De KT HK 2 Toan 6 1011

5 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:59

b Tính tỉ số phần trăm giữa số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.. a Trên cùng mợt nửa mặt phẳng cĩ bờ chứa tia Ox.[r] (1)TRƯỜNG THCS BÌNH LONG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II ĐỀ CHÍNH THỨC NĂM HỌC:2010–2011 Môn:TOÁN LỚP Thời gian:90 phút (không kể thời gian giao đề) A LYÙ THUYEÁT (2.0 ñieåm) a) Phaùt bieåu quy taéc muoán tìm moät soá bieát giaù trò phaân soá cuûa noù b) AÙp duïng: Tìm moät soá bieát cuûa noù baèng - B BAØI TAÄP (8 ñieåm) Bài 1: (1.5 điểm) Thực phép tính: ( 2)3 a)  3 2   b) 5 1  (0, 25  ) c) (5  1,5) : Baøi 2: (1.0 ñieåm) Tìm x bieát: a) 3.x + = - 25  x  3 b) Bài 3:(2 điểm) Lớp có 42 học sinh, kết học lực xếp thành ba loại: Giỏi, khá và trung bình Số học sinh giỏi chiếm số hoc sinh lớp Số học sinh khá 40% soá hoïc sinh coøn laïi a) Tính số học sinh loại? b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình so với số học sinh lớp Baøi 4:(1 ñieåm) Tìm hai soá bieát tæ soá cuûa chuùng baèng : vaø tích cuûa chuùng baèng189 Baøi 5: (2.5 ñieåm) a) Trên cùng môït nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox Vẽ hai tia Oy và Oz cho xOy = 40 ❑∘ ; xOz = 130 ❑∘ Tính soá ño yOz b) Kẻ tia Ox’ là tia đối tia Ox Tính số đo x’Oz c) Keû tia Om laø tia phaân giaùc cuûa xOz, tia On laø tia phaân giaùc cuûa x’Oz Tính soá ño mOn ? (2) TRƯỜNG THCS BÌNH LONG ĐỀ CHÍNH THỨC TT Chủ đề chính Soá nguyên (10 tiết ) Số lượng câu hỏi Trọng số điểm Phaân soá ( 37 tiết ) Số lượng câu hỏi Trọng số điểm Goùc ( 13 tiết ) Số lượng câu hỏi Trọng số ñiểm Toång soá ñieåm MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NAÊM HOÏC:2010–2011 Môn: TOÁN – LỚP (Thời gian:90 phút) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TL TL TL caâu 1a, 2a 1.0 Tổng số caâu 1.0 3caâu LTa, 1b,2b 2.0 2caâu LTb, 1c, 1.5 caâu 5a, 5b, 2.0 5.0 caâu 5c 0.5 2.0 caâu 3a,3b,4 3.0 caâu 6.5 caâu 3.0 Giaùo vieân boä moân: Phaïm Vaên Huøng 2.5 10.0 (3) TRƯỜNG THCS BÌNH LONG Baøi Caâu Lyù thuyết (2ñ ) a b HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NAÊM HOÏC:2010–2011 Môn: TOÁN – LỚP Noäi dung + Qui tắc muoán tìm moät soá bieát giaù trò phaân soá cuûa noù( Sgk trang 52 ) 3  + Aùp duïng : Ta coù - : =  = - = - 6,75 Soá caàn tìm laø 6,75 Baøi tập ( 8ñ ) a b c a b a ( 2)3 =  (- 8) = - 72 1.0 0.5 0.5 0.25 3x + = -25 3x = -27 x=-9 0,25 0.25 17 10  x  ⇒ x  5 17 10 51 50 101 11     = 15 15 15 = 15 42  7 Số học sinh giỏi lớp là: (hoïc sinh) 40 Soá hoïc sinh khaù laø: (42 – )  100 = 14(hoïc sinh) Tỉ số phần trăm số học sinh trung bình so với học sinh lớp là : 21100 % 50% 42 Goïi hai soá caàn tìm laø x vaø y a  Theo đề bài cho ta có b Nên a = 3k, b = 7k ( k  Z, k  0) 2 Từ a.b = 189 suy 3k 7k = 189 hay 21k = 189  k = Cho neân k = 3 T/C 2.0 3 2 3 2 5 2 1   (  )  5 = 5 = =-1 + = 1 16 1  (0, 25  ) (5  ) :  (  ) (5  1,5) : = 16 21 13   ( )  10 +(- ) = 10 = 1,3 = 5 Soá hoïc sinh trung bìnhù laø: 42 – ( + 14 ) = 21 (hoïc sinh) b Ñieåm 1.0 1.5 0.25 0.25 1.0 0.25 0.5 0.5 2.0 0.5 0.25 0.25 1.0 (4) Khi k = thì a = 9, b = 21 Khi k = -3 thì a = -9, b = -21 a Hình veõ 0.25 0.25 m z y n 0.5 x' O x Hình vẽ đúng vị trí và số đo Do xOy < xOz ( 40 < 130 ) nên tia Oy nằm hai tia Oxvà Oz Vì tia Oy nằm hai tia Ox và Oz Nên xOy +yOz = xOz   Suy yOz= xOz – xOy = 130 ❑ - 40 ❑ = 90 ❑ ∘ b c ∘ ∘ Goùc x’Oz vaø goùc xOz laø hai goùc keà buø cho neân x’Oz + xOz = 180 ❑∘ Neân suy x’Oz = 180 ❑∘ - xOz = 180 ❑∘ - 130 ❑∘ = 50 ❑∘ Tia om laø tia phaân giaùc cuûa goùc xOz neân ta coù: xOm = mOz = 130 xOz 65 =¿ 2 Tia on laø tia phaân giaùc cuûa goùc x’Oz neân ta coù: x’On = nOz = 50 x ' Oz 25 =¿ 2 Từ đó tính mOn = mOz +nOz = 65 ❑∘ + 25 ❑∘ = 90 ❑∘ ( Mọi cách giải khác đúng cho điểm tối đa ) 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 2.5 (5) (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: De KT HK 2 Toan 6 1011, De KT HK 2 Toan 6 1011