bao cao tong ket cuoi nam cua chi doi

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:38

- Coù yù thöùc xaây döïng tröôøng lôùp tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng taäp theå cuûa nhaø tröôøng, töï phuïc vuï, giuùp ñôõ gia ñình vaø lao ñoäng coâng ích phuø hôïp vôùi löùa tuoå[r] (1)LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH XUÂN LÃNH CỘNG HOAØ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI ĐỘI: Mạc Thị Bưởi. Đôch lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO TỔNG KẾT CUỐI NĂM CHI ĐỘI MẠC THỊ BƯỞI Năm học: 2011 – 2012 Căn vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 liên đội trường tiểu học Xuân Lãnh Nay chi đội Mạc Thị Bưởi báo cáo tổng kết công việc thực năm học sau: I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHI ĐỘI: - Đa số đội viên chữ viết cẩu thả sai tả nhiều, cịn số PHHS chưa quan tâm đến việc sinh hoạt đội - Một số đội viên lười học cũ, đạo đức tác phong chưa tốt Thường xuyên vắng sinh hoạt đội Một số kỹ đội viên chưa nắm - Qua số dặc điểm tình hình nêu toàn chi đội khắc phục học kì qua đạt số tích sau II/ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐỘI TRONG NĂM HỌC QUA: 1/ Đạo đức tác phong: - Toàn chi đội thực tốt nội quy nhà trường, thực tốt nhiệm vụ học sinh - Chăm học tập, tự giác hoàn thành nhiệm vụ học tập theo yêu cầu nhà trường - Trau dồi đạo đức, thực nghiêm chỉnh lệ nội quy nhà trường Chấp hành tốt vàđầy đủ quy tắc trật tự an tồn xã hội có hành vi lối sống phù hợp với chuẩn mực nhà trường xã hội - Chăm lo rèn luyện thân thể, giữ gìn sức khoẻ cá nhân vệ sinh mơi trường - Có ý thức xây dựng trường lớp tích cực tham gia hoạt động tập thể nhà trường, tự phục vụ, giúp đỡ gia đình lao động cơng ích phù hợp với lứa tuổi tiểu học, hưởng ứng công tác xã hội địa phương nhà trường tổ chức 2/ Học tập: Đội viên chi đội: - Học làm trước đến lớp - Hăng hái tham gia phát biểu ý kiến xây dựng lớp - Nghỉ học xin phép - Ở lớp ghi chép đầy đủ học lớp - Tham gia rèn chữ viết đẹp Trong học kì có đội viên đạt giải cấp trường ( giải nhất, giải nhì, 1giải khuyến khích ) - Giữ gìn mơi trường xanh đẹp Chi đội tổ chức trồng hoa làm vệ sinh trường lớp - Chấp hành tốt trật tự an toàn giao thơng thị chống văn hố phẩm đồi trị III/ CÔNG TÁC ĐỘI: (2)- Tham gia đầy đủ buổi sinh hoạt đội định kì - Tham gia đóng quỹ đội đầy đủ quy định - Củng cố bồn hoa trước lớp - Giữ vệ sinh môi trường xanh đẹp - Chống hành tốt trật tự an toàn giao thơng chống văn hố phẩm đồi trị - Tham gia ủng hộ cho học sinh vùng bão lũ đội viên - Thực tốt phong trào : + Gọi bạn xưng tên + Bông hoa điểm 10 + Vở chữ đẹp - Tham gia tất hoạt động văn nghệ thể dục thể thao, công tác từ thiện - Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, trường lớp - Thực tốt giao thông đường đường sắt - Tham gia hội thi đội tổ chức VI/ CUỐI NĂM HỌC TOAØN CHI ĐỘI ĐẠT: 1/ Đạo đức: Xếp loại Đ: 17 đội viên Đạt tỷ lệ : 100% 2/ Học tập: + Giỏi: 00 đội viên Tỷ lệ: 00% + Khá: 03 đội viên Tỷ lệ: 25,0 % + T.B: 09 đội viên Tỷ lệ: 75,0 % - Đảm bảo sĩ số: 100 % - Văn thể mỹ: 100 % đạt loại A - Danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ đạt: 12 đội viên - Chuyên hiệu an tồn giao thơng đạt: 12 đội viên - Chun hiệu nhà sử học nhỏ tuổi đạt: 12 đội viên - Chuyên hiệu thầy thuốc nhỏ tuổi đạt: 12 đội viên Xuân Lãnh, ngày 09 tháng 10 năm 2012 Chi đội trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: bao cao tong ket cuoi nam cua chi doi, bao cao tong ket cuoi nam cua chi doi