dia li 4 thanh pho Ho Chi Minh

35 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 16:45

1.Chæ vò trí cuûa Thaønh phoá Hoà Chí Minh trên lược đồ và cho biết thành phố tiếp giáp với những tỉnh nào?. Từ thành phố có thể đi đến các tỉnh khác bằng những loại đường giao thông nào[r] (1)PHÒNG GIÁO DỤC & ĐAØO TẠO CẦN ĐƯỚC Trường tiểu học LONG HỰU ĐÔNG Bài giảng điện tử MOÂN: Ñòa lyù (2) 1/ Đồng Nam Bộ là nơi có công nghiệp phát triển nước ta Đúng 2/ Một nét văn hóa độc đáo Đồng Nam Bộ là chợ phiên Sai 3/ Em hãy mô tả lại chợ trên sông đồng Nam Bộ? (3) Thứ ngày tháng năm 200 ÑÒA LÍ (4) Thứ ngày tháng năm 20 ÑÒA LÍ BAØI:THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH Xác định vị trí thành phố Hồ Chí Minh trên đồ Việt Nam (5) Thứ ngày tháng năm 20 ÑÒA LÍ BAØI:THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TP.HỒ CHÍ MINH (6) Thứ ngày tháng năm 20 ÑÒA LÍ BAØI:THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH HOẠT ĐỘNG 1: Thành phố lớn nước Hoïc sinh xem saùch giaùo khoa trang 127 (7) (8) Thứ ngày tháng năm 20 ÑÒA LÍ BAØI:THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH CÂU HỎI THẢO LUẬN 1.Chæ vò trí cuûa Thaønh phoá Hoà Chí Minh trên lược đồ và cho biết thành phố tiếp giáp với tỉnh nào? Từ thành phố có thể đến các tỉnh khác loại đường giao thông nào? (9) Thời gian thảo luận: (10) (11) TP.HỒ CHÍ MINH (12) Thứ ngày tháng năm 20 ÑÒA LÍ BAØI:THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH Đường thủy Đường Đường sắt Đường hàng không (13) Thứ ngày tháng năm 20 ÑÒA LÍ BAØI:THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH  Thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp với tỉnh: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang Từ thành phố có thể đến các tỉnh khaùc loại đường giao thông: Đường ô tô, đường thủy, đường sắt, đường hàng không  (14) Dieän tích vaø soá daân cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø caùc thaønh phoá khaùc Thaønh phoá Dieän tích Haø Noäi ( km2) 921 Haûi Phoøng Đà Nẵng Thaønh Phoá Hoà Chí Minh Caàn Thô Soá daân naêm 2003 (nghìn người) 3007 1503 1754 1247 747 2090 5555 1112 1389 (15) Thứ ngày tháng năm 20 ÑÒA LÍ BAØI:THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nằm bên sông Sài Gòn Có lịch sử 300 năm Thành phố Lớn nước (16) Thứ ngày tháng năm 20 ÑÒA LÍ BAØI:THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH HOẠT ĐỘNG 2: Thaønh phoá laø trung taâm kinh tế, văn hoá, khoa học lớn: (17) THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TAÂM KINH TEÁ Coù nhieàu ngaønh coâng nghieäp Coù nhieàu chợ sieâu thò lớn Coù saân bay quoác teá caûng biển lớn baäc nhaát TRUNG TÂM VĂN HOÁ KHOA HOÏC Coù nhieàu Coù Coù caùc vieän nhieàu khu vui nghieân nhaø haùt chôigiaûi cứu raïp trí trường chieáu đại học phim (18) ĐẦM SEN (19) Vườn hoa Gò Vấp Suoái Tieân (20) Nhà thờ lớn Thaûo caàm vieân (21) Siêu thị lớn Nhà hát lớn (22) Dinh độc lập (23) Saân bay Taân Sôn Nhaát Beán Nhaø Roàng- Caûng Saøi Goøn Caûng Saøi Goøn (24) Thứ ngày tháng năm 20 ÑÒA LÍ BAØI:THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH Trò chơi: Giải ô chữ (25) Ô Ô I I Ả Ả I I G G Thứ ngày tháng năm 20 Ữ Ữ H H CC ÑÒA LÍ BAØI:THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH T Â N S S Ơ N N H Ấ B Ế N T H AØ À N H Đ Ệ N T Ử N H À R Ồ N G OØ V Ấ P G Ò I T H Ả O C Ẩ M V I Ê N N T (26) Thứ ngày tháng năm 20 ÑÒA LÍ BAØI:THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH Ghi nhớ: Thaønh phoá Hoà Chí Minh naèm beân soâng Saøi Goøn Ñaây laø thaønh phoá vaø trung taâm coâng nghiệp lớn đất nước Các sản phẩm công nghiệp thành phố đa dạng,được tiêu thụ nhiều nơi nước và xuất (27) Thứ ngày tháng năm 20 ÑÒA LÍ BAØI:THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH - Học bài - Chuẩn bị bài mới: Thành phố Cần Thơ - Sưu tầm tranh ảnh thành phố Cần Thơ (28) (29) Chúc quý thầy cô năm an khang thịnh vượng (30) Câu số 1: Sân bay quốc tế thành phố Hồ Chí Minh là… (31) Câu số 2: Ngôi chợ nằm trung tâm thành phố, là biểu tượng thành phố Hồ Chí Minh (32) Câu số 3: Đây là ngành công nghiệp thành phố, chuyên sản xuất máy vi tính, ti vi, máy nghe nhạc… (33) Câu số 4: Bến cảng nơi Bác Hồ tìm đường cứu nước (34) Câu số 5: Đây là quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh, trước đây tiếng với làng nghề trồng hoa (35) Câu số 6: Một khu vui chơi thành phố Hồ Chí Minh, nơi này còn gọi là Sở thú (36)
- Xem thêm -

Xem thêm: dia li 4 thanh pho Ho Chi Minh, dia li 4 thanh pho Ho Chi Minh