0

Các thành tố của hệ thống kiểm soát nội bộ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh ninh thuận

112 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ KIM PHỤNG CÁC THÀNH TỐ CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ KIM PHỤNG CÁC THÀNH TỐ CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH NINH THUẬN Chuyên ngành: Kế Toán Hướng đào tạo: Nghiên cứu Mã số ngành: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ THU HIỀN TP Hồ Chí Minh - năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn “Các thành tố hệ thống kiểm soát nội ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa Tỉnh Ninh Thuận” cơng trình nghiên cứu tơi nghiên cứu thực Kết trình bày Luận văn thu thập trình nghiên cứu trung thực, không chép tài liệu chưa công bố nội dung nơi đâu Các số liệu đưa có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng tuân thủ nguyên tắc Tỉnh Ninh Thuận, ngày 28 tháng 01 năm 2021 Tác giả PHẠM THỊ KIM PHỤNG MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH TÓM TẮT ABSTRACT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC CÓ LIÊN QUAN .6 1.1 Các nghiên cứu cơng bố nước ngồi 1.1.1 Các nghiên cứu đo lường hiệu hoạt động doanh nghiệp.6 1.1.2 Các nghiên cứu thành tố hệ thống KSNB ảnh hưởng đến hiệu hoạt động .7 1.2 Các nghiên cứu công bố nước .9 1.2.1 Các nghiên cứu đo lường hiệu hoạt động doanh nghiệp.9 1.2.2 Các nghiên cứu thành tố hệ thống KSNB ảnh hưởng đến hiệu hoạt động .10 1.2.3 Các nghiên cứu hệ thống KSNB doanh nghiệp nhỏ vừa 11 1.3 Khe hổng nghiên cứu định hướng nghiên cứu 13 Kết luận chương 14 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 15 2.1 Hệ thống kiểm soát nội 15 2.1.1 Khái niệm hệ thống kiểm soát nội 15 2.1.2 Mục tiêu báo cáo COSO (2013) 16 2.1.3 Các thành phần cấu thành hệ thống KSNB theo COSO (2013) 16 2.2 Khái niệm sở phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa 19 2.3 Hiệu hoạt động doanh nghiệp 22 2.3.1 Khái niệm hiệu hoạt động doanh nghiệp 22 2.3.2 Đo lường hiệu hoạt động doanh nghiệp .23 2.4 Các lý thuyết có liên quan 25 2.4.1 Lý thuyết ủy nhiệm 25 2.4.2 Lý thuyết thơng tin hữu ích 26 Kết luận chương 27 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Quy trình nghiên cứu 28 3.2 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu 29 3.2.1 Giả thuyết nghiên cứu 29 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu 33 3.3 Thang đo .34 3.4 Quá trình thu thập liệu 38 3.4.1 Nghiên cứu định tính 38 3.4.2 Nghiên cứu định lượng 40 Kết luận chương 42 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 4.1 Kết nghiên cứu định tính 43 4.2 Kết nghiên cứu định lượng 43 4.2.1 Thống kê mô tả 43 4.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha 45 4.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) .48 4.1.4 Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính bội 53 4.1.5 Kiểm định giả định hồi quy 57 4.1.6 Bàn luận kết nghiên cứu 60 Kết luận chương 62 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 63 5.1 Kết luận .63 5.1.1 Các thành tố hệ thống KSNB ảnh hưởng đến hiệu hoạt động DNNVV Tỉnh Ninh Thuận 63 5.1.2 Mức độ ảnh hưởng thành tố hệ thống KSNB ảnh hưởng đến hiệu hoạt động DNNVV Tỉnh Ninh Thuận 64 5.2 Khuyến nghị 67 5.2.1 Khuyến nghị đối với hoạt động đánh giá rủi ro 67 5.2.2 Khuyến nghị đối với hoạt động kiểm soát 68 5.2.3 Khuyến nghị đối với thông tin truyền thông 69 5.2.4 Khuyến nghị đối với mơi trường kiểm sốt .70 5.2.5 Khuyến nghị đối với hoạt động giám sát 71 5.3 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 72 Kết luận chương 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AAA : Hiệp hội kết toán Hoa Kỳ AICPA : Hiệp hội kế tốn viên cơng chứng Hoa Kỳ BCTC : Báo cáo tài CAP : Ủy ban thủ tục kiểm toán CoBit : Các mục tiêu kiểm sốt cộng nghệ thơng tin lĩnh vực có liên quan : Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway COSO Commission (Ủy ban tổ chức tài trợ cho Ủy ban Treadway) DN : Doanh nghiệp EFA : Phân tích nhân tố khám phá HCM : Hồ Chí Minh KSNB : Kiểm sốt nội IFAC : Liên đồn kế tốn quốc tế IIA : Hiệp hội kiểm toán viên nội IMA : Hiệp hội kế toán viên quản trị ISA : Chuẩn mực kiểm toán quốc tế KSNB : Kiểm soát nội SEC : Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ SAS : Chuẩn mực kiểm toán DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa số nước 200 Bảng 2.2: Phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa .21 Bảng 3.1: Tổng hợp thang đo nghiên cứu .35 Bảng 3.2: Đối tượng khảo sát nghiên cứu định tính 39 Bảng 3.3: Số lượng phiếu khảo sát phát 42 Bảng 4.1: Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến độc lập 46 Bảng 4.2: Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc 48 Bảng 4.3: Kết kiểm định tính thích hợp phương pháp liệu thu thập .50 Bảng 4.4: Kết kiểm định mức độ giải thích biến quan sát đối với nhân tố 50 Bảng 4.5: Ma trận nhân tố xoay (Rotated Component Matrixa) 51 Bảng 4.6: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA đối với biến phụ thuộc .52 Bảng 4.7: Bảng trọng số hồi quy 54 Bảng 4.8: Kết phân tích mức độ giải thích biến phụ thuộc biến độc lập 55 Bảng 4.9: Bảng kết kiểm định độ phù hợp mơ hình .55 Bảng 5.1: Thứ tự mức độ ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa Tỉnh Ninh Thuận .65 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu chi tiết 28 Hình 3.2: Mơ hình nghiên cứu thành tố hệ thống KSNB ảnh hưởng đến hiệu hoạt động DNNVV tỉnh Ninh Thuận 34 Hình 4.1: Phần trăm phản hồi theo phịng ban cơng tác 44 Hình 4.2: Phần trăm phản hồi theo loại hình doanh nghiệp 44 Hình 4.3: Phần trăm phản hồi theo vốn điều lệ doanh nghiệp 45 Hình 4.4: Đồ thị Histogram nghiên cứu 58 Hình 4.5: Biểu đồ phần dư chuẩn hóa P-P Plot 59 Hình 4.6: Đồ thị phân tán Scatter Plot 60 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TRÊN PHẦN MỀM SPSS 25.0 Kết phân tích Cronbach’s Alpha  Mơi trường kiểm sốt Case Processing Summary N Cases Valid % 153 100.0 0 153 100.0 Excluded a Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 846 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Scale Mean Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted MT1 12.62 13.566 650 816 MT2 12.92 14.362 612 825 MT3 13.03 14.374 635 820 MT4 12.63 13.536 642 818 MT5 12.79 13.338 732 793  Đánh giá rủi ro Case Processing Summary  N Cases Valid Excludeda Total % 153 100.0 0 153 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 741 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Scale Mean Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted RR1 12.72 9.440 420 746 RR2 12.84 7.730 603 641 RR3 12.70 9.620 453 725 RR4 12.59 8.546 693 601  Hoạt động kiểm soát Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 153 100.0 0 153 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 643 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Scale Mean Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted HD1 8.17 3.629 469 522 HD2 8.14 3.440 514 459 HD3 8.31 3.756 379 646  Thông tin truyền thông (Cronbach’s Alpha) Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 153 100.0 0 153 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 864 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Scale Mean Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted TT1 8.23 4.835 685 861 TT2 8.16 4.559 787 765 TT3 8.10 4.778 754 797  Giám sát Case Processing Summary N Cases Valid % 153 100.0 0 153 100.0 Excludeda Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 817 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Scale Mean Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted GS1 3.26 1.786 690 GS2 3.12 1.741 690  Hiệu hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Ninh Thuận Case Processing Summary N Cases Valid Excludeda Total % 153 100.0 0 153 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 650 Item-Total Statistics Scale Cronbach's Scale Mean Variance if Corrected Alpha if if Item Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted PER1 7.77 1.349 543 467 PER2 7.20 1.146 452 576 PER3 7.56 1.314 409 623 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA  Biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 669 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 977.229 Sphericity df 136 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Rotation Sums of Initial Eigenvalues Squared Loadings Squared Loadings Com % of Cumul % of Cumul % of Cumul pone Varianc ative Varian ative Varian ative e % ce % ce % nt Total 3.165 18.621 18.621 Total Total 3.165 18.621 18.621 3.11 18.350 18.350 2.641 15.536 34.156 2.641 15.536 34.156 2.38 14.047 32.396 2.314 13.612 47.769 2.314 13.612 47.769 1.78 10.498 42.895 1.797 10.571 58.340 1.797 10.571 58.340 1.72 10.172 53.067 1.460 8.588 66.928 1.460 8.588 66.928 1.72 10.120 63.187 1.056 6.209 73.137 1.056 6.209 73.137 1.69 772 4.543 77.680 704 4.141 81.821 524 3.083 84.904 10 514 3.023 87.928 11 403 2.368 90.296 12 361 2.123 92.419 13 329 1.935 94.355 14 277 1.632 95.987 15 243 1.431 97.418 16 239 1.403 98.821 17 200 1.179 100.00 Extraction Method: Principal Component Analysis 9.950 73.137 Rotated Component Matrixa Component MT5 844 MT1 785 MT3 777 MT4 774 MT2 751 TT2 904 TT3 897 TT1 835 HD1 804 HD2 802 HD3 658 RR3 910 RR2 748 GS1 916 GS2 910 RR1 906 RR4 785 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations  Biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 635 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df 67.345 Sig .000 Communalities Initial Extraction PER1 1.000 681 PER2 1.000 586 PER3 1.000 523 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Compon Loadings % of Cumulativ Variance e% ent Total 1.791 59.696 59.696 699 23.297 82.993 510 17.007 100.000 Total 1.791 Extraction Method: Principal Component Analysis % of Cumulativ Variance e% 59.696 59.696 Component Matrixa Component PER1 825 PER2 766 PER3 723 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Phân tích hồi quy tuyến tính bội Model Summaryb Model R Std Error of Durbin- Square the Estimate Watson R Square 741a Adjusted R 549 533 35512 1.709 a Predictors: (Constant), GS, RR, TT, MT, HD b Dependent Variable: Y Coefficientsa Standardize Unstandardized d Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Std Model B (Constan Error 339 272 MT 145 032 RR 290 HD 190 Toleran Beta t Sig ce VIF 1.245 215 255 4.593 000 994 1.006 030 531 9.574 000 998 1.002 034 320 5.594 000 941 1.063 t) TT 149 028 302 5.297 000 947 1.056 GS 104 024 243 4.364 000 989 1.012 a Dependent Variable: Y Variables Entered/Removeda Variables Model Variables Entered GS, RR, TT, MT, Removed Method Enter HDb a Dependent Variable: Y b All requested variables entered ANOVAa Sum of Model Squares df Mean Square Regression 22.522 4.504 Residual 18.538 147 126 Total 41.060 152 F Sig .000b 35.718 a Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), GS, RR, TT, MT, HD Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions Mod Dimensi Eigenva Condition (Consta el on lue Index nt) MT RR HD TT GS 1 5.698 1.000 00 00 00 00 00 00 119 6.917 00 06 01 01 01 86 066 9.282 00 00 04 17 59 00 064 9.459 00 85 08 04 07 03 044 11.361 00 01 65 33 04 00 009 25.264 1.00 08 22 45 29 10 a Dependent Variable: Y Residuals Statisticsa Minimum Maximum Predicted Value Mean Std Deviation N 2.5336 4.5404 3.7538 38493 153 -1.34929 85509 00000 34923 153 Std Predicted Value -3.170 2.043 000 1.000 153 Std Residual -3.800 2.408 000 983 153 Residual a Dependent Variable: Y ... ? ?Các thành tố hệ thống kiểm soát nội ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa Tỉnh Ninh Thuận? ?? giúp DNNVV địa bàn tỉnh xác định thành tố ảnh hưởng đáng kể đến hiệu hoạt động doanh nghiệp. .. xác định thành tố hệ thống KSNB ảnh hưởng đến hiệu hoạt động DNNVV tỉnh Ninh Thuận Đồng thời xác định mức độ ảnh hưởng thành tố hệ thống KSNB ảnh hưởng đến hiệu hoạt động DNNVV tỉnh Ninh Thuận. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ KIM PHỤNG CÁC THÀNH TỐ CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Các thành tố của hệ thống kiểm soát nội bộ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh ninh thuận , Các thành tố của hệ thống kiểm soát nội bộ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh ninh thuận