0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá ảnh hưởng của mật độ cấy và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa HDT10 tại tích giang phúc thọ hà nội

106 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:45

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TH TH NH HO ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ CẤY VÀ PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA HDT10 TẠI TÍCH GIANG - PHÚC THỌ - HÀ NỘI Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 8620110 Người hướng dẫn khoa học: TS Phùng Thị Thu Hà NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, cơng trình nghiên cứu khoa học tơi trực tiếp thực vụ Xuân vụ Mùa năm 2017 xã Tích Giang – huyện Phúc Thọ - Hà Nội, hướng dẫn TS.Phùng Thị Thu Hà Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, chưa sử dụng luận văn nước Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 13 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Thị Thanh Hoa i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới TS.Phùng Thị Thị Thu Hà, người tận tình hướng dẫn, bảo, tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài q trình hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Bộ môn Thưc vật, Khoa Nông học, Ban quản lý đào tạo sau đai học - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam tạo điều kiện hướng dẫn giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu để tơi thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị cán công nhân viên Công ty cổ phần giống trồng vật tư nông nghiệp Hà Nội giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi q trình cơng tác học tập sở nghiên cứu để thực tốt đề tàinày Xin cảm ơn giúp đỡ bạn bè người thân, người ủng hộ, động viên tạo điều kiện cho suốt trình học tập, cơng tác hồn thành luận văn Hà Nội, ngày 13 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Thị Thanh Hoa ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 ặt vấn đề 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học .2 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ lúa gạo giới Việt Nam 2.1.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ gạo giới 2.1.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ gạo Việt Nam 2.2 Tình hình chọn tạo giống lúa giới Việt Nam 2.2.1 Tình hình chọn tạo giống lúa giới 2.2.2 Tình hình nghiên cứu giống lúa Việt Nam .9 2.3 ặc điểm dinh dưỡng lúa 10 2.3.1 Dinh dưỡng đạm 10 2.3.2 Dinh dưỡng lân 11 2.3.3 Dinh dưỡng kali .11 2.4 Phương pháp bón phân cho lúa 12 2.4.1 Các loại dạng phân bón sử dụng cho lúa 12 2.4.2 Phương pháp bón phân cho lúa 12 2.5 ặc điểm đẻ nhánh lúa nghiên cứu mật độ cấy 13 2.5.1 ặc điểm đẻ nhánh lúa 13 iii 2.5.2 Những nghiên cứu số dảnh cấy cho lúa 14 2.5.3 Những nghiên cứu mật độ cấy cho lúa 15 2.6 Giới Thiệu Về Giống HDT10 17 2.6.1 Nguồn gốc 17 2.6.2 ặc điểm giống 17 Phần Vật liệu phƣơng pháp nghiên cứu 18 3.1 ịa điểm nghiên cứu 18 3.2 Thời gian nghiên cứu .18 3.3 Vật liệu nghiên cứu 18 3.4 Nội dung nghiên cứu 18 3.4.1 Thí nghiệm 1: ánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển suất giống lúa HDT10 so với số giống lúa địa phương vụ xuân vụ mùa năm 2017 3.4.2 Thí nghiệm 2: 18 ánh giá ảnh hưởng mật độ phân bón đến sinh trưởng, phát triển suất giống lúa thơm HDT10 vụ xuân vụ mùa năm 2017 Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội 19 3.5 Phương pháp nghiên cứu 21 3.5.1 Phương pháp bón phân 21 3.5.2 Các tiêu theo dõi phương pháp xác định (theo phương pháp IRRI, 2002) 21 3.6 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 27 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 28 4.1 Thí nghiệm 1: đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển suất giống lúa hdt10 so với giống lúa địa phương vụ xuân vụ mùa 2017 28 4.1.1 Thời gian sinh trưởng qua giai đoạn số giống lúa .28 4.1.2 ặc điểm nông sinh học số giống lúa 29 4.1.3 Khả chống chịu sâu bệnh giống lúa 31 4.1.4 Các yếu tố cấu thành suất 32 4.1.5 Chỉ tiêu chất lượng 36 4.2 Thí nghiệm 2: đánh giá ảnh hưởng mật độ phân bón đến sinh trưởng, phát triển suất giống lúa thơm HDT10 vụ xuân vụ mùa năm 2017 Tích Giang – Phúc Thọ - Hà Nội iv 37 4.2.1 Ảnh hưởng vủa mật độ phân bón đến sinh trưởng giống lúa HDT10 37 4.2.2 Ảnh hưởng mật độ phân bón đến suất giống lúa HDT10 49 4.2.3 Tình hình sâu bệnh 53 4.2.4 Hiệu kinh tế .55 Phần Kết luận kiến nghị 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Kiến nghị 57 Tài liệu tham khảo 58 Phụ lục 61 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa Tiếng Việt CCCC Chiều cao cuối NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu SNHH Số nhánh hữu hiệu TGST Thời gian sinh trưởng TSC Tuần sau cấy X Vụ Xuân M Vụ Mùa P1000 Khối lượng 1000 hạt vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích, suất, sản lượng lúa châu lục giới năm 2014 Bảng 2.2 Diện tích, suất sản lượng lúa gạo giới qua năm Bảng 2.3 Tình hình sản xuất lúa gạo Việt Nam từ năm 2005 – 2016 .7 Bảng 2.4 Sản lượng lúa vùng nướcta Bảng 4.1 Thời gian sinh trưởng giống lúa 29 Bảng 4.2 ặc điểm nông sinh học số giống lúa .29 Bảng 4.3 ặc điểm hình thái giống 31 Bảng 4.4 Tình hình sâu bệnh hại giống lúa .31 Bảng 4.5 Các yếu tố cấu thành suất giống lúa vụ xuân 2017 32 Bảng 4.6 Các yếu tố cấu thành suất giống lúa vụ Mùa 2017 32 Bảng 4.7 Chỉ tiêu chất lượng giống lúa nghiên cứu 36 Bảng 4.8 ộng thái tăng trưởng chiều cao giống HDT10 vụ xuân 2017 38 Bảng 4.9 ộng thái giống HDT10 vụ xuân 2017 .40 Bảng 4.10 ộng thái đẻ nhánh giống 42 Bảng 4.11 ộng thái tăng trưởng chiều cao vụ Mùa 2017 44 Bảng 4.12 ộng thái vụ Mùa 2017 46 Bảng 4.13 ộng thái đẻ nhánh 47 Bảng 4.14 Ảnh hưởng mật độ phân bón đến suất giống lúa HDT10 vụ Xuân 2017 49 Bảng 4.15 Ảnh hưởng mật độ phân bón đến suất giống lúa HDT10 vụ Mùa 2017 50 Bảng 4.16 Tình hình sâu bệnh hại lúa 54 Bảng 4.17 Hiệu kinh tế của giống HDT10 mức phân bón mật độ cấykhác vii 55 DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Hình ảnh mạ trước cấy 28 Hình 4.2 Biểu đồ chiều cao giống nghiên cứu 30 Hình 4.3 Biểu đồ số nhánh giống nghiên cứu .30 Hình 4.4 Số hạt bơng (hạt/bơng) 34 Hình 4.5 ộng thái đẻ nhánh giống HDT10 48 Hình 4.6 Số hạt/bông giống HDT10 52 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tác giả: ỗ Thị Thanh Hoa Tên Luận văn: ánh ảnh hưởng mật độ cấy phân bón đến sinh trưởng, phát triển suất giống lúa HDT10 Tích Giang - Phúc Thọ - Hà Nội Ngành: Khoa học trồng Mã số: 8620110 Cơ sở đào tạo: Học Viện Nơng Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Xác định chế độ bón phân mật độ cấy phù hợp cho giống lúa HDT10 Tích Giang – Phúc Thọ - Hà Nội Phƣơng pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Giống lúa thơm HDT10 viện lương thực thực phẩm chọn tạo Nội dung nghiên cứu - Nội dung 1: ánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển suất giống lúa HDT 10 so với số giống lúa địa phương vụ xuân vụ mùa năm 2017 - Nội dung 2: ánh giá ảnh hưởng mật độ phân bón đến sinh trưởng, phát triển suất giống lúa thơm HDT10 vụ xuân vụ mùa năm 2017 Tích Giang – Phúc Thọ - Hà Nội Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học giống tham gia thí nghiệm, đo đếm tiêu cấu thành suất giống so sánh giống Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ phân bón đến sinh trưởng suất giống lúa HDT10 Tích Giang - Phúc Thọ -Hà Nội Số liệu tổng hợp phân tích thống kê phương pháp phân tích phương sai (ANOVA) Kết kết luận Giống lúa HDT10 thể ưu trội đồng ruộng so với giống lúa địa phương: suất giống HDT10 cao hẳn giống BT7, HT1, KD18 vụ xuân vụ mùa đặc biệt không bị nhiễm bạc Trong vụ (vụ xuân vụ mùa) bón phân mức 10 phân chuồng + 100N : 100 P2O5 : 75 K2O mật độ cấy dảnh x 45 khóm/ m – Khoảng cách 20 x 12 cm phù hợp cho giống lúa HDT10 cho suất lý thuyết suất thực thu cao nhất, sâu bệnh hại ix SE(N= 5%LSD 6DF GIONG SE(N= 5%LSD 6DF - Các yếu tố cấu thành suất vụ mùa 2017 TN1 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCC FILE NSVM 28/ 3/18 5:39 :PAGE cac yeu to cau nang suat vu mua 2017 TN1 VARIATE V003 CCC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL GIONG * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDTB FILE NSVM 28/ 3/18 5:39 :PAGE cac yeu to anh huong nang suat vu mua 2017 TN1 VARIATE V004 CDTB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL GIONG * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE SB FILE NSVM 28/ 3/18 5:39 :PAGE cac yeu to anh huong nang suat vu mua 2017 TN1 VARIATE V005 SB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL GIONG * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE SH FILE NSVM 28/ 3/18 5:39 :PAGE cac yeu to anh huong nang suat vu mua 2017 TN1 VARIATE V006 SH 66 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL GIONG * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHC FILE NSVM 28/ 3/18 5:39 :PAGE cac yeu to anh huong nang suat vu mua 2017 TN1 VARIATE V007 SHC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL GIONG * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE P1000 FILE NSVM 28/ 3/18 5:39 :PAGE cac yeu to anh huong nang suat vu mua 2017 TN1 VARIATE V008 P1000 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL GIONG * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE NSVM 28/ 3/18 5:39 :PAGE cac yeu to anh huong nang suat vu mua 2017 TN1 VARIATE V009 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL GIONG * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSVM 28/ 3/18 5:39 :PAGE cac yeu to anh huong nang suat vu mua 2017 TN1 MEANS FOR EFFECT NL - SE(N= 5%LSD 67 SE(N= 5%LSD - MEANS FOR EFFECT GIONG - GIONG SE(N= 5%LSD 6DF GIONG SE(N= 5%LSD 6DF - F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - 68 Ảnh hƣởng mật độ phân bón đến sinh trƣởng giống lúa HDT10 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CHIEUCAO FILE STTN2 12/ 4/18 9:28 :PAGE PHAN TICHS ANOVA THI NGHIEM NHAN TO VU XUAN VARIATE V004 CHIEUCAO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD$ PB$ NL MD$*PB$ error(a) * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLA FILE STTN2 12/ 4/18 9:28 :PAGE PHAN TICHS ANOVA THI NGHIEM NHAN TO VU XUAN VARIATE V005 SOLA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD$ PB$ NL MD$*PB$ error(a) * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE DENHANH FILE STTN2 12/ 4/18 9:28 :PAGE PHAN TICHS ANOVA THI NGHIEM NHAN TO VU XUAN VARIATE V006 DENHANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD$ PB$ NL MD$*PB$ error(a) * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE STTN2 12/ 4/18 9:28 :PAGE PHAN TICHS ANOVA THI NGHIEM NHAN TO VU XUAN MEANS FOR EFFECT MD$ - MD$ N1 N2 N3 N4 SE(N= 5%LSD - 69 MEANS FOR EFFECT PB$ - PB$ P1 P2 P3 P4 SE(N= 5%LSD - MEANS FOR EFFECT NL - SE(N= 5%LSD - MEANS FOR EFFECT MD$*PB$ - MD$ N1 N1 N1 N1 N2 N2 N2 N2 N3 N3 N3 N3 N4 N4 N4 N4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 SE(N= 5%LSD 3) 24DF - MEANS FOR EFFECT error(a) - N1 N1 N1 N2 N2 N2 N3 N3 N3 N4 N4 N4 SE(N= 5%LSD 4) 24DF - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE STTN2 12/ 4/18 9:28 :PAGE 70 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE |MD$*PB$ |error(a)| GRAND MEAN (N= | | | | NO OBS | CHIEUCAO 48 0.4820 SOLA 48 0.5407 DENHANH 48 0.8211 | 0.1657 0.0093 0.2409 Ảnh hưởng mật độ phân bón đến sinh trưởng giống lúa HDT10 vụ mùa 2017 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CHIEUCAO FILE STVM2 12/ 4/18 11:47 :PAGE PHAN TICH ANOVA THI NGHIEM NHAN TO VU MUA 2017 VARIATE V004 CHIEUCAO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD$ PB$ NL MD$*PB$ ERROR(A) * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE RL FILE STVM2 12/ 4/18 11:47 :PAGE PHAN TICH ANOVA THI NGHIEM NHAN TO VU MUA 2017 VARIATE V005 RL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD$ PB$ NL MD$*PB$ ERROR(A) * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE SN FILE STVM2 12/ 4/18 11:47 :PAGE PHAN TICH ANOVA THI NGHIEM NHAN TO VU MUA 2017 VARIATE V006 SN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD$ PB$ 71 NL MD$*PB$ ERROR(A) * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE STVM2 12/ 4/18 11:47 :PAGE PHAN TICH ANOVA THI NGHIEM NHAN TO VU MUA 2017 MEANS FOR EFFECT MD$ - MD$ N1 N2 N3 N4 SE(N= 5%LSD - MEANS FOR EFFECT PB$ - PB$ P1 P2 P3 P4 SE(N= 5%LSD 12) 24DF - MEANS FOR EFFECT NL - NL SE(N= 5%LSD 16) 24DF - MEANS FOR EFFECT MD$*PB$ - MD$ N1 N1 N1 N1 N2 N2 N2 N2 N3 N3 N3 N3 N4 N4 N4 N4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 SE(N= 5%LSD 3) 24DF - 72 MEANS FOR EFFECT ERROR(A) - N1 N1 N1 N2 N2 N2 N3 N3 N3 N4 N4 N4 SE(N= 5%LSD 4) 24DF 0.709900 2.07200 0.856956E-01 0.751157E-01 0.250122 0.219242 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE STVM2 12/ 4/18 11:47 :PAGE PHAN TICH ANOVA THI NGHIEM NHAN TO VU MUA 2017 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN |MD$*PB$ |ERROR(A)| (N= | | NO | | OBS | | 48 CHIEUCAO 0.0594 0.9366 RL 48 0.5870 0.5178 48 SN 0.5256 0.1582 48) STANDARD DEVIATION C OF V |MD$ |PB$ |NL | | | | | | | | | | | SD/MEAN | BASED ON BASED ON % TOTAL SS RESID SS 111.93 10.858 1.4198 1.3 0.0773 0.0000 0.0484 11.963 0.39282 0.17139 1.4 0.1028 0.0000 0.0027 5.0146 0.23789 0.15023 3.0 0.0793 0.0000 0.7773 Phân tích mật độ phân bón ảnh huởng đến suất lúa vụ xuân 2017 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SBONG FILE NSTTVX2 12/ 4/18 12:49 :PAGE phan tich anova thi nghiem nhan to VARIATE V004 SBONG LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD$ PB$ NL MD$*PB$ ERROR(A) * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHBONG FILE NSTTVX2 12/ 4/18 12:49 :PAGE phan tich anova thi nghiem nhan to 73 VARIATE V005 SHBONG LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD$ PB$ NL MD$*PB$ ERROR(A) * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLHC FILE NSTTVX2 12/ 4/18 12:49 :PAGE phan tich anova thi nghiem nhan to VARIATE V006 TLHC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD$ PB$ NL MD$*PB$ ERROR(A) * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLG100H FILE NSTTVX2 12/ 4/18 12:49 :PAGE phan tich anova thi nghiem nhan to VARIATE V007 KLG100H LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD$ PB$ NL MD$*PB$ ERROR(A) * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE NSTTVX2 12/ 4/18 12:49 :PAGE phan tich anova thi nghiem nhan to VARIATE V008 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD$ PB$ NL MD$*PB$ ERROR(A) * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSTTVX2 12/ 4/18 12:49 :PAGE phan tich anova thi nghiem nhan to MEANS FOR EFFECT MD$ - 74 MD$ N1 N2 N3 N4 SE(N= 5%LSD 12) 6DF MD$ N1 N2 N3 N4 SE(N= 5%LSD 12) 6DF - MEANS FOR EFFECT PB$ - PB$ P1 P2 P3 P4 SE(N= 5%LSD 12) 24DF PB$ P1 P2 P3 P4 SE(N= 5%LSD 12) 24DF - MEANS FOR EFFECT NL - NL SE(N= 5%LSD 16) 24DF NL SE(N= 5%LSD 16) 24DF - MEANS FOR EFFECT MD$*PB$ - MD$ N1 N1 N1 N1 N2 N2 N2 N2 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 75 N3 N3 N3 N3 N4 N4 N4 N4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 SE(N= 5%LSD 3) 24DF MD$ N1 N1 N1 N1 N2 N2 N2 N2 N3 N3 N3 N3 N4 N4 N4 N4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 SE(N= 5%LSD 3) 24DF - MEANS FOR EFFECT ERROR(A) - MD$ N1 N1 N1 N2 N2 N2 N3 N3 N3 N4 N4 N4 3 3 SE(N= 5%LSD 4) 24DF MD$ N1 N1 N1 N2 N2 N2 N3 N3 N3 N4 N4 N4 3 3 SE(N= 5%LSD 4) 24DF - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSTTVX2 12/ 4/18 12:49 :PAGE 76 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE |MD$*PB$ |ERROR(A)| GRAND MEAN (N= | | | | NO OBS | SBONG 48 0.5130 SHBONG 48 0.4300 TLHC 48 0.6277 KLG100H 48 0.0954 NSTT 48 0.7233 | 0.0006 0.7420 0.0607 0.2547 0.0044 CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG SUẤT VỤ MÙA 2017 VARIATE V004 SBONG LN ============================================================================= MD$ PB$ NL MD$*PB$ ERROR(A) * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V005 SHTB LN ============================================================================= MD$ PB$ NL MD$*PB$ ERROR(A) * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V006 TLHC LN ============================================================================= MD$ 77 PB$ NL MD$*PB$ ERROR(A) * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE KL100H FILE NSTTVM2 12/ 4/18 13:15 :PAGE PHAN TICH THI NGHIEM NHAN TO VARIATE V007 KL100H LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD$ PB$ NL MD$*PB$ ERROR(A) * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE NSTTVM2 12/ 4/18 13:15 :PAGE PHAN TICH THI NGHIEM NHAN TO VARIATE V008 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= MD$ PB$ NL MD$*PB$ ERROR(A) * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSTTVM2 12/ 4/18 13:15 :PAGE PHAN TICH THI NGHIEM NHAN TO MEANS FOR EFFECT MD$ - MD$ N1 N2 N3 N4 SE(N= 5%LSD 12) 6DF MD$ N1 N2 N3 N4 SE(N= 5%LSD 12) 6DF - MEANS FOR EFFECT PB$ - PB$ NOS SBONG SHTB 78 TLHC KL100H P1 P2 P3 P4 SE(N= 5%LSD 12) 24DF PB$ P1 P2 P3 P4 SE(N= 5%LSD 12) 24DF - MEANS FOR EFFECT NL - NL SE(N= 5%LSD 16) 24DF NL SE(N= 5%LSD 16) 24DF - MEANS FOR EFFECT MD$*PB$ - MD$ N1 N1 N1 N1 N2 N2 N2 N2 N3 N3 N3 N3 N4 N4 N4 N4 SE(N= 5%LSD 3) 24DF N1 N1 N1 N1 N2 N2 N2 N2 N3 N3 N3 79 N3 N4 N4 N4 N4 P4 P1 P2 P3 P4 SE(N= 3) 5%LSD 24DF MD$ N1 N1 N1 N2 N2 N2 N3 N3 N3 N4 N4 N4 SE(N= 5%LSD 4) 24DF MD$ N1 N1 N1 N2 N2 N2 N3 N3 N3 N4 N4 N4 SE(N= 4) 5%LSD 24DF ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRA |ERROR(A)| (N= | NO | OBS | 0.0046 0.4025 0.8402 SBONG 48 SHTB 48 TLHC 48 KL100H 48 NSTT 48 0.5471 0.2444 80 ... đánh giá ảnh hưởng mật độ phân bón đến sinh trưởng, phát triển suất giống lúa thơm HDT10 vụ xuân vụ mùa năm 2017 Tích Giang – Phúc Thọ - Hà Nội iv 37 4.2.1 Ảnh hưởng vủa mật độ phân bón đến sinh. .. suất Tích Giang – Phúc Thọ - Hà Nội * Yêu cầu - Nắm đặc điểm sinh trưởng, phát triển giống lúa HDT10 ánh giá ảnh hưởng chế độ bón phân mật độ cấy tới sinh trưởng, phát triển suất giống lúa thơm HDT10. .. định mật độ cấy liều lượng phân bón biện pháp kỹ thuật quan trọng Xuất phát từ thực tế tơi tiến hành đề tài:? ?Đánh giá ảnh hưởng mật độ cấy, phân bón đến sinh trưởng, phát triển suất giống lúa HDT10
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá ảnh hưởng của mật độ cấy và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa HDT10 tại tích giang phúc thọ hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá ảnh hưởng của mật độ cấy và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa HDT10 tại tích giang phúc thọ hà nội