KSCL ky II2012

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:06

- Tài nguyên thiên nhiên là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến sử dụng, phục cuộc sống của con người ( rùng cây, các động vật, thực vậ[r] (1)ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: GDCD 7. Thời gian làm bài: 45 phút. Đề 1 Câu 1: ( điểm ) Em cho biết di sản văn hoá? Hãy kể tên di sản văn hóa vật thể di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam mà em biết? Câu 2: ( điểm ) Mơi trường gì? Tài ngun thiên nhiên gì? chúng có tầm quan trọng nào? Câu 3: ( điểm ) Cho tình sau: Ở gần nhà Hằng có người chuyên làm nghề bói tốn Mẹ Hằng sang xem bói Hằng can ngăn mẹ Hằng cho quyền tự tín ngưỡng người khuyên Hằng không nên can thiệp vào a Theo em, mẹ Hằng nghĩ có khơng? sao? b Nếu Hằng, em làm gì? ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: GDCD 7. Thời gian làm bài: 45 phút. §Ị Câu 1: ( điểm ) Mơi trường gì? Tài ngun thiên nhiên gì? chúng có tầm quan trọng nào? Câu 2: ( điểm ) Em cho biết di sản văn hoá? Hãy kể tên di sản văn hóa vật thể di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam mà em biết? Câu 3: ( điểm ) Cho tình sau: Ở gần nhà Hằng có người chun làm nghề bói tốn Mẹ Hằng sang xem bói Hằng can ngăn mẹ Hằng cho quyền tự tín ngưỡng người khun Hằng khơng nên can thiệp vào (2) ĐÁP N V BIU IM MÔN GDCD Đề 1 Câu 1: (3 điểm) - Di sản văn hoá bao gồm di sản văn hoá phi vật thể di sản văn hoá vật thể, sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, lưu truyền từ hệ qua hệ khác ( điểm ) - Yêu cầu HS kể tên di sản văn hóa vật thể (1 điểm ) ( Nêu tên di sản văn hoá vật thể (0,25 điểm )) VD: + Cố đô Huế + Phố cổ Hội An + Chùa Hương + Bến Nhà Rồng Yêu cầu HS kể tên di sản văn hóa phi vật thể ( điểm) ( Nêu tên di sản văn hoá phi vật thể (0,25 điểm )) VD: + Nhã nhạc cung đình Huế + Dân ca quan họ Bắc Ninh + Áo dài Việt Nam + Truyện Kiều Nguyễn Du Câu 2: (4 điểm). - Môi trường toàn điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh người, có tác động tới tồn tại, phát triển người thiên nhiên (1 điểm ) Những điều kiện có sẵn tự nhiên ( rừng cây, đồi núi, sông hồ…), người tạo ( nhà máy, đường sá, cơng trình thuỷ lợi, khói bụi, rác, chất thải ) (0,5 điểm ) - Tài nguyên thiên nhiên cải vật chất có sẵn tự nhiên mà người khai thác, chế biến sử dụng, phục sống người ( rùng cây, động vật, thực vật quý, hiếm, mỏ khống sản, nguồn nước, dầu khí) (1,5 điểm ) - Môi trường tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đời sống người, tạo nên sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tạo cho người phương tiện để sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần (1 điểm )) Câu 3: (3 điểm) a Yêu cầu nêu được: (3)- Vì bói tốn biểu mê tín, dị đoan khơng phải tự tín ngưỡng pháp luật nghiêm cấm hành nghề ( điểm ) b Nếu Hằng em sẽ: - Giải thích cho mẹ hiểu tác hại mê tín dị đoan ( 0,5 điểm) - Vận động gia đình người thân khuyên giải mẹ ( 0,5 điểm) - Báo với quyền địa phương can thiệp, xử lí người hành nghề bói tốn ( 0,5 điểm) §Ị 2 Câu 1: (4 điểm). - Mơi trường tồn điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh người, có tác động tới tồn tại, phát triển người thiên nhiên (1 điểm ) Những điều kiện có sẵn tự nhiên ( rừng cây, đồi núi, sông hồ…), người tạo ( nhà máy, đường sá, cơng trình thuỷ lợi, khói bụi, rác, chất thải ) (0,5 điểm ) - Tài nguyên thiên nhiên cải vật chất có sẵn tự nhiên mà người khai thác, chế biến sử dụng, phục sống người ( rùng cây, động vật, thực vật quý, hiếm, mỏ khoáng sản, nguồn nước, dầu khí) (1,5 điểm ) - Mơi trường tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đời sống người, tạo nên sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tạo cho người phương tiện để sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần (1, điểm )) Câu 2: (3 điểm) - Di sản văn hoá bao gồm di sản văn hoá phi vật thể di sản văn hoá vật thể, sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, lưu truyền từ hệ qua hệ khác ( điểm ) - Yêu cầu HS kể tên di sản văn hóa vật thể (1 điểm ) ( Nêu tên di sản văn hoá vật thể (0,25 điểm )) VD: + Cố đô Huế + Phố cổ Hội An + Chùa Hương + Bến Nhà Rồng Yêu cầu HS kể tên di sản văn hóa phi vật thể ( điểm) ( Nêu tên di sản văn hoá phi vật thể (0,25 điểm )) VD: + Nhã nhạc cung đình Huế + Dân ca quan họ Bắc Ninh + Áo dài Việt Nam (4)a Yêu cầu nêu được: - Mẹ Hằng nghĩ không ( 0,5 điểm) - Vì bói tốn biểu mê tín, dị đoan khơng phải tự tín ngưỡng pháp luật nghiêm cấm hành nghề ( điểm ) b Nếu Hằng em sẽ:
- Xem thêm -

Xem thêm: KSCL ky II2012, KSCL ky II2012