DANH MUC THIET BI DAY HOC DUNG CHUNG

1 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:12

Tên thiết bị Bảng nhóm Tủ đựng thiết bị B¶ng phô Ti vi §Çu DVD Radio - Castsete Quả địa cầu Nam châm Nẹp treo tranh Giá treo tranh Máy vi tính Máy chiếu.[r] (1)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DI LINH TRƯỜNG TH ĐINH TRANG HÒA II CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc DANH MỤC CHI TIẾT Thiết bị dạy học - Thiết bị dùng chung Số thứ tự 10 11 12 Mã thiết bị THDC2001 THDC2002 THDC2003 THDC2004 THDC2005 THDC2006 THDC2007 THDC2008 THDC2009 THDC2010 THDC2011 THDC2012 Tên thiết bị Bảng nhóm Tủ đựng thiết bị B¶ng phô Ti vi §Çu DVD Radio - Castsete Quả địa cầu Nam châm Nẹp treo tranh Giá treo tranh Máy vi tính Máy chiếu Đối tượng sử dụng Học sinh Giáo viên x x x x x x x x x x x x x Dùng cho lớp 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 Số lượng (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: DANH MUC THIET BI DAY HOC DUNG CHUNG, DANH MUC THIET BI DAY HOC DUNG CHUNG