0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện lạc thủy tỉnh hòa bình

108 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN TRUNG KIÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠC THỦY - TỈNH HỊA BÌNH Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đào Châu Thu NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Trung Kiên i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Đào Châu Thu, tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thủy, Phòng Tài nguyên Mơi trường, Phịng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, Phịng Thống kê, Trung tâm khuyến nơng, cấp ủy Đảng – quyền bà nhân dân xã, thị trấn địa bàn huyện Lạc Thủy giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Trung Kiên ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Yêu cầu đề tài Phần Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Đất vai trò đất nông nghiệp 2.1.1 Khái niệm đất đất nông nghiệp 2.1.2 Vai trò ý nghĩa đất đai sản xuất nông nghiệp 2.2 Một số quan điểm sử dụng đất 2.2.1 Sử dụng đất theo quan điểm sinh thái 2.2.2 Quan điểm sử dụng đất hiệu 2.2.3 Quan điểm sử dụng đất bền vững 2.3 Hiệu sử dụng đất 2.3.1 Khái quát hiệu sử dụng đất 2.3.2 Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 10 2.3.3 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 11 2.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 12 2.3.5 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu sử dụng đất 15 2.4 Những nghiên cứu hiệu sử dụng đất nông nghiệp giới Việt Nam 16 2.4.1 Những nghiên cứu hiệu sử dụng đất giới .16 2.4.2 Những nghiên cứu hiệu sử dụng đất nước 19 iii 2.5 Khái quát tình hình nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp huyện Lạc Thủy - tỉnh Hịa Bình 21 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 23 3.1 Địa điểm nghiên cứu 23 3.2 Thời gian nghiên cứu 23 3.3 Đối tượng nghiên cứu 23 3.4 Nội dung nghiên cứu 23 3.4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 23 3.4.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện 23 3.4.3 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nông nghiệp .23 3.4.4 Định hướng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Lạc Thủy 24 3.5 Phương pháp nghiên cứu 24 3.5.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp 24 3.5.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 24 3.5.3 Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp 25 3.5.4 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất theo FAO 25 3.5.5 Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu, tài liệu 27 Phần Kết thảo luận 28 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xă hội huyện Lạc Thủy 28 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 28 4.1.2 Các nguồn tài nguyên 32 4.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 37 4.1.4 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Lạc Thủy 40 4.2 Hiện trạng sử dụng đất thực trạng phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Lạc Thủy 41 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Lạc Thủy 41 4.2.2 Đánh giá chung trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Lạc Thủy 46 4.2.3 Các loại hình sử dụng đất nơng nghiệp huyện Lạc Thủy 47 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Lạc Thủy 54 4.3.1 Đánh giá hiệu kinh tế 54 iv 4.3.2 Đánh giá hiệu xã hội 63 4.3.3 Đánh giá hiệu môi trường 66 4.3.4 Đánh giá tổng hợp hiệu loại hình sử dụng đất địa bàn huyện Lạc Thủy 4.4 76 Định hướng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Lạc Thủy 78 4.4.1 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp hiệu 78 4.4.2 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp .79 Phần Kết luận kiến nghị 82 5.1 Kết luận 82 5.2 Kiến nghị 82 Tài liệu tham khảo 83 Phụ lục 86 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BVTV Bảo vệ thực vật CLĐ Công lao động CNNN Công nghiệp ngắn ngày CPTG Chi phí trung gian FAO Tổ chức lương thực nơng nghiệp giới GTNC Giá trị ngày công GTSX Giá trị sản xuất HQĐV Hiệu đồng vốn KT-XH Kinh tế - xã hội LUT Loại hình sử dụng đất NXB Nhà xuất TB Trung bình TNHH Thu nhập hỗn hợp UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân cấp Bảng 3.2 Phân cấp Bảng 3.3 Phân cấp Bảng 4.1 Các ti Bảng 4.2 Diện tích, Bảng 4.3 Biến độn 2016 Bảng 4.4 Một số loạ Bảng 4.5 Một số loạ Bảng 4.6 Hiệu Bảng 4.7 Hiệu Bảng 4.8 Hiệu Bảng 4.9 Hiệu Bảng 4.10 Tổng hợp Bảng 4.11 Đánh giá Bảng 4.12 Đánh giá c Bảng 4.13 So sánh cáo T Bảng 4.14 So sánh cáo T Bảng 4.15 Mức độ sử Bảng 4.16 Tổng hợp Bảng 4.17 Tổng hợ bàn huyệ vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vị trí huyện Lạc Thủy - tỉnh Hịa Bình 28 Hình 4.2 Cơ cấu đất đai theo mục đích sử dụng huyện Lạc Thủy năm 2016 43 Hình 4.3 Biểu đồ biến động sử dụng đất nông nghiệp huyện Lạc Thủy giai đoạn 2010-2016 45 Hình 4.4 Kiểu sử dụng đất lúa xuân xã Yên Bồng 50 Hình 4.5 Kiểu sử dụng đất ngô xuân xã Cố Nghĩa 51 Hình 4.6 Kiểu sử dụng đất lạc thu xã Lạc Long 51 Hình 4.7 Kiểu sử dụng đất bắp cải xã Yên Bồng 52 Hình 4.8 Kiểu sử dụng đất mía xã Thanh Nơng 52 Hình 4.9 Kiểu sử dụng đất chè xã Cố Nghĩa 53 Hình 4.10 Kiểu sử dụng đất cam xã Phú Thành 53 Hình 4.11 Kiểu sử dụng đất trồng keo xã Yên Bồng 54 Hình 4.12 Vỏ thuốc BVTV bờ ruộng mương 75 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Trung Kiên Tên luận văn: Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Lạc Thủy - tỉnh Hịa Bình Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hịa Bình - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hịa Bình Phương pháp nghiên cứu Vật liệu nghiên cứu: - Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan đến sử dụng đất nông nghiệp huyện Lạc Thủy - Các loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp, đất lâm nghiệp địa bàn huyện Lạc Thủy Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp; - Phương pháp chọn điểm nghiên cứu; - Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp; - Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất theo FAO; - Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu, tài liệu Kết kết luận Qua điều tra xác định địa bàn huyện Lạc Thủy có loại hình sử dụng đất là: LUT Chuyên lúa (1.590,64 ha), LUT Lúa – màu (811,14 ha), LUT Chuyên màu – Cây CNNN (1.567,85 ha), LUT Cây ăn (3.042,52ha), LUT Cây CN lâu năm (217,00 ha) LUT Cây lâm nghiệp (14.556,39) Trong có tất 16 kiểu sử dụng đất Kết nghiên cứu hiệu sử dụng đất địa bàn huyện cho thấy - Về hiệu kinh tế: LUT Cây ăn LUT cho hiệu kinh tế cao huyện; tiếp đến LUT Cây CN lâu năm ix Hình 4.12 Vỏ thuốc BVTV bờ ruộng mương 4.3.3.3 Đánh giá khả che phủ đất Đối với huyện có đặc điểm địa hình trung chuyển trung du miền núi Lạc Thủy, khả che phủ đất trồng quan trọng Thời gian che phủ đất lớn giảm thiểu tượng rửa trơi, sói mịn đất, đặc biệt vùng đất có địa hình dốc Khả che phủ đất phụ thuộc vào loại trồng kiểu sử dụng đất đơn vị diện tích Các LUT trồng hàng năm LUT Chuyên lúa, LUT Lúa – màu, LUT Chuyên màu – Cây CNNN có thời gian sử dụng đất từ – 10 tháng năm Cá biệt tiểu vùng LUT Chuyên lúa, loại hình sử dụng đất Lúa xuân có thời gian sử dụng đất từ - tháng Tuy nhiên, LUT thường bố trí vùng có địa hình thấp, bao quanh đồi, núi lưu vực sơng Bơi nên khơng xảy tượng xói mịn, rửa trơi Ngược lại, phần diện tích gần lưu vực sơng Bơi cịn bồi tụ hàng năm từ phù sa từ đầu nguồn đổ LUT Cây ăn quả, LUT Cây CNNN có kiểu sử dụng đất Bưởi, Cam, Vải, Chè loại có tán rộng, độ che phủ cao, có hạn chế khả xói mịn, rửa trơi tốt LUT Đất lâm nghiệp: Đây LUT có diện tích lớn huyện với kiểu sử dụng đất trồng Keo hai tiểu vùng LUT Đất lâm nghiệp chủ yếu bố trí diện tích đất đồi, địa hình khơng phẳng, độ dốc tăng dần theo độ cao Kiểu sử dụng đất trồng Keo có độ che phủ cao, giữ vai trị quan trọng việc chống sói mịn, rửa trơi Cùng với đó, kiểu sử dụng đất trồng keo góp phần giữ nguồn nước ngầm ổn định, hạn chế lũ quét sạt lở đất vào mùa mưa 75 Bảng 4.16 Tổng hợp hiệu môi trường LUT địa bàn huyện Lạc Thủy Loại hình sử dụng đất Chuyên lúa Lúa - màu Chuyên màu – CNNN Cây ăn Cây CN lâu năm Đất lâm nghiệp 4.3.4 Đánh giá tổng hợp hiệu loại hình sử dụng đất địa bàn huyện Lạc Thủy Bảng 4.17 Tổng hợp hiệu kinh tế - xã hội - môi trường LUT địa bàn huyện Lạc Thủy Loại hình sử dụng đất Chuyên lúa Lúa - màu Chuyên màu – CNNN Cây ăn Cây CN lâu năm Đất lâm nghiệp Tiểu vùng 2 2 2 76 Dựa tổng hợp kết tiêu chí đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Lạc Thủy nhận thấy: LUT Chuyên lúa: LUT đem lại hiệu kinh tế thấp, không thu hút nhiều lao động, nhiên LUT phù hợp với tập quán canh tác, lại đáp ứng vấn đề đảm bảo an ninh lương thực chỗ cho người dân xã hội nên người dân chấp nhận sản xuất LUT Lúa – màu: chưa tạo hiệu kinh tế cao phần giải vấn đề lương thực cho người dân lượng thức ăn đầu tư vào chăn nuôi hộ dân Hơn nữa, LUT Lúa – màu đáp ứng tốt cho nơi có địa hình vàn cao vụ xuân trồng màu đem lại suất cao vụ mùa có điều kiện mưa tốt thích hợp cho trồng lúa LUT Chuyên màu – Cây CNNN: LUT hàng năm mang lại hiệu kinh tế khả thu hút lao động cao LUT cịn lại, với việc sử dụng tương nhiều phân vô trình sản xuất, lượng phân vơ sử dụng cho số loại trồng vượt mức khuyến cáo trung tâm khuyến nông huyện Trong thời gian tới, với trì phát triển LUT cần có biện pháp tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho người dân việc sử dụng phân bón để vừa đáp ứng tốt cho nhu cầu trồng, mang lại suất cao vừa đảm bảo không làm suy thối mơi trường đất LUT Cây ăn quả: Đây LUT mang lại hiệu kinh tế cao địa bàn phù hợp điều kiện thổ nhưỡng có thị trường tiêu thụ rộng, góp phần lớn cải thiện đời sống nhân dân huyện Tuy nhiên, điều kiện xã hội tiểu vùng huyện khác khiến trình độ sản xuất mức đầu tư sản xuất tiểu vùng huyện cịn có chênh lệch lớn Hiệu LUT ăn tiểu vùng mang lại cao tiểu vùng Để phát triển loại hình sử dụng đất địa bàn tồn huyện, cần có lớp tập huấn kỹ thuật sách hỗ trợ cho người dân, đặc biệt hộ dân nằm tiểu vùng LUT Cây CN lâu năm: LUT đặc trưng tiểu vùng theo mơ hình hộ dân hợp tác sản xuất với công ty, mang lại hiệu kinh tế ổn định thu hút lượng lớn lao động bàn Tuy nhiên, định hướng thị trường công ty nên tạm thời qui mô sản xuất LUT năm tới khơng mở rộng mà giữ ngun diện tích sản xuất, tập trung nâng cao suất chất lượng sản phẩm 77 LUT Đất lâm nghiệp: LUT có diện tích lớn huyện, hiệu kinh tế hiệu xã hội mà LUT đem lại chưa cao, nhiên lại LUT có vai trị quan trọng việc tăng độ che phủ, hạn chế tượng rửa trơi, sói mịn đất, mang lại hiệu mơi trường cao Trong thời gian tới, cần có nghiên cứu chuyển đổi hệ thống trồng LUT theo hướng nông lâm kết hợp nhằm nâng cao hiệu kinh tế hiệu xã hội mà giữ vai trò che phủ đất, điều tiết môi trường 4.4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠC THỦY Căn vào kết nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội với kết đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Lạc Thủy, xin đưa định hướng sử dụng số giải pháp góp phần nâng cao hiệu sử dụng đất địa bàn huyện 4.4.1 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp hiệu Xuất phát từ kết đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất địa bàn huyện Lạc Thủy, từ tơi đưa định hướng cho việc sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện sau: LUT Chuyên lúa: Bên cạnh đảm bảo an ninh lương thực chỗ địa bàn huyện, cần mở rộng thêm diện tích sản loại lúa đặc sản nhằm tăng giá trị sản phầm Đối với diện tích trũng sử dụng kiểu sử dụng đất lúa xuân tiểu vùng nên triển khai thực mô hình lúa – cá, góp phần nâng cao hiệu sử dụng đất LUT Lúa – màu: LUT có thời gian đất nghỉ dài, có điều kiện để thể tăng vụ nâng cao hiệu kinh tế với loại rau vụ đông phù hợp với thị trường thực phẩm địa bàn huyện LUT Chuyên màu – Cây CNNN: bên cạnh hiệu kinh tế xã hội mà LUT mang lại LUT tiềm ẩn nguy gây ô nhiễm môi trường cao mức độ sử dụng phân bón dư thừa nồng độ thuốc BVTV cao Vì thế, năm tới, bên cạnh việc trì phát triển LUT cần có biện pháp nâng cao nhận thức người dân sử dụng phân bón thuốc BVTV để đảm bảo chất lượng nông sản phục vụ thị trường, khơng gây thối hóa đất, nhiễm mơi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững LUT Cây ăn quả: LUT mang lại hiệu kinh tế cao, sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường Trong tương lai cần phát triển, mở rộng LUT Đây 78 LUT nằm định hướng ưu tiên phát triển ăn có múi huyện Tuy nhiên để phát triển LUT đòi hỏi mức đầu tư lớn trình độ sản xuất định, người nông dân cần tiếp cận gần tới nguồn vốn kiến thức khoa học kỹ thuật sản xuất LUT Cây CN lâu năm: Trong thời gian tới, diện tích LUT giữ nguyên Là LUT đặc trưng tiểu vùng 2, LUT mang tính chất đặc trưng hợp tác người nông dân với công ty tiêu thụ sản phẩm địa bàn huyện Do khả tiêu thụ sản phẩm định hướng thị trường nên công ty khuyến cáo khơng mở rộng thêm diện tích mà tập trung vào nâng cao suất chất lượng diện tích LUT Đất lâm nghiệp: huyện có địa hình trung chuyển trung du miền núi Lạc Thủy LUT có ý nghĩa quan trọng phịng chống rửa trơi, sói mòn đất, phòng chống lũ quét sạt lở đất vào mùa mưa bão, bảo vệ môi trường Hiện LUT có kiểu sử dụng đất trồng keo, mang lại hiệu kinh tế chưa cao Do có diện tích lớn điều kiện thổ nhưỡng thích hợp, thời gian tới giảm phần diện tích trồng keo, áp dụng hệ thống nông lâm kết hợp, phát triển loại ăn có múi vùng có độ dốc thích hợp góp phần nâng cao hiệu kinh tế, đời sống người dân mà giữ khả che phủ cho đất, chống sói mịn, rửa trơi 4.4.2 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 4.4.2.1 Giải pháp vốn đầu tư Vốn đầu tư yếu tố ảnh hưởng đến quy mô, hiệu sản xuất Vốn đầu tư vào sở hạ tầng ban đầu giúp giảm cơng lao động mang lại hiệu kinh tế mặt lâu dài Bên cạnh đó, đặc điểm sản xuất nơng nghiệp mang tính thời vụ, trồng đầu tư mức, thời điểm đem lại hiệu cao Trên địa bàn huyện, hộ dân có sẵn nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt sản xuất theo hướng hàng hóa Hiện nguồn vốn mà hộ vay để đầu tư sản xuất nông nghiệp chủ yếu từ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Ngân hàng sách huyện Tuy nhiên, thủ tục hình thức cho vay chưa có ưu tiên thực tạo điều kiện cho hộ dân sản xuất nông nghiệp, đặc biệt hộ nghèo Vì cần có số giải pháp sau: 79 - Cải cách phương thức cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Ngân hàng sách để hộ nơng dân vay vốn với mức lãi suất ưu đãi để sản xuất nơng nghiệp - Cần có biện pháp hỗ trợ hộ nông dân vay vốn với lãi xuất thấp tăng thời hạn trả lãi suất, điều giúp cho người dân yên tâm sản xuất - Cần có quan tâm phối hợp cấp quyền, tổ chức, đồn thể để hỗ trợ nơng dân nghèo có điều kiện vay vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất 4.4.2.2 Giải pháp sở hạ tầng Việc nâng cấp hồn thiện hệ thống sở hạ tầng khơng giúp cho nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp mà cịn làm thay đổi mặt nơng thơn, góp phần trực tiếp nâng cao đời sống nơng dân Qua tìm hiểu thực tế địa phương hệ thống kênh mương giao thông nội đồng chưa nâng cấp đồng Vì vậy, thời gian tới cần trọng việc đầu tư xây dựng nâng cấp đồng hệ thống kênh mương, trạm bơm phục vụ tưới tiêu hệ thống giao thông nội đồng Đối với xã nằm bên lưu vực sông Bôi, cần đẩy nhanh tiến độ kè sông nhằm giảm tình trạng lụt úng vào mùa mưa 4.4.2.3 Giải pháp môi trường Tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường, không vứt vỏ bao thuốc BVTV bừa bãi, sử dụng lượng phân vô lượng thuốc BVTV liều lượng để không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường đất, nước Nâng cao lực trách nhiệm cán khuyến nông việc bám sát mùa vụ, thường xuyên thăm đồng kiểm tra, phát dịch bệnh, phối hợp với người dân việc sử dụng phân bón, thuốc BVTV thông qua hợp tác xã sản xuất 4.4.2.4 Giải pháp khoa học kỹ thuật Sử dụng hệ thống nông lâm kết hợp LUT Cây lâm nghiệp Thu hẹp diện tích trồng keo thay vào loại ăn có múi như: Cam, Bưởi…phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa bàn huyện phù hợp nhu cầu thị trường mà giữ khả che phủ cho đất Tăng cường lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp Đặc biệt loại ăn cho hiệu kinh tế cao địi hỏi người dân phải có kiến thức kỹ thuật định 80 Nâng cao hiểu biết ý thức người dân việc sử dụng phân bón thuốc BVTV cho trồng, đặc biệt nhóm rau màu Sử dụng loại máy móc vào sản xuất, đầu tư hệ thống tưới tự động vùng sản xuất lớn giúp giảm công lao động, nâng cao giá trị ngày công 4.4.2.5 Giải pháp thị trường Trong sản xuất nông nghiệp, bên cạnh yếu tố suất chất lượng nơng sản thị trường tiêu thụ nơng sản có vai trò quan trọng việc đinh đến hiệu kinh tế, tạo động lực góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất Hiện tại, địa bàn huyện có chợ nơng sản trung tâm huyện, mơi trường giao lưu hàng hóa xã huyện với với huyện lân cận, kênh tiêu thụ nơng sản người dân địa bàn huyện Tuy nhiên, hoạt động giao lưu hàng hóa thương mại chợ đầu mối dừng lại mức nhỏ lẻ, chưa thực ổn định có tính thương mại cao Trong thời gian tới cần tìm thêm kênh phân phổi, tiêu thụ sản phẩm, hình thành tổ chức hợp tác tiêu thụ, chế biến nông sản nhằm tăng tính ổn định cho thị trường tạo động lực sản xuất cho người dân Cùng với phát triển thị trường chế biến, tiêu thụ nơng sản cần thành lập tổ chức có chức cung cấp thơng tin thị trường nông sản dự báo thị trường, giúp người dân định hướng có kế hoạch đầu tư sản xuất để có hiệu kinh tế cao 81 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Lạc Thủy huyện nằm phía Đơng Nam tỉnh Hịa Bình mang đặc điểm địa hình trung chuyển trung du miền núi thuận lợi cho phát triển loại trồng nơng – lâm nghiệp Huyện có tổng diện tích tự nhiên 31.358,89 ha, diện tích đất nơng nghiệp 22.240,59 chiếm 70,92% tổng diện tích tự nhiên huyện Qua điều tra xác định địa bàn huyện Lạc Thủy có loại hình sử dụng đất là: LUT Chun lúa (1.590,64 ha), LUT Lúa – màu (811,14 ha), LUT Chuyên màu – Cây CNNN (1.567,85 ha), LUT Cây ăn (3.042,52 ha), LUT Cây CN lâu năm (217,00 ha) LUT Cây lâm nghiệp (10.335,67 ha) Trong có tất 17 kiểu sử dụng đất Kết nghiên cứu hiệu sử dụng đất địa bàn huyện cho thấy - Trên địa bàn huyện có LUT mang lại hiệu cao : LUT Cây ăn LUT Cây CN lâu năm Trong đó, LUT Cây CN lâu năm LUT đặc trưng có tiểu vùng - Có LUT cho hiệu trung bình là: LUT Chuyên màu – Cây CNNN LUT Cây lâm nghiệp - Có LUT cho hiệu thấp : LUT Lúa – màu LUT Chuyên lúa Trên cở nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội với kết đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Lạc Thủy, để góp phần nâng cao hiệu sử dụng đất địa bàn huyện cần áp dụng đồng giải pháp về: qui hoạch loại trồng vật nuôi phù hợp, hình thành vùng sản xuất tập trung; giải pháp vốn đầu tư; giải pháp sở hạ tầng; giải pháp môi trường; giải pháp khoa học kỹ thuật giải pháp thị trường tiêu thụ nông sản 5.2 KIẾN NGHỊ Đề tài cần nghiên cứu đầy đủ hơn, bổ sung thêm tiêu đánh giá hiệu xã hội, hiệu môi trường, để có nhìn tồn diện hơn, hướng tới nông nghiệp chất lượng cao, phát triển bền vững 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Cao Liêm, Đào Châu Thu Trần Thị Tú Ngà (1990) Phân vùng sinh thái nông nghiệp Đồng sông Hồng Đề tài 52D.0202, Hà Nội Đào Châu Thu Nguyễn Khang (1998) Đánh giá đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (1999) Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Văn Nhạ, Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Khắc Việt Ba (2016) Đánh giá hiệu số mơ hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp hàng hóa địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Tạp chí KH Nơng nghiệp Việt Nam, tập 14, số Đỗ Thị Tám (2001) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Hội khoa học đất (2000) Đất Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Lê Vũ Tuấn Anh (2015) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, Luận văn thạc sĩ Nơng nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Lê Văn Khoa Lê Đức (2015) Tham luận Đất Việt Nam: Hiện trạng sử dụng, thách thức giải pháp khắc phục, Hội thảo Quốc gia Đất Việt Nam trạng sử dụng thách thức, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Lương Văn Hinh, Nguyễn Ngọc Nơng Nguyễn Đình Thi (2003) Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Bích (2007) Nơng nghiệp, nơng thôn Việt Nam sau hai mươi năm đổi mới: khứ tại, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Nguyễn Đình Bồng (2002) Quỹ đất quốc gia - Hiện trạng dự báo sử dụng đất Tạp Chí khoa học đất, 16/2002 12 Nguyễn Văn Bộ Bùi Huy Hiền (2001) Quy trình cơng nghệ bảo vệ đất dốc nông lâm nghiệp, Tuyển tập hội nghị đào tạo nghiên cứu chuyển giao công nghệ cho phát triển bền vững đất dốc Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 83 13 Nguyễn Thế Đặng Nguyễn Thế Hùng (1999) Giáo trình Đất, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 14 Nguyễn Hữu Hoàng (2014) Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định Luận văn thạc sỹ Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 15 Nguyễn Đình Hợi (1993) Kinh tế tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội 16 Nguyễn Ích Tân (2000) Nghiên cứu tiềm đất đai, nguồn nước xây dựng mơ hình sản xuất nơng nghiệp nhằm khai thác có hiệu kinh tế cao số vùng trũng úng Đồng sông Hồng Luận án tiến sỹ nông nghiệp Trường Đại học Nơng nghiệp I, Hà Nội 17 Nguyễn Duy Tính (1995) Nghiên cứu hệ thống trồng vùng đồng sông hồng Bắc Trung Bộ NXB Nông nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Thị Vòng (2001) Nghiên cứu xây dựng quy trình cơng nghệ đánh giá hiệu sử dụng đất thông qua chuyển đổi cấu trồng Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục, Hà Nội 19 Phạm Tiến Dũng (2009) Bài giảng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 20 Phạm Vân Đình Đỗ Kim Chung (1997) Kinh tế nông nghiệp NXB Nông nghiệp, Hà Nội 21 Phạm Văn Vân Nguyễn Thanh Trà (2010) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Chương Mỹ - Hà Nội Tạp chí Khoa học Phát triển, tập 8, số 22 Phịng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn huyện Lạc Thủy (2016) Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 lĩnh vực nông nghiệp phát triển nơng thơn huyện Lạc Thủy 23 Phịng Tài ngun môi trường huyện Lạc Thủy (2016) Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Lạc Thủy 24 Phòng Thống kê huyện Lạc Thủy (2016) Niên giám thống kê 2016 25 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) Luật đất đai 2013 26 Trung tâm khuyến nơng huyện Lạc Thủy (2016) Qui trình kỹ thuật vụ đông xuân vụ mùa - hè thu năm 2016 huyện Lạc Thủy 27 UBND huyện Lạc Thủy (2010), Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng 84 đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) huyện Lạc Thủy 28 Vũ Năng Dũng (1997) Đánh giá hiệu số mơ hình đa dạng hóa trồng vùng đồng sơng Hồng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 29 Vũ Thị Thanh Tâm (2007) Đánh giá hiệu sử dụng đất theo hướng nông nghiệp hàng hóa huyện Kiến Thụy – Thành phố Hải Phịng Luận văn thạc sỹ nơng nghiệp, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 30 Vũ Thị Phương Thụy (2000) Thực trạng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác ngoại thành Hà Nội Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 31 FAO (1976), A Framework for Land Evaluation, Rome 32 FAO (1990), World Food Dry, Rome 33 FAO / UNESCO (1992), Guideline for soil description, Rome 34 Smyth A Jand Dumaski (1993), FESLM An International Framework for Evaluation Sustainable Land Management, World soil Report, FAO, Rome 85 PHỤ LỤC 86 PHỤ LỤC Giá bán số mặt hàng nơng sản, phân bón năm 2016 Đơn giá STT I Tên sản phẩm Đơn vị tính Nơng sản 10 11 12 13 14 15 16 II Lúa Ngô Lạc xuân Lạc thu Đậu tương Khoai lang Bắp cải Su hào Bí xanh Mía Sắn Vải Bưởi Cam Chè Gỗ keo Phân bón Đạm Urê (46.3%) Lân (16%) Kali (60%) Vôi bột Phân chuồng 87 trung bình PHỤ LỤC Năng suất số trồng huyện năm 2016 STT Tên sản phẩm 10 Lúa xuân Lúa mùa Ngô xuân Lạc Đậu tương Khoai lang Bí xanh Mía Sắn Keo 88 ... sử dụng đất huyện Lạc Thủy 41 4.2.2 Đánh giá chung trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Lạc Thủy 46 4.2.3 Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp huyện Lạc Thủy 47 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng. .. nghiên cứu - Đánh giá hiệu sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hịa Bình - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hịa Bình Phương... huyện Lạc Thủy, tỉnh Hịa Bình? ?? 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hịa Bình - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện lạc thủy tỉnh hòa bình , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện lạc thủy tỉnh hòa bình