giao an tuan 24

32 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:31

1 Giới thiệu bài 2/ Tìm hiểu bài a/ Hoạt động 1 :Làm việc cả lớp Giáo viên treo bản đồ Việt Nam gọi h/s lên bảng chỉ vị trí thành phố Hồ Chí Minh GV nhận xét b/ *Hoạt động 2 Làm việc the[r] (1)TUAÀN 24 Thứ hai ngày 20 tháng năm 2012 Tập đọc VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOAØN I Môc tiªu : - Biết đọc đúng tin với giọng nhanh , phù hợp nội dung thông báo tin vui - Hiểu ND : Cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn đợc thiếu nhi nớc hởng ứng tranh thể nhận thức đúng đắn an toàn , đặc biệt là an toàn giao thông ( trả lời đợc các CH SGK ) *GDKNS: - Tự nhận thức: xác định giá trị cá nhân - T s¸ng t¹o - §¶m nhËn tr¸ch nhiÖm II Đồ dùng dạy học + Tranh minh hoạ bài tập đọc Tranh vẽ an toàn giao thông + Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn luyện đọc III Hoạt động dạy – học Hoạt động dạy Kieåm tra baøi cuõ: ( phuùt) + GV gọi HS lên bảng đọc thuộc lòng bài Khúc hát ru …mẹ và trả lời câu hỏi nội dung bài + Gọi HS nhận xét bạn đọc và trả lời + GV nhaän xeùt, ghi ñieåm Dạy bài mới: GV giới thiệu bài + GV treo tranh minh hoạ , yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi H: Bức tranh vẽ cảnh gì? * Hoạt động 1: Luyện đọc ( 10 phút) + GV vieát baûng vaø giaûi thích : UNICEF , 50.000 + Gọi HS đọc toàn bài + GV yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn bài GV theo dõi sửa lỗi phát âm, cho HS + Gọi HS đọc chú giải SGK .+ Kiểm tra kết đọc nhóm * GV đọc mẫu, chú ý đọc với giọng thông báo tin vui, rõ ràng, rành mạch , tốc độ nhanh * Hoạt động 2: Tìm hiểu bài ( 10 phút) + Yêu cầu HS đọc thầm toàn bài, trao đổi, thảo luận nhóm bàn và trả lời câu hỏi H: Chủ đề thi vẽ là gì? H: Tên chủ điểm gợi cho em điều gì? H: Cuoäc thi veõ tranh veà chuû ñieåm Em muoán soáng an toàn nhằm mục đích gì? H: Thiếu nhi hưởng ứng thi nào? Hoạt động học -Thµnh, Hïng Lớp theo dõi và nhận xét + HS laéng nghe, nhaéc laïi teân baøi + Quan sát tranh và trả lời câu hỏi …an toàn giao thông + HS laéng nghe + HS đọc, lớp đọc thầm theo + Lần lượt HS đọc nối tiếp, chú ý luyện đọc đúng + HS đọc + Lớp lắng nghe + HS đọc thầm và trả lời câu hỏi - Em muốn sống an toàn + … ước mơ, khát vọng…không có tai nạn giao thoâng + …nâng cao ý thức phóng tránh tai nạn cho treû em + …4 tháng đã có 50000 tranh thiếu nhi từ khắp miền đất nước gửi BTC + Vài em trả lời + em neâu laïi H: Đoạn và nói lên điều gì? * Ý 1: Ý nghĩa và hưởng ứng thiếu nhi + HS đọc thầm , trả lời câu hỏi - …đội mũ bảo hiểm, trẻ em không nên (2) nước với thi + Yêu cầu HS đọc thầm đoạn còn lại H: Điều gì cho thấy các em nhận thức đúng chủ đề thi? xe đạp đường, chở người là không - 60 tranh chọn treo triể lãm, 46 tranh giải…sáng tạo đến bất ngờ - Laø theå hieän ñieàu mình muoán noùi H: Những nhận xét nào thể đánh giá cao khaû naêng myõ thuaät cuûa caùc em? + HS neâu H: Em hiểu “thể ngôn ngữ hội hoạ” nghóa laø gì? H: ý đoạn nói gì? * Ý 2: Nhận thức các em nhỏ sống an toàn ngôn ngữ hội hoạ H: Những dòng in đậm đầu tin có tác dụng gì? H: Neâu néi dung cuûa baøi? * Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm ( 10 phút) + Gọi HS đọc nối tiếp đoạn bài, lớp theo rõi tìm cách đọc hay + GV treo bảng phụ viết sẵn đoạn văn luyện đọc GV đọc mẫu đoạn văn + Gọi HS đọc + Yêu cầu HS luyện đọc nhóm đoạn văn treân + Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm + Nhaän xeùt vaø ghi ñieåm Cuûng coá, daën doø: ( phuùt) + GV cho HS xem moät soá tranh maø HS veõ vaø cho HS nêu lên ý tưởng mình qua tranh + Nhaän xeùt tieát hoïc, daën HS hoïc baøi vaø chuaån bò bài Đoàn thuyền đánh cá Toán: + Tóm tắt cho người đọc nắm thoâng tin vaø soá lieäu nhanh + Vaøi HS neâu + HS đọc nối tiếp đoạn + HS laéng nghe + HS đọc, lớp theo dõi + HS luyện đọc theo nhóm + Moãi nhoùm em leân thi + Nhaän xeùt caùc nhoùm + HS xem tranh và nêu lên ý tưởng mình + Lớp lắng nghe và thực LUYEÄN TAÄP I Muïc tieâu + Thực đợc phép cộng hai phân số , cộng số tự nhiên với phân số , cộng phân số với sè tù nhiªn II Hoạt động dạy học Hoạt động dạy Kieåm tra baøi cuõ: ( phuùt) + Gọi HS lên bảng thực phép tính cộng các phân số khác mẫu số giao làm thêm tiết trước + Nhaän xeùt vaø ghi ñieåm cho HS Dạy bài mới: GV giới thiệu bài * Hướng dẫn HS làm bài tập Baøi 1: ( phuùt) + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập + Yêu cầu HS làm bài, sau đó đọc kết Hoạt động học To¶n, Tµi, Nhung Lớp theo dõi và nhận xeùt + HS laéng nghe vaø nhaéc laò teân baøi + HS đọc, HS lên bảng làm + Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng (3) baøi laøm cuûa mình + GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS Baøi 3: ( phuùt) H: Baøi taäp yeâu caàu gì? * GV löu yù HS ruùt goïn phaân soá veà cuøng maãu soá * GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS + Ruùt goïn roài tính + HS lắng nghe và thực vào + em leân baûng laøm baøi Baøi 4: VÒ nhµ - GV yêu cầu HS đọc đề bài - HS đọc đề bài - GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán - HS toùm taét baøi H: Muốn biết số đội viên tham gia hoạt - thực phép cộng: động bao nhiêu phần đội viên chi đội  ta laøm nhö theá naøo? - HS lên bảng làm bài, lớp làm vào * GV yeâu caàu HS laøm baøi Chú ý đến tên đơn vị phép tính Cuûng coá, daën doø: ( phuùt) + GV nhận xét tiết học, hướng dẫn HS làm bài thêm nhà Chính taû (nghe – vieát) HOẠ SĨ TÔ NGỌC VÂN I Muïc ñích yeâu caàu + Nghe - viết đúng bài CT ; trình bày đúng bài chính tả văn xuôi + Làm đúng bài tập CT phơng ngữ (2) a/b, bài tập GV soạn II Đồ dùng dạy học +Baûng phuï vieát saün baøi taäp 2a vaø b III Hoạt động dạy – học Hoạt động dạy Kieåm tra baøi cuõ: ( phuùt) + Gọi HS lên bảng , HS đọc cho HS viết các từ hay sai bài trước: Sung sướng, lao xao, lướt thướt, lang thang + Nhận xét chữ viết HS Dạy bài mới: GV giới thiệu bài * GV cho HS quan sát chân dung hoạ sĩ Tô Ngọc Vân và giới thiệu bài * Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả.( 20 phuùt) a) Tìm hieåu noäi dung baøi vieát + Gọi HS đọc bài: Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân và HS đọc phần chú giải H: Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân danh với tranh naøo? H: Nội dung đoạn văn nói điêù gì? Hoạt động học -Cêng, Trang, Long Lớp theo dõi và nhận xeùt + HS quan saùt vaø laéng nghe + HS đọc, lớp đọc thầm - Ánh mặt trời, Thiếu nữ bên hoa huệ, Thiếu nữ bên hoa sen + Toâ Ngoïc Vaân laø moät ngheä só taøi hoa, tham gia coâng taùc caùch maïng baèng taøi (4) b) Hướng dẫn viết từ khó - Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn viết chính taû - Nhaéc HS chuù yù vieát caùc teân rieâng c) Vieát chính taû + GV đọc chính tả cho HS viết bài d) soát lỗi, chấm bài * Hoạt động 2: Luyện tập ( 10 phút) Baøi 2: + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập + Yêu cầu HS trao đổi làm bài + Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng + Nhận xét, kết luận lời giải đúng * GV giải thích: từ chuyện dùng các cụm từ : kể chuyện, câu chuyện Từ truyện dùng các cụm từ: đọc truyện, truyện, truyeän keå, nhaân vaät truyeän Cuûng coá, daën doø: ( phuùt) + GV nhận xét tiết học và chữ viết HS + Dặn HS làm bài tập nhà hội hoạ mình và đã ngã xuống khaùng chieán + Các từ khó: Nghệ sĩ tài hoa, hội hoạ, hoả tuyến + HS laéng nghe + Nghe GV đọc và viết bài, soát lỗi + HS đọc + HS trao đổi và làm bài, HS lên bảng làm bài, lớp làm vào + Nhaän xeùt baøi baïn laøm treân baûng - Kể chuyện phải trung thành với truyện , phải kể đúng các tình tiết câu chuyeän, caùc nhaân vaät coù truyeän Đừng biến kể chuyện thành đọc truyeän + HS laéng nghe vaø thuïc hieän GĐHSY: Luyện đọc : Vẽ sống an toàn I.Muïc tieâu: -Rèn kĩ đọc trôi chảy cho học sinh -Luyện cho học sinh trả lời câu hỏi nhânh gọn -Rèn kĩ đọc diễn cảm phù hợp với nôi dung bài đọc II.Hoạt động dạy học: Hoạt động 1: Luyện đọc: -Gọi học sinh đọc bài -Yêu cầu học sinh đọc theo đoạn -Yêu cầu học sinh phát âm lại từ đọc bị sai -Yêu cầu học sinh đọc chú giải Hoạt động 2: Tìm hiểu bài: H:Chủ đề thi vẽ là gì? H:Thiếu nhi hưởng ứng thi naøo? H: Điều gì cho thấy các em nhận thức tôt sveà cuoäc thi? H: Những nhận xét nào thể đánh giaù cao khaû naêng thaåm mó cuûa caùc em? H:Những dòng in đậm đầu tin có tác duïng gì? Hoạt động 3: Đọc diễn cảm: H: Bài này đọc với giọng nào? -Gọi học sinh đọc đoạn -Lớp đọc thầm -Thực -Trả lời -Trả lời -Trả lời -Thực (5) -Boå sung -Yêu cầu học sinh đọc theo nhóm * Hoïc sinh khaù gioûi doïc theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân Hoạt động 4: Nhận xét học -Công nhận tiến học sinh -Nghe Bồi dưỡng Tiếng Việt: Tập làm văn :Đoạn văn bài văn mieâu taû caây coái I.Muïc tieâu: -Cuûng coá naâng cao kó naêng vieát vaên cho hoïc sinh -Bồi dưỡng cách dùng từ,dặt câu và sử dụng hình ảnh so sánh,nhân hoá II Hoạt động dạy học: 1.Hướng dẫn học sinh làm bài: Bài 1: Hãy viết đoạn văn tả thân cây ,gốc caây aên quaû maø em thích -Laøm baøi -Yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi -Goïi hoïc sinh trình baøy baøi -Nhaän xeùt -Boå sung Bài 2: Viết đoạn văn nói ích lợi loai caây aên quaû maø em thích -Yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi Laøm baøi -Yeâu caàu hoïc sinh trình baøy baøi *Hoïc sinh coøn laïi cuõng laøm baøi naøy 2.Nhaän xeùt,daën doø: -Nhận xét học -Nhaän xeùt caùch laøm baøi cuûa hoïc sinh Thø ngµy 21 th¸ng n¨m 2012 Luyện từ và câu CAÂU KEÅ : AI LAØ GÌ? I Muïc ñích yeâu caàu + Hieåu caáu taïo , taùc duïng cuûa caâu keå Ai laø gì? ( NDGhi nhí ) + Nhận biết đợc câu kể Ai là gì? đoạn văn ( BT1 , mục III ) ; biết đặt câu kể theo mẫu đã học để giới thiệu ngời bạn , ngời thân gia đình ( BT2, mục III ) II Đồ dùng dạy học + Bảng lớp chép sẵn đoạn văn bài tập + Giấy khổ to ghi các phần a, b, c, bài tập III Hoạt động dạy – học Hoạt động dạy Kieåm tra baøi cuõ: ( phuùt) + Gọi HS lên bảng thực các yêu cầu - Đọc câu tục ngữ thuộc chủ điểm: cái đẹp + Gọi HS nhận xét câu trả lời bạn + GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm Dạy bài mới: GV giới thiệu bài Hoạt động học -Tuấn Anh, S¬n , Trang Lớp theo doõi, nhaän xeùt + HS laéng nghe vaø nhaéc laïi teân (6) * Hoạt động 1: Tìm hiểu ví dụ: ( 15 phút) + Cho HS đọc nối tiếp phần phần nhận xeùt Baøi 1, + Gọi HS đọc câu gạch chân đoạn văn H: Câu nào dùng để giới thiệu, câu nào nhận định baïn Dieäu Chi? + GV nhận xét câu trả lời HS Baøi 3: + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập + Yeâu caàu HS thaûo luaän, laøm baøi + GV nêu: Các câu giới thiệu và nhận định bạn Diệu Chi laø kieåu caâu keå Ai laø gì? H: Bộ phận CN và VN câu kể Ai là gì? Trả lời cho câu hỏi nào? Baøi 4: + GV nêu yêu cầu: Hãy phân biệt kiểu câu đã học Ai làm gì? Ai nào? Ai là gì?Để thấy chúng giống và khác điểm nào? + Goïi HS phaùt bieåu yù kieán H: Câu kể Ai là gì? gồm phận nào? Chúng có taùc duïng gì? H: Câu kề Ai là gì ? Dùng để làm gì? * Ghi nhớ SGK + Yêu cầu HS đặt câu kể Ai là gì? Để minh hoạ cho ghi nhớ * Hoạt động 2: Luyện tập ( 15 phút) Baøi ( phuùt) + Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập + Yêu cầu HS tự làm bài + Cho HS làm vào giấy khổ to dán lên bảng, lớp cuøng nhaän xeùt Caâu keå Ai laø gì? a) Thì đó là tứ máy cộng trừ mà Pa – xcan đã đặt hết tình cảm…chế tạo Đó là máy tính đầu tiên trên giới, tổ tiên những…hiện đại b) Laù laø lòch cuûa caây Cây lại là lịch đất Trăng lặn mọc là lịch bầu trời Mười ngón tay là lịch Lòch laïi laø trang saùch c) Saàu rieâng laø loïi traùi quyù cuûa mieàn Nam baøi + HS nối tiếp đọc.Lớp đọc thaàm + HS thực yêu cầu + Câu giới thiệu bạn Chi: Đây là Diệu Chi,…trường tiểu học Thaønh Coâng + HS đọc + HS laéng nghe + Bộ phận CN trả lời cho câu hỏi Ai? Bộ phận VN trả lời cho câu hoûi Laø gì? + HS suy nghĩ, trao đổi và trả lời caâu hoûi: + HS trả lời cá nhân theo ý hiểu Lớp nhận xét, bổ sung + HS đọc trước lớp * Lần lượt HS đọc câu mình + 1HS đọc, lớp đọc thầm + HS laøm baøi, HS daùn baøi cuûa mình leân baûng - Nhaän xeùt baûi cuûa baïn Taùc duïng + Câu giới thiệu thứ máy tính cộng trừ + Caâu nhaän ñònh veà giaù trò cuûa chieác maùy tính đầu tiên + Neâu nhaän ñònh ( chæ muøa) + Nêu nhận định ( vụ năm) + Neâu nhaän ñònh ( chæ ngaøy ñeâm) + Nêu nhận định ( đếm ngày tháng) + Neâu nhaän ñònh ( naêm hoïc) + chuû yeáu neâu nhaän ñònh veà giaù trò cuûa traùi sầu riêng, bao hàm ý giới thiệu loại traùi caây ñaëc bieät cuûa mieàn Nam (7) Baøi 2: ( phuùt) + GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập + HS đọc + Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm bàn + HS thaûo luaän theo nhoùm baøn * GV hướng dẫn: Hãy tưởng tượng các em giới + Lớp lắng nghe thiệu gia đình mìnhvới các bạn lớp giới thiệu các bạn lớp với các bạn lớp khác Trong lời giới thiệu đó các em nhớ dùng mẫu câu mà chúng ta vừa học ®ó là câu kể Ai là gì? + Gọi HS nói lời giới thiệu GV chú ý sửa lỗi ngữ + đến em tiếp nối giới thiệu pháp, dùng từ cho HS Cuûng coá, daën doø: ( phuùt) + GV nhận xét tiết học.Dặn HS học thuộc ghi nhớ + HS lắng nghe và thực và hoàn thành bài tập vào Toán PHÉP TRỪ PHÂN SỐ I Muïc tieâu + BiÕt trõ hai ph©n sè cïng mÉu sè II Đồ dùng dạy học + băng giấy hình chữ nhật có kích thước dm x dm III Hoạt động dạy – học Hoạt động dạy Kieåm tra baøi cuõ: ( phuùt) + Gọi HS lên bảng làm bài luyện thêm tiết trước + Nhaän xeùt vaø ghi ñieåm cho HS Dạy bài mới: GV giới thiệu bài * Hoạt động 1: Tìm hiểu bài (12 phút) Hướng dẫn hoạt động với đồ dùng trực quan + GV nêu vấn đề theo SGK để rút phép trừ 3  ? 6 b) Hướng dẫn thực phép trừ phân số cùng maãu soá 3   ? H: Theo em làm nào để có: 6 Hoạ động học - Phĩ, S¬n Lớp theo dõi và nhận xét bạn laøm treân baûng + Laéng nghe vaø nhaéc laïi teân baøi + HS nghe và nêu lại vấn đề - HS tự thực theo phương pháp H: Vậy muốn trừ phân số có cùng mẫu số ta mình để thấy kết còn lại laøm nhö theá naøo?   + Yêu cầu HS nhắc lại cách trừ phân số có - HS trả lời: 6 cuøng maãu soá Muốn trừ phân số cùng mẫu số, ta trừ tử + Cho HS so sánh cách thực phép trừ hai số phân số thứ cho tử số phân số cùng mẫu số với phép cộng hai phân số phân số thứ và giữ nguyên mẫu số cuøng maãu soá * Hoạt động 2: Luyện tập ( 20 phút) Baøi 1: ( phuùt) (8) + GV yêu cầu HS tự làm bài + Nhaän xeùt baøi laøm treân baûng 15 15     16 16 ; a) 16 16 7    1 4 b) 4 + HS lên bảng làm, lớp làm vào + Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn Bìa 2: ( phuùt) + Yêu cầu HS đọc đề bài và làm bài + Goïi HS nhaän xeùt * Kết đúng: 2 1      3 a) 3 15 7       5 b) 25 5 + HS đọc 2HS lên bảng làm Lớp làm vào nhận xét bài trên bảng Cuûng coá Daën doø: ( phuùt) + GV nhaän xeùt tieát hoïc + Lớp lắng nghe BDT: Phép trừ phân số I.Muïc tieâu: -Rèn học sinh kĩ trừ hai phân số có cùng mẫu số -Cuûng coá cho hoïc sinh kó naêng ruùt goïn phaân soá II.Đồ dùng dạy học: -Làm bài bài tập giáo kgoa trang 39 III.Hoạt động dạy học: 1.Hướng dẫn học sinh làm bài tập: Baøi 1: Tính: Baøi taäp yeâu caàu gì? -Trả lời H: Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu soá ta laøm theá naøo? -Yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi.Chia -2 hoïc sinh leân baûng laøm nhoùm moãi nhoùm laøm hai baøi -Yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt baøi baïn -Nhaän xeùt Baøi 2: Ruùt goïn roài tính: H: Baøi taäp yeâu caàu gì? -Trả lời H: Bài tập thực qua bước? -Yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi -Goïi hoïc sinh leân baûng laøm baøi -Yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt baøi baïn Baøi 3:Tính roài ruùt goïn: H: Baøi taäp yeâu caàu gì? -Trả lời H:Khi laøm baøi caàn chuù yù ñieàu gì? -Yeâu caàu nhoùm laøm baøi -3 hoïc sinh leân baûng laøm baøi -Yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt baøi baïn Baøi 4: Yeâu caàu hoïc sinh doïc baøi H: Bài toán cho biết gì? Bài toán yêu -Trả lời caàu gì? H: Muốn biết ngày thư hai số trẻ em đã tiêm chủng nhiều ngày thứ bao -Trả lời (9) nhieâu phaàn cuûa soá treû em xaõ ta laøm theá naøo? -Yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi -Yeâu caàu nhaän xeùt baøi baïn * Baøi taäp laøm theâm cho hoïc sinh khaù gioûi: Baøi 1: Tính: + + 10 20 Bài 2: Hãy chứng tỏ các phân soá baèng nhau: 33 333 a, = = b, 55 555 101 101101 = 103 103103 2.Nhaän xeùt,daën doø: -Nhận xét học -Khen tiến học sinh -3 học sinh làm bài bảng -Laøm baøi -Nghe Đạo đức GIỮ GÌN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG (TT) I Mục tiêu - Biết đợc vì phải bảo vệ , giữ gìn các công trình công cộng - Nêu đợc số việc cần làm để bảo vệ các công trình công cộng - Có ý thức bảo vệ , giữ gìn các công trình công cộng địa phơng * GDKNS: - Kĩ xác định giá trị văn hoá tinh thần nơi công cộng - Kĩ thu thập và xử lí thông tin các hoạt động giữ gìn các công trình công cộng địa phơng II Đồ dùng dạy – học + Phieáu hoïc taäp + Nội dung số câu chuyện gương giữ gìn các công trình công cộng III Hoạt động dạy – học Hoạt động dạy Hoạt động học * Hoạt động 3: Trình bày bài tập ( 12 + HS trình baøy phuùt) + GV yeâu caàu HS baùo caùo keát quaû ñieàu tra TT CTCC Tình traïng địa phương tượng, vệ sinh HN cuûa caùc coâng trình coâng coäng Nhaø treû Toát, ñang xaây dựng Coâng Nhieàu vieân raùc Bieän phaùp giữ gìn Baûo quaûn… Cần có đội công an, đội baûo veä traät tự Coù bieån caám xaû raùc (10) + Nhaän xeùt baøi taäp veà nhaø cuûa HS vaø toång hợp các ý kiến * Hoạt động 4: Ô chữ kì diệu ( 10 phút) + GV đưa ô chữ cùng lời gợi ý kèm + HS theo dõi GV phổ biến cách chơi để thực theo, nhiệm vụ HS lớp là đoán xem đúng yêu cầu ô chữ đó là chữ gì? + GV tổ biến luật chơi và tổ chức cho HS chôi * Noäi dung chuaån bò: Đây là việc làm nên tránh, thường xảy các công trình công cộng ( có chữ cái) K H AÉ C T E N Trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng thuộc đối tượng này ( chữ cái) M OÏ I N G Ö Ô I Các công trình công cộng còn coi là gì tất người ( 11 chữ cái) T AØ I S AÛ N C H U N G * Hoạt động 5: Kể chuyện các gương ( 12 phuùt) + GV yeâu caàu HS keå veà caùc taám göông, maåu chuyện nói việc giữ gìn bảo vệ các công trình coâng coäng + Nhaän xeùt veà baøi keå cuûa HS + HS kể * Ví duï: - Taám göông caùc chieán só coâng an, truy baét keû choäm - HS tham gia laøm veä sinh khu phoá vv * GV kết luận: Để có các công trình công + HS chú ý nghe cộng đẹp đã có nhiều người phải đổ xương máu Bởi vậy, người chúng ta cần phải có trách nhiệm việc bảo vệ, giữ gìn caùc coâng trình coâng coäng * Cuûng coá, daën doø: ( phuùt) + Gọi HS đọc phần ghi nhớ + HS đọc + Nhận xét tiết học, dặn HS học bài và + Lắng nghe và thực chuaån bò baøi sau Thứ tư ngày 22 tháng năm 2012 Toán PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (TT) I Muïc tieâu: + BiÕt trõ hai ph©n sè kh¸c mÉu sè II Hoạt ®ộng dạy – học Hoạt động dạy Hoạt động học Kieåm tra baøi cuõ: ( phuùt) + GV gọi HS lên bảng làm bài luyện thêm - S¬n, TuÊn Anh Lớp theo dõi và nhận tiết trước và hỏi: Muốn thực phép trừ hai xét phaân soá cuøng maãu soá ta laøm nhö theá naøo? + Nhaän xeùt vaø ghi ñieåm + Laéng nghe vaø nhaéc laïi teân baøi Dạy bài mới: GV giới thiệu bài (11) * Hoạt động 1: Hướng dẫn thực phép trừ hai [haân soá khaùc maãu soá ( 10 phuùt) + GV nêu bài toán ( SGK) : H: Để biết cửa hàng còn lại bao nhiêu phần đường ta làm phép tính gì?  ? + Yêu cầu HS thực phép trừ * Trừ hai phân số: 12 10     15 15 15 + HS nêu bài toán + Suy nghĩ và rút phép trừ Nêu cách trừ - HS trao đổi cách thực phép  trừ - Làm phép tính trừ + HS lên bảng thực hiện, lớp nháp + Nhaän xeùt baøi laøm treân baûng H: Muốn trừ hai phân số ta làm nào? * Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số trừ hai phân số đó Cho HS nhận xét với cách cộng hai phân số khác maãu soá * Hoạt động 2: Luyện tập ( 20 phút) Baøi 1: ( 6phuùt) + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập + GV yêu cầu HS tự làm bài sau đó làm trên bảng, lớp nhận xét, GV kết luận * Trừ hai phân số: 12     15 15 15 *Lưu ý: Bước quy đồng có thể cho HS làm giấy nháp trình bày phần trừ hai phân số vào Baøi 3: ( phuùt) + GV gọi HS đọc đề bài Gọi HS khác lên bảng tóm tắt, lớp làm bài + Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn giaûi treân baûng + Chú ý đến tên đơn vị Cuûng coá, daën doø: ( phuùt) + Yêu cầu HS nêu lại cách trừ hai phân số khác maãu soá + GV nhận xét tiết học và hướng dẫn bài nhà + Cần quy đồng mẫu số hai phân số quy đồng + HS nhaéc laïi + HS đọc, lớp làm bài vào + HS leân baûng laøm + HS lắng nghe để vận dụng + HS lên bảng thực em caùch laøm + HS đọc, sau đó HS khác lên bảng tóm tắt bài toán và giải + 2HS neâu + HS laéng nghe vaø ghi baøi veà nhaø Tập đọc ĐOAØN THUYỀN ĐÁNH CÁ I Muïc ñích yeâu caàu - Bớc đầu biết đọc diễn cảm , hai khổ thơ bài với giọng vui , tự hào - Hiểu ND: Ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng biển , vẻ đẹp lao động ( trả lời đợc các câu hỏi SGK; thuéc mét , hai khæ th¬ yªu thÝch ) II Đồ dùng dạy – học + Tranh minh hoạ bài tập đọc + Bảng phụ viết sẵn đoạn cần luyện đọc III Hoạt động dạy – học (12) Hoạt động dạy Kieåm tra baøi cuõ: ( phuùt) + Gọi 2HS đọc nối tiếp bài Vẽ sống an toàn và trả lời câu hỏi + Nhận xét câu trả lời HS và ghi điểm Dạy bài mới: GV giới thiệu bài + GV cho HS quan sát tranh minh hoạ bài tập đọc và hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì? * Hoạt động 1: Luyện đọc ( 10 phút) + Gọi HS đọc toàn bài + Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn bài GV theo dõi và sửa lỗi phát âm cho HS + Gọi HS đọc phần chú giải * GV đọc mẫu: chú ý cách đọc, toàn bài đọc với gioïng nheï nhaøng, khaån tröông theå hieän taâm traïng hào hứng phấn khởi người đánh cá trên bieån * Hoạt động 2: Tìm hiểu bài ( 10 phút) + Yêu cầu HS đọc thầm toàn bài, trao đổi và trả lời caâu hoûi H: Baøi thô mieâu taû caûnh gì? Hoạt động học - Anh, HiỊn Lớp theo dõi và nhận xeùt cho baïn + HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi + em đọc, Lớp đọc thầm theo + HS nối tiếp đọc theo yêu cầu + em đọc, lớp đọc thầm + Lớp lắng nghe cách đọc + HS trao đổi và trả lời câu hỏi …đoàn thuyền đánh cá khơi và trở với cá nặng đầy khoang …lúc hoàng hôn Câu thơ: Mặt trời… H: Đoàn thuyền đánh cá khơi vào lúc nào? sập cửa …luùc bình minh Caâu thô: Sao Những câu thơ nào cho biết điều đó? H: Đoàn thuyền đánh cá trở vào lúc nào? Em mờ màu + Mặt trời xuống biển hòn lửa biết điều đó qua các câu thơ nào? H: Tìm hình ành nói lên vẻ đẹp huy hoàng Mắt cá huy hoàng muôn dặm khơi cuûa bieån? + HS neâu H: Đoạn ý nói gì? + HS đọc * Ý 1: Vẻ đẹp huy hoàng biển - HS tìm và đọc các câu thơ + GV yêu cầu HS đọc đoạn còn lại và hỏi: H: Tìm hình ảnh nói lên công việc lao động + HS neâu người đánh cá đẹp? * GV chốt ý và yêu cầu HS nêu ý đoạn * Ý 2: Vẻ đẹp người lao động trên bieån + HS neâu H: Em cảm nhận điều gì qua bài thơ? * Đại ý: + Goïi HS neâu laïi * Hoạt động 3: Đọc diễn cảm và học thuộc lòng ( 10 phuùt) + Gọi HS nối tiếp đọc bài thơ Lớp theo dõi + HS đọc bài, lớp theo dõi tìm giọng đọc tìm giọng đọc hay H: Em thấy tiến độ làm việc người đánh - Họ làm việc khẩn trương và luôn cá nào? Vậy phải đọc bài thơ với giọng vui vẻ - Nên đọc bài thơ với giọng vui vẻ, nào để thể điều đó? nhòp nhaøn khaån tröông (13) + GV treo bảng phụ ghi sẵn đoạn luyện đọc + HS lắng nghe GV đọc mẫu + GV đọc mẫu đoạn thơ + HS luyện đọc nhóm + Cho HS đọc nhóm + Mỗi nhóm em đại diện lên thi + Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm bài thơ đọc ( đọc TL) + Nhận xét các bạn thi đọc + Nhaän xeùt vaø ghi ñieåm + Lớp lắng nghe và thực yêu cầu Cuûng coá, daën doø: ( phuùt) + GV nhaän xeùt tieát hoïc.Daën HS hoïc thuoäc baøi vaø cuûa GV chuẩn bị bài Khuất phục tên cướp biển - Luyện từ và câu VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LAØ GÌ? I Muïc ñích yeâu caàu + Nắm đợc kiến thức đẻ phục vụ cho việc nhận biết vị ngữ câu kể Ai là gì ? ( ND Ghi nhí ) + Nhận biết và bớc đầu taọ đợc câu kể Ai là gì ? cách ghép hai phận câu ( BT1,BT2, mục III ) ; biết đặt câu kể Ai là gì ? dựa theo 2,3 từ ngữ cho trớc ( BT3 , mục III ) II Đồ dùng dạy học + Viết sẵn đoạn văn nhận xét trên bảng lớp + Hình ảnh số các vật: Sư tử, gà trống, đại bàng, chim công III Hoạt động dạy – học Hoạt động dạy Kieåm tra baøi cuõ: ( phuùt) + GV goïi HS leân baûng, yeâu caàu moãi HS ñaët caâu keå Ai laø gì? Tìm CN, VN cuûa caâu? H: Haõy neâu caáu taïo vaø taùc duïng cuûa caâu keå Ai laø gì? + Nhaän xeùt vaø ghi ñieåm Dạy bài mới: GV giới thiệu bài * Hoạt động 1: Tìm hiểu ví dụ ( 15 phút) Baøi 1, 2, 3: + Gọi HS đọc yêu cầu đoạn văn và bài tập + Gọi HS nối tiếp trả lời câu hỏi: H: Đoạn văn trên có câu? Câu nào có dạng Ai laø gì? H: Tại câu: Em là nhà mà đến giúp chị chaïy muoái theá naøy?khoâng phaûi laø caâu keå Ai laø gì? Hoạt động học - Trang , Dung Lớp theo dõi và nhận xeùt - HS đứng chỗ trả lời + Lớp lắng nghe và nhắc lại tên bài + HS đọc, lớp đọc thầm - Có câu, Em là cháu bác Tự - Vì đây là câu hỏi, mục đích là để hỏi lhông phải để giới thiệu hay nhận ñònh neân ñaây khoâng phaûi laø caâu keå Ai laø gì? H: Để xác định VN câu ta phải làm gì? + Gọi HS lên bảng tìm CN – VN câu theo - Ta phải tìm xem phận nào trả lời cho caâu hoûi Ai laø gì? các kí hiệu đã quy định + HS leân baûng laøm + Nhận xét câu trả lời đúng H: Trong câu Em là cháu bác Tự, phận nào trả lời + Bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì là: là cháu bác Tư.Bộ phận đó gọi là VN cho câu hỏi là gì?bộ phận đó gọi là gì? H: Những từ ngữ nào có thể làm vị ngữ câu kể + Danh từ cụm danh từ có thể laøm VN caâu keå Ai laø gì? Ai laø gì? + Từ “ là” H: Vị ngữ nối với chủ ngữ từ gì? * Kết luận: Trong câu kể Ai là gì? VN nối với (14) CN từ “ là” VN thường danh từ cụm danh từ tạo thành + Gọi HS đọc ghi nhớ SGK + Yêu cầu HS lấy ví dụ minh hoạ cho ghi nhớ * Hoạt động 1: Luyện tập ( 25 phút) Baøi 1: ( phuùt) + Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập + Yêu cầu HS tự làm bài + HS lắng nghe và đọc ghi nhớ SGK + HS noái tieáp ñaët caâu + HSđọc, lớp đọc thầm + HS viết bài trên bảng lớp HS laøm baèng buùt chìvaøo SGK + Nhận xét chữa bài + Gọi HS nhận xét, chữa bài bạn làm trên bảng + Caùc caâu keå Ai laø gì? + Nhận xét, chốt lại lời giải đúng - Người // là cha, là Bác, là Anh VN - Queâ höông // laø chuøm kheá ngoït VN - Quê hương // là đường học VN - HS đọc Baøi 2: ( phuùt) - HS leân gheùp teân caùc vaät vaø ghi + Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung cột + Tổ chức cho HS chơi trò chơi ghép tên vật vào tên chúng hình vẽ HS lớp dùng chì nối vào sách đúng đặc điểm nó để tạo thành câu thích hợp - Nhận xét, sửa chữa bài + Gọi HS nhận xét, chữa bài - HS đọc + Yê cầu HS đọc lại các câu đã hoàn chỉnh + Chim coâng laø ngheä só muùa taøi ba + Gà trống là sứ giả bình minh + Đại bàng là dũng sĩ rừng xanh + Sư tử là chúa sơn lâm Baøi 3: ( phuùt) + Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập + Yêu cầu HS suy nghĩ và tự làm bài - HS đọc + Gọi HS nối tiếp đọc câu mình trước lớp - HS làm bài vào GV chú ý sửa lỗi câu cho HS - HS nối tiếp đọc câu mình , Cuûng coá daën doø.(5 phuùt) baïn nhaän xeùt - GV nhaän xeùt tieát hoïc - Dặn HS nhà học thuộc phần ghi nhớ vàviết đoạn văn (3-5 câu) vế người mà em yêu quý - Lớp lắng nghe và thực yêu cầu đó có sử dụng câu kể Ai là gì? cuûa GV Keå chuyeän KỂ CHUYỆN CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I Muïc ñích yeâu caàu - Chọn đợc câu chuyện nói hoạt động đã tham gia ( chứng kiến ) góp phần giữ gìn xóm làng ( đờng phố , trờng học ) xanh , , đẹp - Biết xếp các việc cho hợp lí để kể lại rõ ràng; biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện *GDKNS: Giao tiếp; thể tự tin; định; t sáng tạo II Đồ dùng dạy học: + Tranh ảnh các phong trào giữ gìn môi trường xanh đẹp (15) + Đề tài viết sẵn trên bảng lớp Dàn ý kể chuyện viết sẵn vào bảng phụ III Các hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy Kieåm tra baøi cuõ: ( phuùt) + GV gọi HS lên bảng kể câu chuyện đã nghe đọc ca ngợi cái đẹp hay phản ánh đấu tranh cái đẹp với cái xấu, cái thiện với cái ác và nêu ý nghĩa caâu chuyeän + Nhaän xeùt vaø ghi ñieåm cho HS Dạy bài mới: GV giới thiệu bài * Hướng dẫn HS kể chuyện * Hoạt động 1: Tìm hiểu đề bài ( phút) + GV gọi HS đọc đề bài + GV phân tích đề bài và dùng phấn màu gạch chân các từ: em đã làm gì, xanh, sạch, đẹp + GV gọi HS đọc phần gợi ý SGK + Gợi ý: Câu hỏi em đã làm gì? tức là việc làm chính thân em, em trực tiếp tham gia để góp phần làm xanh, sạch, đẹp + GV yêu cầu HS giới thiệu câu chuyện mình định keå + Yêu cầu HS đọc gợi ý * Hoạt động 2: kể nhóm ( 10 phút) + Yeâu caàu HS keå nhoùm + GV giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn và gợi ý cho caùc nhoùm * Hoạt động 3: Kể trước lớp ( 15 phút) + Tổ chức cho HS thi kể trước lớp + Nhắc HS lắng nghe bạn kể để tạo không khí sôi học + Cho HS nhaän xeùt vaø bình choïn baïn coù caâu chuyeän hay nhaát, coù yù nghóa nhaát Cuûng coá, daën doø: ( phuùt) + Nhận xét tiết học, dặn HS luôn có ý thức giữ gìn môi trường xung quanh và chuẩn bị bài sau Hoạt động học -Thuy, Thủ Lớp theo dõi và nhận xeùt baïn keå + Lớp lắng nghe và em nhắc lại + HS đọc đề bài + Lớp chú ý theo dõi + HS đọc - HS laéng nghe + Lần lượt HS giới thiệu câu chuyeän mình keå + HS đọc + HS thực kể nhóm + Đại diện nhóm em lên thi keå + Theo doõi baïn keå vaø nhaän xeùt, bình choïn + HS lắng nghe và thực Bồi dưỡng toán: Phép trừ phân số I.Muïc tieâu: -Củng cố nâng cao kĩ trừ hai phân số và lam số phép tính phân số II.Hoạt động dạy học: (16) Hướng dẫn học sinh làm bài tập: Baøi 1: Ruùt goïn roài tính: 21 16 27 13 35 25 -Yeâu caàu nhaän xeùt baøi baïn Bài 2: Điền dấu lớn dấu > , < , = vào chỗ chaám: 50 1 100 10 -Yeâu caàu hoïc sinh trình baøy baøi vaø giaûi thích Baøi 3: Moät beáp aên taäp theå coù taï gaïo, bếp ăn đã dùng hết taï gaïo Hoûi beáp aên coøn laïi bao nhieâu phaàn taï gaïo? -Yêu cầu học sinh tự làm bài -Yeâu caàu nhaän xeùt baøi baïn * Học sinh còn lại làm bài tập bài tập giaùo khoa trang 40 2.Nhaän xeùt,daën doø: -Nhận xét học -Công nhận tiến học sinh -Laøm baøi -Thực -Laøm baøi -Đọc đề bài và làm bài -Thực -Nghe Thø ngµy 23 th¸ng n¨m 2012 Taäp laøm vaên LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIEÂU TAÛ CAÂY COÁI I Muïc ñích yeâu caàu + Vận dụng hiểu biết đoạn văn bài văn tả cây cối đã học để viết đợc số đoạn v¨n ( cßn thiÕu ý ) cho hoµn chØnh ( BT2) II Đồ dùng dạy học + Giấy khổ to viết đoạn văn chưa hoàn chỉnh vào giấy III Hoạt động dạy – học Hoạt động dạy Kieåm tra baøi cuõ: ( phuùt) + GV gọi HS đọc đoạn văn viết lợi ích cây + Nhaän xeùt vaø ghi ñieåm cho HS Dạy bài mới: GV giới thiệu bài * Hướng dẫn HS làm bài tập Baøi 1: ( 10 phuùt) Hoạt động học - Tµi, BÐ Trinh, KiỊu Trinh Lớp theo doõi vaø nhaän xeùt + HS nhaéc laïi teân baøi (17) + GV gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập + Yêu cầu HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi: Từng nội dung daøn yù treân thuoäc phaàn naøo caáu taïo cuûa baøi vaên taû caây coái? + Goïi HS trình baøy yù kieán + Nhận xét kết luận lơì giải đúng Baøi 2: ( 20 phuùt) + Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài * GV hướng dẫn: Bốn đoạn văn bạn Hồng Nhung viết theo các phần dàn ý bài tập Các em giúp bạn hoàn chỉnh đoạn cách vieát tieáp vaøo choã coù daáu chaám (…) + Yêu cầu HS tự viết đoạn văn + Yêu cầu HS dán phiếu lên bảng và đọc đoạn văn mình GV sửa lỗi ngữ pháp, dùng từ cho HS + Gọi HS lớp đọc bài mình + GV nhận xét và ghi điểm em làm bài tốt Cuûng coá, daën doø: ( phuùt) + Nhaän xeùt tieát hoïc + Dặn HS nhà hoàn chỉnh đoạn văn thành bài văn hoàn chỉnh và chuẩn bị bài sau + HS đọc * Giới thiệu câu chuối :Phần mở baøi * Tả bao quát, tả phận caâu chuoái: Phaàn thaân baøi * Nêu ích lợi cây chuối: Phần keát baøi + HS đọc + Lớp lắng nghe hướng dẫn + HS tự viết bài mình + HS lên bảng dán.Lớp theo dõi vaø nhaän xeùt + em đọc + HS lắng nghe và thực yêu caàu cuûa GV - Toán LUYEÄN TAÄP I Muïc tieâu + Thực đợc phép trừ hai phân số , trừ số tự nhiên cho số tự nhiên cho phân số , trừ mét ph©n sè cho mét sè tù nhiªn II Hoạt động dạy – học Hoạt động dạy Kieåm tra baøi cuõ: ( phuùt) + GV gọi HS lên bảng giải bài làm thêm tiết trước vaø kieåm tra baøi laøm veà nhaø cuûa soá em khaùc + Nhaän xeùt vaø ghi ñieåm cho HS Dạy bài mới: GV giới thiệu bài * Hướng dẫn HS luyện tập Baøi 1: ( phuùt) + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập, sau đó yêu cầu HS tự laøm baøi + Gọi HS đọc bài mình trước lớp, bạn nhận xét Baøi 2: ( phuùt) + Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập và tự làm bài vào + Cho HS nhaän xeùt baøi baïn laøm treân baûng Baøi 3: ( phuùt) + Cho HS nhận xét các thành [phần phép trừ Hoạt động học - Dung , S¬n Lớp theo dõi và nhận xeùt + HS đọc Sau đó làm bài theo yêu caàu + HS đổi chéo KT + HS lên bảng làm, lớp làm vào nhận xét bài bạn làm trên baûng (18) + Nhận xét các ý kiến HS và hướng dẫn HS Viết + Vài em nêu ý kiến mình trước số tự nhiên dạng phân số mà mẫu số nó giống lớp với mẫu số phân số + HS laéng nghe + Yêu cầu HS tự làm các phần còn lại + HS neâu: = ( vì 8: = 2)    Cuûng coá, daën doø: ( phuùt) + HS thực hiện: - 4 4 + GV nhận xét tiết học và hướng dẫn HS làm bài + HS lắng nghe và ghi bài nhà nhaø Kỷ Thuật Trồng cây rau ,hoa M ục ti êu : - Biết cách chọn cây rau, hoa để trồng - Biết cách trồng cây rau, hoa trên luống và cách trồng cây rau, hoa chậu - Trồng cây rau, hoa trên luống chậu II Đồ dùng dạy học -Cây rau ,hoa để trồng -Túi bầu có chứa đầy đất Cuốc ,dầm xới bình tưới nước có vòi hoa sen III/ Các hoạt động dạy học Ho ạt đ «ng HS th ực hành trồng cây Gọi h/s nhắc lại các bước và cách thực h ọc sinh nh ắc l ại quy trình trồng cây - L ớp theo dỏi nh ận x ét ,bổ sung GV hệ thống v à các bước trồng c ây GV kiểm tra s ự chuẩn b ị vật liệu , dụng cụ thực hành c h ọc sinh Cho học sinh thực hành Học sinh thực hành Gv quan sát giúp ®ỡ Nhắc nhở học sinh rửa c ác dụng cụ và vệ sinh chân tay sẻ sau thực hành xong Nhận xét Hoạt động :GV cùng học sinh nh ận x ét đánh giá kết th ực hành h/s 5/ Dặn dò học sinh trồng v à chăm sóc cây - Thứ sáu ngày 24 tháng năm 2012 Taäp laøm vaên TÓM TẮT TIN TỨC I Muïc ñích yeâu caàu + HiÓu thÕ nµo lµ tãm t¾t tin tøc, c¸ch tãm t¾t tin tøc (ND Ghi nhí) + Bớc đầu nắm đợc cách tóm tắt tin tức qua thực hành tóm tắt tin (BT1, BT2, mục III) * GDKNS: Tìm và xử lí thông tin, phân tích đối chiếu §¶m nhËn tr¸ch nhiÖm II Đồ dùng dạy học + Giaáy khoå to vaø buùt daï III Hoạt động dạy – học (19) Hoạt động dạy Kieåm tra baøi cuõ: ( phuùt) + GV gọi HS đọc bài tập bài trước cho lớp nghe + Nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS Dạy bài mới: GV giới thiệu bài * Hoạt động 1: Tìm hiểu ví dụ ( 15 phút) Baøi 1: + Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài + Cho HS thaûo luaän theo nhoùm baøn + Gọi HS trả lời câu hỏi H: Bản tin này gồm đoạn? Xác định việc chính đoạn, tóm tắt đoạn hay caâu Đoạn Sự việc chính Cuoäc thi veõ Em muoán soáng an toàn vừa tổng kết Noäi dung, keát quaû cuûa cuoäc thi Hoạt động học Hng, Long, Hïng .Lớp theo dõi và nhaän xeùt + Laéng nghe vaø nhaéc laïi teân baøi + HS đọc + HS trao đổi nhóm bàn - Bản tin có đoạn Mỗi làn xuống dòng là đoạn Tóm tắt đoạn UNICEF, báo thiếu niên tiền phong vừa tổng kết thi vẽ Em muốn sống an toàn Trong tháng có 50000 tranh thiếu nhi gửi đến Nhận thức thiếu nhi bộc lộ qua Tranh vẽ cho thấy kiến thức thiếu nhi cuoäc thi an toàn phong phú Năng lực hội hoạ thiếu nhi Tranh dự thi có ngôn ngữ hội hoạ sáng tạo đến boäc loä qua cuoäc thi bất ngờ H: Hãy tóm tắt toàn tin? * Tóm tắt: UNICEF và báo TNTP vừa tổng kết thi vẽ với chủ đề Em muốn sống an toàn, Trong vòng tháng kể từ tháng – 2001 đã có tới 50000 tranh thiếu nhi khắp nơi gửi đến Đề tài các tranh vẽ cho thấy kiến thức thiếu nhi sống an toàn phong phú Các tranh dự thi có ngôn ngữ hội hoạ sáng tạo đến bất ngờ Baøi 2: H: Khi naøo laø toùm taét baûn tin? - Tóm tắt tin tức là tạo tin tức ngắn đầy đủ nội dung H: Khi tóm tắt tin tức ta phải làm gì? - Phải đọc kĩ để nắm vững nội dung tin, chia tin thành các đoạn, xác định các việc chính đoạn, trình bày lại các tin tức đã tóm tắt * GV: Tóm tắt tin tức là tạo tin ngắn + HS lắng nghe chứa đựng các nội dung tin * Các bước tóm tắt tin: + Chia tin thành các đoạn + Xác định việc chính đoạn + Tuỳ mục đích tóm tắt, có thể trình bày việc chính một, hai câu số liệu, từ ngữ bật * Ghi nhớ: SGK (20) +Yêu cầu HS đọc ghi nhớ + HS đọc * Hoạt động 2: Luyện tập ( 15 phút) Baøi 1: ( phuùt) + GV gọi HS đọc yêu cầu ,nội dung bài tập + Yêu cầu HS tự làm bài.Cho HS làm trên + HS đọc yêu cầu phiếu, lớp làm vào nhận xét bài làm trên + HS dán phiếu lên bảng, đọc trước lớp, yêu cầu bạn nhận xét baûng Baøi 2: + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập + Yêu cầu HS tự làm bài Chữa bài: + Gọi HS đọc các câu tóm tắt cho bài báo cáo + GV nhận xét, kết luận tin tóm tắt hay, đúng + HS đọc, lớp tự làm bài ào + HS tiếp nối đọc tin trước lớp - 17/11/1994, công nhận là di sản thiên nhiên giới - 29/11/2000, là di sản văn hoá địa chaát, ñòa maïo - Việt Nam quan tâm đến bảo tồn va Cuûng coá, daën doø: ( phuùt) + GV nhận xét tiết học, dặn HS học thuộc ghi phát huy giá trị di sản văn hoá nhớ và chuẩn bị bài sau + HS lắng nghe và nhớ thực Toán LUYEÄN TAÄP CHUNG I/ Muïc tieâu: - Thực đợc cộng, trừ hai phân số, cộng (trừ) số tự nhiên với (cho) phân số, cộng (trõ) mét ph©n sè víi (cho) mét sè tù nhiªn - BiÕt t×m thµnh phÇn cha biÕt phÐp céng, phÐp trõ ph©n sè II/ Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Kieåm tra baøi cuõ: ( phuùt) + Gọi HS lên bảng thực phép tính đã giao làm thêm tiết trước + Nhaän xeùt vaø ghi ñieåm cho HS Dạy bài mới: GV giới thiệu bài * Hướng dẫn HS làm bài tập Baøi 1: ( phuùt) + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập + Yêu cầu HS làm bài, sau đó đọc kết bài laøm cuûa mình + GV nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS 15 23 24 45 69         a) 12 12 12 ; b) 40 40 40 Hoạt động học - Trang, Phĩ, TuÊn Lớp theo dõi và nhaän xeùt + HS laéng nghe vaø nhaéc laïi teân baøi + HS đọc, HS leân baûng laøm + Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng (21) 21 13 11 33 20 13         c) 28 28 28 ; d) 15 15 15 Baøi 2: ( phuùt) + GV cho HS neâu yeâu caàu baøi taäp + GV neâu tieán haønh nhö baøi Baøi 3: ( phuùt) H: Baøi taäp yeâu caàu gì? * GV löu yù HS caùch tìm caùc thaønh phaàn chöa bieát phép tính : Cách thực tương tự các số tự nhieân 3 11   x+ x-2 4 11   x = x =4 17 x = 10 x = + HS neâu + HS làm bài.Lớp theo dõi và nhận xét bài làm bảng + Tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp tính + HS lên bảng làm, lớp làm vào + Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng + HS lắng nghe để thực Baøi : ( phuùt) + HS đọc đề bài và tìm cách giải + G oïi HS neâu yeâu caàu vaø caùch tính + GV lưu ý HS dùng tính chất giao hoán phép cộng để tính 12 19 12 19 20 19 39   (  )     a) 17 17 17 17 12 17 17 17 17 Baøi : ( phuùt) + GV gọi HS đọc đề, tìm hiểu đề, tóm tắt và giải Toùm taét Hoïc tieáng Anh: TS HS TS HS Hoïc tin hoïc: Baøi giaûi Soá HS hoïc tieáng Anh vaø Tin hoïc chieám soá phaàn laø : 29   35 ( toång soá HS) 29 Đáp số : 35 tổng số HS Hoïc tieáng Anh vaø Tin hoïc? TS HS Cuûng coá – Daën doø ( phuùt) - Lắng nghe và thực + Nhận xét tiết học và hướng dẫn HS làm bài luyện thêm và BT - Đ ịa l ý : Th ành ph ố H Ch í Minh I/ Mục tiêu : - Nêu đợc số đặc điểm chủ yếu Thành phố Hồ Chí Minh : + Vị trí : nằm đồng Nam Bộ , ven sông Sài Gòn + Thµnh phè lín nhÊt c¶ níc + Trung t©m kinh tÕ , v¨n hãa , khoa häc lín : c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp cña thµnh phè ®a dạng ; hoạt động thơng mại phát triển - Chỉ đợc thành phố Hồ Chí Minh trên đồ ( lợc đồ ) II/ Đồ dùng dạy học -Các đồ : Hành chính ,giao thông Việt Nam -Bản đồ thành phố Hồ Chí Minh Tranh ảnh thành phố Hồ Chí Minh III/ Các hoạt động dạy học (22) Giới thiệu bài 2/ Tìm hiểu bài a/ Hoạt động :Làm việc lớp Giáo viên treo đồ Việt Nam gọi h/s lên bảng vị trí thành phố Hồ Chí Minh GV nhận xét b/ *Hoạt động Làm việc theo nhóm Giáo viên cho h/s thảo luận nhóm trả lời câu hỏi -Thành phố nằm bên sông nào ? Thành phố đả có bao nhiêu tuổi ? Thành phố mang tên Bác từ nào ? Gọi các nhóm trả lời GV cùng h/s nhận xét bổ sung Cho hs làm việc lớp :Yêu cầu h/s nhận xét diện tích và dân số Thành phố Hồ Chí Minh So sánh diện tích thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội HS nghe HS quan sát đồ Hs trên đồ - Học thảo luận theo nhóm theo bàn trả lời câu hỏi Đại diện các nhóm trả lời Các nhóm khác bổ sung - Hs trả lời GV nhận xét Trung tâm kinh tế , văn hoá , khoa học lớn Hoạt đông : Làm việc theo nhóm - học sinh thảo luận nhóm theo bàn Kể tên số ngành công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ? -Nêu dẫn chứng thể thành phố Hồ Chí Minh là là trung tâm kinh tế lớn nước ? Đại diện các nhóm trả lời Kể tên số trường đại học ,khu vui Nhận xét bổ sung chơi khu vui chơi giải trí lớn thành phố Hồ Chí Minh ? -Gọi học sinh trả lời GV nhận xét - học sinh thực theo yêu cầu Kết luận 3/ Củng cố dặn dò : Gọi học sinh lên bảng vị trí thành phố Hồ Chí Minh Dặn dặn dò nhà làm bài tập - SINH HOẠT LỚP I Muïc tieâu + Đánh giá, nhận xét các hoạt động tuần 23 vừa qua và lập kế hoạch tuần 24 + Giáo dục HS luôn có ý thức tự giác và tinh thần tập thể cao hoạt động trường II Các hoạt động dạy học Hoạt động 1: Đánh giá, nhận xét các hoạt động tuần 24 vừa qua a) GV cho các tổ trưởng lên tổng kết thi đua tổ tuần - Chuyên cần, nề nếp vào lớp, ý thức học bài và làm bài nhà Đặc biệt phong trào “ Hoa điểm 10”, nề nếp rèn chữ, giữ hàng ngày thành viên tổ b) GV nhận xét và đánh giá các hoạt động lớp tuần * Veà neà neáp vaø chuyeân caàn: + Nề nếp trì và thực tốt (trong tuần không có em nào nghỉ học kh«ng cã lÝ do) * Veà hoïc taäp: (23) + Đa số em đã có tiến song chưa đều: +Còn số em có cố gắng học tập: HiỊn, Thµnh * Các hoạt động khác: Thực tốt lịch sinh hoạt Đội * Hoạt động 2: Kế hoạch tuần 24 + Tiếp tục trì tốt nề nếp và chuyên cần, nề nếp học bài và làm bài nhà + Thi đua giành nhiều "hoa điểm 10”cao + Học bài và làm bài đầy đủ trước đến lớp.Trong học hăng hái xây dựng bài + Duy trì nề nếp rèn chữ và giữ sạch, chữ đẹp và viết rèn chữ viết hàng ngày + Tập trung rèn các em học yếu để nâng cao chất lượng -DuyÖt ngµy 24 th¸ng n¨m 2012 (24) ¤n luyƯn Tiếng Việt: Tập làm văn : Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối I.Muïc tieâu : -Rèn học sinh kĩ biết viết đoạn văn theo yêu cầu đề bài -Bồi dưỡng kiến thức dùng từ đặt câu và sử dụng hình ảnh nghệ thuật II Hoạt động dạy học: 1.Hướng dẫn học sinh làm bài tập: Bài 1: Hãy viết đoạn văn miêu tả thân -Đọc đề bài caây vaø goác caây nhaõn -Yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi -Yeâu caàu hoïc sinh trình baøy baøi laøm -Thực -Boå sung Bài 2: Hãy viết đoạn văn nói ích lợi cây nhãn và nói lên suy nghĩ em -Đọc đề bài caây nhaõn -Yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi -Goïi hoïc sinh trình baøy baøi -Thực -Boå suïng * Hoïc sinh khaù gioûi laøm baøi taäp nhö treân 2.Nhaän xeùt ,daën doø: -Nhận xét học -Nghe -Khen tiến học sinh ÁNH SÁNG CẦN CHO SỰ SỐNG I Muïc tieâu + HS nêu vai trò ánh sáng đời sống thực vật + Hiểu loài thực vật có nhu cầu ánh sáng khác và lấy ví dụ để chứng tỏ điều đó + Hiểu nhờ ứng dụng các kiến thức nhu cầu ánh sáng thực vật trồng tẹot đã mang laïi hieäu quaû cao II Đồ dùng dạy học + Hình minh hoạ 94, 95 SGK III Hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Kieåm tra baøi cuõ: ( phuùt) Hoạt động học (25) + GV gọi HS lên bảng trả lời các câu hỏi sau: Bóng tối xuất đâu? Có thể làm cho bóng vât thay đổi nào? Lấy ví dụ chứng tỏ bóng vật thay đổi vị trí chiếu sáng vât đó thay đổi? + Nhận xét câu trả lời HS và ghi điểm Dạy bài mới: GV giới thiệu bài * Hoạt động 1: Vai trò ánh sáng động vật và thực vật ( 10 phút) + GV tổ chúc cho HS hoạt động nhóm + Yêu cầu các nhóm đổi cây cho quan sát các cây, trả lời câu hỏi H: Em có nhận xét gì cách mọc cây đậu? -Anh Dũng , Sáng Lớp theo dõi và nhận xét câu trả lời các bạn + HS laéng nghe vaø nhaéc laïi teân baøi + Các nhóm thảo luận hoàn thành yeâu caàu cuûa GV - Các cây đậu mọc lên hướng phía aùnh saùng - Phát triển bình thường, lá xanh H: Cây có đủ ánh sáng phát triển nào? Câu thẫm, tươi.bị héo, lá úa vàng - Không có ánh sáng, thực vật sống nơi thiếu ánh sáng sao? H: Điều gì xảy với thực vật không có ánh không quang hợp và bị chết + HS laéng nghe saùng? + GV nhaän xeùt keát quaû thaûo luaän cuûa caùc nhoùm vaø kết luận: Không có ánh sáng, thực vật chóng tàn lụi vì chúng cần ánh sáng để trì sống + Cho HS quan sát hình minh hoạ và hỏi: Tại + Lớp quan sát hình minh hoạ + Trả lời câu hỏi: Vì nở quay bông hoa này lại có tên là hướng dương? * Hoạt động 2: Nhu cầu ánh sáng thực vật ( hướng mặt trời 10 phuùt) + Tieáp tuïc cho HS thaûo luaän nhoùm * Caâu hoûi thaûo luaän: Tại số loài cây sống nơi + Đại diện các nhóm trả lời rừng thưa, các cánh đồng, thảo nguyên, số lại + Nhóm khác bổ sung ( cần) sống nơi rừng rậm? Haõy keå teân soá caây caàn nhieàu aùnh saùng, soá caây caàn ít aùnh saùng? + Gọi đại diện các nhón trình bày * Kết luận: Mặt trời đem lại sống cho thực vật, + Lớp lắng nghe loài thực vât có nhu cầu ánh sáng lại khaùc * Hoạt động 3: Liên hệ thực tế ( 10 phút) H: Hãy tìm biện pháp kĩ thuật ứng dụng nhu + Lắng nghe và trao đổi nhóm cầu ánh sáng khác thực vật mà cho thu thống trả lời hoạch cao? + GV goïi HS trình baøy, sau moãi HS trình baøy, GV khen ngợi HS có kinh nghiệm và hiểu biết Cuûng coá, daën doø: ( phuùt) H: Ánh sáng có vai trò nào đời sống + HS trả lời thực vật? + 2HS đọc + Gọi HS đọc mục bài học? + Lắng nghe và nhớ thực (26) + Nhaän xeùt tieát hoïc vaø daën HS hoïc baøi vaø chuaån bò tieát sau KÓ THUAÄT LAÉP XE NOÂI ( T2) I Muïc tieâu : - Học sinh biết chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp cái xe nôi lớp - Lắp và tháo phận cái xe nôi đúng quy trình - Rèn cho các em tính cẩn thận kiên trì lao động II ÑDDH : - GV : Mẫu cái xe nôi đã ráp sẵn - HS : Boä laép gheùp moâ hình kó thuaät III Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học * Kieåm tra baøi cuõ : GV cho HS kieåm tra cheùo ÑDHT( boä laép gheùp hình) * Giới thiệu bài : - GV giới thiệu bài và yêu cầu tiết học + Hoạt động : Tổ chức cho HS thực hành lắp cái xe nôi: - Chọn các chi tiết để lắp cái xe nôi : GV giúp đỡ cho em chọn chưa đúng chưa đủ - HD cách lắp từngbộ phận: GV theo dõi và giúp đỡ em chưa biết cách lắp lắp chưa đúng quy trình - HD cách lắp ráp hoàn chỉnh cái xe nôi : Lắp ráp xong, GV nhắc HS kiểm tra chuyển động xe nôi + Hoạt động : Tổ chức cho HS tự đánh giá kết lẫn : - Cho HS tröng baøy saûn phaåm cuûa mình leân baøn - Nêu tiêu chí đánh giá - Gv đánh giá chung các sản phẩm : Tuyên dương em coù saûn phaåm toát - Cho HS thaùo caùc chi tieát vaø caát vaøo hoäp ngaên naép * Cuûng coá – daën doø : - HS neâu laïi quy trình laép caùi ñu Daën doø veà nhaø Lịch sử HS thực KT chéo bàn - HS laéng nghe - HS tự biết chọn đầy đủ các chi tiết để lắp đúng cái xe nôi - HS tự lắp phận cái xe noâi - Thực hành ráp cái xe nôi - HS trình baøy saûn phaåm leân baøn - Cùng tổ chức đánh giá sản phẩm theo caùc tieâu chí cuûa GV Thực hành tháo các chi tiết - Vài HS nêu lại Lớp lắng nghe nhà thực (27) OÂN TAÄP I Muïc tieâu + Giúp HS ôn tập, hệ thống các kiến thức lịch sử các giai đoạn : * Buổi đầu độc lập – Nước Đại Việt thời Lí – Nước Đại Việt thời Trần và Nước Đại Việt thời Haäu Leâ + Nắm các kiện lịch sử tiêu biểu giai đoạn và trình bày tóm tắt các kiện đó ngôn ngữ mình + Tự hào truyền thống dựng nước và giữ nước nhân dân ta II Đồ dùng dạy – học + Phiếu học tập cho HS + Tranh ảnh từ bài đến bài III Hoạt động dạy – học Hoạt động dạy Kieåm tra baøi cuõ: ( phuùt) + GV gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi cuối bài trước và phần bài học + Nhaän xeùt vaø ghi ñieåm cho HS., Dạy bài mới: GV giới thiệu bài * Hoạt động 1: Các giai đoạn lịch sử và kiện tiêu biểu từ năm 938…thế kỉ xv ( 15 phút) + GV phát phiếu học tập cho HS, yêu cầu HS hoàn thành nội dung phiếu Hoạt động học _Nghĩa , Chiến Lớp theo dõi và nhận xeùt + HS laéng nghe vaø nhaéc laïi teân baøi hoïc + HS nhaän phieáu PHIEÁU HOÏC TAÄP Hoï, teân………… Ghi tên các giai đoạn lịch sử đã học từ bài 7…bài 19 vào bảng đây: Naêm 938 1009 1226 1400 theá kæ XV Caùc giai đoạn lịch sử Hoàn thành bảng thống kê sau: a) Các triều đại Việt Nam từ năm 938 đến kỉ thứ XV Gian thời Triều đại Tên nước Kinh ñoâ 968- 980 Nhaø Ñinh Nhaø Tieàn Leâ Nhaø Lí Nhaø Traàn Nhaø Hoà Nhaø Haäu Leâ b) Các kiện lịch sử tiêu biểu từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê Thời gian Tên kiện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân KC chống quân Tống XL lần thứ Nhà Lí dời đô Thăng Long KC chống quân Tống XL lần thứ hai (28) Nhaø Traàn thaønh laäp KC choáng quaân XL Moâng - Nguyeân Chieán thaéng Chi Laêng + GV yeâu caàu HS baùo caùo keát quaû laøm vieäc treân phieáu * Hoạt động 2: Thi kể các kiện, nhân vật lịch sử đã học ( 15 phút) + GV giới thiệu chủ đề thi + Khuyeán khích HS xung phong thi keå caùc kiện lịch sử, các nhân vật mà mình đã choïn + GV toång keát cuoäc thi, tuyeân döông HS keå toát Cuûng coá, daën doø: ( 3phuùt) + GV tổng kết học, dặn HS nhà ôn baøi vaø chuaån bò baøi sau +3 HS leân baûng neâu keát quaû laøm vieäc + HS chú ý lắng nghe, nhớ và định hướng keå - Kể kiện lịch sử - Kể các nhân vật lịch sử + Lớp lắng nghe và thực ÑÒA LÍ THAØNH PHOÁ CAÀN THÔ I/ Muïc tieâu: * Sau baøi hoïc, hoïc sinh coù khaû naêng: + Chỉ vị trí thành phố Cần Thơ trên đồ, kể tên các tỉnh tiếp giáp với thành phố Cần Thơ, các loại đường giao thông + Trình bày đặc điểm tiêu biểu thành phố Cần Thơ: là trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học củađồng sông Cửu Long + Tìm hiểu các kiến thức dựa vào đồ, tranh ảnh, lược đồ đồng sông Cửu Long + Giáo dục HS lòng tự hào thành phố ởmiền Tây đẹp, giàu có II/ Đồ dùng dạy học: + Bản đồ Việt Nam lược đồ đồng Nam Bộ + Lược đồ, tranh ảnh thành phố Cần Thơ III/ Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học Kieåm tra baøi cuõ: ( phuùt) - Huy, Thuỷ Linh lên bảng trả lời, lớp theo dõi, + Goïi em leân baûng H: Thaønh phoá Hoà Chí Minh coøn coù teân goïi naøo nhaän xeùt khác? Nêu dẫn chứng cho thấy Thành phố H CM là thành phố lớn nước ta? H : Keå caùc ngaønh coâng nghieäp chính ,moät soá nôi vui chôi giaûi trí cuûa thaønh phoá HCM 2.Bài mới: Giới thiệu bài (29) * Hoạt động 1: Thành phố trung tâm đồng sông Cửu Long ( 15 phút) -HS quan sát lược đồ + GV treo lược đồ thành phố Cần Thơ + HS thaûo luaän nhoùm H: Chỉ vị trí thành phố trên lược đồ và cho biết +Thành phố Cần Thơ nằm bên sông Hậu tiếp giáp với Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, thành phố này tiếp giáp với tỉnh nào? Haäu Giang H: Từ thành phố Cần Thơ có thể tới các tỉnh +Từ thành phố Cần Thơ có thể đến các tỉnh khác đường thuỷ, đường bộ, đường hàng khác loại đường giao thông nào? * Hoạt động 2:Trung tâm kinh tế - văn hoá – không khoa học đồng sông Cửu Long( 15 phuùt) + Yêu cầu HS quan sát hệ thống kênh rạch + HS quan sát hệ thống kênh rạch ñaây H: Em coù nhaän xeùt gì veà heä thoáng keânh raïch cuûa - Heä thoáng keânh raïch cuûa thaønh phoá Caàn Thô chaèng chòt, chia thaønh phoá laøm nhieàu phaàn thaønh phoá Caàn Thô? H: Heä thoáng keânh raïch naøy taïo ñieàu kieän thuaän - Heä thoáng keânh raïch taïo dieàu kieän cho Caàn Thô tieáp nhaän vaø xuaát ñi caùc haøng noâng saûn vaø lợi gì cho kinh tế thành phố Cần Thơ? thuyû saûn + GV treo tranh hình 2, hình 3, hình 4, hình + + Chợ thực phẩm và rau các hoạt động buôn bán tấp nập bán đủ loại rau quả, các sản Yeâu caàu HS quan saùt H: Em biết gì Cần Thơ qua các tranh ảnh phẩm nông nghiệp và đặc biệt là tôm cá, mực töôi roi roùi treân? + Bến Ninh Kiều đẹp tiếng thu hút khách du lòch + Ở vườn Bằng Lăng là sân chim vườn cò ,nơi trú ngụ các loại chim cò quí hiếm.ù HS đọc kênh chữ và thảo luận nhóm H: Vì nói thành phố này còn là trung tâm -Vì đây có trường đại học Cần Thơ và nhiều văn hoá, khoa học đồng sông Cửu trường cao đẳng, dạy nghề đào tạo nhân tài cho đất nước Long? - Ởû đây có viện nghiên cứu lúa, tạo nhiều giống lúa cho đồng sông Cửu Long -Laø nôi saûn xuaát maùy moùc noâng nghieäp, phaân * Kết luận: Nhờ có hệ thống giao thông thuận bón ,thuốc trừ sâu tieän Caàn Thô coù theå tieáp nhaän haøng noâng saûn ,thuỷ sản xuất nơi kháctrong nước và xuất + HS lắng nghe Thành phốCần Thơ là trung tâm văn hoá , khoa học ,kinh tế quan trọng đồng sông Cửu Long Ở đây còn tiếng cảnh quan du lòch + HS nêu ghi nhớ * Ghi nhớ: SGK + HS lắng nghe và thực Cuûng coá – daën doø: ( phuùt) + GV nhaän xeùt tieát hoïc, daën HS veà nhaø hoïc baøi, chuaån bò baøi oân taäp Khoa hoïc (30) ÁNH SÁNG CẦN CHO SỰ SỐNG( Tiếp theo) I Muïc tieâu + HS nêu vai trò ánh sáng sống người, động vật + Nêu ví dụ chứng tỏ ánh sáng cần thiết cho sống người, động vật và ứng dụng kiến thức vào sống II Đồ dùng dạy – học + Các hình minh hoạ SGK + Baûng phuï ghi saün caùc caâu hoûi thaûo luaän III Hoạt động dạy – học Hoạt động dạy Kieåm tra baøi cuõ: ( phuùt) + Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi cuối bài trước và neâu phaàn baøi hoïc + Nhaän xeùt vaø ghi ñieåm Dạy bài mới: GV giới thiệu bài * Hoạt động 3: Vai rò ánh sáng đời sống người.( 15 phút) + GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm * Noäi dung : Ánh sáng có vai trò nào sống người? Tìm ví dụ chứng tỏ ánh sáng có vai trò quan trọng sự sống người? Vai trò ánh sáng việc nhìn, nhận biết giới hình ảnh, màu sắc Vai trò ánh sáng sức khoẻ người? + Goïi HS trình baøy, moãi nhoùm chæ trình baøy caâu hoûi + Nhaän xeùt caùc yù kieán cuûa caùc nhoùm * GV kết luận: Tất các sinh vật trên trái đất sống nhờ vào lượng từ ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời gồm nhiều tia khác Tuy nhiên thể cần moät lượng nhỏ tia này Tia này trở nên nguy hiểm ta ngoài nắng quá lâu H: Cuộc sống người không có ánh sáng mặt trời? H: Ánh sáng có vai trò nào sống người? * Hoạt động 4: Vai rò ánh sáng đời sống động vật ( 15 phút) + GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm + Treo baûng phuï ghi saün caùc caâu hoûi TL + Gọi đại diện các nhóm trình bày, yêu cầu các nhóm khaùc theo doõi, boå sung ( neáu caàn) Kể tên số động vật mà em biết, vật cần ánh sáng để làm gì? Hoạt động học - Thành, Sáng Lớp theo dõi, nhận xét bạn trả lời + HS laéng nghe vaø nhaéc laïi teân baøi + HS hoạt động nhóm.Các nhóm đọc kĩ câu hỏi thảo luận để hoàn thaønh noäi dung + Đại diện các nhóm trình bày, nhoùm khaùc theo doõi vaø nhaän xeùt, boå sung ( neáu caàn) + Lớp lắng nghe + HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi - Nhờ ánh sáng mà ta cảm nhận tất vẻ đẹp thiên nhieân + Caùc nhoùm tieáp tuïc thaûo luaän, hoàn thành nội dung GV yêu caàu + Đại diện các nhóm trình bày, nhoùm khaùc theo doõi vaø nhaän xeùt (31) Kể tên số động vât kiếm ăn vào ban đêm, số động vật kiếm ăn vào ban ngày? Em có nhận xét gì nhu cầu ánh sáng các loài động vật đó? Trong chăn nuôi người ta đã làm gì để kích thích hco gà ăn nhiều, chóng tăng cân và đẻ nhiều trứng? * GV nhận xét và kết luận: Loài vật cần AS để di chuyển, tìm nước uống, thức ăn, phát nguy hiểm cần tránh AS và thời gian chiếu sáng còn ảnh hưởng đến sing sản số loài ĐV Ví dụ : Người + Lớp lắng nghe ta dùng AS điện để kéo dài thời gian chiếu sáng ngày, kích thích cho gà ăn nhiều, chóng tăng cân và đẻ nhieàu Cuûng coá, daën doø: ( phuùt) +2 HS đọc + Gọi HS đọc phần bài học + Lắng nghe và thực + GV nhaän xeùt tieát hoïc, daën HS hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau AÂm nhaïc OÂn taäp baøi haùt Chim saùo OÂn taäp TÑN soá 5, soá I Muïc tieâu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ họa II Chuaån bò: 1: Giáo viên: - Một số động tác phụ hoạ - Nhaïc cuï quen duøng 2: Hoïc sinh: Saùch giaùo khoa aâm nhaïc III Các hoạt động dạy - học chủ yếu (32) ND- T/ Lượng 1.Kieåm tra baøi cuõ Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh * Kiểm tra bài: Chúc mừng sinh nhật * 2HS lên bảng thực -Nhận xét – đánh giá Th, Tr©m Anh * Neâu muïc ñích yeâu caàu tieát hoïc Bài HÑ 1: OÂn taäp baøi haùt 8’ * -3 HS nhaéc laïi Ghi baûng * OÂn taäp baøi haùt: Chim saùo * Chia thành nhóm, dãy bàn hát theo kiểu đối đáp câu -GV HD oân – baét nhòp -Thực -HD Gõ đệm theo nhịp 3-4 - Thực -Cho nhóm gõ Haùt ñôn ca, toáp ca -Sửa sai HÑ 2: Bieåu dieãn 12’ * Hát kết hợp vận động * Cho HS taäp bieåu dieãn baøi haùt - Yêu cầu hS hát và phụ hoạ động tác theo Phụ hoạ theo nhịp Theo cá nhân, tổ, nhóm, lớp -Đọc đồng thang âm -Nghe vaø neâu HÑ 3: OÂn taäp đọc nhạc bài 5, 20’ -Cho HS nghe đàn thang âm *¤ân tập theo nhóm, cá nhân, đồng Ñoâ – reâ – mi – son – la - HS nghe hai mức âm: nói đúng tên và đọc đúng cao độ -GV đàn thay đổi – thang âm để HS nghe vaø nhaän -2HS leân bieåu dieãn laïi baøi haùt - OÂn taäp baøi soá * Về thực Ñoâ – reâ – mi – son -Nhaän xeùt chung tieát hoïc C - Cuûng coá daën doø:2’ HS tập đọc và hát lời TĐN số vài lượt * Nhaéc HS veà nhaø oân taäp baøi haùt vaø baøi tập đọc nhạc (33)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tuan 24, giao an tuan 24