tuan 11

30 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:01

Baøi 3: - Yêu cầu 2 học sinh thực hiện bước tìm hiểu đề tóm tắt đề, phân tích cách giải 1 học sinh lên bảng giải , cả lớp giải vào vở.. - Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc.[r] (1)TUAÀN 11 Ngày soạn : 29/10/2011 Ngày dạy : Thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2011 TẬP ĐỌC(T21) OÂNG TRAÏNG THAÛ DIEÀU I.MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: -Luyện đọc : + Đọc đúng : diều, kinh ngạc, trí nhớ, trang sách, chăn trâu, vượt xa,… + Đọc diễn cảm : Toàn bài đọc với giọng kể chậm rãi, cảm hứng ca ngợi, nhấn giọng từ ngữ nói đặc điểm tính cách, thông minh, tính cần cù, chăm chỉ, tinh thần vượt khó Nguyễn Hiền Đoạn kết truyện đọc với giọng sảng khoái - Hiểu và giải nghĩa các từ ngữ : + Học sinh cảm thụ nội dung : Ca ngợi chú bé Nguyễn Hiền thông minh, có ý chí vượt khó nên đã đỗ Trạng Nguyên 13 tuổi - Giáo dục học sinh cần có chí tâm thì làm điều mình mong muốn II.CHUAÅN BÒ: Giáo viên: Chuẩn bị tranh minh hoạ SGK Học sinh : Xem trước bài sách III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh -Lớp hát bài 1.Ổn định : Nề nếp đầu -Laéng nghe Bài cũ: GV tổng kết chủ điểm đã học Bài mới: Giới thiệu chủ điểm – giới thiệu bài, ghi -Nhắc lại đề đề HĐ1: Luyện đọc: Mục tiêu : Phát âm đúng các từ khó Đọc ngắt nghỉ đúng sau dấu câu và các cụm từ đọc đúng các câu hỏi, câu cảm Đọc đúng tốc độ -Cả lớp lắng nghe, đọc thầm + Gọi em đọc bài cho lớp nghe -Theo doõi vaøo saùch +Yêu cầu HS đọc phần chú thích +Yêu cầu HS tiếp nối đọc đoạn bài (đọc -4 em đọc nối tiếp đến hết baøi lượt) +Theo dõi, sửa HS phát âm sai, ngắt nhịp các câu văn chưa đúng -Đọc theo cặp +Yêu cầu cặp đọc bài -1 em đọc, lớp lắng nghe + Gọi em đọc khá đọc toàn bài -Nghe và đọc thầm theo + Giáo viên đọc bài cho HS nghe HÑ2: Tìm hieåu baøi Mục tiêu : Hiểu nghĩa các từ trọng tâm bài, nêu ý đoạn và nội dung chính toàn bài Đoạn 1: Gọi em đọc, nêu câu hỏi, nghe HS trả lời và chốt -1 em đọc, lớp theo dõi vào sách ý đoạn H Tìm chi tiết nói lên tư chất thông minh -HS trả lời Nguyeãn Hieàn? (2) + Yêu cầu HS nêu ý đoạn bài Ý 1: Nguyễn Hiền là người thông minh Đoạn 2: Gọi em đọc, nêu câu hỏi, nghe HS trả lời và chốt ý đoạn H Nguyeãn Hieàn ham hoïc vaø chòu khoù nhö theá naøo ? H Vì chú bé Hiền gọi là “ông Trạng thả diều”? ( - Yêu cầu em đọc câu hỏi và mời bạn trả lời => Caâu chuyeän muoán khuyeân ta Coù chí thì neân - Yêu cầu HS nêu ý đoạn bài Ý 2: Nguyễn Hiền đỗ Trạng nguyên nhờ chí vượt khó + Yêu cầu em khá đọc toàn bài, lớp theo dõi và nêu ý nghóa cuûa baøi w NDC : Câu chuyện ca ngợi Nguyễn Hiền thông minh, có ý chí vượt khó nên đã đỗ Trạng nguyên 13 tuổi HĐ3: Đọc diễn cảm Mục tiêu : Đọc diễn cảm toàn bài, thể giọng đọc phù hợp với nội dung, biết nhấn giọng từ gợi tả - Yêu cầu học sinh nêu cách đọc diễn cảm bài văn - Yêu cầu 3-4 em thể cách đọc - Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm theo cặp - Gọi - HS thi đọc diễn cảm trước lớp 4.Cuûng coá – daën doø: - Yêu cầu học sinh đọc bài – Nêu đại ý -Nhaän xeùt tieát hoïc vaø daën HS veà nhaø xem laïi baøi vaø chuaån bị bài mới: “Có chí thì nên” -2-3 em neâu yù kieán -1 em đọc, lớp theo dõi đọc thầm theo -Nghe câu hỏi và 2-3 em đại diện trả lời câu hỏi, mời bạn nhận xeùt vaø boå sung theâm yù kieán -3-4 em neâu yù kieán -2-3 em neâu yù kieán -Theo dõi, thực và 2-3 em nêu trước lớp -2-3 em nêu cách đọc -3-4 em thực hiện, lớp theo dõi -Từng cặp luyện đọc diễn cảm -Lớp theo dõi và nhận xét - học sinh đọc bài - Nghe vaø ghi baøi ĐẠO ĐỨC(T11) ÔN TẬP VAØ THỰC HAØNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ I I MUÏC TIEÂU: - Giúp HS củng cố kiến thức các hành vi đạo đức đã học - Vận dụng kiến thức, thực hành các hành vi đạo đức đã học - Các em có thái độ tôn trọng và quí thời gian; có ý thức làm việc khoa học và hợp lí; phê phán, nhắc nhở các bạn cùng biết tiết kiệm thời II CHUAÅN BÒ : Giaùo vieân : Chuaån bò tranh aûnh , caùc tình huoáng; phieáu baøi taäp Học sinh : Ôn kiến thức đã học, tìm câu chuyện có liên quan đến hành vi đạo đức đã học,… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VAØ HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học -Hoïc sinh haùt 1.OÅn ñònh : Chuyeån tieát -Học sinh nhắc lại đề 2.Bài : Giới thiệu bài – Ghi đề bài lên bảng HĐ1 : Củng cố kiến thức –Kể chuyện Mục tiêu : Vận dụng kiến thức đã học, nhận xét hành vi, bày tỏ thái độ trước hành vi nhân vật - Yêu cầu hs nhớ lại, nêu tên các bài đạo đức đã học - Lắng nghe yêu cầu (3) và ghi nhớ bài - Yeâu caàu trình baøy Trung thực học tập Vượt khó học tập Bieát baøy toû yù kieán Tieát kieäm tieàn cuûa Tiết kiệm thời - Yêu cầu hs trao đổi theo nhóm bàn, lựa chọn câu chuyện phù hợp với hành vi đạo đức bài, kể chuyeän - Yêu cầu hs trình bày câu chuyện trước lớp - Yêu cầu hs lớp lắng nghe và nêu câu hỏi chất vấn HĐ2 : Thực hành làm các bài tập Mục tiêu : Vận dụng kiến thức đã học, xây dựng và thể cách ứng xử các tình có thể gặp - Yêu cầu học sinh làm bài tập trên phiếu: -3-4 trình baøy Caùc nhoùm khaùc boå sung - Trao đổi câu chuyện theo nhóm bàn, taäp keå vaø goùp yù cho - Trình baøy- chaát vaán -Laøm baøi treân phieáu Bài 1: Cô giáo giao cho các bạn nhà sưu tầm tranh cho tiết học sau Long không làm theo lời cô dặn Neáu laø Long, em seõ choïn caùc giaûi quyeát naøo caùc caùch giaûi quyeát sau : a/ Mượn tranh, ảnh bạn để đưa cô giáo xem b/ Nói dối cô là đãsưu tầm quên nhà c/ Nhận lỗi và hứa với cô sưu tầm, nộp sau Bài 2: Em hãy bày tỏ thái độ mình các ý kiến đây (tán thành hay không tán thành) : a/ Trung thực học tập thiệt mình b/ Thiếu trung thực học tập là giả dối c/ Trung thực học tập là thể lòng tự trọng Bài 3: Em hãy nêu khó khăn học tập Bài 4: Trong các việc làm sau việc làm nào thể việc tiết kiệm tiền : a Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập b Giữ gìn quần áo, đồ dùng, đồ chơi c Xé sách d Làm sách vở, đồ dùng học tập đ Vứt sách vở, đồ dùng đồ chơi bừa bãi e Khoâng xin tieàn aên quaø vaët g AÊn heát suaát côm cuûa mình h Quên khoá vòi nước i Vẽ bậy, bôi bẩn sách vở, bàn ghế, tường lớp k Taét ñieän khoûi phoøng Bài 5: Em đã thực tiết kiệm thời nào? - Sửa bài và yêu cầu HS chấm bài (Mỗi bài đúng -Đổi bài chấm chéo ñieåm) Củng cố : Yêu cầu học sinh nhắc lại các bài đạo -1 em nhắc lại, lớp theo dõi đức đã học -Nghe vaø ghi baøi Dặn dò : Dặn nhà và chuẩn bị bài KHOA HOÏC(T21) (4) I MUÏC TIEÂU: BA THỂ CỦA NƯỚC - Học nêu nước tồn ba thể : rắn, lỏng và khí Nhận tính chất chung nước mặc dù chúng thể khác - Các em trình bày tính chất nước thể và làm thí nghiệm đơn giản nước thể khí - Giáo dục HS luôn khám phá điều bổ ích lĩnh vực khoa học II CHUẨN BỊ : Giáo viên : Chuẩn bị tranh ảnh phục vụ cho bài dạy và pích nước nóng Hoïc sinh : Chuaån bò coác, dóa, khay,… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VAØ HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học -Hoïc sinh haùt 1.OÅn ñònh : Chuyeån tieát 2.Kieåm tra baøi cuõ : -Tuù H Nước có tính chất gì? -K Tuî H Nêu ghi nhớ bài -Học sinh nhắc lại đề 3.Bài : Giới thiệu bài – Ghi đề bài lên bảng HĐ1 : Tìm hiểu tượng nước từ thể lỏng chuyển thành thể khí và ngược lại Mục tiêu : Nêu ví dụ nước thể lỏng và thể khí Thực hành chuyển nước thể lỏng thành thể khí và ngược lại - Cá nhân trả lời, mời bạn nhận xét, bổ - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi H Nêu ví dụ nước thể lỏng?( … nước mưa, nước sung sông, nước suối, nước biển, nước giếng,…) - Yêu cầu nhóm em quan sát nước vừa rót từ phích -Nhóm em theo dõi và cử thư ký ghi keát quaû dùng đĩa đậy lên cốc nước, lật đĩa lên nhận xét -3-4 nhoùm trình baøy, caùc nhoùm khaùc - Yeâu caàu caùc nhoùm trình baøy nhaän xeùt nhaän xeùt oå sung - Gv chốt : Nước từ thể lỏng bình thuỷ trở thành thể khí, từ thể khí lại thành thể lỏng đọng trên đĩa rơi xuống GV giảng : Dùng khăn nhúng nước, lau lên mặt bảng - Quan sát, theo dõi đen, nước làm ướt mặt bảng Một lát sau, mặt bảng khô, không còn ướt Như nước đã biến thành và bay vào không khí Hơi nước là nước thể khí, không nhìn thaáy baèng maét - Đun nước soong trên bếp ga, quan sát mở nắp vung nước sôi có tượng nước tụ lại mặt nắp Lúc đó nước thể lỏng Kết luận: Nước thể lỏng thường xuyên bay chuyển thành thể -2-3 học sinh nhắc lại khí Nước nhiệt độ cao biến thành nước nhanh nước nhiệt độ thấp Hơi nước là nước thể khí Hơi nước không thể nhìn thấy mắt thường Hơi nước gặp lạnh ngưng tụ thành nước thể lỏng HĐ2 : Tìm hiểu tượng nước từ thể lỏng chuyển (5) thành thể rắn và ngược lại Muïc tieâu: - Nêu cách chuyển nước từ thể lỏng thành thể rắn và ngược lại - Yêu cầu học sinh đọc và quan sát hình 4, SGK và trả - Quan sát và trả lời cá nhân lời câu hỏi H Đặt khay nước có đá vào ngăn làm đá tủ lạnh, sau vài lấy Hiện tượng gì xảy nước khay? Hiện tượng đó gọi là gì?( Nước thể lỏng đã biến thành nước thể rắn) H Để khay nước đá ngoài tủ lạnh, tượng gì xảy ra? Hiện tượng đó gọi là gì?( Nước đá khay đã chảy thành nước lỏng) Kết luận : Khi để nước đủ lâu chỗ có nhiệt độ oC, ta có nước thể rắn Hiện tượng đó gọi là đông đặc - Theo doõi -Nhaéc laïi Nước đá bắt đầu nóng chảy thành nước thể lỏng nhiệt độ 0oC Hiện tượng đó gọi là nóng chảy HĐ3 : Vẽ sơ đồ chuyển thể nước Mục tiêu: - Nói thể nước - Vẽ và trình bày sơ đồ chuyển thể nước + Yêu cầu nhóm em thảo luận trả lời các câu hỏi sau: H Nước tồn thể nào? H Nêu tính chất chung nước các thể đó và tính chất riêng thể - Yeâu caàu caùc nhoùm trình baøy Kết luận : Nước có thể thể lỏng, thể khí thể rắn Ở - Từng nhóm em thực và trình baøy - Caùc nhoùm trình baøy, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung - 2-3 hoïc sinh nhaéc laïi ba thể, nước suốt, không có màu, không mùi, không coù vò Nước thể lỏng không có hình dạng định, nước theå raén coù hình daïng nhaát ñònh - Moãi HS veõ vaøo nhaùp, em veõ treân - Yêu cầu HS vẽ sơ đồ chuyển thể nước, bảng em vẽ bảng - Nhận xét và kết luận : nước nóng chảy -> bay -> em đọc, lớp theo dõi ngöng tuï -> ñoâng ñaëc -> noùng chaûy,… Củng cố : Yêu cầu học sinh đọc phần cần ghi nhớ Nghe vaø ghi baøi sgk Dặn dò : Dặn nhà và chuẩn bị bài TOÁN(t51) NHÂN VỚI 10, 100, 1000, … CHIA CHO 10, 100, 1000, I MUÏC TIEÂU : - Học sinh biết cách thực phép nhân số tự nhiên với 10; 100; 1000;… và chia số tròn chuïc, troøn traêm, troøn nghìn,… cho 10; 100; 1000; …laàn (6) - HS bieát caùch nhaân, chia nhaåm 10; 100; 1000;… - Vận dụng tính nhanh nhân hay chia số với( cho) 10; 100; 1000; … II CHUẨN BỊ : GV : Viết trước bài tập nhà lên bảng HS : Xem trước bài sách III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy OÅn ñònh : Kieåm tra: a Nêu tính chất giao hoán phép nhân b Viết số thích hợp vào chỗ chấm 365 x … = x 365 1234 x = 1234 x … 3.Bài mới: Giới thiệu bài, ghi đề HĐ1 : Cung cấp kiến thức Mục tiêu : Học sinh biết cách thực phép nhân số tự nhiên với 10; 100; 1000;… và chia số tròn chục, troøn traêm, troøn nghìn,… cho 10; 100; 1000; … a)Hướng dẫn học sinh nhân số tự nhiên với 10 chia số tròn chục cho 10 - Yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã để tìm cách tính keát quaû cuûa caùc pheùp tính sau : 35 x 10 =? 35 x 10 = 350 - Cho HS nhận xét thừa số 35 và tích 350 Tích 350 thêm chữ số so với thừa số 35 * Chốt cách tính:Muốn có tích số với 10 ta việc viết thêm chữ số vào bên phải số đó H Ngược lại 350 : 10 = ? - Cho HS nhaän xeùt thöông 35 vaø soá bò chia 350 * Choát caùch tính:Khi chia soá troøn chuïc cho 10 ta chæ việc bỏ bớt chữ số bên phải số đó b) Hướng dẫn học sinh nhân số tự nhiên với 100; 1000 chia số tròn chục cho 100; 1000 - Giới thiệu phép nhân 35x 1000, 35 x 1000, yêu cầu HS nêu cách thực 35 x 100 = 3500 35 x 1000 = 35 000 - Cho HS nhận xét thừa số 35 và tích 3500 và thừa số 35 vaø tích 35000 Kết luận :Khi nhân số tự nhiên với 10; 100; 1000; … ta việc viết thêm một, hai, ba, … chữ số vào bên phải số đó H Ngược lại 3500 : 100 = ? 35000 : 1000 =? - Cho HS nhaän xeùt thöông 35 vaø soá bò chia 3500 vaø Hoạt động học Hoïc sinh haùt taäp theå -Khaûi -Tuyeát - Cá nhân thực tính, nêu cách làm - Neâu nhaän xeùt -Nghe vaø nhaéc laïi - Neâu yù kieán, nhaän xeùt - Nhaéc laïi keát luaän - Neâu nhaän xeùt - Nhaéc laïi keát luaän -Cá nhân nêu cách thực (7) thöông 35 vaø soá bò chia 35000 Keát luaän : Khi chia soá troøn chuïc, troøn traêm, troøn nghìn cho 10; 100; 1000; … ta việc bỏ bớt một, hai, ba,… chữ số bên phải số đó HĐ 2: Thực hành Mục tiêu : Hs vận dụng kiến thức vừa học để tính nhaåm -Giao cho học sinh vận dụng kiến thức đã học đọc đề, tìm hiểu yêu cầu đề để hoàn thành bài tập1 và -Gọi HS lên bảng sửa bài -Yêu cầu HS đổi chấm đúng/sai theo gợi ý đáp án sau : Bài :- Yêu cầu cá nhân thực làm bài -Nhận xét sửa bài Bài 2: Yêu cầu cá nhân thực làm bài vào 70kg = yeán 120 taï = 12 taán 800kg = taï 5000kg= taán 300 taï = 30 taán 4000g = 4kg * Yêu cầu học sinh sửa bài vào sai 4.Cuûng coá : Goïi vaøi hoïc sinh nhaéc laïi caùch nhaân, chia nhaåm 10, 100, 1000,… + Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc Daën doø : Xem laïi baøi, chuaån bò baøi tieáp theo - Caù nhaân nhaän xeùt - Nhaéc laïi keát luaän -Từng cá nhân thực làm bài vào -Theo doõi vaø neâu nhaän xeùt -2 em ngồi cạnh thực chấm baøi - Cá nhân thực nhân nhẩm - Thực làm bài -Thực sửa bài -Moät vaøi em nhaéc laïi -Theo doõi, laéng nghe -Nghe vaø ghi baøi Ngày soạn :30/10/2011 Ngày dạy: Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2011 CHÍNH TẢ ( T11)(Nhớ -viết) NEÁU CHUÙNG MÌNH COÙ PHEÙP LAÏ I MUÏC TIEÂU : - Học sinh nhớ và viết đúng chính tả 14 dòng đầu bài : “Nếu chúng mình có phép lạ” Trình bày đúng các khổ thơ sáu chữ -Rèn cho các em nhớ, thuộc để viết đúng ; phối hợp kĩ viết chữ đẹp và nhanh, đúng tốc độ HS viết đúng các từ có các âm đầu s/xdễ lẫn lộn - Viết rõ ràng, có ý thức rèn chữ, giữ II CHUAÅN BÒ : Baûng phuï vieát saün noäi dung baøi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động GV Hoạt động HS -Hát lớp OÅån ñònh: Neà neáp -Mở Bài cũ: “ Trung thu độc lập” -Tôn, Thô - Goïi em leân baûng vieát -Theo doõi, laéng nghe -Mười lăm năm, máy phát điện , phấp phới , chi chít -GV nhận xét chữ viết HS Bài : Giới thiệu bài - Ghi đề bài (8) HĐ1 : Hướng dẫn chính tả: Mục tiêu : Học sinh nhớ - viết đúng chính tả bài thơ Biết trình bày đúng, đẹp các dòng thơ và các khổ thơ Viết đúng tốc độ -1 em đọc, lớp theo dõi,đọc thầm - Gọi em đọc bài thơ theo -Trả lời H Các bạn nhỏ mong ước điều gì qua khổ thơ ? - Học sinh tìm các từ khó bài - Yêu cầu các em nêu các từ khó viết bài -Thực viết vào nháp, đổi - Hướng dẫn các em viết các từ khó phaùt hieän baïn vieát sai -Thực phân tích trước lớp, sửa - Goïi em leân baûng, caùc em khaùc vieát vaøo nhaùp sai Đọc lại các từ khó - Gọi HS nhận xét bài viết bảng - HS đọc lại các từ khó -Mở sách theo dõi - Giáo viên đọc bài lần -Neâu caùch trình baøy - Hướng dẫn cách viết và trình bày -Viết bài vào - Hs nhớ viết bài -Soát bút mực - Đọc cho học sinh soát bài trên bảng phụ -Theo dõi soát bút chì - Thoáng keâ, baùo loãi - Yeâu caàu hoïc sinh baùo loãi - Toå noäp baøi - Chaám baøi toå - Thực sửa lỗi - Nhận xét, yêu cầu học sinh sửa lỗi HÑ : Luyeän taäp Mục tiêu : HS viết đúng các từ có các âm đầu s/x dễ lẫn loän Baøi : Ñieàn vaøo choã troáng s hay x ? – em đọc bài, nêu yêu cầu, - Gọi em đọc yêu cầu - Chia Hs thành các nhóm, nhóm em, phát phiếu và thực làm bài phiếu -Lần lượt đọc kết bài làm, buùt daï cho caùc nhoùm - Yêu cầu HS trao đổi, tìm từ và hoàn thành phiếu Chọn nhận xét -Sửa bài sai nhóm xong trước dán phiếu lên bảng - Goïi caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung - Gọi em đọc lại, lớp theo dõi 4.Cuûng coá : - Cho lớp xem bài viết đúng, trình bày đẹp - Nhaän xeùt chung tieát hoïc Dặn dò :-Về nhà sửa lỗi Chuẩn bị bài -Theo doõi, laéng nghe LUYỆN TỪ VAØ CÂU(t21) LUYỆN TẬP VỀ ĐỘNG TỪ I MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: -Nắm số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ( đã, đang, sắp) -Nhận biết và sử dụng các từ nói trên qua các bài tập thực hành HS làm bài tập theo yêu cầu - Giúp HS cách dùng động từ câu cho phù hợp II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - Baûng phuï vieát baøi taäp (9) - Phieáu baøi taäp vieát noäi dung baøi taäp 2,3 III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động dạy 1.OÅn ñònh: 2.Kiểm tra: Gọi hs làm bài bài tập tiết trước 3.Bài mới:GTB –ghi đề HĐ1 : Diền từ thích hợp vào ô trống Mục tiêu : Hs nắm số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ Bước đầu biết sử dụng các từ:đã, ñang, saép Baøi taäp 2: -HS tiếp nối đọc yêu cầu, thực làm bài theo nhoùm baøn - Yeâu caàu caùc nhoùm baùo caùo keát quaû - Nhóm làm bài trên phiếu dán kết lên bảng, đọc kết quả, lớp và GV nhận xét, chốt lời giải đúng a)Mới dạo nào cây ngô còn lấm mạ non Thế mà ít lâu sau, ngô đã thành cây rung rung trước gioù vaø aùnh naén b) Sao cháu không với bà Chào mào đã hót vườn na chiều Soát ruoät, baø nghe chim keâu Tiếng chim rơi với nhiều hạt na Heát heø chaùu vaãn ñang xa Chaøo maøo vaãn hoùt Muøa na saép taøn Hoạt động 2: Đọc truyện sửa tử cho phù hợp MT: HS biết cách dùng động từ câu cho phù hợp Bài tập 3: Đọc truyện vui Đãng trí và chữa động từ cho phù hợp - HS đọc yêu cầu bài và mẫu chuyện vui Đãng trí Cả lớp đọc bài, suy nghĩ , làm bài H.Truyện đáng cười điểm nào? 4- cuûng coá- daën doø: -Gv nhaän xeùt tieát hoïc -Yeâu caàu HS veà laøm laïi BT 2,3 Hoạt động học - Tieán,Bích Traâm -HS đọc yêu cầu -Cả lớp đọc thầm lại các câu văn, thơ suy nghĩ trao đổi theo cặp -Đại diện nhóm dán kết quả, mời bạn nhaän xeùt boå sung -HS laøm vieäc caù nhaân - 3-4 HS leân baûng thi laøm nhanh, sau đó đọc truyện vui Cả lớp xét - Từng cá nhân trả lời -HS laéng nghe - Laéng nghe- ghi nhaän LỊCH SỬ( T11) NHAØ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG I MUÏC TIEÂU: - Trình bày hoàn cảnh đời nhà Lý và nguyên nhân dời đô từ Hoa Lư Đại La (10) -Vài nét công lao Lý Công Uẩn: Người sáng lập vương triều Lý, có công dời đô Đại La và đổi tên kinh đô là Thăng Long - Tự hào và biết ơn các anh hùng dân tộc II CHUẨN BỊ : Giáo viên chuẩn bị đồ hành chính Việt Nam Học sinh xem trước bài sách III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học -Haùt taäp theå 1.OÅn ñònh : 2.Kieåm tra : Cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng laàn thứ H Quân Tống xâm lược nước ta hoàn cảnh nào? - Tieân H Nêu ý nghĩa chiến thắng quân Tống lần thứ nhất? - Phíts H Nêu ghi nhớ bài? - Khởi 3.Bài : Giới thiệu bài – Ghi đề -Nhắc lại đề HÑ1 : Daãn daét, toùm taét noäi dung baøi Mục tiêu :Hiểu vì nhà Lý dời đô Thăng Long v GV neâu : Tieáp theo nhaø Leâ laø nhaø Lyù Lyù Thaùi Toå laø ông vua đầu tiên nhà Lý Ông là người đầu tiên xây dựng thành Thăng Long ( là Hà Nội) đặt tên là Đại Việt Thăng Long thời Lý ngày càng trở thành kinh đô phoàn thònh HĐ : Nhà Lý – tiếp nối nhà Lê Mục tiêu :Hs biết nhà Lê là nhà Lý và vai troø cuûa Lyù Coâng Uaån - Gọi em đọc bài sách -Lớp theo dõi SGK - Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm bàn với nội -Hoạt động nhóm bàn, cử thư kí ghi kết dung caâu hoûi sau : quûa H Sau Lê Đại Hành mất, tình hình đất nước naøo? H Lý Công Uẩn lên làm vua hoàn cảnh đất nước nhö theá naøo? - Yeâu caàu caùc nhoùm trình baøy - Moät vaøi nhoùm trình baøy, caùc nhoùm Choát : khaùc theo doõi, boå sung a ) Hoàn cảnh đất nước trước Lý Công Uẩn lên làm vua : - Vua Đại Hành Con cái chém giết lẫn - Hs nhắc lại tranh ngôi vua Lê Long Đĩnh tính tình bạo ngược - Lý Công Uẩn là người có tài, có đức tôn lên laøm vua HĐ2 : Tìm hiểu việc Nhà Lý dời đô Đại La Mục tiêu : Hs biết vì Lý Công Uẩn định dời đô từ Hoa Lư thành Đại La - Thực thảo luận theo nhóm - Yêu cầu hs thảo luận theo nhóm với nội dung câu hoûi sau : (11) H Lý nào mà nhà Lý dời đô từ Hoa Lư Đại La? H So sánh vị trí, địa Hoa Lư và Đại La? - Tổ chức cho học sinh trình bày các nội dung thảo luận Giáo viên tổng hợp hệ thống lại kiến thức b.Lý vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư Đại La Mùa xuân 1010, Lý Thái Tổ ghé qua thành Đại La, thấy đây là vùng đất trung tâm đất nước, đất rộng lại baèng phaúng, nhaân daân khoâng khoå vì ngaäp luït, muoán cháu đời sau xây dựng sống ấm no - Vua định dời đô Đại La, phán truyền đổi tên thành Đại La thành Thăng Long, đổi tên nước Đại Việt H Thăng Long thời nhà Lý xây dựng naøo? - GV choát : c.Thăng Long thời Lý: - Vua Lý cho xây dựng nhiều lâu đài, cung điện, đền chùa - Nhaân daân tuï hoïp ngaøy caøng ñoâng, taïo neân nhieàu phố, nhiều phường - Gọi - học sinh dựa vào nội dung vừa chốt kể lại chi tiết phần 4.Củng cố: Gọi học sinh đọc ghi nhớ sách GV nhaän xeùt tieát hoïc Daën doø: Nhaéc veà nhaø xem laïi baøi, chuaån bò baøi sau -Các nhóm cử thành viên trình baøy -Laéng nghe vaø theo doõi saùch giaùo khoa -2-3 hs trả lời -4-5 em thực -1 em thực đọc, lớp theo dõi -Theo doõi, laéng nghe -Nghe vaø ghi baøi TOÁN( T52) TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN I.MUÏC TIEÂU: - Học sinh nắm khái niệm tính chất kết hợp phép nhân và tác dụng tính chất áp dụng tính toán - Bước đầu biết vận dụng tính chất kết hợp phép nhân thực hành tính - Các em có ý thức trình bày sẽ, tính toán đúng, chính xác II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Baûng phuï keû baûng phaàn b SGK III HOẠT ĐỘNG: Hoạt động dạy Hoạt động học OÅn ñònh :neà neáp Bài cũ: “ Tính chất giao hoán phép nhân” * Bài tập : Những biểu thức có giá trị : - Phuù x 1032 = ( 1000 + 32 ) x ( + ) ( + 3) x 3982 = 3982 x 3570 x = x ( 1230 + 2340) - Laéng nghe Bài : - Giới thiệu bài, ghi đề (12) HĐ1 : Cung cấp kiến thức Mục tiêu : Học sinh nắm khái niệm tính chất kết hợp phép nhân và tác dụng tính chất áp dụng tính toán - Gv viết lên bảng hai biểu thức : (2 x ) x vaø x ( x ) -Gọi hai HS lên bảng tính giá trị hai biểu thức, các học sinh khác làm vào nháp - Gọi HS so sánh hai kết để rút hai biểu thức coù giaù trò baèng Vaäy: x ( x ) = ( x3 ) x - Yêu cầu nhóm em tính giá trị số biểu thức nêu nhaän xeùt - Gọi em lên làm trên bảng phụ a b c (a x b) x c a x (b x c) (3 x 4) x5= 60 x ( x5) =60 (5 x 2) x =30 x (2x 3) =30 ( x 6) x2 = 48 (6 x 2) = 48 H So sánh giá trị số cặp biểu thức và nêu nhận xeùt? Choát : (a x b) x c = a x (b x c) -Hai HS lên bảng làm-cả lớp làm vào - HS so saùnh hai keát quaû ( x3 ) x = x = 24 vaø x ( x ) = x 12 = 24 vaäy: ( x3 ) x = x ( 3x 4) - Nhóm em thực trên phiếu baøi taäp - Theo doõi - Cá nhân trả lời Tính chất : Muốn nhân tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ với tích số thứ hai và số thứ ba HÑ2: Luyeän taäp Mục tiêu : Bước đầu biết vận dụng tính chất kết hợp em nhắc lại, lớp theo dõi phép nhân thực hành tính Bài 1: - Yêu cầu hs làm vào bảng nhóm và nêu cách làm - Lần lượt em lên bảng làm Lớp theo dõi, nhận xét - Cá nhân thực làm - Thực làm việc theo nhóm 2, Baøi 2: - Yeâu caàu hs laøm vieäc theo nhoùm laøm vaøo baûng neâu caùch laøm nhoùm vaø neâu caùch laøm Bài 3: Yêu cầu học sinh thực bước tìm hiểu đề -Học sinh đọc đề Nêu yêu cầu tóm tắt đề, phân tích cách giải học sinh lên bảng giải, đề Phân tích yêu cầu tìm hiểu đề Thực bước tóm tắt Giải bài vào lớp giải vào vở - Yêu cầu HS sửa bài sai 4.Củng cố :- Gọi học sinh nhắc tính chất kết hợp - Sửa bài sai - em nhắc, lớp theo dõi pheùp nhaân - Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc 5.Daën doø : Xem laïi baøi, laøm baøi VBT Chuaån bò:”Nhaân - Laéng nghe, ghi nhaän - Theo doõi ghi BVN với số có tận cùng là chữ số 0” (13) Ngày soạn: 31/10/2011 Ngày dạy : Thứ tư ngày 02 tháng 11 năm 2011 KEÅ CHUYEÄN( T11) BAØN CHAÂN KÌ DIEÄU I MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: -Dựa vào lời kể GV và tranh minh hoạ, HS kể lại đoạn, kể nối tiếp toàn câu chuyện Bàn chân kì diệu Hiểu ý nghĩa truyện : Ca Ngợi gương Nguyễn Ngọc Ký giàu nghị lực, có ý chí vươn lên học tập và rèn luyện -Biết phối hợp lời kể với nét mặt, cử chỉ, điệu Rút bài học cho mình từ gương Nguyễn Ngọc Ký Nghe bạn kể chuyện, nhận xét đúng lời kể bạn, kể tiếp lời kể cuûa baïn - Giáo dục học sinh cần có ý chí vươn lên sống để đạt điều mình mong ước II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh minh hoạ truyện SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học OÅn ñònh: -Laéng nghe 2.Kieåm tra: Nhaän xeùt tieát kieåm tra ñònh kì - Nhắc đề 3.Bài mới:GV giới thiệu bài-Ghi đề bài HÑ1 : Giaùo vieân keå chuyeän Mục tiêu :Nắm nội dung câu chuyện - Laéng nghe - GV keå chuyeän laàn - GV kể lần kết hợp tranh minh hoạ -GV keå chuyeän laàn : Gioïng keå thong thaû, chaäm raõi, -HS laéng nghe, GV keå chú ý nhấn giọng từ ngữ gợi cảm gợi tả hình ảnh, hành động, tâm Nguyễn Ngọc GV kết hợp giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Ký -GV kể lần 2, vừa kể vừa vào tranh minh hoạ HÑ2 :Keå laïi caâu chuyeän Mục tiêu : Hs kể lại kể lại đoạn, kể nối tiếp toàn câu chuyện Bàn chân kì diệu cách tự nhiên, phối hợp với nét mặt, điệu bộ, cử Biết nhận xét, đánh giá lời kể bạn Hiểu ý nghĩa truyện a-Yeâu caàu hoïc sinh keå theo caëp (moãi em tieáp noái -HS kể chuyện theo cặp , trao đổi nội kể theo tranh) Sau đó em kể toàn chuyện, dung truyện, nhận xét , bổ sung cho trao đổi điều các em học anh Nguyễn Ngọc Kyù b -Thi kể trước lớp: - Tổ chức cho HS kể chuyện trước lớp Mỗi HS kể -HS tham gia keå chuyeän chuyện xong, cùng các bạn trao đổi, đối thoại nhân -Các HS khác theo dõi để trao đổi nội vaät, chi tieát , yù nghóa truyeän dung truyện, lời kể -HS kể lại toàn câu chuyện và liên hệ xem học anh gì -Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân kể -HS bình chọn, tuyên dương chuyện hấp dẫn nhất; ngưới nhận xét lời kể bạn đúng (14) Cuûng coá- daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc Veà keå laïi caâu chuyeän trên cho người thân nghe -Chuaån bò tieát sau - Theo doõi , laéng nghe - Laéng nghe- Ghi nhaän TOÁN( T53) NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LAØ CHỮ SỐ O I MUÏC TIEÂU : - Biết cách nhân với số có tận cùng là chữ số - HS nhân thành thạo phép nhân với số có tận cùng là chữ số Vận dụng để tính nhanh, tính nhaåm - Các em có ý thức tính cẩn thận làm bài đúng, trình bày sạch, đẹp II CHUẨN BỊ : - Gv và HS xem trước bài III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học Haùt OÅn ñònh : Neà neáp Bài cũ:” Tính chất kết hợp phép nhân” H: Nêu tính chất kết hợp phép nhân? Bài tập: em lên bảng sửa - Phuïng x19 x5 = (2 x5) x 19 =10 x 19 = 190 - Vuõ 25 x x x = (25x4) x (5x9) =100x45 = 4500 - Laéng nghe * Nhaän xeùt vaø ghi ñieåm cho hoïc sinh - Nghe vaø nhaéc laïi Bài mới: Giới thiệu bài, ghi đề HĐ1 : Cung cấp kiến thức Mục tiêu : Biết cách nhân với số có tận cùng là chữ số - Yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã học để tìm cách tính keát quaû cuûa caùc pheùp tính sau : 1324 x 20 =? - Gọi em lên bảng thực và nêu cách tính * Choát caùch tính: 1324 Đặt tính , việc nhân với 1324 , sau đó x 20 viết thêm chữ số vào bên phải 26480 - Tương tự : 230 x 70= ? - Gọi HS lên bảng thực hiện, lớp làm nháp - Yêu cầu HS nêu cách thực - Gv choát 230 Đặt tính , việc nhân với 23, sau đó viết x 70 thêm chữ số vào bên phải 16100 HĐ2 : Thực hành Mục tiêu : Vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm Baøi 1: Ñaët tính roài tính 1342 13546 5642 x x x - Từng cá nhân thực - em lên bảng, lớp theo dõi, nhận xeùt - Theo doõi - em lên bảng, lớp làm nháp, nhận xeùt - Theo doõi - Từng cá nhân thực làm bài vào (15) 40 53680 30 406380 200 1128400 Baøi 3: - Yêu cầu học sinh thực bước tìm hiểu đề tóm tắt đề, phân tích cách giải học sinh lên bảng giải , lớp giải vào Toùm taét: bao gaïo : 50 kg; 30 bao : ? kg ? kg bao ngoâ : 60 kg; 40 bao : ? kg -Nhaän xeùt Bài 4:Tương tự bài 4.Cuûng coá : Goïi em nhaéc laïi caùch nhaân cuûa pheùp nhân có thừa số - Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc Dặn dò : - Xem lại bài, làm bài 2/ 62 nhà Chuẩn bị:” Đề - xi-mét vuông” - Theo doõi vaø neâu nhaän xeùt -2 em ngồi cạnh thực chấm baøi -Học sinh đọc đề Nêu yêu cầu đề Phân tích yêu cầu tìm hiểu đề Thực bước tóm tắt.Giải bài vào -1 hs leân baûng giaûi - em nhắc lại, lớp theo dõi - Laéng nghe - Nghe vaø ghi baøi veà nhaø TAÄP LAØM VAÊN( T21) LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN I MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : - Xác định đề tài trao đổi, nội dung, hình thức trao đổi ý kiến với người thân theo đề baøi SGK - Bước đầu biết đóng vai trao đổi tự nhiên, tự tin, thân ái để đạt mục đích đặt Biết cách nói, thuyết phục đối tượng thực trao đổi với mình và người nghe -GDHS thương yêu người gia đình * KNS: -Thể tự tin -Lắng nghe tích cực -Giao tiếp -Thể cảm thông II CHUẨN BỊ : - GV : Viết sẵn đề bài lên bảng phụ - HS : Xem trước bài III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học OÅn ñònh : Neà neáp Bài cũ: - Gọi hs thực trao đổi với người thân - hs đọc, lớp theo dõi : Trang,Tieân veà nguyeän voïng hoïc theâm moân naêng khieáu - Laéng nghe - Nhận xét, cho điểm HS Bài mới: - Giới thiệu bài - Ghi đề HĐ1 : Hướng dẫn học sinh phân tích đề bài Mục tiêu :Hs hiểu yêu cầu đề - em đọc, lớp theo dõi - Treo đề bài lên bảng Gọi HS đọc đề bài (16) - Yêu cầu HS tìm từ ngữ quan trọng GV gạch từ ngữ Đề bài : Em và người thân gia đình cùng đọc truyện nói người có nghị lực, có ý chí vươn lên Em trao đổi với người thân tính cách đáng khâm phục nhân vật đó Hãy cùng bạn đóng vai người thân để thực trao đổi trên HĐ2: Hướng dẫn HS thực trao đổi Mục tiêu : Hs biết xác định mục đích trao đổi, Hình thức thực trao đổi *KNS: Thể tự tin -Lắng nghe tích cực - Gọi HS đọc gợi ý ( Tìm đề tài trao đổi) - GV kiểm tra HS đã chuẩn bị trao đổi ( chọn bạn, chọn đề tài) nào - Treo baûng phuï vieát saün teân moät soá nhaân vaät coù nghò lực, có ý trí vươn lên sách, truyện - -2 em neâu - Theo doõi - 1em đọc Lớp đọc thầm - Kể tên truyện, nhân vật mình đã choïn - Trao đổi, chọn bạn, chọn đề tài trao đổi - Gọi HS đọc gợi ý : Xác định nội dung trao đổi - hs đọc gợi ý - Yêu cầu học sinh nói nhân vật mình chọn -HS nói nhân vật mình chọn caùc nhaân vaät saùch, truyeän treân caùc nhaân vaät saùch, truyeän treân - Cho HS làm mẫu nhân vật và nội dung trao đổi - Thực theo gợi ý SGK + Hoàn cảnh sống nhân vật + Nghị lực vượt khó + Sự thành đạt - Yêu cầu HS đọc gợi ý -1 HS đọc gợi ý Lớp đọc thầm - Yêu cầu hs thực theo nhóm trả lời các câu hỏi - Thực theo nhóm hai sau HĐ3 : Thực hành trao đổi *KNS: -Giao tiếp -Thể cảm thông Mục tiêu : Biết đóng vai trao đổi tự nhiên, tự tin, thân ái để đạt mục đích đặt Biết cách nói, thuyết phục đối tượng thực trao đổi với mình và người nghe - Yêu cầu cặp HS thực hiện, đổi vai cho nhau, nhận xét góp ý để bổ sung hoàn thiện bài trao đổi - Từng cặp HS thực hiện, đổi vai cho nhau, nhận xét góp ý để bổ và thống dàn ý đối đáp sung hoàn thiện bài trao đổi - GV theo dõi và giúp đỡ thêm cho các nhóm - Một số cặp HS thi đóng vai trao đổi trước lớp GV - Tiến hành trao đổi trước lớp Các HS hướng dẫn lớp nhận xét khaùc laéng nghe, nhaän xeùt - GV theo dõi và nhận xét, đánh giá các nhóm Củng cố: - Nhắc lại điều cần ghi nhớ trao -1 em nhắc lại, lớp theo dõi đổi với người thân - Nhaän xeùt tieát hoïc (17) Dặn dò: - Về nhà viết lại vào trao đổi lớp - Lắng nghe, ghi nhận - Nghe vaø ghi baøi KÓ THUAÄT(T11) KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT(T2) I MUÏC TIEÂU: - HS biết cách khâu viền đường gấp mép vải mũi khâu đột thưa - Khâu đường khâu viền mép vải mũi khâu đột Các mũi khâu tương đối nhau, đường khâu ít bị dúm - HS yêu thích sản phẩm mình làm II CHUAÅN BÒ: - Mẫu đường gấp mép vải khâu viền các mũi khâu đột - Caùc vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát: + Một mảnh vải trắng màu có kích thước 20 cmx30 cm + Chỉ màu, kim khâu, kéo , chì và thước III Hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy Hoạt độâng học OÅn ñònh: Neà neáp Baøi cuõ: Goïi em leân baûng: H: Nêu các bước khâu đường gấp mép vải mũi -Hằng,Tuấn khâu đột? - Để vật liệu và dụng cụ lên bàn cho GV - Kieåm tra vaät lieäu vaø duïng cuï cuûa HS kieåm tra - Lắng nghe, nhắc lại đề bài Bài : Giới thiệu bài - Ghi đề bài HĐ3: Thực hành khâu viền đường gấp mép vải Mục tiêu : HS biết cách khâu viền đường gấp mép vải mũi khâu đột thưa Khâu đường khâu viền mép vải mũi khâu đột - Gọi HS nhắc lại cách khâu viền đường gấp mép vaûi - GV nhận xét, củng cố cách khâu theo các bước: Bước 1: Gấp mép vải Bước 2: Khâu đường gấp mép vải mũi khâu đột - Gọi HS thực lại thao tác gấp mép vải - Yêu cầu HS thực hành gấp mép vải và khâu viền đường gấp mép vải mũi khâu đột - GV quan sát, uốn nắn em thao tác chưa đúng, em còn lúng túng HĐ4: Đánh giá kết học tập HS Mục tiêu : Biết đánh giá sản phẩm mình vaø cuûa baïn theo caùc tieâu chí - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm vừa thực hành xong - Nêu các tiêu chí đánh giásản phẩm: - em nhắc lại, lớp theo dõi - Theo doõi, nhaéc laïi - 1-2 em thực hiện, bạn nhận xét - HS thực hành - Trưng bày các sản phẩm làm theo nhoùm cuûa mình - Lắng nghe và dựa vào các tiêu chuẩn trên để đánh giá sản phẩm nhóm bạn (18) + Gấp mép vải Đường gấp mép vải tương đối thẳng, phẳng, đúng kĩ thuật + Khâu đường gấp mép vải mũi khâu đột + Mũi khâu tương đối đều, thẳng, không bị dúm + Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định - Theo dõi, lắng nghe - Nhận xét, đánh giá kết học tập HS - Laéng nghe Cuûng coá – Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc -Dặn HS nhàđọc trước bài mới, chuẩn bị vật liệu, - Lắng nghe, ghi nhận duïng cuï cho tieát sau laøm tieáp Ngày soạn :01/ 10/ 2011 Ngày dạy : Thứ năm ngày 03 tháng 11 năm 2011 TẬP ĐỌC( t22) COÙ CHÍ THÌ NEÂN I MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - Luyện đọc : w Đọc đúng: hãy lo bền chí, câu chạch,sóng cả, tròn vành… w Đọc diễn cảm: Đọc trôi chảy, rõ ràng,rành mạch câu tục ngữ Đọc các câu tục ngữ theå hieän gioïng khuyeân baûo nheï nhaøng, chí tình - Hiểu các từ ngữ khó bài: nên, hành , lận, keo, cả, rã… Hiểu ý nghĩa các câu tục ngư õ: khuyên cần có ý chí ,giữ vững mục tiêu đã chọn,không naûn loøng gaëp khoù khaên - Giáo dục học sinh muốn đạt điều mình mong muốn chúng ta phải có ý chí, nghị lực, không nản lòng * KNS: -Xác định giá trị -Tự nhận thức thân -Lắng nghe tích cực II CHUẨN BỊ: - Tranh phóng to minh họa bài tập đọc (trang108/ SGK) - Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn hướng dẫn luyện đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Haùt 1.OÅn ñònh : Neà neáp Bài cũ: Gọi HS đọc và trả lời bài: “Ôâng trạng thả diều” H: Tìm chi tiết nói lên tư chất thông minh -Kốp Nguyeãn Hieàn? -Minh Quang H: Nguyeãn Hieàn ham hoïc vaø chòu khoù nhö theá naøo? -Hoøa H: Nêu đại ý bài? Bài : Giới thiệu bài – Ghi đề HĐ1: Luyện đọc Mục tiêu : Phát âm đúng các từ khó Đọc ngắt nghỉ đúng sau dấu câu và các cụm từ đọc đúng các câu hỏi, câu cảm Đọc đúng tốc độ (19) * KNS: -Lắng nghe tích cực - Gọi HS khá đọc bài trước lớp - Lắng nghe và nhắc lại đề bài - Yêu cầu HS nối tiếp đọc theo câu tục ngữ ( - HS đọc, lớp lắng nghe, đọc lượt) thaàm theo SGK - GV theo dõi và sửa sai phát âm, ngắt giọng cho học sinh - Nối tiếp đọc bài, lớp theo dõi đọc thầm theo - Đọc lượt thứ 2, sau đó HS đọc thầm phần giải nghĩa - Cả lớp đọc thầm phần chú giải SGK GV Kết hợp giải nghĩa thêm số từ ngữ SGK neáu thaáy hoïc sinh luùng tuùng - Yêu cầu học sinh luyện đọc theo cặp - Gọi HS đọc bài - GV đọc bài - Thực đọc theo cặp, -1 em đọc, lớp theo dõi HÑ2: Tìm Hieåu baøi Mục tiêu : Hiểu nghĩa các từ trọng tâm -Lắng nghe bài, nêu ý đoạn và nội dung chính toàn baøi * KNS:-Xác định giá trị -Tự nhận thức thân - Yêu cầu HS đọc thầm và trả lời câu hỏi câu hỏi : yêu - Thực đọc thầm và trả lời câu cầu trao đổi theo nhóm hai để xếp câu tục ngữ vào hỏi nhóm đã cho - Gọi nhóm dán phiếu lên bảng và cử đại diện nhóm - Thảo luận theo nhóm hai, - Đại trình baøy dieän caùc nhoùm trình baøy - Goïi caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung - Nhaän xeùt nhoùm baïn, boå sung - Kết luận lời giải đúng - Gọi 1HS đọc câu hỏi 2, yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi - Cá nhân phát biểu ý kiến v GV chốt ý đúng : - Laéng nghe Cách diễn đạt các câu tục ngữ thật dễ nhớ, dễ hieåu vì : + Ngắn gọn, ít chữ ( câu) + Có vần ,có nhịp cân đối: Coù coâng maøi saét,/ coù ngaøy neân kim Người có chí thì nên / Nhà có thì vững,… + Coù hình aûnh H: Theo em, hoïc sinh phaûi reøn luyeän yù chí gì? Laáy ví duï - Cá nhân trả lời biểu HS không ý chí ? - HS lấy ví dụ biểu H: Các câu tục ngữ khuyên chúng ta điều gì? cuûa HS khoâng coù yù chí - Yêu cầu bàn thảo luận rút ý nghĩa bài -Từng bàn thảo luận - Yeâu caàu hoïc sinh trình baøy yù nghóa -2-3 em nêu đại ý - Giaùo vieân choát yù ghi baûng - GV choát yù, ghi baûng: -Hoïc sinh nhaéc laïi NDC: Các câu tục ngữ khuyên cần có ý chí ,giữ vững mục tiêu đã chọn,không nản lòng gặp khó khăn (20) HĐ3: Luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng Mục tiêu : Đọc diễn cảm toàn bài, thể giọng đọc phù hợp với nội dung, biết nhấn giọng từ gợi tả - Gọi học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - HS thực đọc.Cả lớp lắng - Gọi vài HS thi đọc diễn cảm và đọc thuộc bài nghe, nhận xét - Thực đọc 4-5 em, lớp theo trước lớp doõi, nhaän xeùt - Nhaän xeùt vaø tuyeân döông 4.Cuûng coá -Daën doø: - Gọi HS đọc lại bài và nêu ý nghĩa bài tục ngữ - HS đọc và nêu ý nghĩa bài tục ngữ, lớp theo dõi - GV kết hợp giáo dục HS Nhận xét tiết học - Học sinh tự liên hệ thân - Về nhà luyện đọc bài tục ngữ, chuẩn bị bài sau - Laéng nghe, ghi nhaän KHOA HOÏC(T22) MÂY ĐƯỢC HÌNH THAØNH NHƯ THẾ NAØO? - MƯA TỪ ĐÂU RA? I MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc hoïc sinh : - Nắm quá trình hình thành mây và mưa Hiểu tượng nước mưa bay thành nước, nước ngưng tụ thành nước xẩy lặp lặp lại, tạo vòng tuần hoàn nước thiên nhiên.Biết mây, mưa là chuyển thể nước thiên nhiên - Trình bày mây hình thành nào Giải thích nước mưa từ đâu Phát biểu định nghĩa vòng tuần hoàn nước thiên nhiên - Học sinh yêu thích môn học, ham mê khám phá điều lạ thiên nhiên ** BVMT: Một số đặt điểm chính môi trường và tài nguyên thiên nhiên II CHUAÅN BÒ: - Tranh phoùng to (trang46,47/ SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Haùt 1.OÅn ñònh : Neà neáp Bài cũ: “ Ba thể nước” H: Nước tồn thể nào? Nêu tính chất chung Trang nước các thể? - Truùc H: Nước thể lỏng có tính chất gì? - Troïng H: Nêu tính chất nước thể khí và thể rắn? - Lắng nghe và nhắc lại đề bài - Nhaän xeùt, ghi ñieåm HS Bài : Giới thiệu bài – Ghi đề HĐ1: Tìm hiểu chuyển thể nước thiên nhieân Muïc tieâu: - Trình bày mây hình thành nào? - Giải thích nước mưa từ đâu ra? - Yêu cầu HS làm việc theo cặp Từng cá nhân HS nghiên - Thực làm việc theo cặp; 3-4 cứu câu chuyện Cuộc phiêu lưu giọt nước trang 46, 47 em kể trước lớp SGK Sau đó nhìn vào hình minh hoạ và trình bày toàn câu chuyện giọt nước (21) - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ, đọc lời chú giải và trả lời câu hỏi theo nhóm hai với nội dung sau : H: Mây tạo thành nào? H: Nước mưa từ đâu ra? - Yêu cầu các nhóm trình bày, mời nhóm bạn nhận xét, bổ sung v GV choát : - Thực theo nhóm hai - Đại diện số nhóm trình bày Nhoùm baïn nhaän xeùt, boå sung - Lắng nghe và nhắc lại + Hơi nước bay lên cao, gặp lạnh ngưng tụ thành hạt nước nhỏ, tạo nên các đám mây + Các giọt nước có các đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa -> Hiện tượng nước mưa bay thành nước, từ nước ngưng tụ thành nước xảy lặp lặp lại, tạo vòng tuần hoàn nước thieân nhieân HĐ2: Trò chơi đóng vai Tôi là giọt nước Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học hình thành maây vaø möa - Tổ chức cho lớp chia thành nhóm Yêu cầu các em hội ý và phân vai theo : Giọt nước- Hơi nước- Mây trắngMây đen- Giọt mưa - Yêu cầu nhóm lên thể sắm vai trước lớp Gọi nhoùm khaùc nhaän xeùt - GV cùng HS đánh giá xem nhóm nào trình bày sáng tạo, đúng nội dung học tập 4.Cuûng coá -Daën doø: ** BVMT: Một số đặt điểm chính môi trường và tài nguyên thiên nhiên - Gọi 2-3 học sinh đọc mục bạn cần biết - Nhaän xeùt tieát hoïc - Daën doø HS veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau - Chia nhóm, cử nhóm trưởng Hội ý với nhóm - Các nhóm thể sắm vai trước lớp -Theo doõi, nhaän xeùt vaø goùp yù - -3 học sinh đọc bài học - Laéng nghe - Ghi nhaän LUYỆN TỪ VAØ CÂU( t22) TÍNH TỪ I MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: Sau baøi hoïc, HS: - Hiểu tính từ là từ miêu tả đặc điểm tính chất vật,hoạt động ,trạng Nhận biết tính từ đoạn văn ngắn Đặt câu có dùng tính từ - Rèn kĩ xác định và dùng tính từ theo ý nghĩa tính chất nhóm nói và viết Vận dụng làm làm tốt bài tập sách giáo khoa, sử dụng tính từ đúng cách với tình giao tieáp cuoäc soáng II CHUAÅN BÒ: - Bảng phụ viết sẵn cột bài tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Haùt 1.OÅn ñònh : Neà neáp Baøi cuõ: Goïi hoïc sinh leân baûng: - T wis -Tìm động từ câu sau: - Linh Coâ giaùo ñang giaûng baøi (22) - Đặt câu có các từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ - Nhaän xeùt, cho ñieåm Bài : Giới thiệu bài – Ghi đề HĐ1: Cung cấp kiến thức Mục tiêu :Hs hiểu nào là tính từ, các loại tính từ Biết xác định tính từ văn cho trước - Gọi 1- HS đọc nối tiếp bài tập 1-2 H: Caâu chuyeän keå veà ai? - Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập - Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi thực yêu caàu vaø ghi keát quaû vaøo phieáu baøi taäp, goïi em leân baûng laøm baûng phuï - Goïi HS nhaän xeùt treân baûng - GV nhận xét và chốt lời giải đúng GV chốt: Những từ tính tình, tư chất cậu bé Lu-i hay màu sắc vật hình dáng, kích thước và đặc điểm vật gọi là tính từ - Gọi HS đọc yêu cầu bài Yêu cầu cá nhân làm bài H: Trong cụm từ lại nhanh nhẹn, từ nhanh nhẹn bổ sung ý nghĩa cho từ nào? (Từ nhanh nhẹn bổ sung ý nghĩa cho từ lại) H:Từ nhanh nhẹn gợi tả dáng nào? (Từ nhanh nhẹn gợi tả dáng hoạt bát, nhanh bước đi) GV chốt: Những từ miêu tả đặc điểm, tính chất vật, hoạt động trạng thái người, vật gọi là tính từ HÑ2: Luyeän taäp Muïc tieâu : Vaän duïng laøm laøm toát baøi taäp saùch giaùo khoa - Yêu cầu học sinh đọc và nêu yêu cầu bài tập 1, sau đó thực làm bài vào - Gọi em lên bảng sửa bài - Chấm và sửa bài bảng - Yêu cầu học sinh đổi vở, chấm bài theo đáp án sau: Bài1: Các tính từ các đoạn văn : a) gaày goø, cao, saùng, thöa,cuõ,cao, traéng, nhanh nheïn, điềm đạm, đầm ấm, khúc chiết, rõ ràng b) quang, saïch boùng, xaùm, traéng,xanh, daøi, hoàng,to tướng, dài thản Baøi 2: H: Người bạn người thân em có đặc điểm gì? Tính tình sao? Tö chaát theá naøo? - Yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, đặt câu, - Lắng nghe và nhắc lại đề bài - -2 học sinh đọc, lớp lắng nghe, đọc thầm theo SGK - HS đọc yêu cầu bài tập - Thực thảo luận theo cặp làm vaøo phieáu , em leân baûng laøm - Nhaän xeùt nhoùm baïn -Laéng nghe - HS đọc yêu cầu bài Thực laøm baøi, hoïc sinh leân baûng laøm baøi - Neâu yù kieán caù nhaân - Lần lượt nêu ghi nhớ - HS đọc yêu cầu bài tập 1, - HS trao đổi theo nhóm đôi để hoàn thaønh baøi taäp - HS nhaän xeùt, boå sung -Lắng nghe, sửa bài -Theo doõi baøi saùch - Thực cá nhân, đọc câu (23) đọc câu mình đặt GV nhận xét, sửa lỗi dùng từ, ngữ pháp cho em - Yêu cầu HS viết bài vào Cuûng coá- Daën doø: H: Thế nào là tính từ? Cho ví dụ? - Nhaän xeùt tieát hoïc - Dặn HS học thuộc ghi nhớ và chuẩn bị bài sau mình ñaët - Thực sửa lỗi sai - Học sinh viết vào câu mình đặt - Trả lời cá nhân - Laéng nghe - Ghi nhaän TOÁN( T54) ĐỀ- XI- MÉT VUÔNG I MUÏC TIEÂU: Giuùp HS: - Biết đề- xi-mét vuông là đơn vị đo diện tích Biết dm là diện tích hình vuông có cạnh là dm Biết quan hệ xăng-ti-mét vuông và đề-xi-mét vuông Biết đọc, viết các số đo diện tích theo đề-xi-mét vuông - Biết dm2 = 100 cm2 Bước đầu biết chuyển đổi từ m2 sang , cm2 và ngược lại Vận dụng các đơn vị đo xăng- ti –mét vuông và đề-xi-mét vuông để giải các bài toán có liên quan - Giaùo duïc HS tính caån thaän, chính xaùc II CHUAÅN BÒ: - GV: Vẽ sẵn trên bảng hình vuông có diện tích dm chia thành 100 ô nhỏ,mỗi ô vuoâng coù dieän tích laø 1cm.2 - HS: Thước và giấy có kẻ ô vuông cm x1cm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Haùt 1.OÅn ñònh : Neà neáp Baøi cuõ: Goïi Hs leân baûng laøm baøi taäp: - Baûo Traâm HS1: 120 cm = … mm 5600 m = … dm - Thieän HS2: Tính: 120 x 40 x 20 740 x 200 x 30 - Nhaän xeùt, ghi ñieåm HS Bài : Giới thiệu bài – Ghi đề HĐ1: Cung cấp kiến thức Muïc tieâu : Bieát dm2 laø dieän tích cuûa hình vuoâng coù caïnh là dm Biết quan hệ xăng-ti-mét vuông và đềxi-mét vuông Biết đọc, viết các số đo diện tích theo đềxi-mét vuông OÂn taäp veà xaêng- ti –meùt vuoâng: - Mỗi cá nhân tự vẽ giấy kẻ ô - GV yeâu caàu HS veõ hình vuoâng coù dieän tích laø cm2 H: xaêng-ti- meùt vuoâng laø dieän tích hình vuoâng coù caïnh laø - Theo doõi, quan saùt bao nhiêu xăng- ti- mét?( cm2 là diện tích hình vuông có - Cá nhân trả lời, bạn nhận xét, bổ sung caïnh daøi cm) Giới thiệu đề-xi-mét vuông: - GV treo hình vuoâng coù dieän tích laø dm leân baûng vaø giới thiệu : Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị là - Lắng nghe đề-xi-mét vuông G: Hình vuoâng treân baûng coù dieän tích laø dm2 (24) - GV yêu cầu HS thực đo cạnh hình vuông - HS leân baûng ño caïnh cuûa hình vuoâng Lớp thực đo hình vuông - Phaùt phieáu coù veõ hình vuoâng cho HS ño Chốt: Vậy đề xi mét vuông là diện tích hình vuông có caïnh daøi dm - Yêu cầu Hs dựa vào cách kí hiệu xăng-ti-mét vuông - Cá nhân nêu nêu cách kí hiệu đề-xi-mét vuông GV chốt: Đề-xi-mét vuông viết kí hiệu là dm2 - GV vieát leân baûng caùc soá ño dieän tích: cm2, - Cá nhân đọc 2 cm , dm , 89 dm …yêu cầu Hs đọc các số đo trên v Mỗi quan hệ xăng- ti –mét vuông và đề-xi-mét vuoâng H: Hình vuông có cạnh 1dm xếp 100 hình vuông - HS thực tính nhẩm và nêu nhoû( dieän tích 1m2) coù dieän tích laø bao nhieâu? (Dieän tích hình vuoâng caïnh daøi 1dm laø 100 cm2) H: Hình vuoâng coù caïnh dm coù dieän tích laø bao nhieâu? 1dm2 = 100 cm2 - Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi HĐ2: Luyện tập thực hành Muïc tieâu : Vaän duïng caùc ñôn vò ño xaêng- ti –meùt vuoâng và đề-xi-mét vuông để giải các bài toán có liên quan Baøi 1: Đọc các số có đơn vị đo diện tích (Gọi em đọc mieäng) 2-3 hoïc sinh nhaéc laïi -1 em đọc, lớp theo dõi -Theo dõi bạn sửa bài -Từng cá nhân đọc, mời bạn nhận xeùt - HS neâu yeâu caàu baøi taäp Baøi 2: - HS dựa vào bài mẫu thực vào - Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp - Yêu cầu dựa vào bài mẫu thực vào SGK.gọi HS SGK HS lên bảng làm bài vào baûng leân baûng laøm baøi vaøo baûng ï - HS nhận xét, sửa bài(nếu sai) - Goïi HS nhaän xeùt, - GV nhận xét, sửa bài - HS neâu yeâu caàu baøi taäp Baøi 3, baøi 4: - HS làm bài trên bài tập, cá - Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp - Yêu cầu HS làm bài trên bài tập, gọi cá nhân lên nhân lên bảng làm bài - HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng baûng laøm baøi - Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn - GV nhận xét, sửa bài theo đáp án: -1 HS nhắc lại bài học bảng 4.Cuûng coá -Daën doø: - Laéng nghe - Goïi HS nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc - Ghi nhaän - Nhaän xeùt tieát hoïc - Daën doø HS veà nhaø laøm baøi luyeän taäp theâm vaø chuaån bò baøi sau (25) Ngày soạn : 02 / 11 / 2011 Ngày dạy : Thứ sáu ngày 04 tháng 10 năm 2011 ÑÒA LIÙ( T11) OÂN TAÄP I MUÏC TIEÂU : Qua baøi, HS bieát: - Chỉ dãy núi Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng ,các cao nguyên Tây Nguyên và thành phố Đà Lạt trên đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - HS nêu đặc điểm tiêu biểu thiên nhiên ,địa hình ,hkí hậu ,sông ngòi; dân tộc, trang phục và hoạt động sản xuất chính Hoàng Liên Sơn, trung du Bắc Bộ và Tây Nguyeân - Có ý thức tôn trọng truyền thống văn hóa các dân tộc, yêu quí quê hương đất nước giàu đẹp II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Gv: Bản đồ địa lí Việt Nam; phiếu học tập, lược đồ trống Việt Nam III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VAØ HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Trật tự 1.OÅn ñònh: Chuyeån tieát 2.Bài cũ : “Thành phố Đà Lạt” - Baûo H: Đà Lạt có điều kiện thuận lợi để trở thành thaønh phoá du lòch vaø nghæ maùt? - Taâm H: Tại Đà Lạt có nhiều rau, hoa quảxứ lạnh? - Nhaõ ca H: Nêu ghi nhớ? - Nghe, nhaéc laïi 3.Bài :- GV giới thiệu bài –Ghi đề HÑ1: Laøm vieäc caù nhaân Mục tiêu : Hs vị trí dãy núi Hoàng Liên Sơn, các cao nguyên Tây Nguyên và thành phố Đà Lạt - Quan sát đồ và thực - GV treo đồ địa lí Việt Nam, yêu cầu HS lên vị trí tìm vò trí dãy núi Hoàng Liên Sơn, các cao nguyên Tây Nguyên và thành phố Đà Lạt HÑ2: Laøm vieäc theo nhoùm Mục tiêu : Nêu đặc điểm chính thiên nhiên, người và hoạt động sản xuất người Hoàng Liên Sôn, vaø Taây Nguyeân - Nhóm em thực trao đỗi - Yêu cầu các nhóm thảo luận hoàn thành câu hỏi để hoàn thành câu hỏi SGK - Lần lượt các nhóm trình bày - Theo dõi giúp đỡ các nhóm còn lúng túng - Goïi moãi nhoùm trình baøy moät yù, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå keát quaû thaûo luaän, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung sung - GV chốt kiến thức (26) HĐ3: Làm việc lớp Mục tiêu : Nêu đặc điểm chính trung du Bắc Boä - Yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học trả lời các câu hỏi: H: Nêu đặc điểm địa hình vùng trung du Bắc Bộ Ở đây người dân đã làm gì để phủ xanh đất trống, đồi trọc? - Gv choát yù: Trung du Bắc Bộ nằm miền núi và đồng Bắc Bộ là vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải, xếp cạnh bát úp Ở đây người ta đã trồng rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm và trồng cây ăn để phủ xanh đất trống, đồi trọc 4.Củng cố: - Gọi HS nhắc lại phần kiến thức trên bảng - Nhận xét học 5.Dặn dò:-Học bài Chuẩn bị :“Đồng Bắc Bộ” - Mỗi cá nhân dựa vào kiến thức đã học trả lời các câu hỏi, mời baïn nhaän xeùt, boå sung - Laéng nghe vaø nhaéc laïi - 1em đọc, lớp theo dõi - Laéng nghe - Nghe, ghi nhaän TAÄP LAØM VAÊN( T22) MỞ BAØI TRONG BAØI VĂN KỂ CHUYỆN I MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - Nắm mở bài trực tiếp, mở bài gián tiếp bài văn kể chuyện - Nhận biết mở bài theo cách đã học Bước đầu biết viết đoạn mở đầu bài văn kể chuyện theo hai cách : gián tiếp và trực tiếp Vào bài cách tự nhiên, lới văn sinh động dùng từ hay - Có ý thức dùng từ hay, viết câu văn trau chuốt, giàu hình ảnh II.ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC: GV: Tranh minh hoạ SGK, bảng phụ HS: Đọc trước bài III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.OÅn ñònh: Haùt - Vieät Quang,Phuù 2.Bài cũ: Gọi hs thực hành trao đổi với người thân người có nghị lực, có ý chí vươn lên sống 3.Bài mới: Giới thiệu bài – ghi đề HĐ1: Hình thành kiến thức Mục tiêu : Hiểu nào là mở bài trực tiếp, mở bài giaùn tieáp baøi vaên keå chuyeän Nhaän xeùt : Baøi 1,2: - Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp nội dung bài tập 1,2 - học sinh thực hiện, lớp đọc Cả lớp đọc thầm tìm hiểu yêu cầu Tìm đoạn mở bài thầm tìm đoạn mở bài truyện 2-3 học sinh tìm đoạn mở bài, lớp truyeän treân nhaän xeùt, boå sung - Yêu cầu Hs đọc đoạn mở bài mình tìm - Yeâu caàu Hs nhaän xeùt, boå sung - Nhận xét chốt lời giải đúng : Trời mùa thu mát mẻ Trên bờ sông, rùa cố sức tập chạy Baøi 3: (27) - Gọi Hs đọc yêu cầu và nội dung HS trao đổi nhóm đôi so sánh cách mở bài thứ hai với cách mở bài thứ - Treo bảng phụ ghi sẵn hai cách mở bài (BT2 và BT3) - Yeâu caàu Hs phaùt bieåu boå sung GV choát : v Cách mở bài thứ nhất: kể vào việc đầu tiên câu chuyện là mở bài trực tiếp Còn cách mở bài thứ hai là mở bài gián tiếp: nói chuyện khác để dẫn chuyện mình ñònh keå - Yêu cầu Hs đọc ghi nhớ SGK HÑ2 : Luyeän taäp Mục tiêu : Bước đầu biết viết đoạn mở đầu bài văn kể chuyện theo hai cách : gián tiếp và trực tiếp Vào bài cách tự nhiên, lới văn sinh động dùng từ hay Baøi 1: -Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp -Goïi hoïc sinh nhaän xeùt, Gv boå sung Cách a là mở bài trực tiếp Cách b, c, d là mở bài gián tiếp - Gọi em đọc lại hai cách mở bài Bài 2:-Gọi HS đọc yêu cầu bài Yêu cầu học sinh thaûo luaän theo nhoùm H Câu chuyện “Hai bàn tay” mở bài theo cách nào? - Yêu cầu Hs trả lời, nhận xét, bổ sung - Nhận xét chung, kết luận câu trả lời đúng: Truyện hai bàn tay mở bài theo kiểu mở bài trực tiếp – kể vào việc đầu câu chuyện: Bác Hồ hồi Sài Gòn có người bạn tên là Lê 4.Cuûng coá-Daën doø: H Có cách mở bài nào bài văn kể chuyện? - Nhaän xeùt tieát hoïc - Dặn Hs nhà viết lại cách mở bài cho chuyện Hai bàn tay TOÁN( T55) MEÙT VUOÂNG - em đọc, thực trao đổi theo nhoùm ñoâi - Laéng nghe- nhaéc laïi -2-3 học sinh đọc - em đọc nối tiếp - Học sinh trả lời -1em đọc cách a, em đọc cách b - em đọc Cả lớp theo dõi trao đổi caâu hoûi theo nhoùm - Hoïc sinh trình baøy, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung 2-3 học sinh trả lời - Laéng nghe- ghi nhaän I MUÏC TIEÂU : Giuùp HS : - Bieát meùt vuoâng laø ñôn vò ño dieän tích; Bieát m2 laø dieän tích cuûa moät hình vuoâng coù caïnh dài 1m Biết đọc -viết số đo diện tích theo mét vuông - Biết m2 = 100 dm2 Biết mối quan hệ xăng-ti-mét vuông, đề-xi-mét vuông và mét vuông Bước đầu biết chuyển đổi từ m sang dm2, cm2 Vận dụng các đơn vị đo xăng-ti-mét vuông, đề-xi-mét vuông và mét vuông để giải các bài toán có liên quan - Hs có ý thức làm bài cẩn thận II CHUẨN BỊ : - GV : Bảng ï vẽ sẵn các hình vuông có diện tích 1m chia thành 100 ô vuông nhoû, moãi oâ vuoâng coù dieän tích laø 1dm2 (28) - HS : Xem trước bài III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học OÅn ñònh : Neà neáp Baøi cuõ: Ñieàn daáu >; = ; < 7803cm2  78dm2 30cm2( Nhö) dm2500 cm2 85 dm2 ( Haèng) Bài : - Giới thiệu bài - Ghi đề HĐ1 : Giới thiệu mét vuông Mục tiêu : Biết m2 là diện tích hình vuông có cạnh dài 1m Biết mối quan hệ xăng-ti-mét vuông, đề-xi-mét vuông và mét vuông - Treo bảng phụ kẻ sẵn phần chuẩn bị -Thực trả lời, bạn nhận xét, bổ sung H: Hình vuông lớn có cạnh dài bao nhiêu? (…1m) H: Cạnh hình vuông lớn gấp lần cạnh hình vuoâng nhoû? (…gaáp 10 laàn) H: Moãi hình vuoâng nhoû coù dieän tích laø bao nhieâu? H: Hình vuông lớn bao nhiêu hình vuông nhỏ gheùp laïi? (…100 hình) - Hs nhaéc laïi H: Vậy diện tích hình vuông lớn bao nhiêu? GV keát luaän : Meùt vuoâng chính laø dieän tích cuûa hình vuoâng coù caïnh daøi 1m * Meùt vuoâng vieát taét laø m2 -2-3 học sinh trả lời, bạn nhận xét H: mét vuông bao nhiêu đề-xi-mét vuông? GV ghi: 1m2 = 100dm2 - Vaøi em neâu H:1dm2 baèng bao nhieâu xaêng-ti-meùt vuoâng? 2 1dm = 100cm H: Vaäy 1m2 baèng bao nhieâu xaêng-ti-meùt vuoâng? 1m2 = 10 000cm2 GV vieát : 1m2 = 100dm2 1m2 = 10 000cm2 H: Nêu mối quan hệ mét vuông với đề-xi-mét 2-3 em nêu vuông với xăng-ti-mét vuông? HĐ2: Thực hành Mục tiêu : Biết đọc -viết số đo diện tích theo mét vuoâng Vaän duïng caùc ñôn vò ño xaêng-ti-meùt vuoâng, đề-xi-mét vuông và mét vuông để giải các bài toán coù lieân quan Baøi 1: -HS tự làm vào SGK Hai em tự đổi chéo - Gọi em nêu yêu cầu đề bài kiểm tra -Yêu cầu HS tự làm vào SGK -4 em lên bảng đọc và viết - Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi treân baûng - GV sửa bài chung cho lớp, yêu cầu HS đọc lại các số vừa viết (29) Baøi 2: - Gọi em nêu yêu cầu đề bài -Yêu cầu HS tự làm vào vở, gọi cá nhân lên bảng laøm baøi - Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi treân baûng - GV sửa bài theo đáp án sau: Baøi 3: - Yêu cầu học sinh đọc đề - Yêu cầu học sinh thực bước tìm hiểu đề tóm tắt đề, phân tích cách giải học sinh lên bảng giải, lớp giải vào Cuûng coá - Daën doø: - Nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc - Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc Xem laïi baøi, laøm baøi Chuaån bò baøi: ”Nhaân moät soá với tổng” - em nêu yêu cầu đề bài - HS làm bài vào vở, học sinh lên bảng laøm - HS nhaän xeùt baøi treân baûng - Sửa bài -Học sinh đọc đề Nêu yêu cầu đề Phân tích yêu cầu tìm hiểu đề Thực bước tóm tắt Giải bài vào ( Thuỷ) - 2-3 hoïc sinh nhaéc laïi Laéng nghe - Laéng nghe, ghi nhaän SINH HOẠT LỚP TUẦN 11 I.MUÏC TIEÂU: -Đánh giá các hoạt động tuần qua, đề phương hướng tuần sau -Rèn kỹ sinh hoạt tập thể -GDHS ý thức tổ chức kỉ luật ,tinh thần làm chủ tập thể II.CHUẨN BỊ: Nội dung sinh hoạt III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VAØ HỌC: 1.Đánh giá các hoạt động tuần qua: a.Haïnh kieåm: -Lễ phép với thầy, cô giáo và người lớn -Đi học chuyên cần, biết giúp đỡ bạn bè -Vệ sinh cá nhân và trường lớp b.Hoïc taäp: -Các em có ý thức học tập tốt, hoàn thành bài trước đến lớp -Truy bài 15 phút đầu tốt -Tích cực hưởng ứng thi đua đợt -Một số em có tiến học tập : Khởi,Kốp,M Quang… - Ñoâi baïn tieán boä nhaát laø: Tôn vaø Tieân c.Các hoạt động khác: - Thực hoạt động Đội – Sao nghiêm túc có chất lượng - Tham gia các hoạt động trường - Thực thể dục nghiêm túc 2.Kế hoạch tuần 12: -Duy trì tốt nề nếp quy định trường, lớp -Thực tốt “Đôi bạn học tập”để giúp đỡ cùng tiến -Lễ phép với thầy, cô giáo và người lớn -Đi học chuyên cần, biết giúp đỡ bạn bè -Vệ sinh cá nhân và trường lớp (30) IV SINH HOẠT TẬP THỂ: - Thực hành ATGT -Rèn luyện số kĩ đội viên (31)
- Xem thêm -

Xem thêm: tuan 11, tuan 11