Bao cao kiem diem20102012

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:51

Nhìn chung trong nhiệm kỳ vừa qua các đ/c trong BCH chi đoàn đã cố gắng vựt qua muôn vàn khó khăn để đa chi đoàn gặt hái một số kết quả mà bản báo cáo đã nêu.. Tinh thần phê và tự phê củ[r] (1)®oµn x· th¹ch kim chi ®oµn trêng thcs - §oµn niªn c«ng s¶n hå chÝ minh -   -Th¹ch Kim, ngµy 22 th¸ng n¨m 2012 b¸o c¸o KiÓm ®iÓm BCH Chi ®oµn trêng THCS Th¹ch Kim nhiÖm kú 2010-2012 Trình đại hội chi đoàn trờng THCS Thạch Kim nhiệm kỳ 2012-2015 I T×nh h×nh c«ng t¸c tæ chøc cña chi ®oµn trêng THCS th¹ch kim nhiÖm kú 2010-2012 Nhiệm kỳ 2010-2012 Đại hội Chi đoàn trờng THCS Thạch Kim đã bầu đợc BCH chi ®oµn gåm: §/C TrÇn V¨n Anh §/C §ç Ngäc Th¾ng §/C Lª TuÊn Long §/C NguyÔn ThÞ Hîi §/C NguyÔn ThÞ Hoa Do yêu cầu công việc và có đ/c BCH nghỉ ốm dài ngày nên Chi đoàn đã trình cấp ủy, Ban thờng vụ đoàn xã bầu bổ sung nhiệm kì thêm đ/c đó là: §/c: NguyÔn Ngäc Hïng §/c: Phan ThÞ Dung Víi c¬ cÊu: BÝ th phô tr¸ch chung Phã bÝ th lµm c«ng t¸c tæ chøc Phô tr¸ch ®oµn viªn niªn k9 Tổng phụ trách đội uû viªn phô tr¸ch m¶ng cña Chi ®oµn II Kết hoạt động ThuËn lîi vµ khã kh¨n a ThuËn lîi: NhiÖm kú 2010-2012 BCH chi ®oµn cã nhiÒu thuËn lîi lµ c¸c ®/c chi ®oµn cã trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên Một số đ/c có lực công tác đoàn, ý thức tốt Bên cạnh đó lại đợc đạo sát đúng, kịp thời cấp uỷ chi , BGH nhà trờng, BTV ®oµn x·, cã sù ñng hé nhiÖt t×nh cña c¸c ®/c ®oµn viªn chi ®oµn vµ cña c¸c tæ chøc nhµ trêng b Khã kh¨n : Thời gian các đ/c BCH biến động sức khỏe phải bầu bổ sung Ngoài công viÖc gi¶ng d¹y c¸c ®/c cßn ph¶i g¸nh v¸c thªm nhiÒu träng tr¸ch nhµ trêng, tham gia bồi dỡng các lớp học sinh giỏi trờng và phòng nên phần nào đó có hạn chế công t¸c ®oµn Có nhiều đ/c xa nhà nên lại gặp nhiều khó khăn, hầu hết đoàn viên đã lập gia đình và có nhỏ, Chi đoàn còn đ/c độc thân Có 10 đ/c nội trú và số đ/c thuê nhà ngoµi Kết đạt đợc a ¦u ®iÓm Nhìn chung nhiệm kỳ vừa qua các đ/c BCH chi đoàn đã cố gắng vựt qua muôn vàn khó khăn để đa chi đoàn gặt hái số kết mà báo cáo đã nêu Tinh thần phê và tự phê các đồng chí ban chấp hành khá tốt, các đồng chí đã có nhiều đóng góp cho phong trào chung Đoàn Chi đoàn ngày càng lên b Tån t¹i (2) - Một số đồng chí cha phát huy hết tinh thần trách nhiệm, đôi lúc cha có thống cao gi÷a BCH - BCH cha tạo đợc chơng trình để phát huy hết khả các đồng chí đoàn viên Trên đây là đánh giá BCH Chi đoàn nhiệm kì 2010-2012 trình trớc Đại hội Chi ®oµn nhiÖm k× 2012-2014 Chóng t«i tin tëng r»ng BCH Chi ®oµn míi sÏ ph¸t huy nh÷ng u điểm, khắc phục nhợc điểm để đa Chi đoàn gặt hái đợc thành công nhiệm kì nµy T/M BCH Chi ®oµn BÝ th TrÇn V¨n Anh (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao kiem diem20102012, Bao cao kiem diem20102012