0

ke hoach doi moi PPDHKTDG 2013 2014

15 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 07:53

- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao và tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức của giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; - Thường xuyên tổ chứ[r] (1)PHÒNG GD-ĐT TÂN LẠC TRƯỜNG THCS BẮC SƠN Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc /KH-THCS Bắc Sơn, ngày tháng năm 2013 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Năm học 2013 – 2014 Căn nhiệm vụ năm học 2013-2014 Bộ GD &ĐT C¨n cø vµo Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 UBND tỉnh Hoà Bình ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 giáo dục mầm non, giaó dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, -C¨n cø vµo c«ng v¨n sè 1561 SGD&§T-GDTrH ngµy 19 /8/2013 cña SGD -§T vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô Gi¸o dôc trung häc n¨m häc 2013-2014 -C¨n cø vµo c«ng v¨n sè 454/PGD&§T-GDTrH ngµy 30 /8 /2013 cña Phßng GD-§T vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô Gi¸o dôc trung häc n¨m häc 20132014 - Căn vào tình hình thực tế trường THCS Bắc Sơn năm học 2012-2013 nhà trường xây dựng kế hoạch “Quản lý đổi phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá” năm học 2012 – 2013 sau: I THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ - Trong năm gần đây, đạo sát Phòng GD, nhà trường đó tăng cường và đẩy cao các hoạt động nhằm đổi phương pháp dạy, kiểm tra đánh giá như: + Công tác soạn giảng phải khoa học, xếp hợp lý hoạt động giáo viên và học sinh, thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải Bồi dưỡng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh thiên ghi nhớ máy móc, học vẹt, không nắm vững chất + Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin dạy học, khuyến khích sử dụng hợp lý giáo án vi tính, bài giảng điện tử, sử dụng các phương tiện nghe nhìn, (2) thực đầy đủ thí nghiệm, thực hành, liên hệ thực tế giảng dạy phù hợp với nội dung bài học + Dạy học sát đối tượng, khuyến khích, động viên học sinh học tập, tổ chức hợp lý các hình thức làm việc theo cá nhân và theo nhóm, coi trọng bồi dưỡng học sinh khá giỏi và giúp đỡ học sinh yếu kém + Nâng cao chất lượng các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ, kiểm tra học kỳ lý thuyết và thực hành Giáo viên chủ động kết hợp cách hợp lý, phù hợp hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan Chỉ đạo nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho chương và chương trình môn học - Tuy quá trình triển khai thực nhà trường còn gặp nhiều khó khăn thách thức, cụ thể như: + Một số giáo viên chưa thực nhận thức đúng ý nghĩa việc đổi phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, chưa nắm và thực thành thục các hoạt động, các phương pháp dạy học theo hướng đổi mới, còn có tư tưởng ngại học hỏi, thay đổi phương pháp giảng dạy sử dụng lâu nay, có thay đổi còn mang tính chất đối phó + Một số khá đông học sinh còn chưa tích cực, chủ động trọng việc học tập, số giáo viên còn ngại đổi vừa nêu trên, học sinh không rèn luyện thường xuyên và đúng mức các kỹ học tập theo hướng tích cực, còn ngồi học theo lối thụ động, thiếu sáng tạo Vì chất lượng giáo dục năm có tăng, song chưa có bước đột phá - Những năm gần đây, cùng với đà phát triển chung đất nước, kinh tế - xã hội địa phương có chuyển biến đáng kể, bên cạnh mặt tích cực có điều kiện để chăm lo vật chất và tinh thần thì nó mang lại hạn chế cần có hướng tháo gỡ như: chế độ cho giáo viên mặc dù đã cải thiện đáp ứng nhu cầu tối thiểu sống, dẫn đến số giáo viên chưa giành toàn tâm, toàn ý cho công tác chuyên môn nói chung và việc đổi phương pháp nói riêng Về phía gia đình học sinh, nhiều bậc phụ huynh mải lo làm ăn (3) mà lơ là việc quản lí cái, số em bắt đầu có xu hướng học đòi không tốt, ảnh hưởng xấu đến ý thức và kết học tập các em - So sánh kết học tập, rèn luyện học sinh năm cho thấy có tiến bộ, số học sinh khá giỏi tăng dần theo năm học, học sinh yếu kém ngày càng giảm bớt, * Kết đạt công tác quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2012-2013: + Thực nghiêm túc chương trình và kế hoạch giáo dục + Chỉ đạo việc đổi phương pháp giảng dạy, đổi kiểm tra đánh giá + Tổ chức thi tốt các kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi - Kết cụ thể: - Thi học sinh giỏi cấp huyện : Thi học sinh giỏi lớp 6,7,8 (Dự Thi môn: văn và tiếng Anh) Thi học sinh giỏi lớp 9( Dự Thi môn : Sinh ,Sử, Địa, Ngoại ngữ, máy tính cầm tay) Kết có: 15 HSG đạt giải Khuyến khích - Tổ chức xét tốt nghiệp THCS đạt kết quả: Tổng số thí sinh dự xét tốt nghiệp: 23; Số thí sinh tốt nghiệp: 23đạt tỷ lệ 100%  Xếp loại hai mặt giáo dục cuối năm học 2012-2013: H¹nh kiÓm stt líp TSHS Tốt Khá Häc lùc Tb Giỏi Khá Tb Yếu (4) Ts 04 SL % SL % SL % 19 11 57,9 36,84 5,26 24 15 62,5 29,17 8,33 17 47,1 52,94 23 20 87 13,04 83 54 65,1 26 31,33 3,61 SL % 4,2 SL % SL % SL % 26,32 11 57,89 15,8 10 41,67 11 45,83 8,33 41,18 52,94 5,88 7,23 4,3 12 52,17 10 43,48 2,4 34 40,96 41 49,4 - Xuất phát từ thực tế này cần tăng cường các hoạt động đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, đó chú trọng hoàn thiện kỹ tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng đổi giáo viên, khả tực học và học tập tích cực học sinh - Việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá tạo điều kiện để phát huy tớnh chủ động, khả tư duy, sáng tạo học sinh quá trình học tập, lĩnh hội tri thức, giúp người học xác định động cơ, mục đích, phương pháp học tập đúng đắn, chất lượng dạy học và giáo dục bước nâng lên và phản ánh cách thực chất kết học tập rèn luyện học sinh II NỘI DUNG KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Mục tiêu: - Tăng cường đổi phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm bước nâng cao chất lượng dạy và học nhà trường, cụ thể là: + Làm thay đổi và tạo chuyển biến tích cực nhận thức cán quản lý, giáo viên, công nhân viên và học sinh; + Nâng cao lực nghiệp vụ quản lý Ban giám hiệu và dạy học giáo viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao ngành và xã hội, phù hợp với tình hình thực tế nhà trường và địa phương; - Phát triển toàn diện các lực học tập tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh quá trình thực các hoạt động giáo dục, lĩnh hội, tiếp thu kiến thức; (5) - Rèn luyện và nâng cao các kĩ dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng đổi phương pháp; - Rèn cho học sinh các kĩ tự học và học tập tích cực, khả hợp tác các cá nhân với cá nhân, cá nhân với nhóm, nhóm với nhóm các hoạt động học tập học sinh; - Tăng hiệu việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, làm cho nhà trường thực trở thành môi trường học tập, rèn luyện, vui chơi bổ ích cho học sinh Chỉ tiêu * Học sinh:TS:83 học sinh Hạnh kiểm Tốt: 67 đạt 80,7%; Khá: 15 đạt 18,1%% ; TB: đạt 1,2% ; Học lực: Giỏi: đạt 2,4%; Khá: 25 đạt 30,1%; TB: 53 đạt 63,9% ; Yếu: đạt 3,6% Học sinh giỏi: Cấp huyện: em Cấp trường : em Xét tốt nghiệp : Đạt 100% Tỷ lệ học sinh chuyển lớp thẳng: 99 % * Giáo viên + Chiến sĩ thi đua cấp sở : + Lao động tiên tiến: + Lao động tiên tiến cấp trường : + Giáo viên dạy giỏi cấp trường: + Giáo viên dạy giỏi cấp sở: 04đ/c 13 đ/c 15 đ/c 08 đ/c 06 đ/c + 75% GV tham gia viết các đề tài và SKKN đạt giải các cấp  Tập thể Tổ khoa học tự nhiên : Phấn đấu đạt "Tập thể lao động xuất sắc cấp huyện " Nhà trường: Phấn đấu đạt "Tập thể lao động xuất sắc cấp huyện " Nội dung các hoạt động (6) - Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao và tạo bước chuyển biến tích cực nhận thức giáo viên đổi phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; - Thường xuyên tổ chức cho giáo viên thăm lớp dự giờ, trao đổi rút kinh nghiệm để giáo viên không ngừng nâng cao lực đổi phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; - Tăng cường xây dựng sở vật chất hỗ trợ đổi phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá như: có kế hoạch xây dựng phòng học môn, mua sắm, bổ sung các trang thiết bị dạy học đại; - Ban giám hiệu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy học giáo viên; - Ban hành các văn có liên quan đó có quy định tiêu chí dạy tốt, tiêu chí đánh giá dạy, tiêu chí thi đua hàng tháng, hàng kỳ; - Tổ chức có hiệu buổi dự giờ, rút kinh nghiệm; - Tổ chức thi đua thao giảng giáo viên, đặc biệt các dịp chào mừng ngày lễ lớn năm ngày 8/3, 20/11 - Xây dựng các gương điển hình tiêu biểu đổi phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá và nhân rộng đơn vị Các nguồn lực 3.1 Nhân lực: - Thành lập Ban đạo đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhà trường TT Họ và tên Đỗ Thị Mai Anh Bùi Thị Nguyệt Thành phần ban đạo Hiệu trưởng- Nhiệm vụ Chỉ đạo chung - xây dựng Trưởng ban kế hoạch P.Hiệu trưởng – Xây dựng kế hoạch chuyên p.trưởng ban môn theo hướng đổi mới, Tổ chức đạo các tổ (7) trưởng, giáo viên cốt cán để hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên đổi có hiệu Xây dựng kế hoạch tổ Bùi Văn Hoàn Tổ trưởng tổ theo hướng đổi mới, Tổ khoa học xã hội chức tốt việc bồi dưỡng -Ủy viên chuyên môn nghiệp vụ cho tổ viên Xây dựng kế hoạch tổ Lê Thị Mĩ Hạnh Bùi Thanh Hoa Tổ trưởng tổ theo hướng đổi mới, Tổ khoa học tự chức tốt việc bồi dưỡng nhiên - Ủy viên chuyên môn nghiệp vụ cho Giáo viên - Ủy viên tổ viên Làm nòng cốt thúc đẩy đổi phương pháp dạy học –đổi kiểm tra đánh giá Phối kết hợp với các đoàn thể thực có hiệu Đào Hiếu Kiên CTCĐ-Ủy viên việc đổi phương pháp dạy học –đổi kiểm tra đánh giá 3.2 Vật lực: - Phòng học môn: Có kế hoạch xây dựng phòng học môn, - Hệ thống TBDH và tài liệu bổ trợ; Có kế hoạch mua sắm, bổ sung các thiết bị, các tài liệu bổ trợ hỗ trợ phục vụ cho việc dạy và học, và xin cấp phát các trang thiết bị dạy học đại - Thư viện; Có kế hoạch mua sắm, bổ sung các tài liệu phục vụ cho việc dạy và (8) học, xây dựng thư viện trường, trì văn hóa đọc cho GV và học sinh Trong điều kiện nhà trường còn khó khăn nguồn tài liệu, cần sáng tạo huy động nguồn sách từ cá nhân GV và học sinh - Có giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để đổi PPDH, đổi KTĐG và ứng dụng công tác quản lý chuyên môn Khuyến khích GV mạnh dạn sử dụng thường xuyên, khai thác, chọn lọc nguồn tài liệu từ các địa mạng Internet để cập nhật kiến thức môn học, làm phong phú học các thông tin ngoài SGK - Coi trọng thực hành, thí nghiệm, rèn luyện kỹ tự học, tự nghiên cứu cho HS, bảo đảm cân đối việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ cho HS theo chuẩn kiến thức và kỹ CTGDPT Khai thác tối đa hiệu các phòng học môn, nâng cao kỹ thực hành, phát huy tính tích cực HS - Kinh phí tổ chức: + Trích từ nguồn ngân sách nhà nước + Huy động đóng góp hỗ trợ giáo viên + Huy động từ hỗ trợ chính quyền địa phương Các biện pháp thực - Ban đạo sau thành lập, tiến hành triển khai tuyên truyền đẩy mạnh công tác đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đến toàn thể giáo viên, công nhân viên và học sinh - Tích cực, chủ động thực công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo ngành và địa phương nhằm đạt hiệu cao việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhà trường - Tạo điều kiện và xếp thời gian, công việc hợp lý để tất các giáo viên tham gia đầy đủ các đợt tập huấn bồi dưỡng, hội thảo các chuyên đề các phương pháp dạy học đặc thù môn - Đổi sinh hoạt chuyên môn theo nhóm môn, tổ chuyên môn theo hướng tăng cường đổi phương pháp (9) - Đổi công tác chủ nhiệm đẩy mạnh việc quản lý và giáo dục đạo đức cho học sinh - Tổ chức tốt và đổi các hoạt động ngoài lên lớp, tăng cường các hoạt động tập thể đòi hỏi và rèn luyện kỹ hợp tác cho học sinh - Tăng cường hướng dẫn học sinh học tập tích cực, tự nghiên cứu và học tập hợp tác, trang bị, rèn luyện cho học sinh kỹ độc lập làm việc với sách giáo khoa và các loại tài liệu quá trình học tập - Tạo mối quan hệ chặt chẽ và thực kịp thời việc thông tin hai chiều gia đình – nhà trường và xã hội, góp phần tích cực vào việc đổi phương pháp nhà trường - Tăng cường và khuyến khích giáo viên sử dụng các phương tiện dạy học đại, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá - Khuyến khích giáo viên sử dụng các kỹ thuật dạy học, phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh - Bồi dưỡng cho học sinh phương pháp học tập - Thực tốt việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhà trường như; Công đoàn, Đoàn, Đội đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá Tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá 6.1 Tổ chức thực hiện: * Đối với Hiệu trưởng: + Xây dựng Kế hoạch năm học, các loại Kế hoạch tác nghiệp, phù hợp với Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường + Xây dựng tổ chức máy nhà trường hoạt động có hiệu quả, điều hành hoạt động chuyên môn gắn liền với hoạt động các tổ chức đoàn thể, tạo tính thống gắn bó BGH, Chi bộ, Công đoàn và Đoàn niên (10) + Chịu trách nhiệm tổ chức, đạo chặt chẽ công tác đổi PPDH và các hoạt động liên quan xây dựng đội ngũ GV, tăng cường CSVC, thiết bị dạy học, phát huy thật tốt lực đội ngũ giáo viên cốt cán các môn, phát huy vai trò Phó hiệu trưởng và các tổ trưởng chuyên môn + Quản lý việc thực chương trình, giúp GV thực đúng qui chế chuyên môn + Quản lý giáo dục toàn diện học sinh cách phát huy vai trò GVCN, các tổ chức đoàn thể nhà trường, thông qua các vận động, các phong trào thi đua nhằm phát triển tối đa tiềm học sinh Quan tâm đúng mức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh để học sinh có khả định hướng vào lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp với lực học tập và khả thân + Huy động và sử dụng có hiệu quả, minh bạch các nguồn tài chính phục vụ các hoạt động giáo dục nhà trường Sử dụng có hiệu tài sản và thiết bị nhà trường + Xây dựng và thường xuyên cải tiến các quy trình hoạt động, thủ tục hành chính nhà trường, quản lý hồ sơ theo đúng quy định + Tổ chức tốt các phong trào thi đua, động viên, khích lệ, trân trọng các thành tích giáo viên, học sinh, chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên và nhân viên + Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hoạt động dạy học, giáo dục có hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý dạy học và giáo dục + Đảm bảo đánh giá kết các mặt hoạt động nhà trường (đặc biệt là hoạt động dạy và học) khách quan, khoa học, công Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin phản hồi từ học sinh và phụ huynh để điều chỉnh và nâng cao chất lượng dạy học đơn vị * Đối với Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn: (11) + Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng Kế hoạch chuyên môn khả thi theo hướng đổi PPDH, đổi kiểm tra, đánh giá + Tham mưu với Hiệu trưởng việc phát triển chuyên môn cho giáo viên Phân công chuyên môn hợp lý để tạo điều kiện cho cá nhân phát huy tốt lực mình Thực phân công giáo viên hỗ trợ, hợp tác làm việc theo nhóm, nghiên cứu đổi nội dung và hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết cho hội đồng sư phạm Lên kế hoạch dự giáo viên, thực đổi công tác đánh giá dạy, giúp GV phát huy ưu điểm sẵn có hoạt động giảng dạy và tiếp thu tích cực ý kiến đóng góp đồng nghiệp nhằm tạo động lực cho giáo viên làm việc hiệu và tạo hội cho giáo viên thể lực giảng dạy giáo dục học sinh + Phát huy tối đa lực các Tổ trưởng chuyên môn, các giáo viên cốt cán các môn để hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên, tổ chức đạo đổi PPDH, đổi đánh giá kết học tập học sinh cách có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế các nhà trường * Đối với Tổ trưởng chuyên môn: + Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ đó đặc biệt chú trọng thực đổi PPDH và đổi kiểm tra đánh giá Tổ chức tốt việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho tổ chuyên môn cách nâng cao chất lượng sinh hoạt nhóm, tập trung vào việc trao đổi kiến thức, phương pháp giảng dạy + Tổ chức dự và đánh giá dạy trên tinh thần động viên GV phát huy ưu điểm, đưa hướng khắc phục nhược điểm còn tồn tại, giúp GV có dạy hay, có chất lượng và phát huy tính sáng tạo học sinh Trong hoạt động dự giờ, cần chú ý các bài có nội dung khó, tiến hành rút kinh nghiệm, đánh giá nghiêm túc theo các yêu cầu (kỹ năng, kiến thức, thái độ ), bảo đảm đặc trưng môn học (12) + Xác định trọng tâm sinh hoạt thường kì tổ và thống nội dung kiến thức, phương pháp giảng dạy các bài học phù hợp với quy định chuẩn kiến thức đã ban hành và sát đối tượng học sinh + Có trách nhiệm tập hợp ý kiến đóng góp các đề nghị GV môn hoạt động chuyên môn để kịp thời cùng BGH tạo điều kiện tốt cho GV làm việc * Đối với giáo viên chủ nhiệm: + Có biện pháp quản lý tốt lớp chủ nhiệm, kết hợp chặt chẽ với GV môn tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho học sinh, tổ chức tốt các buổi hoạt động ngoài lên lớp từ đó giúp học sinh cảm thấy thoải mái, vui vẻ, hứng thú học tập, khuyến khích học sinh bày tỏ quan điểm cá nhân, xây dựng mối quan hệ ứng xử tôn trọng, hiểu biết , kĩ giáo tiếp và kĩ sống cho học sinh + Có trách nhiệm và thận trọng, tế nhị việc nhận xét, đánh giá học sinh, gửi tin nhắn qua phần mềm nhắn tin thông báo kết rèn luyện tu dưỡng học sinh cần tránh gây hoang mang cho phụ huynh và làm cho học sinh trở nên tự tin, hứng thú học tập rèn luyện đạo đức + Quan tâm đến công tác hướng nghiệp, kết hợp cùng với nhà trường và phụ huynh tư vấn nghề nghiệp cách có hiệu cho học sinh lớp mình chủ nhiệm + Xây dựng mối quan hệ tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh, thường xuyên thăm hỏi gia đình học sinh đặc biệt học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn Cộng đồng trách nhiệm việc giáo dục học sinh phát triển toàn diện * Đối với giáo viên môn: + Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo; luôn có ý thức phấn đấu vươn lên nghề nghiệp; đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng tín nhiệm; trung thực công tác, đoàn kết quan hệ đồng nghiệp, hết lòng phục vụ học sinh (13) + Có trình độ chuyên môn vững vàng: Nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình, sách giáo khoa các môn phân công giảng dạy; có kiến thức chuyên sâu, đồng thời có khả hệ thống hóa kiến thức cấp học để nâng cao hiệu giảng dạy các môn phân công giảng dạy; có kiến thức kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh + Có nghiệp vụ sư phạm tốt: Biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới, biết sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả, biết tổ chức các hoạt động hợp lí các dạy, phát huy tính tích cực thầy và trò; Xây dựng môi trường học tập thân thiện, kết hợp tốt các PPDH nhằm phát huy tính động, sáng tạo, chủ động học sinh; Biết cách hướng dẫn học sinh tự học + Có kế hoạch trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đầy đủ các kỳ tập huấn các cấp, mạnh dạn tham gia ý kiến đóng góp để hoạt động tập huấn chuyên môn nâng cao Đặc biệt, cần chú trọng việc tự học, tự bồi dưỡng, cởi mở trao đổi chuyên môn, chia sẻ thông tin và biết hợp tác làm việc hiệu với đồng nghiệp * Đối với các đoàn thể - Hội cha mẹ học sinh : - Thực tốt việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhà trường ; Công đoàn, Đoàn, Đội hội cha mẹ học sinh nhằm thúc đẩy đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá cú hiệu * Đối với học sinh: - Bồi dưỡng cho học sinh phương pháp học tập, trang bị cho các em khả tự kiểm tra, đánh giá thân và đánh giá lẫn 6.2 Giám sát, đánh giá : - Ngoài việc kiểm tra Phòng GD&ĐT, nhà trường tổ chức kiểm tra hồ sơ giáo án giáo viên quá trình thực ĐMPPDH Tăng cường dự giờ, rút kinh nghiệm mà nòng cốt là các tổ chuyên môn, tăng cường công tác kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra việc quản lý và sử dụng thiết bị - Tiến hành kiểm tra theo kế hoạch Ban kiểm tra nội trường học (14) - Tổ chức sơ kết, tổng kết đổi PPDH - Kiểm tra đánh giá để đánh giá giáo viên - Thực đánh giá giáo viên cách nghiêm túc, vào cuối học kỳ và năm học chú trọng đánh giá việc thực đổi PPDH-Kiểm tra đánh giá - Cuối học kỳ, hội đồng chuyên môn tổ chức sơ kết nhằm đúc rút kinh nghiệm đồng thời có đạo, điều chỉnh kế hoạch đổi PPDH - Kiểm tra đánh giá thích hợp - Cuối năm học, tổ chức tổng kết việc đổi phương pháp dạy học, tìm nguyên nhân, bài học quá trình thực ĐMPPDH để có hướng bổ sung cho kế hoạch năm học sau Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch KT HIỆU TRƯỞNG (15) PHÓ HIỆU TRƯỞNG Bùi Thị Nguyệt (16)
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach doi moi PPDHKTDG 2013 2014, ke hoach doi moi PPDHKTDG 2013 2014