CV To chuc cuoc thi Van dung kien thuc lien mon

9 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 23:40

Mục đích của Cuộc thi - Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức tổng hợp của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của [r] (1)UBND TỈNH ĐĂK NÔNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /SGDĐT-GDTrH V/v: Tổ chức thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải các tình thực tiễn cho học sinh trung học và thi dạy học theo chủ đề tích hợp cho giáo viên trung học Đăk Nông, ngày tháng 11 năm 2012 Kính gửi: - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; - Các trường Trung học Phổ thông; - Các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thực công văn số 7736/BGDĐT-GDTrH ngày 14/11/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) việc Tổ chức thi Vận dụng thức liên môn để giải các tình thực tiễn và thi dạy học theo chủ đề tích hợp, Sở GDĐT đạo phát động triển khai các thi với nội dung cụ thể sau I Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải các tình thực tiễn dành cho học sinh trung học Mục đích Cuộc thi - Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức tổng hợp các môn học khác để giải các tình thực tiễn; tăng cường khả tự học, tự nghiên cứu học sinh; - Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực dạy học theo phương châm "học đôi với hành"; - Góp phần đổi hình thức, phương pháp dạy học và đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập; thúc đẩy tham gia gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục Đối tượng dự thi: Học sinh trung học sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là bài viết (chưa đăng báo hay in sách) 01 học sinh nhóm không quá 03 học sinh, dài không quá 3000 từ Cấu trúc bài viết dự thi mô tả Phụ lục I kèm theo Tổ chức Cuộc thi (2) - Các Phòng GDĐT phát động Cuộc thi tới các trường THCS địa phương Các trường THCS, THPT phát động Cuộc thi toàn thể học sinh nhà trường - Học sinh (hoặc nhóm học sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; học sinh tham gia không quá 02 bài dự thi, bài nộp 02 giống Các đơn vị THCS nhận bài dự thi học sinh trường mình gửi Phòng GDĐT, các Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc Sở nhận bài dự thi học sinh đơn vị mình và gửi sở GDĐT; - Các đơn vị tổ chức chấm điều kiện để lựa chọn, Phòng GDĐT chọn 50 bài dự thi, các đơn vị trực thuộc Sở, đơn vị chọn 25 bài dự thi gửi Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (qua Phòng Giáo dục Trung học), kèm theo báo cáo công tác tổ chức thi địa phương, chậm vào ngày 20/1/2013 - Ban giám khảo Cuộc thi cấp tỉnh chấm bài sơ khảo để lựa chọn và đăng ký Cuộc thi cấp quốc gia vào cuối tháng 2/2013 Tiêu chí chấm thi - Tình đặt mang tính thực tiễn; có thể giải kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm học sinh dự thi - Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật vai trò, ý nghĩa việc giải tình huống; - Bài viết thể tính sáng tạo, khéo léo việc vận dụng, kết hợp kiến thức, kĩ các môn học khác để giải tình Cấp giấy chứng nhận và khen thưởng học sinh - Sở GDĐT cấp giấy chứng nhận cho học sinh (hoặc nhóm học sinh) có để tài đạt loại Tốt - Giải thưởng dành cho học sinh (nhóm học sinh): 02 giải nhất; 04 giải nhì; 06 giải ba và 30 giải khuyến khích Học sinh đoạt giải thi nhận giấy khen Sở GDĐT và phần thưởng Ban tổ chức - Giấy khen và Phần thưởng dành cho đơn vị: 01 cho đơn vị (Phòng GDĐT, đơn vị trực thuộc) tổ chức tốt thi và có nhiều bài dự thi đạt loại Tốt; 01 cho trường THCS và 01 cho THPT có nhiều bài dự thi đạt loại Tốt II Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học Mục đích Cuộc thi - Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn; - Góp phần đổi hình thức tổ chức dạy học, đổi phương pháp dạy học, đổi phương pháp kiểm tra đánh giá kết học tập; tăng cường ứng dụng hiệu công nghệ thông tin dạy học; - Tạo hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm các giáo viên trung học tỉnh (3) Đối tượng dự thi: Giáo viên cấp THCS và cấp THPT Sản phẩm dự thi Sản phẩm dự thi là Dự án dạy học đã thực với học sinh, bao gồm: giáo án, bài giảng; Tư liệu dạy học đã sử dụng; Tư liệu (hình ảnh, video, ghi chép…) hoạt động dạy học mà giáo viên đã thực thực tế dạy học với học sinh; Sản phẩm học sinh tham gia dự án dạy học này Hồ sơ dự thi Hồ sơ dự thi bao gồm: - Phiếu thông tin giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi (Phụ lục II); - Phiếu mô tả Dự án dự thi (Phụ lục III); - Đĩa CD ROM chứa Dự án dự thi (giáo án, tư liệu dạy học, video hoạt động dạy học và sản phẩm học sinh ) Tổ chức Cuộc thi - Các Phòng GDĐT phát động Cuộc thi tới các trường THCS địa phương Các trường THCS, THPT phát động Cuộc thi toàn thể giáo viên trường - Giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi trên tinh thần tự nguyện, cấp THCS gửi hồ sơ dự thi Phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc gửi hồ sơ dự thi Sở GDĐT; - Các đơn vị tổ chức chấm điều kiện để lựa chọn hồ sơ dự thi kèm theo báo cáo công tác tổ chức thi địa phương gửi Ban tổ chức thi cấp tỉnh (qua Phòng Giáo dục Trung học), giáo viên có thể gửi hay nhiều hồ sơ dự thi Thời gian hoàn thành trước 30/12/2012 - Sở GDĐT tổ chức chấm sơ khảo gửi hồ sơ dự thi cấp quốc gia trước ngày 03/01/2012 - Giáo viên có hồ sơ dự thi Sở GDĐT lựa chọn dự thi cấp quốc gia phải đăng tải toàn hồ sơ dự thi mình lên trang web thi: http://www.pil-network.com/#vi, mục thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học trước ngày 15/01/2013 Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi - Mục tiêu dạy học: Mục tiêu dự án dạy học xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu kiến thức, kĩ năng, thái độ Chương trình giáo dục phổ thông; - Tính liên môn dự án: Chỉ rõ các mục tiêu kiến thức, kĩ các môn học khác mà học sinh đạt qua dự án dạy học; - Tính thực tiễn dự án: Vai trò, ý nghĩa hay bối cảnh xây dựng dự án gắn liền với thực tiễn sống, thực tiễn dạy học; - Cách tổ chức dạy học: Các hoạt động dạy học thiết kế hướng tới người học, thúc đẩy tìm tòi, khám phá, tự học học sinh; (4) - Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá làm người học học tập tích cực, hình thành và phát triển lực học sinh; - Ứng dụng CNTT: CNTT sử dụng cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu dạy học; - Kết dạy học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông và lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải vấn đề thực tiễn học sinh Khen thưởng thi cấp tỉnh - Cấp Giấy chứng nhận Sở GDĐT cho giáo viên (nhóm giáo viên) có đề tài đạt loại Tốt; - Khen thưởng dành cho giáo viên (nhóm giáo viên): 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba; 04 giải khuyến khích; - Giáo viên (nhóm giáo viên) đoạt giải thi nhận giấy khen Sở GDĐT và phần thưởng Ban tổ chức; - Giấy khen và phần thưởng dành cho đơn vị có nhiều sản phẩm đạt loại Tốt và tổ chức thi tốt nhất: 01 cho Phòng GDĐT; 01 cho trường THCS và 01 cho trường THPT; Gửi kèm công văn là mẫu phiếu chấm và các phụ lục hướng dẫn thực thi Các đơn vị khẩn trương thực hiện, thắc mắc xin gửi Sở Giáo dục và Đào tạo qua hộp thư info@123doc.org để tư vấn./ GIÁM ĐỐC Nơi nhận : - Như trên; - Giám đốc (để báo cáo); - PGĐ Nguyễn Văn Toàn (để đạo); -Ban thi đua Sở, Các Cum thi đua; - Lưu VT, Phòng GDTrH (5) Phụ lục I Cấu trúc bài viết dự thi Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải các tình thực tiễn dành cho học sinh trung học A/ Trang bìa - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố: - Phòng Giáo dục và Đào tạo: - Trường - Địa chỉ: - Điện thoại: - Email: - Họ và tên học sinh (hoặc nhóm học sinh): - Mã số bài viết (do Chủ tịch hội đồng thực hiện) B/ Các trang (HS không ghi các thông tin liên quan cá nhân vào các trang này) Tên tình Mục tiêu giải tình Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến việc giải tình Giải pháp giải tình Thuyết minh tiến trình giải tình Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu sử dụng, các ứng dụng CNTT việc giải tình Ý nghĩa việc giải tình Mô tả ý nghĩa, vai trò việc giải tình lựa chọn thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội./ (6) PHIẾU CHẤM ĐIỂM Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải các tình thực tiễn dành cho học sinh trung học Họ và tên người đánh giá xếp loại: ……………… Đơn vị công tác: …… ……………… Mã số bài viết HS, nhóm HS đánh giá: ……………… Đánh giá và xếp loại: Đánh giá đến mức 0,25 điểm tiêu chí Các mặt Các yêu cầu Tình Mục tiêu Sáng tạo Điểm Tình đặt mang tính thực tiễn (1 điểm) Có thể giải kiến thức, kỹ học sinh dự thi (1 điểm), Có thể giải kinh nghiệm học sinh dự thi (1 điểm) Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải (1,5 điểm) Nêu bật vai trò, ý nghĩa việc giải tình (1,5 điểm) Bài viết thể tính sáng tạo việc vận dụng kiến thức, kĩ các môn học khác để giải tình (3 điểm) Bài viết thể khéo léo việc kết hợp kiến thức, kĩ các môn học khác để giải tình (3 điểm) Điểm tổng cộng……………./10 Nhận xét chung (Ưu điểm, tồn tại) CÁCH XẾP LOẠI : a/ Loại giỏi: Điểm tổng cộng đạt từ 8,5 đến 10 và các yêu cầu 1; phải đạt điểm tối đa b/ Loại khá: Điểm tổng cộng đạt từ 6,5 đến và yêu cầu 1; phải đạt điểm tối đa c/ Loại TB: Điểm tổng cộng đạt từ đến và các yêu cầu 1phải đạt điểm tối đa d/ Loại yếu kém: Điểm tổng cộng đạt từ 4,5 trở xuống Kết xếp loại: Người đánh giá xếp loại (Ký tên) (7) Phụ lục II (Trang bìa) Phiếu thông tin giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố: - Phòng Giáo dục và Đào tạo (nếu là giáo viên THCS): - Trường - Địa chỉ: Điện thoại: ; Email: - Họ và tên giáo viên (hoặc nhóm giáo viên): Trưởng nhóm: Điện thoại: ; Email: - Mã số Đề án giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) Chủ tịch Hội đồng thực hiện: (8) Phụ lục III Phiếu mô tả dự án dự thi giáo viên Tên dự án dạy học Mục tiêu dạy học - Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ môn học nào, bài học nào đạt dự án dạy học này - Học sinh cần có lực vận dụng kiến thức liên môn nào để giải các vấn đề dự án dạy học đặt Đối tượng dạy học dự án Mô tả đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và đặc điểm cần thiết khác học sinh đã học theo dự án Ý nghĩa dự án Mô tả ý nghĩa, vai trò dự án thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội Thiết bị dạy học, học liệu Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng dạy học Mô tả các ứng dụng CNTT việc dạy và học dự án Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động học sinh, hoạt động giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực với học sinh thực tiễn Kiểm tra đánh giá kết học tập Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết học tập học sinh Các sản phẩm học sinh Mô tả các sản phẩm học sinh, minh chứng kết học tập học sinh qua dự án dạy học./ (9) PHIẾU CHẤM ĐIỂM Cuộc thi Dạy học theo chủ đề Tích hợp dành cho giáo viên trung học Họ và tên người đánh giá xếp loại: ……………… Đơn vị công tác: .…… ……………… Mã số Đề án GV, nhóm GV đánh giá: .……………… Đánh giá và xếp loại: (đánh giá đến mức 0,25 điểm tiêu chí) Các mặt Mục tiêu dạy học Tính liên môn dự án Tính thực tiễn Tổ chức dạy học Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá Ứng dụng CNTT Kết dạy học Các yêu cầu Điểm Mục tiêu dự án dạy học xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu kiến thức, kĩ năng, thái độ Chương trình giáo dục phổ thông; (1 điểm) Chỉ rõ các mục tiêu kiến thức các môn học khác mà học sinh đạt qua dự án dạy học; (1 điểm) Chỉ rõ các mục tiêu kĩ các môn học khác mà học sinh đạt qua dự án dạy học; (1 điểm) Vai trò, ý nghĩa hay bối cảnh xây dựng dự án gắn liền với thực tiễn sống, thực tiễn dạy học; (1 điểm) Các hoạt động dạy học thiết kế hướng tới người học, thúc đẩy tìm tòi, khám phá, tự học học sinh; (1 điểm) Vận dụng phương pháp dạy học làm người học học tập tích cực, hình thành và phát triển lực học sinh; (1 điểm) Vận dụng phương pháp kiểm tra đánh giá làm người học học tập tích cực, hình thành và phát triển lực học sinh; (1 điểm) CNTT sử dụng cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu dạy học; (1 điểm) Mức độ phù hợp kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông (1 điểm) Năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải vấn đề thực tiễn học sinh (1 điểm) 10 Điểm tổng cộng……………./10 Nhận xét chung (Ưu điểm, tồn tại) CÁCH XẾP LOẠI : a/ Loại giỏi: Điểm cộng đạt từ 8,5 đến 10 và các yêu cầu 2; 3; 6; phải đạt điểm tối đa b/ Loại khá: Điểm tổng cộng đạt từ 6,5 đến và yêu cầu 2; 3; phải đạt điểm tối đa c/ Loại TB: Điểm tổng cộng đạt từ đến và các yêu cầu 2;3 phải đạt điểm tối đa d/ Loại yếu kém: Điểm tổng cộng đạt từ 4,5 trở xuống Kết xếp loại: Người đánh giá xếp loại (Ký tên) (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: CV To chuc cuoc thi Van dung kien thuc lien mon, CV To chuc cuoc thi Van dung kien thuc lien mon