Chính sách hợp tác về biển của Việt Nam trong thập niên đầu thế kỷ XXI

6 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:54

phat huy tiem nang, the manh cia quo'c bien, phat trien kinh te bien va vflng ven gia, khai thac bien cd hieu qua va phat bien, khai thac cd hieu qua ngudn tai trien ben vflng bien, tron[r] (1)^ ^ CHINH SACH HOP TAC VE BIEN CUA VIET NAM TRONG THAP NIEN OAU THE KY XXI NGUYEN THANH MINH* Dat v a n d e nang bien bo'i d n h hpi n h a p quo'c te The ky XXI dUpc cac n h a chie'n lUdc Men ddi hdi Viet N a m phai thUc Men va ngoai nUdc xem la "The ky c i a da dang hoa, da phUdng hoa hdp tac qud'c dai dUdng", bdi cflng vdi toc dp t a n g te ve bien de t r a n h t h i ngoai lUc, phat trudng kinh te va dan so' hien nay, ngudn huy tot npi lUc gdp p h l n thflc day kinh te tai nguyen t h i e n n h i e n , n h a t la bien Viet N a m p h a t trien n h a n h va ben tai nguyen khong tai tao dUpc tren dat lien se vflng hi can kiet sau vai ba t h a p ky tdi Trong bo'i d n h dd, cac quo'c gia cd bien, dac biet la cac nUdc Idn deu vUdn bien, xay dUng cMen lupc bien, thUc Men da dang hoa cac Chinh s a c h htfp t a c quo'c t e v e b i e n c u a Viet N a m t r o n g bo'i c a n h h o i n h a p q u o c te quan he hpp tac quo'c te ve bien, ddng thdi Hpp tac quo'c te ve bien Men nay, phai tang cudng tiem lUc mpi m a t de khai thac dat tdng the CMen lUdc, Quy hoach va khd'ng che bien phat trien kinh te - xa hpi, Chien lUdc Tiem nang tai nguyen bien Viet N a m bien, phfl hdp vdi dudng 16'i va chinh sach rat dang ke va cd y nghia r a t quan trpng do'i ngoai c i a Viet Nam Bdi vay, hpp tac ddi vdi sU p h a t trien kinh te c i a dat nUdc quo'c te ve bien n h l m xay dUng vflng bien cflng nhu linh vUc a n ninh, quo'c hda binh, hdp tac, hflu nghi cflng phat phdng dac biet la bo'i d n h hpi n h a p trien tren cd sd tdn trpng c h i quyen, toan qud'c te Men Bien Dong dd cd ven lanh tho, khdng can tMep vao cong vflng bien Viet N a m c h i a dUng nhieu viec npi bp c i a nhau, binh dang, cflng cd ngudn tai nguyen q u a n trpng, n h u d i u Idi va tdn trpng phap luat Viet Nam va cac md va dot Vdi mpt vflng bien rpng chuan mUc chung c i a Mat phap qud'c te trai dai qua 16 vi tuyen, bien Viet Nam [1] dupc danh gia la mpt nhflng vflng bien cd mflc dp da dang sinh hpc cao Nhflng ldi t h e cd b a n ve vi tri, tiem Hdp tac quo'c te ve bien do'i vdi d c qud'c gia ven bien ndi chung va Viet Nam ndi rieng bdi d n h hien nay, phai n h l m * Ths Nguyin Thanh Minh, Cue Canh sat bien - Bo Quo'c phong (2) 48 Nghiin cdu Ddng Nam A 8/2010_ phat huy tiem nang, the manh cia quo'c bien, phat trien kinh te bien va vflng ven gia, khai thac bien cd hieu qua va phat bien, khai thac cd hieu qua ngudn tai trien ben vflng bien, dd dac biet c h i nguyen bien ben canh viec bao ve moi y hpp tac qudc te de p h i t trien kinh te, trudng bien, da dang sinh hpc va ngudn cung bao dam an ninh chung va giai quye't Idi sinh vat bien, dim bao an ninh, an tranh chap tren bien Do'i vdi Viet Nam toan tren bien, gilm nhe thien tai va hdp tac quo'c te ve bien de c h i dpng hpi thich flng vdi bie'n ddi hau, tao moi nhap, dUa vi the c i a Viet Nam ngang t i m trudng thuan Ipi cho phat trien kinh te, khu vUc va quo'c te, thUc Men quyen va that chat tinh hflu nghi gifla Viet Nam nghia vu cia Viet Nam viec tham vdi cac nudc cd bien khu vUc, tren gia d c td chflc quo'c te va dieu Udc qudc te nguyen tac gifl vflng dpc lap va c h i quyen Thuc Men hdp tie quo'c te ve bien quo'c gia tren bien Hpp tac quo'c te ve bien cflng nhlm thu giai doan Men nay, la nham gdp phln thuc Men thing Ipi nhflng muc tieu hut cac ngudn lUc tfl ben ngoai (cac td cia Chie'n lupc bien Viet Nam den nam chflc tai chinh - kinh te qudc te, nha nUdc, 2020 va t i m nhin nam 2025 Muc tieu doanh nghiep, ca nhan nUdc ngoai ) De nhiem vu cd ban, lau dai, xuyen suot cia phat huy tot hdn tiem nang, the manh cia cdng tac do'i ngoai ve vflng bien v l ven bien Viet Nam, nang cao thu nhap, ddi bien la xae lap c h i quyen dly du, quan ly sd'ng cho ngU dan ven bien, thuc day hinh va bao ve vflng chac c h i quyen, quyen c h i mpt so' tap doan kinh te Idn Xay quyen, quyen tai phan cia Viet Nam tren dUng mpt so' cong trinh ket d u tang cac vflng bien va them Iuc dia, cac quin bien va ven bien trpng diem ( d n g bien, dao Hoang Sa, TrUdng Sa va cac hai dao dudng cao toc ven bien, cac khu kinh te khac thupc c h i quyen cia Viet Nam ven bien va dao) Hinh mpt so'cd sd Trong giai doan hien nay, phai quan Iy, du bao thien tai, tim kiem c i u hp, ciu bao ve toan ven c h i quyen va Idi Ich quo'c nan, phat trien tiem lUc khoa hpc - cong gia tren cac vflng bien, dao Tang cUdng nghe bien, xay dUng cac cd sd dad tao tri hoa binh, dn dinh va hdp tac phat nhan lUc de phat trien cac linh vUc lien trien Tiep tuc dam phan vdi d c nUdc cd quan den bien tranh chap tren bien vdi Viet Nam, gdp Nhiem vu cu the hpp tac quo'c te do'i vdi phln xay dUng vflng bien hoa binh, dn nganh, linh vUc tieu bieu la hdp tac dinh va hdp tac cflng phat trien linh vUc diu Quan diem c h i dao Md rpng hdp tie quo'c te va tang cudng phat trien nganh diu la bao quan he ngoai giao, dac biet vdi cac nUdc dam an ninh nang lUdng ket hdp vdi bao Ian can Bien Dong va nhflng nUdc cd tiem ve an ninh qud'c gia, tang cUdng kha nang lUc kinh te, khoa hpc cdng nghe manh ve phdng t h i tren bien Phat trien di doi vdi bien de bao ve c h i quyen qud'c gia tren bao ve tai nguyen moi trUdng sinh thai (3) Nguyin Thanh Minh - Chinh sdch hgp tdc vi bien cua Viet Nam 49 tiet kiem n a n g lUdng cho sU p h a t trien den n a m 2015 dat t r e n 25% va 2020 dat ben vflng c i a d a t nudc tren 35% tdng san lUdng van chuyen h i n g Muc tieu chie'n lupc c i a p h a t trien d i u hoa x u l t k h a u , n h a p k h a u c i a Viet Nam la trd t h a n h n g a n h kinh te - ky t h u a t Hdp tac linh vUc du lich bien va quan trpng, thflc day viec tim kiem, t h a m kinh te dao: n g a n h du lich b i e n - d n p h a t dd, khai thac, che bien, dU trfl, p h a n pho'i, huy to'i da Uu the va ngudn lUc ben trong, dich vu va xuat n h a p k h a u t r a n h t h i hpp tac vdi ben ngoai de p h a t ' ' Day m a n h hpp tac quo'c te tim trien tdng hpp du lich bien - nfli - hai dao kiem t h a m dd d i u khi, dac biet la hpp tac (ma cac vflng khac khong cd), n h l m tao tham dd d cac vflng nUdc sau xa bd thupc cac san p h a m du lich va du lich cao d p vflng bien dac quyen kinh te c i a Viet dpc dao, dac thfl theo tflng vflng, mien, dia Nam, cac vflng n h a y d m ve c h i quyen phUdng gan vdi tai nguyen du lich bien, nhu v i n g thupc be Phfl Khanh, Tu Chinh, d i o , cd chat lUdng va uy tin cao tren thi thupc nhdm be TrUdng Sa, Vinh B i c Bp trudng du lich nUdc va k h u vUc nham sdm xae dinh trfl Iupng d i u d Dong N a m A , ,, cac khu vUc Ddng thdi t h i t chat mo'i Hinh t h a n h d c t r u n g t a m du lich ven quan he hpp tac tim kiem t h a m dd va k h a i bien ldn t i m c3 quo'c gia va qud'c te d d c thac d i u vdi cac nUdc lien quan khu vUc cd nhieu dieu kien t h u a n Idi tren cac khu vUc chdng Ian t h e m Iuc dia cd sd p h a t trien da dang cac tuyen du lich dupc Chinh p h i cho phep va cac loai h i n h du lich - t h e thao - giai tri Hdp tac Iinh vUc kinh te h a n g b l i : d d tren bd, t r e n bien va tren cac hai dao kinh te van tai bien, n g a n h van tai bien Gap rflt xay dUng cd sd vat chat cho du can tap trung d i u tU p h a t trien nhanh, lich bien, d i u tU p h a t trien ddng bp va hieu qua dpi t a u bien Viet Nam theo hien dai cac cd sd h a t i n g du lich, n h a t la hudng tre hoa, hien dai hoa va chuyen nhflng khu vUc se p h a t trien thi dung hoa, dac biet la t a u container va tau tUdng lai Dang va N h a nUde d n cd chinh d i u de de'n n a m 2020 p h a n dau tdng trpng sach md c i a m a n h me, t a n g cUdng lien tai dat 6-7 trieu DWT, n a m 2015 tren 10 doanh lien ket n h a m t h u bflt vo'n d i u tU trieu DWT va den n a m 2020 tren 14 trieu nUdc va ngoai nUdc de n a n g d p , xay DWT nham n a n g cao sflc canh t r a n h vdi dUng them khach san d cac k h u vUc trpng cac cdng ty van tai bien c i a cac nUdc diem du lich va cac t h a n h pho' ldn ven khu vUc va tren the gidi •'•'' i:A i bien P h a t trien he tho'ng cac diem vui .: Tham gia cd hieu qua thi trUdng van chdi giai tri ven bien va t r e n mpt so' dao tai bien k h u vUc va tren the gidi Dau t u thich dang cho viec ton tao, n a n g theo hudng t a n g m a n h san lUdng van tai d p va quy hoach Iai cac diem di tich lich quoc te, t a n g thi p h a n n h a m bao dam hdp s i , di tich each mang, d c di san van ly ldi Ich k i n h te v a n tai ngoai thUdng de boa , dam bao tieu chuan c i a cac diem (4) 50 Nghiin cdu Ddng Nam A 8/201 ()_ du lich t i m cd quo'c te doi vdl cac loai nhuyen the va rong bien Hdp t i c Iinh vUc hai san: t a n g i n g dung cdng nghe ve tinh va he thdng cudng hpp tac qudc te bao ve, tai tao thong tin dia Iy (GIS) viec r a quyet ngudn lpi t h u y san, n h a t la cac gidng loai dinh q u i n ly boat dpng nuoi trdng t h i y t h i y san quy hiem dang cd nguy cd tuyet hai san ven bien Viet N a m Uu tien hdp c h i n g , nghien c i u ngU trUdng phuc t i e nghien c i u nudi trdng dupc lieu bien vu quy hoach p h a t trien cac nganh, nghe phuc vu che bie'n dupc lieu, Uu tien thuy san hieu qua cao, ben vflng Nghien khuyen khich hpp tac quo'c te Imh cflu t h a m gia cac Hiep dinh nghe d vUc che bien san p h i m t h i y h a i san dem khu vUc va the gidi Iai gia tri gia t a n g cao Trong khai thac hai san, gia n h a p cac Hdp tac linh vUc san x u l t muoi td chflc quo'c te va khu vUc lien quan den bien: d i u tU p h a t trien theo chieu sau, quyen, trach nhiem khai thac b l i s i n d nghien c i u td c h i c san xuat mud'i b i n g cac vflng bien, dai dUdng Hpp tac nghien cac day chuyen cong nghe tien tie'n dudi cflu, chuyen giao (nhap khau) cac cong h i n h t h i c cac doanh nghiep tU nhan, lien nghe tien tien khai thac hai san cd gia tri doanh cd t r a n g hi ky t h u a t Men dai n h l m kinh te cao, hdp tac vdi nUdc ngoai d i u tU nang cao n a n g s u i t va chat lupng san cong nghe Men dai de p h i t hien ngU p h a m dam bao mud'i nguyen lieu cung d p trUdng phuc vu true tiep cho viec d a n h bat cho cac n g a n h cdng nghiep H i n h t h a n h cd hieu qua Giam thieu d a n h b i t ven bd, cac khu vUc san xuat mud'i tap t r u n g cd tap t r u n g danh bat xa bd, d a n h bat d vflng cong nghe Men dai de ket hdp khai t h i c bien quo'c te theo h i n h thflc tU lUc hoac mudi bien chat lupng cao vdi viec thu hdi lien doanh vdi cac cdng ty nUdc ngoai ddng thdi cac h o i p h a m khac nUdc Trong nudi trdng va che bien hai san d n day m a n h viec nghien cflu flng dung bien, n h a m n a n g cao hieu qua kinh te c i a n g a n h k h a i thac muoi bien c i a Viet Nam cac t h a n h tUu tien bp ky t h u a t va khoa Thu h u t d i u t u nUdc ngoai linh hpc cong nghe nudi trdng, che bien vUc xay dUng mpt so' k h u cdng nghiep boa va quan Iy n h a m dUa n g a n h hai san Viet hpc bien bao gdm cac xl nghiep san xuat Nam p h a t trien boa n h a p vdi sU p h a t xflt, axit clohidric va cac hoa chat cd ban trien chung c i a k h u vUc va the gidi Tap khac tfl ngudn nguyen lieu mud'i bien cd t r u n g nghien cflu va dUa n h a n h cac tien san lupng ldn va c h i t lUdng cao d ven bien bp ky t h u a t c i a the gidi va khu vUc vao cac tinh Da Nang den Sdc T r a n g n h l m Viet N a m cac Iinh vUc ve san xuat dap flng nhu c l u p h a t trien cdng nghiep giong hai san, cong nghe nuoi, dinh dUdng ldn tUdng lai , dpng vat hai san va x i Iy mdi trUdng nudi, Trong cac linh vUc tieu bieu tren, cdng nghe tien tien ve nudi ca ldng bien bo'i d n h hpi n h a p Men Viet Nam khdi, cdng nghe nudi be, gian treo, day leo dang day m a n h chinh sach hdp tac quo'c te (5) Nguyin Thanh Minh - Chinh sdch hgi) tdc vi bien ciia Viet Nam 51 ve bien t r e n cac linh vUc nhU p h a t trien mdi m a n h me tU chie'n lUdc tren Khu kinh te, k h u cong nghiep va khu che nhieu binh dien khac nhau, dd cd xuat, hdp tac lmh vUc bao ve tai chien lUdc quo'c phdng - an ninh tren bien nguyen moi trudng bien, hdp tac bao d i m va chien lupc p h a t trien kinh te bien [2] an ninh, an toan tren bien, hpp tac t h a m VUdn bien, k h a i thac va bao ve bien dd tai nguyen va p h a t trien khoa hpc cong la sU lUa chpn cd t i n h chat so'ng cdn c i a nghe bien, hpp tac xay dUng ket d u dan tpc Viet N a m Hpi nghi l l n t h i Ban tang kinh te - xa hpi bien va vflng ven Chap h a n h Trung Udng Dang (Khoi X) da bien, hpp t i c quo'c te l m h vUc quan Nghi quyet ve "Chie'n lupc bien Viet Iy nha nUdc ve bien, hpp tac dao tao n h a n N a m den n a m 2020" n h a m n h a n h chdng lUc cho d c linh vUc lien q u a n den bien dua Viet N a m trd t h a n h mpt nUdc m a n h ve bien, dd de d c muc tieu va B a o v e c h u q u y e n v a h d p t a c q u o c te ve b i e n - v a i tro c h i e n lifdc b i e n Viet N a m Hien nay, Bien Dong la ndi dang tdn tai nhflng mau t h u a n kinh te, chinh tri nhflng giai p h i p chie'n lUdc xuat p h a t tfl yeu c l u va dieu kien khach q u a n c i a sU nghiep xay dUng va bao ve Td quo'c Viet Nam thdi ky hpi n h a p sau rpng vao nen kinh te the gidi c i a the gidi - mpt cac "diem ndng" Hien nay, Viet N a m c6 q u a n he thUdng c i a the gidi, tap t r u n g nhflng m a t do'i lap, mai song phUdng vdi tren 100 nUdc, quan thuan Ipi va khd khan, hpp tac va dau he d i u t u vdi t r e n 60 quo'c gia va v i n g tranh, boa binh va nguy cd mat on dinh, Ianh thd, t h a m gia nhieu td c h i c quo'c te de gay xung dot vfl trang Mpt Trong thdi gian tdi, cac boat dpng hpp tac nhflng van de dd la tdn tai t r a n h c h i p song phUdng, da phUdng dien r a se rpng bien, dao gifla cac nUdc va vflng lanh tho ldn nhieu l m h vUc d ve kinh te, xung q u a n h Bien Ddng, tao nen t r a n h quo'c phdng, an n i n h va do'i ngoai Trong chap da phUdng va song phUdng, chfla dd, boat dpng t r e n bien se dien r a vdi quy dung cac mau t h u a n d ve quo'c phdng, md va cudng dp ldn hdn, t h u a n ldi xen lan kinh te va doi ngoai Cd l i e cac t r a n h chap thach t h i c C h i trUdng c i a Dang va N h a trd nen quyet liet, la mpt nhflng nudc la tich cUc hdp t i e va dau t r a n h de ye'u to' gay b a t dn dinh khd ludng thUc Men de thUc hien cac cam ket quoc te Su thay ddi chien lUdc cua d c nUdc ve bien Ddng thdi, kien quye't, kien tri tren the gidi, n h a t la cac nUdc ldn va sU bao ve c h i quyen vflng bien, dao g i n vdi thay doi can b a n cue dien d Dong N a m a, p h a t trien kinh te bien, tao moi trUdng nhflng t r a n h chap t r e n bien va dpng t h a i t h u a n Idi de nUdc ta md rpng quan he trao mdi ndi t r e n dat r a t i n h h i n h cang t h a n g ddi khoa hpc ky t h u a t , dau tU, ddi mdi tren k h u vUc Bien Ddng, dat cho Viet cong nghe Men dai hoa t r a n g hi cho quo'c N a m trudc t i n h t h e phai k h a n trUdng ddi phdng - an ninh Tang cudng hieu bie't l l n (6) 52 Nghiin cdu Ddng Nam A 8/2010 n h a u vdi d c quo'c gia t h a n h vien bien, xay dung cd quan quan ly n h a nUdc khu vUc va quo'c te , vdi muc dich cao tdng hpp thdng n h a t ve bien cd hieu lUc, n h i t la dn dinh de p h a t trien dat nUdc, s i hieu qua, md rpng hdp tac qudc te dung bien tUdng xflng vdi t i m vdc cua nd cac lmh VUc ve bien cd d u k i n h te cflng nhU sU nghiep xay dUng va bao ve Td qud'c , / De c h i trUdng, chinh sach cua Dang va Nha nudc di vao cupc sd'ng, cac d p cac Qua dd cd the k h a n g dinh rang, vdi vi n g a n h va chinh quyen cac dia phUdng ven tri, tiem nang bien Viet N a m r i t da dang bien cd lien q u a n den k h a i thac va bao ve va phong p h i , day la nhflng Idi the cd b a n bien d n cd cac chie'n lupc p h a t trien kinh de Viet N a m thUc hien chinh sach hpp tac te bien c i a rieng minh chien lUdc quo'c te ve bien n h a m p h a t huy khai thac tdng the c i a quo'c gia Trong d n cd cac the m a n h dd vdi muc tieu tong quat dd nhflng giai p h a p va budc di phfl hpp vdi la den n a m 2020 Viet N a m trd t h a n h mpt dieu kien c i a dia phUdng va dat nUdc, nhflng quo'c gia m a n h ve bien, Iam ddng thdi t r a n h t h i dupc vd'n va ky t h u a t giau tfl bien, b i o dam vflng c h i c c h i hdp tac quoc te de vUdn Iam c h i quyen, quyen c h i quyen quo'c gia t r e n bien khdi, phuc vu p h a t trien kinh te bien bien, dao, gdp p h l n q u a n trpng sU ndi rieng va k i n h te dat nUdc ndi chung, nghiep cong nghiep hoa Men dai hoa, lam bao dam sU p h a t trien n h a n h , ben vflng cho d i t nUdc giau m a n h va dn dinh lau dai./ Xay dUng va p h a t trien toan dien cac Imh vUc kinh te, xa hpi, khoa hpc - cdng nghe, tang cUdng c i n g cd' quoc phdng, an ninh, lam cho dat nUdc giau m a n h t i bien, dao, bao ve moi trudng bien P h a n d i u den nam 2020, kinh te tren bien va ven bien ddng gdp k h o i n g 53 - 55% tdng GDP cua d nUdc Giai quyet td't cac van de xa hpi, d i tMen mot budc dang ke ddi song n h a n dan vflng bien va ven bien P h a n dau t h u nhap binh q u a n dau ngudi cao g i p hai l l n so vdi thu n h a p binh quan chung c i a c l nUdc Xay dUng mpt so' thUdng d n g qud'c te cd t i m cd k h u vUc, Mnh t h a n h mpt so' tap doan kinh te m a n h P h a t trien m a n h d khai thac, che bien san p h i m tfl bien va phat trien cac n g a n h dich vu bien Xay dung mpt so' k h u vUc kinh te m a n h d ven TAI L I E U THAM KHAO Quyet dinh sd 80/2008 cua Thu tUdng Chinh phu ve phe duyet de an hdp tac -• li'iKfUt quo'c t e v e bien, (nam 2008) '• Nghi quyet Tnmg UOng khoa X ve chie'n lude bien Viet Nam den nam 2020, (nam 2007) Nguyin Thanh Minh (2010), Vi tri, tiem ndng bien Viet Nam vd chinh sdch hgp tdc qudc te vi bien giai dogn hien Luan van cao hoc, Ha Noi 4/ 2010 Phung Ngoc Dinh (1999), Tdi nguyen Bien Bong Viet Nam Nxb Giao Due Vii Van Phai (2007), Ca sd dia ly tu nhien bien vd dgi dMng Nxb DHQGHN United Nations, 1992 Report of the United Nations conference on Environment and Bevelopment (Rio de Janeiro, 3-14 June 1992) (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách hợp tác về biển của Việt Nam trong thập niên đầu thế kỷ XXI, Chính sách hợp tác về biển của Việt Nam trong thập niên đầu thế kỷ XXI