0

Mau so quan ly to chuyen mon

36 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:32

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.. MÔN KĨ THUẬTTHỦ CÔNG Học kỳ IICả năm A+ A B.[r] (1)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA MỸ TÂY SỔ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN TỔ TỔ:…… NĂM HỌC 20 -20 (2) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự – Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH Năm học 20…-20… Năm sinh TT Họ và tên Nam Nữ Chức vụ Đoàn viên TNCS HCM Đoàn viên Công đoàn Đảng viên Đăng ký danh hiệu thi đua TỔ TRƯỞNG Ghi chú (3) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 20…-20… TỔ:………… TT Họ và tên Chức vụ Kết danh hiệu thi đua năm học trước NH 20 -20 NH 20 -20 - Giáo viên giỏi cấp trường: … người - Lao động tiên tiến:…….người - Chiến sĩ thi đua Cơ sở:….người TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG ĐOÀN Nhiệm vụ giao NH 20 /20 Đăng ký danh hiệu thi đua GV giỏi cấp trường LĐ TT CSTĐ Cơ sở CSTĐ Cấp tỉnh Tên đề tài nghiên cứu khoa học - Chiến sĩ thi đua Tỉnh:…….người - Đăng ký danh hiệu tổ chuyên môn:…………… - Đăng ký danh hiệu tổ công đoàn:……………… TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN (4) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC - NĂM HỌC 20…-20… Họ và tên giáo viên kiểm tra:……………………………………… Nhiệm vụ phân công:……………… Ngày, Hình thức tháng kiểm tra kiểm tra … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… Sổ điểm Sổ chủ nhiệm Nội dung kiểm tra Giáo án Sổ dự Vở, sách học sinh Nề nếp lớp Chữ ký Giáo viên (5) … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự – Hạnh phúc (6) BIÊN BẢN KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC - NĂM HỌC 20…-20… Họ và tên giáo viên kiểm tra:……………………………………… Nhiệm vụ phân công:……………… Ngày, Hình thức tháng kiểm tra kiểm tra … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… Sổ điểm Sổ chủ nhiệm Nội dung kiểm tra Giáo án Sổ dự Vở, sách học sinh Nề nếp lớp Chữ ký Giáo viên (7) … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC - NĂM HỌC 20…-20… Họ và tên giáo viên kiểm tra:……………………………………… Nhiệm vụ phân công:……………… (8) Ngày, Hình thức tháng kiểm tra kiểm tra … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… Sổ điểm Sổ chủ nhiệm Nội dung kiểm tra Giáo án Sổ dự Vở, sách học sinh Nề nếp lớp Chữ ký Giáo viên (9) … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC - NĂM HỌC 20…-20… Họ và tên giáo viên kiểm tra:……………………………………… Nhiệm vụ phân công:……………… Ngày, tháng kiểm tra Hình thức kiểm tra Sổ điểm Sổ chủ nhiệm Nội dung kiểm tra Giáo án Sổ dự Vở, sách học sinh Nề nếp lớp Chữ ký Giáo viên (10) … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… (11) … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC - NĂM HỌC 20…-20… Họ và tên giáo viên kiểm tra:……………………………………… Nhiệm vụ phân công:……………… Ngày, Hình thức tháng kiểm tra kiểm tra … /…./… … /…./… Sổ điểm Sổ chủ nhiệm Nội dung kiểm tra Giáo án Sổ dự Vở, sách học sinh Nề nếp lớp Chữ ký Giáo viên (12) … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… (13) … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC - NĂM HỌC 20…-20… Họ và tên giáo viên kiểm tra:……………………………………… Nhiệm vụ phân công:……………… Ngày, Hình thức tháng kiểm tra kiểm tra … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… Sổ điểm Sổ chủ nhiệm Nội dung kiểm tra Giáo án Sổ dự Vở, sách học sinh Nề nếp lớp Chữ ký Giáo viên (14) … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… (15) … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC - NĂM HỌC 20…-20… Họ và tên giáo viên kiểm tra:……………………………………… Nhiệm vụ phân công:……………… Ngày, Hình thức tháng kiểm tra kiểm tra … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… Sổ điểm Sổ chủ nhiệm Nội dung kiểm tra Giáo án Sổ dự Vở, sách học sinh Nề nếp lớp Chữ ký Giáo viên (16) … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… (17) … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC - NĂM HỌC 20…-20… Họ và tên giáo viên kiểm tra:……………………………………… Nhiệm vụ phân công:……………… Ngày, Hình thức tháng kiểm tra kiểm tra … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… Sổ điểm Sổ chủ nhiệm Nội dung kiểm tra Giáo án Sổ dự Vở, sách học sinh Nề nếp lớp Chữ ký Giáo viên (18) … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… (19) … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC - NĂM HỌC 20…-20… Họ và tên giáo viên kiểm tra:……………………………………… Nhiệm vụ phân công:……………… Ngày, Hình thức tháng kiểm tra kiểm tra … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… Sổ điểm Sổ chủ nhiệm Nội dung kiểm tra Giáo án Sổ dự Vở, sách học sinh Nề nếp lớp Chữ ký Giáo viên (20) … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… (21) … /…./… … /…./… PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC - NĂM HỌC 20…-20… Họ và tên giáo viên kiểm tra:……………………………………… Nhiệm vụ phân công:……………… Ngày, Hình thức tháng kiểm tra kiểm tra … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… Sổ điểm Sổ chủ nhiệm Nội dung kiểm tra Giáo án Sổ dự Vở, sách học sinh Nề nếp lớp Chữ ký Giáo viên (22) … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… … /…./… (23) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢNG THEO DÕI SĨ SỐ - NĂM HỌC 20…-20… T T GVCN Điểm Xuất Lớp trường học Sĩ số Theo dõi sĩ số Ghi đầu Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng chú 10 11 12 năm 8+9 Tổng cộng: TỔ TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (24) TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC MÔN - NĂM HỌC 20…-20… MÔN: TOÁN Lớp Khảo sát đầu năm SS Giỏi Khá T.B Yếu Sl Tl Sl Tl Sl Tl Sl Tl Giữa kỳ I Giỏi Khá T.B Sl Tl Sl Tl Sl Tl Yếu Cuối kỳ I Giỏi Khá T.B Sl Sl Tl Tl Sl Tl Sl Tl Yếu Giữa kỳ II Giỏi Khá T.B Yếu Cuối kỳ II (cả năm) Giỏi Khá T.B Yếu Sl Sl Sl Tl Tl Sl Tl Sl Tl Sl Tl Tl Sl Tl Sl Tl Sl Tl T.C: MÔN: TIẾNG VIỆT Lớp Khảo sát đầu năm SS Giỏi Khá T.B Yếu Sl Tl Sl Tl Sl Tl Sl Tl Giữa kỳ I Giỏi Khá T.B Sl Tl Sl Tl Sl Tl Yếu Cuối kỳ I Giỏi Khá T.B Sl Sl Tl Tl Sl Tl Sl Tl Yếu Giữa kỳ II Giỏi Khá T.B Yếu Cuối kỳ II (cả năm) Giỏi Khá T.B Yếu Sl Sl Sl Tl Tl Sl Tl Sl T.C: TỔ TRƯỞNG Tl Sl Tl Tl Sl Tl Sl Tl Sl Tl (25) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC MÔN - NĂM HỌC 20…-20… MÔN: KHOA HỌC (TNXH) Lớp Sĩ số Giỏi SL TL Học kỳ I Khá T.Bình SL TL SL TL Yếu SL TL Giỏi SL TL Học kỳ II (Cả năm) Khá T.Bình SL TL SL TL Yếu SL TL Ghi chú TC: MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ Lớp Sĩ số Giỏi SL TL Học kỳ I Khá T.Bình SL TL SL TL Yếu SL TL Giỏi SL TL Học kỳ II (Cả năm) Khá T.Bình SL TL SL TL TC: TỔ TRƯỞNG Yếu SL TL Ghi chú (26) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC MÔN - NĂM HỌC 20…-20… MÔN: ĐẠO ĐỨC Lớp SS Học kỳ I A+ A B MÔN: ÂM NHẠC Học kỳ II(Cả năm) A+ A B Học kỳ I A+ A B Học kỳ II(Cả năm) A+ A B SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL TC: MÔN MĨ THUẬT Lớp SS Học kỳ I A+ A B MÔN KĨ THUẬT(THỦ CÔNG) Học kỳ II(Cả năm) A+ A B Học kỳ I A+ A B Học kỳ II(Cả năm) A+ A B SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL TC: TỔ TRƯỞNG (27) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC MÔN - NĂM HỌC 20…-20… MÔN: THỂ DỤC MÔN TIẾNG ANH Lớp SS Học kỳ I Học kỳ II(Cả năm) Học kỳ I Học kỳ II(Cả năm) + + GIỎI GIỎI A A B A A B KHÁ TB YẾU KHÁ TB SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL YẾU SL TC: MÔN TIN HỌC Lớp Sĩ số Giỏi SL TL Học kỳ I Khá T.Bình SL TL SL TL Yếu SL TL Giỏi SL TL Học kỳ II (Cả năm) Khá T.Bình SL TL SL TL Yếu SL TL TC: TỔ TRƯỞNG Ghi chú TL (28) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự – Hạnh phúc Sĩ Lớp số KẾT QUẢ XẾP LOẠI VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP NĂM HỌC 20 /20… Tháng thứ Tháng thứ Tháng thứ Tháng thứ A B C A B C A B C A B C SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL Học kỳ I A B C TL SL TL SL TL SL TL TC: Sĩ Lớp số Tháng thứ A B C SL TL SL TL SL Tháng thứ A B C TL SL TL SL TL SL Tháng thứ A B C TL SL TL SL TL SL Tháng thứ A B C TL SL TL SL TL SL Học kỳ II (Cả năm) A B C TL SL TL SL TC: TỔ TRƯỞNG TL SL TL (29) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự – Hạnh phúc THEO DÕI CHẤT LƯỢNG HỌC SINH YẾU NĂM HỌC 20 /20… Họ và tên HS Lớp Yếu môn T TV Kết kiểm tra T.Thứ1 T T.Thứ2 TV T TV T.Thứ3 T TV T.Thứ4 T KQ HKI TV T TV Kết kiểm tra T.Thứ5 T.Thứ6 T.Thứ7 T.Thứ8 T TV T TV T TV T TV TỔ TRƯỞNG KQ HKII T TV (30) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự – Hạnh phúc TỔNG HỢP CHUNG CUỐI NĂM Lớp SS HẠNH KIỂM Đ CĐ XẾP LOẠI GIÁO DỤC Khá Giỏi TB Yếu Xét lên lớp Rèn luyện Lên lớp Khen thưởng HS Giỏi HS tiên tiến hè SL TL SL SL TL SL TL SL TL SL TL TL TL SL TL SL TC: TỔ TRƯỞNG TL SL TL TL (31) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ HÒA MỸ TÂY Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾT QUẢ THAM GIA CÁC HỘI THI - NĂM HỌC 20 /20… I THI OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT: MÔN THI TT HỌ VÀ TÊN HS LỚP TOÁN TV CẤP TRƯỜNG Điểm Điểm Xếp không đạt giải đạt CẤP HUYỆN CẤP TỈNH Điểm Điểm Điểm Xếp Điểm Xếp không không đạt giải đạt giải đạt đạt TỔ TRƯỞNG GHI CHÚ (32) II THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG: LẦN TT HỌ VÀ TÊN HS LỚP TOÁN T.VIỆT T.CỘNG LẦN XẾP THỨ CẢ NĂM TOÁN T.VIỆT T.CỘNG XẾP THỨ TỔ TRƯỞNG TỔNG ĐIỂM XẾP THỨ GHI CHÚ (33) III THI GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG: TT HỌ VÀ TÊN HS CẤP TRƯỜNG LỚP Thời Điểm Đạt gian CẤP HUYỆN Thời Điểm Đạt gian CẤP TỈNH Thời Điểm Đạt gian TỔ TRƯỞNG GHI CHÚ (34) IV THI IOE TRÊN MẠNG: TT HỌ VÀ TÊN HS CẤP TRƯỜNG LỚP Thời Điểm Đạt gian CẤP HUYỆN Thời Điểm Đạt gian CẤP TỈNH Thời Điểm Đạt gian TỔ TRƯỞNG GHI CHÚ (35) V THI VIẾT CHỮ ĐẸP: Cấp trường TT HỌ VÀ TÊN HS LỚP Điểm Điểm bài viết Tổng cộng Cấp huyện Xếp thứ Điểm Điểm Tổng bài viết cộng Cấp tỉnh Xếp thứ Điểm Điểm bài viết TỔ TRƯỞNG Tổng cộng Xếp thứ (36) VI THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN: TT HỌ VÀ TÊN HS LỚP Điểm Toán Kết Điểm T.Việt Xếp giải TỔ TRƯỞNG GHI CHÚ (37)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau so quan ly to chuyen mon, Mau so quan ly to chuyen mon