0

Xây dựng công cụ quản lý việc học báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

60 535 0
  • Xây dựng công cụ quản lý việc học báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2013, 14:41

  ---------- BÁO CÁO  :     BIÊN HÒA, THÁNG 12/2012  KHOA CÔ ---------- BÁO CÁO  :        BIÊN HÒA, THÁNG 12/2012  ---------- y cô giáo trong t                               . 1   6 1.1  6 1.1.1  . 6 1.1.2  7 1.1.2.1  7 1.1.2.2 9 1.2  . 14 1.3  14 1.4  15   . 16 2.1  16 2.1.1 S . 16 2.1.2 18 2.2  . 20 2.3  . 20   . 21 3.1  21 3.1.1  . 21 3.1.2  22 3.1.2.1  . 22 3.1.2.2  23 3.1.2.3  24 3.1.2.4  25 3.1.2.5  26 3.2  . 26 3.2.1 26 3.2.2 . 29  . 30  31 3.2.5 32 3.3 G . 36 3.3.1  36 3.3.2  37 3.3.2.1 37 3.3.2.2 38 3.3.2.3 export 40  . 41  43  44 3.4  45  . 46 4.1  46 4.2  46 4.3  . 49 4.4  50  . 51 DANH    . 9  . 9  10  12 Hình 1.5: Câu hnh dc xut t Moodle . 12  . 14  15  . 16  . 18  20  . 21  22  22 án . 23  . 24  25  26  29  30  31  . 37  . 38  38  . 39  . 39 :  40  . 40  41  . 42  . 42  43  43  44  44 Hình 4.1: Danh sách sinh viên 46  . 47  . 47  48  48 1  1.   ing g    n m tay                   :  n thông. c o,  thông tin (CNTT) luôn Nh  nhân                a nhà  ng.     y ra?        u kém?              p trình:  .   . 2         .   .            trình:   .   -.  Giáo viên sinh viên   .  .         .           n,         hay không, y  hay không, và  sinh viên t. 3 2.       , n          viênsinh viên        .                    isual Basic      :    trình           .         . 3.       .
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng công cụ quản lý việc học báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên , Xây dựng công cụ quản lý việc học báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên