Khaosatchatluong HK2 VL7

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:56

b/ Êlectron tự do trong kim loại chuyển động có hướng cùng chiều hay ngược chiều với chiều qui ước của dòng điện?. Câu 2: 3 điểm Có mạch điện gồm pin, bóng đèn pin, dây nối và công tắc.[r] (1)KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học: 2011 – 2012 Môn: Vật Lý – lớp: Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1; (4 điểm) 1.1 Có các loại điện tích nào? Những loại nào thì hút nhau? Loại nào thì đẩy nhau? 1.2 a/ Vật dẫn điện là gì? Vật cách điện là gì? b/ Êlectron tự kim loại chuyển động có hướng cùng chiều hay ngược chiều với chiều qui ước dòng điện? Câu 2: (3 điểm) Có mạch điện gồm pin, bóng đèn pin, dây nối và công tắc Đóng công tắc đèn không sáng Nêu chỗ có thể hở mạch và cho biết cách khác phục? Câu 3: (3 điểm) Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ sau: - + a/ Hãy so sánh cường độ dòng điện chạy qua các bóng đèn? b/ Biết hiệu điện hai điểm và là U12=2,3V; hai điểm và là U13= 4,8V -HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học: 2011 – 2012 Môn: Vật Lý – lớp: Câu Nội dung Điểm 1.1 Có hai loại điện tích là: điện tích dương và điện tích âm 0,5đ Các loại điện tích khác loại thì hút nhau; các loại điện tích cùng loại thì đẩy 0,5đ 1.2.a/ Vật dẫn điện là vật cho dòng điện chạy qua 1đ Vật cách điện là vật không cho dòng điện chạy qua 1đ b/ Êlẻcton tự kim loại chuyển động có hướng ngược chiều với chiều qui ước dòng điện 1đ Những chỗ có thể hở mạch và cách khắc phục: Đúng - Bóng đèn đứt dây tóc Thay thay bóng đèn khác ý - Bóng đèn tiếp xúc không tốt với đế đèn Vặn chặt bóng đèn vào đế.\ đạt - Các chốt nối dây lỏng Vặn chặt các chốt nối dây 1đ - Dây dẫn đứt ngầm Thay dây - Pin cũ hết điện Thay pin mới… a/ Cường độ chạy qua các bóng đèn là (bằng nhau) 1đ b/ U12 + U23= U13 1đ (2) U23=U13 – U12 = 4,8V – 2,3V = 2,5V 1đ (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Khaosatchatluong HK2 VL7, Khaosatchatluong HK2 VL7