút thêm khách hàng - Để thu hút khách hàng giữ khách hàng cũ ngân hàng cần phải nâng cao công nghệ ngân hàng Đáp ứng đòi hỏi kinh tế, hệ thống tin học ngân hàng cần hoạt động liên tục 24h/ngày, 7ngày/tuần Đẩy mạnh cơng đại hố công nghệ thông tin ngân hàng đảm bảo phát triển bền vững, tính liên tục hoạt động Cần phải đảm bảo vấn đề an ninh, an toàn, bảo mật thơng tin hệ thống tin học - không vấn đề giới công nghệ thông tin mà cấp lãnh đạo, tổ chức phịng kinh doanh - Hạ tầng cơng nghệ thông tin ngân hàng phải xây dựng thành kiến trúc tổng thể, đồng Cần phải cải tiến chỉnh sửa quy trình nghiệp vụ trước có kế hoạch mua sắm trang bị kỹ thuật, hệ thống cơng nghệ địi hỏi phải tối ưu hố lĩnh vực khác máy chủ, ứng dụng, hệ thống lưu trữ, trung tâm liệu, trang thiết bị phần cứng, phần mềm có khả kết nối ngân hàng nước ngân hàng nước ngồi 5.3 Một số kiến nghị - Tích cực tham gia thị trường liên ngân hàng, tìm kiếm nguồn vốn rẻ, đặc biệt vốn ngoại tệ để hỗ trợ điều hoà vốn cho ngân hàng sở - Thiết kế thủ tục hồ sơ gọn nhẹ phải đảm bảo đầy đủ, có tính pháp lý Giảm thiểu quy trình thời gian thẩm định dự án, phương án đầu tư để tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn ngân hàng - Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng tồn hệ thống Phân tích thực trạng tín dụng, định kỳ rà sốt phân loại tín dụng để kịp thời có biện pháp xử lý, hạn chế nợ xấu Thực quản lý danh mục nợ xấu để có biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế nợ xấu phát sinh chi nhánh hệ thống - Cần phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức thực tế để nâng cao lực đánh giá, đo lường, phân tích RRTD 105 cho cán Khơng có phương pháp phân tích phức tạp thay kinh nghiệm đánh giá chuyên môn quản lý rủi ro - Cần trang bị thêm cho chi nhánh sở vật chất kỹ thuật, hệ thống máy tính phục vụ giao dịch hàng ngày, công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu cơng việc, phục vụ cho việc phân tích, đánh giá, đo lường rủi ro, có RRTD để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, thu thập xử lý thơng tin; triển khai chương trình World Bank, mở thêm lớp tập huấn cho cán ngân hàng - Về công tác đào tạo cán bộ: đề nghị mở nhiều lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ ưu tiên phân nhiều tiêu cho chi nhánh, để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho CBCNV ngân hàng 106 PHẦN KẾT LUẬN Hoạt động ngân hàng ln hàm chứa nhiều rủi ro, rủi ro tín dụng ảnh hưởng đến kết hoạt động ngân hàng sâu sắc lĩnh vực hoạt động chiếm tỷ trọng doanh thu cao ngân hàng Đứng trước khó khăn thách thức ngày tăng kinh doanh đòi hỏi việc nâng cao chất lượng tín dụng trở thành yêu cầu thiết tổ chức tín dụng có NHTM Việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng nhiệm vụ cần ưu tiên hàng đầu Agribank Vĩnh Long Luận văn với đề tài: "Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long" đạt kết sau: Thứ nhất, luận văn hệ thống hóa vấn đề lý thuyết hoạt động tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Thứ hai, sở lý luận đưa ra, luận văn tập trung phân tích thực trạng hoạt động tín dụng Agribank Vĩnh Long giai đoạn 2017 - 2019 Từ đó, đưa đánh giá cơng tác tín dụng ngân hàng giai đoạn nghiên cứu Thứ ba, từ đánh giá tình hình thực trạng cơng tác tín dụng Agribank Vĩnh Long giai đoạn 2017 - 2019, luận văn đề xuất tám giải pháp nhằm tăng cường cơng tác tín dụng Agribank Vĩnh Long Mặc dù cố gắng nghiên cứu nhiều hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận góp ý thầy bạn để luận văn hồn chỉnh có ý nghĩa thực tiễn 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Nguyễn Đăng Dờn (2012), Quản trị Ngân hàng Thương mại Hiện đại, Nhà xuất Phương Đông Hồ Diệu, 2012 Quản trị ngân hàng Hà nội: NXB Thống Kê Nguyễn Minh Kiều, 2009 Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống kê Nguyễn Văn Tiến (2013), Tín dụng ngân hàng, Nhà Xuất Bản Thống Kê Ngân hàng Nhà nước (2014), “Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”, Hà Nội; Ngân hàng Nhà nước (2014), “Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 Quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi”, Hà Nội; Ngân hàng Nhà nước (2016),“Thơng tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng”, Hà Nội; Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (2019),“Quyết định số: 225/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/04/2019 quy chế cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Nông ngiệp Phát triển nông thôn Việt Nam”, Hà Nội; Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (2014), “Quyết định số 450/QĐ- HĐTV-XLRR ngày 30/05/2014 Ban hành Quy định phân loại tài sản có, mức trích phương pháp trích lập dự phịng rủi ro sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt đồng Agribank”, Hà Nội; 108 10 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (2020), “Quyết định số: 204/QĐ-HĐTV-TD ngày 24/04/2020 việc Quy định thẩm quyền cấp tín dụng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam”, Hà Nội; 11 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (2018), “Nghị số: 01/NQ-HĐTV ngày 15/01/2018 triển khai Phương án tái cấu Agribank giai đoạn 2016-2020”, Hà Nội; 12 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (2014), “Quyết định số 35/QĐ- HĐTV-HSX ngày 15/01/2014 ban hành Quy định giao dịch bảo đảm cấp tín dụng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam”, Hà Nội 13 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo hoạt động tín dụng năm 2017 đến 2019 Tài liệu tiếng Anh Róbert Hurka (2017), The Impact of Credit Risk Management on Profitability of Nordic Commercial Banks Takang Felix Achou, Ntui Claudine Tenguh (2008), Bank performance and credit risk management Xiaoping Li (2015), Credit risk management in the current competitive condition in the Chinese banking industry 109 ... hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Tỉnh Vĩnh Long 2.2 Những biểu chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long 11 CHƯƠNG 3: HOẠT... địa bàn tỉnh Vĩnh Long Từ thành lập đến nay, ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Vĩnh Long quan tâm phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng, nhiên chất lượng hoạt động tín dụng cịn... (Agribank) Chi nhánh Tỉnh Vĩnh Long Chương 5: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Tỉnh Vĩnh Long CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh vĩnh long , Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh vĩnh long