0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội

119 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CAO THỊ THU THỦY ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Văn Dung NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Cao Thị Thu Thủy i LỜI CẢM ƠN Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ hoàn thành Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Có luận văn tốt nghiệp này, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới đến Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khoa Quản lý đất đai đặc biệt PGS.TS Nguyễn Văn Dung trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt, giúp đỡ tác giả với dẫn khoa học quý giá suốt trình triển khai, nghiên cứu hồn thành đề tài: “Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu giải khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Gia Lâm Thành phố Hà Nội ”.1 Xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô giáo - Các nhà khoa học trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức khoa học chuyên ngành Quản lý đất đai cho thân tác giả năm tháng qua Xin gửi tới Phòng Tài ngun & Mơi trường huyện Gia Lâm, phịng Thanh tra huyện Gia Lâm, Ban tiếp công dân huyện Gia Lâm lời cảm ơn sâu sắc tạo điều kiện thuận lợi giúp tác giả thu thập số liệu ngoại nghiệp tài liệu nghiên cứu cần thiết liên quan tới đề tài tốt nghiệp Một lần tác giả xin chân thành cảm ơn đơn vị cá nhân hết lòng quan tâm tới nghiệp đào tạo đội ngũ cán ngành Quản lý đất đai Tác giả mong nhận đóng góp, phê bình q Thầy Cơ, nhà khoa học, độc giả bạn đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Cao Thị Thu Thủy ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa 1.5 Thời gian thực đề tài Phần Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Cơ sở lý luận vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo đất đai 2.1.1 Khiếu nại giải khiếu nại đất đai 2.1.2 Tố cáo giải tố cáo đất đai 2.1.3 Một số khái niệm liên quan đến đất đai nội dung khiếu nại, tố cáo 2.2 Cơ sở thực tiễn giải khiếu nại, tố cáo số nước giới .12 2.2.1 Mỹ 12 2.2.2 Trung Quốc 13 2.2.3 Pháp Đức 13 2.2.4 Thụy Điển 14 2.2.5 Đài Loan 14 2.3 Cơ sở thực tiễn tính pháp lý giải khiếu nại, tố cáo đất đai Việt Nam 14 2.3.1 Chủ trương, đường lối Đảng Nhà nước công tác đạo giải khiếu nại, tố cáo 14 2.3.2 Các văn pháp luật Nhà nước quy định việc giải khiếu nại tố cáo đất đai 16 iii 2.3.3 Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải khiếu n Khái quát thực trạng tình hình khiếu nại tố cáo khiếu nại tố cáo đất đai Một số nghiên cứu công tác giải khiếu Việt Nam 2.3.4 2.4 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội nước đất đai địa bàn huyện Gia Lâm 3.2.2 Tình hình khiếu nại, tố cáo đất đai địa b phố Hà Nội từ 01/01/2011 đến 31/12/2015 3.2.3 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả cáo đất đai huyện Gia Lâm, thành phố Hà 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 3.3.3 Phương pháp tham vấn ý kiến chuyên gia 3.3.4 Phương pháp phân tích, thống kê xử lý số liệ Phần Kết nghiên cứu 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện G 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 4.1.2 Các nguồn tài nguyên 4.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 4.2.1 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, x 4.3 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai 4.3.1 Hiện trạng sử dụng đất địa bàn huyện Gia L 4.3.2 Đánh giá công tác quản lý Nhà nước đất đai Lâm 4.4 Tình hình khiếu nại, tố cáo đất đai địa b 2011-2015 4.4.1 Nhân lực 4.4.2 Công tác tiếp dân tiếp nhận đơn 4.5 Kết giải khiếu nại, tố cáo đất đai trê 2011-2015 4.5.1 Kết giải khiếu nại iv 4.5.2 4.6 Kết giải tố cáo 73 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác giải khiếu nại, tố cáo 79 4.6.1 Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải khiếu nại tố cáo 79 4.6.2 Đầu tư kinh phí khoa học cơng nghệ giải khiếu nại tố cáo 80 4.6.3 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 80 4.6.4 Tăng cường phối kết hợp với quan có liên quan 81 4.6.5 Một số giải pháp bổ sung nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo 81 Phần Kết luận kiến nghị 84 5.1 Kết luận 84 5.2 Kiến nghị 85 Tài liệu tham khảo 87 Phụ lục 92 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CHXHCNVN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam GPMB Giải phóng mặt HCNN Hành nhà nước HĐND Hội đồng nhân dân HVHC Hành vi hành QĐHC Quyết định hành QSDĐ Quyền sử dụng đất QPPL Quy phạm pháp luật QLĐĐ Quản lý đất đai TCD Tiếp công dân UBND Uỷ ban nhân dân VPPL Vi phạm pháp luật KN Khiếu nại TC Tố cáo vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Danh mục văn pháp luật quy định giải khiếu nại, tố cáo 18 Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Gia Lâm năm 2015 40 Bảng 4.2 Thực trạng cán liên quan đến công tác giải khiếu nại, tố cáo huyện Gia Lâm năm 2015 46 Bảng 4.3 Tình hình tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai 2011 -2015 52 Bảng 4.4 Tình hình tiếp nhận phân loại đơn thư lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải UBND huyện Gia Lâm 2011 - 2015 55 Bảng 4.5 Kết giải Đơn KN lĩnh vực đất đai 2011- 2015 59 Bảng 4.6 Tổng hợp đơn khiếu nại liên quan đến phiếu điều tra 62 Bảng 4.7 Tổng hợp ý kiến liên quan đến phiếu điều tra đơn khiếu nại 63 Bảng 4.8 Kết giải Đơn TC lĩnh vực đất đai 2011 - 2015 .73 Bảng 4.9 Tổng hợp đơn tố cáo liên quan đến phiếu điều tra 75 Bảng 4.10 Tổng hợp ý kiến liên quan đến phiếu điều tra đơn tố cáo 76 DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Cơ cấu kinh tế huyện Gia Lâm năm 2015 38 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Cao Thị Thu Thủy Tên luận văn: “Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu giải khiếu nại tố cáo đất đai địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu đề tài - Đánh giá công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác giải khiếu nại tố cáo đất đai địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Phương pháp nghiên cứu đề tài Luận văn sử dụng phương pháp: - Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp: số liệu thứ cấp thu thập phịng ban chun mơn nghiệp vụ có liên quan đến cơng tác giải khiếu nại tố cáo đất đai địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội - Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: điều tra 123 công dân, cán cơng chức người có đơn, bị đơn có liên quan đến vụ khiếu nại tố cáo đất đai điều tra, cán công chức giao giải cụ khiếu nại tố cáo đất đai - Phương pháp tham vấn ý kiến chuyên gia: tham vấn ý kiến để phân tích nguyên nhân dẫn đến việc khiếu nại, tố cáo đất đai - Phương pháp phân tích ,thống kê, xử lý tổng hợp số liệu: thống kê kết tiếp công dân, kết xử lý đơn thư, kết điều tra, kết giải khiếu nại tố cáo Kết kết luận - Gia Lâm huyện có vị trí cửa ngõ thủ có tốc độ thị hóa nhanh Tình hình giải đơn thư khiếu nại tố cáo địa bàn huyện Gia Lâm năm gần đạt kết định Công tác ban hành thực văn quy phạm pháp luật lĩnh vực đất đai thực thường xuyên; công tác thi hành pháp luật công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSDĐ, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt ; tồn huyện có 22/22 xã, thị trấn có đồ địa chính, đồ quy hoạch Các phịng ban huyện toàn xã, thị trấn sử dụng phần mềm chuyên ngành, phần mềm xử lý đơn thư… viii Năm 2011-2015, UBND huyện Gia Lâm tiếp nhận 489 đơn, 440 đơn khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực đất đai có 413 đơn thuộc thẩm quyền Mặc dù thời gian tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo đảm bảo vấn đề xử lý đơn cán giao có hạn chế định Có trường hợp phân tích, xử lý đơn khơng sát dẫn đến nhận đơn chưa thẩm quyền, giao việc phòng, ban chưa người việc hướng dẫn người có đơn khiếu nại, tố cáo thực chưa trình tự, thủ tục Thực tế cán chuyên trách cơng tác tiếp dân, xử lý đơn thư có người, lượng công việc lại nhiều, hiệu công việc chưa cao Năm 2011-2015, huyện giải 283 đơn khiếu nại, : cấp huyện 178 đơn, cấp xã 105 đơn Số đơn khiếu nại điều tra 20 đơn (cấp huyện) có nội dung: 30% giấy chứng nhận QSDĐ, 45% giải phịng mặt bằng, 25% nội dung khác Số cơng dân không đồng ý 22/51 người chiếm 43,13%, không đồng ý chiếm 56,87%, cán 20/20 không đồng ý chiếm 100% Số đơn tố cáo giải 130 đơn, : cấp huyện 81 đơn, cấp xã 49 đơn 12 đơn tiến hành điều tra, nội dung chủ yếu : tố cáo cán xã 75%, tố cáo cán huyện 16,67%, nội dung khác 8,33% Kết điều tra: công dân đồng ý 48,08%, không đồng ý chiếm 51,92%, cán công chức đồng ý 50%, không đồng ý 50% - Theo kết điều tra, thu thập thông tin từ việc lấy ý kiến người dân cơng tác giải khiếu nại tố cáo đất đai cịn nhiều hạn chế, bất cập như: có vụ việc giải chưa thấu tình, đạt lý, chưa đảm bảo quy định pháp luật dẫn đến người dân tiếp tục khiếu nại, tố cáo kéo dài phải nhờ đến quan cấp trực tiếp giải Công tác giải khiếu nại, tố cáo số xã hạn chế, lực cán chưa thực chuyên nghiệp - Để nâng cao hiệu công tác giải khiếu nại tố cáo đất đai, huyện Gia Lâm cần phải: nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường công tác quản lý nhà nước đất đai, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường phối kết hợp với quan có liên quan số biện pháp bổ sung nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo Mục đích giải pháp nhằm hạn chế việc phát sinh khiếu nại, tố cáo nâng cao hiệu công tác giải khiếu nại, tố cáo quan hành Nhà nước địa bàn huyện Gia Lâm thời gian tới ix chức thực có hiệu phương án hỗ trợ như: ổn định đời sống, ổn định sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm… Thực tốt việc cưỡng chế thu hồi đất theo quy định trường hợp cố tình khơng chấp hành định thu hồi đất quan nhà nước Các giải pháp nêu thực tốt giúp cho việc giải quyết, tố cáo tăng cường, đảm bảo chặt chẽ hạn chế nhiều việc khiếu nại, tố cáo nhân dân 83 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua việc nghiên cứu tình hình khiếu nại, tố cáo công dân công tác giải khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai quan HCNN địa bàn huyện Gia Lâm rút số kết luận sau: Gia Lâm huyện ngoại thành có vị trí cửa ngõ thủ đơ, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội thương mại Cùng với việc phát triển kinh tế, công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Gia Lâm có chuyển biến tích cực như: việc tham mưu ban hành văn quy phạm pháp luật lĩnh vực đất đai, việc thi hành pháp luật công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt Tuy nhiên công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện bộc lộ hạn chế, bất cập định Chính làm nảy sinh trực tiếp gián tiếp đến việc khiếu nại, tố cáo công dân việc giải khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai quan hành Nhà nước địa bàn huyện Gia Lâm gặp nhiều khó khăn Năm 2011-2015, UBND huyện Gia Lâm tiếp nhận 489 đơn, 440 đơn khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực đất đai có 413 đơn thuộc thẩm quyền Mặc dù thời gian tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo đảm bảo vấn đề xử lý đơn cán giao cịn có hạn chế định Có trường hợp phân tích, xử lý đơn khơng sát dẫn đến nhận đơn chưa thẩm quyền, giao việc phòng, ban chưa người việc hướng dẫn người có đơn khiếu nại, tố cáo thực chưa trình tự, thủ tục Thực tế cán chuyên trách công tác tiếp dân, xử lý đơn thư có người, lượng cơng việc lại nhiều, hiệu công việc chưa cao Huyện giải 283 đơn khiếu nại, đó: cấp huyện 178 đơn, cấp xã 105 đơn Số đơn khiếu nại điều tra 20 đơn (cấp huyện) có nội dung : 30% giấy chứng nhận QSDĐ, 45% giải phòng mặt bằng, 25% nội dung khác Số công dân không đồng ý 22/51 người chiếm 43,13%, không đồng ý chiếm 56,87%, cán 20/20 không đồng ý chiếm 100% Số đơn tố cáo giải 130 đơn, : cấp huyện 81 đơn, cấp xã 49 đơn 12 đơn tiến hành điều tra, nội dung chủ yếu : tố cáo cán xã 75%, tố cáo cán huyện 16,67%, nội dung khác 8,33% Kết điều tra: công dân đồng ý 48,08%, không đồng ý chiếm 51,92%, cán công chức đồng ý 50%, không đồng ý 50% 84 Trên sở vấn đề khiếu nại, tố cáo giải khiếu nại tố cáo huyện Gia Lâm, đề xuất giải pháp, là: nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường công tác quản lý nhà nước đất đai, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường phối kết hợp với quan có liên quan số biện pháp bổ sung nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo Mục đích giải pháp nhằm hạn chế việc phát sinh khiếu nại, tố cáo nâng cao hiệu công tác giải khiếu nại, tố cáo quan hành Nhà nước địa bàn huyện Gia Lâm thời gian tới 5.2 KIẾN NGHỊ Một là, sau Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai năm 2013 văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014, quan HCNN cần tổ chức triển khai cách đồng bộ, chặt chẽ, nắm bắt kịp thời nội dung thực tế để rà soát, đối chiếu đánh giá kịp thời việc ban hành pháp luật đất đai so với thực tế nhằm điều chỉnh nội dung phù hợp, đảm bảo tính hiệu pháp luật đất đai nói chung tảng quan trọng công tác giải khiếu nại, tố cáo nói riêng Hai là, quan HCNN phải phối hợp để xây dựng quy chế tuyển dụng cách chặt chẽ nhằm đảm bảo số lượng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tra viên liên quan đến công tác giải khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai quan HCNN địa bàn huyện Gia Lâm, trọng đến cán làm công tác tiếp nhận xử lý đơn thư để công tác giải khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai thực cách tốt Bên cạnh đó, cần tăng cường cơng tác quản lý Nhà nước đất đai: xây dựng quản lý, lưu trữ hồ sơ địa đến đất, xem xét lại số định giải UBND huyện xin ý kiến tham vấn số ban ngành có liên quan Ba là, xây dựng chế cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật từ cán bộ, cơng chức phịng ban chun mơn, xã, thị trấn nhân dân sở nhằm đem lại hiệu cao việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đồng thời quan HCNN phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật, cần xử lý nghiêm minh theo thẩm quyền cán giải khiếu nại, tố cáo cố tình làm sai quy định pháp luật dẫn đến khiếu nại, tố cáo quy rõ trách nhiệm người có thẩm quyền giải 85 cấp xã, cấp huyện để hạn chế tình trạng né tránh, giải khơng dứt điểm, gây việc giải khiếu khiếu nại, tố cáo phải kéo theo nhiều quan HCNN giải Mặt khác, cần có biện pháp xử phạt hành vi tố cáo sai Đề tài cần tiếp tục nghiên cứu sâu, rộng nhiều địa bàn có điều kiện giống huyện Gia Lâm để áp dụng thực hiện./ 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương Đảng (2009) Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 06/3/2009 số vấn đề cấp bách cần thực việc giải khiếu nại, tố cáo Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI (2012) Nghị 19-NQ/TW Nghị Hội nghị lần thứ sáu tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước cơng nghiệp theo hướng đại Bộ Chính trị (2009) Thơng báo Kết luận số 130/TB-TW tình hình kết giải khiếu nại tố cáo giải pháp thời gian tới Bộ Tài nguyên Môi trường (2011) Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003, Hà Nội Chính phủ (1945) Sắc lệnh số 64/SL ngày 23/11/1945 việc thành lập Ban Thanh tra đặc biệt Chính phủ (2004) Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 thi hành Luật Đất đai Chính phủ (2004) Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 bồi thường, hỗ trơ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Chính phủ (2006) Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Nghị định số 187/2004/NĐ-CP việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Chính phủ (2007) Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai 10 Chính phủ (2009) Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 11 Chính phủ (2009) Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 quy định bổ sung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 12 Chính phủ (2010) Báo cáo số 2333/BC-TTCP ngày 09/8/2010 tổng kết công tác giải khiếu nại, tố cáo đông người 87 13 Chính phủ (2012a) Báo cáo cơng tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo Hội nghị trực tuyến tồn quốc Thủ tướng Chính phủ chủ trì vào ngày 02/5/2012 14 Chính phủ (2012) Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 chấn chỉnh nâng cao hiệu công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo 15 Chính phủ (2012b) Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết số điều Luật Khiếu nại 16 Chính phủ (2012c) Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết số điều Luật Tố cáo 17 Chính phủ (2012d) Báo cáo số 280/BC-CP ngày 17/10/2012 công tác giải KNTC năm 2012 18 Chính phủ (2012e) Báo cáo số 304/BC-CP ngày 26/10/2012 thực sách, pháp luật giải khiếu nại, tố cáo cơng dân định hành đất đai 19 Chính phủ (2013) Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 quản lý sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước 20 Chính phủ (2014) Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết số điều Luật tiếp cơng dân 21 Chính phủ (2014) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai 22 Chính phủ (2014) Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 23 Đinh Văn Minh (2009) “Tài phán hành số nước giới”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (số 151 tháng năm 2009) Văn phòng Quốc hội, Hà Nội 24 Đinh Văn Minh (2010) “Tài phán hành Hoa Kỳ”, Tạp chí Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, Hà Nội 25 Hoàng Ngọc Giao (2009) chế giải khiếu nại Hành Việt Nam: Vấn đề giải pháp 26 Nguyễn Kim Anh (2012) Giải khiếu nại quan hành nhà nước - Thực tiễn địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Trường Đại học Luật, Hà Nội 27 Nguyễn Thắng Lợi (2013) Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai 88 28 Nguyễn Thị Thu Hương (2011) Thẩm quyền giải khiếu nại đất đai quan hành nhà nước - Một số vấn đề lý luận thực tiễn thành phố Hà Nội, Trường Đại học Luật, Hà Nội 29 Nguyễn Uyên Minh (2010) Khiếu kiện đất đai - Thực trạng, nguyên nhân giải pháp”, Tạp chí nghiên cứu pháp luật, Văn phòng Quốc hội, Hà Nội 30 Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1959) Hiến pháp năm 1959 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 31 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1980) Hiến pháp năm 1980 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 32 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992) Hiến pháp năm 1992 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 33 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1993) Luật Đất đai năm 1993 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 34 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1998) Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 35 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003) Luật Đất đai năm 2003 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 36 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo năm ngày 15/6/2004 37 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/ 2005 38 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010a) Luật Thanh tra năm 2010 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 39 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010b) Luật Tố tụng Hành năm 2010 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 40 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011a) Luật Khiếu nại năm 2011 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 41 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011b) Luật Tố cáo năm 2011 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 42 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012) Nghị số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu thực sách, pháp luật giải khiếu nại, tố cáo cơng dân định hành đất đai 89 43 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) Luật Đất đai năm 2013, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 44 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) Luật Tiếp cơng dân năm 2014, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 45 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) Hiến pháp năm 2013, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 46 Thành Cơng (2010) “Vì khiếu nại đất đai tăng mạnh”, Tạp chí Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, Hà Nội 47 Thanh tra Chính phủ (2013) Báo cáo số 125/BC-TTCP ngày 21/11/2013 công tác giải khiếu nại, tố cáo năm 2013 48 Thanh tra Chính phủ (2014) Thơng tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 49 Thanh tra Chính phủ (2015) Kết tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo năm 2015 50 Thanh tra Thành phố Hà Nội (2015) Kết tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo năm 2015 Thành phố Hà Nội 51 Thủ tướng Chính phủ (2004) Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/2/2004 việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 52 Thủ tướng Chính phủ (2012) Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/5/2012 chấn chỉnh nâng cao hiệu công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo 53 UBND Thành phố Hà Nội (2012) Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2012 tăng cường, đẩy mạnh công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo 54 UBND Thành phố Hà Nội (2014) Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 25/9/2014 thực Kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 55 UBND huyện Gia Lâm (2014) Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 08/10/2014 thực Kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 56 UBND huyện Gia Lâm (2014) Quyết định số 1268/2014/QĐ-UB ngày 15/10/2014 việc thành lập Ban tiếp công dân 57 UBND huyện Gia Lâm (2015) Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 UBND huyện Gia Lâm việc ban hành quy trình tiếp nhận, giải trả kết giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thuộc huyện Gia Lâm 90 58 UBND Thành phố Hà Nội (2015) Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 30/3/2015 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức thực điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập Kế hoạch sử dụng đất năm kỳ cuối (2016-2020) 59 UBND Thành phố Hà Nội (2015) Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND quy định tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh địa bàn Thành phố Hà Nội 60 Vũ Thị Vân Dung (2012) "Giải khiếu nại quan HCNN - Thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Nam" 91 PHỤ LỤC 92 Tổng hợp phiếu điều tra 20 đơn khiếu nại Năm Năm TT 2011 2012 2013 2014 2015 10 11 12 13 Tổng 93 Tổng hợp phiếu điều tra 12 đơn tố cáo Năm Năm 2011 TT 2012 2013 2014 10 11 2015 Tổng 12 94 Tổng hợp phiếu điều tra cán bộ, công chức TT 95 ... tác giải khiếu nại, tố cáo chọn đề tài: ? ?Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu giải khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội? ?? 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ... cứu đề tài - Đánh giá công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác giải khiếu nại tố cáo đất đai. .. học quý giá suốt trình triển khai, nghiên cứu hồn thành đề tài: ? ?Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu giải khiếu nại, tố cáo đất đai địa bàn huyện Gia Lâm Thành phố Hà Nội ”.1
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn huyện gia lâm, thành phố hà nội