0

(Luận văn thạc sĩ) xác định độ chín thu hái và chế độ bảo quản quả dâu giống đài loan (morus alba)

116 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRỊNH ĐĂNG VIỆT XÁC ĐỊNH ĐỘ CHÍN THU HÁI VÀ CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN QUẢ DÂU GIỐNG ĐÀI LOAN (MORUS ALBA) Ngành: Công nghệ thực phẩm Mã số: 60 54 01 03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Bích Thủy PGS.TS Hồng Thị Lệ Hằng NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2017 Tác giả luận văn Trịnh Đăng Việt i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, ngồi cố gắng thân, tơi nhận nhiều giúp đỡ quý báu từ cá nhân tập thể Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Bích Thủy PGS.TS Hồng Thị Lệ Hằng tận tình dìu dắt, bảo cho phương pháp khoa học, đồng thời tạo điều kiện tốt để thực đề tài hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ bạn học viên lớp CH24 – CNTPC cán nghiên cứu môn Bảo quản Chế biến – Viện Nghiên cứu Rau dành cho q trình thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân bạn bè động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập q trình hồn thành luận văn Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2017 Tác giả luận văn Trịnh Đăng Việt ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract xii Phần Mở đầu .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu .2 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn .2 Phần Tổng quan tài liệu .3 2.1 Giới thiệu chung dâu 2.1.1 Nguồn gốc, phân bố 2.1.2 Đặc điểm số giống dâu chủ yếu Việt Nam 2.1.3 Diện tích trồng dâu tằm 2.1.4 Giới thiệu giống dâu Đài Loan (Morus alba) 2.1.5 Một số tác dụng dâu .9 2.2 Giới thiệu độ chín 2.2.1 Khái niệm độ chín 2.2.2 Sự phát triên cá thể nông sản 10 2.2.3 Những biến đổi trình chín nơng sản 11 2.2.4 Khái niệm số độ chín 12 2.3 Tình hình nghiên cứu bảo quản dâu .14 2.3.1 Tình hình nghiên cứu bảo quản dâu giới 14 2.3.2 Tình hình nghiên cứu bảo quản dâu Việt Nam 15 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình bảo quản tươi 16 2.4.1 Các trình diễn rau tươi sau thu hoạch 16 iii 2.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng rau trình bảo quản 18 2.5 Giới thiệu số hóa chất sử dụng bảo quản 21 2.5.1 Polyhexamethylene guanidine (PAG) .21 2.5.2 Natri hypoclorit (NaClO) 25 2.6 Giới thiệu số loại màng bảo quản 26 2.6.1 Đặc tính màng bảo quản .26 2.6.2 Một số nghiên cứu ứng dụng màng PE .28 Phần Vật liệu, phương pháp nghiên cứu 29 3.1 Địa điểm nghiên cứu 29 3.2 Thời gian nghiên cứu .29 3.3 Vật liệu nghiên cứu 29 3.4 Nội dung nghiên cứu 29 3.5 Phương pháp nghiên cứu 29 3.5.1 Bố trí thí nghiệm 29 3.5.2 Phương pháp phân tích tiêu chất lượng 32 3.5.3 Phương pháp xử lý số liệu 34 Phần Kết thảo luận .35 4.1 Kết xác định độ chín thu hái thích hợp .35 4.1.1 Ảnh hưởng độ chín thu hái đến số tiêu vật lý dâu 35 4.1.2 Ảnh hưởng độ chín thu hái đến biến đổi thành phần hoá học 36 4.1.3 Ảnh hưởng độ già thu hái đến biến đổi chất lượng cảm quan .37 4.2 Nghiên cứu xác định phương pháp xử lý thích hợp cho dâu trước đưa vào bảo quản .38 4.2.1 Nghiên cứu lựa chọn loại nồng độ chất xử lý thích hợp .38 4.2.2 Nghiên cứu lựa chọn thời gian xử lý thích hợp 40 4.3 Nghiên cứu xác định loại bao bì bảo quản thích hợp 42 4.3.1 Ảnh hưởng loại bao bì đến tỉ lệ thối hỏng dâu trình bảo quản 42 4.3.2 Ảnh hưởng bao bì đến tỉ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên dâu trình bảo quản 45 4.3.3 Ảnh hưởng bao bì đến biến đổi cường độ hơ hấp dâu trình bảo quản .46 iv 4.3.4 Ảnh hưởng bao bì đến biến đổi hàm lượng chất khơ hịa tan tổng số dâu trình bảo quản 47 4.3.5 Ảnh hưởng bao bì đến biến đổi màu sắc dâu trình bảo quản 49 4.4 Nghiên cứu xác định nhiệt độ bảo quản thích hợp 50 4.4.1 Ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản đến tỉ lệ thối hỏng dâu trình bảo quản .50 4.4.2 Ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản đến tỉ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên dâu trình bảo quản .51 4.4.3 Ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản đến biến đổi cường độ hô hấp dâu trình bảo quản 52 4.4.4 Ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản đến biến đổi hàm lượng chất khơ hịa tan tổng số dâu trình bảo quản 53 4.4.5 Ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản đến biến đổi màu sắc dâu trình bảo quản 54 Phần Kết luận kiến nghị 55 5.1 Kết luận .55 5.2 Kiến nghị 55 Tài liệu tham khảo 56 Phụ lục 59 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt Axit TS axit hữu tổng số CT Công thức CTS-g-CA Chitosan-g-Caffeic Acid DPPH Diphenyl-p-picryhydrazy g gam hecta ml mililit PAG Polyhexamethylene guanidine PE Polyetylen PP Polypropylene PTNT Phát triển nông thôn Ths Thạc sĩ TSS Hàm lượng chất khô hòa tan tổng số vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Diễn biến diện tích dâu Bảng 2.2 Diện tích dâu tằm chia theo vùng sinh thái Bảng 2.3 Thành phần dinh dưỡng Dâu (hàm lượng dinh dưỡng/100g) .8 Bảng 2.4 Đặc tính thấm số loại màng bao gói .27 Bảng 2.5 Ảnh hưởng nhiệt độ độ dày đến tính thấm màng LDPE 27 Bảng 4.1 Sự biến đổi kích thước, khối lượng dâu thời điểm thu hái khác .35 Bảng 4.2 Sự biến đổi thành phần hóa học dâu thời điểm thu hái khác 36 Bảng 4.3 Sự biến đổi chất lượng cảm quan dâu thời điểm thu hái khác 37 Bảng 4.4 Ảnh hưởng loại nồng độ hóa chất xử lý đến hiệu làm .38 Bảng 4.5 Ảnh hưởng loại nồng độ hóa chất xử lý đến tỷ lệ thối hỏng dâu trình bảo quản (%) 39 Bảng 4.6 Ảnh hưởng thời gian xử lý PAG 100 ppm đến hiệu làm 40 Bảng 4.7 Ảnh hưởng thời gian xử lý PAG 100 ppm đến tỷ lệ thối hỏng dâu trình bảo quản (%) 41 Bảng 4.8 Ảnh hưởng bao bì đến tỉ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên dâu trình bảo quản (%) 46 Bảng 4.9 Ảnh hưởng bao bì đến biến đổi cường độ hơ hấp dâu q trình bảo quản (mgCO2/kg.h) 47 Bảng 4.10 Ảnh hưởng bao bì đến biến đổi hàm lượng chất khơ hịa tan tổng số dâu trình bảo quản (oBx) 48 Bảng 4.11 Ảnh hưởng bao bì đến biến đổi màu sắc dâu trình bảo quản (màu sắc theo ΔEab) 49 Bảng 4.12 Ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản đến tỉ lệ thối hỏng dâu trình bảo quản (%) .50 Bảng 4.13 Ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản đến tỉ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên dâu trình bảo quản (%) .51 vii Bảng 4.14 Ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản đến biến đổi cường độ hô hấp dâu trình bảo quản (mgCO2/kg.h) 52 Bảng 4.15 Ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản đến biến đổi hàm lượng chất khơ hịa tan tổng số dâu trình bảo quản (0Bx) 53 Bảng 4.16 Ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản đến biến đổi màu sắc dâu trình bảo quản (màu sắc theo ΔEab) 54 viii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Công thức cấu tạo PAG 21 Hình 4.1 Tỉ lệ thối hỏng dâu sau ngày bảo quản (%) 42 Hình 4.2 Tỉ lệ thối hỏng dâu sau ngày bảo quản (%) 43 Hình 4.3 Tỉ lệ thối hỏng dâu sau ngày bảo quản (%) 43 Hình 4.4 Tỉ lệ thối hỏng dâu sau ngày bảo quản (%) 44 Hình 4.5 Tỉ lệ thối hỏng dâu sau 10 ngày bảo quản (%) 44 Hình 4.6 Tỉ lệ thối hỏng dâu sau 12 ngày bảo quản (%) 45 ix Class Levels Lan_nhac CT Values 3 12 CT13 CT14 CT15 CT16 CT17 CT18 CT19 CT20 CT21 CT22 CT23 CT24 Number of observations 36 10:26 Friday, August 04, 2017 The GLM Procedure Dependent Variable: Ngay_2 Ngay Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 13 0.04027778 0.00309829 0.27 0.9915 Error 22 0.25611111 0.01164141 Corrected Total 35 0.29638889 F Value Pr > F R-Square Coeff Var Root MSE Ngay_2 Mean 0.135895 1.244548 0.107895 8.669444 Source DF Lan_nhac CT Type III SS Mean Square 0.02388889 0.01194444 1.03 0.3750 11 0.01638889 0.00148990 0.13 0.9994 10:26 Friday, August 04, 2017 The GLM Procedure Dependent Variable: Ngay_4 Ngay Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 13 0.34444444 0.02649573 1.96 0.0797 Error 22 0.29777778 0.01353535 Corrected Total 35 0.64222222 88 R-Square Coeff Var Root MSE Ngay_4 Mean 0.536332 1.356313 0.116342 8.577778 Source Lan_nhac CT DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.03555556 0.01777778 1.31 0.2892 11 0.30888889 0.02808081 2.07 0.0699 10:26 Friday, August 04, 2017 The GLM Procedure Dependent Variable: Ngay_6 Ngay Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 13 0.49361111 0.03797009 2.59 0.0238 Error 22 0.32277778 0.01467172 Corrected Total 35 0.81638889 R-Square Coeff Var Root MSE Ngay_6 Mean 0.604627 1.436760 0.121127 8.430556 Source Lan_nhac CT DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.04388889 0.02194444 1.50 0.2460 11 0.44972222 0.04088384 2.79 0.0196 10:26 Friday, August 04, 2017 The GLM Procedure Dependent Variable: Ngay_8 Ngay Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 13 0.67166667 0.05166667 3.69 0.0035 Error 22 0.30833333 0.01401515 Corrected Total 35 0.98000000 89 R-Square Coeff Var Root MSE Ngay_8 Mean 0.685374 1.432084 0.118386 8.266667 Source DF Lan_nhac CT Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.03166667 0.01583333 1.13 0.3412 11 0.64000000 0.05818182 4.15 0.0022 10:26 Friday, August 04, 2017 The GLM Procedure Dependent Variable: Ngay_10 Ngay 10 Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 13 1.01027778 0.07771368 5.98 0.0001 Error 22 0.28611111 0.01300505 Corrected Total 35 1.29638889 Pr > F R-Square Coeff Var Root MSE Ngay_10 Mean 0.779301 1.413228 0.114040 8.069444 Source Lan_nhac CT DF Type III SS Mean Square F Value 0.02722222 0.01361111 1.05 0.3680 11 0.98305556 0.08936869 6.87 F Model 13 1.63902500 0.12607885 299.86 F 0.00030833 0.73 0.4917 0.14894621 354.25 F Model 13 2.15279167 0.16559936 287.24 F 0.00125000 0.00062500 1.08 0.3556 11 2.15154167 0.19559470 339.27 F Model 13 2.85752778 0.21980983 260.07 F 0.00103611 1.23 0.3128 0.25958687 307.13 F Model 13 3.82856111 0.29450470 275.77 F 0.00203889 0.00101944 0.95 0.4003 11 3.82652222 0.34786566 325.74 F Model 13 5.00110278 0.38470021 283.43 F 0.00167222 0.00083611 0.62 0.5492 11 4.99943056 0.45449369 334.85
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) xác định độ chín thu hái và chế độ bảo quản quả dâu giống đài loan (morus alba) , (Luận văn thạc sĩ) xác định độ chín thu hái và chế độ bảo quản quả dâu giống đài loan (morus alba)